Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96"

Transkript

1 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Marts 2011

2 INDHOLD INDLEDNING BPA ORDNING GENERELT DET SIGER LOVEN RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE ADMINISTRATION AF ORDNINGEN ARBEJDSLEDER- OG ARBEJDSGIVEROPGAVERNE OVERDRAGELSE AF ARBEJDSGIVEROPGAVEN OG LØNADMINISTRATION UDMÅLING AF TILSKUD UDBETALING, REGULERING, REGNSKAB OG TILBAGEBETALING ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER BEVILLING AF HJÆLPERORDNING VISITATION OPFØLGNING KONTROL AF FORBRUGET KLAGEMULIGHEDER ÆNDRINGER I DINE FORHOLD HVIS DU BLIVER SYG FERIE OG WEEKENDOPHOLD DØDSFALD ØKONOMISKE TILSKUD HVIS DU HAR ET BISTANDS- ELLER PLEJETILLÆG MERUDGIFTER INVALIDITETSYDELSE (IY) ARBEJDSLEDEROPGAVER REKRUTTERING OG ANSÆTTELSESSAMTALER REKRUTTERING RÅD VEDRØRENDE VALG AF ANSØGERE (HJÆLPERPROFIL) STILLINGSOPSLAGETS INDHOLD ANSÆTTELSESSAMTALEN ARBEJDSPLANLÆGNING OG DAGLIG LEDELSE VIKARDÆKNING OPLÆRING PERSONALEMØDER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MU-SAMTALE) KURSER ARBEJDSGIVEROPGAVEN ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSTIDSBESTEMMELSERNE ANSÆTTELSESKONTRAKT Marts 2011 Side 2

3 VÆSENTLIGE VILKÅR ÆNDRING AF ANSÆTTELSESVILKÅRENE STRAFFEATTEST TAVSHEDSPLIGTEN OPSIGELSE OG BORTVISNING ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER ARBEJDSMILJØ HJÆLPEMIDLER / FORFLYTNINGSTEKNIK DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE ARBEJDSPLADSVURDERING SIKKERHEDSDATABLADE FORSIKRING ARBEJDSULYKKE OG ARBEJDSBETINGET LIDELSE OMSORGSSAMTALE TJENSTLIG SAMTALE LØNADMINISTRATION LØNUDBETALING OG SATSER LØNSATSER HELLIGDAGSBETALING SAMTYKKEERKLÆRING SKATTEKORT ARBEJDSMARKEDSBIDRAG ATP PENSIONSORDNING FEJL I LØNUDBETALINGEN NÅR EN HJÆLPER FRATRÆDER DAGPENGEGODTGØRELSE OG G-DAG VED AFSKEDIGELSE SYGDOM OG FRAVÆR SYGEMELDING ANMODNING OM SYGEDAGPENGE LÆNGEREVARENDE ELLER HYPPIGT SYGEFRAVÆR MULIGHEDSERKLÆRING RASKMELDING DELVIS RASKMELDING / DELVIS UARBEJDSDYGTIGHED KRONISK SYGDOM ( 56 AFTALE) BARNETS 1. OG 2. SYGEDAG FERIE OG ORLOV FERIE UDFYLDELSE AF FERIEKORT FERIEHINDRING OG OVERFØRSEL AF FERIE BARSELSORLOV FRAVÆR PGA. GRAVIDITETS GENER RÅDGIVNING OG VEJLEDNING OVERSIGT OVER BILAG: Marts 2011 Side 3

4 NYTTIGE ADRESSER Indledning Servicelovens 96 tilbyder borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Denne håndbog indeholder svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen og er tænkt som et arbejdsredskab i forhold til den arbejdslederrolle, du skal kunne varetage for at få ordningen. Derudover er der også vejledning i forhold til arbejdsgiverrollen, som du eller en pårørende kan vælge selv at varetage samt lønadministrationen, som du eller en pårørende kan vælge selv at varetage eller at overdrage til en privat virksomhed eller kommunen. Håndbogen er på baggrund af ovenstående til- og fravalgsmuligheder, delt op i 3 hovedafsnit: Det første afsnit vedrører de opgaver, du som arbejdsleder skal kunne varetage Det andet afsnit vedrører de opgaver du som arbejdsgiver skal kunne varetage Det sidste hovedafsnit beskriver, hvordan det fungerer, hvis du vælger, at Aalborg Kommune skal varetage lønadministrationen for dig. Håndbogen består af en mappe med løse sider. Der udsendes ny håndbog ved større opdateringer. Derudover kan bogen findes på Aalborg Kommunes hjemmeside (www.aalborgkommune.dk) under menupunktet Borger/Ældre/Hjælp og pleje/ BPA og menupunktet Borger/Voksne/Handicap/BPA. Håndbogen er udarbejdet i tæt samarbejde med Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Det er Myndighedssekretariatet, der er en del af Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen, der er ansvarlig for at holde håndbogen opdateret. Bagerst i håndbogen er der en oversigt over relevante adresser. 1. BPA ordning generelt 1.1. Det siger loven Grundlaget for ordningen er Servicelovens: 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan Marts 2011 Side 4

5 fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 96 a. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp. Stk. 2. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter 95 og 96 udbetales månedsvis forud. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud. 96 b. Flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter 95 eller 96, skal den hidtidige opholdskommune, uanset reglerne i 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse om tilskud efter 95 eller 96. Stk. 2. Har en kommune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kommunen krav på refusion herfor fra den nye opholdskommune. Refusionskravet omfatter tilskud, som den hidtidige opholdskommune har betalt efter borgerens flytning fra den tidligere opholdskommune og frem til datoen for den nye opholdskommunes afgørelse. 96 c. Hvis en borger, der modtager tilskud efter 95 og 96, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling. Udover bestemmelserne i Serviceloven gælder den seneste bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og 96 samt den seneste vejledning om borgerstyret personlig assistance Retningslinjer i Aalborg Kommune Bevillingskompetencen til servicelovens 96 er placeret i Bevillingsenhed Voksen-Handicap. Se adresser, telefonnumre og adresser bagerst i håndbogen. Det betyder, at det er rådgivere tilknyttet Bevillingsenhed Voksen-Handicap, der udmåler bevillingens størrelse. Den kommunale administration af ordningen varetages også af bevillingsenheden / rådgiver, Marts 2011 Side 5

6 mens evt. lønadministration sker via Myndighedssekretariatet i samarbejde med Aalborg Kommunes lønkontor. Ældre- og Handicapforvaltningen har fastlagt retningslinjer for administrationen af BPA ordning efter servicelovens Administration af ordningen Der er forskellige muligheder i forhold til tilrettelæggelsen af en BPA ordning. Du skal som minimum kunne fungere som arbejdsleder over for dine ansatte hjælpere for at kunne få ordningen. Udover arbejdslederopgaven, er der arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen, der skal varetages i forbindelse med en BPA ordning. Arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen kan du vælge selv at varetage eller du kan vælge at overdrage dem til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening. Overdragelse til en nærtstående forudsætter også her, at I begge er indstillet på det. Nedenstående skema viser, hvilke muligheder der er i forbindelse med tilrettelæggelse af ordningen: Arbejdslederopgaven varetages af Arbejdsgiveropgaven varetages af Lønadministrationen varetages af Dig selv Dig selv Dig selv / Privat virksomhed / Forening Dig selv Dig selv Aalborg Kommune Dig selv Nærtstående Nærtstående / Privat virksomhed / Forening Dig selv Nærtstående Aalborg Kommune Dig selv Privat virksomhed / forening Privat virksomhed / forening Arbejdsleder- og arbejdsgiveropgaverne At kunne fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Det betyder, at du skal kunne: Varetage arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og job opslag/annonce Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde personalemøder Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MU-Samtale) Arbejdsgiveropgaven indebærer som udgangspunkt ansvaret for at administrere tilskuddet samt ansvaret for de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med ordningen. Det vil sige: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere (selve ansættelsessamtalen og udpegningen skal som udgangspunkt varetages af den, der fungerer som arbejdsleder) Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetaling af løn (opgaven kan dog videregives til Aalborg Kommune eller en privat virksomhed / forening) Marts 2011 Side 6

7 Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og så videre (opgaven kan varetages af Aalborg Kommune eller en privat virksomhed / forening) Sikre at arbejdsmiljølovgivningen samt anden relevant lovgivning efterleves Overdragelse af arbejdsgiveropgaven og lønadministration Du har ifølge 96, stk. 2 mulighed for at overdrage arbejdsgiveropgaverne og lønadministrationen til en nærtstående eller en privat virksomhed eller forening. Hvis du vælger at overdrage tilskuddet og dermed arbejdsgiveropgaven og/eller lønadministrationen til en nærtstående, skal I begge være indstillet på det. Aalborg Kommune kan ikke pålægge en nærtstående at varetage arbejdsgiveropgaven eller lønadministrationen. Der udbetales ikke økonomisk kompensation i form af tilskud til varetagelse af arbejdsgiveropgaver og/eller arbejdsopgaver i forbindelse med lønadministration til den nærtstående for at varetage opgaverne. Hvis du vælger at overdrage tilskuddet og dermed arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen til en privat virksomhed eller forening, skal du selv finde en egnet virksomhed eller forening og du skal selv indgå aftale med dem. Rådgiver yder råd og vejledning og skal have en kopi af aftalen for at sikre sig, at tilskuddet overføres efter dit ønske. Du er dog selv ansvarlig for, at aftalen kan holdes indenfor din bevilling. Du skal derfor være særlig opmærksom på, at virksomheden ikke kræver betaling ud over det tilskud Aalborg Kommune har bevilget, idet du så selv hæfter for differencen. Aftalen bør derfor indeholde en beskrivelse af hvilke opgaver virksomheden eller foreningen påtager sig at udføre for dig, levering af ydelserne, omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling af uforbrugte midler mv., forhold vedrørende arbejdsgiverens forpligtigelser samt fastsættelse af opsigelsesvarsel mv.. Hvis der er særlige forhold i din ordning, er det vigtigt også at få dem beskrevet i aftalen. Forudbetalingen af tilskuddet til en privat virksomhed eller forening sker normalt med én måneds varsel fra aftalen træder i kraft, dog tidligst en måned efter at du har meddelt kommunen, at du vil overgive arbejdsgiveransvaret. Har du hjælpere ansat i forvejen, skal du i samarbejde med den virksomhed eller forening, der overtager arbejdsgiveropgaverne for dig, finde ud af, hvordan I gør det bedst for hjælperne. Hvis der bliver tale om en decideret virksomhedsoverdragelse, skal du være opmærksom på virksomhedsoverdragelsesloven, især 5, der siger at dine hjælpere skal varsles i rimelig tid om dato, årsag og konsekvenser. Alternativt kan du opsige dine hjælpere rettidigt og den private virksomhed eller forening kan så ansætte dem igen, hvis du og virksomheden ønsker dette Udmåling af tilskud Bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og 96 har fastsat visse retningslinjer for hvordan tilskuddet skal udmåles: Tilskuddet består reelt af flere tilskud: 1. Tilskud til løn til ansættelse af hjælpere 2. Tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne 3. Tilskud til lønadministration, hvis ikke Aalborg Kommune skal varetage den 4. Tilskud til hjælperrelaterede udgifter 5. Dækning af visse udgifter efter regning Marts 2011 Side 7

8 1. Tilskud til løn til ansættelse af hjælpere Der skal ved udregningen af tilskuddet til løn til ansættelse af hjælpere sikres, at tilskuddet er rummeligt nok til at du kan tilbyde din hjælpere en løn, der indeholder: Tids- og stedbestemte tillæg Funktions- og kvalifikationstillæg m.v. Arbejdsmarkedspension Anciennitet Feriepenge, ATP og andre lovpligtige bidrag Kommunen skal ved udregningen af tilskud til løn som minimum tage udgangspunkt i sammenlignelige faggrupper under hensyntagen til, at handicaphjælpere normalt er ufaglærte. Hvis rådgiver ved bevillingen vurderer, at du har behov for hjælpere med særlige kvalifikationer, kan tilskuddet forhøjes, så du har mulighed for at ansætte faglærte. Aalborg Kommune har valgt at tage udgangspunkt i den kommunale overenskomst for ufaglært social- og sundhedspersonale indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Fag og Arbejde (FOA). Du kan læse mere om tilskuddets sammensætning, samt de aktuelle satser i folderen Tilskud til BPA efter 95 og 96 i Aalborg Kommune (Bilag 1). 2. Tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne Der skal ved udregningen af tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne tages højde for både direkte og indirekte omkostninger forbundet med opgaverne såsom ledelse, kontorhold, løn m.m. Hvis du gerne vil se Aalborg Kommunes budget for opgaverne, kan du bede din rådgiver om et eksemplar. Hvis du vælger at overdrage arbejdsgiveropgaverne til en privat virksomhed eller forening, skal tilskuddet til administration af arbejdsgiveropgaverne overføres til den virksomhed eller forening du vælger. Vælger du selv eller en nærtstående at varetage arbejdsgiveropgaverne vil I ikke blive aflønnet for det. Det aktuelle tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne kan du finde i folderen Tilskud til BPA efter 95 og 96 i Aalborg Kommune (Bilag 1). Du skal være opmærksom på, at hvis den virksomhed eller forening, du vælger til at varetage opgaverne for dig forlanger mere for det end Aalborg Kommunes tilskud er udmålt til, vil du selv skulle betale differencen. Der er mulighed for, ud fra en individuel konkret vurdering at hæve tilskuddet til administration af arbejdsgiveropgaverne, hvis der er nogle helt særlige forhold hos dig, der medfører øget administration f.eks. i forbindelse med opstart af en ordning. Hvis dette gør sig gældende, vil det fremgå af din bevilling. 3. Tilskud til privat lønadministration Hvis du eller en nærtstående vælger at lade en privat virksomhed eller forening varetage lønadministrationen skal Aalborg Kommune dække de nødvendige omkostninger hertil efter regning. Du kan læse mere om tilskuddets maksimale størrelse i folderen Tilskud til BPA efter 95 og 96 i Aalborg Kommune (Bilag 1). Marts 2011 Side 8

9 Hvis du vælger en privat virksomhed eller forening til kun at varetage lønadministrationen for dig, vil du skulle oprette cvr. nr. samt en erhvervskonto, som Aalborg Kommune kan overføre løntilskuddet til. Du kan læse mere om oprettelse af cvr. nr. på Tilskud til varetagelse af lønadministrationsopgaverne udbetales direkte til den private virksomhed eller forening efter regning, forudsat at det opkrævede beløb ikke overstiger, det bevilgede maksimum beløb. Hvis du vælger en privat virksomhed eller forening til at varetage dine arbejdsgiveropgaver, bør lønadministrationen også blive varetaget af samme virksomhed eller forening. I disse tilfælde vil begge tilskud skulle udbetales til den virksomhed eller forening, du har indgået aftale med. 4. Tilskud til hjælperrelaterede udgifter Når du er tilkendt en BPA ordning, skal du ikke have udgifter på baggrund af ordningen. Der skal derfor udregnes et tilskud til dækning af udgifter til f.eks. porto, annoncering, håndsæbe, handsker, vask, forbrugsudgifter til vand, el, varme eller lignende. Tilskuddet forudsætter, at du har ekstra udgifter og gives f.eks. som udgangspunkt ikke, hvis du har din ægtefælle/samlever ansat som eneste hjælper. Du kan læse mere om tilskuddet til andre udgifter i folderen Tilskud til BPA efter 95 og 96 i Aalborg Kommune (Bilag1). Hvis du er tilkendt bistands- eller plejetillæg vurderer rådgiver hvorvidt dine ekstra udgifter dækkes herigennem, da pensionsloven går forud for serviceloven. Se afsnit for mere uddybning af reglerne omkring bistands- og plejetillægget. 5. Dækning af udgifter efter regning Nogle af de udgifter der er til BPA ordningen, dækker Aalborg Kommune efter regning. Det betyder, at det er den faktiske udgift, der dækkes. Det gælder omkostninger til: Løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag (modregnet evt. sygedagpengerefusion), hvis lønadministrationen er overdraget til en privat virksomhed eller forening 6. ferieuge, hvis lønadministrationen ikke varetages af Aalborg Kommune Forsikringer Kurser til hjælperne Arbejdsmiljørelaterede udgifter (f.eks. hjælpemidler) Se de enkelte afsnit vedrørende ovenstående omkostninger for de nærmere retningslinjer Udbetaling, regulering, regnskab og tilbagebetaling Hvis du selv vælger at varetage arbejdsgiveropgaverne og lønadministrationen eller hvis du vælger at overdrage opgaverne til en privat virksomhed eller forening, vil tilskuddene blive udbetalt månedsvis forud til den 1. i måneden. Undtagen dog de udgifter, der dækkes efter regning. Derfor er det vigtigt, at du ved indgåelse af aftale med en privat virksomhed eller forening, får de korrekte oplysninger om, hvor Aalborg Kommune skal udbetale tilskuddet til. Du skal indsende kopi af den indgåede aftale samt oplysninger om hvilken konto Aalborg Kommune skal udbetale tilskuddet til. Hvis du vælger selv at være arbejdsgiver, og vælger Aalborg Kommune til lønadministrationen vil løntilskuddet i praksis blive udbetalt som løn til dine hjælpere hver måned. Se afsnittene omkring lønadministration for hvordan det foregår i praksis, når Aalborg Kommune varetager denne opgave for dig. Marts 2011 Side 9

10 Tilskuddet til de hjælperrelaterede udgifter vil blive udbetalt månedsvis forud til dig. Årsregnskab Der skal én gang årligt laves regnskab over hvor mange timer, du har forbrugt. Da det kan være et stort arbejde at lave regnskab for hele året på én gang, anbefales det at holde regnskab månedsvis. Hvis du har overdraget arbejdsgiveropgaverne til en privat virksomhed eller forening, er det dem der skal udarbejde regnskabet for dig. Du skal derfor sikre dig at det fremgår af den indgåede aftale. Hvis du kun har overdraget lønadministrationen til en privat virksomhed eller forening, skal du selv udarbejde årsregnskab. Varetager Aalborg Kommune din lønadministration, udfærdiger kommunen årsregnskabet. Regnskabsåret følger kalenderåret og årsregnskabet skal færdiggøres og indsendes til Myndighedssekretariatet senest 1. april det efterfølgende år Andre relevante bestemmelser Personlig assistance til arbejdsfunktioner: Hvis du har behov for hjælp til arbejdsfunktioner, kan hjælp hertil eventuelt bevilges efter Lov om kompensation til personer i erhverv m.m.. Det er muligt at få bevilget personlig assistance i op til gennemsnitlig 20 timer om ugen. Den personlige assistance ansættes formelt af din arbejdsgiver. Jobcentret administrerer ordningen og refunderer løntilskuddet til den virksomhed, hvor du er ansat. Dine personlige hjælpere kan eventuelt ansættes som personlig assistance. Specialpædagogisk Støtteordning (SPS): Er du optaget på et særligt kompetenceudvidende forløb for nyuddannede og har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS) med henblik på at kunne gennemføre forløbet på lige fod med andre. Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på det særligt kompetenceudvidende forløb. Uddannelsesstedet sender ansøgningen til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, som træffer afgørelse i sagen. Uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte. Den støtte man kan få gennem SPS er alsidig og kan f.eks. være sekretærhjælp, personlig assistance, ergonomiske hjælpemidler o.l. Koordinering af borgerstyret personlig assistance og respiratorhjælp: Hjælp i form af borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 96 og respiratorhjælp i eget hjem efter sundhedsloven kan i næsten alle tilfælde ydes af én person. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Socialministeriets anbefaling, at BPA- og hjemmerespiratorordninger så vidt muligt tilrettelægges i én ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en fornuftig ressourceanvendelse. Det betyder endvidere at Region Nordjylland / Respirationscenter Vest kan stille krav til vagtplanlægningen mv. ud fra sundhedsfaglige hensyn Bevilling af hjælperordning Visitation Marts 2011 Side 10

11 Når du søger om en 96 bevilling, vil rådgiver foretage en konkret og individuel vurdering af dine behov for hjælp. Denne tager udgangspunkt i, hvad du selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet. Endvidere skal det vurderes, hvorvidt du selv eller en nærtstående kan eller vil varetage arbejdsgiveropgaven. Bevilling af ordningen kan være betinget af, at denne overdrages til en nærtstående eller en privat virksomhed eller forening. Udgangspunktet for udmålingen af hjælp er, at udmålingen skal dække alle dine behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. Hjælp efter 96 kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger, som f.eks. praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje i det omfang at du ønsker det. I den konkrete udmåling skal tages stilling til: hvad skal du have hjælp til i hvor mange timer på hvilke tidspunkter hjælpen skal ydes om hjælpen ydes i eller uden for hjemmet at arbejdsmiljølovens regler kan overholdes at der i helt særlige tilfælde kan udmåles rådighedstimer Udover det antal timer du bevilges til selve hjælpen, udmåles der også timer til: nødvendige kurser eksempelvis forflytningskurser oplæring af nye hjælpere personalemøder medarbejderudviklingssamtaler (MU-samtaler) arbejdspladsvurdering (APV) Idet BPA-ordningen også kan gives til borgere, som modtager førtidspension efter de før 1. januar 2003 gældende regler, må det ved udmålingen af hjælpen efter 95 og 96 i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands- eller plejetillæg efter 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension skal indgå ved udmålingen af hjælpen, således at en del af hjælperbehovet dækkes af bistands- eller plejetillægget. Hensigten er at sikre, at der ikke sker dobbeltkompensation for det samme behov. Udgangspunktet er, at bevillingen efter 95 og 96 nedsættes med den del af bistands- eller plejetillægget, der anvendes til dækning af borgerens hjælpebehov eller til merudgifter, der alternativt skulle være bevilget efter servicelovens 100. I denne vurdering skal indgå, at bistands- eller plejetillægget også forudsættes at dække vanskeligt definerbare småfunktioner ved siden af BPAordningen, som erfaringsmæssigt altid forekommer. Derfor skal der ikke nødvendigvis ske en reduktion af bevillingen efter 95 eller 96 som følge af et bistands- eller plejetillæg. Hvis hjælpen udmåles, så den dækker alle borgerens ledsage-, pleje- og overvågningsbehov, skal hele tillægget anvendes til dækning af udgifter til hjælpere, eller tillægget frakendes. Endvidere skal der i forbindelse med udmåling af BPA, tages hensyn til pkt Andre relevante bestemmelser: Personlig assistance til arbejdsfunktioner Specialpædagogisk Støtteordning (SPS) Koordinering af borgerstyret personlig assistance og respiratorhjælp Marts 2011 Side 11

12 Får du bevilget ordningen, udleverer rådgiver de nødvendige papirer til igangsættelse af ordningen. Der kan gå op til 8 uger, fra din ansøgning er modtaget, til du kan forvente en afgørelse Opfølgning Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, om du får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp via din BPA ordning. Mindst én gang om året vurderer rådgiver, om dit behov for hjælp er ændret. Ved nyvisitering er der opfølgning første gang efter tre måneder. Rådgiver kontakter dig med henblik på at aftale et tidspunkt for et hjemmebesøg. Du har selv pligt til at informere rådgiver, hvis der er større udsving i dit behov for hjælp i perioderne mellem hver opfølgning, eller hvis der er andre ændringer, der kan have betydning for din bevilling. Hvis rådgiver ændrer på din bevilling i forbindelse med opfølgningen, får du altid den nye bevilling (afgørelse) på skrift samt en klagevejledning Kontrol af forbruget Bevillingen af timer er udtryk for, hvor mange timers hjælp du som gennemsnit har til rådighed på en uge eller pr. måned. Der skal som tidligere nævnt én gang årligt udarbejdes et regnskab over dit forbrug af timer. Har du overdraget arbejdsgiveropgaverne til en privat virksomhed eller en forening skal disse sørge for at udarbejde regnskab og indsende det til din rådgiver. Se afsnit for uddybning af dette. Som arbejdsleder har du dog selv ansvaret for løbende at føre kontrol med dit timeforbrug, så du ikke overskrider dit årlige bevilgede timetal. Har du ikke brugt alle de bevilgede timer, skal du som udgangspunkt tilbagebetale det uforbrugte tilskud. Kan du godtgøre, at du har opsparet timerne til et bestemt formål (f.eks. weekendophold eller familiesammenkomst) er der evt. mulighed for at få timerne overført til det nye år. Ved større opsparing af timer vil rådgiver undersøge om den tildelte hjælp er i overensstemmelse med dit behov. Bevillingen skal overholdes. Et merforbrug af timer medfører, at der skal laves en revisitation for at vurdere dit aktuelle behov for hjælp. Desuden medfører et merforbrug som udgangspunkt, at du skal tilbagebetale eller selv finansiere et evt. ekstra lønforbrug. Du skal derfor kontakte rådgiver, hvis dit hjælpebehov ændrer sig, inden du overskrider bevillingen Klagemuligheder Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om en 96-ordning, kan du klage til Det sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland. Ankefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Anken kan fremsættes telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse til: Bevillingsenhed Voksen-Handicap, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sohngårdsholmsvej 2, 1., 9000 Aalborg. På grundlag af klagen vil bevillingsenheden genvurdere din sag. Hvis den fornyede vurdering fører til en anden afgørelse, får du brev fra bevillingsenheden med den nye afgørelse. Såfremt du også er utilfreds med den nye afgørelse skal du meddele bevillingsenheden, at du fastholder din klage. Marts 2011 Side 12

13 Hvis den fornyede vurdering ikke fører til en anden afgørelse eller hvis du fastholder din klage efter den nye bevilling, sender Bevillingsenhed Voksen-Handicap inden 4 uger klagen videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, og du vil derefter høre fra Nævnet. Den Åbne Linie Aalborg Kommunes servicetelefon på ældre- og handicapområdet kan hjælpe dig med at klage. Den Åbne Linie kan kontaktes på tlf man.-fre.. kl eller pr Ændringer i dine forhold Hvis du bliver syg Ved sygdom, indlæggelse eller lignende kan din bevilling øges eller nedsættes midlertidig. Vær dog opmærksom på, at ved sygehusindlæggelse, er det sygehusets ansvar, at du får den rette hjælp og pleje, hvorfor det som udgangspunkt ikke er muligt at få en opnormering med henblik på ekstra behov for hjælp under indlæggelse. Ved akut indlæggelse, har du din hjælperordning til rådighed i det omfang, der er brug for det, inden for det allerede bevilgede antal timer. Opstår der forhold, der kræver mere end 4 ugers indlæggelse, skal rådgiver i samarbejde med dig tage stilling til en evt. midlertidig eller delvis standsning af hjælpen og dermed evt. opsigelse af hjælperne. Respiratorbrugere kan altid medtage deres hjælpere under sygehusindlæggelse, indenfor bevillingen, idet der indgået en aftale herom mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Ferie og weekendophold Midlertidige ophold i udlandet i henhold til Udlandsbekendtgørelsen Ved midlertidige ophold i udlandet på op til en måned, kan du bevare din BPA ordning uden at søge rådgiver om dette, dog under forudsætning af, at du inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter 96, samt at kommunen løbende kan holdes orienteret om, at opholdet sker, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes, jf. 11 i love om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ved midlertidige ophold i udlandet, der overstiger en måned, skal du, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge rådgiver om bevarelse af hjælp. Herved sikres det, at kommunen, der forsat er ansvarlig for, at du får den rette hjælp og støtte, forudgående gøres bekendt med udlandsopholdet og med ønsket om bevarelse af hjælp. Dermed får kommunen lejlighed til forudgående at vurdere, om hjælpen kan opfylde sit formål under udlandsopholdet. Ud over hjælpen i henhold til ovenstående, kan der i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Ekstra omkostninger kan fx være, at der kan ydes ekstra hjælpertimer, ud fra en vurdering af, om særlige forhold, herunder begrænset adgang til arbejdsredskaber på feriestedet, kan medføre, at personlig og praktisk hjælp tager længere tid end normalt. I særlige tilfælde kan det også være nødvendigt at yde tilskud til to hjælpere samtidig under ferieophold, fx til forflytning af dig. Hjælpers rejse- og opholdsudgifter, ekstra omkostninger til transport m.v. Marts 2011 Side 13

14 I forbindelse med rejse til udlandet, skal du, hvis du er arbejdsgiver, sørge for at der bliver tegnet en rejseforsikring på dine hjælpere. Har du overdraget arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en virksomhed, er det dennes forpligtigelse som arbejdsgiver at sørge for de tilstrækkelige forsikringer. Ankestyrelsen har i principafgørelse fastlagt en praksis for, at kortvarige ferieophold kan have en varighed på to uger. Se evt. principafgørelser C og C Ferie og weekendophold i Danmark Udgangspunktet er, at den sædvanlige BPA ordning bevares uændret under ophold andre steder i Danmark. Det vil være en god idé, at hjælperne allerede ved ansættelsen, bliver gjort opmærksom på, at arbejdsdagen kan begynde og slutte på andre adresser end i dit hjem, og at der ikke ydes løn når hjælperen har fri. Du kan evt. i ansættelseskontraktens punkt om øvrige vilkår anføre, at der kan forekomme arbejde under udlandsophold, ferieophold o.l. Har du, i forbindelse med ferie eller weekendophold, brug for en ekstra bevilling på flere hjælpertimer samt rejse- og opholdsudgifter for dine hjælpere, skal dette søges i god tid inden din ferie eller weekendophold. Rådgiver skal kontaktes hurtigst muligt og senest 8 uger før en evt. ny bevilling. En bevilling på ekstra timer kan ikke opspares eller overføres fra et kalenderår til et andet. Der kan som udgangspunkt gives ekstra bevilling til afholdelse af 2 ugers ferie, der kan afholdes sammenhængende eller deles i max. 2 ferier samt op til 2 weekendophold om året Dødsfald I tilfælde af din død, er det rådgiver, der har ansvaret for at afslutte dine hjælperes ansættelsesforhold. Servicelovens 96c fastsætter nærmere regler om ophør af BPA i tilfælde af dødsfald. Reglerne indebærer, at kommunen som udgangspunkt dækker udgifter til hjælpere i en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket Økonomiske tilskud Hvis du har et bistands- eller plejetillæg Hvis du har fået tilkendt et bistands- eller plejetillæg, skal du oplyse rådgiver om det. Bistands- eller plejetillæg tilkendes i henhold til Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 16, stk. 1 og 2. Det vil sige, at disse tillæg kun tilkendes personer, der oppebærer førtidspension eller invaliditetsydelse i henhold til den pensionslov, der var gældende før 1/ For at tilkende bistands- eller plejetillæg skal der foreligge et behov for personlig bistand af andre eller et behov for vedvarende pleje eller tilsyn. Bistandstillæg kan tilkendes, når invaliditeten bevirker, at ansøgeren stadig må have personlig bistand af andre, eller når invaliditeten består i blindhed eller stærkt svagsynethed. Marts 2011 Side 14

15 Der skal være tale om en nedsættelse af evnen til at fungere i daglige situationer i og uden for hjemmet med en stærk begrænsning af mulighederne for livsudfoldelse. I den samlede bedømmelse af, om der er ret til bistandstillæg, må bl.a. indgå oplysninger om behov for hjælp til at gå på toilettet, spise, færdes ude og inde og hjælp til af- og påklædning. Plejetillæg kan tilkendes, når invaliditeten bevirker, at ansøgeren må have vedvarende pleje eller tilsyn, som nødvendiggør andres stadige nærværelse. Tillægget tilkendes pensionister, der varigt eller over en længere periode må overvåges konstant eller hjælpes mange gange i døgnet af andre på tidspunkter, der ikke kan forudsiges. Efter praksis kan der tilkendes plejetillæg, hvis det kun kan forsvares at lade ansøgeren være alene i ganske korte perioder, som regel ikke over 1-2 timer. Hvis kommunen vurderer, at den bevilgede hjælp efter 96 dækker dit behov fuldt ud, vil der blive rettet henvendelse til kommunens pensionsberegning om, at inddrage bistands- eller plejetillægget administrativt, således at det går til betaling af din BPA-ordning Merudgifter Når du er bevilget en 96 BPA ordning, er du også i personkredsen, som kan være berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter i henhold til lov om social service 100. Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der betinger merudgifter ved den daglige livsførelse. Der er således en øvre aldersgrænse for modtagelse af 100 svarende til folkepensionsalderen. Det er en betingelse, at merudgiften er en direkte følge af dit handicap og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af dine sandsynliggjorte nødvendige merudgifter, f.eks. kan det være til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Merudgifter der fremkommer på baggrund af din BPA ordning, de såkaldte hjælperrelaterede udgifter dækkes sammen med din 96 bevilling. Se afsnit Udmåling af tilskud for uddybning Invaliditetsydelse (IY) Har du fået tilkendt invaliditetsydelse efter de gamle pensionsregler, påvirkes ydelsen ikke af hjælperordningen. 2. Arbejdslederopgaver Der er i de efterfølgende afsnit gode råd og vejledning i forhold til de opgaver, du som arbejdsleder, som minimum skal kunne varetage for at kunne få en 96 BPA ordning. Enkelte opgaver, som f.eks. rekrutteringen og vikardækning overlapper med arbejdsgiveropgaverne, men er valgt placeret under arbejdslederopgaver, da det er opgaver, du som minimum skal kunne overskue at få sat i gang, hvis behovet for en ny hjælper eller en vikar opstår Rekruttering og ansættelsessamtaler Rekruttering Marts 2011 Side 15

16 Ved ansættelse og rekruttering af hjælpere anbefales du at bruge Jobnet er den offentlige arbejdsformidlings jobportal og det er gratis at opslå stillinger her. Udgifter til annoncering i dagblade dækkes ikke særskilt af Aalborg Kommune, men forudsættes dækket af det tilskud til hjælperrelaterede udgifter, der bevilges. Se afsnit Udmåling af tilskud for uddybning. Udbetaler Aalborg Kommunes lønkontor løn for dig, har du ikke eget cvr.nummer og derfor skal dit stillingsopslag oprettes via en jobkonsulent. Du sender dit stillingsopslag til e- mailadressen: Da opslaget skal godkendes af Jobcentret, vil der gå et par dage før end stillingsopslaget er tilgængeligt i Jobnets database på internettet. Ledsagerkontoret (LUK) administrerer ledsagerordningen og ansætter derfor ledsagere. På ansøgningsskemaet til stillinger som ledsager, kan ansøgerne angive om de også er interesserede i et job som personlig hjælper. Ved henvendelse til LUK, har du derfor mulighed for at få udleveret ansøgninger fra de ansøgere, der har angivet at være interesserede i et job som personlig hjælper. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland (Kbh-Nord) får også jævnligt henvendelser fra personer, der er interesserede i en stilling som personlig hjælper. Kontakt klubben, hvis du vil vide, om de har navne på interesserede. Flere private virksomheder / foreninger har via deres hjemmesider gratis jobformidlings værktøjer. F.eks. LandsOrganisationen for Borgerstyret Personlig Assistance (LOPBA) og Bruger-Hjælper Formidlingen, der har henholdsvis Jobtavlen (www.lobpa.dk) og Jobplakaten (www.formidlingen.dk) Råd vedrørende valg af ansøgere (hjælperprofil) Både før du udformer stillingsopslag, og i forbindelse med at du udvælger ansøgere til samtale, er det en god ide at overveje følgende: 1. Hvilke formelle kvalifikationer skal hjælperen have? Er det nødvendigt at have kørekort eller erfaring med respiratorbrugere? Skal du bruge hjælperen til arbejdsfunktioner f.eks. sekretærassistance? 2. Hvilke personlige kvalifikationer skal hjælperen have? Herunder bør du også overveje din idealhjælpers alder og køn. 3. Hjælperens erfaring. Ønsker du en erfaren hjælper, eller ønsker du en uerfaren hjælper, som du selv skal lære op fra bunden. 4. Hjælperens fysiske og psykiske form. Skal ansøgeren være i stand til at varetage forflytninger og andre jobfunktioner hos dig, som kræver en god fysik? Skal vedkommende kunne arbejde alene med dig i hverdagen? Skal vedkommende kunne koncentrere sig om sine opgaver hos dig uden at fortælle for meget om sit eget liv og eventuelle problemer her? Vi er alle forskellige og derfor er det individuelt, hvilken hjælper der vil være den mest rigtige for dig. Hvis du har brug for inspiration til at komme nærmere, hvilken type du er og hvilken type hjælpere du vil kunne trives med, kan filmen Mine hænder er dine anbefales. En film om hjælpeordningen efter SEL 96. Filmen er lavet i et samarbejde mellem forskellige handicaporganisationer og kan købes via nettet. Se filmens hjemmeside: Stillingsopslagets indhold Dit stillingsopslag skal indeholde oplysninger om: Marts 2011 Side 16

17 1. Dit navn du kan dog bede om at være anonym i annoncen 2. Arbejdsstedet, din adresse eller den bydel du bor i 3. Det gennemsnitlige ugentlige timetal 4. Beskrivelse af den ledige stilling 5. Dine kvalifikationskrav og hvilken dokumentation du evt. ønsker (cv, udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesbeviser mv.) 6. Ansøgningsfristen (hvornår annoncen skal fjernes) 7. Hvortil ansøgningen skal sendes Det er desuden en god ide at bede ansøgere fremvise straffeattest. Du må ikke skrive hvad som helst i et stillingsopslag, da du som andre arbejdsgivere skal overholde gældende lovgivning herunder forskelsbehandlingsloven. Det betyder, at du ikke må stille krav om, at ansøgere skal have et bestemt køn, race, politisk overbevisning eller eksempelvis skal være studerende. Dog gælder det, at du må stille specifikke krav, hvis det er nødvendigt at ansøger opfylder disse for at kunne bestride stillingen. Eksempelvis kan det være nødvendigt at ansætte en kvindelig hjælper, hvis du er kvinde og hjælperen ansættes til at hjælpe dig i svømmehallens omklædning. Eller det kan være nødvendigt at ansætte en hjælper, der er fyldt 25 år for at din bilforsikring dækker, når vedkommende er fører af din bil. Ydermere er der givet dispensation til personer med BPA ordning, så der er mulighed for at søge efter hjælpere, der er jævnaldrende med dig selv Ansættelsessamtalen Hen ad vejen vil du finde en metode ved ansættelse af nye hjælpere, som passer dig bedst. Følgende råd kan du måske bruge: 1. Udvælg 3-4 ansøgere til en personlig samtale 2. Forbered samtalen grundigt og lav en liste over de vigtigste spørgsmål til ansøgerne. 3. Forbered en kort præsentation af dig selv og din husstand, din hverdag, dit handicap, jobbets indhold, antallet af vagter, vagtskema, bespisning (madpakke eller madordning?) o.l. 4. Overvej hvor lang tænkepause du behøver efter samtalerne, så ansøgerne ved samtalens afslutning kan få at vide hvornår og hvordan, de får besked om samtalens udfald. Indkald de mest kvalificerede ansøgere til samtale. Vent med at give ikke- indkaldte besked om, at de ikke har fået stillingen. Hvis det skulle vise sig, at ingen af de indkaldte er egnede alligevel, har du dermed mulighed for at indkalde de næst-mest kvalificerede til samtale. En ansættelsessamtale kan tage kort eller længere tid. Afsæt som minimum en time. Det er en god ide at udarbejde din egen huskeliste inden ansættelsessamtalerne, så du husker at få spurgt ind til de ting, som er vigtige for dig Arbejdsplanlægning og daglig ledelse Vikardækning Du skal sørge for at ansætte et tilstrækkeligt antal hjælpere til, at de kan afløse hinanden ved akut fravær, ferie og sygdom. Du har som arbejdsleder ansvaret for hele tiden at have ansat nok hjælpere til at kunne afløse hinanden. Marts 2011 Side 17

18 Det tilskud du får udbetalt til dækning af hjælpernes løn er typisk ikke stort nok til, at du kan aflønne vikarer fra et professionelt vikarbureau. I helt særlige tilfælde kan bevillingschefen beslutte, at du kan få ekstra bevilling til betaling af vikarbureau. Hvis du helt akut står uden hjælp, skal du kontakte din rådgiver (hverdage ml. kl. 9-10) eller Sekretariatet i Bevillingsenhed Voksen-Handicap (ma.-ons. og fre. kl og tor. kl. 8-17). I nødstilfælde kan Aalborg Kommunes vagtcentral kontaktes (hverdage ml. kl samt weekender og helligdage) på tlf Så er der mulighed for at Aalborg Kommunes hjemmepleje kan yde den absolut mest nødvendige akutte hjælp Oplæring Du har pligt til at sørge for oplæring, før en nyansat kan hjælpe dig på egen hånd. Der kan være behov for ekstra oplæring, hvis du er respiratorbruger eller hvis du har særlige plejebehov. I forbindelse med din bevilling, udmåles der også timer til oplæring af nyansatte Personalemøder Som daglig leder er personalemøder et vigtigt redskab. Først og fremmest bruges personalemøder til planlægning og udveksling af information. Derudover er personalemøder et vigtigt redskab i forhold til at skabe bedre sociale rammer for dine hjælpere, som måske kun ser hinanden til møderne. Det fremgår af din bevilling, hvor mange timer du har til rådighed til personalemøder pr. år Medarbejderudviklingssamtale (MU-Samtale) Som daglig leder skal du også tilbyde dine hjælpere en årlig MU-Samtale. En MU-Samtale er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder, er det en mulighed for at drøfte eget bidrag til arbejdspladsen og for lederen en mulighed for at overveje, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderens udvikling og trivsel. MU-samtalen bruges bl.a. til: at sikre, at den enkelte hjælper får mulighed for faglig og personlig udvikling at drøfte den enkelte hjælpers kompetencer i forhold til om løsningen af hjælperjobbet er i overensstemmelse med hjælperens egne og dine forventninger at afklare om hjælperen har brug for at udvikle sine kvalifikationer både i forhold til nuværende, men også fremtidige opgaver at udarbejde udviklingsmål for den enkelte hjælper at sikre at du som daglig leder får et samlet overblik over hjælpernes kompetencer og ønsker om dygtiggørelse Det er en god ide at strukturere samtalen efter nogle punkter, f.eks.: Arbejdsopgaver og evt. ansvarsområder Samarbejdet med kolleger og dig selv som leder Arbejdstilfredshed og arbejdsindsats Fordelingen af arbejdet i teamet Uddannelse og jobudvikling Det er ligeledes en god ide, at der på baggrund af samtalen indgås en aftale om udviklingspunkter og jobvilkår, som der så følges op på ved næste MU-Samtale. Marts 2011 Side 18

19 I forbindelse med din bevilling, udmåles der også timer til afholdelse af MU-samtaler Kurser Dine hjælpere skal tilbydes nødvendige kurser. Det kan f.eks. være kurser i forflyttelsesteknik, kommunikation, særlige forhold omkring terminalpleje mv.. Kurserne betales af Aalborg Kommune efter regning. Som udgangspunkt bevilges der kursus for op til 2000 kr. pr. medarbejder pr. år. Kontakt din rådgiver, inden du sender din hjælper på kursus. Udgifter til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse kommer ud over ovenstående beløb til kurser pr. medarbejder pr. år. 3. Arbejdsgiveropgaven Vælger du eller en nærtstående selv at have ansvaret for arbejdsgiveropgaven, er der i de nedenstående afsnit råd og vejledning i forhold til de administrative og juridiske opgaver dette indebærer. Servicestyrelsen har endvidere indgået aftale med Kooperationen (den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark) om, at de tilbyder rådgivning til BPA brugere, som selv ønsker at varetage arbejdsgiveropgaverne indtil udgangen af Der arbejdes på at gøre ordningen permanent.du kan læse mere på den hjemmeside, de har oprettet: Det anbefales, at du henter rådgivning her, da Kooporationen har ansat eksperter på det privatretlige ansættelsesområde, hvilket gør sig gældende for BPA-ordningerne. Både Servicestyrelsen og BPA-arbejdsgiver tilbyder kurser og temamøder, du kan deltage i Ansættelsesvilkår Når du ansætter en person som hjælper hos dig, er der en række formaliteter, der skal overholdes. Du kan vælge at ansætte dine hjælpere efter overenskomst. Fag og Arbejde (FOA) og 3F har begge indgået overenskomst for privatansatte handicaphjælpere. Du kan kontakte dem for yderligere information om overenskomsterne. Du kan finde kontaktoplysningerne bagerst i håndbogen. Du skal dog være opmærksom på, at Aalborg Kommunes løntilskud er udregnet på baggrund af den kommunale Social- og sundhedspersonale overenskomst (se bilag 1 for uddybning), hvorfor der kan opstå egenbetaling af en evt. difference grundet forskelle i lønsammensætningen. Du kan også vælge selv at aftale ansættelsesvilkårene med dine hjælpere. Der er dog undtagelser fra din ret til selv at aftale ansættelsesvilkår med dine hjælpere, bl.a. Kommunen dækker ikke lønudgifter til ikke bevilgede timer Tilskud til dækning af lønudgifter skal bruges til løn. Tilskud der ikke bliver brugt til formålet, dvs. hjælpernes løn, skal tilbagebetales. Hvis hjælperen holder ferie med feriepenge fra det faste job hos dig, kan hjælperen ikke optjene løn hos dig i samme periode Ved ansættelse af unge under 18 år, hvor du skal være opmærksom på reglerne for, hvad de må arbejde med, hvor længe og hvornår på døgnet f.eks. må de ikke varetage forflytningsopgaver. Marts 2011 Side 19

20 Arbejdstidsbestemmelserne Ansatte der ikke er omfattet af nogen overenskomst, er omfattet af dele af Beskæftigelsesministeriets gældende arbejdstidsdirektiv. Du skal derfor være opmærksom på følgende regler: Den gennemsnitlige arbejdstid bør normalt ikke overstige 37 timer om ugen og må maks. udgøre 48 timer om ugen beregnet over 4 måneder. Ferie og sygdom medregnes ikke. Ret til pause for hjælperen ved en daglig arbejdstid på mere end 6 timer. Pausen skal placeres indenfor den almindelige arbejdstid og skal være af en sådan længde, at formålet med en pause tilgodeses Endvidere skal Beskæftigelsesministeriets seneste bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. også iagtages Ansættelseskontrakt Straks ved ansættelsen skal der udfærdiges en ansættelseskontrakt. Ansatte har krav på et ansættelsesbevis senest 1 måned efter ansættelsen og din hjælper kan kræve erstatning, hvis der ikke er udfærdiget kontrakt inden fristens udløb. Aalborg Kommune har udarbejdet en standardkontrakt, som indeholder de oplysninger en ansættelseskontrakt som minimum bør indeholde. Hvis du vælger Aalborg Kommune til at varetage lønadministrationen, skal du benytte standardkontrakten for at sikre, at lønkontoret får de rigtige oplysninger til oprettelse af dine hjælpere i deres lønsystem. Aalborg Kommunes standardkontrakt er vedlagt som bilag 2. Ansættelseskontrakten indeholder oplysning om: Arbejdsgivers og hjælpers navn Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse Den normale ugentlige arbejdstid Væsentlige arbejdsvilkår Hjælperens tavshedspligt om de forhold denne bliver bekendt med som følge af ansættelsen Arbejdsgivers og hjælpers underskrift Hvis Aalborg Kommune varetager lønadministrationen for dig, skal du, når ansættelseskontrakten er udfyldt og underskrevet, sende den til: Myndighedssekretariatet, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, der sørger for at sende en kopi til dig som arbejdsgiver samt til den ansatte. Folderen Ansættelsesvilkår for personlige hjælpere ansat efter servicelovens 95og 96 - til hjælperen (bilag 3) beskriver kort ansættelsesvilkårene, hvis du vælger at ansætte hjælperne efter Aalborg Kommunes udmålingsgrundlag for løntilskuddet og benytter Aalborg Kommunes standardkontrakt, når du ansætter hjælperne. Marts 2011 Side 20

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 27. august 2015 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 VISITATIONSENHEDEN Retningslinjer for BPA-ordningen tilskud til ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 96 Gældende fra den 1. juli 2014 Formålet med hjælp, som er bevilget fra Herning

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret:

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret: Fredericia Kommune Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96 Senest opdateret: Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag, formål og målgruppe...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Servicelovens 95 stk. 2 og 96

Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Udarbejdet den 15. april 2010 Seneste revision 1. august 2011 Ikrafttræden den 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 INDLEDNING....4

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere