Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95"

Transkript

1 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011

2 INDHOLD INDLEDNING BPA ORDNING GENERELT DET SIGER LOVEN RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE ADMINISTRATION AF ORDNINGEN ARBEJDSLEDER- OG ARBEJDSGIVEROPGAVERNE OVERDRAGELSE AF ARBEJDSGIVEROPGAVEN OG LØNADMINISTRATION UDMÅLING AF TILSKUD UDBETALING, ÅRSREGNSKAB OG EVT. REGULERING ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER BEVILLING AF HJÆLPERORDNING VISITATION OPFØLGNING KONTROL AF FORBRUGET KLAGEMULIGHEDER ÆNDRINGER I DINE FORHOLD HVIS DU BLIVER SYG FERIE OG WEEKENDOPHOLD DØDSFALD ØKONOMISKE TILSKUD HVIS DU HAR ET BISTANDS- ELLER PLEJETILLÆG MERUDGIFTER INVALIDITETSYDELSE (IY) ARBEJDSLEDEROPGAVER REKRUTTERING OG ANSÆTTELSESSAMTALER REKRUTTERING RÅD VEDRØRENDE VALG AF ANSØGERE (HJÆLPERPROFIL) STILLINGSOPSLAGETS INDHOLD ANSÆTTELSESSAMTALEN ARBEJDSPLANLÆGNING OG DAGLIG LEDELSE VIKARDÆKNING OPLÆRING PERSONALEMØDER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MU-SAMTALE) KURSER ARBEJDSGIVEROPGAVEN ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSTIDSBESTEMMELSERNE ANSÆTTELSESKONTRAKT VÆSENTLIGE VILKÅR ÆNDRING AF ANSÆTTELSESVILKÅRENE Marts 2011 Side 2

3 STRAFFEATTEST TAVSHEDSPLIGTEN OPSIGELSE OG BORTVISNING ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER ARBEJDSMILJØ HJÆLPEMIDLER / FORFLYTNINGSTEKNIK DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE ARBEJDSPLADSVURDERING SIKKERHEDSDATABLADE FORSIKRING ARBEJDSULYKKE OG ARBEJDSBETINGET LIDELSE OMSORGSSAMTALE TJENSTLIG SAMTALE LØNADMINISTRATION LØNUDBETALING OG SATSER LØNSATSER HELLIGDAGSBETALING SAMTYKKEERKLÆRING SKATTEKORT ARBEJDSMARKEDSBIDRAG ATP PENSIONSORDNING FEJL I LØNUDBETALINGEN NÅR EN HJÆLPER FRATRÆDER DAGPENGEGODTGØRELSE OG G-DAG VED AFSKEDIGELSE SYGDOM OG FRAVÆR SYGEMELDING ANMODNING OM SYGEDAGPENGE LÆNGEREVARENDE ELLER HYPPIGT SYGEFRAVÆR MULIGHEDSERKLÆRING RASKMELDING DELVIS RASKMELDING / DELVIS UARBEJDSDYGTIGHED KRONISK SYGDOM ( 56 AFTALE) BARNETS 1. OG 2. SYGEDAG FERIE OG ORLOV FERIE UDFYLDELSE AF FERIEKORT FERIEHINDRING OG OVERFØRSEL AF FERIE BARSELSORLOV FRAVÆR PGA. GRAVIDITETS GENER RÅDGIVNING OG VEJLEDNING OVERSIGT OVER BILAG: NYTTIGE ADRESSER Marts 2011 Side 3

4 Indledning Servicelovens 95 giver mulighed for at bevilge Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til personer med behov for praktisk hjælp og/eller personlig pleje (herunder overvågning) i hjemmet i mere end 20 timer om ugen. Der er i særlige tilfælde mulighed for at få BPA bevilget selvom der er udmålt færre end 20 timers hjælp, typisk er det hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige praktiske eller personlige hjælp til rådighed. Denne håndbog indeholder svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen og er tænkt som et arbejdsredskab i forhold til den arbejdslederopgave, du eller en pårørende skal kunne varetage for at få ordningen. Derudover er der også vejledning i forhold til arbejdsgiveropgaven, som du eller en pårørende kan vælge selv at varetage eller at overdrage til en privat virksomhed eller forening. Lønadministrationen kan du eller en pårørende også vælge selv at varetage eller den kan overdrages til en privat virksomhed, en forening eller Aalborg Kommune. Håndbogen er på baggrund af ovenstående til- og fravalgsmuligheder, delt op i 3 hovedafsnit: Det første afsnit vedrører de opgaver, du som arbejdsleder skal kunne varetage Det andet afsnit vedrører de opgaver du som arbejdsgiver skal kunne varetage Det sidste hovedafsnit beskriver, hvordan det fungerer, hvis du vælger, at Aalborg Kommune skal varetage lønadministrationen for dig. Håndbogen består af en mappe med løse sider. Der udsendes ny håndbog ved større opdateringer. Derudover kan bogen findes på Aalborg Kommunes hjemmeside ( under menupunktet Borger/Ældre/Hjælp og pleje/ BPA og menupunktet Borger/Voksne/Handicap/BPA. Håndbogen er udarbejdet i tæt samarbejde med Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland.Det er Myndighedssekretariatet, der er en del af Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen, der er ansvarlig for at holde håndbogen opdateret. Bagerst i håndbogen er der en oversigt over relevante adresser. 1. BPA ordning generelt 1.1. Det siger loven Grundlaget for ordningen er Servicelovens: 95. Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter 83 og 84, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 2. En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp eller pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk.3. Kommunen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som Marts 2011 Side 4

5 naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at modtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed. Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetager lønudbetalinger m.v. 96 a. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp. Stk. 2. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter 95 og 96 udbetales månedsvis forud. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud. Udover bestemmelserne i Serviceloven gælder den seneste bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og 96 samt den seneste vejledning om borgerstyret personlig assistance Retningslinjer i Aalborg Kommune Bevillingskompetencen til servicelovens 95 er placeret i Ældre- og Handicapforvaltningens Myndighedsafdeling, der er delt op i 4 Bevillingsenheder. Det er de tre bevillingsenheder Nord, Øst og Vest, der bevilger hjælp efter servicelovens 95. Se adresser, telefonnumre og adresser bagerst i håndbogen. Det betyder, at det er visitatorerne tilknyttet de enkelte bevillingsenheder, der udmåler bevillingens størrelse. Den kommunale administration af ordningen varetages også af bevillingsenhederne / visitator, mens evt. lønudbetaling sker via bevillingsenhederne i samarbejde med Myndighedssekretariatet og Aalborg Kommunes lønkontor. I særlige tilfælde kan kommunen beslutte, at du må benytte en 95-ordning, selvom den bevilgede hjælp er på mindre end 20 timer ugentligt. En sådan bevilling gives med udgangspunkt i, at kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed efter servicelovens 83 og 84. Ældre- og Handicapforvaltningen har fastlagt retningslinjer for administrationen af BPA ordning efter servicelovens Administration af ordningen Der er forskellige muligheder i forhold til tilrettelæggelsen af en BPA ordning. Du skal som minimum kunne fungerer som arbejdsleder over for dine ansatte hjælpere for at kunne få ordningen bevilget. Der er dog mulighed for i særlige tilfælde, at overdrage arbejdslederopgaven til en nærtstående, hvis I begge er indstillet på det og visitator vurderer, at det er hensigtsmæssigt. Som nærtstående anses ægtefælle, samlever, forældre, søskende, voksne børn samt andre, der har et nært forhold til dig. Marts 2011 Side 5

6 Udover arbejdslederopgaven, er der arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen, der skal varetages i forbindelse med en BPA ordning. Arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen kan du vælge selv at varetage eller du kan vælge at overdrage dem til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening. Overdragelse til en nærtstående forudsætter også her, at I begge er indstillet på det. Nedenstående skema viser, hvilke muligheder der er i forbindelse med tilrettelæggelse af ordningen: Arbejdslederopgaven Arbejdsgiveropgaven Lønadministrationen varetages af varetages af varetages af Dig selv Dig selv Aalborg Kommune Dig selv Dig selv Dig selv / Privat virksomhed / Forening Dig selv Nærtstående Aalborg Kommune Dig selv Nærtstående Nærtstående / Privat virksomhed / Forening Dig selv Privat virksomhed / Forening Privat virksomhed / Forening Nærtstående Nærtstående Aalborg Kommune Nærtstående Nærtstående Nærtstående / Privat virksomhed / Forening Nærtstående Privat virksomhed / Forening Privat virksomhed / Forening Arbejdsleder- og arbejdsgiveropgaverne At kunne fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Det betyder, at du skal kunne: Varetage arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og job opslag/annonce Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde personalemøder Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MU-Samtale) Ovenstående gælder også for nærtstående, der varetager arbejdslederopgaven. Arbejdsgiveropgaven indebærer som udgangspunkt ansvaret for at administrere tilskuddet samt ansvaret for de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med ordningen. Det vil sige: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere (selve ansættelsessamtalen og udpegningen skal som udgangspunkt varetages af den, der fungerer som arbejdsleder) Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Marts 2011 Side 6

7 Udbetaling af løn (opgaven kan dog videregives til Aalborg Kommune eller en privat virksomhed / forening) Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og så videre (opgaven kan varetages af Aalborg Kommune eller en privat virksomhed / forening) Sikre at arbejdsmiljølovgivningen samt anden relevant lovgivning efterleves Overdragelse af arbejdsgiveropgaven og lønadministration Du har ifølge 95, stk. 4 mulighed for at overdrage arbejdsgiveropgaverne og lønadministrationen til en nærtstående eller en privat virksomhed eller forening. Hvis du vælger at overdrage tilskuddet og dermed arbejdsgiveropgaven og/eller lønadministrationen til en nærtstående, skal I begge være indstillet på det. Aalborg Kommune kan ikke pålægge en nærtstående at varetage arbejdsgiveropgaven eller lønadministrationen. Der udbetales ikke økonomisk kompensation i form af tilskud til varetagelse af arbejdsgiveropgaver og/eller arbejdsopgaver i forbindelse med lønadministration til den nærtstående for at varetage opgaverne. Hvis du vælger at overdrage tilskuddet og dermed arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen til en privat virksomhed eller forening, skal du selv finde en egnet virksomhed eller forening og du skal selv indgå aftale med dem. Visitator yder råd og vejledning og skal have en kopi af aftalen for at sikre sig, at tilskuddet overføres efter dit ønske. Du er dog selv ansvarlig for, at aftalen kan holdes indenfor din bevilling. Du skal derfor være særlig opmærksom på, at virksomheden ikke kræver betaling ud over det tilskud Aalborg Kommune har bevilget, idet du så selv hæfter for differencen. Aftalen bør derfor indeholde en beskrivelse af hvilke opgaver virksomheden eller foreningen påtager sig at udføre for dig, levering af ydelserne, omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling af uforbrugte midler mv., forhold vedrørende arbejdsgiverens forpligtigelser samt fastsættelse af opsigelsesvarsel mv.. Hvis der er særlige forhold i din ordning, er det vigtigt også at få dem beskrevet i aftalen. Forudbetalingen af tilskuddet til en privat virksomhed eller forening sker normalt med én måneds varsel fra aftalen træder i kraft, dog tidligst en måned efter at du har meddelt kommunen, at du vil overgive arbejdsgiveransvaret. Har du hjælpere ansat i forvejen, skal du i samarbejde med den virksomhed eller forening, der overtager arbejdsgiveropgaverne for dig, finde ud af, hvordan I gør det bedst for hjælperne. Hvis der bliver tale om en decideret virksomhedsoverdragelse, skal du være opmærksom på virksomhedsoverdragelsesloven, især 5, der siger at dine hjælpere skal varsles i rimelig tid om dato, årsag og konsekvenser. Alternativt kan du opsige dine hjælpere rettidigt og den private virksomhed eller forening kan så ansætte dem igen, hvis du og virksomheden ønsker dette Udmåling af tilskud Bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og 96 har fastsat visse retningslinjer for hvordan tilskuddet skal udmåles: Tilskuddet består reelt af flere tilskud: 1. Tilskud til løn til ansættelse af hjælpere 2. Tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne 3. Tilskud til lønadministration, hvis ikke Aalborg Kommune skal varetage den 4. Tilskud til hjælperrelaterede udgifter 5. Dækning af visse udgifter efter regning Marts 2011 Side 7

8 1. Tilskud til løn til ansættelse af hjælpere Der skal ved udregningen af tilskuddet til løn til ansættelse af hjælpere sikres, at tilskuddet er rummeligt nok til at du kan tilbyde din hjælpere en løn, der indeholder: Tids- og stedbestemte tillæg Funktions- og kvalifikationstillæg m.v. Arbejdsmarkedspension Anciennitet Feriepenge, ATP og andre lovpligtige bidrag Kommunen skal ved udregningen af tilskud til løn som minimum tage udgangspunkt i sammenlignelige faggrupper under hensyntagen til, at handicaphjælpere normalt er ufaglærte. Hvis visitator ved bevillingen vurderer, at du har behov for hjælpere med særlige kvalifikationer, kan tilskuddet forhøjes, så du har mulighed for at ansætte faglærte. Aalborg Kommune har valgt at tage udgangspunkt i den kommunale overenskomst for ufaglært social- og sundhedspersonale indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Fag og Arbejde (FOA). Du kan læse mere om tilskuddets sammensætning, samt de aktuelle satser i folderen Tilskud til BPA efter 95 og 96 i Aalborg Kommune (Bilag 1). 2. Tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne Der skal ved udregningen af tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne tages højde for både direkte og indirekte omkostninger forbundet med opgaverne såsom ledelse, kontorhold, løn m.m. Hvis du gerne vil se Aalborg Kommunes budget for opgaverne, kan du bede din visitator om et eksemplar. Hvis du vælger at overdrage arbejdsgiveropgaverne til en privat virksomhed eller forening, skal tilskuddet til administration af arbejdsgiveropgaverne overføres til den virksomhed eller forening du vælger. Vælger du selv eller en nærtstående at varetage arbejdsgiveropgaverne vil I ikke blive aflønnet for det. Det aktuelle tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne kan du finde i folderen Tilskud til BPA efter 95 og 96 i Aalborg Kommune (Bilag 1). Du skal være opmærksom på, at hvis den virksomhed eller forening, du vælger til at varetage opgaverne for dig forlanger mere for det end Aalborg Kommunes tilskud er udmålt til, vil du selv skulle betale differencen. Der er mulighed for, ud fra en individuel konkret vurdering at hæve tilskuddet til administration af arbejdsgiveropgaverne, hvis der er nogle helt særlige forhold hos dig, der medfører øget administration f.eks. i forbindelse med opstart af en ordning. Hvis dette gør sig gældende, vil det fremgå af din bevilling. 3. Tilskud til privat lønadministration Hvis du eller en nærtstående vælger at lade en privat virksomhed eller forening varetage lønadministrationen skal Aalborg Kommune dække de nødvendige omkostninger hertil efter regning. Du kan læse mere om tilskuddets maksimale størrelse i folderen Tilskud til BPA efter 95 og 96 i Aalborg Kommune (Bilag 1). Marts 2011 Side 8

9 Hvis du vælger en privat virksomhed eller forening til kun at varetage lønadministrationen for dig, vil du skulle oprette cvr. nr. samt en erhvervskonto, som Aalborg Kommune kan overføre løntilskuddet til. Du kan læse mere om oprettelse af cvr. nr. på Tilskud til varetagelse af lønadministrationsopgaverne udbetales direkte til den private virksomhed eller forening efter regning, forudsat at det opkrævede beløb ikke overstiger, det bevilgede maksimum beløb. Hvis du vælger en privat virksomhed eller forening til at varetage dine arbejdsgiveropgaver, bør lønadministrationen også blive varetaget af samme virksomhed eller forening. I disse tilfælde vil begge tilskud skulle udbetales til den virksomhed eller forening, du har indgået aftale med. 4. Tilskud til hjælperrelaterede udgifter Når du er tilkendt en BPA ordning, skal du ikke have ekstra udgifter på baggrund af ordningen. Der skal derfor udregnes et tilskud til dækning af ekstra udgifter til f.eks. porto, annoncering, håndsæbe, ekstra vask, ekstra forbrugsudgifter til vand, el, varme eller lignende. Tilskuddet forudsætter, at du har ekstra udgifter og gives f.eks. som udgangspunkt ikke, hvis du har din ægtefælle/samlever ansat som eneste hjælper. Du kan læse mere om tilskuddet til andre udgifter i folderen Tilskud til BPA efter 95 og 96 i Aalborg Kommune (Bilag1). Hvis du er tilkendt bistandstillæg vurderer visitator hvorvidt dine ekstra udgifter dækkes herigennem, da pensionsloven går forud for serviceloven. Se afsnit for mere uddybning af reglerne omkring bistands- og plejetillægget. 5. Dækning af udgifter efter regning Nogle af de udgifter, der er til BPA ordningen, dækker Aalborg Kommune efter regning. Det betyder, at det er den faktiske udgift, der dækkes. Det gælder omkostninger til: Løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag (modregnet evt. sygedagpengerefusion), hvis lønadministrationen er overdraget til en privat virksomhed eller forening 6. ferieuge, hvis lønadministrationen ikke varetages af Aalborg Kommune Forsikringer Kurser til hjælperne Arbejdsmiljørelaterede udgifter (f.eks. hjælpemidler) Se de enkelte afsnit vedrørende ovenstående omkostninger for de nærmere retningslinjer Udbetaling, årsregnskab og evt. regulering Hvis du selv vælger at varetage arbejdsgiveropgaverne og lønadministrationen eller hvis du vælger at overdrage opgaverne til en privat virksomhed eller forening, vil tilskuddene blive udbetalt månedsvist forud til den 1. i måneden. Undtagen dog de udgifter, der dækkes efter regning. Derfor er det vigtigt, at du ved indgåelse af aftale med en privat virksomhed eller forening, får de korrekte oplysninger om, hvor Aalborg Kommune skal udbetale tilskuddet til. Du skal indsende kopi af den indgåede aftale samt oplysninger om hvilken konto Aalborg Kommune skal udbetale tilskuddet til. Hvis du kun har overdraget lønadministrationen til en privat virksomhed eller forening, vil Aalborg Kommune overføre løntilskuddet månedsvis forud til din erhvervskonto. Den private virksomhed eller forening afregnes for varetagelse af lønadministrationen efter regning. Se afsnit Udmåling af tilskud underafsnit 3. Tilskud til privat lønadministration. Marts 2011 Side 9

10 Hvis du vælger selv at være arbejdsgiver og vælger Aalborg Kommune til lønadministrationen vil løntilskuddet i praksis blive udbetalt som løn til dine hjælpere hver måned. Se afsnittene omkring lønadministration for hvordan det foregår i praksis, når Aalborg Kommune varetager denne opgave for dig. Tilskuddet til de hjælperrelaterede udgifter vil blive udbetalt månedsvis forud til dig. Årsregnskab Der skal én gang årligt laves regnskab over hvor mange timer, du har forbrugt. Da det kan være et stort arbejde at lave regnskab for hele året på én gang, anbefales det at holde regnskab månedsvis. Hvis du har overdraget arbejdsgiveropgaverne til en privat virksomhed eller forening, er det dem der skal udarbejde regnskabet for dig. Du skal derfor sikre dig at det fremgår af den indgåede aftale. Hvis du kun har overdraget lønadministrationen til en privat virksomhed eller forening, skal du selv udarbejde årsregnskab. Varetager Aalborg Kommune din lønadministration, udfærdiger kommunen årsregnskabet. Regnskabsåret følger kalenderåret og årsregnskabet skal færdiggøres og indsendes til Myndighedssekretariatet senest 1. april det efterfølgende år Andre relevante bestemmelser BPA ordning efter servicelovens 96: Hvis du har et massivt og sammensat hjælpebehov, hvor der er brug for hjælp både i og udenfor hjemmet, kan du søge om BPA ordning efter denne. Det er bevillingsenhed Voksen-Handicap, der bevilger denne ordning. Ledsagerordning: Hjælp efter 95 kan kun bevilges til hjælp i dit hjem. Har du behov for ledsagelse udenfor dit hjem, kan du søge en ledsagerordning efter servicelovens 97. Det er muligt at få bevilget 15 timers ledsagelse om måneden. Der er en øvre aldersgrænse for 97 svarende til folkepensionsalderen. Det er Handicapafdelingens ledsagerkontor, der vurderer berettigelsen og eventuelt efterfølgende bevilger ledsagerordningen. Personlig assistance til arbejdsfunktioner: Hvis du har behov for hjælp til arbejdsfunktioner, kan hjælp hertil eventuelt bevilges efter Lov om kompensation til personer i erhverv m.m.. Det er muligt at få bevilget personlig assistance i op til gennemsnitlig 20 timer om ugen. Den personlige assistance ansættes formelt af din arbejdsgiver. Jobcentret administrerer ordningen og refunderer løntilskuddet til den virksomhed, hvor du er ansat. Dine personlige hjælpere kan eventuelt ansættes som personlig assistance også. Specialpædagogisk Støtteordning (SPS): Er du optaget på et særligt kompetenceudvidende forløb for nyuddannede og har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS) med henblik på at kunne gennemføre forløbet på lige fod med andre. Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på det særligt kompetenceudvidende forløb. Uddannelsesstedet sender ansøgningen til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, som træffer afgørelse i sagen. Uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte. Den støtte man kan få gennem SPS er alsidig og kan f.eks. være sekretærhjælp, personlig assistance, ergonomiske hjælpemidler o.l. Marts 2011 Side 10

11 Koordinering af borgerstyret personlig assistance og respiratorhjælp: Hjælp i form af borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 95 og respiratorhjælp i eget hjem efter sundhedsloven kan i næsten alle tilfælde ydes af én person. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Socialministeriets anbefaling, at BPA- og hjemmerespiratorordninger så vidt muligt tilrettelægges i én ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en fornuftig ressourceanvendelse. Det betyder endvidere at Region Nordjylland / Respirationscenter Vest kan stille krav til vagtplanlægningen mv. ud fra sundhedsfaglige hensyn Bevilling af hjælperordning Visitation Visitator behandler din ansøgning om hjælperordning med udgangspunkt i Servicelovens 83 (praktisk og personlig hjælp) og 84 (afløsning). Du ansøger ved at kontakte en visitator for at aftale et hjemmebesøg. I skal i fællesskab indsamle det nødvendige materiale for behandling af din sag. Ved bevillingen tages der hensyn til din samlede individuelle situation, herunder også hvilke andre tilbud du har, f.eks. dagtilbud / aktivitetstilbud. Der gives hjælp i henhold til Aalborg Kommunes politisk fastsatte serviceniveau. Der henvises til kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp, der kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside. Endvidere skal det vurderes hvorvidt du selv og/eller en nærtstående kan eller vil varetage arbejdsgiver- og arbejdslederopgaven. Bevilling af ordningen kan være betinget af at disse overdrages til en nærtstående eller en privat virksomhed eller forening. Ved hjemmebesøget deltager du, og gerne en eller flere bisiddere, som du selv vælger, samt en visitator fra din bevillingsenhed. Mange større handicaporganisationer har tilbud om bisiddere, som du og dine pårørende kan benytte jer af, hvis I ønsker det. Du får svar på din ansøgning efter senest 8 uger. I den konkrete udmåling skal tages stilling til: hvad skal du have hjælp til i hvor mange timer på hvilke tidspunkter hjælpen skal ydes at arbejdsmiljølovens regler kan overholdes at der i helt særlige tilfælde kan udmåles rådighedstimer Udover det antal timer du bevilges til selve hjælpen, udmåles der også timer til: nødvendige kurser eksempelvis forflytningskurser oplæring af nye hjælpere personalemøder medarbejderudviklingssamtaler arbejdspladsvurdering (APV) Får du bevilget ordningen, udleverer visitator de nødvendige papirer til igangsættelse af ordningen Opfølgning Kommunen har pligt til løbende at føre tilsyn med, om du får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp via din BPA ordning. Marts 2011 Side 11

12 Mindst én gang om året vurderer visitator, om dit behov for hjælp er ændret. Ved nyvisitering er der opfølgning første gang efter seks måneder. Visitator kontakter dig med henblik på at aftale et tidspunkt for et hjemmebesøg. Du har selv pligt til at informere visitator, hvis der er større udsving i dit behov for hjælp i perioderne mellem hver opfølgning, eller hvis der er andre ændringer, der kan have betydning for din bevilling. Hvis visitator ændrer på din bevilling i forbindelse med opfølgningen, får du altid en ny skriftlig bevilling samt en klagevejledning Kontrol af forbruget Bevillingen af timer er udtryk for, hvor mange timers hjælp du som gennemsnit har til rådighed på en uge eller pr. måned. Der skal som tidligere nævnt én gang årligt udarbejdes et regnskab over dit forbrug af timer. Har du overdraget arbejdsgiveropgaverne til en privat virksomhed eller en forening skal disse sørge for at udarbejde regnskab og indsende det til din visitator. Se afsnit for uddybning af dette. Som arbejdsleder har du dog selv ansvaret for løbende at føre kontrol med dit timeforbrug, så du ikke overskrider dit årlige bevilgede timetal. Har du ikke brugt alle de bevilgede timer, skal du som udgangspunkt tilbagebetale det uforbrugte løntilskud. Kan du godtgøre, at du har opsparet timerne til et bestemt formål (f.eks. weekendophold eller familiesammenkomst) kan du søge om at få timerne overført til det nye år. Ved større opsparing af timer vil visitator undersøge om den tildelte hjælp er i overensstemmelse med dit behov. Bevillingen skal overholdes. Et merforbrug af timer medfører, at der skal laves en revisitation for at vurdere dit aktuelle behov for hjælp. Desuden medfører et merforbrug som udgangspunkt, at du skal tilbagebetale eller selv finansiere et evt. ekstra lønforbrug. Du skal derfor kontakte visitator, hvis dit hjælpebehov ændrer sig, inden du overskrider bevillingen Klagemuligheder Hvis du ikke er enig med kommunens afgørelse om en 95-ordning, kan du klage til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland. Vær opmærksom på at klager skal indgives inden 4 uger efter, du har fået meddelelse om din afgørelse. Du skal sende klagen til din bevillingsenhed. På grundlag af klagen vil bevillingsenheden genvurdere din sag. Hvis den fornyede vurdering fører til en anden afgørelse, får du brev fra bevillingsenheden med den nye afgørelse. Såfremt du også er utilfreds med den nye afgørelse skal du meddele bevillingsenheden, at du fastholder din klage. Hvis den fornyede vurdering ikke fører til en anden afgørelse eller hvis du fastholder din klage efter den nye bevilling, sender bevillingsenheden inden 4 uger klagen videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, og du vil derefter høre fra Nævnet. Den Åbne Linie Aalborg Kommunes servicetelefon på ældre- og handicapområdet kan eventuelt hjælpe dig med at klage. Den Åbne Linie kan kontaktes på tlf man fre kl eller pr. Marts 2011 Side 12

13 1.3. Ændringer i dine forhold Hvis du bliver syg Ved sygdom, indlæggelse eller lignende kan din bevilling øges eller nedsættes midlertidig. Vær dog opmærksom på, at ved sygehusindlæggelse, er det sygehusets ansvar, at du får den rette hjælp og pleje, hvorfor det som udgangspunkt ikke er muligt at få en opnormering med henblik på ekstra behov for hjælp under indlæggelse. Ved akut indlæggelse, har du din hjælperordning til rådighed i det omfang, der er brug for det, inden for det allerede bevilgede antal timer. Opstår der forhold, der kræver mere end 4 ugers indlæggelse, skal visitator i samarbejde med dig tage stilling til en evt. midlertidig eller delvis standsning af hjælpen og dermed en evt. opsigelse af hjælperne. Respiratorbrugere kan altid medtage deres hjælpere under sygehusindlæggelse, da der indgået en aftale herom mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Ferie og weekendophold Udgangspunktet er, at den sædvanlige BPA ordning bevares uændret under ophold andre steder i Danmark. Det vil være en god idé, at hjælperne allerede ved ansættelsen, bliver gjort opmærksom på, at arbejdsdagen kan begynde og slutte på andre adresser end i dit hjem, og at der ikke ydes løn når hjælperen har fri. Du kan evt. i ansættelseskontraktens punkt om øvrige vilkår anføre, at der kan forekomme arbejde under ferieophold o.l. Du kan dog også vælge, at du får hjælpen leveret af den kommune, du skal på ferie i. Kontakt din visitator i god tid før du skal af sted, hvis du vil have hjælpen leveret af den kommune, du skal på ferie i. Der kan bevilges ekstra timer, hvis feriestedets indretning gør, at den personlige hjælp og pleje tager længere tid. I ganske særlige tilfælde kan der bevilges timer til, at der er to hjælpere med samtidigt. Kontakt visitator i god tid, så I kan få afklaret dit behov. Du har også mulighed for at spare op af dine bevilgede timer, se afsnit Kontrol af forbruget for uddybning. Der kan som udgangspunkt gives ekstra bevilling til afholdelse af 2 ugers ferie, der kan afholdes sammenhængende eller deles i max. 2 ferier samt op til 2 weekendophold om året. Ankestyrelsen har i principafgørelse fastlagt en praksis for, at kortvarige ferieophold kan have en varighed på to uger. Se evt. principafgørelser C og C En bevilling på ekstratimer til afholdelse af ferie, kan dog ikke spares op eller overføres fra et kalenderår til et andet. Hvis det er en nærtstående, der er ansat som din hjælper, skal du kontakte visitator i god tid, hvis der er behov for at få afløsning eller aflastning i ferieperioder f.eks. hvis din nærtstående skal på ferie alene. En 95-ordning må ikke medtages til udlandet Dødsfald Marts 2011 Side 13

14 I tilfælde af din død, er det visitator der har ansvaret for at afslutte dine hjælperes ansættelsesforhold. Servicelovens 96c fastsætter nærmere regler om ophør af BPA i tilfælde af dødsfald. Reglerne indebærer, at kommunen som udgangspunkt dækker udgifter til hjælpere i en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket Økonomiske tilskud Hvis du har et bistands- eller plejetillæg Hvis du har fået tilkendt et bistands- eller plejetillæg, skal du oplyse visitator om det. Bistands- eller plejetillæg tilkendes i henhold til Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 16, stk. 1 og 2. Det vil sige, at disse tillæg kun tilkendes personer, der oppebærer førtidspension eller invaliditetsydelse i henhold til den pensionslov, der var gældende før 1/ For at tilkende bistands- eller plejetillæg skal der foreligge et behov for personlig bistand af andre eller et behov for vedvarende pleje eller tilsyn. Bistandstillæg kan tilkendes, når invaliditeten bevirker, at ansøgeren stadig må have personlig bistand af andre, eller når invaliditeten består i blindhed eller stærkt svagsynethed. Der skal være tale om en nedsættelse af evnen til at fungere i daglige situationer i og uden for hjemmet med en stærk begrænsning af mulighederne for livsudfoldelse. I den samlede bedømmelse af, om der er ret til bistandstillæg, må bl.a. indgå oplysninger om behov for hjælp til at gå på toilettet, spise, færdes ude og inde og hjælp til af- og påklædning. Plejetillæg kan tilkendes, når invaliditeten bevirker, at ansøgeren må have vedvarende pleje eller tilsyn, som nødvendiggør andres stadige nærværelse. Tillægget tilkendes pensionister, der varigt eller over en længere periode må overvåges konstant eller hjælpes mange gange i døgnet af andre på tidspunkter, der ikke kan forudsiges. Efter praksis kan der tilkendes plejetillæg, hvis det kun kan forsvares at lade ansøgeren være alene i ganske korte perioder, som regel ikke over 1-2 timer. Hvis kommunen vurderer, at den bevilgede hjælp efter 83 eller 95 m.fl. dækker dit behov fuldt ud, vil der blive rettet henvendelse til kommunens førtidspensionsafsnit med henblik på, at der rejses sag om frakendelse af bistands- eller plejetillægget Merudgifter Når du er bevilget en 95 BPA ordning og har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, kan du evt. også være i personkredsen, som kan være berettiget til at få dækket evt. nødvendige merudgifter, grundet dit handicap efter lov om social service 100. Der er således en øvre aldersgrænse for modtagelse af 100 svarende til folkepensionsalderen. Det er Bevillingsenhed Voksen-Handicap, der bevilger dækning af merudgifter, men visitator kan være dig behjælpelig med at formidle kontakten til din rådgiver her. Det er en betingelse, at merudgiften er en direkte følge af dit handicap og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af dine sandsynliggjorte nødvendige merudgifter, f.eks. kan det være til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Marts 2011 Side 14

15 Merudgifter der fremkommer på baggrund af din BPA ordning, de såkaldte hjælperrelaterede udgifter dækkes sammen med din 95 bevilling. Se afsnit Udmåling af tilskud for uddybning Invaliditetsydelse (IY) Har du fået tilkendt invaliditetsydelse efter de gamle pensionsregler, påvirkes ydelsen ikke af din BPA-bevilling. 2. Arbejdslederopgaver Der er i de efterfølgende afsnit gode råd og vejledning i forhold til de opgaver du, eller en nærtstående, som arbejdsleder, som minimum skal kunne varetage for at kunne få en 95 BPA ordning. Enkelte opgaver, som f.eks. rekrutteringen og vikardækning overlapper med arbejdsgiveropgaverne, men er valgt placeret under arbejdslederopgaver, da det er opgaver, du eller en nærtstående som minimum skal kunne overskue at få sat i gang, hvis behovet for en ny hjælper eller en vikar opstår Rekruttering og ansættelsessamtaler Rekruttering Ved ansættelse og rekruttering af hjælpere anbefales du at bruge Jobnet er den offentlige arbejdsformidlings jobportal og det er gratis at opslå stillinger her. Udgifter til annoncering i dagblade dækkes ikke særskilt af Aalborg Kommune, men forudsættes dækket af det tilskud til hjælperrelaterede udgifter, der bevilges. Se afsnit Udmåling af tilskud for uddybning. Udbetaler Aalborg Kommunes lønkontor løn for dig, har du ikke eget cvr.nummer og derfor skal dit stillingsopslag oprettes via en jobkonsulent. Du sender dit stillingsopslag til adressen: Da opslaget skal godkendes af Jobcentret, vil der gå et par dage før end stillingsopslaget er tilgængeligt i Jobnets database på internettet. Ledsagerkontoret (LUK) administrerer ledsagerordningen og ansætter derfor ledsagere. På ansøgningsskemaet til stillinger som ledsager, kan ansøgerne angive om de også er interesserede i et job som personlig hjælper. Ved henvendelse til LUK, har du derfor mulighed for at få udleveret ansøgninger fra de ansøgere, der har angivet at være interesserede i et job som personlig hjælper. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland (Kbh-Nord) får også jævnligt henvendelser fra personer, der er interesserede i en stilling som personlig hjælper. Kontakt klubben, hvis du vil vide, om de har navne på interesserede. Flere private virksomheder / foreninger har via deres hjemmesider gratis jobformidlings værktøjer. F.eks. LandsOrganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOPBA) og Bruger-Hjælper Formidlingen, der har henholdsvis Jobtavlen ( og Jobplakaten ( Råd vedrørende valg af ansøgere (hjælperprofil) Både før du udformer stillingsopslag, og i forbindelse med at du udvælger ansøgere til samtale, er det en god ide at overveje følgende: Marts 2011 Side 15

16 1. Hvilke formelle kvalifikationer skal hjælperen have? Er det nødvendigt at have kørekort eller erfaring med respiratorbrugere? Skal du bruge hjælperen til arbejdsfunktioner f.eks. sekretærassistance? 2. Hvilke personlige kvalifikationer skal hjælperen have? Herunder bør du også overveje din idealhjælpers alder og køn. 3. Hjælperens erfaring. Ønsker du en erfaren hjælper, eller ønsker du en uerfaren hjælper, som du selv skal lære op fra bunden. 4. Hjælperens fysiske og psykiske form. Skal ansøgeren være i stand til at varetage forflytninger og andre jobfunktioner hos dig, som kræver en god fysik? Skal vedkommende kunne arbejde alene med dig i hverdagen? Skal vedkommende kunne koncentrere sig om sine opgaver hos dig uden at fortælle for meget om sit eget liv og eventuelle problemer her? Vi er alle forskellige og derfor er det individuelt, hvilken hjælper der vil være den mest rigtige for dig. Hvis du har brug for inspiration til at komme nærmere, hvilken type du er og hvilken type hjælpere du vil kunne trives med, kan filmen Mine hænder er dine anbefales. Filmen er især møntet på 96 hjælpeordninger, men principperne for at udvælge de rette hjælpere, kan sagtens overføres til 95. Filmen er lavet i et samarbejde mellem forskellige handicaporganisationer og kan købes via nettet. Se filmens hjemmeside: Stillingsopslagets indhold Dit stillingsopslag skal indeholde oplysninger om: 1. Dit navn du kan dog bede om at være anonym i annoncen 2. Arbejdsstedet, din adresse eller den bydel du bor i 3. Det gennemsnitlige ugentlige timetal 4. Beskrivelse af den ledige stilling 5. Dine kvalifikationskrav og hvilken dokumentation du evt. ønsker (cv, udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesbeviser mv.) 6. Ansøgningsfristen (hvornår annoncen skal fjernes) 7. Hvortil ansøgningen skal sendes Det er desuden en god ide at bede ansøgere fremvise straffeattest. Du må ikke skrive hvad som helst i et stillingsopslag, da du som andre arbejdsgivere skal overholde gældende lovgivning herunder forskelsbehandlingsloven. Det betyder, at du ikke må stille krav om, at ansøgere skal have et bestemt køn, race, politisk overbevisning eller eksempelvis skal være studerende. Dog gælder det, at du må stille specifikke krav, hvis det er nødvendigt at ansøger opfylder disse for at kunne bestride stillingen. Eksempelvis kan det være nødvendigt at ansætte en kvindelig hjælper, hvis du er kvinde og hjælperen ansættes til at hjælpe dig i svømmehallens omklædning. Eller det kan være nødvendigt at ansætte en hjælper, der er fyldt 25 år for at din bilforsikring dækker, når vedkommende er fører af din bil. Ydermere er der givet dispensation til personer med BPA ordning, så der er mulighed for at søge efter hjælpere, der er jævnaldrende med dig selv Ansættelsessamtalen Hen ad vejen vil du finde en metode ved ansættelse af nye hjælpere, som passer dig bedst. Følgende råd kan du måske bruge: Marts 2011 Side 16

17 1. Udvælg 3-4 ansøgere til en personlig samtale 2. Forbered samtalen grundigt og lav en liste over de vigtigste spørgsmål til ansøgerne. 3. Forbered en kort præsentation af dig selv og din husstand, din hverdag, dit handicap, jobbets indhold, antallet af vagter, vagtskema, bespisning (madpakke eller madordning?) o.l. 4. Overvej hvor lang tænkepause du behøver efter samtalerne, så ansøgerne ved samtalens afslutning kan få at vide hvornår og hvordan, de får besked om samtalens udfald. Indkald de mest kvalificerede ansøgere til samtale. Vent med at give ikke- indkaldte besked om, at de ikke har fået stillingen. Hvis det skulle vise sig, at ingen af de indkaldte er egnede alligevel, har du dermed mulighed for at indkalde de næst-mest kvalificerede til samtale. En ansættelsessamtale kan tage kort eller længere tid. Afsæt som minimum en time. Det er en god ide at udarbejde din egen huskeliste inden ansættelsessamtalerne, så du husker at få spurgt ind til de ting, som er vigtige for dig Arbejdsplanlægning og daglig ledelse Vikardækning Du skal sørge for at ansætte et tilstrækkeligt antal hjælpere til, at de kan afløse hinanden ved akut fravær, ferie og sygdom. Du har som arbejdsleder ansvaret for hele tiden at have nok hjælpere til at kunne afløse hinanden. Det tilskud du får udbetalt til dækning af hjælpernes løn er typisk ikke stort nok til, at du kan aflønne vikarer fra et professionelt vikarbureau. I helt særlige tilfælde kan bevillingschefen i din bevillingsenhed beslutte, at du kan få ekstra bevilling til betaling af vikarbureau. Hvis du helt akut står uden hjælp, skal du kontakte din visitator (hverdage ml. kl. 8-15, torsdag til kl. 17) eller Aalborg Kommunes vagtcentral (hverdage ml. kl samt weekender og helligdage) på tlf Så er der mulighed for at Aalborg Kommunes hjemmepleje kan yde den absolut mest nødvendige akutte hjælp Oplæring Du har pligt til at sørge for oplæring, før en nyansat kan hjælpe dig på egen hånd. Der kan være behov for ekstra oplæring, hvis du er respiratorbruger eller hvis du har særlige plejebehov. I forbindelse med din bevilling udmåles også timer til oplæring af nyansatte Personalemøder Som daglig leder er personalemøder et vigtigt redskab. Først og fremmest bruges personalemøder til planlægning og udveksling af information. Derudover er personalemøder et vigtigt redskab i forhold til at skabe bedre sociale rammer for dine hjælpere, som måske kun ser hinanden til møderne. Det fremgår af din bevilling, hvor mange timer du har til rådighed til personalemøder pr. år Medarbejderudviklingssamtale (MU-Samtale) Som daglig leder skal du også tilbyde dine hjælpere en årlig MU-Samtale. En MU-Samtale er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder, er det en mulighed for at drøfte eget bidrag til arbejdspladsen og for lederen en mulighed for at overveje, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderens udvikling og trivsel. Marts 2011 Side 17

18 MU-samtalen bruges bl.a. til: at sikre, at den enkelte hjælper får mulighed for faglig og personlig udvikling at drøfte den enkelte hjælpers kompetencer i forhold til om løsningen af hjælperjobbet er i overensstemmelse med hjælperens egne og dine forventninger at afklare om hjælperen har brug for at udvikle sine kvalifikationer både i forhold til nuværende, men også fremtidige opgaver at udarbejde udviklingsmål for den enkelte hjælper at sikre at du som daglig leder får et samlet overblik over hjælpernes kompetencer og ønsker om dygtiggørelse Det er en god ide at strukturere samtalen efter nogle punkter, f.eks.: Arbejdsopgaver og evt. ansvarsområder Samarbejdet med kolleger og dig selv som leder Arbejdstilfredshed og arbejdsindsats Fordelingen af arbejdet i teamet Uddannelse og jobudvikling Det er ligeledes en god ide, at der på baggrund af samtalen indgås en aftale om udviklingspunkter og jobvilkår, som der så følges op på ved næste MU-Samtale. I forbindelse med din bevilling, udmåles der også timer til afholdelse af MU-samtaler Kurser Dine hjælpere skal tilbydes nødvendige kurser. Det kan f.eks. være kurser i forflytningsteknik, kommunikation, særlige forhold omkring terminalpleje mv.. Kurserne betales af Aalborg Kommune efter regning. Som udgangspunkt bevilges der kursus for op til 2000 kr. pr. medarbejder pr. år. Kontakt din visitator, inden du sender din hjælper på kursus. Udgifter til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse kommer ud over ovenstående beløb til kurser pr. medarbejder pr. år. 3. Arbejdsgiveropgaven Vælger du eller en nærtstående selv at have ansvaret for arbejdsgiveropgaven, er der i de nedenstående afsnit råd og vejledning i forhold til de administrative og juridiske opgaver dette indebærer. Servicestyrelsen har endvidere indgået aftale med Kooperationen (den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark) om, at de tilbyder rådgivning til BPA brugere, som selv ønsker at varetage arbejdsgiveropgaverne indtil udgangen af Der arbejdes på at gøre ordningen permanent. Du kan læse mere på den hjemmeside, de har oprettet: Det anbefales, at du henter rådgivning her, da Kooporationen har ansat eksperter på det privatretlige ansættelsesområde, hvilket gør sig gældende for BPA-ordningerne. Både Servicestyrelsen og BPA-arbejdsgiver tilbyder kurser og temamøder, du kan deltage i. Marts 2011 Side 18

19 3.1. Ansættelsesvilkår Når du ansætter en person som hjælper hos dig, er der en række formaliteter, der skal overholdes. Du kan vælge at ansætte dine hjælpere efter overenskomst. Fag og Arbejde (FOA) og 3F har begge indgået overenskomst for privatansatte handicaphjælpere. Du kan kontakte dem for yderligere information om overenskomsterne. Du kan finde kontaktoplysningerne bagerst i håndbogen. Du skal dog være opmærksom på, at Aalborg Kommunes løntilskud er udregnet på baggrund af den kommunale Social- og sundhedspersonale overenskomst (se bilag 1 for uddybning), hvorfor der kan opstå egenbetaling af en evt. difference grundet forskelle i lønsammensætningen. Du kan også vælge selv at aftale ansættelsesvilkårene med dine hjælpere. Der er dog undtagelser fra din ret til selv at aftale ansættelsesvilkår med dine hjælpere, bl.a. Kommunen dækker ikke lønudgifter til ikke bevilgede timer Tilskud til dækning af lønudgifter skal bruges til løn. Tilskud der ikke bliver brugt til formålet, dvs. hjælpernes løn, skal tilbagebetales. Hvis hjælperen holder ferie med feriepenge fra det faste job hos dig, kan hjælperen ikke optjene løn hos dig i samme periode Ved ansættelse af unge under 18 år skal du være opmærksom på de særlige arbejdsmiljøregler, der gælder for unge, hvor der er forbud mod forflytningsopgaver, forbud mod at arbejde om natten m.v Arbejdstidsbestemmelserne Ansatte der ikke er omfattet af nogen overenskomst, er omfattet af dele af Beskæftigelsesministeriets gældende arbejdstidsdirektiv. Du skal derfor være opmærksom på følgende regler: Den gennemsnitlige arbejdstid bør normalt ikke overstige 37 timer om ugen og må maks. udgøre 48 timer om ugen beregnet over 4 måneder. Ferie og sygdom medregnes ikke. Ret til pause for hjælperen ved en daglig arbejdstid på mere end 6 timer. Pausen skal placeres indenfor den almindelige arbejdstid og skal være af en sådan længde, at formålet med en pause tilgodeses Endvidere skal Beskæftigelsesministeriets seneste bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. også iagttages Ansættelseskontrakt Straks ved ansættelsen skal der udfærdiges en ansættelseskontrakt. Ansatte har krav på et ansættelsesbevis senest 1 måned efter ansættelsen og din hjælper kan kræve erstatning, hvis der ikke er udfærdiget kontrakt inden fristens udløb. Aalborg Kommune har udarbejdet en standardkontrakt, som indeholder de oplysninger en ansættelseskontrakt som minimum bør indeholde. Hvis du vælger Aalborg Kommune til at varetage lønadministrationen, skal du benytte standardkontrakten for at sikre, at lønkontoret får de rigtige oplysninger til oprettelse af dine hjælpere i deres lønsystem. Aalborg Kommunes standardkontrakt er vedlagt som bilag 2. Ansættelseskontrakten indeholder oplysning om: Arbejdsgivers og hjælpers navn Marts 2011 Side 19

20 Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse Den normale ugentlige arbejdstid Væsentlige arbejdsvilkår Hjælperens tavshedspligt om de forhold denne bliver bekendt med som følge af ansættelsen Arbejdsgivers og hjælpers underskrift Hvis Aalborg Kommune varetager lønadministrationen for dig, skal du, når ansættelseskontrakten er udfyldt og underskrevet, sende den til: Myndighedssekretariatet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, der sørger for at sende en kopi til dig som arbejdsgiver samt til den ansatte. Folderen Ansættelsesvilkår for personlige hjælpere ansat efter servicelovens 95og 96 - til hjælperen (bilag 3) beskriver kort ansættelsesvilkårene, hvis du vælger at ansætte hjælperne efter Aalborg Kommunes udmålingsgrundlag for løntilskuddet og benytter Aalborg Kommunes standardkontrakt, når du ansætter hjælperne. Ansættelsesforholdet ophører ikke ved mindre justeringer af bevillingen eller ved din indlæggelse på hospital eller lignende, når indlæggelsen ikke forventes at være af længere varighed. Dine hjælpere må dog ikke altid arbejde for dig, mens du er indlagt på hospital eller lignende, se afsnit for uddybning Væsentlige vilkår Når du ansætter hjælpere, har du pligt til at informere dem om væsentlige vilkår ved ansættelsen. Et vilkår er væsentligt, når du lægger vægt på det og mener, at det vilkår må din hjælper ikke være i tvivl om. Det vil sige forhold, der gælder i ansættelsen ved netop dig. Hvis du senere ønsker at bruge din hjælpers tilsidesættelse af et ansættelsesvilkår, som begrundelse for en opsigelse, er dette vilkår et væsentligt vilkår og skal derfor være nævnt i kontrakten. Et væsentligt vilkår skal forstås sådan, at der er opgaver, der adskiller sig fra de almindelige eller sædvanlige opgaver, som er i et hjælperjob. Eksempler på væsentlige vilkår i et hjælperjob: Aften og natarbejde Søgne- og helligdagsarbejde Støtte og hjælp til seksualitet Særlige aftaler om afløsning ved f.eks. akut sygdom, hvor hjælp er nødvendig og en hjælper må blive ud over den faste bevillings rammer Særlige aftaler om afløsning og tilkald ved kollegas sygdom Hjælp til vedligeholdelsestræning Respiratorisk hjælp Kørekort påkrævet Flere arbejdssteder kan forekomme eks. ved sommerhusophold Særlige opgaver i en familie med børn Marts 2011 Side 20

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1. BPA-ORDNING GENERELT... 5 1.1. DET SIGER LOVEN... 5 1.1.1. BEVILLINGSKOMPETENCE I FAABORG-MIDTFYN

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere