Stilladsbranchen i dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stilladsbranchen i dag"

Transkript

1 Prags Boulevard 47, DK-2300 Copenhagen S, Denmark Herlev Stillads Stilladsbranchen i dag Et kig på stilladsbranchen - set i helikopterperspektiv. Februar 2010 Foto: Simon Ladefoged

2 Indholdsfortegnelse Baggrund med projekt- og metodebeskrivelse 3 Procesbeskrivelse 7 Interessenter 13 Regionale afvigelser, Sæsonafvigelser 15 Organisation 18 Aflønning priskurant/akkord 20 Stilladstyper, komponenter og producenter 26 Hjælpemidler og sikkerhedsudstyr 30 Konkurrenter. 36 Uddannelse 38 Økonomi 40 Arbejdsmiljø/Ulykker/Nedslidning 46 Lovgivning 50 Konklusion på Presearch 54 Konference 56 Konklusion på konference 64 Konklusion og anbefaling 66

3 3 CPH Design Baggrund Udgangspunktet for projektet som beskrives i denne rapport, er et ønske om at få et overblik over stilladsbranchens styrker, svagheder og muligheder for fremtiden. Arbejdet er bestilt af Herlev Stilladser ApS ved Kurt Bo Jensen. Kurt Bo Jensen er formand for stilladssektionen i Dansk Byggeri og har i den sammenhæng deltaget i arbejdet i branchens arbejdsmiljøråds gruppe om stilladsarbejde. Projektet er udviklet i samarbejde med denne gruppe og med Dansk Byggeri, mens implementeringen hovedsagelig foretages af CPH Design. Projektets styregruppe består af følgende medlemmer: Kurt Bo Jensen, Johnnie Lønbirk, Leif Black, Klaus W. Bjerregaard - Stilladssektionen, Dansk Byggeri. John Ekebjærg Jakobsen, Simon Gregersen - Stilladsarbejdernes Landsklub. Ann Mills Karlslund, Dansk Byggeri Søren Jakobsen, Frej Tobias Lotus - CPH Design Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden. Følgende er uddrag af projektbeskrivelsen i forbindelsen med fondsansøgningen: Nye ideer til ulykkesforebyggelse og god ergonomi i stilladsbranchen. Der findes i Danmark ca. 140 virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med opstilling af stilladser til byggeriet. De beskæftiger små 1200 stilladsarbejdere, som i meget vidt omfang er uddannede. I de senere år er der herudover ansat en del stilladsarbejdere i vikarvirksomheder, og desuden foretager mange murerarbejdsmænd stilladsarbejde. Endelig er der en del stilladsarbejdere beskæftiget udenfor byggeriet, de såkaldte riggere ved boreplatforme og lign. Men nok så vigtigt er der jo mange håndværkere, som er brugere af stilladser, som arbejder fra dem og også i et vist omfang modificerer dem: flytter rækværker, vedhæftninger, konsoller etc. for bedre at kunne komme til at arbejde eller færdes hensigtsmæssigt. Også disse håndværkere møder forskellige risici og påvirkninger i deres arbejde på stilladser. Stilladsbranchen Stilladsbranchen har i mange år været kendt som en farlig branche. Dels var arbejdet stærkt belastende for bevægeapparatet, og dels var der den risiko, som følger af at arbejde i højden. Branchen har desuden været præget af stærke faglige kampe og i et vist omfang af virksomheder, som blev etableret på et skrøbeligt forretningsmæssigt grundlag, og som ofte hurtigt gik ned, men som i deres korte levetid bidrog til billedet af ligegyldighed med arbejdsmiljø og sikkerhed. I de senere årtier har branchen imidlertid lagt mange kræfter i at ændre på dette billede. Der har været en målrettet indsats i forhold til at udvikle såvel materiellet som de tekniske hjælpemidler, og der er blevet etableret et frugtbart samarbejde i regi af branchearbejdsmiljørådet. Det vigtigste resultat af dette samarbejde har været den handlingsplan for branchen, som blev vedtaget i

4 4 CPH Design 2005, og som især havde som formål at mindske de ergonomiske belastninger. Implementeringen af handlingsplanen har i vidt omfang været en succes: der er blevet investeret i rigtigt mange el-hejser, lastvognsmonterede kraner, rammetainere osv. osv. Branchen har også undersøgt procedurer og metoder for at fastslå, hvor belastningerne især ligger, og den tilgængelige viden herom er blevet meget større. Imidlertid er der stadig behov for at udvikle arbejdsmiljø og sikkerhed i branchen. Et stort dilemma udgøres af den modstilling, som i et vist omfang udgøres af ergonomiske hensyn på den ene side og ulykkesforebyggelse på den anden. Ramme/Hegn princippet Den fremherskende metode har i mange år været det såkaldte ramme/hegn-princip: når første dækhøjde er monteret, modtager den stilladsmontør, som går på stilladset (topmanden), to rammer fra sin makker ved stilladsets fod (bundmanden). Han monterer den første ved opgangsfeltet og den næste ved enden af det første dæk, hvorefter han modtager og monterer rækværket (hegnet) mellem de to. Han går således dækkets længde frem og tilbage uden hegn, men monterer løbende hegn tilbage til opgangsfeltet. Der er ingen dokumentation for faldulykker i denne proces, men det er opfattelsen i branchen, at uddannede stilladsarbejdere meget sjældent har faldulykker netop her. også her er der ofte tale om risici for både nedslidning og ulykker. En simpel gennemlæsning af Arbejdstilsynets påbud i forbindelse med de fire årlige aktionsdage i byggeriet afslører, at halvdelen eller flere baserer sig på ulykkesrisici og en meget stor del af disse er knyttet til arbejde på stilladser. Der er altså risici knyttet til hele stilladsets funktionsperiode, og det forekommer derfor gavnligt at se på hele forløbet og ikke kun montering og demontering. Projektets formål og succeskriterier Det er formålet dels at skabe en fælles vidensbase om de muligheder, som i dag er til stede for både at mindske de ergonomiske belastninger og forebygge faldulykker ved opstilling, brug, ændring og nedtagning af stilladser og dels at udstikke retningslinjer for det fremtidige udviklingsarbejde på området. Slutresultatet skal være en rapport, som præcist og konkret gør rede for følgende: - Et projekt til udvikling af tekniske hjælpemidler - Et projekt til udvikling af procedurer for risiko vurdering, planlægning, standarder og metoder. - Et projekt til udvikling af regler og vejledninger Projektets aktiviteter og metoder. Projektet har to faser og følger i det store og hele den metodik, som CPH Design har udviklet til deltagerinvolverende design af arbejdsgange, og som er blevet brugt med succes før. Ramme/hegn-princippet er imidlertid blevet udfordret af en dom i Vestre Landsret, som fastslog, at stilladsarbejdere aldrig må gå forbi åbne felter uden sikring. Denne sikring er foreløbigt blevet defineret ved brug af en række tekniske hjælpemidler (opskydeligt rækværk, forskellige former for line eller materialekurv monteret på teleskoplæsser). Disse er alle blevet afprøvet i branchen, men de er blevet afvist, da de alle enten forøger ulykkesrisikoen eller øger den ergonomiske belastning betragteligt. Situationen er således, at Arbejdstilsynet og stilladsbranchen er meget uenige om, hvorledes den konkrete implementering af Viborg-dommen skal se ud. P.t. er bekendtgørelsen under revision, men konflikten er ikke løst, og en løsning, som er tilfredsstillende for alle parter løsning, er endnu ikke fundet. Brugerne af stilladser Men stilladser skal ikke kun stilles op og pilles ned, de bruges af mange forskellige håndværkergrupper, og Først gennemføres en forundersøgelse, hvor den tilgængelige viden i branchen indsamles og kortlægges. Kortlægningen foretages af en virksomhed, som har stor erfaring med udvikling af tekniske hjælpemidler med henblik på forebyggelse af nedslidning og ulykker, CPH design, i samarbejde med Herlev Stilladser og Dansk Byggeri. Metoden bygger især på interviews med arbejdsmiljøspecialister og medlemmer fra hhv. Dansk Byggeri og Stilladsarbejdernes Landsklub; samt på observationer, deltagelse i arbejdet og interviews i marken. Derefter afholdes et heldags seminar med deltagelse af personer fra branchen og fra de brancher, som bruger de opstillede stilladser. Seminaret indledes med state-of-the-art oplæg om erfaringer med tekniske hjælpemidler. Derefter vil der blive arbejdet i vekslende arbejdsgrupper under ledelse af og i samarbejde med proceskonsulenter og industrielle designere, som har erfaring med brugerstyret innovation.

5 5 CPH Design Begrundelse for valg af aktiviteter og metode. Det meste af den teknologiske og sikkerhedsmæssige udvikling i branchen er sket gennem tryk og modtryk: myndighederne har forlangt særlige standarder og stilladsarbejderne har tilpasset dem til arbejdsprocesser, som bl.a. har været defineret af aflønningsformerne. Kreative virksomhedsindehavere og ansatte har opfundet eller udviklet udstyr, som har passet til branchens særlige behov, sideløbende med virksomheder, som har løst sikkerhedsproblematikken ved at ignorere den. Nærværende projekt er et forsøg på at skabe et andet, mindre konfrontatorisk og splittet diskussionsklima, som kan åbne op for andre løsninger, også løsninger som ikke alene baserer sig på udviklingen af tekniske hjælpemidler, men i lige så høj grad inddrager procedurer og metoder, samarbejde og planlægning. Sikring af målgruppens deltagelse. Konferencen skal, foruden de mennesker, som har deltaget i denne diskussion i længere tid, have en stor andel af deltagere, som kommer fra stillads- og byggevirksomhederne og har den praktiske erfaring, også gerne som sikkerhedsrepræsentanter eller lokale Ole opfindere, men som ikke nødvendigvis har været involveret i det organisatoriske arbejde. Nytænkning. Nytænkning ligger dels i selve konferencens ide, men det er også forventningen, at konferencens resultat vil være nytænkende. De projekter, som forventes at være resultatet, skulle gerne kunne forbinde ergonomiske og ulykkesforebyggende tiltag og det ville i sandhed være nyt. Forankring efter projektperiodens udløb. Projektet er forankret i branchearbejdsmiljørådets stilladsgruppe, som samarbejder med os om udviklingen. Hele ideen med projektet er at lægge grunden til det videre udviklingsarbejde både i virksomheden og i branchen. Evaluering Konferencen og rapporten vil blive evalueret i samarbejde med branchearbejdsmiljørådet og de deltagende organisationer. Succes-kriteriet vil være, om det er lykkedes at skabe grundlaget for en målrettet udviklingsindsats på kort sigt. Rapporten Som nævnt er projektet delt i to hovedfaser nemlig en PreSearch og en konference. PreSearcen er en forundersøgelse som indsamler og kortlægger tilgængelig viden i branchen. Denne viden danner basis for afholdelse af en konference med deltagelse af repræsentanter fra stilladsbranchen og andre interessenter. De to hovedfaser beskrives i det følgende og afsluttes hver især med en delkonklusion.

6 6 CPH Design PreSearch

7 7 CPH Design Procesbeskrivelse I forhold til byggebranchens øvrige aktørere indtager stilladsbranchen en speciel plads. Modsat de traditionelle håndværksfag bidrager stilladsbranchen ikke med et blivende stykke arbejde, som står tilbage når alle har forladt pladsen. Stilladser er et redskab som, i en periode, stilles til rådighed for byggeriets øvrige aktører og som fjernes igen efter endt brug. Stilladset skal som hovedformål muliggøre, at arbejde kan udføres forskellige - og måske ellers utilgængelige - steder i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri eller ved nybyggeri. Der anvendes også stilladser ved andre typer opgaver, offshore arbejde, events m.m. I denne sammenhæng vil der dog være fokus på stilladsanvendelse i forbindelse med byggeri. Reklame Der er i branchen ikke tradition for, at man gør meget ud af at reklamere for sit stilladsfirma. Mange undlader, at sætte skilte med firmanavn på de stilladser, der opstilles. Dette bunder muligvis i en holdning om, at man skal gøre sig kendt på kvaliteten af sit arbejde - ikke pga. af reklamer. Stilladsarbejdere fra samme virksomhed ses ofte iført civilt og forskelligt tøj, modsat mange af deres kollegaer fra byggebranchen, som er ens påklædt og ofte med firmareklamer på tøjet. De fleste lastbiler bærer dog firmanavn. Tilbudsgivning I forbindelse med tilbudsgivning fremsendes branchens Standardlejevilkår. Af disse fremgår, at stilladserne efter aflevering (hvor de bliver forsynet med et grønt godkendelsesskilt) står for lejers/kundens regning og risiko. Processens indhold fra start til slut kan sammenlignes med den som kendes fra de øvrige faggrupper i byggebranchen med licitationer, tilbudsgivning osv. Dog indeholder stilladsprocessen, som nævnt, også en nedtagning efter endt brug. Det generelle indtryk er at de fleste opgaver kommer i hus på baggrund af kundehenvendelser eller i form af licitationer. Entrepriser Langt de fleste stilladsentrepriser bliver udført i fagentreprise eller i underentreprise. I fagentreprise er det bygherren, der betaler for stilladset og stiller det til rådighed for de øvrige entreprenører på opgaven. Hvis tilbud er afgivet i underentreprise, er det typisk fordi hovedentreprenøren har den mest betydende entreprise på den samlede opgave. Det kan eksempelvis være en tømrervirksomhed i forbindelse med en vinduesudskiftning, en maler- eller facadevirksomhed i forbindelse med en facaderenovering, eller en tagentreprenør i forbindelse med en tagrenovering. Stilladsopdstilling er ofte både første og sidste led i byggeprocessen. Ordrebekræftelse foregår oftest telefonisk og ordren bliver tit først endeligt afgivet i sidste øjeblik. Kunden har tiltrods herfor en forventning om at arbejdet stadig kan udføres - og stilladsfirmaerne har indstillet sig på at sådan er det bare. Faktisk vil en ordre afgivet i god tid kunne være et irriterende element i planlægningen fordi en tidligt afgivet ordre ligger fast i modsætning til sidsteøjebliks-ordrer, som måske bedre kan passes ind i puslespillet. Opmåling Forudgående opmålinger fremgår på større opgaver af projektbeskrivelsen. På mindre opgaver forestår stilladsentrenøren selv opmålingen før tilbudsgivning. Det er meget sjældent nødvendigt at foretage jordbundsprøver i forbindelse med opstilling af stillads. Dette vil stort set altid være beskrevet i udbudet, hvis det er tilfældet. Det samme gælder opstilling ved fredede bygninger, hvor der f.eks. vil være beskrevet hvor og hvordan fastgørelser skal monteres.

8 8 CPH Design Ved påbegyndelse af en ny opgave brifes stilladsmontørene af stilladsfirmaets konduktør. Briefingen bliver evt. understøttet af tegninger og fotos. Dette foregår umiddelbart inden lastbilen læsses. Det pågældende sjak læsser selv bilen. Sjakket har mulighed for at vælge forskellige justeringer i forhold til hvilket materiel der er til rådighed på pladsen. Transport I forbindelse med aflæsning og transport fra bil til opbygningssted anvendes der diverse hjælpemidler. Det er i dette arbejdsområde og i forhold til lodret transport at udviklingen af hjælpemidler har været mest koncentret gennem de seneste år. Opstillingen udføres af sjak på to mand, hvor den ene typisk fungere som bundmand og den anden som topmand. Topmanden monterer og bundmanden forsyner ham løbende med materiel. Nogle stilladsfirmaer opererer med en sikkerhedsmand som løbende besøger stilladser med henblik på at sikre at kvaliteten og sikkerheden er i orden. Dialog med brugerne Før og under opbygning er der i nogle tilfælde dialog med de håndværkerene, som skal arbejde på stilladset. Dette kan være om særlige ønsker om placering af forskellige stilladsdele således at håndværkerne har de bedste betingelser for at udføre deres arbejde. Nedtagning foretages af stilladsfirmaet, men ikke nødvendigvis af de samme folk som udførte opstillingen. Dette kan i lighed med stilladsjusteringer udført af f.eks. håndværkere medføre farlige situationer, hvor stilladsmateriellet ikke opfører sig som forventet, fordi det er monteret anderledes end forventet. Nedtagning foretages væsentligt hurtigere end opsætning og aflønningsen (kutanten) er anderledes. Når stilladset er færdigbygget afleveres det og forsynes, som tidligere nævnt, med at et grønt godkendelsesskilt.

9 CPH Design Lagerplads Ved ankomst til lagerplads aflæsses bilen. I nogle tilfælde sker dette først den efterfølgende dag. Ved aflæsning kan eventuelt defekt materiel sorteres fra til efterfølgende reparation. Der er ikke observeret tilfælde hvor en egentlig lagerstyring finder sted. Lagerbeholdningen aflæses visuelt og kobles sammen med viden om den mængde materiel der samtidig er i brug. Man fører ikke lagerlister eller opgørelser over lagerbeholdning. Nyindkøb af materiel sker løbende og efter behov. Planlægning I forbindelse med planlægning og tilbudsgivning anvendes i nogle tilfælde exelregnark. Dansk Stilladsservice råder over et stillads-computerprogram - ConstructIt - som udover at kunne anvendes til 3D-konstruktion af stilladser også kan generere præsentationsmateriale, beregninger, læsselister og APV (Arbejdsplads Vurdering). Programmet bruges dog kun sjældent, da det er tidskrævende både at lære og at bruge. Dansk Stilladsservice er Danmarks største stilladsfirma og der er derfor lille sandsynlighed for at andre - mindre - firmaer vil finde det rationelt at anvende. Diagrammet viser stilladsprocessens forskellig faser, i kombination med de hjælpemidler, services og interssenter som indgår. Hensigten med diagrammet er at synliggøre de enkelte elementer i processen og dermed gøre det muligt at lokalisere indsatsområder samt at gennemskue eventuelle ændringers indflydelse på processen. Desuden er stilladsprocessen blevet anvendt i forbindelse med den afholdte konference, hvor den ene workshop tog udgangspunkt i indsatsområder i processen, med henblik på optimering og forbedring.

10 10 CPH Design Stillads Proces Salg(kundeopsøgning) Licitationer Tilbudsgivning Ordrebekræftelse Planlægning Materiel/Mandskab Pakning af bil Proces Det fysiske produkt, service eller aktivitet - Finde fremtidige kunder Tidsskrifter, internet, indbydelser Bud på en pris, branchens standard lejevilkår Konkurrencedygtigt tilbud til potentielle kunder Mandskab, hvem hvor mange. Materiel, hvad skal indkøbes Lastbil pakkes efter liste eller erfaring Kunde, modtagerne af produkt eller service Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private De involverede Stilladsfirma ledelse Stilladsfirma ledelse Stilladsfirma ledelse Adminstration stilladsfirma, stilladskunde Ledelse, stilladsarbejdere Pladsfolk, stilladsarbejdere Indvirkende faktorer Ledelse stilladsfirma Opsøgende salg Udarbejdelse af tilbud Kundetype, forhistorie, mundtlig telefonisk bekræftelse Erfaring, Visuel lagerkontrol, beregning Morgenmøde hvor ting planlægges, senere selvstyring af stilladsarbejdere Hjælpemidler og redskaber Kundekartotek, internet, inbydelse til tilbud, PR - netværk Erfaring, priskurant Erfaring, priskurant Ikke bekræftelse, telefon, Erfaring, visuel lagerkontrol, beregning Gaffeltruck, kran, manuelt Opstilling: Aflæsning Vandret transport Lodret transport Vandret transport på stilladset Montage af elementer Det fysiske produkt, service eller aktivitet Aflæsse stilladsmateriel i umiddelbar nærhed af opstillingssted Transport af materiel fra aflæsning til opstillingssted Transport fra jordniveau til det niveau på stilladset hvor det skal monteres Transport af materiel på stilladsets dæk til montagestedet Sammenbygning af stilladselementer De involverede Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere Stilladsarbejdere, evt håndværkere Indvirkende faktorer Planlagt af ledelse og arbejdere i fællesskab Terræn, trafik, obstruktioner, underlag Hvilke hjælpemidler er til rådighed, Hejs, elevator eller kran. Vejr og klima Stilladstype, bredden af rammerne, vejret Stilladstypen, hvilken type af håndværk der skal udføres på stilladset Hjælpemidler og redskaber Kran, rammetainere, trucks, rammebure, palleløfter, mobilkran, gaffeltruck Palleløftere, rammetainere, rullebure, trækvogne, gaffeltruck, el-vogne, hunde, manuel håndtering Kran, el-hejs, elevator, håndhejs, stiger, manuelle løft, foregår nogen gange fra bilens lad Manuel håndtering Stilladsnøgle, skruemaskine, kran, tommestok, vatterpas, stiger, skamler

11 11 CPH Design Transport fra lager til opstillingssted Opstilling Sikkerhedskontrol Brug og evt. modifikationer Nedtagning Transport Lager, vedligehold og fra opstillingssted til lager produktion af materiel Materiel flyttes fra lager til opstilling Komponenter opbygges efter kundens anvisning, stillads sikkerhedskontrolleres inden åbning Intern medarbejder kontrollerer opstillingen Modifikation af stillads efter f.eks håndværkeres ønsker Nedtagning af stilladsdele efter endt brug Materiel returnerer til lagerplads Oplagring af materiel, check af materiel, vedligehold. Entreprenører, bygherrer, private Entreprenører, bygherrer, private Sikkerhed for stilladsarbejdere og brugere, leve op til gældende sikkerhedskrav Håndværkere, bygherrer, entreprenører Entreprenører, bygherrer, private Entrepenører, bygherrer, private Stilladsfirmaet Stilladsarbejdere, Udrykningschauffører Stilladsarbejdere, kranfolk Sikkerhedskontrollør, entreprenører, bygherrer, private Stilladsarbejdere, håndværkere, stilladsledelse Stilladsarbejdere, kranfolk stilladsarbejdere, chauffører Ledelse, stilladsarbejdere, lagermearbejdere Planlægges af sjakkene og ledelsen i fællesskab Tegning af bygning og manuel opmåling, medarbejdere er selvkørende efter første dag AT-vejledning, interne bestemmelser Opstillingsvarighed, tidspunkt for modifikationer Mundtlig planlægning, erfaringsbaseret, morgenmøder Plan laves af sjakkene og ledelsen i fællesskab Lagerstyring, optælling af komponenter Lastbiler 3500 kg kg anhænger, personbiler Kran, rammetainere, trucks, rammebure, stilladsnøgle, skruemaskine, palleløfter, mobilkran, el-hejs, håndhejs, stiger, tommestok Erfaring, kontrol, vatterpas, tommestok Kran, rammetain ere, trucks, rammebure, stilladsnøgle, skruemaskine, palleløfter, mobilkran, el-hejs, håndhejs, stiger, tommestok Kran, rammetainere, trucks, rammebure, stilladsnøgle, skruemaskine, palleløfter, mobilkran, el-hejs, håndhejs, stiger, tommestok Lastbiler 3500 kg kg anhænger Gaffeltruck, kran, lister Nedtagning: Demontage af elementer Vandret transport på stilladset Lodret transport Vandret transport Pålæsning Demontage af stilladselementer Transport af materiel på stilladsets dæk fra demontagestedet til hejsen/elevatoren Transport fra det niveau på stilladset hvor det afmonteres til jordniveau Transport af materiel fra nedtagning til lastbil Pålæsse stilladsmateriel i umiddelbar nærhed af nedtagningssted Stilladsarbejdere, evt håndværkere Stilladsarbejdere Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladsarbejdere, kranfolk Stilladstypen, hvilken type af håndværk der skal udføres på stilladset Stilladstype, bredden af rammerne, vejret Hvilke hjælpemidler er til rådighed, Hejs, elevator eller kran. Vejr og klima Terræn, trafik, obstruktioner, underlag Planlagt af ledelse og arbejdere i fællesskab Stilladsnøgle, skruemaskine, kran, tommestok, vatterpas, stiger, skamler Manuel håndtering Kran, el-hejs, elevator, håndhejs, stiger, manuelle løft, foregår nogen gange fra bilens lad Palleløftere, rammetainere, rullebure, trækvogne, gaffeltruck, el-vogne, hunde, manuel håndtering Kran, rammetainere, trucks, rammebure, palleløfter, mobilkran, gaffeltruck

12 12 CPH Design Interessenter Da stilladsbranchen opfatter sig selv som et servicefag indenfor byggebranchen, er det af allerhøjeste vigtighed, at de kunder der modtager service fra virksomhederne føler, at de bliver hørt og at kommunikationen imellem stilladsfirma og kunde fungerer så godt som muligt. Under vores besøg på byggepladserne har vi fået mulighed for at høre brugerne af stilladsernes mening om kvaliteten af den leverede service. På dette område er der flere steder hvor man med fordel ville kunne forbedre processer og kommunikation. Ind imellem udføres dobbelt arbejde ved inddækning af dæk imod facaden. Eksemplevis mener håndværkerne ikke at stilladsarbejderne bygger dækket tæt nok ind til facaden, så de skruer deres egne finérplader fast ovenpå stilladsfirmaets. Stilladsarbejderne siger på den anden side, at de ikke må lægge finér dækkene helt op til bygningen da der så er risiko for at der kan opstå skader på bygningens facade når stilladset giver sig i blæsevejr. Dialog med håndværkere Et andet eksempel er at stilladsarbejderne ofte sætter murfastgørelserne fast til facaden i hovedhøjde under konsollerne. Dette gøres af sikkerhedshensyn så fastgørelserne understøtter konsollerne. Desværre er resultatet at håndværkerne der skal bruge stilladset tit efterfølgende kommer til at støde hovedet på fastgørelserne. Ofte er håndværkerne ikke færdige med at bruge stilladset når stilladsarbejderne komme for at demontere det, det kan resultere i uenigheder om hvem der skal dække den spildte ventetid. Hvis stilladsarbejderne ankommer til et stillads hvor håndværkerne ikke har haft tid til at rengøre dækkene ordentligt efter sig kan det resultere i situationer hvor løst byggeaffald falder ned i hovdet på stilladsarbejderne når de afmonterer dækkene. Ofte skal det også forhandles om hvem der skal betale for den ekstra tid der er blevet brugt på at rengøre stilladsdelene efterfølgende. - Håndværkerne skal ofte ringe til stilladsfirmaet for at få modificeret på stilladset inden det kan tages i brug. Dette kunne afhjælpes ved en bedre kommunikation i mellem stilladsledelsen og bygherren. Der synes at være en meget begrænset konsekvens for stilladsfirmaerne og håndværkere ved skade på 3. person ( f.eks fodgængere) hvorimod de står til store bøder og påbud hvis de arbejder med fare for egen sikkerhed Der er et stigende ønske fra entrepenører m.fl. om at få plastinddækning på stilladserne, dette er til glæde både for håndværkerne og for bygherrerne. Håndværkerne kan arbejde i tørvejr året rundt og det giver en anden fornemmelse af sikkerhed når man arbejder på et stillads der er inddækket. Man har ikke fornemmelsen af at stå højt oppe på et stillads når man ikke kan se direkte ned på jorden hele tiden, så det har givethvis også en betydning for effektiviteten af det arbejde der udføres på stilladset. Bygherren opnår en billigere byggeforsikring som følge af en minimeret risiko for vand og stormskader. Noter fra byggepladsbesøg, stillads i brug: Vi møder Morten og Kim fra Øens Murerfirma, på murerstilladsets 3. etage på Gl. kongevej hvor de er i gang med at udskifte et antal bærende H-profiler under karnapperne på en ca. 100 år gammel bygning. De to arbejder som betonstøbere og kalder arbejdet de er i gang med for en specialopgave. Stilladset der er opstillet er et murerstillads i 120 cm bredde, med konsoldæk og trappeopgang og net på ydersiden.

13 13 CPH Design Stillads er afdækket med en type net der ikke virker særligt stærkt og som flere steder er skåret i stykker for at emner kan løftes igennem. I bunden af nettet er dannet en pose hvor der har samlet sig et antal større og mindre sten der er blevet skubbet ud fra dækkene. Dækkene i stilladset bærer tydeligt præg af at være i brug. Overalt på det dæk hvor der arbejdes står værktøj, affald og byggematerialer oveni hinanden. Flere steder står ting stakket op over højden på fodbrædderne og der er umiddelbart en risiko for, at emner kan falde ned på fortovet. Der er lavet en grundig inddækning med finérplader langs bygningen for at småsten og betonstykker ikke skal kunne falde ned langs facaden. Morten fortæller at de selv har lavet inddækningen ovenpå den eksisterende som stilladsfirmaet har lavet, da denne ikke dækker ind tæt nok på bygningen. Afdækningen er ikke lavet specielt grundigt og der ligger en del løse plader rundt omkring på dækkene. Morten fortæller, at det ofte er tilfældet at der er flere ting på stilladset, som der ikke passer til det arbejde der skal udføres. yderligere. Håndværkerne kan også godt finde på at ændre på stilladset efter det er blevet stillet op. Dette er OK hvis de har taget det obligatoriske Systemstillads kursus. Stilladsarbejderne foretrækker, at der ikke pilles ved stilladset af andre end dem selv, for at undgå tvivl om skylden hvis der sker en ulykke. Efter at stilladset er stillet op opsættes en grøn klar seddel der viser hvem der ejer og har opstillet stilladset. Brugen af stilladset defineres i teorien allerede i udbudsmaterialet, således at bygherren kan vise entreprenørerne, hvordan han forventer ydelsen udført. Hvis stilladset udgør en fælles adgangsvej (og altså ikke kun en enkelt entreprenørs arbejdsplads), skal det skrives ind i Plan for sikkerhed og sundhed, som det er bygherres ansvar bliver udarbejdet og vedligeholdt (af sikkerhedskoordinatorerne). Det er dog langt fra altid der er bevisthed hos den ansvarlige om dette ansvar, hvilket kan give anledning til forskellige problemer, f.eks kan manglende klargøring til opstilling af stillads når stilladsfirmaet an- Noter fra besøg montage HS: Det er ikke altid at håndværkerne er trygge ved et stillads som dem der har stillet det op synes er OK. Så må stilladsfirmaet op og f.eks afstive eller sikre stilladset

14 14 CPH Design kommer give anledninge til spildtid og efterfølgende tvist om betaling af dette. Sikkerhed Der må ikke arbejdes inden for en nærmere angivet radius af strømførende ledninger. Enten skal strømmen tages eller også skal de strømførende ledninger afisoleres. I forbindelse med arbejder på gader og veje med bymæssig bebyggelse, skal der søges tilladelse hos Vej/ Park eller andre tilsvarende kommunale myndigheder mindst 8 dage inden arbejdet påbegyndes. Ansøgningen om stilladsopstilling kan f.eks indeholde information om: Vejafspærring, trafikomlægning, midlertidigt stopforbud, råden over vej- og parkeringsarealer etc. Ved opstilling af stillads på privat ejendom er der ikke noget ansøgningskrav. Ved større vindpåvirkninger kan der ofte ikke foretages opstilling/nedtagning, ligesom det kan være forbundet med fare at arbejde fra stilladserne. Ikke mindst fordi risikoen for at tabe/miste genstande til lavere niveau stiger i takt med vindstyrken. Der er ikke faste grænser for hvornår arbejdet skal indstilles, da det afhænger meget af, hvor stilladserne opstilles og om der er tale om direkte eller indirekte vindpåvirkning. Brugerne må ikke ændre på nogen del af den opsatte stilladskonstruktion uden forudgående aftale med stilladsentreprenøren, og da kun, hvis brugeren har stilladsuddannede folk til at foretage ændringerne. I praksis er der imidlertid mange entreprenører, der eksempelvis skærer huller i afdækningsplast til indkraning af elementer eller flytter konsoller, hvis de ikke lige kan få et vindue eller andre elementer ind et påkrævet sted. Det er i flere tilfælde påvist at uautoriserede modifikationer af stilladset har ført til nedstyrtningsulykker.

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 Som annonceret i sidste nummer af bladet, vil vi fremover lave en slags læserbrevkasse, hvor tre af vore meget kloge og indsigtsfulde

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet

AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet AT ARBEJDE MED MSB I BYGGEBRANCHEN. V/ Jeppe Z. N. Ajslev Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Roskilde Universitet INDHOLD MSB i korte træk Projektet i korte træk Metode Generelle fund Tre dybdegående analyser

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM Indledning På baggrund af erfaringer med opstilling af traditionelle overdækninger med bl.a. brug af aquadæk og plastik satte vi i år 2000 som målsætning, at udvikle

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner Sikkerhed og frihed Mandskabskurve til HMF-kraner Arbejdsfrihed i højden En mandskabskurv også kaldet en MEWP (Mobile Elevating Work Platform) er det ideelle værktøj, når der skal arbejdes i højden. Fordelene

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs 2 pyha! Vores mål er at forebygge ulykker, begrænse miljøpåvirkninger mest muligt og overholde lovkrav Pjecen retter sig

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere