grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING"

Transkript

1 grønt regnskab 08 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

2 Grønt regnskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg Ledelsens redegørelse. Energianlæg Forbrug og miljøpåvirkninger. Energianlæg Basisoplysninger. Kontrolleret losseplads...12 Ledelsens redegørelse. Kontrolleret losseplads Forbrug og miljøpåvirkninger. Kontrolleret losseplads Ordforklaring...20 Bilag

3 Udarbejdelse/Opbygning Grønt regnskab 2008 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønne regnskaber. Det grønne regnskab er i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser opdelt i 2 særskilte regnskaber: Energianlægget. Kontrolleret losseplads. Hvert af de 2 regnskaber omfatter: Basisoplysninger Ledelsens redegørelse Væsentligste forbrug og miljøpåvirkninger. Oplysninger om væsentligt forbrug er af hensyn til overskueligheden anført som massebalanceskemaer med tilhørende detailoplysninger vedrørende modtaget affald, hjælpestoffer, fraført affald, energiproduktion, relevante emissioner til luften, spildevand, restprodukter m.v. Grønt regnskab 2

4 Energianlæg. Basisoplysninger BELIGGENHED M.V. Energianlægget er beliggende Troensevej 2 Aalborg Øst CVR-nr. : P-nummer : EAN-nr. : Energianlægget modtager hovedsageligt affald til forbrænding fra de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. MILJØTILSYNSMYNDIGHED Miljøcenter Århus er fra 1. januar 2007 godkendelses- og tilsynsmyndighed for I/S Reno-Nords energianlæg. MILJØGODKENDELSER Energianlægget reguleres af Nordjyllands Amts miljøgodkendelse af 7. marts Der er den 11. april 2003 givet tilladelse til etablering og drift af en ny affaldsforbrændingslinie (ovn 4) på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Miljøstyrelsen har den 9. november 2004 stadfæstet afgørelsen med visse ændringer og bemærkninger. Der er den 18. februar 2005 meddelt tilladelse til anvendelse af forurenet jord ved etablering af nyt slaggelager. Nordjyllands Amt har den 20. januar 2006 meddelt revision af en række vilkår i godkendelsen til ovn 4. Nordjyllands Amt har den 6. oktober 2006 meddelt tilladelse til fortsat drift af ovn 3. Tilladelsen er påklaget til Miljøstyrelsen og herfra videresendt til Miljøankenævnet. Der er ikke truffet afgørelse. SPILDEVAND I/S Reno-Nord udleder spildevand til både det offentlige kloaksystem og direkte til recipient. Sanitært spildevand og rengøringsvand fra aflæssehal m.m. udledes til det kommunale kloaksystem mens overfladevand udledes til Aalborg Kommunes regnvandssystem og herfra til Landbækken, der løber til Romdrup Å. Grønt regnskab 3

5 Energianlæg. Basisoplysninger Aalborg Kommune meddelte den 29. november 2006 midlertidig tilladelse til afledning af overskudsspildevand fra ovn 4 til det offentlige kloaksystem. Denne tilladelse blev forlænget og udløb 30. oktober I forbindelse med godkendelsen til etableringen af den 4. ovnlinie på Reno-Nord har Nordjyllands Amt, som en del af miljøgodkendelsen, givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af m 3 spildevand årligt fra røggasrensningen direkte til Limfjorden. BRANCHE OG AKTIVITETER Energianlægget er en del af affaldsbranchen. Hovedaktiviteten på I/S Reno-Nord - energianlægget - er af amtet placeret under følgende listepunkter: K102 (i)(a) - Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter en af metoderne D1- D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen. [K1b] K106 (i)(a) - Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons/time. [K8a] Biaktiviteterne Sortering og omlastning af elektronikskrot Oplagring og sortering af slagger er omfattet af listepunkt K Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. Grønt regnskab 4

6 Energianlæg. Ledelsens redegørelse GENERELLE OPLYSNINGER Energianlægget ejes af 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. I/S Reno-Nords bestyrelse besluttede i 2000 at etablere en ny ovnlinie, som blev idriftsat ultimo Den nye ovnlinie 4 har en kapacitet på 20 tons affald pr. time ved en brændværdi på 12 GJ/ton, svarende til ca tons affald pr. år, og vil dermed kunne brænde hele affaldsmængden fra selskabets interessentkommuner. Ud over at de miljømæssige forhold forbedres væsentlig, vil der også være en langt bedre udnyttelse af energien i affaldet på den ny ovnlinie 4, der har en virkningsgrad på ca. 98 %. Den producerede energi vil kunne forsyne ca husstande med elektricitet og ca husstande med varme. Væsentlig skærpede miljøkrav i henhold til EU-direktiv for forbrænding af affald gældende fra den 28. december 2005 gør, at selskabets 3 ældre ovnlinier ikke må idriftsættes uden væsentlige ændringer. På den baggrund er ovnlinie 1 og 2 skrottet mens der er gennemført væsentlige ændringer af ovnlinie 3, således at anlægget kan overholde gældende miljøkrav og vil kunne anvendes som reserveanlæg. VÆSENTLIGSTE MILJØPARAMETRE SAMT KONTROL De væsentligste miljøparametre, der kendetegner hovedaktiviteten er udledning af røggasser, som bl.a. indeholder saltsyre, svovldioxid, kulilte, tungmetaller og støv, og frembringelse af slagger og restprodukter fra røgrensningsanlægget. Udledningerne af røggasser er begrænset af kravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affaldsforbrænding, der fastsætter grænseværdier for de forskellige miljøbelastende stoffer i røggassen og de kontrolforanstaltninger, som skal udføres. Til kontrol af virksomhedens udledning til omgivelserne er der i miljøgodkendelsen, som følger bekendtgørelsen om affaldsforbrænding, beskrevet et program af kontrolmålinger. Der foretages kontinuerlige målinger af bl.a. saltsyre, TOC, svovldioxid, kulilte, NO x, støv samt forbrændingstemperaturer. Derudover foretager et godkendt målefirma 2 årlige stikprøvemålinger af forskellige stoffer i henhold til godkendelsen samt de nødvendige kontrolmålinger i forbindelse med kvalitetskontrollen af anlægsmålerudstyr. Alle måleresultater indsendes til tilsynsmyndigheden. Reno-Nord er i løbende dialog med tilsynsmyndigheden. Denne dialog underbygges af månedlige driftsrapporter, som fremsendes til tilsynsmyndigheden. MILJØPOLITIK Selskabet har en miljøpolitik under udarbejdelse. Grønt regnskab 5

7 Energianlæg. Ledelsens redegørelse MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER Selskabet stiller på nuværende tidspunkt ikke konkrete miljøkrav til leverandørerne. Opstilling af miljøkrav udarbejdes samtidig med miljøpolitikken. INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE Følgende afdelinger indenfor I/S Reno-Nord har direkte medvirket ved udarbejdelsen af grønt regnskab: Ledelsen Driftsafdelingen Administrativ afdeling. Arbejdet for de involverede personer har bestået i dataindsamling, opstilling af regneark, udarbejdelse af tekst- og layoutoplæg. Herudover bliver Grønt regnskab præsenteret for såvel arbejdsmiljø- som samarbejdsudvalg. ARBEJDSMILJØ Der er i 2008 ikke anmeldt arbejdsuheld, som er kategoriseret som ikke alvorlige. Alle uheld, også tæt ved hændelser, behandles af sikkerhedsorganisationen, som vurderer, om der skal ske ændringer på maskiner eller arbejdsrutiner. Arbejdsmiljøarbejdet har i 2008 fokuseret på udarbejdelse af internt system for brugsanvisninger for kemikalier og værnemidler. En samlet arbejdsmiljøhåndbog er under udarbejdelse og forventes færdig primo MODTAGNE KLAGER Der er ikke modtaget klager i Grønt regnskab 6

8 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger ELPRODUKTION: MWh SALG TIL NETTET: MWh RØGGAS EGET FORBRUG: MWh AFFALD MODTAGET: Dagrenovation tons Storskrald tons Erhvervsaffald tons Farligt affald tons I alt tons FORBRUG: Elektricitet MWh Diesel m.m tons Fyringsolie tons Syrer/baser tons Kalk, røgrensningsanlæg tons Vand, Romdrup Å m 3 Vandværksvand m 3 Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet) m 3 Perkolat fra Rærup tons EL- PRODU- CERENDE ANLÆG ENERGIANLÆG 2008 UDGÅEDE MÆNGDER: Elektricitet MWh Fjernvarme MWh RESTPRODUKTER AFSAT TIL SPECIALDEPONI: Fraført flyveaske tons Fraført filterkager tons Fraført gips tons Fraført restprodukt fra semitørt anlæg... - tons AFSAT TIL GENANVENDELSE: Fraført slagge tons Fraført stort forbrændingsjern tons Fraført småt forbrændingsjern tons Fraført ikke-magnetiske metaller tons Fraført jern og metalskrot fra aflæssehal tons Plast til genanvendelse kg Pap/papir kg SPILDEVAND OFFENTLIG KLOAK- SYSTEM: m 3 LIM- FJORDEN: m 3 Se side 11 I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 7

9 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR Reno-Nord løser fortsat opgaver for interessentkommunerne, og skal fremover stå for modtagelse og sortering af det elektroniske affald, som blandt andre Aalborg Kommune indsamler på genbrugspladser, og affald som samles ind hos forhandlere af elektronik. Efter en sortering i de typer elektronikaffald, som er specificeret i bekendtgørelsen, overdrages affaldet til de virksomheder, som har fået overdraget den videre håndtering og behandling af affaldet fra Reno-Nords område. Der er i 2008 i alt modtaget følgende affaldsmængder : 783 tons hvidvarer og kølemøbler tons andet elektronikaffald. MODTAGET TIL FORBRÆNDING Dagrenovation... tons Storskrald... tons Erhvervsaffald... tons Miljøfarligt affald... tons I alt modtaget... tons * * I 2008 er den gennemsnitlige brændværdi beregnet til 10,7 GJ/ton. Den maksimale tilladte affaldsmængde for 2008 er dermed ca tons. FORBRUG Elektricitet... MWh Diesel m.m.... tons Fyringsolie... tons Syrer/baser... tons Kalk, røgrens... tons Vand, Romdrup Å... m Vandværksvand... m Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet).. m Perkolat fra Rærup... tons Grønt regnskab 8

10 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger SPILDEVAND Spildevand 1... m Forholdene vedrørende spildevand er belyst side 11. UDGÅENDE MÆNGDER Solgt energi Elektricitet... MWh Fjernvarme... MWh Afsat til genanvendelse Slagger... tons Forbrændingsjern... tons Ikke-magnetiske metaller fra slagger... tons Jern- og metalskrot fra aflæssehal... tons Plast til genanvendelse... kg Pap/papir... kg Restprodukter Flyveaske 1... tons Filterkager... tons Gips... tons Restprodukt fra semitørt anlæg... tons Anvendes til opfyldning af gamle saltminer i Tyskland. RØGGAS Inden røggassen sendes ud i atmosfæren er langt hovedparten af de miljøbelastende stoffer renset fra i anlæggets røgrensningsanlæg. De resterende miljøbelastende stoffer i røggassen er opgjort side 10. MODTAGET ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR TIL OMLASTNING Kølemøbler og hvidevarer... tons Elektronikaffald... tons Grønt regnskab 9

11 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger RØGGASSENS INDHOLD AF MILJØBELASTENDE STOFFER Årsgennemsnit af egne kontrolmålinger mg/nm 3* Grænseværdier mg/nm 3* Støv... ~ 0 10 Total kulstof...toc ~ 0 10 Kulilte...CO 2,3 100 Saltsyre... HCl ~ 0 10 Svovldioxid...SO 2 ~ 0 50 NO x År Udledning Totaludledning for året g/ton affald kg ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ Grønt regnskab 10

12 Energianlæg. Forbrug og miljøpåvirkninger SPILDEVAND Den største kilde til spildevand på energianlægget er røgrensningsanlægget på ovnlinie 4, der ved en våd adskillelse renser røgen for sure gasser og andre forurenende stoffer. I røgrensningsanlægget dannes der vand ved kondensering af røggassen. Al spildevand fra ovnlinie 4 røgrensningsanlæg renses og udledes til Limfjorden. Øvrige kilder til spildevand er følgende: Rent vand fra kedlen. Opstår ved fremstilling af dionat til kedlen Processpildevand Slaggeperkolat, som er udledt efter rensning Rengøringsvand Husholdnings- og sanitetsvand. Alt øvrigt spildevand udledes til kloak. Rent spildevand fra kedel... m Processpildevand... m Slaggeperkolat efter rensning i MetClean-anlæg... m Husholdning/sanitetsspildevand... m Rengøringsvand fra aflæssehal... m I alt... m Grønt regnskab 11

13 Kontrolleret losseplads. Basisoplysninger BELIGGENHED M.V. Rærup kontrollerede losseplads og genbrugsanlæg er beliggende Halsvej 70, Rærup Vodskov CVR-nr. : P-nummer : EAN-nr. : Lossepladsen modtager hovedsageligt affald til deponering og genbrug fra de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. MILJØTILSYNSMYNDIGHED Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen er fra 1. januar 2007 godkendelsesmyndighed og Miljøcenter Århus vil være tilsynsmyndighed for I/S Reno-Nord. MILJØGODKENDELSER Den kontrollerede losseplads er miljøgodkendt af Nordjyllands Amt den 11. februar Der er den 25. oktober 2002 meddelt vilkårsændring vedrørende specialdepotet for metalforurenet jord Der er den 12. november 2003 meddelt tillæg til godkendelsen. Tillægget omfatter godkendelse til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 18. november 2003 meddelt dispensation til genanvendelse af slagge til bundsikring af mellemlager. Der er den 21. april 2004 meddelt vilkårsændring af vilkår 8 til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 27. december 2005 meddelt godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads. Der er den 7. november 2006 meddelt midlertidig tilladelse til udlægning af affald i overhøjde på Rærup Losseplads Der er samtidig i forbindelse med ansøgningen om ny miljøgodkendelse udarbejdet et nyt grundvandskontrolprogram, hvilket er godkendt af amtets grundvandskontor. BRANCHE OG AKTIVITETER Den kontrollerede losseplads er en del af affalds- og genvindings branchen. Hovedaktiviteten er deponering af affald, der ikke er egnet til genbrug eller forbrænding samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som derefter genanvendes. Mellemlagring af brændbart storskrald og industriaffald. Modtagelse, behandling og oparbejdning af biobrændsel. Den kontrollerede losseplads er omfattet af følgende listepunkt.: K Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i) (a) [K 3 a] Affald, der afleveres til deponering, indeholder ofte affald, der kan frasorteres til forbrænding eller genbrug. På pladsen sorteres affald, så mindst muligt deponeres. Sorteringen foregår maskinelt. Grønt regnskab 12

14 Kontrolleret losseplads. Ledelsens redegørelse GENERELLE OPLYSNINGER Den kontrollerede losseplads ejes af de 5 interessentkommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Den kontrollerede losseplads modtager hovedsageligt affald til deponering og genbrug fra de 5 interessentkommuner. Den kontrollerede losseplads blev anlagt i VÆSENTLIGSTE MILJØPARAMETRE SAMT KONTROL Den væsentligste miljøparameter, der kendetegner hovedaktiviteten, er udledning af perkolat. Pladsen er forsynet med membran og drænsystem, således at perkolatet ledes til kloak og dermed undgås forurening af grundvandet. Udledningen af perkolat sker i henhold til Afledningstilladelse fra Aalborg Kommune af den 29. april 1998, der fastsætter grænseværdier for de forskellige miljøbelastende stoffer samt fastsætter de kontrolforanstaltninger, som skal udføres. I miljøgodkendelsen for lossepladsen stilles ud over krav til perkolat også krav om omfattende kontrol af grundvand. To gange pr. år tages der prøver af grundvandet i 2 drænområder. Prøverne gennemgår en omfattende analyseundersøgelse. Eksternt firma afrapporterer til tilsynsmyndigheden. Rambøll har i juni 2004 udarbejdet en rapport om ekstern støj, som konkluderer at grænseværdien på 55 dba overholdes såvel i den nuværende som i den fremtidige driftssituation. MILJØPOLITIK Selskabet har en miljøpolitik under udarbejdelse. MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER Selskabet stiller på nuværende tidspunkt ikke konkrete miljøkrav til leverandørerne. Opstilling af miljøkrav udarbejdes samtidig med miljøpolitikken. INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE Følgende afdelinger indenfor I/S Reno-Nord har direkte medvirket ved udarbejdelsen af grønt regnskab: Ledelsen Driftsafdelingen Rærup Administrativ afdeling. Arbejdet for de involverede personer har bestået i dataindsamling, opstilling af regneark, udarbejdelse af tekst- og layoutoplæg. Herudover bliver grønt regnskab præsenteret for såvel arbejdsmiljø- som samarbejdsudvalg. Grønt regnskab 13

15 Kontrolleret losseplads. Ledelsens redegørelse ARBEJDSMILJØ Der er anmeldt 2 arbejdsuheld i Arbejdstilsynet har i 2008 været på besøg på lossepladsen og påpeget forskellige forhold, som skulle rettes. De påtalte forhold er rettet og lossepladsen har nu en grøn smiley hvilket indikerer, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. INDTRUFNE NØDSITUATIONER Der er opstået brand i det mellemdeponerede affald ad flere gange. Brandene er hurtigt blevet slukket, og der er ikke brændt store mængder affald. MODTAGNE KLAGER Selskabet har ikke modtaget klager i Grønt regnskab 14

16 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger DEPONERINGSANLÆG AFFALD MODTAGET: Deponering tons Dieselolie l El kwh Vandværksvand m 3 Nedbør mm Smøreolie l DEPONERINGSANLÆG 2008 Forbrændingsegnet til energianlæg tons Kompakteret kreosot imprægneret træ tons Kompakteret andet imprægneret træ tons Blandet jernaffald tons Udsorteret gips tons Udsorteret PVC-affald tons Udstødningsgas CO tons Perkolat... * m 3 Perkolat afleveret til energianlæg t Olieaffald l * Heraf m 3 fra RGS 90 anlæg. I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. OPARBEJDNING AFFALD MODTAGET: Oparbejdning tons Dieselolie l El kwh Brøndvand m 3 Smøreolie l OPARBEJDNING 2008 Fraførte materialer tons Udstødningsgas CO tons Olieaffald l Komposteret vandløbsgrøde... 0 tons I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 15

17 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL AFFALD MODTAGET: Storskrald tons Erhvervsaffald tons Kreosotbehandlet træ tons I alt tons Biobrændsel tons MIDLERTIDIG OPLAG- RING, FORBRÆN- DINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL 2008 FRAFØRT TIL ENERGIANLÆG: Mellemlageret affald tons Biobrændsel tons I alt tons DEPONERINGSANLÆG MODTAGET TIL DEPONERING I alt modtaget... tons FORBRUG Dieselolie... l El...kWh Vandværksvand... m Nedbør...mm Smøreolie... l Grønt regnskab 16

18 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger Forbrændingsegnet til energianlæg... tons Kompakteret kreosot imprægneret træ... tons Kompakteret andet imprægneret træ... tons Blandet jernaffald... tons Udsorteret gips... tons Udsorteret PVC-affald... tons Udstødningsgas CO 2... tons Perkolat 1... m * * * Olieaffald... l Perkolatet ledes til det kommunale spildevandssystem. Der er lavet 1 stikprøvemåling i Resultatet af denne måling og de gældende grænseværdier er som på side 19. * Heraf m 3 fra RGS 90 anlæg. MODTAGET TIL OPARBEJDNING Asfalt... tons Genbrug 0 (beton klar til knusning).... tons Genbrug 1 (beton)... tons Genbrug 2 (tegl, beton med jord)... tons Genbrug 3 (tegl med jord, stor beton)... tons Genbrug 4... tons Fiberplader... tons Fiberplader garantiordning... tons Vandløbsgrøde... tons Grønt regnskab 17

19 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger FORBRUG Dieselolie... l El...kWh Brøndvand... m Smøreolie... l UDGÅENDE MÆNGDER Salg genbrug 1... tons Salg genbrug 2 (Knust tegl)... tons Salg genbrug 4 (Knust beton)... tons Salg genbrug 5 (Knust asfalt)... tons Ubehandlet tegl/beton... tons Udstødningsgas CO 2... tons Jern til oparbejdning... tons Olieaffald...l Komposteret vandløbsgrøde... tons MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / BIOBRÆNDSEL MELLEMLAGER BRÆNDBART/BIOBRÆNDSEL Storskrald... tons Erhvervsaffald... tons Biobrændsel... tons Grønt regnskab 18

20 Kontrolleret losseplads. Forbrug og miljøpåvirkninger FRAFØRT TIL ENERGIANLÆG Mellemlageret affald... tons Biobrændsel... tons MÅLINGER AF PERKOLAT Gennemsnitlig indhold i perkolatet. Egenkontrolresultater Grænseværdier Vandmængde...m Bundfald... Totalt udledt Fedt og olie... Totalt udledt Zink...Zn Totalt udledt Cadmium... Cd 0,69 ml/l 26 ml/l 168 ml/l 260 ml/l 0,2 ml/l 300 ml/l m m m m m mg/l ,48 mg/l 0,66 mg/l 1,19 mg/l 0,236 mg/l 0,382 mg/l 5 mg/l g g g g g <0,003 mg/l 0,005 mg/l 0,009 mg/l 0,001 mg/l 0,0007 mg/l <0,01 mg/l Totalt udledt <66 g 129 g 243 g 33 g 22,7 g Bly...Pb 0,08 mg/l 0,15 mg/l 0,032 mg/l 0,017 mg/l 0,007 mg/l 0,1 mg/l Totalt udledt g 387 g 866 g 563 g 227 g Nikkel...Ni 0,029 mg/l 0,04 mg/l 0,03 mg/l 0,025 mg/l 0,039 mg/l 0,25 mg/l Totalt udledt 624 g g 812 g 828 g g Kobber... Cu Totalt udledt Chrom... Cr Totalt udledt Kviksølv... Hg 0,03 mg/l 0,02 mg/l 0,05 mg/l 0,071 mg/l 0,008 mg/l 0,5 mg/l 620 g 517 g g g 260 g 0,009 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,026 mg/l 0,009 mg/l 0,3 mg 199 g g g 861 g 292 g <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l 0,006 mg/l Totalt udledt <26 g <26 g <26 g <33 g 32,4 g Ph... 7,5 7,5 7,5 7,8 8,15 6,0-9,5 Der er lavet 1 prøve i Grønt regnskab 19

21 Ordforklaring CFC-gas... detektionsgrænse... EBK-temperatur... eluat-koncentration... emissioner... GJ... kg... kwh... m 3... mg/l... ml/l... ng... mm... MW... MWh... kølemiddel, som består af klor, fluor og kulstof nedre grænse for hvad man kan måle temperatur i efterforbrændingszonen på et forbrændingsanlæg koncentration af et stof i væsken fra et udvaskningsforsøg udledninger giga joule kilogram kilo watt time kubikmeter milligram per liter milliliter per liter nanogram millimeter mega watt mega watt time Nm 3... normal m 3 perkolat... ph... recipient... topografi... totalalkalinitet... TS... verifikationsmålinger... afledning/spildevand surhedsgrad: En opløsning med ph7 er neutral. Er ph lavere end 7 er væsken sur (en syre). Er ph højere end 7 er væsken basisk (alkalisk) vandløb, sø, fjord eller hav hvortil der udledes spildevand landskabets form udtryk for basestyrken af et stof/væske tørstof kontrol af anlægsmålerudstyr <... mindre end >... større end Grønt regnskab 20

22 Bilag. Redegørelse Rapporten er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, 21, stk. 2 samt vejledning fra Nordjyllands Amt ANLÆG 4 År 2008 har generelt været et tilfredsstillende år med 2 planlagte stop. Det første for inspektion og planlægning og det andet et revisionsstop. De ikke planlagte stop var udelukkende forårsaget af kendte forhold hvis afhjælpning er indarbejdet i ombygningsplaner og procedurer. ANLÆG 3 Anlæg 3 har ikke været i drift i 2008, men er løbende blevet afprøvet og vedligeholdt således anlæggets funktion som reserveanlæg/standby er opfyldt. Grønt regnskab 21

23 Bilag. Emissioner Anlæg 4 mg/nm 3 * ved referencetilstand 10. september 02. december Gennemsnit Grænseværdier mg/m 3 n * Ilt... 7,1 6,9 7,0 10 Bly...Pb <0,0005 0,00042 <0,00046 Chrom... Cr <0,002 0,0015 <0,002 Kobber...Cu <0,003 <0,002 0,003 Mangan... Mn 0,00073 <0,003 <0,0019 Nikkel...Ni <0,003 <0,002 0,0025 Arsen... As <0,0002 <0,0001 <0,0002 Antimon...Sb <0,0005 <0,0003 <0,0004 Cobolt...Co <0,0003 <0,0002 <0,0003 Vanadium...V <0,0002 <0,0003 <0,0003 Cadmium...Cd <0,00008 <0,00006 <0,00007 Thallium... Tl <0,00008 <0,0002 <0,00014 Kviksølv...Hg 0,0019 0,0039 0,0029 0,05...Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, Co, V <0,01 <0,01 <0,01 0,5...Cd, Tl <0,0002 <0,0003 <0,0003 0,05... Ni, Cd, Cr, As <0,005 <0,004 <0,005 0,075 Flussyre... HF <0,1 <0,1 <0,1 2 Dioxiner og furaner... 0,012 0,032 0,022 0,1...PAH <0,00003 <0,00008 <0, ,005 * En normalkubikmeter (Nm 3 ) er en kubikmeter gas ved den såkaldte referencetilstand, som er 11% O 2. ** Parameter ikke målt ved måling. Grønt regnskab 22

24 Bilag. Kontinuerlige målinger KONTINUERLIGE MÅLINGER ANLÆG Ovn 4 Driftstimer EBK-underskridelser C... Total 474 EBK-underskridelser C... I forbindelse med start/stop 443 EBK-underskridelser C...Normal drift 76 Opstarter... 6 Nedlukninger...Planlagte 2 Nedlukninger... Ikke planlagte 4 Støv...30 min. > 30 0 Støv...30 min. > 10 0 Støv...30 min. > TOC...30 min. > 20 0 TOC...30 min. > 10 0 HCI...30 min. > 60 0 HCI...30 min. > 10 0 SO min. > SO min. > 50 1 NOX...30 min. > NOX...30 min. > Grønt regnskab 23

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

Grønt regnskab. Reno-Nord

Grønt regnskab. Reno-Nord Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB INTERESSENTSKABET Reno-Nord ENERGIANLÆGGET KONTROLLERET LOSSEPLADS

GRØNT REGNSKAB INTERESSENTSKABET Reno-Nord ENERGIANLÆGGET KONTROLLERET LOSSEPLADS GRØNT REGNSKAB 2009 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ENERGIANLÆGGET KONTROLLERET LOSSEPLADS Grønt regnskab 2009 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning... 2 Basisoplysninger. Energianlæg... 3-4 Ledelsens

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 2012 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Generelle oplysninger... 1 Forord... 2 Præsentation af I/S Reno-Nord... 3 Miljøpolitik... 5 Væsentlige

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

BE-MØDE 12.05.2015 BILAG 4. 2014 Miljøredegørelse

BE-MØDE 12.05.2015 BILAG 4. 2014 Miljøredegørelse 2014 Miljøredegørelse Indhold Generelle oplysninger... 2 Om I/S Reno Nord og denne EMAS redegørelse... 3 Hvem er vi?... 4 Miljøpolitik... 5 Væsentlige direkte og indirekte miljøpåvirkninger... 6 Energianlæg

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET 2009 Koncernen Regnskab 2007 Budget 2008 Omsætning: Energianlæg... 125.458 143.800 119.300 Losseplads... 16.239 14.700 14.900 Elektronikaffald... 2.143 143.840 2.100

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET 2012 Koncernen Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Energianlæg... 128.848 137.500 134.000 Losseplads... 19.447 16.400 15.600 Kølemøbler og elektronikaffald... 1.937

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste.

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste. I/S Skovsted Losseplads Asylgade 30 7700 Thisted Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/bevch Den 10.06. 2016. Sendt digitalt til CVR: 30811526 Sendt pr. e-mail til Søren Funder: SFL@thisted.dk og

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

årsrapport 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

årsrapport 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING årsrapport 08 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...4 Ledelsesberetning...5-6

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord ÅRSRAPPORT

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord ÅRSRAPPORT INTERESSENTSKABET Reno-Nord ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...4 Ledelsesberetning...5-6 Hovedtal...7 Anvendt

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Jord & Affald J.nr. MST-764-00037 Ref. thfru Den 27. juni 2017 Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af imprægneret træaffald Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem.

Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem. Affalds-ordliste Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem. Bly Bly er et blå-gråt metal. Det er blødt og meget tungt. Bly er et af de almindeligste

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for Energnist Esbjerg Forbrænding af farligt affald Øgning af mængden af affald Etablering af røggaskondensering Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere