Stilladsbranchen i dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stilladsbranchen i dag"

Transkript

1 Prags Boulevard 47, DK-2300 Copenhagen S, Denmark Herlev Stillads Stilladsbranchen i dag Et kig på stilladsbranchen - set i helikopterperspektiv. Februar 2010 Foto: Simon Ladefoged

2 Indholdsfortegnelse Baggrund med projekt- og metodebeskrivelse 3 Procesbeskrivelse 7 Interessenter 13 Regionale afvigelser, Sæsonafvigelser 15 Organisation 18 Aflønning priskurant/akkord 20 Stilladstyper, komponenter og producenter 26 Hjælpemidler og sikkerhedsudstyr 30 Konkurrenter. 36 Uddannelse 38 Økonomi 40 Arbejdsmiljø/Ulykker/Nedslidning 46 Lovgivning 50 Konklusion på Presearch 54 Konference 56 Konklusion på konference 64 Konklusion og anbefaling 66

3 3 CPH Design Baggrund Udgangspunktet for projektet som beskrives i denne rapport, er et ønske om at få et overblik over stilladsbranchens styrker, svagheder og muligheder for fremtiden. Arbejdet er bestilt af Herlev Stilladser ApS ved Kurt Bo Jensen. Kurt Bo Jensen er formand for stilladssektionen i Dansk Byggeri og har i den sammenhæng deltaget i arbejdet i branchens arbejdsmiljøråds gruppe om stilladsarbejde. Projektet er udviklet i samarbejde med denne gruppe og med Dansk Byggeri, mens implementeringen hovedsagelig foretages af CPH Design. Projektets styregruppe består af følgende medlemmer: Kurt Bo Jensen, Johnnie Lønbirk, Leif Black, Klaus W. Bjerregaard - Stilladssektionen, Dansk Byggeri. John Ekebjærg Jakobsen, Simon Gregersen - Stilladsarbejdernes Landsklub. Ann Mills Karlslund, Dansk Byggeri Søren Jakobsen, Frej Tobias Lotus - CPH Design Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden. Følgende er uddrag af projektbeskrivelsen i forbindelsen med fondsansøgningen: Nye ideer til ulykkesforebyggelse og god ergonomi i stilladsbranchen. Der findes i Danmark ca. 140 virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med opstilling af stilladser til byggeriet. De beskæftiger små 1200 stilladsarbejdere, som i meget vidt omfang er uddannede. I de senere år er der herudover ansat en del stilladsarbejdere i vikarvirksomheder, og desuden foretager mange murerarbejdsmænd stilladsarbejde. Endelig er der en del stilladsarbejdere beskæftiget udenfor byggeriet, de såkaldte riggere ved boreplatforme og lign. Men nok så vigtigt er der jo mange håndværkere, som er brugere af stilladser, som arbejder fra dem og også i et vist omfang modificerer dem: flytter rækværker, vedhæftninger, konsoller etc. for bedre at kunne komme til at arbejde eller færdes hensigtsmæssigt. Også disse håndværkere møder forskellige risici og påvirkninger i deres arbejde på stilladser. Stilladsbranchen Stilladsbranchen har i mange år været kendt som en farlig branche. Dels var arbejdet stærkt belastende for bevægeapparatet, og dels var der den risiko, som følger af at arbejde i højden. Branchen har desuden været præget af stærke faglige kampe og i et vist omfang af virksomheder, som blev etableret på et skrøbeligt forretningsmæssigt grundlag, og som ofte hurtigt gik ned, men som i deres korte levetid bidrog til billedet af ligegyldighed med arbejdsmiljø og sikkerhed. I de senere årtier har branchen imidlertid lagt mange kræfter i at ændre på dette billede. Der har været en målrettet indsats i forhold til at udvikle såvel materiellet som de tekniske hjælpemidler, og der er blevet etableret et frugtbart samarbejde i regi af branchearbejdsmiljørådet. Det vigtigste resultat af dette samarbejde har været den handlingsplan for branchen, som blev vedtaget i

4 4 CPH Design , og som især havde som formål at mindske de ergonomiske belastninger. Implementeringen af handlingsplanen har i vidt omfang været en succes: der er blevet investeret i rigtigt mange el-hejser, lastvognsmonterede kraner, rammetainere osv. osv. Branchen har også undersøgt procedurer og metoder for at fastslå, hvor belastningerne især ligger, og den tilgængelige viden herom er blevet meget større. Imidlertid er der stadig behov for at udvikle arbejdsmiljø og sikkerhed i branchen. Et stort dilemma udgøres af den modstilling, som i et vist omfang udgøres af ergonomiske hensyn på den ene side og ulykkesforebyggelse på den anden. Ramme/Hegn princippet Den fremherskende metode har i mange år været det såkaldte ramme/hegn-princip: når første dækhøjde er monteret, modtager den stilladsmontør, som går på stilladset (topmanden), to rammer fra sin makker ved stilladsets fod (bundmanden). Han monterer den første ved opgangsfeltet og den næste ved enden af det første dæk, hvorefter han modtager og monterer rækværket (hegnet) mellem de to. Han går således dækkets længde frem og tilbage uden hegn, men monterer løbende hegn tilbage til opgangsfeltet. Der er ingen dokumentation for faldulykker i denne proces, men det er opfattelsen i branchen, at uddannede stilladsarbejdere meget sjældent har faldulykker netop her. også her er der ofte tale om risici for både nedslidning og ulykker. En simpel gennemlæsning af Arbejdstilsynets påbud i forbindelse med de fire årlige aktionsdage i byggeriet afslører, at halvdelen eller flere baserer sig på ulykkesrisici og en meget stor del af disse er knyttet til arbejde på stilladser. Der er altså risici knyttet til hele stilladsets funktionsperiode, og det forekommer derfor gavnligt at se på hele forløbet og ikke kun montering og demontering. Projektets formål og succeskriterier Det er formålet dels at skabe en fælles vidensbase om de muligheder, som i dag er til stede for både at mindske de ergonomiske belastninger og forebygge faldulykker ved opstilling, brug, ændring og nedtagning af stilladser og dels at udstikke retningslinjer for det fremtidige udviklingsarbejde på området. Slutresultatet skal være en rapport, som præcist og konkret gør rede for følgende: - Et projekt til udvikling af tekniske hjælpemidler - Et projekt til udvikling af procedurer for risiko vurdering, planlægning, standarder og metoder. - Et projekt til udvikling af regler og vejledninger Projektets aktiviteter og metoder. Projektet har to faser og følger i det store og hele den metodik, som CPH Design har udviklet til deltagerinvolverende design af arbejdsgange, og som er blevet brugt med succes før. Ramme/hegn-princippet er imidlertid blevet udfordret af en dom i Vestre Landsret, som fastslog, at stilladsarbejdere aldrig må gå forbi åbne felter uden sikring. Denne sikring er foreløbigt blevet defineret ved brug af en række tekniske hjælpemidler (opskydeligt rækværk, forskellige former for line eller materialekurv monteret på teleskoplæsser). Disse er alle blevet afprøvet i branchen, men de er blevet afvist, da de alle enten forøger ulykkesrisikoen eller øger den ergonomiske belastning betragteligt. Situationen er således, at Arbejdstilsynet og stilladsbranchen er meget uenige om, hvorledes den konkrete implementering af Viborg-dommen skal se ud. P.t. er bekendtgørelsen under revision, men konflikten er ikke løst, og en løsning, som er tilfredsstillende for alle parter løsning, er endnu ikke fundet. Brugerne af stilladser Men stilladser skal ikke kun stilles op og pilles ned, de bruges af mange forskellige håndværkergrupper, og Først gennemføres en forundersøgelse, hvor den tilgængelige viden i branchen indsamles og kortlægges. Kortlægningen foretages af en virksomhed, som har stor erfaring med udvikling af tekniske hjælpemidler med henblik på forebyggelse af nedslidning og ulykker, CPH design, i samarbejde med Herlev Stilladser og Dansk Byggeri. Metoden bygger især på interviews med arbejdsmiljøspecialister og medlemmer fra hhv. Dansk Byggeri og Stilladsarbejdernes Landsklub; samt på observationer, deltagelse i arbejdet og interviews i marken. Derefter afholdes et heldags seminar med deltagelse af personer fra branchen og fra de brancher, som bruger de opstillede stilladser. Seminaret indledes med state-of-the-art oplæg om erfaringer med tekniske hjælpemidler. Derefter vil der blive arbejdet i vekslende arbejdsgrupper under ledelse af og i samarbejde med proceskonsulenter og industrielle designere, som har erfaring med brugerstyret innovation.

5 5 CPH Design Begrundelse for valg af aktiviteter og metode. Det meste af den teknologiske og sikkerhedsmæssige udvikling i branchen er sket gennem tryk og modtryk: myndighederne har forlangt særlige standarder og stilladsarbejderne har tilpasset dem til arbejdsprocesser, som bl.a. har været defineret af aflønningsformerne. Kreative virksomhedsindehavere og ansatte har opfundet eller udviklet udstyr, som har passet til branchens særlige behov, sideløbende med virksomheder, som har løst sikkerhedsproblematikken ved at ignorere den. Nærværende projekt er et forsøg på at skabe et andet, mindre konfrontatorisk og splittet diskussionsklima, som kan åbne op for andre løsninger, også løsninger som ikke alene baserer sig på udviklingen af tekniske hjælpemidler, men i lige så høj grad inddrager procedurer og metoder, samarbejde og planlægning. Sikring af målgruppens deltagelse. Konferencen skal, foruden de mennesker, som har deltaget i denne diskussion i længere tid, have en stor andel af deltagere, som kommer fra stillads- og byggevirksomhederne og har den praktiske erfaring, også gerne som sikkerhedsrepræsentanter eller lokale Ole opfindere, men som ikke nødvendigvis har været involveret i det organisatoriske arbejde. Nytænkning. Nytænkning ligger dels i selve konferencens ide, men det er også forventningen, at konferencens resultat vil være nytænkende. De projekter, som forventes at være resultatet, skulle gerne kunne forbinde ergonomiske og ulykkesforebyggende tiltag og det ville i sandhed være nyt. Forankring efter projektperiodens udløb. Projektet er forankret i branchearbejdsmiljørådets stilladsgruppe, som samarbejder med os om udviklingen. Hele ideen med projektet er at lægge grunden til det videre udviklingsarbejde både i virksomheden og i branchen. Evaluering Konferencen og rapporten vil blive evalueret i samarbejde med branchearbejdsmiljørådet og de deltagende organisationer. Succes-kriteriet vil være, om det er lykkedes at skabe grundlaget for en målrettet udviklingsindsats på kort sigt. Rapporten Som nævnt er projektet delt i to hovedfaser nemlig en PreSearch og en konference. PreSearcen er en forundersøgelse som indsamler og kortlægger tilgængelig viden i branchen. Denne viden danner basis for afholdelse af en konference med deltagelse af repræsentanter fra stilladsbranchen og andre interessenter. De to hovedfaser beskrives i det følgende og afsluttes hver især med en delkonklusion.

6 6 CPH Design PreSearch

7 7 CPH Design Procesbeskrivelse I forhold til byggebranchens øvrige aktørere indtager stilladsbranchen en speciel plads. Modsat de traditionelle håndværksfag bidrager stilladsbranchen ikke med et blivende stykke arbejde, som står tilbage når alle har forladt pladsen. Stilladser er et redskab som, i en periode, stilles til rådighed for byggeriets øvrige aktører og som fjernes igen efter endt brug. Stilladset skal som hovedformål muliggøre, at arbejde kan udføres forskellige - og måske ellers utilgængelige - steder i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri eller ved nybyggeri. Der anvendes også stilladser ved andre typer opgaver, offshore arbejde, events m.m. I denne sammenhæng vil der dog være fokus på stilladsanvendelse i forbindelse med byggeri. Reklame Der er i branchen ikke tradition for, at man gør meget ud af at reklamere for sit stilladsfirma. Mange undlader, at sætte skilte med firmanavn på de stilladser, der opstilles. Dette bunder muligvis i en holdning om, at man skal gøre sig kendt på kvaliteten af sit arbejde - ikke pga. af reklamer. Stilladsarbejdere fra samme virksomhed ses ofte iført civilt og forskelligt tøj, modsat mange af deres kollegaer fra byggebranchen, som er ens påklædt og ofte med firmareklamer på tøjet. De fleste lastbiler bærer dog firmanavn. Tilbudsgivning I forbindelse med tilbudsgivning fremsendes branchens Standardlejevilkår. Af disse fremgår, at stilladserne efter aflevering (hvor de bliver forsynet med et grønt godkendelsesskilt) står for lejers/kundens regning og risiko. Processens indhold fra start til slut kan sammenlignes med den som kendes fra de øvrige faggrupper i byggebranchen med licitationer, tilbudsgivning osv. Dog indeholder stilladsprocessen, som nævnt, også en nedtagning efter endt brug. Det generelle indtryk er at de fleste opgaver kommer i hus på baggrund af kundehenvendelser eller i form af licitationer. Entrepriser Langt de fleste stilladsentrepriser bliver udført i fagentreprise eller i underentreprise. I fagentreprise er det bygherren, der betaler for stilladset og stiller det til rådighed for de øvrige entreprenører på opgaven. Hvis tilbud er afgivet i underentreprise, er det typisk fordi hovedentreprenøren har den mest betydende entreprise på den samlede opgave. Det kan eksempelvis være en tømrervirksomhed i forbindelse med en vinduesudskiftning, en maler- eller facadevirksomhed i forbindelse med en facaderenovering, eller en tagentreprenør i forbindelse med en tagrenovering. Stilladsopdstilling er ofte både første og sidste led i byggeprocessen. Ordrebekræftelse foregår oftest telefonisk og ordren bliver tit først endeligt afgivet i sidste øjeblik. Kunden har tiltrods herfor en forventning om at arbejdet stadig kan udføres - og stilladsfirmaerne har indstillet sig på at sådan er det bare. Faktisk vil en ordre afgivet i god tid kunne være et irriterende element i planlægningen fordi en tidligt afgivet ordre ligger fast i modsætning til sidsteøjebliks-ordrer, som måske bedre kan passes ind i puslespillet. Opmåling Forudgående opmålinger fremgår på større opgaver af projektbeskrivelsen. På mindre opgaver forestår stilladsentrenøren selv opmålingen før tilbudsgivning. Det er meget sjældent nødvendigt at foretage jordbundsprøver i forbindelse med opstilling af stillads. Dette vil stort set altid være beskrevet i udbudet, hvis det er tilfældet. Det samme gælder opstilling ved fredede bygninger, hvor der f.eks. vil være beskrevet hvor og hvordan fastgørelser skal monteres.

8 8 CPH Design Ved påbegyndelse af en ny opgave brifes stilladsmontørene af stilladsfirmaets konduktør. Briefingen bliver evt. understøttet af tegninger og fotos. Dette foregår umiddelbart inden lastbilen læsses. Det pågældende sjak læsser selv bilen. Sjakket har mulighed for at vælge forskellige justeringer i forhold til hvilket materiel der er til rådighed på pladsen. Transport I forbindelse med aflæsning og transport fra bil til opbygningssted anvendes der diverse hjælpemidler. Det er i dette arbejdsområde og i forhold til lodret transport at udviklingen af hjælpemidler har været mest koncentret gennem de seneste år. Opstillingen udføres af sjak på to mand, hvor den ene typisk fungere som bundmand og den anden som topmand. Topmanden monterer og bundmanden forsyner ham løbende med materiel. Nogle stilladsfirmaer opererer med en sikkerhedsmand som løbende besøger stilladser med henblik på at sikre at kvaliteten og sikkerheden er i orden. Dialog med brugerne Før og under opbygning er der i nogle tilfælde dialog med de håndværkerene, som skal arbejde på stilladset. Dette kan være om særlige ønsker om placering af forskellige stilladsdele således at håndværkerne har de bedste betingelser for at udføre deres arbejde. Nedtagning foretages af stilladsfirmaet, men ikke nødvendigvis af de samme folk som udførte opstillingen. Dette kan i lighed med stilladsjusteringer udført af f.eks. håndværkere medføre farlige situationer, hvor stilladsmateriellet ikke opfører sig som forventet, fordi det er monteret anderledes end forventet. Nedtagning foretages væsentligt hurtigere end opsætning og aflønningsen (kutanten) er anderledes. Når stilladset er færdigbygget afleveres det og forsynes, som tidligere nævnt, med at et grønt godkendelsesskilt.

9 CPH Design Lagerplads Ved ankomst til lagerplads aflæsses bilen. I nogle tilfælde sker dette først den efterfølgende dag. Ved aflæsning kan eventuelt defekt materiel sorteres fra til efterfølgende reparation. Der er ikke observeret tilfælde hvor en egentlig lagerstyring finder sted. Lagerbeholdningen aflæses visuelt og kobles sammen med viden om den mængde materiel der samtidig er i brug. Man fører ikke lagerlister eller opgørelser over lagerbeholdning. Nyindkøb af materiel sker løbende og efter behov. Planlægning I forbindelse med planlægning og tilbudsgivning anvendes i nogle tilfælde exelregnark. Dansk Stilladsservice råder over et stillads-computerprogram - ConstructIt - som udover at kunne anvendes til 3D-konstruktion af stilladser også kan generere præsentationsmateriale, beregninger, læsselister og APV (Arbejdsplads Vurdering). Programmet bruges dog kun sjældent, da det er tidskrævende både at lære og at bruge. Dansk Stilladsservice er Danmarks største stilladsfirma og der er derfor lille sandsynlighed for at andre - mindre - firmaer vil finde det rationelt at anvende. Diagrammet viser stilladsprocessens forskellig faser, i kombination med de hjælpemidler, services og interssenter som indgår. Hensigten med diagrammet er at synliggøre de enkelte elementer i processen og dermed gøre det muligt at lokalisere indsatsområder samt at gennemskue eventuelle ændringers indflydelse på processen. Desuden er stilladsprocessen blevet anvendt i forbindelse med den afholdte konference, hvor den ene workshop tog udgangspunkt i indsatsområder i processen, med henblik på optimering og forbedring.

10 10 CPH Design Stillads Proces Salg(kundeopsøgning) Licitationer Tilbudsgivning Ordrebekræftelse Planlægning Materiel/Mandskab Pakning af bil Proces Det fysiske produkt, service eller aktivitet - Finde fremtidige kunder Tidsskrifter, internet, indbydelser Bud på en pris, branchens standard lejevilkår Konkurrencedygtigt tilbud til potentielle kunder Mandskab, hvem hvor mange. Materiel, hvad skal indkøbes Lastbil pakkes efter liste eller erfaring Kunde, modtagerne af produkt eller service Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private De involverede Stilladsfirma ledelse Stilladsfirma ledelse Stilladsfirma ledelse Adminstration stilladsfirma, stilladskunde Ledelse, stilladsarbejdere Pladsfolk, stilladsarbejdere Indvirkende faktorer Ledelse stilladsfirma Opsøgende salg Udarbejdelse af tilbud Kundetype, forhistorie, mundtlig telefonisk bekræftelse Erfaring, Visuel lagerkontrol, beregning Morgenmøde hvor ting planlægges, senere selvstyring af stilladsarbejdere Hjælpemidler og redskaber Kundekartotek, internet, inbydelse til tilbud, PR - netværk Erfaring, priskurant Erfaring, priskurant Ikke bekræftelse, telefon, Erfaring, visuel lagerkontrol, beregning Gaffeltruck, kran, manuelt Opstilling: Aflæsning Vandret transport Lodret transport Vandret transport på stilladset Montage af elementer Det fysiske produkt, service eller aktivitet Aflæsse stilladsmateriel i umiddelbar nærhed af opstillingssted Transport af materiel fra aflæsning til opstillingssted Transport fra jordniveau til det niveau på stilladset hvor det skal monteres Transport af materiel på stilladsets dæk til montagestedet Sammenbygning af stilladselementer De involverede Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere Stilladsarbejdere, evt håndværkere Indvirkende faktorer Planlagt af ledelse og arbejdere i fællesskab Terræn, trafik, obstruktioner, underlag Hvilke hjælpemidler er til rådighed, Hejs, elevator eller kran. Vejr og klima Stilladstype, bredden af rammerne, vejret Stilladstypen, hvilken type af håndværk der skal udføres på stilladset Hjælpemidler og redskaber Kran, rammetainere, trucks, rammebure, palleløfter, mobilkran, gaffeltruck Palleløftere, rammetainere, rullebure, trækvogne, gaffeltruck, el-vogne, hunde, manuel håndtering Kran, el-hejs, elevator, håndhejs, stiger, manuelle løft, foregår nogen gange fra bilens lad Manuel håndtering Stilladsnøgle, skruemaskine, kran, tommestok, vatterpas, stiger, skamler

11 11 CPH Design Transport fra lager til opstillingssted Opstilling Sikkerhedskontrol Brug og evt. modifikationer Nedtagning Transport Lager, vedligehold og fra opstillingssted til lager produktion af materiel Materiel flyttes fra lager til opstilling Komponenter opbygges efter kundens anvisning, stillads sikkerhedskontrolleres inden åbning Intern medarbejder kontrollerer opstillingen Modifikation af stillads efter f.eks håndværkeres ønsker Nedtagning af stilladsdele efter endt brug Materiel returnerer til lagerplads Oplagring af materiel, check af materiel, vedligehold. Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Sikkerhed for stilladsarbejdere og brugere, leve op til gældende sikkerhedskrav Håndværkere, bygherrer, entreprenører Entreprenører, bygherrer, private Entrepenører, bygherrer, private Stilladsfirmaet Stilladsarbejdere, Udrykningschauffører Stilladsarbejdere, kranfolk Sikkerhedskontrollør, entreprenører, bygherrer, private Stilladsarbejdere, håndværkere, stilladsledelse Stilladsarbejdere, kranfolk stilladsarbejdere, chauffører Ledelse, stilladsarbejdere, lagermearbejdere Planlægges af sjakkene og ledelsen i fællesskab Tegning af bygning og manuel opmåling, medarbejdere er selvkørende efter første dag AT-vejledning, interne bestemmelser Opstillingsvarighed, tidspunkt for modifikationer Mundtlig planlægning, erfaringsbaseret, morgenmøder Plan laves af sjakkene og ledelsen i fællesskab Lagerstyring, optælling af komponenter Lastbiler 3500 kg kg anhænger, personbiler Kran, rammetainere, trucks, rammebure, stilladsnøgle, skruemaskine, palleløfter, mobilkran, el-hejs, håndhejs, stiger, tommestok Erfaring, kontrol, vatterpas, tommestok Kran, rammetain ere, trucks, rammebure, stilladsnøgle, skruemaskine, palleløfter, mobilkran, el-hejs, håndhejs, stiger, tommestok Kran, rammetainere, trucks, rammebure, stilladsnøgle, skruemaskine, palleløfter, mobilkran, el-hejs, håndhejs, stiger, tommestok Lastbiler 3500 kg kg anhænger Gaffeltruck, kran, lister Nedtagning: Demontage af elementer Vandret transport på stilladset Lodret transport Vandret transport Pålæsning Demontage af stilladselementer Transport af materiel på stilladsets dæk fra demontagestedet til hejsen/elevatoren Transport fra det niveau på stilladset hvor det afmonteres til jordniveau Transport af materiel fra nedtagning til lastbil Pålæsse stilladsmateriel i umiddelbar nærhed af nedtagningssted Stilladsarbejdere, evt håndværkere Stilladsarbejdere Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladstypen, hvilken type af håndværk der skal udføres på stilladset Stilladstype, bredden af rammerne, vejret Hvilke hjælpemidler er til rådighed, Hejs, elevator eller kran. Vejr og klima Terræn, trafik, obstruktioner, underlag Planlagt af ledelse og arbejdere i fællesskab Stilladsnøgle, skruemaskine, kran, tommestok, vatterpas, stiger, skamler Manuel håndtering Kran, el-hejs, elevator, håndhejs, stiger, manuelle løft, foregår nogen gange fra bilens lad Palleløftere, rammetainere, rullebure, trækvogne, gaffeltruck, el-vogne, hunde, manuel håndtering Kran, rammetainere, trucks, rammebure, palleløfter, mobilkran, gaffeltruck

12 12 CPH Design Interessenter Da stilladsbranchen opfatter sig selv som et servicefag indenfor byggebranchen, er det af allerhøjeste vigtighed, at de kunder der modtager service fra virksomhederne føler, at de bliver hørt og at kommunikationen imellem stilladsfirma og kunde fungerer så godt som muligt. Under vores besøg på byggepladserne har vi fået mulighed for at høre brugerne af stilladsernes mening om kvaliteten af den leverede service. På dette område er der flere steder hvor man med fordel ville kunne forbedre processer og kommunikation. Ind imellem udføres dobbelt arbejde ved inddækning af dæk imod facaden. Eksemplevis mener håndværkerne ikke at stilladsarbejderne bygger dækket tæt nok ind til facaden, så de skruer deres egne finérplader fast ovenpå stilladsfirmaets. Stilladsarbejderne siger på den anden side, at de ikke må lægge finér dækkene helt op til bygningen da der så er risiko for at der kan opstå skader på bygningens facade når stilladset giver sig i blæsevejr. Dialog med håndværkere Et andet eksempel er at stilladsarbejderne ofte sætter murfastgørelserne fast til facaden i hovedhøjde under konsollerne. Dette gøres af sikkerhedshensyn så fastgørelserne understøtter konsollerne. Desværre er resultatet at håndværkerne der skal bruge stilladset tit efterfølgende kommer til at støde hovedet på fastgørelserne. Ofte er håndværkerne ikke færdige med at bruge stilladset når stilladsarbejderne komme for at demontere det, det kan resultere i uenigheder om hvem der skal dække den spildte ventetid. Hvis stilladsarbejderne ankommer til et stillads hvor håndværkerne ikke har haft tid til at rengøre dækkene ordentligt efter sig kan det resultere i situationer hvor løst byggeaffald falder ned i hovdet på stilladsarbejderne når de afmonterer dækkene. Ofte skal det også forhandles om hvem der skal betale for den ekstra tid der er blevet brugt på at rengøre stilladsdelene efterfølgende. - Håndværkerne skal ofte ringe til stilladsfirmaet for at få modificeret på stilladset inden det kan tages i brug. Dette kunne afhjælpes ved en bedre kommunikation i mellem stilladsledelsen og bygherren. Der synes at være en meget begrænset konsekvens for stilladsfirmaerne og håndværkere ved skade på 3. person ( f.eks fodgængere) hvorimod de står til store bøder og påbud hvis de arbejder med fare for egen sikkerhed Der er et stigende ønske fra entrepenører m.fl. om at få plastinddækning på stilladserne, dette er til glæde både for håndværkerne og for bygherrerne. Håndværkerne kan arbejde i tørvejr året rundt og det giver en anden fornemmelse af sikkerhed når man arbejder på et stillads der er inddækket. Man har ikke fornemmelsen af at stå højt oppe på et stillads når man ikke kan se direkte ned på jorden hele tiden, så det har givethvis også en betydning for effektiviteten af det arbejde der udføres på stilladset. Bygherren opnår en billigere byggeforsikring som følge af en minimeret risiko for vand og stormskader. Noter fra byggepladsbesøg, stillads i brug: Vi møder Morten og Kim fra Øens Murerfirma, på murerstilladsets 3. etage på Gl. kongevej hvor de er i gang med at udskifte et antal bærende H-profiler under karnapperne på en ca. 100 år gammel bygning. De to arbejder som betonstøbere og kalder arbejdet de er i gang med for en specialopgave. Stilladset der er opstillet er et murerstillads i 120 cm bredde, med konsoldæk og trappeopgang og net på ydersiden.

13 13 CPH Design Stillads er afdækket med en type net der ikke virker særligt stærkt og som flere steder er skåret i stykker for at emner kan løftes igennem. I bunden af nettet er dannet en pose hvor der har samlet sig et antal større og mindre sten der er blevet skubbet ud fra dækkene. Dækkene i stilladset bærer tydeligt præg af at være i brug. Overalt på det dæk hvor der arbejdes står værktøj, affald og byggematerialer oveni hinanden. Flere steder står ting stakket op over højden på fodbrædderne og der er umiddelbart en risiko for, at emner kan falde ned på fortovet. Der er lavet en grundig inddækning med finérplader langs bygningen for at småsten og betonstykker ikke skal kunne falde ned langs facaden. Morten fortæller at de selv har lavet inddækningen ovenpå den eksisterende som stilladsfirmaet har lavet, da denne ikke dækker ind tæt nok på bygningen. Afdækningen er ikke lavet specielt grundigt og der ligger en del løse plader rundt omkring på dækkene. Morten fortæller, at det ofte er tilfældet at der er flere ting på stilladset, som der ikke passer til det arbejde der skal udføres. yderligere. Håndværkerne kan også godt finde på at ændre på stilladset efter det er blevet stillet op. Dette er OK hvis de har taget det obligatoriske Systemstillads kursus. Stilladsarbejderne foretrækker, at der ikke pilles ved stilladset af andre end dem selv, for at undgå tvivl om skylden hvis der sker en ulykke. Efter at stilladset er stillet op opsættes en grøn klar seddel der viser hvem der ejer og har opstillet stilladset. Brugen af stilladset defineres i teorien allerede i udbudsmaterialet, således at bygherren kan vise entreprenørerne, hvordan han forventer ydelsen udført. Hvis stilladset udgør en fælles adgangsvej (og altså ikke kun en enkelt entreprenørs arbejdsplads), skal det skrives ind i Plan for sikkerhed og sundhed, som det er bygherres ansvar bliver udarbejdet og vedligeholdt (af sikkerhedskoordinatorerne). Det er dog langt fra altid der er bevisthed hos den ansvarlige om dette ansvar, hvilket kan give anledning til forskellige problemer, f.eks kan manglende klargøring til opstilling af stillads når stilladsfirmaet an- Noter fra besøg montage HS: Det er ikke altid at håndværkerne er trygge ved et stillads som dem der har stillet det op synes er OK. Så må stilladsfirmaet op og f.eks afstive eller sikre stilladset

14 14 CPH Design kommer give anledninge til spildtid og efterfølgende tvist om betaling af dette. Sikkerhed Der må ikke arbejdes inden for en nærmere angivet radius af strømførende ledninger. Enten skal strømmen tages eller også skal de strømførende ledninger afisoleres. I forbindelse med arbejder på gader og veje med bymæssig bebyggelse, skal der søges tilladelse hos Vej/ Park eller andre tilsvarende kommunale myndigheder mindst 8 dage inden arbejdet påbegyndes. Ansøgningen om stilladsopstilling kan f.eks indeholde information om: Vejafspærring, trafikomlægning, midlertidigt stopforbud, råden over vej- og parkeringsarealer etc. Ved opstilling af stillads på privat ejendom er der ikke noget ansøgningskrav. Ved større vindpåvirkninger kan der ofte ikke foretages opstilling/nedtagning, ligesom det kan være forbundet med fare at arbejde fra stilladserne. Ikke mindst fordi risikoen for at tabe/miste genstande til lavere niveau stiger i takt med vindstyrken. Der er ikke faste grænser for hvornår arbejdet skal indstilles, da det afhænger meget af, hvor stilladserne opstilles og om der er tale om direkte eller indirekte vindpåvirkning. Brugerne må ikke ændre på nogen del af den opsatte stilladskonstruktion uden forudgående aftale med stilladsentreprenøren, og da kun, hvis brugeren har stilladsuddannede folk til at foretage ændringerne. I praksis er der imidlertid mange entreprenører, der eksempelvis skærer huller i afdækningsplast til indkraning af elementer eller flytter konsoller, hvis de ikke lige kan få et vindue eller andre elementer ind et påkrævet sted. Det er i flere tilfælde påvist at uautoriserede modifikationer af stilladset har ført til nedstyrtningsulykker.

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET I juni 2016 har vi sendt et spørgeskema ud til en del af Byggegruppens medlemmer. Baggrunden er projektet Bedre Bundlinje

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Stilladsudd.: ERFA-svend fra Esbjerg, 2008

Stilladsudd.: ERFA-svend fra Esbjerg, 2008 Side 9 manden Navn: Bopæl: Jeppe Weng Mikkelsen Viby J, Århus Alder: 41 Start i branchen: 1997 Nuværende firma: Q-stilladsservice Stilladsudd.: ERFA-svend fra Esbjerg, 2008 Tillidshverv: Klubformand i

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

we do the hard work DK

we do the hard work DK we do the hard work DK Medarbejderne kan mærke en klar forskel fra før til nu, hvor de anvender Mountits maskiner. De er ikke lige så trætte, når de kommer hjem, fordi de ikke længere overbelaster deres

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 Som annonceret i sidste nummer af bladet, vil vi fremover lave en slags læserbrevkasse, hvor tre af vore meget kloge og indsigtsfulde

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører

stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører Forbund: Gruppe: Afgørelsestype: Tema: SiD T.S. Faglig Voldgift stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører Virksomhed: MK-Stilladser A/S 13108382-0000 Vingelodden

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 5 1.5 Forsikring... 5

Læs mere

AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet

AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet INDHOLD MSB i korte træk Projektet i korte træk Metode Generelle fund Tre dybdegående analyser

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Bemærkninger til voldgiftskendelse: Denne voldgiftskendelse fastslår at et tag er et tag! I sagen blev der herudover nævnt 3 sager,

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil konsulenttjeneste Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh.

Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh. Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh. Overenskomstmæssigt foregik der hele tiden en udvikling. Allerede otte måneder efter klubbens start tages forhandlingsprotokollen

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere