Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 26

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 6064 Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) 10 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd) Pladser i alt: 7 10 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Vinnie Loft Holdt (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn 6 og Side 2 af 26

3 *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd vurderer, at der vil ske kvalitetsforbedring vedr. de fysiske rammer ved flytning af tilbuddet til nye fysiske rammer, hvor der vil være større og bedre forhold for både borgere, medarbejdere samt ledelsen i tilbuddet. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 26

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgning om væsentlige ændringer ift. godkendelsen - vedr. flytning af tilbuddet til ny adresse Tinglysningsattest BBR meddelelse Arbejdsplan for ind- og udflytning til nye fysiske rammer Udtalelse fra Esbjerg kommune Udtalelse fra Hedensted kommune Observation I forbindelse med tilsynsbesøg den 21. januar er der besigtigelse af de fysiske rammer på Rolles Møllevej 25, 6440 Lunderskov samt tilbuddets aktuelle placering på Herredsvej 7, 6064 Jordrup. På adressen Rolles Møllevej sker der aktuelt en renovering af de fysiske rammer. Ved tilsynsbesøg den 5. februar 2015 sker der besigtigelse af Rolles Møllevej 25, hvor renoveringen i de fysiske rammer er færdiggjort. Interview Interviewkilder Ved tilsynsbesøget den 21. januar sker der interview med tilbuddets ledelse repræsenteret ved leder Tom Boisen samt stedfortræder Lise Berg. Ved tidligere tilsynsbesøg er ledelse, medarbejder og borgere interviewet omkring samtlige temaer. Der er anmodet om skriftlig udtalelse ved tilbuddets aktuelle anbringende myndigheder. Anbringende kommune Ledelse Side 4 af 26

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Herredsvejen 007, 6064 Jordrup : Herredsvejen 007, 6064 Jordrup Vinnie Loft Holdt Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 26

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 26

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Tilbuddet dokumenterer og fastlægger sammen med borgeren hvilken uddannelse og /beskæftigelse den enkelte skal varetage allerede ved indskrivning i tilbuddet. Tilbuddet tilrettelægger også hvordan hverdagen kan hænge sammen for den enkelte og hvor der bliver givet plads for uddannelse/beskæftigelse og ligeledes er mulighed for hjælp i forhold til skolen hjemme i tilbuddet. Tilbuddets behandlingsmæssige indsats har fokus på, at alle borgere skal opfylde undervisningspligten. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet anvender mange kræfter på, at den enkelte borger er i folkeskolen, uddannelse, praktik eller beskæftigelse og har et meget tæt samarbejde med skole, arbejde mm. Tilbuddet tilbyder også undervisnings hjælp hjemme i tilbuddet i de tilfælde dette er nødvendigt. Alle indskrevne borgere i tilbuddet opfylder undervisningspligten og der er tale om et meget stabilt fremmøde fra borgerne i undervisningen. Side 7 af 26

8 En flytning til nye fysiske rammer vil minimere borgernes transporttid til uddannelse og beskæftigelsestilbud. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. 4 (i Socialtilsynet får ved besøget bekræftet at tilbuddet gør meget ud af, at udføre en grundig indskrivning af nye elever og hvor der følger en handleplan og en 50 skrivelse og hvor det fremgår ved indskrivning, hvilke tilbud med henblik på skolegang, uddannelse eller beskæftigelse den enkelte skal på begynde. Alle indskrevne børn og unge skal deltage i skolegang, uddannelse eller beskæftigelse for, at kunne være indskrevne i tilbuddet. Tilbuddet tilkendegiver overfor socialtilsynet at de pt. har en elev der først efter en måned har fået et skoletilbud fra Kolding kommune, dette på trods af at tilbuddet flere gange har gjort opmærksom på problematikken. Ud over ovenfor nævnte, følger alle i tilbuddet skolegang, uddannelse og giver udtryk for, at de er meget glade for at gå i skole. Af tilbuddets ansøgning om flytning til nye fysiske rammer fremgår det, at det vurderes af tilbuddet, at flytningen vil medføre, at borgeren i tilbuddet kommer nærmer på et alment skole- og beskæftigelses miljø. Ift. evt. beskæftigelse og / eller praktikmuligheder øges denne, da der er placeret forskellige erhvervsvirksomheder i Lunderskov. Ved interview med ledelsen oplyses det, de 5 borgere, der aktuelt bor i tilbuddet, alle har deltaget eller deltager i et grundskoletilbud, og de opfylder undervisningspligten. Enkelte elever har deltaget i specialundervisning, hvor nogle også er som følge af deres udvikling er blevet overført til en almen undervisning. Side 8 af 26

9 Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder Ved interview med ledelsen oplyses det, de 5 borgere, der aktuelt bor i tilbuddet, alle har deltaget eller deltager i et grundskoletilbud, og de opfylder undervisningspligten. Enkelte elever har deltaget i specialundervisning, hvor nogle også er som følge af deres udvikling er opfylder Tilbud: undervisningspligten Fonden Det lille Opholdssted blevet Egholt overført til en almen undervisning. ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Ledelsen oplyser ved interview, at alle borgere i tilbuddet har et meget stabilt fremmøde. Der er meget sjældent sygdomsfravær. Ved tilsynets besøg i tilbuddet den 21. januar er der ingen borgere hjemme i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Socialtilsyn Syd bliver gennem samtale med ledelsen, personale og borgerne bekræftet i, at det socialpædagogiske arbejde i tilbuddet er udarbejdet med også det formål at støtte og udvikle selvstændighed og relationer udadtil hos den enkelte. Dette kommer til udtryk ved, at alle borgere i tilbuddet skal gå til mindst en fritidsaktivitet udenfor huset. Borgeren må gerne have gæster på besøg eller kæreste til overnatning i de tilfælde hvor dette er aftalt. Ovenfor nævnte er beskrevet i forhold til pæd. og pæd. metoder og er en del af tilbuddet fundament i det pædagogiske arbejde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer Socialtilsyn syd kan ved besøget konstatere at tilbuddet bruger meget af sin tid på, at styrke den enkelte borgers kompetencer og selvstændighed. dette gøres gennem samtale med de unge og hvor borgeren og det gælder alle Side 9 af 26

10 og selvstændighed borgere i tilbuddet skal have aktiviteter udenfor tilbuddet. herudover ligger det i det socialpædagogiske arbejde med borgeren, at de har venner med hjem og i de tilfælde hvor de har kærester er det mulighed for overnatning hos hinanden efter aftale. Opholdsstedet skal gerne have udtryk af et almindelig hjem og hvor dan dette normalt fungerer. En flytning til nye fysiske rammer vil medføre, at borgerne i tilbuddet vil have mulighed for en større selvstændighed ift. at komme til og fra skole, fritidsaktiviteter samt besøg hos venner og pårørende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tilbuddet gennemfører ungesamtaler hvor der sammen med den unge bliver nedskrevet individuelle og konkrete mål som den enkelte løbende skal arbejde med og som bliver evalueret på. Herudover har tilbuddet refleksion skema, som den enkelte borger udfylder før sengetid og hvor man evaluerer disse skemaer sammen med den unge 1. gang pr. uge. Socialtilsynet får bekræftet at alle unge i tilbuddet SKAL gå til mindst 1. fritidsaktivitet, dette for at bygge op nogle sunde værdier samtidigt for, at skabe kontakt i andre fælleskaber. Borgerne går bl.a. til spejder, ridning, ungdomsklub mm. Ved tilbuddets ansøgning om flytning til nye fysiske rammer fremgår det, at tilbuddet vurderer, at flytningen vil medvirke, at borgerne i højere grad kan være selvtransporterende ift. relationer og aktiviteter udenfor tilbuddet. Alle borgere i tilbuddet har kontakt med deres forældre og pårørende. Herudover har de unge mulighed for besøg af deres forældre og søskende i hverdagen og i weekend. De unge må efter aftale også overnatte i weekend hos familie, venner og kærester. Tilbuddet gør klart overfor socialtilsynet, at tilbuddet meget gerne må ligne et almindelig hjem og de muligheder og rammer her. Side 10 af 26

11 Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 4 (i Ved interview med ledelsen oplyses det, at alle borgere deltager i fritidsaktiviteter udenfor tilbuddet. Tilbuddets udgangspunkt er, at alle skal deltage i mindst en aktivitet. Det oplyses, at borgerne bla. deltager i ridning, svømning, spejder, klub, dans, fitness (borgere over 16 år). En evt. flytning til Lunderskov vil medføre, at borgerne i højere grad har mulighed for selv at transportere sig til deres fritidsaktiviteter og dette vil øge mulighederne for udvikling af deres selvstændighed. Ledelsen oplyser, at alle borgere i tilbuddet har venskaber på nær én. Én borger har bevaret relationer fra tidligere miljø, som støttes at tilbuddet. Borgernes venner kommer også gerne i tilbuddet - også til overnatning. På samme vis, som i et familielignende hjem. For tilbuddet er det meget vigtigt, at de fremstår som et tilbud, der er åbent og tilgængelig for borgernes venskaber. Alle har udpeget en kontaktperson. Det forsøges, at der er en fast person til borgeren, men det er ikke nødvendigvis kontaktpersonen. Alle har en fortrolig voksen - relationen der bærer. Og så afhængig af kemien. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Socialtilsyn Syd kan gennem samtale og ved fremlæggelse af dokumentation få bekræftet, at der er samsvar mellem den beskrevne målgruppe, de metoder der arbejdes efter i tilbuddet og de resultater de kan vise til gennem opfølgningsmøder med anbringende kommune mv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar Tilbuddet kan overfor Socialtilsyn Syd fremlægge dokumentation hvor der fremgår en klar målgruppe beskrivelse, hvor der anvendes faglige tilgange og metoder og hvor disse bliver bekræftet ved samtale med personale og Side 11 af 26

12 målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne borgerne i tilbuddet. Endvidere kommer dette til udtryk ved nogle borgere der har løftet sig socialt og fagligt i skolen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner Det fremgår tydeligt for socialtilsynet at tilbuddet arbejder med en relations dannelse og kognitiv pædagogik der har en positiv effekt på den enkelte borger. Tilbuddet fremtræder med nogle tydelige voksne med empati, rummelighed og ensartethed i behandlingen af den enkelte borger. Tilbuddet arbejder også ud fra, at vise til åbenhed og imødekommenhed overfor den enkelte borgers pårørende og forældre. Endvidere tilstræber tilbuddet at have et tæt samarbejde med alle eksterne samarbejdspartnere som skole, fritidsinteresser, mv. Tilbuddet dokumenterer klare mål for den enkelte borger. Udgangspunkt for dokumentation er handleplanen fra kommunen, observationer fra Woodbo og kognitivsags formulering, der samlet ligger til grund for udarbejdelse af indsatsområder for den enkelte borger. På teammøde inden opfølgningsmøde med kommune og forældre, godkendes indsatsområder af hele personalegruppen. Der udarbejdes indsatsområder i woodbo, som personalet udfylder konkret og refleksion skema til borgeren, som borgeren udfylder hver aften. Indsatsområder for den enkelte borger evalueres på teammøde en gang pr. måned. Det er oplyst fra anbringende myndighed, at der fremsendes statusrapporter fra tilbuddet. 1. gang 3 måneder efter anbringelsens påbegyndelse og derefter hver 6. måned. Anden myndighed oplyser, at der i samråd med borgeren i tilbuddet udarbejdes udviklings-, lærings- og målbare skemaer. Tilbuddet ved stedfortræder udarbejder statusrapporter for tilbuddet. Rapporten udarbejdes på baggrund af handleplan, journalførelse, indsatsområder og refleksionsskema vedr. den enkelte borger samt i forhold til ICS modellen for sagsbehandler. Ovenfor nævnte er med til at sikre at mål opstillet fra visiterende kommune bliver opfyldt og Side 12 af 26

13 har opstillet for borgernes ophold anvendes som rettesnor i det daglige socialpædagogiske arbejde. Det er oplyst fra anbringende myndighed, at det vurderes, at tilbuddet indfrier myndighedens forventninger ift. borgeren og samarbejdet. Anden myndighed oplyser, at det opleves, at borgeren i har udviklet sig i forbindelse med anbringelse på Egholt. Myndigheden vurderer, at tilbuddet har været medvirkende til at danne et positivt grundfundament i borgerens voksenliv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet kan bekræfte at tilbuddet allerede ved indskrivning medinddrager den enkelte borger i forhold til den hverdag og struktur den enkelte skal leve op til og hvor den enkelte borger får fremmet sine lyster og synspunkter og hvor disse bliver medtaget i forhold til fremtidig planlægning. Herefter bliver der løbende evalueret på den enkelte borgers planer, hvor disse bliver justeret så det passer til den enkelte og hvor der tages hensyn til skole, fritidsinteresser mm. I forbindelse med tilbuddets ønske om flytning til nye rammer har tilbuddet inddraget borgerne ved, at de har besigtiget de nye fysiske rammer i forbindelse med huskøbet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger Socialtilsyn Syd bliver bekræftet ved besøget at tilbuddet har meget fokus på, at borgerne får komme til udtryk og hvor de har sit eget sted i form af børnemøder hver 1. gang pr. måned hvor de må fremlægge hvad de nu synes er vigtigt. Herudover har de i tilbuddet et refleksionsskema, hvor den enkelte borger hver aften før sengetid og sammen med en af pædagogerne får vendt dagen, hvad har været godt og hvad har været skidt og på denne måde bliver hørt og respekteret for deres synspunkter, holdninger og undring, mm. Anbringende myndighed oplyser, at der igennem årene fra opholdsstedet i samaråd med borgeren er udarbejdet forskellige udviklings-, lærings og målbare skemaer, som forklares, gennemgås og uddybes ved opfølgningsmøderne. Alle borgerne i tilbuddet har indflydelse på sin egen hverdag. Det være sig i forhold til hvilke fritidsinteresser de skal gå til, (de skal mindst gå til 1), til hvilke aftensmad der skal laves på den Side 13 af 26

14 vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov enkeltes maddag som den enkelte borger har en af pr. uge. Ligeledes kan den enkelte borger komme med ønsker der vil blive vurderet og imødekommet i de tilfælde hvor de er realistiske og økonomisk kan indfris. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsyn Syd kan ved selvsyn og gennem dialog og fremlæggelse af dokumentation konstatere, at tilbuddet har meget fokus på og hele tiden optimerer at understøtte borgernes fysiske, mentale sundhed og trivsel. Et tilbud der er meget tæt på de unge og hvor der hele tiden bliver taget udgangspunkt i hvad der er det bedste for den enkelte borger. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Socialtilsyn Syd kan gennem samtale med borgerne og personale bekræfte, at borgerne er meget glade for opholdet i tilbuddet og synes de på alle måder har en meget god hverdag hvor de kommer til orde og hvor de bliver hørt på og taget alvorligt. Borgerne giver udtryk for at det er nogle meget ansvarlige voksne der gerne vil dem og respektere dem og deres pårørende. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for I forbindelse med tilbuddets ansøgning om flytning til nye fysiske rammer er det oplyst i ansøgningen, at tilbuddet vurderer, at flytningen og derved optimering og forbedring af de fysiske rammer vil understøtte målgruppens trivsel yderligere. Bla. ved at være en del af et mindre by- / lokalmiljø og tættere på offentlig transportmidler, skole, fritidsaktiviteter og kammerater. Tilbuddet laver sammen med borgeren allerede ved indskrivning en plan, hvor der indgår forud aftalte lægebesøg, tandlægebesøg mm. Eventuelt besøg hos anden ekstern samarbejdspartner. Tilbuddet har beskrevet en rusmiddel og kost politik. Herudover bliver der brugt mange kræfter på, at tilbuddet gennem deres socialpædagogik motiverer borgerne til at holde en sund livsstil og være aktive i form af fritidsinteresser og sport, som den enkelte borger gerne vil dyrke. Side 14 af 26

15 borgernes fysiske og mentale sundhed Videre har alle borgere i tilbuddet mulighed for samtale med kontaktpædagog og/eller anden person, hvor der er en god relation i de tilfælde, hvor der skulle være spørgsmål eller anden der f.eks. kunne afklare vanskeligheder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsyn Syd kan konstatere at der ikke er gennemført magtanvendelser i indeværende år. Personalet og ledelse kan fremvise og dokumentere, at de hele tiden diskuterer forebyggelse og foranstaltninger og optimering af deres pædagogik der vil være med til at de i tilbuddet undgår magtanvendelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Tilbuddet har nedskrevet procedure for hvad den enkelte gør i de tilfælde hvor der er blevet udført magtanvendelse. Denne procedure er kendt af alle ansatte i tilbuddet. Tilbuddet giver dog til kende at der ikke er magtanvendelse i tilbuddet i det der er en grundlæggende politik, at borgerne gerne må vise følelser, også følelser der i nogle tilfælde kan virke uhensigtsmæssige, så kan disse på et senere tidpunkt italesættes. Der har ikke været magtanvendelser i indeværende år. Tilbuddet kan meddele at de ikke har haft magtanvendelser i indeværende år. Tilbuddet har en pædagogik og en tilgang i det socialpædagogiske arbejde der forbygger, at omstændigheder udvikler sig til magtanvendelser. Ligeledes bliver der diskuteret i personalegruppen hvordan de hele tiden kan optimere sit arbejde for, at undgå magtanvendelse og mindske magtparadigmet mellem ansat og borgeren i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet kan fremvise gennem dokumentation at de gennem sin pædagogik og metode for udførelse af det daglige socialpædagogiske arbejde løbende forebygger overgreb mellem borgerne og mellem evt. borger og ansat i tilbuddet. Side 15 af 26

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Tilbuddet gennemfører en socialpædagogik der er med til at forhindre overgreb ved, at de er meget tæt på den enkelte borger og løbende snakker med borgeren i forhold til at styrke den enkelte selvtillid og heraf troen på, at kunne mestre problemer på en hensigtsmæssig måde. Der laves evalueringsskema hver aften sammen med borgeren, der alt anden vil være med til, at dæmme op for evt. problemer, der kunne udvikle sig til f.eks. overgreb og/eller andet. Tilbuddet kan fremvise procedure for eventuelle overgreb, procedure er kendt af alle medarbejdere. Proceduren er afpasset målgruppen i tilbuddet og bliver løbende evalueret og justeret sådan, at den passer til målgruppen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Tilbuddet er organiseret med en leder, stedfortræder og personale. Ledelsen i tilbuddet fremstår som meget kompetente, hvor fokus hele tiden ligger ved at inddrage det øvrige personale og hvor udvikling i forhold til den hele tiden beskrevne socialpædagogik bliver gjort til genstand for meget opmærksomhed. Der bliver løbende evalueret på det beskrevne og hvor tilbuddet hele tiden er på forkant med egen udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsyn syd kan gennem dokumentation og gennem samtale med ledelsen i tilbuddet konkludere, at tilbuddet har en ledelse der er meget kompetent i forhold til, at lede tilbuddet og ikke mindst en ledelse der er meget Side 16 af 26

17 reflekterende i forhold til det socialpædagogiske indhold. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Socialtilsyn Syd kan konstatere at ledelsen i tilbuddet har alle de faglige relevante kompetencer der skal til for, at lede og løfte opgaverne det være adm. som pædagogisk. Lederen har bl.a. Diplom i ledelse, lederuddannelse fra Odense kommune, uddannet socialrådgiver, og en række andre uddannelser der er relevant i forhold til tilbuddet og dennes målgruppe og personale. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 4 (i I tilbuddets ansøgning om flytning til nye fysiske rammer, oplyses at det vurderes af tilbuddet, at en forbedring af de fysiske rammer, herunder møde- og kontorforhold vil løfte hele organisationen generelt. Det vil give ledelsen gode omgivelser for at bedrive en god ledelse, nåde i forhold til det interne arbejdsmiljø samt ift. borgerne, pårørende og samarbejdspartnere. Tilbuddet fortæller socialtilsynet at de har intern ledelses supervision hver 14. dag. Herudover afholdes der supervision for medarbejdere med ekstern supervisor 4-5 gange årligt. Endvidere er der mulighed for individuel supervision af ekstern supervisor. Tilbuddets ledelse fortæller at de har en bestyrelse, der er meget engageret og har et meget tæt samarbejde med ledelsen i opholdsstedet. Leder af Egholt afholder formandsmøde en gang om måneden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet kan gennem dokumentation og samtale konstanter, at tilbuddet bliver varetaget meget kompetent, det være sig forhold til ledelse af personalet som, at være ansvarlig i forhold til de pædagogiske retningslinjer og udvikling af samme. Side 17 af 26

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse Borgerne i tilbuddet giver til kende ovenfor socialtilsynet, at de til hver en tid har nogle faglige voksne rundt sig der er meget nærværende og som er behjælpelig i alle mulige situationer og som kan støtte og vejlede når tilværelsen bliver kompliceret. Personale i tilbuddet er bl.a. kendetegnede ved, at de ud over ny leder har rigtig mange år hvor de har arbejdet i tilbuddet. Det være sig nogle i 9 år og andre i 4 år og andre igen i meget længere tid. Der forefindes næsten ikke sygdom blandt personalet i tilbuddet. Tilbuddets ledelse vurderer, at flytning til nye fysiske rammer vil være medvirkende til at styrke arbejdsmiljøet i tilbuddet yderligere med baggrund i et bedre miljø for at udøve den faglige indsats, optimere en egen forståelse samt lyst til at optimere og forbedre egne kompetencer og faglighed. Socialtilsynet får beskrevet at der er et meget begrænset sygefravær i tilbuddet og hvor de ansatte mener dette skyldes i første række et meget godt arbejdsmiljø, hvor man støtter hinanden og borgerne i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en ledelse samt personale. der har de kompetencer der skal til for, at arbejde med den beskrevne målgruppe og de problemer disse borgere kommer med. Et samlet personale der løbende er i udvikling og som tilegner sig ny viden gennem kurser og efteruddannelse. Side 18 af 26

19 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet får ved besøget bekræftet at vi her har et personale der besidder alle de relevante kompetencer i forhold til, at imødegå målgruppen og de krav de stiller i forhold til deres forskellige vanskeligheder. Tilbuddets ledelse vurderer, at flytning til en by vil medvirke øget mulighed for rekruttering af faglig uddannet personale med baggrund i, at der er gode transportforbindelser til byen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet kan gennem dokumenteret materiale, bekræfte at ca. 90 % af medarbejderne er uddannet pædagoger, med en ledelse der har en række ledelse uddannelser/socialrådgiver uddannelse og de øvrige medarbejdere har en håndværksmæssig uddannelse kombineret med flere års arbejde med målgruppen i tilbuddet. Sammenlagt en medarbejdergruppe der har en meget grundig og fagligt forankret uddannelse, hvor viden og erfaring med målgruppen kommer tydeligt til udtryk ved besøg i tilbuddet. Vedr. flytning til nye fysiske rammer oplyser tilbuddets ledelse, at det vurderes gavnligt for tilbuddets muligheder for rekruttering af egnet pædagogisk fagpersonale med baggrund i mulighederne for offentlig transport til tilbuddets beliggenhed. Socialtilsynet kan ved besøget konstatere, at vi her har et tilbud hvor samspil og relationen medarbejder/borger tydeligt bærer præg af medarbejder der har de relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe. I udtalelse fra anbringende myndighed oplyses det, at tilbuddet vurderes fagligt kompetent og engageret. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Socialtilsyn Syn kan på baggrund af bedømmelserne af indikatorerne 11a - 13a under økonomi vurdere, at Side 19 af 26

20 tilbuddet er bæredygtigt, og at opholdsstedet har tilstrækkelig likviditet til at sikre driften det kommende år. Det vurderes tillige, at opholdsstedets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og målgruppe samt at opholdsstedets økonomi er gennemskuelig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddet har en sund økonomi og en god belægning hvorved Socialtilsyn Syd vil betegne tilbuddets økonomi for bæredygtigt. En flytning til nye fysiske rammer samt at tilbuddet bliver ejer af disse vil medføre en budgetmæssig besparelse og derved en takstreducering og samtidig øgede økonomiske midler til faglig udvikling i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets Tilbuddets årsrapport for 2013, er der ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Ledelsen i tilbuddet har oplyst til socialtilsyn Syd, at Fonden ønsker at investere i ny fast ejendom i Af tilbuddets ansøgning om godkendelse af dette oplyses, at det er bestyrelsen og revisionens vurdering og beslutning ift. køb af nye fysiske rammer. Det er vurderet, at ved køb af egen ejendom og ikke længere være lejer vil tilbuddet opnå besparelser ift. husleje, varme, el og vandudgifter. Der vil herved opnås en årlig budgetmæssig besparelse. Side 20 af 26

21 budget Som følge heraf vil der ske en prisnedsættelse af tilbuddets takst samt der vil være et større økonomisk råderum til brug for kompetenceudvikling af medarbejderne. Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad Af budget 2015 er der indarbejdet udgifter i forbindelse med køb af ny ejendom. Heraf fremgår det bla. at budgettets ejendomsudgifter svarer til den i lejekontrakten fastsatte aftale om huslejestigning. Det er i forbindelse med budgetgennemgangen vurderet, at lejeniveauet svarer til markedslejeniveauet for lokalområdet. Tilbuddets Soliditetsgrad udgør 49,06 % pr. 31. december Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsyn Syd kan ud fra dokumenteret økonomi/budget, konstatere at tilbuddets økonomi kan give målgruppen den fornødne kvalitet i forhold til tilbuddets pris. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Socialtilsynet vurderer at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for udvikling og ændring. Med hensyn til faglig udvikling er der i budget af 2014 afsat kr til opkvalificering af medarbejdere til målgruppen samt kr til supervision. Herunder fremgår af budget for 2014, lønomkostninger til 1. leder, 1. stedfortræder, 5. pædagoger og 3 medhjælpere/ikke uddannet personale. Side 21 af 26

22 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Socialtilsyn Syd kan ved selvsyn af indsendt materiale og gennemgang af økonomi konkludere gennemskuelighed af tilbuddets økonomi. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse Tilbuddets økonomiske nøgletal fremgår af årsrapport og er i overensstemmelse med regnskab. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Socialtilsyn Syd kan ved besigtigelse observere fysiske rammer der på alle måder er praktiske, pæne og nydelige og som samtidigt er med til, at understøtte borgernes udvikling og trivsel på en hensigtsmæssig måde. Tilbuddet fremstår pænt og hjemligt. Tilbuddet ønsker flytning til nye fysiske rammer med baggrund i at forbedre bygningskvaliteten samt øge tilbuddets fysiske rammer, både ift. borgernes værelser samt fælles faciliteter. Ved socialtilsynets besigtigelse af de fysiske rammer fremstår disse ny renoverede og det vurderes med baggrund i besigtigelsen, at tilbuddets fysiske rammer Side 22 af 26

23 bedres i væsentlig grad ift. borgere, medarbejdere og ledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsyn kan ved selvsyn se, at tilbuddet på alle måder understøtter borgerens udvikling og trivsel. Ved besigtigelse af de fysiske rammer i tilbuddet observeres det, at der er tale om et tilbud, der er hjemlig indrettet samt med udgangspunkt i tilbuddets målgruppe. Borgernes værelser bærer præg af en personlig indretning. Tilbuddet har købt egen ejendom og ønsker at flytte i disse fysiske rammer. Ejendommen er beliggende i en mindre by, hvor der er gode transportforbindelser. Flytningen vil medføre en bedre bygningsmasse samt at borgerne får større værelser. Der vil være større fælles faciliteter, både ift. borgere samt medarbejdere. Flytningen vil medføre øgede muligheder ift. borgernes udvikling og trivsel. I forbindelse med flytning til nye fysiske rammer har tilsynet modtaget ibrugtagningstilladelse udarbejdet af Kolding Kommune vedr. adressen Rolls Møllevej 25, Lunderskov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Borgerne i tilbuddet giver udtryk for at de er meget glade for de fysiske rammer det være sig eget værelse og/eller fælles arealer der findes i tilbuddet. Ved besigtigelse af de fysiske rammer i de nye bygninger får borgerne mulighed for større værelser. Der forefindes i alt 7 værelser til borgere, hvor det ene værelse har eget køkken og indgang tilknyttet. Denne vil blive benyttet som en form for udslusningsbolig. Det er oplyst af tilbuddets ledelse, at borgerne selv har indflydelse på indretningen i værelserne, bla. i form af valg af gulvtæpper. Derudover er der købt nye møbler til værelserne. De fysiske rammer i tilbuddet tager hensyn ved indskrivning til den enkeltes ønsker også i de tilfælde hvor det personlige privatliv bliver accepteret. Tilbuddet vil imødegå dersom der er særlige behov i den udstrækning dette kan lade sig gøre, og hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til det øvrige socialpædagogiske arbejde. Side 23 af 26

24 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem I tilbuddets ansøgning om flytning til nye fysiske rammer fremgår bla. følgende: Det er Fondens vurdering at en optimering og forbedring af de fysiske rammer vil gavne hele opholdsstedet og organisationen. Borgerne vil få større og lysere værelser. Bad og toilet forholdene vil blive forbedret. Køkken og dagligstue forhold vil blive større og forbedret. I tilbuddet vil der fremtidigt være lokale til fællesaktiviteter med andre borgere fra nærmiljøet, pårørende og medarbejdere. Mulighederne for, at venner, klassekammerater m. fl. "lige kommer forbi" optimeres og tilbuddet vil være beliggende i nærheden af offentlig transport som giver bedre muligheder for både borgere i tilbuddet samt deres pårørende. Det vurderes af tilbuddets ledelse, at udenoms arealerne med have, træer og en stor garage til værksted, cykler mv. samt en placering i bymiljø vil være med til at skabe en god oplevelse og generelt bidrage til at understøtte borgernes udvikling. Ved besigtigelse af de fysiske rammer i tilbuddet den 21. januar 2015 observeres det, at tilbuddet fremstår meget hjemligt og der er tale om en hjemlig indretning. Bla. er der billeder af borgerne på væggene. Det oplyses af ledelsen, at der er modtaget samtykke hertil fra både borgere og pårørende. Der gøres brug af farver i indretningen med det formål at skabe en hyggelig stemning. Borgernes værelser fremstår svarende til unge menneskers værelser og de bærer præg af en personlig indretning. Side 24 af 26

25 Side 25 af 26

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere