Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013"

Transkript

1 Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING 2 LOKALPLANOMRÅDET 3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL 4 LOKALPLANENS INDHOLD 4 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 7 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLANENS FORMÅL 10 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING 10 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 10 4 UDSTYKNINGER 11 5 VEJE, STIER OG PARKERING 11 6 TEKNISKE INSTALLATIONER 12 7 BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING OG YDRE FREMT BEVARING AF BYGNINGER OG TRÆER 13 9 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG SERVITUTTER LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OG 14 DISPENSATIONER FRA LOKALPLANEN KORTBILAG Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2: Delområder Kortbilag 3: Bevaringsværdige bygninger og træer Kortbilag 4: Markering af skrænttop (luftfoto marts 2014) Redaktionelle bemærkninger Lokalplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Grundejerforeningen for Humebæk og Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø. Lokalplanen er trykt i Fredensborg Kommunes trykkeri

3 Luftfoto med lokalplanafgrænsning

4 REDEGØRELSE INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalplan H107 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan Lokalplanen samt Kommuneplantillægget var fremlagt til offentlig høring fra 14. maj 2014 til 25. juli 2014 og blev endelig vedtaget af Fredensborg Byråd den 27. oktober Vedtagelsen af lokalplanen og Kommuneplantillægget blev annonceret den 10. november 2014 på Fredensborg Kommunes hjemmeside KLAGEVEJLEDNING I henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet, men klagen skal sendes til Fredensborg Kommune eller Fredensborg Kommune, Plan, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Kommunen videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kommunens bemærkninger. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen jf. planlovens 60. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens 62. BORGERINDDRAGELSE I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen blev der den 22. maj 2012 afholdt et borgermøde om principperne for den nye lokalplan for området. I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag H107, blev der afholdt borgermøde den 28. maj 2014 på rådhuset, hvor lokalplanforslaget blev præsenteret. 2

5 LOKALPLANOMRÅDET Afgrænsning Lokalplanområdet omfatter en del af det eksisterende villaområde mellem Louisiana og Bjerre Strand som vist på Kortbilag 1. Området svarer til 5 for villaområdet i byplanvedtægt for Humlebæk Nord I og II fra 1953 samt tillæg nr Den nye Lokalplan H107 skal derfor erstatte bestemmelserne i byplanvedtægtens 5 og tillæg nr Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør ca. 21, 3 ha. Kort om villaområdets historie Omkring 90 % af lokalplanområdets areal tilhørte oprindeligt Krogerup Hovedgård. Hofjægermester Oscar Brun som overtog Krogerup i 1889 frasolgte arealer til parceller i området, og i 1901 blev visse indskrænkninger i den frie benyttelse af parcellerne i området tinglyst via en deklaration. Deklarationen var gældende i 100 år. Den sikrede bl.a., at der ikke måtte bygges nærmere skrænttop end alen (12,6-18,6 meter). I tiden efter kystbanens anlæggelse opføres store sommervillaer langs kysten fra Louisiana til Sletten. Østsiden mod Øresund blev først bebygget, og mod land blev der udlagt til nyttehaver. Lige før og under 1. verdenskrig blev næsten hele østsiden af Kystvej bebygget med sommervillaer. I perioden gennemførtes nye vejanlæg langs kysten til afløsning af de snævre gamle strandvejsstrækninger. I bygges Ny Strandvej fra Kommunens sydlige del ved Nivå til Humlebæk Kirke, og i 1937 føres vejen videre til Espergærde. Gl. Strandvej bliver derfor til en rolig lokalvej. I 1950érne overgik mange af de oprindelige sommervillaer langs kysten på Gl. Strandvej og Kystvej til helårsbeboelse, og der kom nye, ofte mindre villaer til på de tidligere havelodder

6 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Grunderforeningen for Humlebæk og Fredensborg Kommune har haft et ønske om at udarbejde en ny lokalplan for området med bestemmelser som skal sikre områdets karakter af villaområde og fastlægge bestemmelse om at der ikke må bygges nærmere skrænttop end 12,6 meter gældende for ejendomme mod Øresund. For at sikre og bevare de markante kystskrænter indeholder lokalplanen forbud mod terrænregulering samt etablering af bebyggelse eller anlæg. Der er bestemmelser for etablering af mindre terrasser samt badehus ved skræntfod. For at bevare områdets grønne karakter indeholder lokalplanen bestemmelse om at hegn i området skal være levende. Der er udpeget enkelte træer som skal bevares og der er indført et maksimalt bebygget areal som skal sikre friarealer. Der er en del bevaringsværdige bygninger i området, og de sikres bl.a. mod nedrivning. En del af lokalplanen ligger stationsnært i forhold til Humlebæk Station. I henhold til Kommuneplan 2013 samt Fingerplan 2013 er udpeget områder til byfortætning. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, ifølge det til en hver tid gældende bygningsreglement. LOKALPLANENS INDHOLD Områdets anvendelse, opdeling i delområder og bygningstyper Lokalplanen fastlægger uændret områdets anvendelse til boligformål i form af villabebyggelse. Der er mulighed for at drive liberalt erhverv som der almindeligvis kan drives fra egen bolig. Området er karakteristisk ved at de ældste, største og i bevaringsmæssig sammenhæng mest interessante villaer er placeret øst for Gl. Strandvej og Kystvej. De mindre og lavere villaer er placeret i lokalplanområdets vestlige del. Lokalplanområdet opdeles derfor i to delområder som fremgår af kortbilag 2. Delområde A for villabebyggelsen, og delområde B for Kystejendomme. Den oprindelige byplanvedtægt fra 1953 indeholder ikke krav om eller forbud mod at anvende bestemte materialer f.eks. i facader eller på tage. Derfor fremstår områdets villaer varieret med hensyn til materiale- og farveholdning og det er intensionen at fastholde dette i den nye lokalplan. Der er forskellige stilarter repræsenteret fra perioden omkring 1900 til i dag. Områdets bevaringsværdige bygninger skal ved renovering og istandsættelse tilpasses den enkelte bygnings oprindelige materiale- og farveholdning. Bevaringsværdige bygninger Indenfor for lokalplanområdet findes en række bygninger med høj og middel bevaringsværdi. Det er bygninger med en SAVE-værdi mellem 1 til og med 4. Disse bygninger er allerede udpeget i Kommuneplan 2013, som 4

7 bevaringsværdige og nu i lokalplanen. En bygning er bevaringsværdig når den er optaget som bevaringsværdig i en Kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. De bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet fremgår af kortbilag 3. Bygningerne blev registret efter SAVE-metoden i 1999 i det tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune. `SAVE` er en sammenskrivning af `Survey of Architectural` Values in the Environment`, som er en kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet. Fredensborg Kommune igangsatte i april 2014 en ny bygningsregistrering. Inden for lokalplanområdet blev alle bygninger med SAVE-værdier fra 1 til 6 genregistreret. Den nye bygningsregistrering betød ændringer af bevaringsværdier for enkelte ejendomme. 11 nye bygninger inden for lokalplanområdet opnåede en SAVE-værdi mellem 1 og 4, hvilket har medført at de ved den endelige vedtagelse af lokalplanen ved byrådsmødet den 27. oktober 2014 er udpeget som bevaringsværdige bygninger. Ændringerne i bevaringsværdierne blev meddelt alle de berørte ejere, og høringsfristen for at komme med indsigelser og bemærkninger blev forlænget. 3 bygninger, som allerede var udpeget i lokalplanforslaget opnåede ved bygningsregistreringen en lavere SAVEværdi end 4, hvilket har medført at de alligevel ikke udpeges som bevaringsværdige i lokalplan H107. Læs mere om bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen. Byggeri i forhold til skrænttop En deklaration tinglyst i 1901 som omfattede ejendommene mod Øresund var gældende indtil Den sikrede, at der ikke måtte bygges nærmere skrænttop end alen (12,6-18,6 meter). Størstedelen af ejendommen ved Gl. Strandvej, og Kystvej overholder den tidligere deklarations bestemmelse om minimum 12,6 meters afstand til skrænttop. På enkelte ejendomme er der dog bygget og opført anlæg tættere på skrænten, og i visse tilfælde helt ud på den markante kystskrænt. Kortbilag 4 viser en tegning af skrænttoppens placering på de enkelte ejendomme aftegnet fra luftfoto optaget i Skitsen herunder viser princippet om, at bebyggelse og anlæg ikke må etableres nærmere skrænttop end 12,6 meter. Bebyggelse omfatter både beboelsesbygninger, mindre bygninger som pavilloner, udhuse og lignende. Anlæg omfatter f.eks. hævede terrasser. 5

8 Bæredygtighed og Byfortætning Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, ifølge det til en hver tid gældende bygningsreglement. Ud fra et bæredygtighedsprincip bør udbygning af bysamfundene ske ved fortætning og i mindre grad ved udvidelse. En del af lokalplanområdet er i henhold til Kommuneplan 2013 udpeget som stationsnært område, og der gives principiel mulighed for byfortætning på nogle af de største ejendomme i delområde A. Muligheden for byfortætning på den enkelte ejendom afhænger af de konkrete forhold på ejendommen. Byfortætning på en ejendom kan f.eks. være indretning af flere boliger i bestående villaejendomme, dobbelthuse eller ved udstykning. Se 4 for principper for byfortætning samt krav til mindstegrundstørrelser. Klimatilpasning I Danmark har vi gennem de senere år oplevet flere kraftige regnskyl med oversvømmelser til følge. Effekten af den øgede mængde nedbør kan hos den enkelte grundejer modvirkes ved at sikre tilstrækkelige friarealer til lokalforsinkelse, fordampning, og evt. nedsivning. Det kan bl.a. ske ved at begrænse de befæstede areal på den enkelte ejendom, og anvende belægninger, som tillader nedsivning eller ved at etablere opsamlingsbassiner. I henhold til Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan skal risikoen for afledte oversvømmelser vurderes ved planlægning for byfortætning. Det eksisterende villaområde ligger i lavrisikoområdet i forhold til skadevoldende oversvømmelser i forhold til Kommunes vidensniveau i marts I henhold til Kommuneplan 2013 skal der ved byfortætning sikres, at grønne områder og friarealer bevares. Derfor indeholder 4 en bestemmelse om et maksimalt bebygget areal for den enkelte ejendom. Inden for lokalplanområdet vil der på ca. 20% af grundene være mulighed for byfortætning, men om der f.eks. er mulighed for udstykning og bygge nyt afhænger af de faktiske forhold på den enkelte ejendom. Da området i dag er et fuld udbygget boligområde vurderes byfortætningen at ske langsomt, og gennem en lang årerække. På et borgermøde afholdt i forbindelse med fremlæggelse af principperne for lokalplanen blev efterspurgt eksempler på beplantning på kystskrænterne som i kraft af deres rodnet er med til at mindske risici for jordskred f.eks. ved kraftig regn. På kystskrænterne kan der med fordel anvendes de hjemmehørende arter som Havtorn, Slåen, Hunderose og Vedbend. Havtorn Slåen Hunderose Vedbend 6

9 Kystsikring Ønsker en grundejer at etablere kystbeskyttelse, skal ansøgningen sendes direkte til Kystdirektoratet. Renovering eller genoprettelse af kystbeskyttelse samt ændringer af terrænet må kun udføres efter tilladelse af Kystdirektoratet. Vedligeholdelse af lovlig anlagt kystbeskyttelse kan ske uden tilladelse, da ejeren af kystbeskyttelsen har pligt til at holde det i god og forsvarlig stand. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Kystnær byzone Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. Det er et eksisterende villaområde, og er omgivet af bymæssig bebyggelse mod nord, syd, og vest. Set fra Øresund tegnes kystlandskabet af de markante kystskrænter, og den bagvedliggende bebyggelse. En af intensionerne med lokalplanen er ikke at tillade terrænregulering, og at friholde kystskrænterne for bebyggelse og anlæg. Da der er opført en del terrasser og små bade/bådhuse i forvejen indeholder lokalplanen retningslinjer for etablering af fremtidige terrasser, og mindre badehuse ved skræntfod. Samlet set vurderes de planlagte ændringer i lokalplan H107 ikke at have væsentlig visuel indflydelse på kystlandskabet, hvorfor der ikke er udarbejdet særlige visualiseringer. Naturbeskyttelsesloven Matriklerne mod Øresund på den østlige side af Gl. Strandvej og Kystvej blev udstykket som sommerhusbebyggelse før Adkomst for offentligheden til havernes strandarealer er begrænset af Lov om Naturbeskyttelses 22 stk. 2 Museumsloven Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes jordfaste fortidsminder, er disse omfattet af Museumsloven, og arbejdet skal stoppes og Museum Nordsjælland Hørsholm skal kontaktes. Fingerplan 2013 Landsplansdirektivet, Fingerplan 2013, fastsætter de overordnede retningslinjer for udviklingen i hovedstadsområdet. Et af de centrale elementer i fingerplanen er stationsnærhedsprincippet. Fortætning i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport. I henhold til fingerplan 2013 skal byudvikling derfor fremmes i områder med stor nærhed til en station. Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 fastlægger følgende rammer Rammeområde HB04 Parcelhusområde mellem Louisiana og Bjerre Strand Anvendelse: Boligområde åben lav Max. bebyggelsesprocent: 30 % for den enkelte ejendom Max. Højde: 1 etage med udnyttet tagetage 7

10 Andet: a) Stranden langs Øresund skal være offentlig tilgængelig overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. b)hvor det er muligt etableres stier fra vejnettet til stranden. c)karakteristiske bygninger og bymiljøer bevares. Lokalplanforslaget var ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område HB 04, idet der fastlægges selvstændige bebyggelsesprocenter for de to delområder A og B. Der er derfor i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg nr. 5 til Kommenplan 2013 med et nyt rammeområde HB43, som indgik som en del af lokalplanforslaget. Eksisterende byplanvedtægt Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt for Humlebæk Nord I og II. Ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses byplanvedtægtens 5 samt tillæg nr. 2 4 for villaområdet. Grundvand Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Vandforsyning Området er omfattet af Fredensborg Kommunes vandforsyningsplan og forsynes fra den kommunale vandforsyning. Spildevand Området er omfattet af Fredensborg Kommunes spildevandsplan. Spildevand ledes til offentlig kloak. Området er fælleskloakeret. Tagvand og vand fra udendørs befæstede arealer skal så vidt muligt nedsives på egen grund. Varmeforsyning Området er forsynet med Naturgas. Affald Affald skal håndteres og sorteres i forhold til Kommunens gældende affaldsregulativ. Vejlovgivning Gl. Strandvej har status som offentlig vej. De øvrige veje inden for lokalplanområdet Kystvej, Kastanie allé, Strand allé, Jernbane allé samt en del af Nyvej har status som privat fællesveje. Jordforurening Jordforurening håndteres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning for området. Miljøvurdering Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 8

11 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR FREDENSBORG KOMMUNE I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan H107 udarbejdes tillæg til kommuneplanen med ændring af bebyggelsesprocenten for boligbebyggelsen. Eksisterende rammeområde: Rammeområde HB04 Parcelhusområde mellem Louisiana og Bjerre Strand Anvendelse: Boligområde åben lav Max. bebyggelsesprocent: 30 % for den enkelte ejendom Max. Højde: 1 etage med udnyttet tagetage Andet: a) Stranden langs Øresund skal være offentlig tilgængelig i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. b) Hvor det er muligt etableres stier fra vejnettet til stranden. c) Karakteristiske bygninger og bymiljøer bevares. Nyt rammeområde: For område HB 43 For en del af parcelhusområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand fastsættes følgende rammer for indholdet af lokalplaner: Anvendelse Boligformål. Max. bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom i delområde A og 20 for den enkelte ejendom i delområde B. Max. højde 1 etage med udnyttet tagetage. Andet: a) Stranden langs Øresund skal være offentlig tilgængelig i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. b) Hvor det er muligt etableres stier fra vejnettet til stranden. c) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. I henhold til Lov om planlægning vedtages ovenstående tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 endeligt. Fredensborg Byråd, den 27. oktober

12 LOKALPLAN H107 - for en del af villaområde mellem Louisiana og Bjerre Strand I henhold til lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: at fastholde områdets karakter af villaområde at sikre områdets særlige naturværdier bl.a. kystskrænterne at sikre områdets bevaringsværdige bygninger at understøtte mulighed for bæredygtige og klimamæssige løsninger 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Krogerup by, Humlebæk,,, i,,, u,, b, d, e,,,,,,,,,,,,, 3a,,,,,,,,,, 3i,,,,,,,,,,,, 3æ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5a,,,,,,,,,,,,,, 5q, 5t,. Ejerlav: Nederste Torp by, Humlebæk,,,,, 2bo,, d, k, t, x,, 2i,,,,,,,,,, u, ø,,,,,,, 6b,,, a, b, c,,, l,,,,,,,, u, v, x, y,, æ,,, 7d,,,,,,,,,,,,,,,, 7æ. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B, som vist på kortbilag 2. Delområde A for villaområdet Delområdet B for kystejendomme 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 1. Anvendelsen i delområde A og B er fastlagt til boligformål. 2. For delområde A gælder, at der på hver ejendom må opføres ét 10

13 beboelseshus til højest 2 familier. (Se 4 stk. 1 for krav til mindstegrundstørrelser ved tofamilie/dobbelthuse.) 3. For delområde B gælder, at der på hver ejendom kun må opføres ét beboelseshus for én familie. 4. For delområde A og B gælder, at der i den enkelte bolig kan drives liberalt erhverv som almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning af at virksomheden drives på en sådan måde: at karakteren af boligen ikke forandres herunder skiltning og lignende. at karakteren af boligområde ikke brydes. at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende at parkering til bolig og virksomhed sker på egen grund 4 UDSTYKNING OG BYFORTÆTNING 1. I delområde A kan der ske byfortætning efter følgende principper: Indretning af op til 2 boliger i bestående villaejendom nyopførelse af dobbelthus ved udstykning I forbindelse med byfortætning fastsættes følgende mindste grundstørrelser for enfamiliehuse og tofamilie-/dobbelthuse: Grundstørrelser for enfamiliehuse må ikke blive mindre end 700 m 2. Grundstørrelse for hver boligenhed i et tofamilie-/dobbelthus må ikke blive mindre end 500 m I delområde B er der ikke mulighed for byfortætning. I delområde B er matrikulære ændringer som udstykning til selvstændige ejendomme eller sammenlægning af ejendomme ikke tilladt. Mindre skelreguleringer er tilladt. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 1. Langs vejene i lokalplanområdet pålægges en byggelinje på 5 meter fra vejskel. Carporte, garager, udhuse og lignende kan placeres mellem vejskel og byggelinje. 2. Eksisterende offentlige tilgængelige stier i området skal bibeholdes. 11

14 3. I delområde A og B skal der ved nybyggeri på hver ejendom indrettes minimum 2 parkeringspladser pr. bolig. 6 TEKNISKE INSTALLATIONER 1. Der kan etableres solenergianlæg på facader og tage f.eks. solceller og solfangere under forudsætning af at anlægget ikke har reflekterende overflade. Bestemmelsen gælder ikke for de i lokalplanen udpegede bevaringsværdige bygninger 7 BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING OG YDRE FREMTRÆDEN Indenfor delområde A gælder: 1. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige Det maksimalt bebyggede areal for hver ejendom må ikke overstige 40% af grundens areal. Det maksimalt bebyggede areal omfatter beboelsesbygninger, småbygninger som drivhuse, carporte og lignende. 3. Bebyggelse må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter. Ved skade eller brand er det tilladt at genopføre en bygning med samme placering, udformning og materialer. 4. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, ifølge det til en hver tid gældende bygningsreglement. 5. Der må kun anvendes glaserede tegl med en maksimal glansværdi på 60 svarende til halvblank. Indenfor delområde B gælder: 6. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter. 8. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, ifølge det til en hver tid gældende bygningsreglement. 9. Der må kun anvendes glaserede tegl med en maksimal glansværdi på 60 svarende til halvblank. 10. For ejendommene på Gl. Strandvej nr samt Kystvej nr. 1-31c gælder, at der ikke må placeres bebyggelse og anlæg nærmere skrænttop end 12, 6 meter. Bebyggelse omfatter beboelsesbygninger, mindre bygninger som pavilloner, udhuse og lignende. Anlæg omfatter f.eks. hævede terrasser. 12

15 (Byggelinjen på 20 alen = 12, 6 meter svarer til byggelinjen i deklarationen fra 1901 omtalt i redegørelsen, og den hidtidige praksis i forhold til placering af byggeri i området.) 11. Der må ikke foretages terrænregulering eller etableres bebyggelse eller anlæg på kystskrænterne. Se undtagelse ved mindre bygning ved skræntfod 7 stk Det er tilladt at etablere en mindre terrasse i træ på højest 30 m2 ved skræntfod. Der må etableres åbent gelænder i forbindelse med terrassen, men ikke faste sider i form af plader så det får karakter af fast hegn. Terrænregulering vil kræve en tilladelse fra Fredensborg Kommune. Bestemmer for mindre bygning ved skræntfod i delområde B: 13. Det er tilladt på hver matrikel ved skræntfod at opføre én enkelt mindre bygning på maksimalt 10m2. Bygningens totalhøjde må maksimalt være 2,5 meter. 14. Mindre terrænregulering i forbindelse med placering og tilpasning af mindre bygning ved skræntfod er tilladt. Fredensborg kommune skal godkende omfanget af terrænregulering. 15. Bygningens facader skal udføres i træ og fremstå med afdæmpede farver i forhold til omgivelserne f.eks. grøn, brun eller sort. 16. Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 8 BEVARING AF BYGNINGER OG TRÆER 1. Bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet fremgår af kortbilag Bevaringsværdige bygninger i området må ikke nedrives uden tilladelse fra Fredensborg Kommune. 3. Enhver ændring af bevaringsværdige bygninger i det ydre ved ombygning eller tilbygning kræver tilladelse fra Fredensborg Kommune. Det gælder ændringer ved vinduer, døre, tagmaterialer eller overfladebehandling. Ved skade eller brand skal en bevaringsværdig bygning genopføres med samme placering, udformning og materialer. 4. Der må ikke etableres solenergianlæg på de i 8 stk. 1 nævnte bevaringsværdige bygninger. 5. På de bevaringsværdige bygninger må antenner eller parabolantenner ikke placeres på tage, bygningsfacader eller udvendigt på altaner, men kan placeres indvendigt på altaner eller f. eks. på terræn når den samlede højde ikke overstiger 2,5 meter. 6. De på kortbilag 3 viste træer bevares. Træerne må ikke stynes uden tilladelse fra Fredensborg Kommune. 13

16 9 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN Indenfor delområde A gælder: 1. Ubebyggede arealer inden for delområdet skal indrettes som have. 2. Hegn mod nabo- og vejskel skal være levende hegn med en maksimalhøjde på 2 meter. Indenfor delområde B gælder: 3. Ubebyggede arealer inden for delområdet må kun anvendes som have. Haven på skrænterne mod Øresund kan fremstå som naturområde. 4. Hegn mod nabo- og vejskel skal være levende hegn med en maksimal højde på 2 meter. 5. Større både og uindregistrerede køretøjer herunder campingvogne må ikke opbevares på ubebyggede arealer. 6. Det er tilladt på hver ejendom at etablere en trappe på kystskrænten. 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 1. Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret de under 5 stk. 3 nævnte anlæg til parkering. 11 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT OG SERVITUTTER 1. Ved den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves Byplanvedtægt for Humlebæk Nord nr. I og II 5 for villaområdet samt tillæg nr. 2 4 for det af lokalplanen omfattede område. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OG DISPENSATIONER FRA LOKALPLANEN 1. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører i sig selv ikke krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i denne lokalplan kan indrømmes af byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 14

17 Ændringer i lokalplanen kan ske efter byrådets vedtagelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages foranstående Lokalplan H107 til offentlig fremlæggelse. I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan H107 endeligt. Fredensborg Byråd 27.Oktober 2014 Thomas Lykke Pedersen / Kim Herlev Jørgensen Borgmester Kommunaldirektør 15

18

19 H28 H30 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4 ap 4 ap 4 ap 4 ap 4 ap 4 ap 4 ap 4 ap 4 ap d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ v

20 B A B v

21 H28 H30 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b v

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere