Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer i faget. Spørgeskemaundersøgelsen er en blandt flere dokumentationskilder i evalueringen. Bilaget er opdelt i først en lærerdel og derefter en censordel. Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i det spørgeskema som lærerne fik tilsendt pr i juni 2008 og censorerne i november december Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor underviserne og censorerne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Spørgeskemaundersøgelsen er formuleret således at nogle spørgsmål handler om lærerens generelle erfaringer, og andre handler om erfaringer med en konkret klasse. Spørgsmål til en konkret klasse refererer til den klasse der afsluttede faget i sommeren 2008, og som læreren senest havde undervist da spørgeskemaet blev besvaret. I spørgsmål der handler om en konkret klasse henvises der til den pågældende klasse. Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergrupper af respondentgruppen. For overskuelighedens skyld fremgår det i nogle tabeller ikke hvor mange der i alt har besvaret det spørgsmål som tabellen viser svarfordelingerne for. Det gælder spørgsmål hvor respondenterne har kunnet afgive mere end et svar hvorfor antallet af svar overstiger antallet af respondenter. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten.

3 Indhold Baggrundsspørgsmål 3 Spørgsmål til lærere Kernestof og supplerende stof 3 Didaktiske principper og arbejdsformer 5 Flerfagligt samspil 7 Faglige mål og undervisningens indhold 13 Spørgsmål til censorer Mundtlig eksamen 20 Spørgsmål til lærere og censorer Videregående uddannelse 23

4 Baggrundsspørgsmål Har du i dette semester undervist i fysik B på et eller flere hold der afslutter/ har afsluttet faget i denne eksamenstermin? Ja 38 95,0 Nej 2 5,0 Total ,0 Hvor mange år har du undervist på en gymnasial uddannelse? 3 år eller derunder 13 31,0 4-9 år 5 11, år 12 28,6 Over 15 år 12 28,6 Total ,0 Er du startet på pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere? Ja 4 9,8 Nej 37 90,2 Total ,0 Har du været/skal du være censor i fysik B på htx til den mundtlige prøve i dette skoleår? Ja 13 29,5 Nej 31 70,5 Total ,0 Hvilke andre fag på htx har du undervisningskompetence i end fysik? (Sæt gerne flere markeringer) Matematik 31 Kemi 3 Informationsteknologi 6 Kommunikation/it 5 Astronomi 5 Teknologi 21 Teknikfag 18 Teknologihistorie 2 Biologi 1 Andre 8 Er fysik B på det pågældende hold et studieretningsfag? Ja 8 21,1 Nej 30 78,9 Total ,0 Spørgsmål til lærere Kernestof og supplerende stof På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen? Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som uddybning af kernestoffet Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som selvstændige emner Procent 10 26,3 9 23,7 Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som uddybning af kernestoffet og som selvstændige emner 19 50,0 Total ,0 3

5 Hvor let eller svært har det været at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold: Aktuelle teknologiske emner med diskussion af disse kvantitativt Overvejende let 10 27,8 Overvejende svært 19 52,8 Svært 7 19,4 Hvor let eller svært har det været at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold: Aktuelle teknologiske emner med diskussion af disse kvalitativt Let 3 8,3 Overvejende let 10 27,8 Overvejende svært 17 47,2 Svært 6 16,7 Hvor let eller svært har det været at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold: Aktuelle teknologiske emner med diskussion af disse set i et samfundsperspektiv Let 2 5,7 Overvejende let 17 48,6 Overvejende svært 13 37,1 Svært 3 8,6 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: Afbrydelser i fysikundervisningen har forringet muligheden for at nå de faglige mål Enig 7 18,9 Overvejende enig 13 35,1 Overvejende uenig 14 37,8 Uenig 3 8,1 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: Elevernes indgangsforudsætninger har generelt været gode Overvejende enig 8 21,6 Overvejende uenig 15 40,5 Uenig 14 37,8 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: De øgede muligheder for samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige mål Enig 2 5,4 Overvejende enig 13 35,1 Overvejende uenig 17 45,9 Uenig 5 13,5 Total ,0 4

6 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: Elevernes forudsætninger for at anvende matematiske kompetencer i fysikundervisningen har generelt været tilstrækkelige Enig 3 7,9 Overvejende enig 13 34,2 Overvejende uenig 11 28,9 Uenig 11 28,9 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn vedrørende de faglige mål: Variationen i elevernes indgangsforudsætninger har gjort det svært at nå de faglige mål Enig 7 18,4 Overvejende enig 14 36,8 Overvejende uenig 15 39,5 Uenig 2 5,3 Total ,0 Didaktiske principper og arbejdsformer I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: Stoffets omfang I høj grad 5 14,3 I nogen grad 20 57,1 I mindre grad 9 25,7 Slet ikke 1 2,9 Total ,0 I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: Stoffets sværhedsgrad I høj grad 16 44,4 I nogen grad 16 44,4 I mindre grad 3 8,3 Slet ikke 1 2,8 I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: De faglige mål der sættes for de enkelte forløb I høj grad 6 17,1 I nogen grad 23 65,7 I mindre grad 5 14,3 Slet ikke 1 2,9 Total ,0 I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: De anvendte arbejdsformer I høj grad 14 38,9 I nogen grad 12 33,3 I mindre grad 8 22,2 Slet ikke 2 5,6 5

7 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Små forsøg på under ½ time 1-4 timer 21 63,6 5-8 timer 8 24, timer 4 12,1 Total ,0 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Forsøg af en varighed på ½ til lidt under 1 time 1-4 timer 9 25,7 5-8 timer 12 34, timer 8 22, timer 5 14, timer 1 2,9 Total ,0 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Forsøg af en varighed på 1 time til 2 timer 1-4 timer 4 10,5 5-8 timer 7 18, timer 9 23, timer 8 21, timer 5 13,2 Over 20 timer 5 13,2 Total ,0 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Længerevarende eksperimentelle forløb 1-4 timer 4 11,1 5-8 timer 6 16, timer 9 25, timer 2 5, timer 5 13,9 Over 20 timer 10 27,8 Hvor stor en del af elevernes eget eksperimentelle arbejde blev efterbehandlet i rapporter som blev afleveret? 0-24 % 5 13, % 3 7, % 15 39, % 15 39,5 Total ,0 Hvor meget elevtid har det pågældende hold været tildelt til skriftligt arbejde i det samlede forløb til og med B-niveau (i timer)? , , , , , , ,1 Total ,0 6

8 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Der har været tilstrækkeligt almindeligt fysikudstyr til eksperimentelt arbejde Enig 7 19,4 Overvejende enig 12 33,3 Overvejende uenig 12 33,3 Uenig 5 13,9 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Der har været tilstrækkeligt udstyr til datafangst Enig 10 27,8 Overvejende enig 15 41,7 Overvejende uenig 7 19,4 Uenig 4 11,1 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Der har været et tilstrækkeligt antal computere til databehandling, informationssøgning m.v. Enig 22 61,1 Overvejende enig 6 16,7 Overvejende uenig 5 13,9 Uenig 3 8,3 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Der har været tilstrækkelig laboratorieplads Enig 18 50,0 Overvejende enig 9 25,0 Overvejende uenig 7 19,4 Uenig 2 5,6 Dette spørgsmål drejer sig om det eksperimentelle arbejde. Hvor mange timer er efter dit skøn anvendt på de angivne typer eksperimentelt arbejde i hele forløbet til og med B-niveauet: Der har været tilstrækkelig plads til gruppearbejde Enig 20 55,6 Overvejende enig 10 27,8 Overvejende uenig 5 13,9 Uenig 1 2,8 Flerfagligt samspil I hvilken grad er fysik indgået i samspil med andre fag? I høj grad 8 22,2 I nogen grad 19 52,8 I mindre grad 8 22,2 Slet ikke 1 2,8 7

9 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Matematik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 31 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Matematik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 11 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Matematik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 10 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Matematik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 10 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Kemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 15 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Kemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 5 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Kemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 2 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Kemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 7 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Kemi - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 12 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Informationsteknologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 5 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Informationsteknologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Informationsteknologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1 8

10 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Informationsteknologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 7 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Informationsteknologi - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 18 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 13 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 5 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 9 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologi - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 11 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologihistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 6 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologihistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologihistorie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 2 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologihistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 5 9

11 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Teknologihistorie - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 18 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Biologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Biologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 3 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Biologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 3 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Biologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 6 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Biologi - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 16 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Samfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 3 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Samfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 1 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Samfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Samfundsfag - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 21 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Dansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 5 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Dansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 1 10

12 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Dansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Dansk - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 21 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Engelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 9 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Engelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb 3 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Engelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 7 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Engelsk - Har ikke samarbejdet med faget Har ikke samarbejdet med faget 15 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejde Enig 5 13,9 Overvejende enig 10 27,8 Overvejende uenig 13 36,1 Uenig 8 22,2 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Det har været vanskeligt at koordinere det faglige samspil på grund af manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fag Enig 3 8,3 Overvejende enig 12 33,3 Overvejende uenig 14 38,9 Uenig 7 19,4 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Det har været vanskeligt at få de fysikfaglige mål i spil i samarbejdet med andre fag Enig 4 11,1 Overvejende enig 14 38,9 Overvejende uenig 12 33,3 Uenig 6 16,7 11

13 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Lærerne i de andre fag har ikke tilstrækkeligt kendskab til fysikfaget til at kunne indgå konstruktivt i tværfagligt samspil med fysik Enig 5 13,9 Overvejende enig 10 27,8 Overvejende uenig 17 47,2 Uenig 4 11,1 På hvilken måde har du som fysiklærer samarbejdet med følgende fag på det pågældende hold: Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i tværfagligt samspil Enig 4 11,1 Overvejende enig 5 13,9 Overvejende uenig 18 50,0 Uenig 9 25,0 I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på holdet: Screening ved undervisningens begyndelse I høj grad 2 5,7 I nogen grad 6 17,1 I mindre grad 9 25,7 Slet ikke 18 51,4 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på holdet: Løbende skriftlige prøver og test I høj grad 14 40,0 I nogen grad 10 28,6 I mindre grad 9 25,7 Slet ikke 2 5,7 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på holdet: Mundtlige prøver I høj grad 2 6,1 I nogen grad 9 27,3 I mindre grad 18 54,5 Slet ikke 4 12,1 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på holdet: Samtaler I høj grad 6 17,1 I nogen grad 11 31,4 I mindre grad 15 42,9 Slet ikke 3 8,6 Total ,0 12

14 I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på holdet: Portfolio I høj grad 6 17,1 I nogen grad 5 14,3 I mindre grad 8 22,9 Slet ikke 16 45,7 Total ,0 Faglige mål og undervisningens indhold Den nye læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor klart eller uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri målene. Eleven skal kunne: Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger og for anvendelsen af fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære forhold, herunder anvendelser i industrien eller elevens hverdag Klart 6 18,8 Overvejende klart 15 46,9 Overvejende uklart 9 28,1 Uklart 2 6,3 Eleven skal kunne: Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen: redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger og for anvendelsen af fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære forhold, herunder anvendelser i industrien eller elevens hverdag Let 5 16,1 Overvejende let 9 29,0 Overvejende svært 13 41,9 Svært 4 12,9 Eleven skal kunne: Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: planlægge og gennemføre enkle fysiske eksperimenter og analysere simple fysiske problemstillinger, opstille løsningsmodeller og udføre et større eksperimentelt arbejde hvori indgår målinger, resultatbehandlinger og vurderinger samt dokumentere og formidle den opnåede viden og det eksperimentelle arbejde Klart 12 37,5 Overvejende klart 18 56,3 Overvejende uklart 2 6,3 Ikke besvaret Total Eleven skal kunne: Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen: planlægge og gennemføre enkle fysiske eksperimenter og analysere simple fysiske problemstillinger, opstille løsningsmodeller og udføre et større eksperimentelt arbejde hvori indgår målinger, resultatbehandlinger og vurderinger samt dokumentere og formidle den opnåede viden og det eksperimentielle arbejde Let 8 25,8 Overvejende let 15 48,4 Overvejende svært 5 16,1 Svært 3 9,7 13

15 Eleven skal kunne: Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: redegøre for naturvidenskabelige arbejdsmetoders anvendelsesområder Klart 6 18,8 Overvejende klart 15 46,9 Overvejende uklart 10 31,3 Uklart 1 3,1 Eleven skal kunne: Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen: redegøre for naturvidenskabelige arbejdsmetoders anvendelsesområder Let 2 6,5 Overvejende let 16 51,6 Overvejende svært 13 41,9 Eleven skal kunne: Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: redegøre for fysiske fænomener samt demonstrere kendskab til fysikken i et historisk og teknologisk perspektiv Klart 5 16,1 Overvejende klart 16 51,6 Overvejende uklart 9 29,0 Uklart 1 3,2 Eleven skal kunne: Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen: redegøre for fysiske fænomener samt demonstrere kendskab til fysikken i et historisk og teknologisk perspektiv Let 3 9,7 Overvejende let 14 45,2 Overvejende svært 11 35,5 Svært 3 9,7 Eleven skal kunne: Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: benytte fysikkens grundlæggende love i forbindelse med det eksperimentelle arbejde og til løsning af enkle teoretiske problemer Klart 15 48,4 Overvejende klart 13 41,9 Overvejende uklart 3 9,7 Eleven skal kunne: Hvor let eller svært vurderer du generelt at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål i læreplanen: benytte fysikkens grundlæggende love i forbindelse med det eksperimentelle arbejde og til løsning af enkle teoretiske problemer Let 13 41,9 Overvejende let 13 41,9 Overvejende svært 4 12,9 Svært 1 3,2 14

16 I hvilken grad bidrager det supplerende stof i fysikundervisningen til det faglige samspil med andre studieretningsfag eller andre obligatoriske fag? I høj grad 2 6,1 I nogen grad 12 36,4 I mindre grad 16 48,5 Slet ikke 3 9,1 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Målenes ambitionsniveau er principielt for højt Enig 7 21,9 Overvejende enig 11 34,4 Overvejende uenig 10 31,3 Uenig 4 12,5 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Målenes ambitionsniveau er for højt i forhold til den tildelte tid til faget Enig 10 31,3 Overvejende enig 10 31,3 Overvejende uenig 10 31,3 Uenig 2 6,3 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Indholdet af kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens formål Enig 5 15,6 Overvejende enig 19 59,4 Overvejende uenig 2 6,3 Uenig 6 18,8 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Fordelingen mellem kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige mål Enig 1 3,2 Overvejende enig 16 51,6 Overvejende uenig 10 32,3 Uenig 4 12,9 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Kernestoffet er klart formuleret i læreplanen Enig 8 25,0 Overvejende enig 17 53,1 Overvejende uenig 3 9,4 Uenig 4 12,5 15

17 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen giver samlet set god mulighed for at opfylde formålet for faget Enig 3 9,4 Overvejende enig 15 46,9 Overvejende uenig 10 31,3 Uenig 4 12,5 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på htx: Materialer fra den faglige forening for fysiklærere I nogen grad 4 12,5 I mindre grad 12 37,5 Slet ikke 16 50,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på htx: Undervisningsvejledningen I høj grad 6 18,8 I nogen grad 10 31,3 I mindre grad 11 34,4 Slet ikke 5 15,6 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på htx: Efteruddannelsesaktiviteter I høj grad 2 6,3 I nogen grad 3 9,4 I mindre grad 8 25,0 Slet ikke 19 59,4 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på htx: Fagets side på EMU'en I nogen grad 6 18,8 I mindre grad 9 28,1 Slet ikke 17 53,1 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på htx: Internettet generelt I høj grad 11 34,4 I nogen grad 12 37,5 I mindre grad 6 18,8 Slet ikke 3 9,4 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på htx: Samarbejdet med dine fagkolleger på skolen I høj grad 12 38,7 I nogen grad 12 38,7 I mindre grad 6 19,4 Slet ikke 1 3,2 16

18 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på htx: Samarbejdet med dine teamkolleger på skolen I høj grad 4 12,9 I nogen grad 12 38,7 I mindre grad 11 35,5 Slet ikke 4 12,9 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i fysik B på htx: Den uformelle kollegasnak I høj grad 9 29,0 I nogen grad 14 45,2 I mindre grad 8 25,8 Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende undervisningsvejledning? Ja 9 29,0 Nej 22 71,0 Har du undervist i fysik B på htx efter de fagbilag der var gældende før reformen? Ja 19 59,4 Nej 13 40,6 Hvad har den nye læreplan for fysik B på htx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med tidligere? Den har givet større frihed i tilrettelæggelsen 9 47,4 Den har givet mindre frihed i tilrettelæggelsen 4 21,1 Den har givet uændret frihed i tilrettelæggelsen 6 31,6 Total ,0 Vurderer du at omfanget af elevernes medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse har ændret sig som følge af reformen? Ja, eleverne har fået øget medindflydelse 1 5,3 Ja, eleverne har fået mindre medindflydelse 3 15,8 Nej, elevernes medindflydelse er uændret 15 78,9 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med at undervise i fysik såvel før som efter reformen i følgende udsagn: Min undervisning er efter reformen i højere grad tilrettelagt ud fra kompetencemål end indholdsstyret Enig 1 5,6 Overvejende enig 9 50,0 Overvejende uenig 6 33,3 Uenig 2 11,1 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdag og erfaringer med fysiske fænomener Ja, fylder lidt mere 10 55,6 Nej, er uændret 8 44,4 Total ,0 17

19 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Du tilrettelægger undervisningsforløbet som en vekselvirkning mellem teori og eksperiment Ja, fylder meget mere 1 5,9 Ja, fylder lidt mere 8 47,1 Nej, er uændret 8 47,1 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Du lægger vægt på elevens selvstændige eksperimentelle arbejde Ja, fylder meget mere 2 11,1 Ja, fylder lidt mere 9 50,0 Nej, er uændret 7 38,9 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Du støtter eleverne fra starten således at de opnår stigende selvstændighed i formulering, undersøgelse og formidling af fysiske problemstillinger Ja, fylder meget mere 2 11,1 Ja, fylder lidt mere 4 22,2 Nej, er uændret 12 66,7 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Du tilrettelægger undervisningen ud fra forskellige modeller, beskrivelser og arbejdsformer der er egnede til løsning af forskellige typer af spørgsmål Ja, fylder lidt mere 6 33,3 Nej, er uændret 12 66,7 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Eleverne indsamler oplysninger ud fra et eksperimentelt arbejde og sammenligner undersøgelser fra virkeligheden og formidler disse resultater såvel mundtligt som skriftligt Ja, fylder lidt mere 11 61,1 Nej, er uændret 7 38,9 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Eleverne arbejder med et selvstændigt projekt Ja, fylder meget mere 3 16,7 Ja, fylder lidt mere 8 44,4 Ja, fylder lidt mindre 1 5,6 Nej, er uændret 6 33,3 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Klasseundervisningen er lærerstyret Ja, fylder meget mere 1 5,6 Ja, fylder lidt mindre 10 55,6 Nej, er uændret 7 38,9 Total ,0 18

20 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Eleverne udarbejder dokumentation i form af opgaver, rapporter, journaler, artikler eller it-præsentationer Ja, fylder meget mere 1 5,6 Ja, fylder lidt mere 3 16,7 Ja, fylder lidt mindre 4 22,2 Nej, er uændret 10 55,6 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Eleverne bruger it i forbindelse med dataopsamling og bearbejdning af måleresultater, simulering og visualisering Ja, fylder meget mere 2 11,1 Ja, fylder lidt mere 3 16,7 Ja, fylder meget mindre 1 5,6 Nej, er uændret 12 66,7 Total ,0 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i fysik B på htx mht. omfanget af følgende: Informationssøgning inddrages i undervisningen Ja, fylder lidt mere 9 50,0 Nej, er uændret 9 50,0 Total ,0 Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte? Ja, på skoleniveau 13 39,4 Ja, i fysikfaggruppen 2 6,1 Ja, på teamniveau 3 9,1 Nej 15 45,5 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Reformen har betydet at fysikfaget i højere grad end før bidrager til htx- uddannelsens almendannende dimensioner. Enig 1 3,3 Overvejende enig 13 43,3 Overvejende uenig 11 36,7 Uenig 5 16,7 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på htx: Læreplanen er god og fagligt fyldestgørende Enig 4 12,9 Overvejende enig 23 74,2 Overvejende uenig 2 6,5 Uenig 2 6,5 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på htx: Der er en klar sammenhæng mellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanen Enig 6 19,4 Overvejende enig 19 61,3 Overvejende uenig 4 12,9 Uenig 2 6,5 19

21 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på htx: Der er en klar sammenhæng mellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanen Enig 7 23,3 Overvejende enig 15 50,0 Overvejende uenig 5 16,7 Uenig 3 10,0 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på htx: Der er en klar sammenhæng mellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanen Enig 6 20,0 Overvejende enig 12 40,0 Overvejende uenig 9 30,0 Uenig 3 10,0 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for fysik B på htx: Der er en klar sammenhæng mellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanen Enig 5 16,7 Overvejende enig 15 50,0 Overvejende uenig 6 20,0 Uenig 4 13,3 Total ,0 Spørgsmål til censorer Mundtlig eksamen Var fysik B på det pågældende hold et studieretningsfag? Ja 1 11,1 Nej 8 88,9 Total 9 100,0 I hvilken grad vurderer du at: prøveformen med 24 timers forberedelsestid fremmer mulighederne for at vurdere den enkelte elevs målopfyldelse? I høj grad 1 11,1 I nogen grad 5 55,6 I mindre grad 2 22,2 Slet ikke 1 11,1 Total 9 100,0 I hvilken grad vurderer du at: du havde fået tilstrækkelig information om undervisningen, herunder om omfanget og indholdet af det supplerende stof, de selvstændige projekter samt temaerne for eksperimenterne før eksamen? I høj grad 2 22,2 I nogen grad 1 11,1 I mindre grad 4 44,4 Slet ikke 2 22,2 Total 9 100,0 20

22 I hvilken grad vurderer du at: opdelingen af prøven i en eksperimentel del og en mundtlig, individuel del samlet set fremmer mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene fra læreplanen? I høj grad 1 11,1 I nogen grad 5 55,6 I mindre grad 2 22,2 Slet ikke 1 11,1 Total 9 100,0 I hvilken grad vurderer du at: de problemorienterede temaer bidrager til at styrke sammenhængen i eksaminationsforløbet? I nogen grad 6 66,7 Slet ikke 3 33,3 Total 9 100,0 I hvilken grad vurderer du at: temaerne tilsammen dækkede de faglige mål i læreplanen? I høj grad 2 22,2 I nogen grad 3 33,3 I mindre grad 3 33,3 Slet ikke 1 11,1 Total 9 100,0 I hvilken grad vurderer du at: det supplerende stof indgik i eksaminationerne? I nogen grad 4 44,4 I mindre grad 3 33,3 Slet ikke 2 22,2 Total 9 100,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de indfriede læreplanens mål: redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger og for anvendelsen af fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære forhold, herunder anvendelser i industrien eller elevens hverdag? Procent I nogen grad 3 37,5 I mindre grad 2 25,0 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 3 37,5 Total 8 100,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de indfriede læreplanens mål: planlægge og gennemføre enkle fysiske eksperimenter og analysere simple fysiske problemstillinger, opstille løsningsmodeller og udføre et større eksperimentelt arbejde hvori indgår målinger, resultatbehandlinger og vurderinger samt dokumentere og formidle den opnåede viden og det eksperimentelle arbejde? Procent I høj grad 1 11,1 I nogen grad 4 44,4 I mindre grad 3 33,3 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 11,1 Total 9 100,0 21

23 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de indfriede læreplanens mål: redegøre for naturvidenskabelige arbejdsmetoders anvendelsesområder? Procent I høj grad 1 11,1 I nogen grad 1 11,1 I mindre grad 4 44,4 Slet ikke 2 22,2 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 11,1 Total 9 100,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de indfriede læreplanens mål: redegøre for fysiske fænomener samt demonstrere kendskab til fysikken i et historisk og teknologisk perspektiv? Procent I nogen grad 2 22,2 I mindre grad 4 44,4 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 3 33,3 Total 9 100,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de indfriede læreplanens mål: benytte fysikkens grundlæggende love i forbindelse med det eksperimentelle arbejde og til løsning af enkle teoretiske problemer? Procent I nogen grad 8 88,9 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 11,1 Total 9 100,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de kunne: udøve naturvidenskabelig tankegang til at planlægge og gennemføre enkle naturvidenskabelige eksperimenter og til at redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb? I nogen grad 4 50,0 I mindre grad 3 37,5 Slet ikke 1 12,5 Total 8 100,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de kunne: arbejde ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode og redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger? I nogen grad 3 37,5 I mindre grad 4 50,0 Slet ikke 1 12,5 Total 8 100,0 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de kunne: perspektivere deres viden i fysik ud fra det selvstændige projekt og de i forberedelsestiden udførte eksperimenter? Procent I nogen grad 2 25,0 I mindre grad 4 50,0 Slet ikke 1 12,5 Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 12,5 Total 8 100,0 22

24 I hvilken grad viste eksaminanderne generelt ved den mundtlige prøve at de kunne: forstå fysiske begreber og principper samt det eksperimentelle arbejde, herunder fysiske love og deres anvendelse? I høj grad 1 12,5 I nogen grad 4 50,0 I mindre grad 2 25,0 Slet ikke 1 12,5 Total 8 100,0 Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved eksamen? Lette 2 25,0 Overvejende lette 4 50,0 Overvejende svære 2 25,0 Total 8 100,0 Har du været mundtlig censor i fysik B på htx før reformen? Ja 6 66,7 Nej 3 33,3 Total 9 100,0 Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i fysik B end det har været før reformen? Noget lettere 1 16,7 Hverken lettere eller sværere 4 66,7 Noget sværere 1 16,7 Total 6 100,0 Af læreplanen fremgår det at eksaminanden gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation. Vurderer du at der i denne helhedsvurdering i praksis sker en vægtning af eksaminandens præsentation af det selvstændige projekt og af det eksperimentelle arbejde der er lavet i forberedelsestiden? Ja, det selvstændige projekt vejer lidt tungere end det eksperimentelle arbejde fra forberedelsen Procent 1 12,5 De to dele vejer lige tungt 7 87,5 Total 8 100,0 Spørgsmål til lærere og censorer Videregående uddannelse I hvilken grad mener du at undervisningen i fysik B på htx ruster eleverne til: videregående uddannelser generelt? I høj grad 12 35,3 I nogen grad 19 55,9 I mindre grad 3 8,8 Total ,0 I hvilken grad mener du at undervisningen i fysik B på htx ruster eleverne til: videregående naturvidenskabelige uddannelser der inddrager fysik? I høj grad 6 18,2 I nogen grad 18 54,5 I mindre grad 9 27,3 Total ,0 23

25 I hvilken grad mener du at undervisningen i fysik B på htx ruster eleverne til: videregående uddannelser i fysik specifikt? I høj grad 5 15,2 I nogen grad 12 36,4 I mindre grad 14 42,4 Slet ikke 2 6,1 Total ,0 24

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007

STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007 STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007 Emne Tid Tværfagligt indhold Faglige metoder Transfaglige metoder Arbejdsformer IT anvendelse Skriftlige afleveringer JEP/15-06-2006 Bølgelære Uge 28

Læs mere

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Naturfag 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Fysik B htx, august 2017

Fysik B htx, august 2017 Bilag 60 Fysik B htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017 Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig 2013 2017 FIP 30. marts 2017 Hvilke væsentlige forskelle? Justering af kernestof mm Ændring af prøveformer Disposition: 1. Hurtig præsentation af

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Screening En del af det faglige stof, der skal behandles

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

Klare MÅL. Fysik F/E

Klare MÅL. Fysik F/E Klare MÅL Fysik F/E 2 Fysik F/E Fagets Mål niveau F 1. Eleven har kendskab til brug af fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af historie på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af historie på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål Kemi C 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Fysik A og B på htx og stx

Fysik A og B på htx og stx Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 241 Offentligt Fysik A og B på htx og stx Fagevalueringer 2008 Fysik A og B på htx og stx Fagevalueringer 2008 2009 Fysik A og B på htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Kemi A htx, august 2017

Kemi A htx, august 2017 Bilag 64 Kemi A htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes,

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Biologi C Fagets rolle 2 Fagets formål 3 Læringsmål og indhold 3.1 Læringsmål

Biologi C Fagets rolle 2 Fagets formål 3 Læringsmål og indhold 3.1 Læringsmål Biologi C - 2018 1 Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012/2013 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Fysik B

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport praktiklærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Synoptisk læreplan fysik BA htx 2017

Synoptisk læreplan fysik BA htx 2017 Synoptisk læreplan fysik BA htx 2017 Fysiks læreplan i overblik En synoptisk opstilling af læreplanerne i fysik htx. Fysik htx 1. Identitet og formål 1.1. Identitet B Det naturvidenskabelige fag fysik

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Fysik A htx, august 2017

Fysik A htx, august 2017 Bilag 59 Fysik A htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere

Fysik A stx, august 2017

Fysik A stx, august 2017 Bilag 98 Fysik A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1 Gymnasiebekendtgørelsen Bilag 25 NATURFAG April 2002 1. Identitet og formål 1.1 Naturfags centrale opgave er at behandle omverdensfænomener, der kan beskrives ved hjælp af fysik, kemi og matematik. Da

Læs mere

Anden del af prøven er en individuel prøve med fokus på (simple) matematisk ræsonnementer og (simpel) bevisførelse.

Anden del af prøven er en individuel prøve med fokus på (simple) matematisk ræsonnementer og (simpel) bevisførelse. Nye Mundtlige Prøver Gruppedelprøver i matematik på C- og B-niveau Læreplanernes formulering om de mundtlige prøver Der afholdes en todelt mundtlig prøve. Første del af prøven er en problemorienteret prøve

Læs mere

Kemi B. 1. Fagets rolle

Kemi B. 1. Fagets rolle Kemi B 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 08/09

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Læreplan Teknologiforståelse. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Teknologiforståelse. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Teknologiforståelse 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Teknologiforståelse er et almendannende og studieforberedende it-fag med fokus på det undersøgende og skabende. Det behandler og udfolder

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

HTX. Tættere på virkeligheden

HTX. Tættere på virkeligheden TEKNISK GYMNASIUM HTX Tættere på virkeligheden Unikt studiemiljø Tættere på hinanden $ Velkommen til HTX I denne brochure kan du læse om HTX Lillebælt og den studentereksamen, du kan tage hos os. At uddanne

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Institutionsrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning

Læs mere

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål Kulturfag B - 2018 1. Fagets rolle Fagets rolle er at give eleverne en forståelse for egen kultur såvel som andre kulturer gennem teorier, metoder, cases og ud fra praksis. Faget omfatter forskellige tilgange

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Afsætning A hhx, august 2017

Afsætning A hhx, august 2017 Bilag 22 Afsætning A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for økonomi, sociologi og psykologi.

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017

Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017 Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017 Fysiks læreplan i overblik En synoptisk opstilling af læreplanerne i fysik stx. Fysik stx C B A 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2017 Institution AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere