Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning og debat om beretning. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg, bestyrelse: Dennis Stentebjerg Hansen Gert Elbæk Jan Hjeds På valg, suppleanter: Anders Beck Claus Lillemose Ove Eriksen ønsker ikke genvalg 8. Valg af revisor og en suppleant På valg, revisor: På valg, revisor suppleant: Thorkild Bruun Jensen Lars Bjørnsbo 9. Eventuelt 1. Som dirigent valgtes Lars Bjørnsbo, og som referent Ove Eriksen. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Som stemmetællere valgtes Steen Rasmussen og Jørgen Mosegård Jensen. 3. Beretning ved formanden Dennis Stentebjerg Hansen. Igennem de sidste 2-3 år har Nordfyns Vandløbslaug rykket sig fra at være en forening som blev inviteret med på sidelinjen og blev hørt til en forening som alle Politikere i Teknik og Miljø udvalget samt flere medarbejdere i forvaltningen kender særdeles godt. Denne medindflydelse forpligter i det arbejde som bestyrelsen laver, da det er store værdier vi taler om. Dette gælder især landområderne som hovedparten af Nordfynsvandløbslaugs medlemmer repræsenterer, men også byområder som vil får større bevågenhed i fremtiden.

2 Efteråret 2013 var der valg til kommunalbestyrelsen, under valgkampen var der flere politikere som lovede større fokus på afvanding hvis de fik flertallet efter valget. Disse politikere fik flertallet og derefter skulle de så bevise af deres valgløfter ikke var det rene valgflæsk. Stort set fra første dag kunne vi mærke en anden tilgang til det emne der hedder vandløbsvedligeholdelse i Nordfyns Kommune, vores lokalpolitikere er virkelig ved at få øjnene op for vigtigheden af, en grundig og effektiv vandløbs vedligeholdelse betyder for en landkommune som Nordfyns Kommune er. Et dårligt vedligeholdt vandløb rammer ikke kun den enkelte lodsejer som får sine værdier oversvømmet og deraf mister indtjening. Det rammer også alle vores følgeerhverv som kommer på mange landbrug, dvs. smed, tømrer, vvs og elektrikere. Dernæst skaber landbruget mange følgearbejdspladser med de produkter som produceres på et landbrug. Derudover er der dem som er beskæftiget i selve landbruget, som formentlig er bosat på Nordfyn og betaler skat og bruger deres lønindkomst i kommunen. Det kunne jo også være at de stiftede familie og fødte nogle børn til vores trængte børneinstitutioner og skoler. Dette gælder for alle nævnte faggrupper. SÅ KÆRE POLITIKERE: GOD VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE ER KIMEN TIL EN VELFUNGERENDE KOMMUNE. Keep It Simpelt 2014 har været spændende og til tider hektisk år for Nordfyns vandløbslaug. ½ mill. kr. om året til ekstra oprensning Først og fremmest har kommunen over de næste år afsat ½ mill. kr. årligt til ekstra oprensninger med det formål at få ryddet op i de mange problemer, der har været. Nordfyns Vandløbslaug spiller aktivt ind med oplysning om strækninger, hvor vi ved, der er faktuelt behov / efterslæb. Hvis Du som lodsejer oplever utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse, er det vigtigt, at Du gør opmærksom på det. Kontakt vandløbslaugets bestyrelsesmedlem i Dit vandløbsområde. Vi ser rigtig meget frem til udmøntningen af denne bevilling. Pilotprojekt Lunde Å Lunde Å har på den nederste strækning længe været en knast, med alt for lille vandføringsevne i forhold til behovet. I tæt dialog mellem Nordfyns Vandløbslaug og Nordfyns Kommune er der nu iværksat et projekt. Strækningen er gennemgået af kommunen og lauget i fællesskab, og der iværksættes p.t. tiltag til at få vandafledningsevnen bragt i orden. Resultatet af indsatsen dokumenteres via vandstandsloggere. Pilotprojekt Bybækken Vandafledningen i Bybækken i Bogense har ligeledes længe været stærkt problematisk, dels på grund af indsnævrede afstrømningsmuligheder, dels på grund af øget afstrømning (klimaforandringer). Også her er iværksat et projekt mellem Nordfyns Vandløbslaug og Nordfyns Kommune. Her er problemerne identificeret, og en handlingsplan til afhjælpning af problemerne og dermed sikring af byen mod oversvømmelser er under udarbejdelse.

3 Pilotprojekt Designvandspejl: Vores landsdækkende paraplyorganisation Danske Vandløb har fået udviklet en ny model for vandløbsforvaltning af landets førende fagspecialister. Modellen eliminerer de velkendte problemer med utilstrækkelig afvanding, og uforståelige og uigennemskuelige kontroller. Regulativmetoden baserer sig på det såkaldte designvandspejl. Nordfyns Vandløbslaug har været aktivt involveret i udvikling af metoden. Det er nu i samarbejde mellem kommunalpolitikere og Nordfyns Vandløbslaug besluttet, at Nordfyns Kommune som det første sted i landet skal afprøve designvandspejlsmetoden. Vandløbsforum og Vækstplan Fødevarer Nordfyns Vandløbslaug har været aktivt repræsenteret i Vandløbsforum som på nationalt plan har bidraget til at forbedre grundlaget for 2. generations vandplaner. Dette arbejde har bl.a. været medvirkende til beslutningen i Folketingets Vækstplan Fødevarer fra , hvor Folketinget aftalte, at de økonomiske konsekvenser af virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse ikke kan afgrænses, at virkemidlet derfor ikke længere benyttes, og at oversvømmelser og forsumpning af landbrugsarealer skal undgås. Dette er en stor og vigtig sejr for de synspunkter, Nordfyns Vandløbslaug kæmper for. Vandrådsarbejdet Nordfyns Vandløbslaug har deltaget i det lokale vandrådsarbejde, hvor indsatsen i 2 generations vandplaner på Fyn blev planlagt. Nordfyns Vandløbslaug var repræsenteret i begge relevante vandoplande, nemlig Vandrådet for hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Vandrådet for hovedvandopland Odense Fjord. Til forskel fra alle de øvrige kommuner i disse to vandoplande, og på trods af betydelig modstand fra embedsmandsside i vandrådenes sekretariater, lykkedes det, via en stor indsats fra en gruppe afvandingsinteressenter, som vi samlede, og med afgørende hjælp fra vores lokale politikere, at sikre, at indsatskravene i Nordfyns Kommune alene bliver indsatskrav, som ikke forringer afvandingsforholdene. Stor, stor tak til vore samarbejdspartnere og især til vores lokale kommunalpolitikere for dette resultat. Vi er meget taknemmelige for, at vi ikke endte i samme båd, som alle de øvrige kommuner på Fyn, hvor der nu på trods af Folketingets beslutning i Vækstplan Fødevarer,vil komme indsatskrav, der medfører oversvømmelser og forsumpning. Klage over første generations vandplaner I slutningen af november indsendte Nordfyns Vandløbslaug en omfattende klage til Natur- og Miljøklagenævnet over 1. generations vandplaner, som fortsat rummer en lang række stærkt kritisable fejl. Det er laugets håb, at klagen kan bidrage til at få vandplanerne erklæret ugyldige endnu en gang. Klagen kan ses på laugets hjemmeside. Workshop omkring den fremtidig vandløbsvedligeholdelse. D. 21 januar 2015 var Nordfyns vandløbslaug og andre interessenter inviteret til møde omkring de fremtidige vandløbsregulativer. Budskabet til politikerne og forvaltningen var ret klar, det skulle være gennemskueligt og nemt at kontroller at vandløbs vedligeholdelsen var overholdt. Det vil betyde at en medarbejder og den pågældende lodsejer sammen kan tage en beslutning omkring vedligeholdelsen og ikke nødvendigvis bestille eksterne rådgiver til mange tusind kroner hver gang der skal tages en beslutning. Dette fører mig videre til 2 af vores 3 indlæg i aften, hvor I vil høre omkring designvandspejl og vandløbs vedligeholdelse med GPS gravning. De 2 nævnte principper vil gøre kontrollen af vandløbsvedligeholdelsen meget enkel og omkostningseffektiv. (Sød musik i Politikernes ører).

4 Inden 1. generations vandplaner er vedtaget er næste vandplan allerede sendt i høring. Indholdet i 2 generationsvandplaner vil få enorme konsekvenser for vores erhverv, så derfor vil vi opfodre alle til at sende høringssvar. Høringsfristen er 22 juni Nordfyns vandløbslaug vil afholde et medlemsmøde i maj måned hvor i vil få en guide til at skrive et høringssvar. Invitation vil blive fremsendt ultimo april. Vi vil gerne opfodre vores medlemmer til at klage over manglende vedligeholdelse af vandløbene i Nordfyns kommune. Det er vigtigt at i som lodsejere reagere hurtigt efter vedligeholdelsen, så der ikke går flere måneder. Hvis denne klage ikke hjælper skal man søge erstatning for oversvømmede arealer og deraf faldende indtjening. Der er flere landmænd i det Sønderjyske som har vundet disse erstatningssager. Ved en års beretning skal man kigge fremad og se på de kommende opgaver som ligger foran os. Der er De eksisterende pilotprojekter som skal føres videre og arbejdet for en bedre vedligeholdese af vandløbene. På nationalt plan er det 2. generationsvandplaner som skal have fuldt fokus. Derudover er der et kommende folketingsvalg som forhåbentlig rykker den politiske dagsorden i den rigtige retning for landbruget. Til slut vil jeg sige tak for den store indsats som alle i bestyrelsen har bidraget med og tak til alle jer som er mødt op i aften og synes at programmet er spændende. Der var ingen spørgsmål til beretningen. 4. Kasserer Jesper Hyldal forelagde regnskab for Det udviste et overskud på ,39 kr. Vandløbslauget har ved årets udgang en egenkapital på ,50 kr. 5. Der var ingen indkomne forslag. 6. Kontingentet fastsattes uændret. 7. Valg. Til bestyrelsen genvalgtes Dennis Stentebjerg Hansen, Gert Elbæk samt Jan Hjeds. Som suppleanter genvalgtes Anders Beck og Claus Lillemose, og Mogens Ulriksen blev nyvalgt. 8. Som revisor genvalgtes Thorkild Bruun Jensen som revisorsuppleant genvalgtes Lars Bjørnsbo

5 8. Evt. Mikael redegjorde for analyse af bundslam fra Kragelund Møllebæk, som viser et næringsstofindhold, der på nogle punkter er højere end i gylle fra en smågrisestald. Det er en blanding af organisk (blade, mos fra tage mv.) og uorganisk stof. Analysen lægges på hjemmesiden. Dennis overrakte vingave til fratrædende suppleant Ove Eriksen, samt afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten. Efter generalforsamlingen var der fire indlæg: Jan Hjeds -Ny forvaltningsmodel baseret på designvandspejl. Steffen Holmboel, Scanlaser - robotteknologi til overholdelse af vandløbsregulativer. GPS-anvendelse. Flemming Pedersen, Vejstrup maskinstation -3D GPS styring af gravemaskiner. Kasper Jakob Jensen, cand.agro, KU - sammenhæng mellem afvanding og høstudbytter.

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere