INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3"

Transkript

1

2 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER KVALITET OG SERVICE Aftalevilkår Kundetilfredshed Kvalitetsmål Responstider ved akutte kundehenvendelser Forsikring... 5 Skabelon: Tilbud/ordrebekræftelse/aftale... 6 Skabelon: Ledelsens opfølgning HÅNDTERING AF KLAGER Håndtering af klager... 8 Skabelon: Håndtering af klager LØBENDE FORBEDRINGER Generelle forbedringer Forbedrede arbejdsmetoder REGLER OG STANDARDER Lovgivning Branchevejledninger Skabelon: Kontrol på baggrund af branchevejledning KOMPETENCE OG UDDANNELSE Kompetenceoversigt Uddannelse Skabelon: Kompetence og uddannelse PLANLÆGNING Forberedelsesperiode Sags-APV Formøde Skabelon: Sags-APV GODKENDELSE OG KONTROL AF STILLADSER Godkendelsesskilt Løbende kontrol af stilladser Skabelon: Løbende kontrol af stilladser KONTROL AF VÆRNEMIDLER OG MATERIEL Kontrol af personlige værnemidler Tekniske hjælpemidler Kontrol af stilladsmateriel Skabelon: Kontrol af værnemidler og materiel FOREBYGGELSE AF SKADER OG NEDSLIDNING Tekniske hjælpemidler Seler og andet faldsikringsudstyr Registrering af ulykker Udarbejdet af Dansk Standard Side 1

3 Stilladssektionens Certificeringsordning INDLEDNING I 2013 iværksætter Stilladssektionen i Dansk Byggeri en ny og frivillig certificeringsordning for hele stilladsbranchen. Ordningen er udtryk for et ønske om at hæve niveauet på en række områder og sikre en høj standard på tværs af branchen en standard, der også vil styrke stilladsbranchens generelle omdømme i offentligheden og gennem hele kæden af samarbejdspartnere i byggeriet. Stilladssektionens certificeringsordning skal forbedre kvaliteten i stilladsbranchen, styrke arbejdsmiljøet og sikre en fortsat positiv udvikling af stilladsbranchen. Med en certificeringsordning imødekommer Stilladssektionen det behov for udvikling og fornyelse, der viser sig både internt i branchen og fra de forskellige interessenter. Målet er at styrke hele branchen og den enkelte stilladsvirksomhed gennem en række fælles praktiske styringsredskaber, der strømliner arbejdsprocessen og sikrer en høj kvalitet i det daglige arbejde og en høj kvalitet af det færdige stillads. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til virksomhederne til fortolkning af kravene i certificeringsordningen, og til hvordan virksomheden nemt kan registrere og dokumentere de elementer, som certificeringsordningen stiller krav om. Vejledningen indeholder tillige et antal skabeloner, der kan benyttes til efterlevelse af kravene. Skabelonerne er et redskab, som virksomheden kan vælge at benytte som en ramme for deres dokumentation. Skabelonerne kan med fordel tilpasses og udbygges i forhold til den enkelte virksomhed. Vejledningen og de tilhørende skabeloner er ikke krav, men kun vejledende. Side 2 Udarbejdet af Dansk Standard

4 DEFINITIONER Kunden Den, som stilladsopgaven er bestilt og betales af. Bruger Retningslinje Instruktion Arbejdsleder Kundeklage Akut henvendelse Kritiske forhold Særlig belastning Formøde Den, som skal anvende stilladset. Bruger kan være kunden selv eller en anden, der af kunden har fået tilladelse til at bruge stilladset. Beskrivelse af, hvordan en given situation skal håndteres. Hvis flere ansatte skal følge en retningslinje, skal den være nedskrevet. Men skal kun ganske få (2-3 personer) følge en given retningslinje, behøver den ikke at være nedskrevet. Anvisning af, hvordan en given proces skal udføres, eksempelvis en instruktion for brug af personlige værnemidler. Arbejdslederen leder og fordeler arbejdet blandt montører og har det overordnede ansvar for opgaveløsningen. En arbejdsleder kan være konduktør, men behøver ikke at være det. En direktør kan også fungere som arbejdsleder. En henvendelse fra en kunde, som ikke er tilfreds med opgavens udførelse ift. det, der fremgår af ordrebekræftelsen. En ikke planlagt aktivitet. Forhold, der kan påvirke sikkerheden og arbejdsmiljøet. Kan eksempelvis være de slag/tryk, som seler og hjelme får ved brug i akutte situationer såsom nedstyrtning. Et møde, der afholdes, før projektet går i gang, og som det af hensyn til planlægningen vil være relevant for arbejdslederen at deltage i. Udarbejdet af Dansk Standard Side 3

5 1 KVALITET OG SERVICE 1.1 Aftalevilkår For at undgå misforståelser mellem kunden og stilladsvirksomheden bør ledelsen sikre, at aftaler, der indgås mellem virksomheden og kunden, foreligger skriftligt i form af en ordrebekræftelse. Et skriftligt kontraktforhold har til hensigt at skabe gennemsigtighed og skærpe aftaleindholdet for dermed at styrke kundetilfredsheden og sikkerheden. Principielt skal alle indgåede aftaler være bekræftet af kunden skriftligt (ordrebekræftelse/kontrakt). Skabelon: Tilbud/Ordrebekræftelse/Aftale 1.2 Kundetilfredshed For at yde en god og effektiv service må virksomhederne have et redskab til at evaluere sin performance og finde sine svage punkter. En kundetilfredshedsundersøgelse hjælper virksomheden til ikke blot at identificere svage punkter, men beviser også over for kunderne, at virksomheden gør sig umage og aktivt forsøger at finde ud af, hvordan den kan forbedre sin service. Stilladssektionen udfører en fælles kundetilfredsundersøgelse, der som minimum repræsenter de certificerede stilladsvirksomheders kunder i det forgangne år. Stilladssektionen udarbejder et samlet resultat for kundeundersøgelsen, så kunde- eller virksomhedsoplysninger ikke offentliggøres. Hertil får den enkelte certificerede stilladsvirksomhed resultatet samt kundeoplysninger på egne kunder. 1.3 Kvalitetsmål VEJ L E D N I N G Kvalitetsmål sættes for de områder, hvor der ønskes en forbedring af service og kvalitet i forhold til kunderne. Overvej, hvilke udfordringer stilladsvirksomheden har, og sæt derefter et mål (kvalitetsmål), der viser, hvilken forbedring der gerne vil opnås. Det er vigtigt at tage hensyn til virksomhedens størrelse og sætte sig realistiske, men dog ambitiøse mål. Nedenstående kvalitetsmål er eksempler på mål, men det skal vurderes for hver enkelt virksomhed, hvilken type mål der vil give mest værdi. Kvalitetsmål kan være: At antallet af kundeklager ikke må være højere end X procent i forhold til antal opgaver. At X procent af kunderne vælger at købe ydelser af stilladsvirksomheden det efterfølgende år. At virksomheden sætter sig mål for, på hvilket niveau de ønsker at ligge i forhold til kundernes tilfredshed med opgaveløsningen. Eksempelvis at kundens tilfredshed på en skala fra 1-5 ligger på 4 (meget tilfreds). Målene kan med fordel relatere sig til Stilladssektionens kundetilfredshedsundersøgelse. Skabelon: Ledelsens opfølgning Side 4 Udarbejdet af Dansk Standard

6 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser Virksomheden udviser god service og ansvarlighed, når kunden altid kan komme i kontakt med stilladsvirksomheden, og kunden er garanteret, at virksomheden kvitterer for henvendelsen inden for tre timer, og igen når den har udført opgaven. Virksomheden bør efter den akutte henvendelse tilse stilladset og foretage nødvendige foranstaltninger. 1.5 Forsikring Ledelsen bør kunne fremvise kvittering for betaling af gældende lovpligtige forsikringspræmier. Udarbejdet af Dansk Standard Side 5

7 Skabelon: Tilbud/ordrebekræftelse/aftale Hvis der ikke findes en underskrevet kontrakt eller tilsvarende for udførelse af en opgave, skal stilladsvirksomheden selv sørge for, at aftalen bliver bekræftet skriftligt. Følgende tekst kan anvendes i , brev eller fax til brug for at tilbyde og/eller få kundens bekræftelse på, at stilladsvirksomheden (udlejer) og kunden (lejer) er enige om en given aftale. Ved at anvende ordene tilbud, tilbydes og tilbuddet eller aftalt og aftalen i de grønne klammer [ ] kan teksten anvendes som tilbud eller som ordrebekræftelse eller aftale. Tekst indsat i de gule felter < > er vejledning til, hvad der skal stå det pågældende sted. [TILBUD/ORDREBEKRÆFTELSE/AFTALE] 1. Det [tilbydes/er aftalt], at <stilladsvirksomhedens navn> udlejer og opstiller stillads for <lejers navn> i perioden <start dato> til <slut dato>, på adressen <adresse for stilladsets opstilling>. 2. Stilladset vil være <beskriv type og størrelse på stillads, vedlæg evt. tegning>. 3. Lejen afregnes <skriv prisen som en fast pris> eller <skriv lejepris per dag> og beløber sig i den aftalte periode sig til i alt kr. <samlet lejepris> (ekskl. moms). 4. Yderligere omkostninger til <skriv, hvis der er omkostninger kunden skal betale, som ikke er inkluderet i lejen> (ekskl. moms). 5. Opstilling af stillads påbegyndes efter aftale, dog tidligst 5 arbejdsdage efter Lejers bekræftelse af [tilbud/aftale], af hensynstagen til udlejers planlægning af opgaven. 6. Leje og omkostninger vil blive faktureret lejer. Betaling skal ske <antal dage> efter modtagelse af faktura. 7. Lejer skal indkalde udlejer til sikkerheds- og formøder angående arbejdspladsen for stilladsets opstilling og anvendelse. 8. Udlejer vil gennemføre sikkerhedskontrolbesøg af det opstillede stillads under brugsperiode ca. hver 2. måned. Resultatet af disse besøg vil blive oplyst Lejer. Disse besøg erstatter hverken helt eller delvist Lejers ansvar. 9. <Skriv, hvis der er nogle forbehold for, at aftalen kan gennemføres> som ønsket af lejer, eller som kan medføre ekstraomkostninger, lejer skal betale> 10. Stilladssektionens standardlejevilkår er gældende for denne aftale. De kan hentes på under menupunktet Udlejningsvilkår. 11. Aftalen er først bindende for udlejer, når bekræftelse af [tilbuddet/aftalen] er modtaget af lejer. Tilbuddet/aftalen bortfalder hvis denne ikke er bekræftet af lejer og modtaget af udlejer inden <antal dage> fra dato for [tilbud/aftale]. 12. Lejer bekræfter [tilbud/aftale] ved enten, at besvare mail med oplysning om bekræftelse eller ved, at underskrive [tilbud/aftale] og returnere denne per brev eller fax. Side 6 Udarbejdet af Dansk Standard

8 Skabelon: Ledelsens opfølgning Stilladssektionens Certificeringsordning - Vejledning og skabeloner Ledelsen skal definere minimum ét mål for de næste 12 måneder. Efter de 12 måneder skal ledelsen vurdere, om målene er blevet opfyldt, samt vurdere andre forhold, som kan forbedre virksomhedens ydelser over for sine kunder. Denne skabelon kan anvendes til dette formål. Dato for udarbejdelse Udarbejdet af Gældende for perioden <dato> <navn(e)> <indsæt 12-måneders periode eller årstal> Mål Eksempel på mål 1: Resultat af sektionens kundetilfredsundersøgelse <titel på mål 2> Opfølgning på mål Eksempel på opfølgning af mål 1 <opfølgning på mål 2> Måldefinition Eksempel på beskrivelse af mål 1: Resultatet for virksomhedens kunder skal ligge på niveau med eller over gennemsnittet for hele Stilladssektionen. <beskrivelse af mål målbart i form af antal, procent eller andet.> Målresultat Virksomhedens resultat ligger 20 % over gennemsnittet for Stilladssektionens samlede resultat. <beskrivelse af målresultat samt hvis ikke opfyldt en forklaring af årsagen> Ledelsens vurderinger for året samt forbedringer, som man vil gennemføre Vurdering af kundeklager fra perioden, herunder årsager og udbedringer samt ændringer, så gentagelser fremover undgås <konklusion på vurdering af kundeklager, mulige forbedringer, samt hvordan disse vil blive gennemført> Vurdering af behov for yderligere uddannelse og kompetence for ledelse og medarbejdere <konklusion på vurdering samt besluttede yderligere uddannelse og kompetence> Gennemgang af ulykker, som er sket i løbet af periode, herunder årsager samt tiltag, så gentagelser undgås <konklusion på gennemgang samt besluttede tiltag> Andre forbedringer, som vil blive gennemført for næste periode <forbedringer, samt hvordan disse vil blive gennemført> Udarbejdet af Dansk Standard Side 7

9 2 HÅNDTERING AF KLAGER 2.1 Håndtering af klager Ledelsen bør benytte kundeklager og udbedrende handlinger til løbende at forbedre virksomhedens ydelser og service over for kunderne. En klage kan eksempelvis være rettet mod stilladsvirksomheden, en given opgave eller medarbejdere i stilladsvirksomheden. Væsentlige klager kan være klager med tilnærmelsesvist samme indhold fra forskellige kunder eller klager, der vedrører sikkerheden på stilladset, eller at opgaven er løst på utilfredsstillende vis ift. ordrebekræftelsen. En klage kan føre til, at arbejdsrutinen ændres, og at der eksempelvis udarbejdes instruktioner eller lignende til brug ved udførelse af opgaver. Ledelsen bør på fx personalemøder informere de ansatte om væsentlige klager, og om hvordan problemet blev løst. Skabelon: Håndtering af klager. Side 8 Udarbejdet af Dansk Standard

10 Skabelon: Håndtering af klager Stilladssektionens Certificeringsordning - Vejledning og skabeloner Når der modtages klager fra en kunde (lejer) eller andre, skal det registreres. Registreringen skal vise, hvordan klagen er blevet håndteret, samt hvordan tilsvarende klager kan undgås fremover. Denne skabelon kan anvendes til registrering af en klage. Dato for hændelsen Udarbejdet af Dato for udarbejdelse <dato> <navn(e)> <dato> Klagen vedrører <sags nr. eller adresse> Kunden, som har indgivet klagen <navn> Klage Eksempel: Stillads ikke opstillet til tiden Beskrivelse Eksempel: Kunden klager over, at stilladset ikke var opstillet til det aftalte tidspunkt, hvilket medførte, at hans håndværkere ikke kunne påbegynde arbejdet, hvilket koster ham tid og penge. Årsag Eksempel: Pladsen var ikke ryddet Beskrivelse Eksempel: Pladsen, hvor stilladset skulle opstilles, var blokeret af bygningsmateriel. Sjak bad håndværkerne om at flytte bygningsmateriellet, hvilket først var gjort kl , hvor sjakket kørte hjem. Løsning Eksempel: Opstilling begyndte ekstra tidligt næste dag Beskrivelse Eksempel: Startede næste morgen kl. 5.00, så håndværkerne kunne komme i gang med arbejdet. Vurdering af hvordan tilsvarende klager kan undgås fremover Eksempel: Kontakt kunden mindst én dag før opstilling for at sikre, at pladsen er klar. Alternativt kør forbi pladsen dagen før og kontroller, at pladsen er klar. Udarbejdet af Dansk Standard Side 9

11 3 LØBENDE FORBEDRINGER 3.1 Generelle forbedringer Virksomheden bør løbende arbejde med at forbedre virksomhedens services, produkter og retningslinjer samt sætte sig nye kvalitetsmål. Løbende forbedringer betyder, at virksomheden hele tiden sikrer sig en bedre kvalitet i det daglige arbejde med udgangspunkt i de krav, der stilles i certificeringsordningen for Stilladssektionen. Forbedringer, der kan løse kritiske forhold, bør ske løbende. Andre forbedringsforslag kan eksempelvis fremgå af en kort- og en langsigtet aktivitetsplan. Forbedringsinitiativerne bør inkluderes i de fastsatte kvalitetsmål for at sikre ledelsens og medarbejdernes fokus på at forbedre kvalitet og service. Skabelon: Ledelsens opfølgning 3.2 Forbedrede arbejdsmetoder Ledelsen kan ved at etablere retningslinjer for vidensdeling om bedst mulige arbejdsmetoder sikre, at alle medarbejdere får den seneste nye viden om arbejdsmetoder. Herudover vil retningslinjerne sikre, at der foregår en kontinuerlig dialog med medarbejderne ift. at udvikle nye arbejdsmetoder, brug af tekniske hjælpemidler samt ulykkesforebyggelse. Arbejdsmetoder bør være et fast emne på dagsordenen på personalemøder og lignende. Desuden kan der nedsættes en gruppe af medarbejdere til at udarbejde forslag til ledelsen om forbedrede arbejdsmetoder. Side 10 Udarbejdet af Dansk Standard

12 4 REGLER OG STANDARDER 4.1 Lovgivning Stilladssektionens Certificeringsordning - Vejledning og skabeloner Den til enhver tid gældende lovgivning skal altid overholdes og går forud for kravene i denne certificeringsordning. 4.2 Branchevejledninger Stilladsarbejdet bør udføres efter de gældende branchevejledninger og standardblade for stilladser, og det er ledelsens ansvar at føre tilsyn med, at dette sker. Dette kan gøres ved, at ledelsen jævnligt fører tilsyn med, at stilladset er korrekt opstillet i forhold til anvisningerne i branchevejledninger og standardblade for stilladser. Som dokumentation kan det noteres på den enkelte sag, hvem der har ført tilsyn og hvornår. Skabelon: Kontrol på baggrund af branchevejledning. Udarbejdet af Dansk Standard Side 11

13 Skabelon: Kontrol på baggrund af branchevejledning Opgave Udarbejdet af Dato for udarbejdelse <sags nr. eller adresse> <navn(e)> <dato> Kontrolpunkter Ja/Nej Bemærkninger 1. Adgangsveje Er underlag til fare? <N> Er adgangsveje ryddet og frie? <J> 2. Ergonomi Af/pålæsning af bil Transport af materiel vandret Hejs (ekstra fastgørelse) Lukket krog 3. Elinstallationer Byggestrøm/generator Mobilmaster 4. Faldsikringsudstyr Faldsikringsudstyr Ramme/hegn 5. Værnemidler Hjelm (Gældende CE-mærkning?) Sikkerhedssko Høreværn Åndedrætsværn Miljøkassen 6. Orden Stillads Hejsested I bilen (husk vogn-nr.) 7. Risiko for påkørsel Passende afskærmning eller markering 8. Instruktion Gul seddel Øvrig information Tilsyn 9. Andet Defekt grej Certifikater/øvrig uddannelse Eftersyn/brugeranvisning Side 12 Udarbejdet af Dansk Standard

14 5 KOMPETENCE OG UDDANNELSE 5.1 Kompetenceoversigt Stilladssektionens Certificeringsordning - Vejledning og skabeloner Ledelsen bør udarbejde en kompetenceoversigt dækkende alle medarbejdere. Kompetenceoversigten bør også indeholde oplysninger om roller og ansvarsfordeling samt uddannelse. Kompetenceoversigten bør også benyttes som planlægningsværktøj i forhold til uddannelse af medarbejderne. Ledelsen bør opbevare en kopi af medarbejdernes uddannelsesbeviser i virksomheden. I forhold til uddannelse refereres b.la. til stilladsuddannelse, efteruddannelse, ERFA 2 og konduktørkursus, men også til projektlederkurser, servicekurser, sikkerhedskurser og andre relevante kurser. Skabelon: Kompetence og uddannelse 5.2 Uddannelse Ledelsen bør løbende holde øje med relevante uddannelsesforløb og planlægge og ajourføre medarbejdernes uddannelse via en kompetenceoversigt. Ledelsen bør sikre, at alle, der har været ansat i mere end tre måneder, skal være tilmeldt den toårige stilladsuddannelse eller tilsvarende. Uddannelsesaftalen kan evt. benyttes som dokumentation. Skabelon: Kompetence og uddannelse. Udarbejdet af Dansk Standard Side 13

15 Toårig stilladsuddannelse Systemstilladsuddannelse Mesterkursus ERFA 1 ERFA 2 Industristillads Konduktørkursus Kørekort (stort, truck, kran-cert.) Stilladssektionens Certificeringsordning - Vejledning og skabeloner Skabelon: Kompetence og uddannelse Skemaet nedenfor kan anvendes til at oplyse medarbejdernes roller, ansvar og uddannelser og andet, som beskriver den enkelte medarbejders kompetencer. De angivne uddannelser og kurser er alene eksempler. Ved uddannelser sættes datoen for, hvornår den er gennemført/bestået. Ved kompetencer sættes der et kryds. Ved planlagte uddannelser oplyses uddannelsesnavnet samt den planlagte dato for gennemførelse. Roller, ansvar og uddannelse Medarbejder <navn> <dato> <type> <navn> <dato> <dato> <type> <navn> <dato> <dato> <dato> <type> <navn> <dato> <dato> <type> <navn> <dato> <dato> <type> Planlagt uddannelse Medarbejder Uddannelsestitel Planlagt dato <navn> <beskrivelse> <dato> <navn> <beskrivelse> <dato> <navn> <beskrivelse> <dato> Side 14 Udarbejdet af Dansk Standard

16 6 PLANLÆGNING 6.1 Forberedelsesperiode Ledelsen kan bruge kravet om forberedelsesperioden til at arbejde hen imod at få et bedre overblik over sin kapacitet, en bedre service og kvalitet over for kunderne, færre fejl samt en bedre forretning. Ledelsen bør i sin dialog med kunden gøre opmærksom på, at der er en forberedelsesperiode på minimum fem arbejdsdage, inden opsætningen af stilladset påbegyndes. En planlægningsperiode på minimum fem dage er understøttende for, at kravene i denne certificeringsordning nemmere kan overholdes. 6.2 Sags-APV En fyldestgørende sags-apv er et værktøj til planlægning for montørerne og er med til at sikre en korrekt forståelse af opgaven. Sags-APV en udarbejdes med udgangspunkt i ordrebekræftelsen og indeholder en beskrivelse af opgaven, særlige risici og materiel, sjak og tegning over opstillingen. Skabelon: Sags-APV 6.3 Formøde Formålet med, at arbejdslederen deltager på formøderne, er: at forebygge eventuelle sikkerhedsmæssige risici at sikre, at kunden forstår Standardlejevilkår for medlemmer af Dansk Byggeri, Stilladssektionen at afdække, hvor mange faggrupper der skal bruge stilladset at sikre, at der er strøm til tekniske hjælpemidler at sikre, at håndværkere og andre brugeres behov er tænkt ind inden opsætning af stilladset. Hvis arbejdslederen ikke bliver kontaktet forud for projektstart, skal arbejdslederen selv tage kontakt til entreprenøren/arbejdsmiljøkoordinatoren i entreprisen eller anden ansvarlig for det overordnede projekt og sikre, at arbejdslederen har adgang til at deltage på relevante møder såsom formøder, introduktionsmøder og sikkerhedsmøder. Stilladsvirksomheden skal rådgive og gøre opmærksom på tilfælde, hvor den bestilte stilladstype viser sig ikke at være passende til projektets formål. På formødet bør arbejdslederen sikre, at stilladsvirksomhedens krav bliver hørt, og at virksomhedens ønsker bliver skrevet ind i en eventuel Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Følgende punkter kan eventuelt diskuteres på formødet: Skur Strøm Materialetårn placering og størrelse Opgangstårn Skakt Elhejs Plast/net Placering af konsoller Afstand til facade Nøgle til gård Rydning af busk Afspærring Adgangsforhold Udarbejdet af Dansk Standard Side 15

17 Skabelon: Sags-APV Skemaet udfyldes med konkrete oplysninger om opgaven forud for opgavens start. Sag Indgået dato <sags nr. > Kunde <dato> Konduktør <navn> Kontakt <navn> Påbegyndes/udføres <navn> Telefon <dato> <nummer> Stillads til Antal ranker Stilladssystem Lastklasse Facade Gade Længde Kl kg/m2 Vinduer Tag Gård Andre Højde Kl kg/m2 Fastgørelse Mur Træ Beton Afspærringsforhold Skilte Afspærringsbånd Cykelsti Skurforhold Eget skur Deleskur Mangler Andet Andet Andet Transport af materiel Lastbil Lille bil Truck Trækvogn Kran Andet: Transport antal Luftledninger Afstand > 1,5 m Isoleret Strøm afbrudt Andet: Bemærkninger vedr. hejs Elevator Elhejs Håndhejs Andet: Strømforbrug Byggestrøm Generator Andet: Personlige værnemidler Sele/line Maske Høreværn Briller Andet: Andre forhold Side 16 Udarbejdet af Dansk Standard

18 7 GODKENDELSE OG KONTROL AF STILLADSER 7.1 Godkendelsesskilt Godkendelsesskiltet skal altid benyttes efter gældende regler, og den medarbejder, der sætter godkendelsesskiltet op, skal som minimum have systemstilladsuddannelse, som indgår i den toårige stilladsuddannelse. Den ekstra kontrol, der foretages af det monterede stillads, skal ske af en uvildig person for at sikre, at det ikke er den samme person, som både monterer stilladset og kontrollerer, at det er gjort korrekt. Hermed øges kvaliteten og sikkerheden af arbejdet på og ved stilladset 7.2 Løbende kontrol af stilladser Sikkerhedskontrol af stilladset i brugsperioden har til formål at øge sikkerheden på stilladset. Fastsættelse af, hvornår stilladset skal sikkerhedskontrolleres, bør aftales med kunden og skal fremgå af ordrebekræftelsen. Når hyppigheden for kontrol af stilladser fastsættes, bør der tages hensyn til stilladstypen, lejeperiode, samt hvilke faggrupper der skal bruge stilladset. Kontrollen bør sikre, at lovgivningen overholdes, herunder at sikkerhedsforhold er i orden, at der er orden og ryddelighed på pladsen og på stilladset, og at inddækningen er intakt. Kontrolbesøgene bør så vidt muligt foretages lige inden runderingsrunden, hvor eventuelle bemærkninger bør tages op. Ledelsen skal sikre, at kontrollen af stilladset foretages som aftalt og principielt af en person, der ikke har deltaget i opstillingen af det pågældende stillads. Tillige skal den, som udfører kontrol af stilladset, have den fornødne erfaring, der som minimum svarer til systemstilladsuddannelsen, som indgår i den toårige stilladsuddannelse. Skabelon: Løbende kontrol af stilladser Udarbejdet af Dansk Standard Side 17

19 Skabelon: Løbende kontrol af stilladser Skabelonen kan benyttes til at sikre, at stilladsvirksomheden når omkring alle de relevante punkter, man som ansvarlig virksomhed bør gennemgå ved en sikkerhedskontrol. Opgave Udarbejdet af Dato for udarbejdelse <sags nr. eller adresse> <navn(e)> <dato> Sjak <sjak> Opgave <Beskrivelse af opgaven/opstilling/nedtagning o.a.> Kontrol af Underlag og strøer understøtter forsvarligt og er ikke til skade eller gene for andre Fod- og endelister indre og ydre rækværk er monteret. Opgangsfelt har monteret fodog endelister samt rækværk/hegn Konsoldæk er låst Ja/Ne j <J> <N> Bemærkninger Fastgørelser er i orden Afdækning i top, over indgangsdøre og i bunden Bespændinger er strammet/kontraspændt Afdækning er fastgjort forsvarligt Oprydning på og omkring stillads Grønne godkendelsesskilte ved opgangssteder Side 18 Udarbejdet af Dansk Standard

20 8 KONTROL AF VÆRNEMIDLER OG MATERIEL 8.1 Kontrol af personlige værnemidler Stilladssektionens Certificeringsordning - Vejledning og skabeloner Ledelsen bør gennemgå virksomhedens personlige værnemidler efter producenternes og myndighedernes krav og som minimum én gang om året. Tillige bør ledelsen opfordre medarbejderne til selv at sørge for, at deres sikkerhedsudstyr er i orden, og at de straks gør en arbejdsleder opmærksom på, hvis udstyret ikke er i orden. Seler, hjelme og andet sikkerhedsudstyr, som har været udsat for særlig belastning, bør efterses grundigt, og besked herom skal gives til arbejdslederen. Udstyret bør kun genanvendes efter særlig belastning, hvis det er tilladt/anbefalet af producenten. Skabelon: Kontrol af værnemidler og materiel. 8.2 Tekniske hjælpemidler Ledelsen bør have retningslinjer for, at tekniske hjælpemidler jævnligt bliver gennemgået for slitage og defekter, og at de fjernes fra brug/lastbil, såfremt de er uegnet til brug. Skabelon: Kontrol af værnemidler og materiel 8.3 Kontrol af stilladsmateriel Ledelsen bør have retningslinjer for, at stilladsmateriel jævnligt bliver gennemgået for slitage og defekter. Ved opstilling og nedtagning bør materiellet kontrolleres. Defekt materiel placeres på et særligt aftalt sted til reparation eller destruktion. Leverandørernes anvisninger for reparation og kassation bør være tilgængelige for stilladsarbejderne. Skabelon: Kontrol af værnemidler og materiel Udarbejdet af Dansk Standard Side 19

21 Skabelon: Kontrol af værnemidler og materiel Kontrol af personlige værnemidler Kontrol af sikkerhedsudstyr Kontrol af tekniske hjælpemidler Kontrol af stilladsmateriel Dato: <dato> Dato: <dato> Dato: <dato> Dato: <dato> Af hvem: <navn> Af hvem: <navn> Af hvem: <navn> Af hvem: <navn> Af hvad: <navn> Af hvad: <navn> Af hvad: <navn> Af hvad: <navn> Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Kontrol af personlige værnemidler Kontrol af sikkerhedsudstyr Kontrol af tekniske hjælpemidler Kontrol af stilladsmateriel Dato: Dato: Dato: Dato: Af hvem: Af hvem: Af hvem: Af hvem: Af hvad: Af hvad: Af hvad: Af hvad: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Kontrol af personlige værnemidler Kontrol af sikkerhedsudstyr Kontrol af tekniske hjælpemidler Kontrol af stilladsmateriel Dato: Dato: Dato: Dato: Af hvem: Af hvem: Af hvem: Af hvem: Af hvad: Af hvad: Af hvad: Af hvad: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Side 20 Udarbejdet af Dansk Standard

22 9 FOREBYGGELSE AF SKADER OG NEDSLIDNING 9.1 Tekniske hjælpemidler Som et led i ledelsens planlægning bør der tages højde for, at antallet af tekniske hjælpemidler er i passende forhold til antallet af sjak i virksomheden, og at medarbejderne har viden om og kan benytte de tekniske hjælpemidler korrekt. 9.2 Seler og andet faldsikringsudstyr Fra 2014 bør der være fuld sikring af alle ansatte i de åbne stilladsfelter under opstilling og nedtagning af stilladser, og ledelsen bør sikre, at henstillingerne i den trinvise overgangs- og vejledningsperiode overholdes som aftalt med Dansk Byggeri og 3F. 9.3 Registrering af ulykker Ledelsen bør løbende sikre en dialog med medarbejderne omkring ulykkesforebyggelse på morgenmøder, SU-møder eller lignende. Ulykker skal indrapporteres til Arbejdstilsynet (AT) på easy.ask.dk. I relation til indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) ulykkesstatistik skal der indrapporteres til DA på secure.da.dk/ulykke.da.dk. Udarbejdet af Dansk Standard Side 21

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde Bilag 1-2 til 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde 1 Bilag 1 GES-ordningen Godkendelsesordningerne der fungerer i Fredericia og Kalundborg kaldes "Godkendelse af Entreprenørers Sikkerhedsarbejde"

Læs mere

Stilladssektionen. Sektionsmøde den 31. oktober 2012 Hotel Svendborg

Stilladssektionen. Sektionsmøde den 31. oktober 2012 Hotel Svendborg Stilladssektionen Sektionsmøde den 31. oktober 2012 Hotel Svendborg Program - formiddag Kl. 09.30 Kaffe / morgenbrød Kl. 10.00 Orientering fra formanden - Status på køre- og hviletidsprojekt - Status på

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

En sikker og sund arbejdsplads!

En sikker og sund arbejdsplads! En sikker og sund arbejdsplads! Hvorfor denne folder? Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sikker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter,

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

DE 7 STRØMME. Udfyld gerne sammen med dine medarbejdere. AKTIVITET

DE 7 STRØMME. Udfyld gerne sammen med dine medarbejdere. AKTIVITET DE 7 STRØMME Udfyld gerne sammen med dine medarbejdere. Hvad ligger der af arbejdsmiljø/sikkerhed () i de 7 strømme i forhold til aktiviteten? Ydre forhold Maskiner og hjælpemidler DE 7 STRØMME EKSEMPEL

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser

Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser Værktøjskasse om forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning.... 1 2 Forebyggelse af ulykker... 2 2.1 Sikkerhedsrunderinger... 2 3 Når ulykken er sket... 3 3.1 Undersøgelse

Læs mere

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning...2 2. Arbejdernes omfang...2 3. Dokumentation...2

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail:

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail: J.nr.: Udfyldes af sekretariatet Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Tlf.: 72 16 02 00 (kl. 10.00 12.00) info@byggerietsankenaevn.dk www.byggerietsankenaevn.dk Jyske Bank: 5032 102871-9

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2 Dato Navn DAGENS PROGRAM Hjemmeopgave fra dag 1 Arbejdsulykker Hjertestarter Planlægning - de 7 strømme Toolbox 10 er (tipskupon) Mobiltelefoner Rygning Toiletter God tone

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

El-eftersyn i landbrugsbedrifter

El-eftersyn i landbrugsbedrifter 13.02.2017 El-eftersyn i landbrugsbedrifter vejledning til el-eftersyn i landbrugsbedrifter Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Stilladssektionen Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Ved montage og demontage af stillads skal montørerne være sikret mod nedstyrtning. Der er forskellige løsninger; kollektiv sikring

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016. Udbud Stilladsydelser 2016

KRAVSPECIFIKATION. For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016. Udbud Stilladsydelser 2016 KRAVSPECIFIKATION For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016 23-03-2016 Side 0 af 4 Indholdsfortegnelse KRAVSPECIFIKATION... 0 1. Indledning... 1 2. Organisation... 1 3. Ordregivers materiale

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 6 i lov om

Læs mere