Kortlægning af kulturmiljøer : Gl. Strandvej/Kystvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej"

Transkript

1 Kortlægning af kulturmiljøer : Gl. Strandvej/Kystvej

2 Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Udarbejdet af COWI A/S og NIRAS A/S Kortlagte kulturmiljøer Slotsbyen 02 - Asminderød 03 - Gl. Humlebæk og Gl. Humlebæk Havn 04 - Krogerup 05 - Gl. Strandvej/Kystvej 06 - Humlebæk Stationsområde 07 - Studiebyen i Humlebæk 08 - Sletten 09 - Nivaagaard og teglværkerne 10 - Bebyggelse ved Nivå Station og villakvarteret ved Vinkelvej 11 - Nivåvænge og Åtoften 12 - Brønsholmsdal og Egedal 13 - Jellerød Parkvej 14 - Et udsnit af Kokkedal 15 - Grønholt 16 - Langstrup 17 - Gunderød 18 - Karlebo inkl. ejerlav 19 - Kongevejen 20 - Parforcevejene

3 Indholdsfortegnelse: Hvad er SAVE?... 3 Hvad er kortlægning af kulturmiljøer?... 3 Kort over afgrænsning af kulturmiljøet Gl. Strandvej/Kystvej... 4 Identifikation... 5 Bærende værdier og sårbarhed... 5 Natur/kulturgrundlag... 6 Udviklingshistorie... 7 Rumlige og arkitektoniske hovedtræk... 8 Hvad er SAVE? SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger. Den engelske titel illustrerer, at systemet blev udviklet som en almen byarkitektonisk undersøgelsesmetode, der også kunne finde anvendelse uden for landets grænser. Udviklingen af SAVE-systemet blev igangsat af Planstyrelsen i 1987 med forsøgsregistrering i Præstø, Suså og Fladså kommuner og fortsættelse i 1988 i Roskilde, Nakskov og Esbjerg kommuner. På baggrund af disse forsøg udvikledes det egentlige SAVE-system, der blev taget i brug i 1991 og efterfulgt af den første SAVE-vejledning fra SAVE-systemet blev udviklet for at kortlægge bygninger og bymiljøer i en hel kommune ad gangen. Det vil sige en vurdering af alle enkeltbygninger opført før 1940 samt en registrering af bebyggede miljøer i byen og på landet, de såkaldte bebyggede strukturer. Formålet med SAVE-undersøgelserne var at danne grundlag for, at bevaringsværdierne kunne optages i lokalplaner og kommuneplaner. Og gennem atlasarbejdet at skabe bred forståelse for kommunens byarkitektoniske kvaliteter hos borgere, foreninger, politikere og embedsfolk. Hvad er kortlægning af kulturmiljøer? Formålet med SAVE-kortlægning af de bebyggede strukturer/kulturmiljøer er at etablere et grundlag for lokalplanlægning eller anden helhedsorienteret områdeplanlægning, der tager udgangspunkt i de eksisterende landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter og i de enkelte bebyggelsesmiljøers karakter eller særpræg. Begrebet bebygget struktur dækker over sammenhængende bebyggelser, der kan rumme en eller flere delstrukturer fra købstæder, forstæder, landsbyer, stationsbyer, husmandsudstykninger, stok- og rækkehusbebyggelser til herregårds- og industrianlæg og havneområder. Kortlægningen af de bebyggede strukturers kvaliteter sker efter en overordnet systematik som er beskrevet i Kulturarvsstyrelsens vejledning SAVE, Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi. Side 3 af 9

4 Krogebo Sti/strandlod Lille Krogerup Strandlod Strandlod Sti Offentlig strand 0 0,25 Km Kortet er ikke målfast Sti Gl. Strandvej / Kystvejen Signaturforklaring: Fælles strandlod Kig, sigtelinje Udsigt, vue Markant rumskabende bebyg. Bebyggelsesmønster Enkeltstående træ Trærække, allé Grøn struktur Betydende byrum Betydende grønt rum Kulturmiljøafgrænsning Kortet er ikke målfast Fredensborg Kommune

5 Identifikation Navn: Gl. Strandvej/Kystvej Tema: Den rekreative kyst, forstadsudvikling Periode: Fortælling: Området afspejler en udvikling, hvor det bedre københavnske borgerskab begyndte at udnytte øresundskystens rekreative potentiale ved at opføre sommervillaer langs kysten. En udvikling som for alvor blev skudt i gang med indvielsen af Kystbanen i I området kan det tydeligt aflæses, hvor væsentlig nærheden til kysten har været. Senere og især fra 1950 erne og frem er området gradvist omdannet til helårsbeboelse, og fra 1960 erne indgår det i forstadsudviklingen. Afgrænsning: Området omfatter i udgangspunktet bebyggelse langs Gl. Strandvej og Kystvej og ned mod kysten, opført i perioden frem til ca Mod nord afgrænses området af den offentlige park ved Louisiana og mod syd af tennisbanerne ved Bjerre Strand. Afgræsningen afspejler den del af bebyggelsen, som vurderes mest tydeligt at afspejle oprindelsen som sommerbebyggelse. Bærende værdier og sårbarhed Bærende værdier beskriver de grundlæggende strukturer, som skal bevares for at områdets karakter og fortælling kan sikres. De bærende værdier i området afspejler attraktiviteten og kystens nye værdi som rekreativ ressource. Bærende værdier er først og fremmest den imponerende række af markante villaer langs selve kysten, og kontrasten til bebyggelsen på landsiden, hvor der stadig ses enkelte mere ydmyge sommerhuse. Matrikelstrukturen, som flere steder omfatter smalle stier med adgang til stranden for lodsejere fra baglandet, er også en bærende værdi. Endelig er kystskrænten med sin bevoksning med store gamle træer en bærende værdi. Sårbarhed: Sårbarhed beskriver ændringer, som umiddelbart vil være sandsynlige i området, og som vil skade de bærende værdier. Området er særdeles attraktivt, og det medfører et stort pres på bebyggelsen i form af ønsker om tilbygning og ombygninger, som ikke altid er harmoniske i forhold til de oprindelige bygninger. På trods af bygningernes generelle høje bevaringsværdi kan der også være ønske om nedrivning og opførelse Lille Krogerup er blandt de mest imponerende villaer i området. Side 5 af 9

6 af moderne bebyggelse, hvilket væsentligt vil svække den samlede fortælleværdi i området. Området er omfattet af Lokalplan H107, som udpeger bevaringsværdige bygninger og fastsætter krav vedrørende placering af ny bebyggelse. Lokalplanen medvirker i høj grad til at sikre de bærende værdier. Natur/kulturgrundlag Beskriver det grundlag, som kulturmiljøet er opstået i (for landsbyer o.lign. vil det være naturgrundlaget, mens det for eksempelvis forstadsområder o.lign. vil være den forudgående bebyggelsesmæssige kontekst). Området ligger på moræneflade, der ud mod kysten falder brat i en eroderet kystskrænt. Hovedparten af området har tidligere tilhørt hovedgården Krogerup, mens en del indgår i Nederste Torp ejerlav. På Videnskabernes Selskabs Kort fra midten af 1700-tallet er området dækket af skov. På Høje Målebordsblade fra omkring 1900 fremstår området som dyrkede marker, og der er etableret en matrikulering, som stadig har betydning for områdets indretning. Hvis for mange af de oprindelige villaer erstattes af moderne, vil det svække områdets karakter og fortælling. Også selvom de nye villaer ofte er af høj arkitektonisk kvalitet. Den stejle kystskrænt er et grundvilkår i området, som sikrer store udsigter fra villaerne på toppen af kystskrænten, men samtidig besværliggør adgangen til vandet. Princip for bebyggelsens placering tilbagetrukket fra kystskrænten. Kilde: Lokalplan H107, Fredensborg Kommune. Side 6 af 9

7 Udviklingshistorie Beskriver i hovedtræk den udvikling, som har ledt frem til kulturmiljøets nuværende fremtræden med fokus på de aspekter, som har betydning for den fysiske og strukturelle udvikling. Områdets udvikling tager fart efter etableringen af Kystbanen i 1897, som gjorde det muligt for det bedre borgerskab fra København på kort tid at gøre rejsen til de nordsjællandske kyststrækninger. Med udgangspunkt i Humlebæk Station opstår derefter en bebyggelse af lystejendomme langs kysten. Linde Allé og Kastanie Allé er de tidligst anlagte villaveje og kan ses på målebordsbladet fra omkring 1900 umiddelbart efter åbningen af kystbanen. Men hurtigt blev området mere attraktivt, og umiddelbart efter århundredeskiftet anlagdes Kystvej øst for den gamle Strandvej. udlagt som haver til villaerne. I løbet af 1920 erne og 30 erne blev dele af kystsiden bebygget med mere ydmyge sommerhuse, af hvilke reminiscenser stadig kan ses. Udviklingen blev yderligere understøttet af anlægget af Ny Strandvej i , der betød en fredeliggørelse af Gl. Strandvej. I løbet af 1950 erne overgår sommervillaerne gradvist til helårsbeboelse. I dag er området særdeles attraktivt, og hovedparten af grundene på landsiden er enten bebygget med nyere villaer, eller de oprindelige sommerhuse er om- og tilbygget. Husrækken langs kystskrænten er derimod stort set intakt, dog er der flere steder kommet tilbygninger til. Områdets oprindelse som sommerhusområde med udgangspunkt i kysten kan udover arkitekturen tydeligt aflæses i eksistensen af en række private eller fælles stier, som mellem kystvillaerne leder ned til små strandlodder. På den måde har også ejere af huse på landsiden kunnet skaffe sig adgang til vandet. Særlig karakteristisk er den fælles sti, som leder fra husene mellem Linde Allé og Kastanie Allé ned til en større fælles strandlod. Alléerne på Linde Allé og Kastanie Allé er et originalt træk fra den tidligste udstykning i området. Udsnit af matrikelkort fra , der viser stiforbindelsen til den fælles strandlod. Kilde: Geodatastyrelsen Rester ef et mere ydmygt sommerhusbyggeri anes stadig på landsiden af Gl. Strandvej. Her er nyere tilbygninger søgt tilpasset ved at genbruge den oprindelige materiale- og farveholdning. I første omgang blev kun kystsiden bebygget med store pragtvillaer, mens vestsiden af vejene blev Lågen ind til den fælles strandlod. Side 7 af 9

8 Rumlige og arkitektoniske hovedtræk Selvom man her er tæt på kysten, er det karakteristisk, at vandet kun undtagelsesvis kan skimtes hen over plankeværker og hække mellem husene. Her er kysten i udpræget grad underlagt den private ejendomsret. Dette kommer tydeligt til udtryk i den markante forskel på bebyggelsen på henholdsvis kyst- og landsiden. Hvor kystsiden er bebygget med imponerende pragtvillaer, er landsidens bebyggelse langt mere afdæmpet og ydmyg. Det understreges af, at Gl. Strandvej/Kystvej ligger på terrænnets højeste punkt, så der flere steder er terrænfald ind mod baglandet, hvor husene ligger lavere end villaerne ud mod kysten. Den opmærksomme byvandrer bemærker dog smalle passager, som giver adgang til kysten for enkelte grundejere på landsiden. Det er et mindre synligt men samtidig meget karakteristisk træk i området. Centralt i området ligger Else Marie Hjemmet - opført i 1906 som Hvile-Rekreationshjemmet for Kvinder i en markant institutionsbygning i 3 etager. Bygningen skæmmes dog noget af en stor nyere tilbygning, som skjuler hele facaden mod kysten. Gadebilledet præges af de store villaer men også i høj grad af garagerne, som ofte er det mest synlige element mod gaden. Bygningsarkitekturen er typisk for perioden omkring århundredeskiftet med historicistiske og især nationalromantiske træk men også enkelte huse med træk fra skønvirke (den danske pendant til den tyske jugend og den franske art noveau). Særligt på landsiden er en række nyere huse af blandet kvalitet. Samlet set er der således tale om en blandet bebyggelse, som især i rækken af villaer langs kysten rummer store arkitektoniske kvaliteter. Enkelte villaer ligger særlig markant. Det gælder især Lille Krogerup, der ligger som fikspunkt ved mødet mellem Gl. Strandvej og Kystvej samt Krogebo, der afslutter villarækken mod nord. Bemærk at begge villaers navn refererer til tilhørsforholdet til Krogerup. Side 8 af 9

9 Vandsiden domineres af en perlerække af store villaer, hovedparten veltegnede og velbevarede eksempler på tidens villaarkitektur. Bebyggelsen på landsiden er langt mere ydmyg og ligger ofte lavere end på vandsiden. Området er et katalog over villastilarter i starten af 1900-tallet. Her nordisk nationalromantik for fuld udblæsning. Mange steder er garagerne den mest synlige del af bebyggelsen. Små lodder giver adgang til stranden. Det personlige præg på strandlodden er et fint indslag i områdets arkitektur. Side 9 af 9

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal Kortlægning af kulturmiljøer 2014 14: Et udsnit af Kokkedal Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 12: Brønsholmsdal og Egedal

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 12: Brønsholmsdal og Egedal Kortlægning af kulturmiljøer 2014 12: Brønsholmsdal og Egedal Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 11: Nivåvænge og Åtoften

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 11: Nivåvænge og Åtoften Kortlægning af kulturmiljøer 2014 11: Nivåvænge og Åtoften Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Bogø områdebeskrivelse

Bogø områdebeskrivelse Bogø områdebeskrivelse Bårse Præstø Jungshoved Lundby Allerslev / Skibinge Ørslev Mern Midt Møn Kastrup / Neder Vindinge Kalvehave Vordingborg Nyråd Stensved Stege Lendemarke Midt Møn Bogø Vestmøn Østmøn

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere