Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)"

Transkript

1 ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så borgeren kan få mulighed for at leve et almindeligt liv, som andre ikke-handicappede, både i og udenfor hjemmet. Formålet med BPA-ordningen er at skabe en helhedsorienteret, fleksibel og sammenhængende ordning, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse. Det beror på en individuel og konkret vurdering, om de opgaver, som borgeren ønsker hjælp til, kan imødekommes. Målgruppe Personkreds for servicelovens 96, stk. 1: Borgere med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med et massivt og sammensat hjælpebehov. Hjælpebehovet ligger ud over, hvad der normalt kan ydes som personlig og praktisk hjælp, og/eller ud over det behov for ledsagelse, der kan imødekommes efter servicelovens og 97. Personkreds for servicelovens 96, stk. 2: Tilskud til en BPA-ordning er under forudsætning af, at borgeren kan fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver. Arbejdsgiveransvaret kan borgeren vælge at overdrage til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Personkreds for servicelovens 96, stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Tilskud til en BPA-ordning efter 96, stk. 3 er ligeledes under forudsætning af, at borgeren kan fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver. Arbejdsgiveransvaret kan borgeren vælge at overdrage til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Generelt: For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal have et omfattende plejebehov og 1

2 omfattende behov for praktisk hjælp Borgeren kan have behov for overvågning og/eller ledsagelse Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder Overvågning defineres ved respirationshjælp, fejlsynkning samt håndsrækninger, som forebygger eller forhindrer borgeren i, at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. BPA-ydelsen udmåles som et kontant tilskud og kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængige af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Der er ikke fastsat begrænsninger for, hvilke former for funktionsnedsættelser, der kan være omfattet af hjælp efter servicelovens 96. Det vil altid bero på en konkret og individuel vurdering, om borgeren er omfattet af målgruppen og opfylder betingelserne for at modtage hjælp. Kun borgere over 18 år kan komme i betragtning til ydelsen. Opbygning af BPAordningen Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPAordningen: Borgeren har selv ansvaret for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune til brug for lønudbetaling. Tilskuddet overføres direkte til borgeren. Borgeren er selv arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til nærtstående, privat virksomhed eller forening, der varetager hele arbejdsgiveropgaven. Borgeren er selv arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til privat firma/forening. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til en nærtstående, der overlader lønadministrationen til Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til en nærtstående, der overlader lønadministrationen til en privat virksomhed/forening. Kommentar [sjk1]: POTENTIEL LOVÆNDRING: Krav om brug af et godkendt firma Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune vælges som lønadministrator, bør borgeren anvende ansættelseskontrakter udarbejdet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Ligeledes skal der følges de retningslinjer for administration af ordningen, som Faaborg- Midtfyn Kommune har fastlagt i Brugerhåndbog for BPAordninger efter servicelovens 95 og 96. Kompetencekrav til hjælpere: Borgeren vurderer og vælger selv hjælpere med de rette kvalifikationer. Hjælperne skal være fyldt 18 år. 2

3 Som hovedregel er hjælpere ikke-faglært personale. Det er således alene, når Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at borgeren har behov for uddannede hjælpere, at der skal tages højde herfor i udmålingen af tilskud til dækning af løn. Kommentar [sjk2]: POTENTIEL LOVÆNDRING: Opdateres pba. vedtag takstsystem Betingelser for at modtage ydelsen Om arbejdslederrollen: Det er en betingelse for at få tilkendt en BPA-ordning, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at fungere som daglig leder for de ansatte og kunne tilrettelægge hjælpen hensigtsmæssigt og forsvarligt. Arbejdslederrollen indeholder bl.a.: Udarbejdelse af jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer (evt. i samarbejde med arbejdsgiveren) Rekruttering og udvælgelse af hjælpere, herunder vikarer (evt. i samarbejde ned arbejdsgiveren) Varetagelse af ansættelsessamtaler Varetagelse af oplæring og daglig instruktion af hjælperne Varetagelse af arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne Afholdelse af personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler Sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Om arbejdsgiverrollen: Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af borgeren eller overdrages til en privat virksomhed/forening eller en nærtstående. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer bl.a: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Oprettelse af personalesager Udbetaling af løn hvis borgeren ikke tager imod Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud om at varetage denne opgave. Indberette skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie, barselsfond, ATP m.v. Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Overgives arbejdsgiveransvaret til en forening eller et firma, Kommentar [sjk3]: POTENTIEL LOVÆNDRING: Opdateres ift. vedtagn krav til borger om gennemførsel af kursu arbejdsleder/-giverrollen. 3

4 vil arbejdsgiveransvaret endvidere indeholde: Støtte, rådgivning og vejledning af borgeren med en BPA-ordning Faaborg-Midtfyn Kommune har et generelt rådgivningsansvar i forhold til at vejlede om, hvilke opgaver, der hører under arbejdsgiveransvaret, men kommunen yder ikke detaljeret rådgivning om de konkrete arbejdsgivermæssige forhold. Indhold Ydelsens omfang tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare, samt hvad eventuelle øvrige husstandsmedlemmer kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Der kan udmåles færre timer end døgnhjælp. I forbindelse med en bevilling af en BPA-ordning udmåler Faaborg-Midtfyn Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og fastsætter på den baggrund det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges på baggrund af en samtale med borgeren. Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse. Alle ansøgninger om BPA-ordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune skal vurderes i fagsekretariatet Sundhed & Handicap. Borgeren udvælger og ansætter selv sine handicaphjælpere på baggrund af det timetal, der er udmålt. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at opgaverne inden for BPA-ordningen som udgangspunkt kan udføres af ikke-faglært personale med den nødvendige oplæring. Dog kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at ansætte hjælpere med særlige faglige kvalifikationer for at løse opgaven. Borgerens sagsbehandler i fagsekretariatet Sundhed & Handicap giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstarten af ordningen og udleverer Faaborg-Midtfyn Kommunes brugerhåndbog om BPA-ordningen. Såfremt arbejdsgiveransvaret er overladt til en privat virksomhed/forening, udmåles et tilskud til særlige opgaver forbundet med at være arbejdsgiver, herunder: Ansættelses- og afskedigelsesprocedurer ift. hjælpere Oplæring af vejledning af borgeren med BPAordningen Administration Lønadministration Kommentar [sjk4]: POTENTIEL LOVÆNDRING: De økonomiske vilkår borgerens bevilling skal opdateres pba. vedtaget takstsystem 4

5 Hvis borgeren selv varetager lønadministration, dækkes nødvendige omkostninger forbundet hermed efter regning. Faaborg-Midtfyn Kommune udmåler efter en individuel vurdering et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere i og udenfor hjemmet. Ferie: Faaborg-Midtfyn Kommune yder efter en konkret vurdering i særlige tilfælde tilskud til dækning af ekstra hjælpeomkostninger forbundet med BPA-borgerens afholdelse af ferie. Det sker ud fra en vurdering af, om særlige forhold, herunder begrænset adgang til arbejdsredskaber på feriestedet, kan medføre, at personlig og praktisk hjælp tager længere tid end normalt. I særlige tilfælde kan det også være nødvendigt at yde tilskud til to hjælpere samtidig under ferieophold, fx til forflytning, ligesom der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde kan dækkes andre udgifter ved kortvarige ferieophold. Udgangspunktet er, at borgeren kan benytte den hjælp, de i forvejen er bevilget. Nogle borgere kan i uvante omgivelser have behov for mere støtte end sædvanligt, eller det kan være nødvendigt med to hjælpere, derfor skal der altid ske en individuel vurdering af behovet i forbindelse med ferieophold. Ved kortvarige ferieophold (op til 14 dage) i udlandet kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Hjælpers rejse- og opholdsudgifter, ekstra omkostninger til transport, diæter m.v. under rejser i udlandet dækkes som udgangspunkt ikke af Faaborg-Midtfyn Kommune. Der henvises til bekendtgørelse nr af 15. december 2009 vedrørende ydelser under midlertidige ophold i udlandet. Oversigt over gældende udmålingsgrundlag i Faaborg- Midtfyn Kommune: De nedenstående sektioner beskriver, hvordan tilskuddet sammensættes i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder hvor mange timer der udmåles til forskellige lovpligtige elementer i tilskuddet. Tilskud til løn til ansættelse af hjælpere: Der skal ved udregningen af tilskuddet til løn til ansættelse af hjælpere sikres, at tilskuddet er rummeligt nok til, at hjælperne kan tilbydes en løn, der indeholder: Tids- og stedbestemte tillæg 5

6 Funktions- og kvalifikationstillæg mv. Arbejdsmarkedspension Anciennitet Feriepenge, ATP og andre lovpligtige bidrag Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at tage udgangspunkt i den kommunale overenskomst for ufaglært social- og sundhedspersonale indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Fag og Arbejde (FOA). Hvis sagsbehandler ved bevillingen vurderer, at der er behov for hjælpere med særlige kvalifikationer, kan tilskuddet forhøjes, så der er mulighed for at ansætte faglærte. Aktuelle satser fremgår af den bevillingsskrivelse, som en borger modtager forud for opstart af en BPA-ordning. Hjælperrelaterede udgifter (direkte og indirekte omkostninger ved at søge og have hjælpere): Der ydes som udgangspunkt et grundbeløb på 400 kr. pr. måned i hjælperordninger op til 84 timer om ugen. Der ydes 800 kr. pr. måned i hjælperordninger op til 168 timer om ugen. Der er mulighed for både at hæve eller sænke beløbet på grundlag af en individuel, konkret vurdering. Kurser til hjælperne: Kursusudgifter: Betales efter regning på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Forsikringer: Serviceniveauet svarer til, hvad forsikringen koster ved HGF. Ønskes dyrere forsikring, betaler borger selv differencen. Tid til afholdelse af MUS, personalemøder og udarbejdelse af APV: Hvis der er ansat mere end én hjælper i en ordning, udmåles der 8 timer pr. år pr. ansat hjælper til afholdelse af MUS, personalemøder og udarbejdelse af APV. Arbejdsmiljørelaterede udgifter: APV-hjælpemidler: Hjælpemidler og instruktion i brugen af dem bevilges og stilles som udgangspunkt til rådighed af Faaborg-Midtfyn Kommune. Der bevilges jf. niveauet for Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmepleje. Ønskes der dyrere hjælpemiddel, betaler bruger selv differencen. Opstår der særlige behov, f.eks. i forbindelse med APV eller pålæg fra Arbejdstilsynet, er der mulighed for at få udgifterne dækket ud fra en individuel konkret vurdering. Rådighedstimer: Hvis der er behov for meget kortvarigt forud fastlagt hjælp i aften- eller nattetimerne, kan der udmåles rådighedstimer i 6

7 den mellemliggende tid, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til at give en sammenhængende hjælp. Tilskud til arbejdgiverrolle (ekskl. lønadministration): Udmåles individuelt for hver ordning ud fra det timemæssige omfang af ordningen. Tilskud til lønadministration: Udmåles individuelt for hver ordning ud fra det skønnede antal ansatte hjælpere i ordningen. Opfølgning Sagsbehandleren foretager minimum én årlig opfølgning på BPA-ordningen for at sikre, at der er overensstemmelse med bevilling og behov for hjælp. Sagsbehandleren foretager to slags opfølgninger: ORevurdering/opfølgning i henhold til servicelovens 148, stk. 2: En årlig opfølgning i forhold til selve bevillingen for at sikre, at der er overensstemmelse mellem bevilling og behov for hjælp. Retssikkerhedslovens 16: Der foretages et årligt individuelt tilsyn af sagsbehandleren for at sikre, at BPA-ordningen fungerer hensigtsmæssigt. Opfølgning på ordningernes økonomi, når borgeren selv administrerer sin ordning, samt når anden part varetager lønudbetaling: Arbejdsgiveren skal aflægge regnskab til Faaborg-Midtfyn Kommune én gang årligt senest ved udgangen af marts måned det efterfølgende år. Regnskabet skal indeholde: Løn og administrationsomkostninger som skal udregnes hver for sig. Regnskabet skal tydeligt vise antallet af udmålte og forbrugte timer. Regnskabet skal indeholde dokumentation på udbetalt godtgørelse i henhold til vikardækning, kurser, møder, aktiviteter og andre ekstra omkostninger. Når Faaborg-Midtfyn Kommune varetager lønadministrationen udarbejder kommunen regnskabet. Herudover skal der løbende indsendes dokumentation til Faaborg-Midtfyn Kommune over udgifter, som Faaborg- Midtfyn Kommune har dækket efter regning (vikardækning, sygdom, kurser mv.). Arbejdslederen skal attestere fakturaer for udgifter, der dækkes efter regning (vikardækning, sygdom, kurser mv.), 7

8 hvis arbejdsgiveransvaret er overdraget til eksternt firma eller forening. Når Faaborg-Midtfyn Kommune varetager lønadministrationen, indsendes der månedligt arbejdssedler som grundlag for lønudbetaling og dokumentation for timeforbrug samt evt. sygdom blandt hjælperkorpset. Yderligere indhold i opfølgningen og tilsynet: Ved opfølgningen og tilsynet vurderer sagsbehandleren yderligere: Hvorvidt borgeren får den hjælp og støtte, der er påkrævet (ændringer i borgerens helbredssituation, ændringer i aktivitetsniveau, ændringer i hjælp fra husstanden mv.) Borgerens (eller den nærtståendes) evne til at varetage arbejdslederansvaret (herunder afholdelse af MUS og personalemøder, fastlæggelse af vagtplaner, daglig instruktion i arbejdet, evt. konflikter med hjælperne, flow i hjælperansættelser, vikarforbrug, ferieplanlægning mv.) Borgerens evne til evt. at varetage arbejdsgiveransvaret (herunder ansættelseskontrakter, forsikringer, timeopgørelser, indberetning af sygdom, udarbejdelse af årligt regnskab mv.) Borgerens bevillingramme tilpasses på baggrund af eventuelle nye forhold. Kvalitetsmål Borgerstyret personlig assistance bevilges kun til den korrekte personkreds for ordningen. Brugerhåndbog revideres én gang årligt i 1. kvartal. Der træffes normalt afgørelse på ansøgning om BPAordning inden for 2 mdr. Der foretages som minimum opfølgning på BPAordningerne én gang om året herunder om borgeren er tilfreds med Faaborg-Midtfyn Kommunes forvaltning af området. Brugere af BPA-ordningen skal generelt udtrykke tilfredshed med Faaborg-Midtfyn Kommunes forvaltning af BPA-området. Samspil med andre sociale ydelser Servicelovens 100, merudgifter: Borgere, som har en BPA-ordning, har adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved deres handicap/sygdom. Bistands- eller plejetillæg jf. pensionslovgivningen: Hvis borgeren ved bevilling af BPA-ordning har et af de ovennævnte tillæg, vurderes det, i hvor høj grad tillægget 8

9 kan indgå som delvis finansiering af BPA-ordningen, således at der ikke forekommer dobbeltkompensation af ydelser. Servicelovens 85: Der er ikke noget til hinder for, at personer, der modtager tilskud til BPA-ordning, samtidig modtager hjælp efter 85 - eksempelvis til optræning i de opgaver, der er forbundet med at have en BPA-ordning. Hjælp efter 85 kan ikke ydes i form af et kontant tilskud til hjælp, som borgeren selv ansætter. Servicelovens 83: Hvis borgeren ønsker, at dele af fx den personlige pleje varetages af hjemmeplejen, vil der blive foretaget en vurdering, og den nødvendige hjælp vil herefter blive iværksat. Servicelovens 97, ledsagerordning: Der kan ikke ydes ledsagelse til borgere, der er bevilliget en BPA-ordning efter Servicelovens 96. Ledsagelse er indeholdt i bevillingen jf. Servicelovens 96 (BPA-ordningen). Det forudsættes, at hjælperne varetager behovet for ledsagelse. Afløsning og aflastning 84: Faaborg-Midtfyn Kommune skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Såfremt der søges afløsning/aflastning af ægtefælle eller nære pårørende til en borger med en BPA-ordning, reduceres der i tilskud til BPA for den tid, borgeren er på aflastningsopholdet. Lov om kompensation til handicappede i arbejde: Der kan efter Servicelovens 96 ikke gives støtte til arbejdsfunktioner. Det behov skal dækkes efter Lov om kompensation til handicappede i arbejde. Har borgeren behov for personlig eller praktisk hjælp, mens den pågældende er på arbejde, er det omfattet af 96. Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser: I forhold til personer under uddannelse skal den hjælp, borgeren har brug for at kunne deltage i undervisningen, dækkes efter SU-styrelsens regler. Særlige hensyn Kommunen har ingen forpligtelser i forhold til handicaphjælpernes ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren (borgeren/anden part) er forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer og overholde gældende arbejdsmiljølovgivning. Faaborg-Midtfyn Kommune afholder udgiften hertil. 9

10 Udarbejdelse og opfølgning Kvalitetsstandarden er vedtaget den Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst én gang i hver valgperiode. Ved revision af standarden skal Handicaprådet høres. 10

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere