LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By."

Transkript

1 B A A A B 0 D 0 A B C A B 0 0 0A 0 0 PANDRUP KOMMUNE A Blokhus Klitplantage LOKALPLAN NR. 00 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By. ENDELIGT VEDTAGET af Pandrup Byråd den. november 00 Lokalplan nr. 00 er udarbejdet af Landinspektørfirmaet Jammerbugten, Pandrup i samarbejde med Hanherred Statsskovdistrikt og Pandrup Kommunes tekniske forvaltning.

2 REDEGØRELSESDEL SIDE OVERSIGTSKORT... INDLEDNING... LOKALPLANENS OPBYGNING... LOKALPLANENS FORMÅL... LOKALPLANOMRÅDETS BAGGRUND... LOKALPLANOMRÅDETS INDHOLD... Anvendelse, bebyggelsens placering, bebyggelsens størrelse, ubebyggede arealer LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... Regionplan, kommuneplan, Byplanvedtægt nr., fredning, beskyttet natur, planlægning i kystzonen, skovloven. FORSYNING... Vand-, el- og varmeforsyning, spildevand, antenneforhold. MILJØFORHOLD... Affaldsdepoter, affaldsbortskaffelse, støj. ADGANGSFORHOLD... LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER... FRIST FOR FREMSÆTTELSE AF INDSIGELSER/ÆNDRINGSFORSLAG... ILLUSTRATIONSPLAN og BESTEMMELSESDEL. LOKALPLANENS FORMÅL.... OMRÅDE- OG ZONESTATUS.... OMRÅDETS ANVENDELSE.... UDSTYKNING.... ADGANGSFORHOLD.... PARKERING.... TEKNISKE ANLÆG...0. BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING...0. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN... 0.SKILTNING....UBEBYGGEDE AREALER....EKSISTERENDE BEBYGGELSE.... MILJØFORHOLD....SERVITUTTER.... DISPENSATION FOR ÆNDRINGER I LOKALPLANEN....LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER... VEDTAGELSESPÅTEGNING... KORTBILAG

3 sommerhusområde Blokhus By Aalborgvej Vesterhavet sommerhusområde Hune Lokalplanområde Blokhus Klitplantage Brændevinsstien sommerhusområde Rødhus

4 INDLEDNING Denne lokalplan omfatter et ca., ha. stort sommerhusområde med sommerhuse, som er opført på lejet grund i Blokhus Klitplantage matr.nr. b Hune By, Hune. Lokalplanområdet er og forbliver et sommerhusområde. Lokalplanområdet ligger ca. 00 m syd for Blokhus by ved Havørns Allé, Brændevinsstien, Nattergalesvinget, Skovduesvinget, Ugle- Marianes Sti, Svalesvinget, Slettevej, Kragebak, Fasansvinget og Hejrevej. Lokalplanområdet ejes af Skov- og Naturstyrelsen (Hanherred Statsskovdistrikt.) LOKALPLANENS OPBYGNING En lokalplan er en fysisk plan, der mere eller mindre detaljeret fastlægger placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m.m. inden for det område, der er omfattet af planen. Lokalplanen har baggrund i Planloven af. januar. Hensigten med denne lov er bl.a. at sikre borgernes indsigt i kommunens planlægning. Det sker bl.a. igennem løbende udarbejdelse af lokalplaner. Lokalplanen er inddelt i to hovedafsnit. En Redegørelsesdel, der kort fortæller om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Til redegørelsesdelen hører Illustrationsplan og En Bestemmelsesdel, der indeholder de fremtidige retningslinier for arealernes anvendelse samt bebyggelsesforhold mv. Bestemmelsesdelen er bindende. Til Bestemmelsesdelen hører Kortbilag. LOKALPLANOMRÅDETS INDDELING I DELOMRÅDER: Lokalplanområdet er inddelt i delområder. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige benyttelse, bebyggelse og udseende samt det maksimale antal sommerhuse inden for lokalplanafgrænsningen. Endvidere er det formålet at fastholde karakteren af Delområde som et sammenhængende sommerhusområde uden individuelle sommerhusgrunde og Delområde som et ubebygget opholdsareal. LOKALPLANENS BAGGRUND Det er byrådets mål at lokalplanlægge hele kyststrækningen til erstatning af den p.t. gældende byplanvedtægt fra. Lokalplanerne udarbejdes når der opstår en given lejlighed. Administrationspraksis for lokalplanområdet i Blokhus Klitplantage vil uændret være, at byggeansøgninger og ansøgninger, hvor der skal foretages en vurdering af terrænmæssige forhold, behandles af bygningsmyndigheden efter forudgående høring hos Hanherred Statsskovdistrikt. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger bestemmelser om anvendelse, udstykning, bebyggelsesregulerende bestemmelser som husenes størrelse, farver, udvendig beklædning, taghældning, tagbelægning m.v., terrænforhold o.s.v. Anvendelse: Delområde må kun anvendes til sommerhusbeboelse i perioden. april til 0. september og må ikke anvendes til nogen form for erhverv.

5 Planloven fastlægger, at en bolig i et sommerhusområde ikke må anvendes til overnatning i vinterhalvåret, bortset fra kortvarige ferieophold m.v. Reglen gælder såvel ejer som lejere af sommerhuset. Den samlede anvendelse i vinterhalvåret skal udgøre mindre end uger, hvortil kommer week-ender og helligdage. Et sommerhus kan således i vinterperioden bruges til kortvarige ferieophold, der sammenlagt overstiger - uger samt week-ender og helligdage. De enkelte ophold skal være afbrudt af et interval af en vis varighed, formentlig mindst uge. Kontinuerlig anvendelse af et sommerhus i ½ uge eller mere er i strid med planlovens bestemmelser. Delområde må ikke bebygges men må anvendes som opholdsareal for offentligheden og i øvrigt i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Terrænforhold og bebyggelsens placering. Se Illustrationsplan Delområde er bebygget med sommerhuse på lejet grund. Antallet af sommerhuse må ikke overstige. Delområde er nogle steder meget kuperet og andre steder helt fladt. (se højdekurver på Kortbilag ). Dette har givet anledning til at indarbejde bestemmelse om, at bygningsmyndigheden i samarbejde med Hanherred Statsskovdistrikt i hvert enkelt tilfælde skal fastlægge den endelige placering af en omfattende tilbygning eller nybyggeri, der erstatter et eksisterende sommerhus. Terrænforholdene kan i visse tilfælde medføre, at der ikke kan foretages en tilbygning til sommerhuset. Ved nybyggeri, der erstatter et eksisterende sommerhus samt en omfattende tilbygning, d.v.s tilbygning, der er så stor, at der reelt er tale om et nyt hus, skal husene opføres med længderetningen nord/syd eller øst/vest. Dog kan der, efter byrådets konkrete vurdering, tillades at bebyggelsen orienteres efter retningen af den interne vej, hvorfra bebyggelsen skal vejbetjenes. Bebyggelsen skal som hovedregel placeres, hvor det eksisterende hus er placeret. Dog kan der, efter byrådets konkrete vurdering, kræves en ændret placering, hvor terrænforholdene, afstand til eksisterende sommerhuse og afstand til interne veje vil være i strid med lokalplanens bestemmelser herom. Lokalplanens bestemmelser fastlægger at al bebyggelse skal holdes mindst,00 m fra naboskel (matrikulært skel) samt mindst,00 m fra den fysiske afgrænsning af interne veje. Endvidere må ingen form for bebyggelse opføres nærmere nabobebyggelse (bygning og terrasse) end 0,00 m. Bebyggelsens størrelse. Se Illustrationsplan Det samlede bebyggede areal, d.v.s. een beboelsesbygning + een garage/carport/-udhus + overdækkede terrasser + brændeskur må ikke overstige 00 m. Garage/carport/udhus må højst udgøre, m. Heraf kan der, efter bygningsmyndighedens forudgående tilladelse, indrettes m til annex (soverum + evt. toilet). Brændeskur må højst udgøre 0 m og skal være sammenhængende med beboelseshus eller garage/carport/udhus. Bebyggelsen må kun opføres i een etage og i højst m trs højde. Tage skal være symmetriske sadeltage uden afvalmning med en hældning mellem 0 og 0 grader. Tagbelægning skal være tag-eller teglsten, tagpap på lister, eternit eller skifer og være i sorte eller mørkebrune farver. Tage kan belægges med græstørv. Solfangere på tage kan tillades i maks.,00 m og skal nedfældes i tagfladen.

6 Bebyggelsens facade skal fremstå i træ i svenskrød, sorte eller brune farver eller i trykimprægneringsgrøn. Træsorter, der ikke kræver imprægnering, kan fremstå i farveløs. For eksisterende bebyggelse i facadesten, der bibeholdes, fastlægges ikke bestemmelser om farver. Pudset murværk, herunder facadeelementer, skal fremstå i sorte eller brune farver, hvid, svenskrød eller trykimprægneringsgrøn. De enkelte bygningssider må højst bestå af 0% glas. Større sammenhængende partier på bygningssider må ikke have karakter af glasfacader eller panoramavinduer. Ubebyggede arealer: Lokalplanens bestemmelsesdel fastlægger bestemmelser for ubebyggede arealer, herunder maksimumsstørrelser på befæstede terrasser og indkørsler. Området er omfattet af fredskovspligt. Beplantning og træfældning skal varetages af ejeren af lokalplanområdet (Hanherred Statsskovdistrikt). Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område.s.0. Den øvrige del af matr.nr. b, som ligger syd og øst for arealet (uden for lokalplanområdet) skal efter nærmere forhandlinger med Hanherred Skovdistrikt og Nordjyllands amt tilbageføres til landzone. Byplanvedtægt nr. : Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr., der er tinglyst den. februar. Området er i byplanvedtægten udlagt til sommerhusformål. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 00 vil Byplanvedtægt nr. blive aflyst på den del af matr.nr. b Hune By, Hune, som omfattes af Lokalplan nr. 00 og erstattet af denne. Fredning jf. naturbeskyttelsesloven: Der er ikke registreret fredning inden for lokalplanområdet, dog omfattes den vestlige del af Delområde af Naturbeskyttelsesloven bestemmelser for klitfredet areal. Beskyttet natur jf. naturbeskyttelsesloven: LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan 00: Regionplan 00 fastlægger området til sommerhusområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 00. Kommuneplan -00: Lokalplanområdet er i Kommuneplan - 00 udlagt som sommerhusområde.s.0. Størstedelen af Delområde er omfattet af Naturbeskyttelseslovens om beskyttet natur, betegnet som højbund og skovbyggelinie jf. naturbeskyttelseslovens. Endvidere er den vestligste del af Delområde klitfredet areal jf. naturbeskyttelseslovens. Planloven (planlægning i kystområderne): Jf. Planloven skal eksisterende sommerhusområder fastholdes til ferieformål. Endvidere skal der i lokalplaner inden for kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af områderne og redegøres for eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.

7 Idet lokalplanområdet er og forbliver sommerhusområde er lokalplanen i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herom. Det er byrådets opfattelse at lokalplanens bestemmelser fastholder områdets karakter af et sommerhusområde, hvor den fremtidige anvendelse og bebyggelse ikke medfører en visuel negativ påvirkning af kysten. Endvidere er det byrådets opfattelse, at lokalplanens bestemmelser for den fremtidige anvendelse af Delområde (den vestligste del af lokalplanområdet) og for de ubebyggede arealer i øvrigt, er i overensstemmelse med planlovens og naturbeskyttelseslovens intentioner om varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser. Skovloven: Lokalplanområdet er i sin helhed registreret som fredskov. Lokalplanen skal derfor være godkendt af Skov- og Naturstyrelsen. Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Pandrup Kommune og er klassificeret som et nedsivningsområde, hvor der til det enkelte sommerhus skal etableres nedsivningsanlæg, evt. hævet nedsivning. Overfladevand skal afledes til sommerhusets omkringliggende grundstykke. Antenneforhold: For at forhindre en antenneskov i området fastlægges der i lokalplanen bestemmelser for opsætning af parabolantenner og antenner i øvrigt. Antennerne skal monteres således, at de ikke rager op over underkant af beboelseshusets sternbrædt/vindskeer. Endvidere skal parabolantenner holdes i husets farver og nuancer eller være grå. Fælles antenne for telefoni og lignende kan etableres efter bygningsmyndighedens og Hanherred Statsskovdistrikts konkrete vurdering. MILJØFORHOLD FORSYNING Vandforsyning: Lokalplanområdet skal opretholde vandforsyning fra godkendt vandværk. Lokalplanområdet vandforsynes fra Blokhus Vandværk. Elforsyning: Lokalplanområdet skal opretholde elforsyning. Lokalplanområdet elforsynes fra Brønderslev og Oplands Elforsyning. Varmeforsyning: Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Pandrup Kommune, hvori området er fastlagt til individuel varmeforsyning. Spildevand: Affaldsdepoter: Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er forurenet jord, der kan indebære en forureningsrisiko for omgivelserne. Affaldsbortskaffelse: Lokalplanens bestemmelser pålægger de enkelte sommerhusejere inden for lokalplanområdet, at affaldsbortskaffelse kan ske efter Arbejdstilsynets regler herom. Støj: Miljøbeskyttelsesloven har fastlagt den maksimale støj for sommerhusområder, målt ved naboejendomme, til henholdsvis /0/ db(a) i dag-, aften- og nattetimerne, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. /. ADGANGSFORHOLD

8 Lokalplanområdet vejforsynes uændret fra de interne private veje Nattergalesvinget, Havørns Allé, Brændevinsstien, Skovduesvinget, Ugle- Marianes Sti, Svalesvinget, Mejse Allé, Slettevej, Kragebak, Fasansvinget og Hejrevej. Vejadgang til lokalplanområdet sker uændret fra kommunevejen Sønder I By og den private fællesvej Ribergaardsvej. Inden for Delområde er der i princippet ret til færdsel til fods overalt for de enkelte sommerhusejere og brugere heraf. Dog skal færdselen begrænses til de interne veje og naturligt trådte stier i området. I Delområde er der ret til færdsel til fods for offentligheden over hele området. Området indeholder naturligt trådte stier. Lokalplanen indeholder bestemmelser for parkeringsforhold. Klage over den endeligt vedtagne lokalplan. Den endeligt vedtagne lokalplan kan indklages til Naturklagenævnet for retlige spørgsmål. Det vil sige, hvis lokalplanen indeholder en fortolkning af planloven eller hvis lokalplanproceduren ikke er overholdt. Det er ikke et retligt spørgsmål, om der bør dispenseres fra en lokalplan. Man er klageberettiget, hvis man har retlig interesse i sagens udfald. Klage over retlige spørgsmål skal rettes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade 0 København K senest uger efter offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan BESTEMMELSESDEL Denne lokalplan omfatter et ca..000 m stort sommerhusområde med sommerhuse på lejet grund i Blokhus Klitplantage matr.nr. b Hune By, Hune. Lokalplanområdet ligger ca. 00 m syd for Blokhus by ved Havørns Allé, Brændevinsstien, Nattergalesvinget, Skovduesvinget, Ugle-Marianes Sti, Svalesvinget, Slettevej, Kragebak, Fasansvinget og Hejrevej. I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. af. juni 000) fastsættes hermed følgende bestemmelser for lokalplanområdet:. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål

9 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL at fastlægge bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige benyttelse, bebyggelse og udseende samt det maksimale antal sommerhuse inden for lokalplanafgrænsningen, at fastholde lokalplanområdets karakter af et sammenhængende sommerhusområde uden individuelle sommerhusparceller,. OMRÅDE- OG ZONESTATUS.. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag og omfatter ca..000 m (, ha.) af matr.nr. b Hune By, Hune. Lokalplanområdets status er og forbliver sommerhusområde. Lokalplanområdet er inddelt i delområder. Delområde indeholder sommerhuse på lejet grund og udgør ca..000 m Delområde er et ubebygget klitareal, der udgør ca m.. OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde :.. Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbeboelse, d.v.s. bebyggelse, der kun må beboes jf. planlovens til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises til planlovens bestemmelser for så vidt angår pensionisters ret til at anvende sommerhuse til helårsbrug. Der henvises til planlovens bestemmelser for så vidt angår hidtidig ret til at anvende en ejendom på en måde, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Retten bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i på hinanden følgende år... Der må ikke etableres nogen form for erhverv inden for lokalplanområdet... Antallet af sommerhuse inden for lokalplanområdet må ikke overstige... Hvert enkelt sommerhus må kun opføres eller indrettes som een beboelsesbygning med een beboelse samt een mindre bygning indrettet som garage, carport eller udhus eller en kombination af disse. I den mindre bygning kan der indrettes éet annex. (annex = soverum på maks. m + evt. toilet). Delområde :.. Delområde udlægges som fælles opholdsareal for offentligheden. Delområde må ikke bebygges, udstykkes eller i øvrigt ske ændringer i naturtilstanden med undtagelse af foranstaltninger til dæmpning af sandflugten.. UDSTYKNING Delområde :.. Delområde må ikke udstykkes til individuelle sommerhusgrunde. Mindre matrikulære ændringer kan dog tillades. Delområde :.. Delområde må ikke udstykkes.

10 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL. ADGANGSFORHOLD Delområde og :.. Lokalplanområdet vejforsynes fra de interne private veje Nattergalesvinget, Havørns Allé, Brændevinsstien, Skovduesvinget, Ugle- Marianes Sti, Svalesvinget, Mejse Allé, Slettevej, Kragebak, Fasansvinget og Hejrevej. Vejadgang til lokalplanområdet sker uændret fra kommunevejen Sønder I By og den private fællesvej Ribergaardsvej. Delområde :.. De interne veje skal søges fastholdt i deres nuværende beliggenhed og i maks.,00 m trs bredde. Yderligere vejanlæg skal begrænses til indkørselsveje til sommerhuse, der ikke måtte have eksisterende vejadgang og anlægges under størst mulig hensyntagen til klitlandskabet... Nye indkørsler skal anlægges i maks.,00 m trs bredde... Eksisterende og fremtidige interne veje skal befæstes i et omfang, der forhindrer nedslidning af landskabet... Eksisterende interne veje må ikke anvendes til ridning... Inden for lokalplanområdet er der i princippet ret til færdsel til fods overalt. Færdslen skal søges begrænset til de naturligt trådte stier i området samt de interne veje.. PARKERING 0 Delområde :.. Der skal etableres parkeringsmulighed for mindst personbiler. Garage/carport kan udgøre een parkeringsmulighed... Parkering af omnibus, last-, flytte-, ruteog fragtbiler samt henstilling af både, campingvogne og lignende er ikke tilladt... Både, campingvogne og lignende må kun korttidsparkeres ved det enkelte sommerhus. Delområde :.. Der må ikke køres eller parkeres i Delområde.. TEKNISKE ANLÆG Delområde : ELFORSYNING.. Lokalplanområdet skal opretholde elforsyning... El-ledninger og kabler til telefon og lignende skal fremføres som jordkabler... Der kan efter byrådets godkendelse opføres transformatorkioske og andre tekniske anlæg til områdets daglige forsyning... Der må ikke etableres vejbelysning i lokalplanområdet... Der må ikke opsættes udendørs projektørbelysning i området. Ved det enkelte sommerhus er det tilladt at etablere udendørs belysning i maks.,0 m trs højde i umiddelbar nærhed af bebyggelsen (på stakit, ved terrasse og lignende).

11 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL ANTENNEFORHOLD.. Ved det enkelte sommerhus må der kun opsættes een parabolantenne, een DR-, DR og TV-antenne og een FM-antenne... Parabolantenner må ikke overstige,00 m i diameter og skal farves i bebyggelsens nuancer eller fremstå i grå farve... Parabolantenne og antenner skal monteres på beboelseshusets lodrette vægflade og således at ingen del af parabolantennen/-antennen rager op over underkant af husets sternbrædt/vindskeer... Fælles antenne til telefoni og lignende kan etableres efter konkret vurdering af byrådet og Hanherred Statsskovdistrikt. SPILDEVAND.0. Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan og er klassificeret som et nedsivningsområde, hvor der til det enkelte sommerhus skal etableres nedsivningsanlæg, evt. hævet nedsivning. Overfladevand skal afledes til sommerhusets omkringliggende grundstykke. VANDFORSYNING.. Lokalplanområdet skal opretholde vandforsyning fra godkendt vandværk. VARMEFORSYNING.. Lokalplanområdet skal individuel varmeforsynes. AFFALDSBORTSKAFFELSE.. Den enkelte sommerhusejer inden for lokalplanområdet pålægges, at affaldsbortskaffelse kan ske efter arbejdstilsynets regler herom.. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde : BYGNINGSSTØRRELSE Se Redegørelsesdelens Illustrationsplan... Det samlede bebyggede areal (beboelsesbygning, garage/carport/udhus samt overdækkede terrasser og brændeskur) må ikke overstige 00 m... Overdækkede terrasser skal opføres i tilknytning til beboelsesbygningen og må maks. udgøre 0% af beboelsesbygningens størrelse (se..). Udhæng i indtil 0 cm trs bredde indregnes ikke i dette areal.. Der kan i tilknytning til beboelsesbygningen opføres en garage/carport/udhus på højst, m. Der kan sammenhængende med beboelseshus eller garage/car-port/udhus opføres eet brændeskur på højst 0 m. (se..)... Garage/carport/udhus kan være sammenbygget med beboelseshuset med et plankeværk i indtil m trs længde og i indtil,0 m trs højde. (se også..)... Der må ikke opføres legehuse, drivhuse og lignende. ETAGEANTAL OG BYGNINGSHØJDE

12 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL Se Redegørelsesdelens Illustrationsplan... Bebyggelsen må kun opføres i een etage. Bygningshøjden må ikke overstige,00 m og ydervægge må ikke overstige,00 m målt fra et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan til det punkt, hvor tagflade og ydervæg mødes. BYGNINGERS PLACERING Se Redegørelsesdelens Illustrationsplan... Som retningsgivende byggefelt fastlægges den eksisterende lovlige bebyggelse, dog jf...,...0.,.. og.... Ved nybyggeri skal bygningerne opføres med længderetningen øst-vest eller nord-syd. Byrådet kan, efter konkret vurdering, tillade at bebyggelsen orienteres efter retningen af den interne vej, hvorfra bygningen skal vejbetjenes... Ved nybyggeri og omfattende tilbygning skal den endelige placering, herunder højde i terrænet fastlægges af bygningsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde..0. Ingen form for bebyggelse må opføres nærmere naboskel end,00 m og nærmere den fysiske afgrænsning af interne veje end,00 m... Ingen form for bebyggelse må opføres nærmere nabobebyggelse eller terrasse end 0,00 m... Afstanden mellem beboelseshus og garage/carport/udhus må højst udgøre m... Der må ikke foretages bebyggelse med mindre, der er indhentet tilladelse fra bygningsmyndigheden. Delområde :.. Delområde må ikke bebygges.. BEBYGGELSENS YDRE FREM- TRÆDEN. Delområde : TAGE.. Tage må kun opføres som symmetriske sadeltage uden afvalmning med en taghældning på mindst 0 grader og højst 0 grader i forhold til det vandrette plan. Tage skal gives samme hældning, materiale- og farvevalg på beboelseshus og garage/carport/udhus... Tage skal belægges med tag- eller teglsten, tagpap på lister, eternit, skifer i sorte eller mørkebrune farver. Tage kan belægges med græstørv. Eksisterende stråtage på den enkelte bebyggelse kan udskiftes med stråtag... Solfangere må udelukkende anbringes på tagflader og i maks.,00 m. Solfangere skal nedfældes i tagfladerne. FACADER.. Udvendige bygningssider skal udføres i nyt træ og males i sorte, brune farver, svenskrød eller i trykimprægneringsgrønne farver. BYGGETILLADELSE

13 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL Udvendige bygningssider kan dog opføres i farveløs i træsorter, der ikke kræver imprægnering, (maghonig, cedertræ og lign.).. For eksisterende bebyggelse i murværk af facadesten fastlægges ikke farvevalg. Eksisterende bebyggelse i facadesten, der pudses, pudset murværk, samt elementfacader, skal fremstå i sorte, brune farver, hvid, svenskrød eller trykimprægneringsgrøn farve... De enkelte bygningssider må højst bestå af 0 % glas. Større sammenhængende partier på bygningssider må ikke have karakter af glasfacade eller panoramavinduer... Garage/carport/udhus og stakitter skal udføres i samme materiale- og farvevalg som beboelseshuset. (Se også.. og..).. Ved tilbygning eller udskiftning af større dele af facader eller tagflader skal hele bebyggelsen bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for den ydre fremtræden. 0. SKILTNING Delområde og : 0.. Der må ikke etableres nogen form for reklameskiltning inden for lokalplanområdet. Etablering af øvrig skiltning (vejskilte og lignende) skal godkendes af byrådet.. UBEBYGGEDE AREALER Delområde : TERRÆN. Ved afslutning af et byggeri skal sommerhusets grundstykke retableres med græs, marehalm eller lignende.. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og der skal holdes en passende orden omkring bebyggelsen. Udendørs oplag må ikke finde sted.. Ubebyggede arealer skal henligge i naturtilstand uden havearealer og græsplæner. Den eksisterende beplantning skal så vidt muligt bevares og vedligeholdes ved genplantning. TERRASSER. Ved det enkelte sommerhus må der maksimalt befæstes et areal til terrasse og til P-plads på i alt 0 m. Ved bebyggelse, hvor terrænforholdene nødvendiggør etablering af en trappe, kan der tillades en mindre forøgelse af det befæstede areal til dette formål. (befæstning = fliser/træbe-lægning) De befæstede arealer skal ligge i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. Se også. om parkering. Det er tilladt at etablere en grusbefæstet indkørsel til det enkelte sommerhus. HEGNING Delområde :. Der må ikke opsættes stakitter eller plantes hegn omkring det enkelte sommerhus eller grundstykke. Etablering af stakit som læskærm omkring terrasse er tilladt. Stakittet skal være ens med den udvendige beklædning på beboelsesbyg-

14 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL ning og garage/carport/-udhus eller i pileflet (ikke levende hegn) og må maksimalt være,0 m trs højde. Se også.. og.. Delområde :.. Offentligheden har ret til at opholde sig og til gående færdsel på arealet... Arealet skal betragtes som et klitfredet område, hvor naturbeskyttelseslovens bestemmelser herom er gældende.. EKSISTERENDE BEBYGGELSE Delområde :.. Lokalplanens bestemmelser er ikke til hinder for fortsættelse af lovlig bebyggelse og benyttelse af eksisterende bebyggelse. Se retsvirkninger... Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anvendelse, der er i strid med lokalplanens bestemmelser må ikke finde sted.. MILJØFORHOLD Delområde og :.. Den maksimale støj, målt ved naboejendommenes udendørs opholdsareal, må ikke overstige Miljøstyrelsens gældende vejledning for sommerhusområder.. SERVITUTTER.. Byplanvedtægt nr., tinglyst den. februar på matr.nr. b, aflyses for så vidt angår den del af matr.nr. b, som omfattes af Lokalplan nr. 00. Tinglyses som et tillæg til Byplanvedtægt nr.... Mindre betydende lempelser af lokalplanens bestemmelser kan imødekommes af byrådet, hvis karakteren af det område, lokalplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres væsentligt. Mere væsentlige afvigelser kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan.. LOKALPLANENS RETSVIRKNIN- GER.. Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelse herom, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens kun bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i planen... Lovlig bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af lokalplanforslaget og som ikke er i overensstemmelse med planen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medføre heller ikke, at lovligt bestående forhold skal ændres. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold... Et byggeri eller ændret anvendelse af en ejendom, der etableres efter at lokalplanens retsvirkninger er indgået, skal være i overensstemmelse med planen. Planen regulerer kun fremtidige dispositioner. En lokalplan har ikke handlepligt og medfører således ikke pligt til at gennemføre et byggeri, der er behandlet (omtalt) i lokalplanen.. DISPENSATION FOR ÆNDRINGER I LOKALPLANEN

15 LOKALPLAN NR. 00 BESTEMMELSESDEL VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er foreløbigt vedtaget af Pandrup Byråd, den. maj 00. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Pandrup Byråd, den. november 00.

16 Side af

17 Side af

18 Side af

LOKALPLAN NR. 201 for et sommerhusområde i Rødhus Klitplantage

LOKALPLAN NR. 201 for et sommerhusområde i Rødhus Klitplantage PANDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 201 for et sommerhusområde i Rødhus Klitplantage ENDELIGT VEDTAGET af Pandrup Byråd den 12. september 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 201 er udarbejdet af Landinspektørfirmaet

Læs mere

PANDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR.

PANDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. PANDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 196 for sommerhusområdet Marie Andersens Klit i Klitterne. Endeligt vedtaget af Pandrup Byråd den 7. januar 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 196 er udarbejdet af Ejerforeningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 236 for et sommerhusområde ved Lyngmarken, Skovmaarvej m.v. øst for Hune.

LOKALPLAN NR. 236 for et sommerhusområde ved Lyngmarken, Skovmaarvej m.v. øst for Hune. PANDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 236 for et sommerhusområde ved Lyngmarken, Skovmaarvej m.v. øst for Hune. ENDELIGT VEDTAGET af Pandrup Byråd den 22. juni 2005 Tinglyst den 23. august 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

PANDRUP KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 246 for et sommerhusområde mellem Redningsstien og Redningsvejen Syd.

PANDRUP KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 246 for et sommerhusområde mellem Redningsstien og Redningsvejen Syd. PANDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 246 for et sommerhusområde mellem Redningsstien og Redningsvejen Syd. ENDELIGT VEDTAGET af Pandrup Byråd den 23. marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 246 er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 190 for et sommerhusområde ved Egebæksvej nord for Blokhus.

LOKALPLAN NR. 190 for et sommerhusområde ved Egebæksvej nord for Blokhus. PANDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 190 for et sommerhusområde ved Egebæksvej nord for Blokhus. ENDELIGT VEDTAGET af Pandrup Byråd den 3. juni 2004 Tinglyst den 16. juni 2004 LOKALPLAN 190 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

HVAD ER EN LOKALPLAN?

HVAD ER EN LOKALPLAN? HVAD ER EN LOKALPLAN? Planloven fra 1994 indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større byggeeller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997.

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997. Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak Endelig godkendt den 4. september 1997. Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanområdet Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere