LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By."

Transkript

1 B A A A B 0 D 0 A B C A B 0 0 0A 0 0 PANDRUP KOMMUNE A Blokhus Klitplantage LOKALPLAN NR. 00 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By. ENDELIGT VEDTAGET af Pandrup Byråd den. november 00 Lokalplan nr. 00 er udarbejdet af Landinspektørfirmaet Jammerbugten, Pandrup i samarbejde med Hanherred Statsskovdistrikt og Pandrup Kommunes tekniske forvaltning.

2 REDEGØRELSESDEL SIDE OVERSIGTSKORT... INDLEDNING... LOKALPLANENS OPBYGNING... LOKALPLANENS FORMÅL... LOKALPLANOMRÅDETS BAGGRUND... LOKALPLANOMRÅDETS INDHOLD... Anvendelse, bebyggelsens placering, bebyggelsens størrelse, ubebyggede arealer LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... Regionplan, kommuneplan, Byplanvedtægt nr., fredning, beskyttet natur, planlægning i kystzonen, skovloven. FORSYNING... Vand-, el- og varmeforsyning, spildevand, antenneforhold. MILJØFORHOLD... Affaldsdepoter, affaldsbortskaffelse, støj. ADGANGSFORHOLD... LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER... FRIST FOR FREMSÆTTELSE AF INDSIGELSER/ÆNDRINGSFORSLAG... ILLUSTRATIONSPLAN og BESTEMMELSESDEL. LOKALPLANENS FORMÅL.... OMRÅDE- OG ZONESTATUS.... OMRÅDETS ANVENDELSE.... UDSTYKNING.... ADGANGSFORHOLD.... PARKERING.... TEKNISKE ANLÆG...0. BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING...0. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN... 0.SKILTNING....UBEBYGGEDE AREALER....EKSISTERENDE BEBYGGELSE.... MILJØFORHOLD....SERVITUTTER.... DISPENSATION FOR ÆNDRINGER I LOKALPLANEN....LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER... VEDTAGELSESPÅTEGNING... KORTBILAG

3 sommerhusområde Blokhus By Aalborgvej Vesterhavet sommerhusområde Hune Lokalplanområde Blokhus Klitplantage Brændevinsstien sommerhusområde Rødhus

4 INDLEDNING Denne lokalplan omfatter et ca., ha. stort sommerhusområde med sommerhuse, som er opført på lejet grund i Blokhus Klitplantage matr.nr. b Hune By, Hune. Lokalplanområdet er og forbliver et sommerhusområde. Lokalplanområdet ligger ca. 00 m syd for Blokhus by ved Havørns Allé, Brændevinsstien, Nattergalesvinget, Skovduesvinget, Ugle- Marianes Sti, Svalesvinget, Slettevej, Kragebak, Fasansvinget og Hejrevej. Lokalplanområdet ejes af Skov- og Naturstyrelsen (Hanherred Statsskovdistrikt.) LOKALPLANENS OPBYGNING En lokalplan er en fysisk plan, der mere eller mindre detaljeret fastlægger placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m.m. inden for det område, der er omfattet af planen. Lokalplanen har baggrund i Planloven af. januar. Hensigten med denne lov er bl.a. at sikre borgernes indsigt i kommunens planlægning. Det sker bl.a. igennem løbende udarbejdelse af lokalplaner. Lokalplanen er inddelt i to hovedafsnit. En Redegørelsesdel, der kort fortæller om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Til redegørelsesdelen hører Illustrationsplan og En Bestemmelsesdel, der indeholder de fremtidige retningslinier for arealernes anvendelse samt bebyggelsesforhold mv. Bestemmelsesdelen er bindende. Til Bestemmelsesdelen hører Kortbilag. LOKALPLANOMRÅDETS INDDELING I DELOMRÅDER: Lokalplanområdet er inddelt i delområder. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige benyttelse, bebyggelse og udseende samt det maksimale antal sommerhuse inden for lokalplanafgrænsningen. Endvidere er det formålet at fastholde karakteren af Delområde som et sammenhængende sommerhusområde uden individuelle sommerhusgrunde og Delområde som et ubebygget opholdsareal. LOKALPLANENS BAGGRUND Det er byrådets mål at lokalplanlægge hele kyststrækningen til erstatning af den p.t. gældende byplanvedtægt fra. Lokalplanerne udarbejdes når der opstår en given lejlighed. Administrationspraksis for lokalplanområdet i Blokhus Klitplantage vil uændret være, at byggeansøgninger og ansøgninger, hvor der skal foretages en vurdering af terrænmæssige forhold, behandles af bygningsmyndigheden efter forudgående høring hos Hanherred Statsskovdistrikt. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger bestemmelser om anvendelse, udstykning, bebyggelsesregulerende bestemmelser som husenes størrelse, farver, udvendig beklædning, taghældning, tagbelægning m.v., terrænforhold o.s.v. Anvendelse: Delområde må kun anvendes til sommerhusbeboelse i perioden. april til 0. september og må ikke anvendes til nogen form for erhverv.

5 Planloven fastlægger, at en bolig i et sommerhusområde ikke må anvendes til overnatning i vinterhalvåret, bortset fra kortvarige ferieophold m.v. Reglen gælder såvel ejer som lejere af sommerhuset. Den samlede anvendelse i vinterhalvåret skal udgøre mindre end uger, hvortil kommer week-ender og helligdage. Et sommerhus kan således i vinterperioden bruges til kortvarige ferieophold, der sammenlagt overstiger - uger samt week-ender og helligdage. De enkelte ophold skal være afbrudt af et interval af en vis varighed, formentlig mindst uge. Kontinuerlig anvendelse af et sommerhus i ½ uge eller mere er i strid med planlovens bestemmelser. Delområde må ikke bebygges men må anvendes som opholdsareal for offentligheden og i øvrigt i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Terrænforhold og bebyggelsens placering. Se Illustrationsplan Delområde er bebygget med sommerhuse på lejet grund. Antallet af sommerhuse må ikke overstige. Delområde er nogle steder meget kuperet og andre steder helt fladt. (se højdekurver på Kortbilag ). Dette har givet anledning til at indarbejde bestemmelse om, at bygningsmyndigheden i samarbejde med Hanherred Statsskovdistrikt i hvert enkelt tilfælde skal fastlægge den endelige placering af en omfattende tilbygning eller nybyggeri, der erstatter et eksisterende sommerhus. Terrænforholdene kan i visse tilfælde medføre, at der ikke kan foretages en tilbygning til sommerhuset. Ved nybyggeri, der erstatter et eksisterende sommerhus samt en omfattende tilbygning, d.v.s tilbygning, der er så stor, at der reelt er tale om et nyt hus, skal husene opføres med længderetningen nord/syd eller øst/vest. Dog kan der, efter byrådets konkrete vurdering, tillades at bebyggelsen orienteres efter retningen af den interne vej, hvorfra bebyggelsen skal vejbetjenes. Bebyggelsen skal som hovedregel placeres, hvor det eksisterende hus er placeret. Dog kan der, efter byrådets konkrete vurdering, kræves en ændret placering, hvor terrænforholdene, afstand til eksisterende sommerhuse og afstand til interne veje vil være i strid med lokalplanens bestemmelser herom. Lokalplanens bestemmelser fastlægger at al bebyggelse skal holdes mindst,00 m fra naboskel (matrikulært skel) samt mindst,00 m fra den fysiske afgrænsning af interne veje. Endvidere må ingen form for bebyggelse opføres nærmere nabobebyggelse (bygning og terrasse) end 0,00 m. Bebyggelsens størrelse. Se Illustrationsplan Det samlede bebyggede areal, d.v.s. een beboelsesbygning + een garage/carport/-udhus + overdækkede terrasser + brændeskur må ikke overstige 00 m. Garage/carport/udhus må højst udgøre, m. Heraf kan der, efter bygningsmyndighedens forudgående tilladelse, indrettes m til annex (soverum + evt. toilet). Brændeskur må højst udgøre 0 m og skal være sammenhængende med beboelseshus eller garage/carport/udhus. Bebyggelsen må kun opføres i een etage og i højst m trs højde. Tage skal være symmetriske sadeltage uden afvalmning med en hældning mellem 0 og 0 grader. Tagbelægning skal være tag-eller teglsten, tagpap på lister, eternit eller skifer og være i sorte eller mørkebrune farver. Tage kan belægges med græstørv. Solfangere på tage kan tillades i maks.,00 m og skal nedfældes i tagfladen.

6 Bebyggelsens facade skal fremstå i træ i svenskrød, sorte eller brune farver eller i trykimprægneringsgrøn. Træsorter, der ikke kræver imprægnering, kan fremstå i farveløs. For eksisterende bebyggelse i facadesten, der bibeholdes, fastlægges ikke bestemmelser om farver. Pudset murværk, herunder facadeelementer, skal fremstå i sorte eller brune farver, hvid, svenskrød eller trykimprægneringsgrøn. De enkelte bygningssider må højst bestå af 0% glas. Større sammenhængende partier på bygningssider må ikke have karakter af glasfacader eller panoramavinduer. Ubebyggede arealer: Lokalplanens bestemmelsesdel fastlægger bestemmelser for ubebyggede arealer, herunder maksimumsstørrelser på befæstede terrasser og indkørsler. Området er omfattet af fredskovspligt. Beplantning og træfældning skal varetages af ejeren af lokalplanområdet (Hanherred Statsskovdistrikt). Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område.s.0. Den øvrige del af matr.nr. b, som ligger syd og øst for arealet (uden for lokalplanområdet) skal efter nærmere forhandlinger med Hanherred Skovdistrikt og Nordjyllands amt tilbageføres til landzone. Byplanvedtægt nr. : Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr., der er tinglyst den. februar. Området er i byplanvedtægten udlagt til sommerhusformål. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 00 vil Byplanvedtægt nr. blive aflyst på den del af matr.nr. b Hune By, Hune, som omfattes af Lokalplan nr. 00 og erstattet af denne. Fredning jf. naturbeskyttelsesloven: Der er ikke registreret fredning inden for lokalplanområdet, dog omfattes den vestlige del af Delområde af Naturbeskyttelsesloven bestemmelser for klitfredet areal. Beskyttet natur jf. naturbeskyttelsesloven: LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan 00: Regionplan 00 fastlægger området til sommerhusområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 00. Kommuneplan -00: Lokalplanområdet er i Kommuneplan - 00 udlagt som sommerhusområde.s.0. Størstedelen af Delområde er omfattet af Naturbeskyttelseslovens om beskyttet natur, betegnet som højbund og skovbyggelinie jf. naturbeskyttelseslovens. Endvidere er den vestligste del af Delområde klitfredet areal jf. naturbeskyttelseslovens. Planloven (planlægning i kystområderne): Jf. Planloven skal eksisterende sommerhusområder fastholdes til ferieformål. Endvidere skal der i lokalplaner inden for kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af områderne og redegøres for eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.

7 Idet lokalplanområdet er og forbliver sommerhusområde er lokalplanen i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herom. Det er byrådets opfattelse at lokalplanens bestemmelser fastholder områdets karakter af et sommerhusområde, hvor den fremtidige anvendelse og bebyggelse ikke medfører en visuel negativ påvirkning af kysten. Endvidere er det byrådets opfattelse, at lokalplanens bestemmelser for den fremtidige anvendelse af Delområde (den vestligste del af lokalplanområdet) og for de ubebyggede arealer i øvrigt, er i overensstemmelse med planlovens og naturbeskyttelseslovens intentioner om varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser. Skovloven: Lokalplanområdet er i sin helhed registreret som fredskov. Lokalplanen skal derfor være godkendt af Skov- og Naturstyrelsen. Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Pandrup Kommune og er klassificeret som et nedsivningsområde, hvor der til det enkelte sommerhus skal etableres nedsivningsanlæg, evt. hævet nedsivning. Overfladevand skal afledes til sommerhusets omkringliggende grundstykke. Antenneforhold: For at forhindre en antenneskov i området fastlægges der i lokalplanen bestemmelser for opsætning af parabolantenner og antenner i øvrigt. Antennerne skal monteres således, at de ikke rager op over underkant af beboelseshusets sternbrædt/vindskeer. Endvidere skal parabolantenner holdes i husets farver og nuancer eller være grå. Fælles antenne for telefoni og lignende kan etableres efter bygningsmyndighedens og Hanherred Statsskovdistrikts konkrete vurdering. MILJØFORHOLD FORSYNING Vandforsyning: Lokalplanområdet skal opretholde vandforsyning fra godkendt vandværk. Lokalplanområdet vandforsynes fra Blokhus Vandværk. Elforsyning: Lokalplanområdet skal opretholde elforsyning. Lokalplanområdet elforsynes fra Brønderslev og Oplands Elforsyning. Varmeforsyning: Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Pandrup Kommune, hvori området er fastlagt til individuel varmeforsyning. Spildevand: Affaldsdepoter: Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er forurenet jord, der kan indebære en forureningsrisiko for omgivelserne. Affaldsbortskaffelse: Lokalplanens bestemmelser pålægger de enkelte sommerhusejere inden for lokalplanområdet, at affaldsbortskaffelse kan ske efter Arbejdstilsynets regler herom. Støj: Miljøbeskyttelsesloven har fastlagt den maksimale støj for sommerhusområder, målt ved naboejendomme, til henholdsvis /0/ db(a) i dag-, aften- og nattetimerne, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. /. ADGANGSFORHOLD

8 Lokalplanområdet vejforsynes uændret fra de interne private veje Nattergalesvinget, Havørns Allé, Brændevinsstien, Skovduesvinget, Ugle- Marianes Sti, Svalesvinget, Mejse Allé, Slettevej, Kragebak, Fasansvinget og Hejrevej. Vejadgang til lokalplanområdet sker uændret fra kommunevejen Sønder I By og den private fællesvej Ribergaardsvej. Inden for Delområde er der i princippet ret til færdsel til fods overalt for de enkelte sommerhusejere og brugere heraf. Dog skal færdselen begrænses til de interne veje og naturligt trådte stier i området. I Delområde er der ret til færdsel til fods for offentligheden over hele området. Området indeholder naturligt trådte stier. Lokalplanen indeholder bestemmelser for parkeringsforhold. Klage over den endeligt vedtagne lokalplan. Den endeligt vedtagne lokalplan kan indklages til Naturklagenævnet for retlige spørgsmål. Det vil sige, hvis lokalplanen indeholder en fortolkning af planloven eller hvis lokalplanproceduren ikke er overholdt. Det er ikke et retligt spørgsmål, om der bør dispenseres fra en lokalplan. Man er klageberettiget, hvis man har retlig interesse i sagens udfald. Klage over retlige spørgsmål skal rettes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade 0 København K senest uger efter offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan BESTEMMELSESDEL Denne lokalplan omfatter et ca..000 m stort sommerhusområde med sommerhuse på lejet grund i Blokhus Klitplantage matr.nr. b Hune By, Hune. Lokalplanområdet ligger ca. 00 m syd for Blokhus by ved Havørns Allé, Brændevinsstien, Nattergalesvinget, Skovduesvinget, Ugle-Marianes Sti, Svalesvinget, Slettevej, Kragebak, Fasansvinget og Hejrevej. I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. af. juni 000) fastsættes hermed følgende bestemmelser for lokalplanområdet:. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål

9 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL at fastlægge bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige benyttelse, bebyggelse og udseende samt det maksimale antal sommerhuse inden for lokalplanafgrænsningen, at fastholde lokalplanområdets karakter af et sammenhængende sommerhusområde uden individuelle sommerhusparceller,. OMRÅDE- OG ZONESTATUS.. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag og omfatter ca..000 m (, ha.) af matr.nr. b Hune By, Hune. Lokalplanområdets status er og forbliver sommerhusområde. Lokalplanområdet er inddelt i delområder. Delområde indeholder sommerhuse på lejet grund og udgør ca..000 m Delområde er et ubebygget klitareal, der udgør ca m.. OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde :.. Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbeboelse, d.v.s. bebyggelse, der kun må beboes jf. planlovens til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises til planlovens bestemmelser for så vidt angår pensionisters ret til at anvende sommerhuse til helårsbrug. Der henvises til planlovens bestemmelser for så vidt angår hidtidig ret til at anvende en ejendom på en måde, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Retten bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i på hinanden følgende år... Der må ikke etableres nogen form for erhverv inden for lokalplanområdet... Antallet af sommerhuse inden for lokalplanområdet må ikke overstige... Hvert enkelt sommerhus må kun opføres eller indrettes som een beboelsesbygning med een beboelse samt een mindre bygning indrettet som garage, carport eller udhus eller en kombination af disse. I den mindre bygning kan der indrettes éet annex. (annex = soverum på maks. m + evt. toilet). Delområde :.. Delområde udlægges som fælles opholdsareal for offentligheden. Delområde må ikke bebygges, udstykkes eller i øvrigt ske ændringer i naturtilstanden med undtagelse af foranstaltninger til dæmpning af sandflugten.. UDSTYKNING Delområde :.. Delområde må ikke udstykkes til individuelle sommerhusgrunde. Mindre matrikulære ændringer kan dog tillades. Delområde :.. Delområde må ikke udstykkes.

10 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL. ADGANGSFORHOLD Delområde og :.. Lokalplanområdet vejforsynes fra de interne private veje Nattergalesvinget, Havørns Allé, Brændevinsstien, Skovduesvinget, Ugle- Marianes Sti, Svalesvinget, Mejse Allé, Slettevej, Kragebak, Fasansvinget og Hejrevej. Vejadgang til lokalplanområdet sker uændret fra kommunevejen Sønder I By og den private fællesvej Ribergaardsvej. Delområde :.. De interne veje skal søges fastholdt i deres nuværende beliggenhed og i maks.,00 m trs bredde. Yderligere vejanlæg skal begrænses til indkørselsveje til sommerhuse, der ikke måtte have eksisterende vejadgang og anlægges under størst mulig hensyntagen til klitlandskabet... Nye indkørsler skal anlægges i maks.,00 m trs bredde... Eksisterende og fremtidige interne veje skal befæstes i et omfang, der forhindrer nedslidning af landskabet... Eksisterende interne veje må ikke anvendes til ridning... Inden for lokalplanområdet er der i princippet ret til færdsel til fods overalt. Færdslen skal søges begrænset til de naturligt trådte stier i området samt de interne veje.. PARKERING 0 Delområde :.. Der skal etableres parkeringsmulighed for mindst personbiler. Garage/carport kan udgøre een parkeringsmulighed... Parkering af omnibus, last-, flytte-, ruteog fragtbiler samt henstilling af både, campingvogne og lignende er ikke tilladt... Både, campingvogne og lignende må kun korttidsparkeres ved det enkelte sommerhus. Delområde :.. Der må ikke køres eller parkeres i Delområde.. TEKNISKE ANLÆG Delområde : ELFORSYNING.. Lokalplanområdet skal opretholde elforsyning... El-ledninger og kabler til telefon og lignende skal fremføres som jordkabler... Der kan efter byrådets godkendelse opføres transformatorkioske og andre tekniske anlæg til områdets daglige forsyning... Der må ikke etableres vejbelysning i lokalplanområdet... Der må ikke opsættes udendørs projektørbelysning i området. Ved det enkelte sommerhus er det tilladt at etablere udendørs belysning i maks.,0 m trs højde i umiddelbar nærhed af bebyggelsen (på stakit, ved terrasse og lignende).

11 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL ANTENNEFORHOLD.. Ved det enkelte sommerhus må der kun opsættes een parabolantenne, een DR-, DR og TV-antenne og een FM-antenne... Parabolantenner må ikke overstige,00 m i diameter og skal farves i bebyggelsens nuancer eller fremstå i grå farve... Parabolantenne og antenner skal monteres på beboelseshusets lodrette vægflade og således at ingen del af parabolantennen/-antennen rager op over underkant af husets sternbrædt/vindskeer... Fælles antenne til telefoni og lignende kan etableres efter konkret vurdering af byrådet og Hanherred Statsskovdistrikt. SPILDEVAND.0. Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan og er klassificeret som et nedsivningsområde, hvor der til det enkelte sommerhus skal etableres nedsivningsanlæg, evt. hævet nedsivning. Overfladevand skal afledes til sommerhusets omkringliggende grundstykke. VANDFORSYNING.. Lokalplanområdet skal opretholde vandforsyning fra godkendt vandværk. VARMEFORSYNING.. Lokalplanområdet skal individuel varmeforsynes. AFFALDSBORTSKAFFELSE.. Den enkelte sommerhusejer inden for lokalplanområdet pålægges, at affaldsbortskaffelse kan ske efter arbejdstilsynets regler herom.. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde : BYGNINGSSTØRRELSE Se Redegørelsesdelens Illustrationsplan... Det samlede bebyggede areal (beboelsesbygning, garage/carport/udhus samt overdækkede terrasser og brændeskur) må ikke overstige 00 m... Overdækkede terrasser skal opføres i tilknytning til beboelsesbygningen og må maks. udgøre 0% af beboelsesbygningens størrelse (se..). Udhæng i indtil 0 cm trs bredde indregnes ikke i dette areal.. Der kan i tilknytning til beboelsesbygningen opføres en garage/carport/udhus på højst, m. Der kan sammenhængende med beboelseshus eller garage/car-port/udhus opføres eet brændeskur på højst 0 m. (se..)... Garage/carport/udhus kan være sammenbygget med beboelseshuset med et plankeværk i indtil m trs længde og i indtil,0 m trs højde. (se også..)... Der må ikke opføres legehuse, drivhuse og lignende. ETAGEANTAL OG BYGNINGSHØJDE

12 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL Se Redegørelsesdelens Illustrationsplan... Bebyggelsen må kun opføres i een etage. Bygningshøjden må ikke overstige,00 m og ydervægge må ikke overstige,00 m målt fra et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan til det punkt, hvor tagflade og ydervæg mødes. BYGNINGERS PLACERING Se Redegørelsesdelens Illustrationsplan... Som retningsgivende byggefelt fastlægges den eksisterende lovlige bebyggelse, dog jf...,...0.,.. og.... Ved nybyggeri skal bygningerne opføres med længderetningen øst-vest eller nord-syd. Byrådet kan, efter konkret vurdering, tillade at bebyggelsen orienteres efter retningen af den interne vej, hvorfra bygningen skal vejbetjenes... Ved nybyggeri og omfattende tilbygning skal den endelige placering, herunder højde i terrænet fastlægges af bygningsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde..0. Ingen form for bebyggelse må opføres nærmere naboskel end,00 m og nærmere den fysiske afgrænsning af interne veje end,00 m... Ingen form for bebyggelse må opføres nærmere nabobebyggelse eller terrasse end 0,00 m... Afstanden mellem beboelseshus og garage/carport/udhus må højst udgøre m... Der må ikke foretages bebyggelse med mindre, der er indhentet tilladelse fra bygningsmyndigheden. Delområde :.. Delområde må ikke bebygges.. BEBYGGELSENS YDRE FREM- TRÆDEN. Delområde : TAGE.. Tage må kun opføres som symmetriske sadeltage uden afvalmning med en taghældning på mindst 0 grader og højst 0 grader i forhold til det vandrette plan. Tage skal gives samme hældning, materiale- og farvevalg på beboelseshus og garage/carport/udhus... Tage skal belægges med tag- eller teglsten, tagpap på lister, eternit, skifer i sorte eller mørkebrune farver. Tage kan belægges med græstørv. Eksisterende stråtage på den enkelte bebyggelse kan udskiftes med stråtag... Solfangere må udelukkende anbringes på tagflader og i maks.,00 m. Solfangere skal nedfældes i tagfladerne. FACADER.. Udvendige bygningssider skal udføres i nyt træ og males i sorte, brune farver, svenskrød eller i trykimprægneringsgrønne farver. BYGGETILLADELSE

13 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL Udvendige bygningssider kan dog opføres i farveløs i træsorter, der ikke kræver imprægnering, (maghonig, cedertræ og lign.).. For eksisterende bebyggelse i murværk af facadesten fastlægges ikke farvevalg. Eksisterende bebyggelse i facadesten, der pudses, pudset murværk, samt elementfacader, skal fremstå i sorte, brune farver, hvid, svenskrød eller trykimprægneringsgrøn farve... De enkelte bygningssider må højst bestå af 0 % glas. Større sammenhængende partier på bygningssider må ikke have karakter af glasfacade eller panoramavinduer... Garage/carport/udhus og stakitter skal udføres i samme materiale- og farvevalg som beboelseshuset. (Se også.. og..).. Ved tilbygning eller udskiftning af større dele af facader eller tagflader skal hele bebyggelsen bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for den ydre fremtræden. 0. SKILTNING Delområde og : 0.. Der må ikke etableres nogen form for reklameskiltning inden for lokalplanområdet. Etablering af øvrig skiltning (vejskilte og lignende) skal godkendes af byrådet.. UBEBYGGEDE AREALER Delområde : TERRÆN. Ved afslutning af et byggeri skal sommerhusets grundstykke retableres med græs, marehalm eller lignende.. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og der skal holdes en passende orden omkring bebyggelsen. Udendørs oplag må ikke finde sted.. Ubebyggede arealer skal henligge i naturtilstand uden havearealer og græsplæner. Den eksisterende beplantning skal så vidt muligt bevares og vedligeholdes ved genplantning. TERRASSER. Ved det enkelte sommerhus må der maksimalt befæstes et areal til terrasse og til P-plads på i alt 0 m. Ved bebyggelse, hvor terrænforholdene nødvendiggør etablering af en trappe, kan der tillades en mindre forøgelse af det befæstede areal til dette formål. (befæstning = fliser/træbe-lægning) De befæstede arealer skal ligge i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. Se også. om parkering. Det er tilladt at etablere en grusbefæstet indkørsel til det enkelte sommerhus. HEGNING Delområde :. Der må ikke opsættes stakitter eller plantes hegn omkring det enkelte sommerhus eller grundstykke. Etablering af stakit som læskærm omkring terrasse er tilladt. Stakittet skal være ens med den udvendige beklædning på beboelsesbyg-

14 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL ning og garage/carport/-udhus eller i pileflet (ikke levende hegn) og må maksimalt være,0 m trs højde. Se også.. og.. Delområde :.. Offentligheden har ret til at opholde sig og til gående færdsel på arealet... Arealet skal betragtes som et klitfredet område, hvor naturbeskyttelseslovens bestemmelser herom er gældende.. EKSISTERENDE BEBYGGELSE Delområde :.. Lokalplanens bestemmelser er ikke til hinder for fortsættelse af lovlig bebyggelse og benyttelse af eksisterende bebyggelse. Se retsvirkninger... Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anvendelse, der er i strid med lokalplanens bestemmelser må ikke finde sted.. MILJØFORHOLD Delområde og :.. Den maksimale støj, målt ved naboejendommenes udendørs opholdsareal, må ikke overstige Miljøstyrelsens gældende vejledning for sommerhusområder.. SERVITUTTER.. Byplanvedtægt nr., tinglyst den. februar på matr.nr. b, aflyses for så vidt angår den del af matr.nr. b, som omfattes af Lokalplan nr. 00. Tinglyses som et tillæg til Byplanvedtægt nr.... Mindre betydende lempelser af lokalplanens bestemmelser kan imødekommes af byrådet, hvis karakteren af det område, lokalplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres væsentligt. Mere væsentlige afvigelser kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan.. LOKALPLANENS RETSVIRKNIN- GER.. Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelse herom, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens kun bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i planen... Lovlig bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af lokalplanforslaget og som ikke er i overensstemmelse med planen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke, at lovligt bestående forhold skal ændres. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold... Et byggeri eller ændret anvendelse af en ejendom, der etableres efter at lokalplanens retsvirkninger er indgået, skal være i overensstemmelse med planen. Planen regulerer kun fremtidige dispositioner. En lokalplan har ikke handlepligt og medfører således ikke pligt til at gennemføre et byggeri, der er behandlet (omtalt) i lokalplanen.. DISPENSATION FOR ÆNDRINGER I LOKALPLANEN

15 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er foreløbigt vedtaget af Pandrup Byråd, den. maj 00. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Pandrup Byråd, den. november 00.

16 Side af

17 Side af

18 Side af

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Lokalplan 236 Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Læsevejledning

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Pandrup Kommune. For centerområdet i Pandrup By. Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej

Pandrup Kommune. For centerområdet i Pandrup By. Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej Pandrup Kommune Vedtaget af Byrådet d. 5. juli 2005 For centerområdet i Pandrup By Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej Tinglyst d. xx.xx.2005 1 Samlet indhold for

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere