Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed..."

Transkript

1 Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole 2017

2 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... 3 Samarbejdsevne Hvordan oplever medarbejderne Herningsholm Erhvervsskoles sociale kapital?... 4 En temperaturmåling... 4 Tillid... 5 Retfærdighed... 8 Samarbejde Jobtilfredshed Ledelseskvalitet Konklusion

3 1 Formålet med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole. Det sker ud fra de besvarelser vi har i MTUen 2017 omkring Den sociale kapital. Undersøgelsen vil løbende sammenligne resultaterne for 2017 med de tilsvarende resultater fra Undersøgelsen omfatter alle afdelinger under Herningsholm Erhvervsskole og de store forskelle, der kan være mellem afdelingerne er således ikke synlige her. 2 Hvorfor se på Den sociale kapital Den sociale kapital handler om måden, tingene foregår på i en organisation fremfor hvad, der foregår i en organisation 1. Det kan være, at konflikter bliver håndteret på en ordentlig måde og at de evalueringer, der bliver foretaget, giver mening i forhold til udvikling og udførelse af kerneopgaverne. Det er afgørende at processerne i organisationen foregår på en måde, som fremmer det fælles bedste, og at det sker på en retfærdig måde, hvor de særlige interesser man har, bliver tilgodeset i et rimeligt omfang. Herningsholms Erhvervsskoles sociale kapital er således en ressource, der er afgørende for, at medarbejdere og ledere er i stand til at løse skolens kerneopgave i fællesskab og at kunne koordinere indsatsen mod et fælles mål. En organisations sociale kapital kan opdeles i tre dimensioner: Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Tillid og magt Tillid er en central del af social kapital, idet tillid er afgørende for kvaliteten af arbejdet, jobtilfredsheden og trivslen. Samtidig er tillid en vigtig forudsætning for et samarbejde. Ud fra en klassisk magtforståelse er det, at have tillid i en organisation en udfordring. Når magt betragtes som at få andre til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort 2, kan tillid opfattes som tab af kontrol. Ud fra en mere tidssvarende magtforståelse defineres magt som at få ting til at ske og skabe resultater. Her bygger magt på gensidig tillid. Tillid kan både være interpersonel og organisatorisk, dvs. enten tillid til personer eller tillid til en organisation. Den interpersonelle tillid opbygges ved, at leder og medarbejder mødes ansigt til ansigt og gennem deres relationer skaber positive forventninger til hinanden. Den organisatoriske tillid er en mindre personlig form for tillid og afhænger af, om medarbejderne har positive forventninger til Herningsholm Erhvervsskoles måde at behandle medarbejdere på. Retfærdighed Retfærdighed handler om flere ting 3 : 1 Kristian G. Olesen m.fl. Virksomhedens sociale kapital, hvidbog 2 Jvf. Max Webers klassiske definition af magt, Anders Heine m.fl. Klassisk og moderne samfundsteori 3 Kristian G. Olesen m.fl. Virksomhedens sociale kapital, hvidbog 3

4 a. Fordelingsmæssig retfærdighed: Opleves fordeling af goder f.eks. løn og interessante opgaver som retfærdig? Oplevelsen af fordelingsmæssig retfærdighed bygger på den enkeltes vurdering af om man får, hvad man fortjener, i forhold til andre. b. Processuel retfærdighed: Foregår processer på en ordentlig og gennemskuelig måde? Processer omhandler bl.a. omlægning af opgaverne, fyringsrunder og organisationsændringer. c. Interpersonel retfærdighed: Den måde vi behandler hinanden på. At vi behandler hinanden med respekt og tager hensyn til hinandens synspunkter. d. Informativ retfærdighed: Får man den nødvendige information, både i forhold til jobbet og om forandringer i organisationen? Det skal her fremhæves, at medarbejdere typisk tillægger processerne meget stor betydning: Det er ikke nok at goderne fordeles retfærdigt, det skal også foregå på den rigtige måde. Det er vigtigt at der er gennemskuelighed i hvem, der træffer beslutningerne og hvorfor 4. Samarbejdsevne Samarbejdsevne beskriver de relationer, der er med til udvikle den sociale kapital på skolen. Det handler med andre ord ikke om den enkeltes samarbejdsevne, men om skolens samarbejdskompetencer. Samarbejdsevnen er værktøjer i forhold til at løse skolens kerneopgaver. Samarbejdsevnen bygger på normer og på rammer: Normerne for og værdien af samarbejde er gensidigt forpligtigende når de værdsættes af medarbejdere og ledelse og giver mening i samarbejdet. Rammerne er den fælles forståelse for, hvor samarbejdet kan udfolde sig. 3 Hvordan oplever medarbejderne Herningsholm Erhvervsskoles sociale kapital? Jeg vil i det følgende se på MTU en i forhold til de tre hovedelementer tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. En temperaturmåling Ved at spørge ind til de 3 dimensioner tillid, retfærdighed og samarbejde mellem ledere og medarbejdere er det muligt at få en hurtig temperaturmåling af skolens sociale kapital 5. Man kan få et overordnet billede ved at kigge på følgende 4 spørgsmål fra spørgeskemaet: Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra den nærmeste leder (Spørgsmål 25) Jeg oplever, at den nærmeste leder stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde (Spørgsmål 31) Konflikter på min arbejdsplads bliver løst på en hensigtsmæssig måde (Spørgsmål 28) Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde (Spørgsmål 30) 4 Kristian G. Olesen m.fl. Virksomhedens sociale kapital, hvidbog 5 BAR SoSu, Fire hurtige om social kapital 4

5 Besvarelserne for Herningsholm Erhvervsskole på ovennævnte spørgsmål er: 276 indekspoint, hvilket svarer til en social kapital på 11 point 6. Den gennemsnitlige sociale kapital for danske arbejdspladser i 2013 var 10,2 point 7. En forskel på 1 point er nok til, at ansatte kan mærke en forskel. 0-8 point: meget lav social kapital 8,1 10,1 point: lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point: gennemsnittet for Danmark 10,3 12,3 point: lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4 16 point: meget høj social kapital. Den sociale kapital er i forhold til 2015 således øget med 16 indekspoint og er lidt over gennemsnittet for danske arbejdspladser. Tillid Tillid er som nævnt en vigtig dimension af den sociale kapital, idet tillid kan være afgørende for kvaliteten af arbejdet og trivsel på jobbet. Tillid er endvidere en vigtig forudsætning for at kunne samarbejde. De to første spørgsmål i ovennævnte temperaturmåling omhandler tillid. I MTUen ligger besvarelsen af Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra den nærmeste leder på 73 indekspoint. Scoren er øget 4 indekspoint i forhold til sidste undersøgelse. Det fremgår af figuren, at besvarelsen er overvejende positiv. 70 % svarer enig/meget enig til udsagnet. 6 Arbejdspladsens sociale kapital beregnes som en addition af medarbejdernes svar. Med fem svarmuligheder per spørgsmål (fra meget uenig til meget enig) giver det mulighed at score 0-16 point på ovennævnte fire spørgsmål (på en skala fra 0 4). Det vil med vores omregning til indeks svare til indekspoint. 7 BAR SoSu, Fire hurtige om social kapital 5

6 Besvarelsen af Jeg oplever, at den nærmeste leder stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde ligger noget højere: 83 indekspoint. Her er scoren øget med 5 indekspoint. Vi kan se, at 86 % af medarbejderne er enige/meget enige i udsagnet. Graden af tillid bliver desuden belyst i spørgsmålene På min arbejdsplads kan medarbejderne give udtryk for deres meninger og følelser (Spørgsmål 26) Jeg oplever, at vi som medarbejdere bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen (Spørgsmål 18) Besvarelsen af På min arbejdsplads kan medarbejderne give udtryk for deres meninger og følelser er på 67 indekspoint. Det er 6 indekspoint højere end i

7 Ved Jeg oplever, at vi som medarbejdere bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen er besvarelsen nede på 46 indekspoint. Det er en stigning på 4 indekspoint siden sidste undersøgelse. Til spørgsmålet På min arbejdsplads kan medarbejderne give udtryk for deres meninger og følelser svarer 62 % af medarbejderne, at de er enige/meget enige og 22 % svarer hverken/eller. Det er en høj del af medarbejderne (36 %), der svarer uenig/meget uenig og 30 % svarer hverken/eller til spørgsmålet Jeg oplever, at vi som medarbejdere bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen. 7

8 Dette kan skyldes reformer og andre ydre krav, der har medført ændringer af arbejdstid og opgaver samt en ændret organisation. Besvarelsen kan i lighed med undersøgelserne fra 2013 og 2015 tolkes som en frustration hos medarbejderne over, at de ikke har haft mere indflydelse på processen. Selvom der savnes involvering i beslutningerne om forandringerne viser figur 1 dog, at der er en forholdsvis stor tillid til den nærmeste leder. Vi ser altså en højere personlig tillid, men der er områder, hvor den organisatoriske tillid er noget lavere. Ved spørgsmålet På min arbejdsplads stoler vi i almindelighed på hinanden er 80 % enige/meget enige i udsagnet. Dette understreger den store betydning af tillid i forhold til såvel nærmeste leder som kolleger. Der er en generel stor interpersonel tillid på Herningsholm Erhvervsskole. Spørgsmålet ligger i MTUen til 77 indekspoint. Når den sociale kapital alligevel ikke er højere end 11 point skyldes det blandt andet at den organisatoriske tillid altså medarbejdernes generelle tillid til organisationen er noget lavere. Retfærdighed Retfærdighed er den anden komponent i skolens sociale kapital, idet medarbejdernes anerkendelse af lederens magt afhænger af, om lederen er i stand til at træffe legitime løsninger på interessekonflikter og lytte til medarbejdernes ideer, forslag og erfaringer. De sidste to spørgsmål i temperaturmålingen handler om retfærdighed (spørgsmål 28 og 30). Derudover er der to andre spørgsmål i MTUen, der omhandler forskellige aspekter af retfærdighed: Konflikter på min arbejdsplads bliver løst på en hensigtsmæssig måde (Spørgsmål 28) Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde (Spørgsmål 30) Jeg oplever, at blive anerkendt for et godt stykke arbejde (Spørgsmål 29) 8

9 Jeg oplever, at forslag til nye initiativer og ideer til at gøre tingene bedre bliver påskønnet (Spørgsmål 33) Spørgsmålet Konflikter på min arbejdsplads bliver løst på en hensigtsmæssig måde dækker over den processuelle retfærdighed. I MTUen ligger svaret på 61 indekspoint. Det er en stigning på 4 indekspoint siden Her er der en relativ stor gruppe af medarbejderne (33 %), der svarer hverken/eller. Forskning viser 8, at den processuelle retfærdighed er vigtigere for oplevelsen af retfærdighed end den fordelingsmæssige retfærdighed, som kommer til udtryk i spørgsmålet Arbejdsopgaver bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde. I MTU`en ligger besvarelsen på 59 indekspoint, og er dermed øget 3 indekspoint. 8 K. G. Olesen m.fl. Virksomheden sociale kapital, Hvidbog 9

10 Her svarer 49 % at de er enige/meget enige. De øvrige medarbejdere svarer hverken/eller (31 %) eller uenig/meget uenig (20 %) At denne fordelingsmæssige retfærdighed er relativ lav er problematisk, idet den hænger sammen med jobtilfredsheden 9. Besvarelsen af Jeg oplever at blive anerkendt for et godt stykke arbejde ligger på 70 indekspoint. Her er scoren øget 4 indekspoint siden den sidste undersøgelse. 9 K. G. Olesen m.fl. Virksomheden sociale kapital, Hvidbog 10

11 66 % er enige/meget enige i, at de oplever at blive anerkendt for et godt stykke arbejde på skolen som helhed. Anerkendelse er et vigtigt element i oplevelsen af retfærdighed, og anerkendelse er en af forudsætningerne for tillidsbaseret ledelse. Besvarelsen af Jeg oplever, at forslag til nye initiativer og ideer til at gøre tingene bedre bliver påskønnet ligger på 68 indekspoint. Her er scoren øget med 7 indekspoint. 2/3 af medarbejderne oplever, at forslag bliver påskønnet. Der er dog også her en gruppe på 24% der svarer hverken/eller. Når man således kigger samlet på de fire spørgsmål om retfærdighed, tegner der sig et billede af at medarbejderne oplever en lavere processuel retfærdighed end den fordelingsmæssige retfærdighed. Dette mildnes dog af, at flertallet oplever anerkendelse i jobbet samt at der ofte bliver taget godt imod nye ideer. Endvidere kan vi se, at retfærdighedsfølelsen generelt bliver vurderet lidt højere i 2017 end i Samarbejde Samarbejde er det tredje element i skolens sociale kapital. Samarbejde består både af det interne samarbejde i afdelingen, samarbejde med andre afdelinger og samarbejde vertikalt i organisationen. Samarbejdsevnen bliver belyst af følgende spørgsmål: Mine kollegaer er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det (spørgsmål 22) Jeg er god til at give mine kollegaer en hjælpende hånd, når de beder om det eller jeg kan se, der er behov for det (spørgsmål 23) På min arbejdsplads er vi gode til at lære af hinanden (spørgsmål 19) Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelsesområder (spørgsmål 21) 11

12 Ved de to første spørgsmål ligger besvarelserne på henholdsvis 83 og 87 indekspoint. Det er en høj score, hvor spørgsmål 23 er steget med 1 indekspoint. Et blik på nedenstående figurer viser da også, at der er meget stor enighed om udsagnet. Det er nok almenmenneskeligt, at vi vurderer egen indsats som større end kollegaernes. 12

13 I forhold til den mere faglige vinkel, vurderer 2/3 af medarbejderne, at de er gode til at lære af hinanden. Der dog 28 % der svarer hverken/eller til spørgsmålet På min arbejdsplads er vi gode til at lære af hinanden om. Besvarelsen ender dermed på 70 indekspoint. Det er en øgning af scoren på 3 indekspoint i forhold til Betragter vi derimod samarbejdet med de øvrige afdelingerne, ser det noget anderledes ud. Besvarelsen af Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelsesområder ligger kun på 51 indekspoint. Det er et fald på 1 indekspoint. Selv om der er afdelinger, der på grund af arbejdets karakter har et tæt samarbejde med andre afdelinger, så er det alligevel påfaldende hvor stor en andel, der svarer hverken/eller. 13

14 Når vi kigger samlet på spørgsmålene vedrørende samarbejde og sammenhold, er det tydeligt, der er en oplevelse af en høj grad af samarbejde internt i afdelingerne. Til gengæld er samarbejdet mellem afdelingerne noget mindre. Besvarelserne understreger at Herningsholm Erhvervsskole stadig er præget af subkulturer og det i højere grad end Det forhold at afdelingerne i høj grad lukker sig om sig selv med egne kulturer og normer kan gøre det vanskeligt at arbejde mod fælles mål og have vidensdeling på tværs af afdelingerne. Jobtilfredshed Forskning om social kapital viser 10, at en organisations sociale kapital hænger stærkt sammen den generelle arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen. Selvom man ofte bruger betegnelen job-tilfredshed ser det ud til, at denne primært hænger sammen med arbejdspladsen og ikke jobbet som sådan. Spørgsmålene Jeg oplever, at der er et godt socialt miljø på min arbejdsplads (Spørgsmål 47) Jeg oplever, at der er et godt fysisk miljø på min arbejdsplads (Spørgsmål 48) Jeg oplever, at min arbejdsplads er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen (Spørgsmål 50) Alt i alt trives jeg i min nuværende afdeling (Spørgsmål 52) fortæller noget om jobtilfredshed. Disse besvarelser er karakteriseret ved at flertallet af medarbejderne er enige/meget enige i udsagnene. Ved de to første spørgsmål er besvarelserne på 78 og 69 indekspoint. Det er en stigning på henholdsvis 4 og 6 indekspoint. 10 K. G. Olesen m.fl. Virksomheden sociale kapital, Hvidbog 14

15 De følgende to figurer scorer højt: Besvarelserne ligger på henholdsvis 84 og 80 indekspoint. Det er en øgning på henholdsvis 8 og 5 indekspoint ved besvarelserne. Også her er der stor enighed i udsagnene. 15

16 Vi kan kort sagt se, at jobtilfredsheden generelt er øget på Herningsholm Erhvervsskole siden En af fordelene ved en høj social kapital på en arbejdsplads er, at det er lettere at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det afspejler sig i spørgsmål 51 Jeg vil anbefale andre at søge arbejde på Herningsholm Erhvervsskole. Her ligger besvarelsen på 77 indekspoint. Det er en øgning på 9 indekspoint. 16

17 Her er ¾ af medarbejderne enige/meget enige, mens den forholdsvis stor gruppe, der i 2015 svarede hverken/eller nu er nede på 17 %. Når vi således kigger samlet på spørgsmålene vedrørende jobtilfredshed kan vi konkludere, at den generelle jobtilfredshed er høj på Herningsholm Erhvervsskole. Ledelseskvalitet En helt central faktor i forbindelse med en arbejdsplads sociale kapital er ledelse. Ledelseskvaliteten er vurderet ved hjælp af fire spørgsmål om, hvorvidt den nærmeste leder Sørger for, at medarbejderne har gode udviklingsmuligheder: Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min arbejdsplads (Spørgsmål 14) Prioriterer trivslen højt: Min nærmeste leder medvirker til et kollegialt og udviklende fællesskab på min arbejdsplads (Spørgsmål 42) Er god til at planlægge arbejdet: Min nærmeste leder er god til at sikre en daglig velfungerende drift af afdelingen (Spørgsmål 38), samt Er god til at løse konflikter: Konflikter på min arbejdsplads bliver løst på en hensigtsmæssig måde (Spørgsmål 28) Sammenhængen mellem skolernes ledelseskvalitet og sociale kapital er så høj, at man næsten kan sige, at det er to sider af samme sag 11 Medarbejderne har svaret således på ovenstående fire udsagn: 11 En krydstabulering mellem på den ene side spørgsmål 14, 28, 38 og 42 og på den anden side spørgsmålene fra temperaturmålingen : spørgsmål 25, 30 og 31 viste en stærk sammenhæng 17

18 18

19 Figurerne angiver, at der ligesom i 2015 er en stor gruppe medarbejdere, der svarer hverken/eller på spørgsmål om den ledelsesmæssige kvalitet. Den nærmeste leder er generelt bedre til at sørge for, at medarbejderne har gode udviklingsmuligheder og trives end til at løse konflikter. Det er ingen tilfældighed at social kapital og ledelseskvalitet hænger så tydeligt sammen. 19

20 En høj social kapital er et resultat af klare ledelsesmæssige beslutninger. Forskning af social kapital 12 peger således på, at en høj eller lav social kapital ikke kan begrundes med brancheforhold, arbejdets art, lovgivningen eller andre strukturelle forhold men af ledelsen. 4 Konklusion Temperaturmålingen viser at Herningsholm Erhvervsskole har en øget social kapital, der nu ligger lidt over gennemsnittet. Vi kan se at næsten alle besvarelserne har en bedre score i forhold til undersøgelsen i Vi kan af MTU 2017 se, at skolen nu har en endnu høj grad af interpersonel tillid og tilsvarende lavere grad af organisatorisk tillid. Der er stor tillid til nærmeste leder og kolleger, men der er ikke lige så stor tillid til, at skolen som helhed behandler medarbejderne ordentligt. Endvidere viser MTUen, at medarbejderne stadig oplever en lidt lavere processuel retfærdighed end den fordelingsmæssige retfærdighed. Resultaterne i MTUen indikerer, at processerne omkring organisationsændringer, opgaveomlægning og lignende bør foregå på en mere tydelig og gennemsigtig måde. Samtidig oplever flertallet anerkendelse i jobbet samt at der ofte bliver taget godt imod nye ideer. Vi kan også iagttage, at der er en oplevelse af en høj grad af samarbejde internt i afdelingerne. Til gengæld er samarbejdet mellem afdelingerne noget mindre. Herningsholm Erhvervsskole har siden 2013 øget sin sociale kapital til det nuværende flotte niveau. Der er dog tre faktorer, der trækker scoren på den sociale kapital ned. Det er stadig den organisatoriske tillid og den processuelle retfærdighed, der er forholdsvis lav på skolen. Endvidere har samarbejdet mellem afdelingerne også en forholdsvis lav score. Ledelsen spiller en nøglerolle for udviklingen af skolens sociale kapital. Det kommende arbejde med MTU giver lederne mulighed for sammen med medarbejderne at sikre at vi alle trives i vort arbejde på Herningsholm Erhvervsskole. Jette Annasofia Lunding Toft, Sådan kan man øge virksomhedens sociale kapital,ledelseidag.dk nr. 1, januar 2010, af Tage Søndergård Kristensen 20

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Guldkorn og diamanter i det. psykiske arbejdsmiljø 1

Guldkorn og diamanter i det. psykiske arbejdsmiljø 1 Guldkorn og diamanter i det psykiske arbejdsmiljø 1 De 6 guldkorn i psykisk arbejdsmiljø Krav i arbejdet: Tempo arbejdsmængde følelsesmæssige krav - m.v. Indflydelse: Arbejdsstedets indretning - arbejdets

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK 2018 Introduktion Denne trivselsrapport er udarbejdet på baggrund af Halsnæs Kommunes fælles trivselsskema og indeholder besvarelser fra virksomhederne i

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE : SKOLERAPPORT Udarbejdet af Kvalitetsafdelingen, november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.Indledning 1 2. Formå l og åfgrænsning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT 2018 Introduktion Denne trivselsrapport er udarbejdet på baggrund af Halsnæs Kommunes fælles trivselsskema og indeholder besvarelser fra samtlige områder og virksomheder

Læs mere

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Social kapital Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Hvad er det? Test Hvad kan man med social kapital? Hvad kan vi bruge det til i egen organisation?

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

Styrk den sociale kapital

Styrk den sociale kapital Introduktion til social kapital 2.0 Styrk den sociale kapital + Retfærdighed + Samarbejdsevne + Tillid + Produktivitet + Kvalitet + Trivsel HR Personaleudvikling Styrk den sociale kapital Introduktion

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder SU og produktivitet d. 30. marts 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro 1 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Organisatorisk sammenhængskraft. Prodekan for uddannelse, HUM Lektor, phd., cand. psych. Hanne Dauer Keller

Organisatorisk sammenhængskraft. Prodekan for uddannelse, HUM Lektor, phd., cand. psych. Hanne Dauer Keller Organisatorisk sammenhængskraft Prodekan for uddannelse, HUM Lektor, phd., cand. psych. Hanne Dauer Keller Sammenhængskraft Det sociale kit Får en arbejdsdeling til at fungere Synergi teamorganisering

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009. Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009. Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Hvad er social kapital i en virksomhed? Samarbejdsevne Retfærdighed Tillid Virksomhedens sociale kapital er den

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp.

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp. Instruktion Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at du svarer på alle spørgsmålene. Du svarer på alle spørgsmål ved at sætte ét kryds. Du skal ikke bruge

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne?

Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne? Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne? SPARK konference Mandag d. 11. april 2016 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 12-04-2016 DET GODE SAMARBEJDE Samarbejde Kolleger

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende TR Årskonference 3. september 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24 afdelinger under nedskæring

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF

Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF PROFESSIONEL KAPITAL Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF HVAD ER PROFESSIONEL KAPITAL? Professionel kapital omfatter social kapital, human kapital og beslutningskapital HUMAN

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Resultat af kortlægning forår 2017 på Stenhus Gymnasium & HF

Resultat af kortlægning forår 2017 på Stenhus Gymnasium & HF PROFESSIONEL KAPITAL Resultat af kortlægning forår 2017 på Stenhus Gymnasium & HF HVAD ER PROFESSIONEL KAPITAL? Professionel kapital omfatter social kapital, human kapital og beslutningskapital HUMAN KAPITAL

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse UC Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 87% (295 besvarelser ud af 340 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse UC Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 87% (295 besvarelser ud af 340 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 UC olstebro Svarprocent: 87% (295 besvarelser ud af 340 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere