Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport År 1: Opstart og strategiarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde"

Transkript

1 Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde

2 Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 5 DANMARKS STØRSTE FORSKNINGSENHED I TELEMEDICIN 6 SAMFUNDSVIDENSKABELIG FORSKNINGSLEDER KRISTIAN KIDHOLM 7 KLINISK FORSKNINGSLEDER JANE CLEMENSEN 8 FORSKERANSÆTTELSER 9 JAN STENER JØRGENSEN, PROFESSOR 9 BJARKE LUND SØRENSEN, LEKTOR 9 ANTHONY SMITH, ADJUNGERET PROFESSOR 10 IGANGVÆRENDE PH.D.-STUDIER TILKNYTTET CIMT 11 EVENTS 13 ÅBNINGSEVENT 24. JANUAR 13 INNOVATIONSWORKSHOP 13 NATIONALT SEMINAR OM UDVIKLING AF CHECKLISTE TIL VURDERING AF TELEMEDICIN (MINI- MAST) 14 TEMAEFTERMIDDAG OM DATA MINING 15 NATIONAL KONFERENCE 15 PH.D.-MØDER 15 INTERNATIONALE AKTIVITETER 15 AFSLUTTEDE INNOVATIONSPROJEKTER 17 SUSTAINS 17 3D-SÅRKAMERA 17 COLLIN 18 APPLIED HEALTH 18 HEALTH GAMES 19 NERVECENTRE 19 GOOGLE GLASS 20 MOMENTUM 20 EPATCH 21

3 AFSLUTTEDE MTV-PROJEKTER 22 ERFARINGSOPSAMLING VED UDBREDELSE AF TELEMEDICINSK HJEMMEMONITORERING 22 CIS AN: CRITICAL INFORMATION SYSTEM ANÆSTESI 22 MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AF NERVECENTRE IT-SYSTEM TIL OPGAVESTYRING 22 OBSERVATIONSSENGESTUE PÅ LUNGEMEDICINSK AFDELING J 22 MTV OM ORGANISERING AF HJERTESTOPUNDERVISNING 23 MTV AF HOSPITALSBASERET FORLØBSKOORDINATION 23 EVIDENSGENNEMGANG AF ANVENDELSEN AF PET/CT I REGION SYDDANMARK 23 NYE INNOVATIONSPROJEKTER 24 MASTERMIND 24 UNWIRED HEALTH 24 INNOVATIVT INDKØB AF INTEGREREDE APPS TIL HJERTEPATIENTER 25 BEYOND SILOS 25 CAREWELL 26 VIDEOKAPSEL TIL TARMSCREENING 26 NYE MTV-PROJEKTER 27 LITTERATURSTUDIE: EFFEKTEN AF LEAN TIL FORBEDRING AF KLINISKE ARBEJDSGANGE PÅ SYGEHUSE 27 BOOKPLAN/CETREA SURGICAL 27 FORVENTNINGER TIL 2015 OG FREM 28 3

4 Forord Jeg er stolt af at kunne præsentere CIMTs første årsberetning har været et spændende og travlt år. Siden den officielle åbning i januar er udviklingen gået hurtigt. Vi er i fuld gang med at strukturere og udbygge forskningsenheden, som allerede nu er Danmarks største telemedicinske forskningsenhed. Vi har udnævnt forskningsledere for henholdsvis det samfundsfaglige og det sundhedsfaglige område, og forventer snart at kunne byde en forskningsleder for det tekniske område velkommen. Desuden har vi ansat 3 nye seniorforskere, som hver især bringer deres ekspertise ind i centeret. Vi forventer de kan bidrage på flere måder; ph.d.-vejledning, projektbeskrivelser og -ansøgninger samt klinisk forankring af afprøvning og implementering af ny teknologi. Flere seniorforskere er på vej i På projekt- og implementeringssiden har vi afsluttet en lang række Innovations- og MTV-projekter og også igangsat en række nye projekter. Du kan læse om disse i denne rapport samt på vores hjemmeside Derudover har 2014 også i høj grad betydet indtoget af apps til mobile enheder på OUH. Især app'en Mit Forløb, som giver patienter nye muligheder for at finde information og kommunikere med de kliniske afdelinger, er blevet en stor succes. App'en blev udviklet som en del af et innovationsprojekt støttet af Syddansk Vækstforum og EU, og byggede især på ph.d.-studerende Dorthe Boe Danbjørgs forskning fra barselsafsnittet på OUH Svendborg. I 2015 rulles app'en ud på flere afdelinger på OUH og andre sygehuse i regionen. Betydningen af, at der er evidens for effekten af de nye metoder der eventuelt indføres, er voksende. Vi har i årets løb set flere uventede resultater, der både har betydning for patienterne og for driftsfinansieringen. Medicinske teknologivurderinger med et særligt fokus på ny sundhedsteknologi (MAST-modellen) er nødvendige, også i repeterende form som løbende opfølgning, blandt andet fordi egentlige driftsløsninger, der følger i kølvandet på randomiserede projekter, ofte viser nye eller andre resultater. Dette skal derfor også være en opfordring til samarbejdspartnere, både internt, men også udefra, om at benytte sig af tilbuddet om at samarbejde med CIMT og Innovationsrådet på OUH. Blandt højdepunkterne i 2014 var CIMTs første nationale innovationskonference, som blev afholdt på Hindsgavl i november. En række højtprofilerede oplægsholdere fra ind- og udland gav deres bud på aktuelle emner inden for innovationsområdet. Konferencen lagde vægt på opnåede resultater, og da dagen var gået, sad vi med følelsen af, at CIMT er på vej i den rigtige retning. Tidligere på året afholdt CIMT en innovationsworkshop, hvor repræsentanter for alle kliniske afdelinger og en lang række samarbejdspartnere var inviteret med for at give deres input til en kommende innovationsstrategi for OUH, som vi glæder os til snart at præsentere. God fornøjelse med årsrapporten. Peder Jest Direktør på OUH, Formand for Innovationsrådet 4

5 Innovationsstrategi for Odense Universitetshospital I regi af Forskningsrådet ved Odense Universitetshospital er der i 2014 blevet arbejdet på at udvikle en innovationsstrategi, som skal udpege den retning, innovationsindsatsen på OUH skal bevæge sig i. Innovationsrådet har haft en række gode diskussioner omkring indholdet i strategien, som skal fastsætte mål, virkemidler, milepæle og succeskriterier for innovationsindsatsen. Desuden blev der i foråret 2014 afholdt en innovationsworkshop, hvor samtlige afdelinger på OUH var inviteret med for at bidrage med nye input. I de kommende år vil udvikling i demografi og sygdomsmønstre forandre de forhold, vi arbejder under. Samtidig skal vi gøre os klar til de ændrede rammer for patientbehandling, vil følge af overgangen til Nyt OUH. Innovation er ikke målet i sig selv, men et middel til at sikre den bedste behandling for patienterne, og udnytte nye muligheder. Innovationsstrategien skal ses om et redskab til at klare udfordringer og løse problemer. Det forventes, at innovation overordnet kan bruges til at gavne på 3 områder: først og fremmest patienterne, men også det kliniske personale og organisationen som helhed. Det bliver OUHs først innovationsstrategi, men innovationsindsatsen og -tankegangen er ikke ny på OUH. Igennem en årrække har innovationsområdet udviklet sig, og i dag er en række konsulenter, forskere og ph.d.-studerende samlet i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, hvorfra arbejdet med strategien koordineres. Som virkemiddel er det planen at skabe økonomiske rammer for innovationsprojekter, således at der kan frigøres tid i afdelingerne til at arbejde med innovation i et klinisk miljø. For innovationsrådet vil dette blive et redskab til at skabe incitamenter for at bevæge innovationsindsatsen i den retning, strategien peger. Vi ønsker at skabe plads til at ansætte forskere på alle niveauer, der skal arbejde med innovation, og ikke mindst dokumentation af effekterne. Seniorforskere skal bidrage til projekter og tilbyde vejledning af f.eks. ph.d.- studerende. Det tætte samarbejde mellem OUH og SDU skal udvides og omfatte flere institutter end de hidtidige, der primært har hørt til under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Samtidig lægges op til udvidet samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, herunder UCL og EAL. En anden samarbejdsvinkel, som innovationsstrategien kommer til at lægge op til, er samarbejde med private parter, som ønsker at udvikle og afprøve nye teknologier tæt på patienter og hospitalsmiljø. Succeskriterier er blevet diskuteret indgående. Et innovativt miljø kræver en vis risikovillighed. Ikke alle idéer kan forventes omsat til praksis. Nogle idéer må lade livet inden de når så vidt, men en vigtig del af en innovationskultur er en konstant cyklus af idégenerering, udvikling, afprøvning og vurdering. Blandt de succeskriterier, der kan gøres målbare, er antallet af konkret initiativer, fx Antal årlige henvendelser om ideer til nye innovationsprojekter Antal nye ideer, der sættes i proces om året Antal ph.d.-forløb, der sættes i gang om året Antal anmodninger om design af forskningsprojekt om året fra regionens øvrige sygehuse/ sundhedsdirektionen Vi ser frem til at præsentere den færdige strategi i løbet af

6 Danmarks største forskningsenhed i telemedicin Siden etablering af CIMT i januar 2014 har vi arbejdet på at oprette en solid forskningsenhed i innovative medicinske teknologier på OUH. Vi er kommet langt, og der er pt tilknyttet 14 ph.d.- studerende til forskningsenhedens ph.d.-netværk. Som det fremgår senere i denne årsberetning er ansættelse af en række seniorforskere nu også ved at være på plads. Dermed er OUH faktisk blevet hjemsted for Danmarks største forskningsenhed i telemedicin, idet flertallet af forskere i enheden arbejder med udvikling og evaluering af telemedicinske interventioner! Vi har mange udfordringer i forskningsenheden. Den ene er, at vores forskningsfelt "innovative medicinske teknologier" er bredt. Lige nu er vores forskning primært fokuseret på telemedicinske interventioner, men også nye teknologier som sundheds-apps og sundheds-it systemer, som ikke nødvendigvis er telemedicin, indgår i forskningen. I løbet af 2015 skal vi også igangsætte forskning i LEAN og organisationsudvikling på sygehusene. Den anden udfordring er, at nye medicinske teknologier har mange typer af effekter, dvs. der kan både være kliniske effekter på patienternes helbred, effekter på patientoplevelse og -tilfredshed, effekter på medarbejdere og arbejdsmiljø, tekniske aspekter fx vedr. integration af IT-systemer, effekter på patientsikkerhed samt økonomiske, etiske og juridiske aspekter. Derfor har forskerne i CIMT mange forskellige fagligheder, og blandt de ph.d.-studerende er der både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ingeniører, folkesundhedskandidater og økonomer. Det giver anledning til mange spændende diskussioner, og at der stilles spørgsmål ved tilgange og forskningsmetoder, som nogle finder selvfølgelige, men som andre er kritiske overfor. Selvom det kan være krævende for den enkelte forsker, er det er netop en af styrkerne ved CIMT. Den tredje udfordring er fravær af en stor og stærk forskningstradition. Forskning i innovative medicinske teknologier som telemedicin er forholdsvist ny. Som editoren på Journal of Telemedicine and Telecare for nyligt påpegede, er forskningen stadig præget af små studier med små stikprøver af patienter og artikler med anekdotisk karakter. Så der er meget, vi stadig ikke ved om bl.a. effekten af telemedicin. Men det er jo på den anden side en fantastisk udfordring: At være med til at lave de første gode videnskabelige studier og dermed sætte rammerne for de næste mange års forskning. Et eksempel herpå er studiet af telemedicinsk sårvurdering af ph.d.- studerende Benjamin Schnack Rasmussen, som vil sætte nye standarder for brugen af telemedicin i behandling af patienter med alvorlige sår i Danmark og i udlandet. Et andet eksempel er udviklingen af evalueringsmodellen MAST (Model for ASsessment of Telemedicine), som i dag er den mest anvendte ramme for forskning i effekt af telemedicin i EU. For at styrke forskningen i CIMT er vi også gået i gang med etablering af relationer til forskere nationalt og internationalt. Vi har bl.a. etableret samarbejde med forskere ved Laboratory for Telehealth & Telerehabilitation ved Ålborg Universitet og ved DTU Management Engineering, ligesom CIMT siden efteråret 2014 indgår i Translantic Telemedicine Research Network med forskere fra Californien. Produktionen af peer reviewede videnskabelige publikationer fra CIMT er i 2014 på 8 artikler. Hertil kommer en række andre publikationer og mere end 20 præsentationer på videnskabelige konferencer. Det er en start, og viser at vi er godt i gang med forskningen i innovative medicinske teknologier på OUH, men der er meget mere på vej i 2015! Kristian Kidholm, Forskningsleder i CIMT 6

7 Samfundsvidenskabelig Forskningsleder Kristian Kidholm I mit arbejde som forskningsleder i CIMT er en af mine roller at holde overblik over vores forskningsaktiviteter og bistå forskere og ph.d.- studerende, som har fokus på innovative medicinske teknologier på OUH. Og det er ikke altid en nem opgave. For innovativ medicinsk teknologi er i praksis mange former for teknologier, som involverer mange forskellige videnskabelige discipliner. Indtil videre har vi mest haft fokus på telemedicin og sundheds-it-systemer, men det er stadig et bredt felt af interventioner og systemer til meget forskellige patientgrupper. Derfor er forskningsaktiviteterne i CIMT meget forskellige. Fra store randomiserede effektstudier til observationsstudier med 8 patienter. Fra økonomiske analyser af samfundets udgifter per patient til interviewstudier med klinisk personale. Fra studier af ældre patienter med KOL og høj dødelighed til studier af gravide unge kvinder. For at håndtere denne mangfoldighed af projekter og forskningsmetoder deler Jane Clemensen og jeg forskningslederfunktionen i CIMT. Samtidig kan vi og de ph.d.-studerende trække på de kliniske og tekniske specialister, som vi i løbet af 2014 og 2015 har ansat og vil ansætte i CIMT. Men der er også mange problemstillinger, som er fælles for forskerne i CIMT, fx hvilke telemedicinske tidskrifter og konferencer er bedst til min forskning, er der andre på SDU som arbejder med dette emne, hvor kan jeg få hjælp til statistikken, hvem ved noget om sundhedsøkonomi og organisationsanalyse, hvem kan vurdere de juridiske aspekter i min forskning, hvordan sikrer man at afdelingen implementerer behandlingen, når forskningsprojektet slutter osv. osv. Det forsøger vi at hjælpe med som forskningsledere. Min baggrund for at løse disse opgaver er primært 12 års ansættelse som MTV-konsulent på OUH, hvor jeg har hjulpet klinisk personale med at gennemføre MTV af nye behandlinger og teknologier. Jeg er også ph.d. og lektor i sundhedsøkonomi på COHERE på SDU, med særligt fokus på økonomiske analyser af telemedicin. På nuværende tidspunkt er jeg medvejleder for tre ph.d.- studerende; Anne-Kirstine Dyrvig, Iben Fasterholdt og Kathrine Rayce. Min egen forskning har hidtil mest haft fokus på udvikling af MAST (Model of ASsessment of Telemedicine), som er en model eller ramme for evaluering af telemedicin. Modellen er i dag den mest udbredte evalueringsmodel for telemedicin i Europa, og anvendes i 5 større EU-projekter med mere end patienter i alt. I Danmark er modellen beskrevet i nationale og regionale telemedicinstrategier, og senest er en kort checkliste til vurdering af telemedicin (også kaldet mini-mast) blevet anbefalet af Koordinationsgruppen for telemedicin, som grundlaget for regioners og kommuners beslutninger om ibrugtagning af telemedicin. Min tid går også med evaluering af telemedicin i internationale projekter, idet jeg er arbejdspakkeleder for evaluering i projekterne Renewing Health, United4Health og I det daglige har jeg kontor i Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV i Kløvervænget 8, 3. sal. Så kik forbi, hvis du vil drøfte mulighederne for forskning i innovative medicinske teknologier på OUH og indgå i forskningsenheden i CIMT! 7

8 Klinisk Forskningsleder Jane Clemensen Jane Clemensen er lektor og klinisk forskningsleder i CIMT. Hun har på nuværende tidspunkt 5 ph.d.-studerende tilknyttet, hvoraf hun er hovedvejleder for de 3. Desuden er hun en af de ansvarlige for den nye kandidatuddannelse i klinisk sygepleje, cand.cur., som startede på SDU i september JC sidder i ledelsesgruppen for uddannelse og er ansvarlig for modulet om sundhedsteknologi (10 ECTS). Jane er også konstitueret centerchef for Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje: SFKS. Forskningsaktiviteter Ph.d.-studerende: Hovedvejleder for Kristina Garne Holm: "Tidligt hjemmeophold: Anvendelse af telemedicin for forældre til præmature børn indlagt i eget hjem" Medvejledere: overlæge Gitte Zachariasen afd. H, Anne Brødsgaard, ekstern lektor, Hvidovre Hospital afd Hovedvejleder for Pernille Ravn Jakobsen: "Mobil sundhedsteknologi et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose" Medvejledere: Pernille Hermann, overlæge afd. M, OUH, Jens Søndergaard, professor almen medicin, SDU og Uffe Kock Wiil, professor, ph.d.; Mærsk McKinney Møller instituttet, Syddansk Universitet. Hovedvejleder for Charlotte Myhre Jensen: "Telemedicin som en mulighed for optimering af ortopædkirurgisk patientforløb specifikt til patienter indlagt og operativt behandlet for osteoporotisk hoftefraktur hvor der dermed skabes patient empowerment" Medvejleder: Professor Søren Overgaard, afd. O, OUH og Uffe Kock Wiil, professor, ph.d.; Mærsk McKinney Møller instituttet, Syddansk Universitet. Medvejleder for ph.d.-studerende Dorthe Boe Danbjørg: "Telemedicin som et alternativ til barselskvinder" Hovedvejleder: Professor Lis Wagner, medvejleder: Overlæge afd. D Bjarne Rønde. Medvejleder for Carl Brandt, Institut for Sundhedstjenesteforskning: "Langtidseffekten af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen praksis (LIVA) Et randomiseret kontrolleret studie". Hovedvejleder: Professor Jens Søndergaard Jane Clemensen arbejder med et forskningsdesignet Participatory Design (PD), hvor hensigten er - med udgangspunkt i kliniske problemstillinger - at udvikle teknologier, der således kan ændre de sundhedsservices vi tilbyder. Eksempelvis vil et forskningsprojekt kunne udmønte sig i at patienten kan modtage ydelser hjemme i stedet for på hospitalet. Participatory Design er et kendt design inden for især datalogien og har vist sig at være et hensigtsmæssigt forskningsdesign inden for sundhedsteknologien. Jane applicerede for første gang designet i en sundhedsvidenskabelig kontekst i 2003 igennem hendes ph.d.-projekt, som blev udført på datalogisk institut (Alexandra Instituttet) i Aarhus. Andre forskningsaktiviteter: Jane er tilknyttet TOF-projektet (Tidlig Opsporing og Forebyggelse), som er en systematisk og tidlig opsporing af livsstilsrisikofaktorer og målrettet sundhedsfremme og forebyggelse af kronisk sygdom i primærsektoren. Projektet ledes af professor Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU. 8

9 Forskeransættelser Region Syddanmark har bevilget 1,5 mio. kr. årligt til et sundhedsvidenskabeligt professorat i CIMT. For at dække sundhedsområdet så bredt som muligt er bevillingen blevet delt op i en række deltidsprofessorater. I 2014 blev 2 forskere knyttet til CIMT, og der er mindst 2 mere på vej i Derudover har CIMT en naturlig forbindelse til en lang række nationale og internationale forskere, som allerede er tilknyttet CIMTs institutter på SDU. CIMT arbejder desuden på at tilknytte en række adjungerede internationale professorer med viden om medicinsk teknologi. Den første kom i 2014, den næste er på vej, og flere ventes at følge i de kommende år. Forskerne forventes at bidrage til arbejdet i CIMT ved at levere viden og inspiration til relevante projekter, forestå vejledning af yngre forskere og ph.d.-studerende samt efter behov medvirke ved relevante projektansøgninger. I 2014 blev følgende forskere tilknyttet CIMT: Jan Stener Jørgensen, professor Professor, specialeansvarlig overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afd. D, OUH. Medlem af Innovationsrådet, OUH. Jan Stener Jørgensen har været faglig leder af det obstetriske område på OUH siden Han leder den obstetriske forskningsenhed på OUH og vejleder ph.d.-studerende bl.a. inden for ehealth-området. På OUH sidder Jan Stener i såvel Forskningsrådet som Innovationsrådet. Han har siddet i utallige nationale og internationale styregrupper og komiteer indenfor sit fagområde og har et meget stort internationalt netværkssamarbejde, ligesom han har arrangeret og været vært for flere internationale videnskabelige kongresser. Jan Stener Jørgensen arbejder med innovation inden for det prænatale område, implementering af innovation i klinikken, klinisk drevet innovation og uddannelsessamarbejde. Han har bl.a. været en af drivkræfterne bag Innoevent-samarbejdet med Erhvervsakademiet Lillebælt gennem flere år, og har sørget for at innovative idéer fra studerende har fået mulighed for at blive afprøvet i den kliniske hverdag på OUH. Bjarke Lund Sørensen, lektor Bjarke Lund Sørensen, speciallæge i gynækologi og obstetrik, ph.d., lektor, arbejder inden for to hovedområder, hvor mhealth er centralt i begge: 1) Quality Assurance of Emergency Obstetric Care in developing countries 2) Pelvic Organ Disorders. Bjarke Lund Sørensen har arbejdet med criterion based audit, der går ud på at opstille få, enkle, realistiske og relevante kriterier for klinisk håndtering af en komplikation som f.eks. blødning, abort, svangerskabsforgiftning eller dødsfald. Ideelt fungerer audit, så det giver 9

10 konstruktiv feedback til sundhedsarbejdere. Som kvalitetssikring er det et godt supplement til klinisk træning. 1) Bjarke har i samarbejde med Maternity Foundation og kollegaen Stine Lund (Københavns Universitet) udviklet The Safe Delivery App til smartphones. App'en indeholder tegnefilmsinstruktioner i håndtering af akutte obstetriske situationer, og er aktuelt ved at blive testet i to randomiserede kliniske forsøg i hhv. Etiopien og Ghana. Formålet med app'en er at forberede sundhedsmedarbejdere i udviklingslande på at håndtere fødselskomplikationer, der ofte opstår uventet og håndteres i den perifere del af sundhedssystemet, hvor traditionel træning og vejledning ikke når ud. Den færdige app bliver lanceret til Mors Dag 2015 med deltagelse af bl.a. HKH Kronprinsesse Mary, og bliver efterfølgende implementeret i flere lande i Afrika, bl.a. Tanzania og Uganda. Flere forskningsprojekter vil være knyttet hertil. Den første version af app en til android kan hentes her: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.maternity.safedeliveryapp 2) I samarbejde med en forskningsgruppe baseret på Næstved sygehus er Bjarke Lund Sørensen i gang med at udvikle en app til forebyggelse og behandling af urininkontinens dels hos gravide kvinder i Danmark, dels hos kvinder med diagnosticeret inkontinens i Danmark og Tyskland og endvidere en tegnefilmsinstruktion til instruktion i bækkenbundsøvelser hos kvinder med inkontinens og andre bækkenbundsproblemer i Tanzania og andre lavindkomstlande. Bjarke Lund Sørensen indgår desuden i et projekt ledet af professor Vibeke Rasch (OUH/SDU) om bækkenbundslidelser hos kvinder i Tanzania (PEDITA). Anthony Smith, adjungeret professor Anthony Smith er lektor og vicedirektør for University of Queensland s Centre for Online Health på the Royal Children s Hospital (www.uq.edu.au/coh). Han er desuden adjungeret lektor ved Queensland Children's Medical Research Institute. Anthony Smith har mere end 15 års forskningserfaring inden for anvendelse af nye telemedicinske tiltag til fordel for patienter og klinikere i tyndt befolkede egne af Queensland, Australien. In 2004 opnåede han en medicinsk ph.d.-grad ved at undersøge feasibility og cost-effectiveness ved et nyt telepsykiatrisk tilbud i Queensland. Tidligere har Anthony Smith i mere end 10 år arbejdet som sygeplejerske med speciale inden for pædiatri og børns sundhed. CIMT har fået kr. fra OUHs Internationaliseringspulje til finansiering af tilknytningen af Anthony Smith. 10

11 Igangværende ph.d.-studier tilknyttet CIMT Forsker Titel på projekt Type Afsluttes Benjamin Schnack Rasmussen, MD EFE Endocrine Elite Research Centre,Dept. of Endocrinology and Metabolism, OUH Telemedicine Consultations for Treatment of Diabetic Foot Ulcers in the Region of Southern Denmark a Randomized Prospective Study. Tillægsprojekt: A Feasibility Study on the Development of 3D Imaging Ulcer Camera. Klinisk Efterår 2015 Dorthe Boe Danbjørg, Sygeplejerske. Klinisk Institut, Enheden for Sygeplejeforskning. OUH Svendborg, Gynækologisk/ Obstetrisk afdeling. Anne-Kirstine Dyrvig, cand.scient.san.publ., Sektionen for LEAN og Innovation, CIMT, OUH Mette Maria Skjøth, HD(O), Afdelingssygeplejerske. Klinisk Institut, Enheden for Sygeplejeforskning. OUH, Gynækologisk/Obstetrisk Afd. Thomas Schmidt Mc-Kinney Møller Institutet, Teknisk Fakultet, SDU. Ph.d.'en er delvist finansieret af Isabelle Mairey, Cand.oecon. Centre of health economic research (COHERE), SDU. Iben Fasterholdt, MTVkonsulent, cand.oecon. Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV, OUH Carl Brandt, Læge SDU, Forskningsenheden for Almen Praksis Kristina Garne Holm, Cand. Cur, Klinisk sygeplejespecialist Klinisk Institut, SDU. HCA Forskning, HCA Børnehospital, OUH. Telemedicine a possibility for women, who are discharged early after childbirth? An action research Project. Transferability of Results of Multidisciplinary Evaluations of Telemedicine - COPD Briefcase as a Study Case. Anvendelse af ehealth i kommunikationen med patienter om prænataldiagnostik. Identification of patients at risk and patients in need in an acute setting. (Studiet er et parløb mellem MMMI og Akutforskningsenheden ved OUHs Fælles Akutmodtagelse) På forkant med sundhed (Economics of telemedicine) En model til tidlig forecast af forventet afkast af nye innovative medicinske teknologier på danske hospitaler. Case: telemedicinsk patientkuffert Langtidseffekten af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen praksis (LIVA) Et randomiseret kontrolleret studie. (Online Diætist i Almen Praksis) Tidligt hjemmeophold: Anvendelse af telemedicin for forældre til præmature børn indlagt i eget hjem Klinisk sygepleje, patientkommunikation Samfundsvidenskabelig Klinisk sygepleje, patientkommunikation Teknisk, data. Fokus på klinisk outcome (Afhandling afleveret februar 2015). Forår 2015 (Afhandling afleveret 2014) Efterår (Afhandling afleveret feb. 2015) 2015 Økonomisk 2015 Samfundsvidenskabelig, økonomisk Klinisk, almen praksis. Klinisk, organisatorisk

12 Pernille Ravn Jakobsen, cand.scient.san.publ. Klinisk Institut, SDU. konsulent ved Forskning og Udvikling, University College Syddanmark Charlotte Myhre Jensen Klinisk Institut, SDU. Ortopædkirurgisk Afdeling O, OUH. Anette Tanderup, MD Forskningsenheden for Geriatri, SDU. Geriatrisk Afd. OUH Svendborg. Ph.d.'en er delvist finansieret af Lars Bruun Larsen, MD, cand.scient.san.publ. DAK-E (Dansk almenmedicinsk KvalitetsEnhed), Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Kathrine Rayce, Cand.scient.san, innovationskonsulent Sektionen for LEAN og Innovation, OUH Mobil sundhedsteknologi et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose? Et Samarbejde mellem osteoporoseklinikken på OUH og almen praksis i region Syddanmark. Telemedicin som en mulighed for optimering af ortopædkirurgisk patientforløb specifikt til patienter indlagt og operativt behandlet for osteoporotisk hoftefraktur hvor der dermed skabes patient empowerment Hospital i Hjemmet - Feasibility af et telemedicinsk understøttet hospital i hjemmet til indlæggelse af akutte geriatriske patienter Tidlig opsporing og forebyggelse. Et forsknings- og samarbejdsprojekt i Region Syddanmark med fokus på at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos årige borgere gennem en indsats hos almen praksis og kommunerne Telemedicinsk træning i et hverdagsperspektiv for kronisk syge KOLpatienter: et tværsektorielt studie Klinisk, organisatorisk 2017 Klinisk 2017 Klinisk, organisatorisk Organisatorisk, klinisk forebyggelse Klinisk, kvalitativt studie (Studiet er godkendt af SDU, men finansieringen er ikke helt på plads). De ph.d.-studerende var en vigtig del af CIMTs åbningsarrangement i januar, hvor flere var til stede med posters for at fortælle om deres projekter, og Benjamin Schnack Rasmussen præsenterede sit projekt om telemedicin for patienter med diabetiske fodsår som en del af dagens program. 12

13 Events En af CIMTs opgaver er at skabe netværk og facilitere videndeling blandt de folk på OUH og SDU, der til daglig beskæftiger sig med innovativ brug af ny teknologi, og derfor har der i årets løb været afholdt en række events, der understøtter dette. Åbningsevent 24. januar Fredag d. 24. januar blev CIMT officielt indviet ved arrangement og fejring på OUH. Et af CIMTs formål er at gøre OUH og SDUs forskning i sundhedsteknologi mere tydelig i Danmark og internationalt, og netop med den baggrund var nøglepersoner fra CIMTs internationale netværk var på talerlisten ved åbningen adjungeret professor på SDU Kevin Dean, af British Health Service i november 2013 placeret blandt the 50 Top Innovators i England samt Professor George Crooks fra den nationale sundhedsmyndighed NHS i Skotland og Line Linstad, afdelingsleder i Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin, Tromsø. Til arrangementet talte også Stephanie Lose, medlem af regionsrådet for Venstre, og direktør på OUH Peder Jest. Fokus i begge taler var på det nye CIMT-baserede, samarbejde mellem hospital og universitet og de mange innovationsprojekter og ph.d.-studier, der nu er lagt ind under CIMT, og som forhåbentlig vil få selskab af mange flere i de kommende år. "Centret skal etablere samarbejde mellem forskere på SDU med viden om nye teknologier og klinikere på OUH med kendskab til patienters behov. På den måde bliver centret en katalysator for udvikling og ibrugtagning af nye teknologier på OUH", sagde Peder Jest, som bød velkommen i sin egenskab af formand for det nye Innovationsråd, som bl.a. består af repræsentanter fra ledelserne på OUH og SDU. Innovationsworkshop Som et led i arbejdet med at udforme en innovationsstrategi, som CIMT skal bygge sit arbejde på, afholdtes i maj måned en workshop med deltagelse af alle CIMTs interessenter; hospitalsledere, forskere fra SDU, klinisk personale fra OUH, MTV-konsulenter, projektledere fra OUH, som til daglig arbejder med kliniske innovationsprojekter, samt samarbejdspartnere fra bl.a. Syddansk Sundhedsinnovation samt Accelerace. I løbet af dagen arbejdede deltagerne med følgende spørgsmål: Hvilke rammer skal der til for at man kan arbejde med innovation på hospitals-/afdelingsniveau? Hvordan kan sygehusledelsen understøtte innovationsindsatsen? 13

14 Hvordan kan man samarbejde og lære af hinanden og overføre viden mellem afdelinger og sygehuse? Hvilke virkemidler skal der til? Hvordan kan effekten måles? Hvordan skal forskning og innovation spille sammen? Hvordan sikres, at gode idéer går fra pilotprojekter til implementering i daglig drift? Hvordan skaber man samarbejde med virksomheder om innovation? De mange diskussioner og input fra dagen har dannet baggrund for det videre arbejde med innovationsstrategien, som præsenteres i foråret Nationalt seminar om udvikling af checkliste til vurdering af telemedicin (Mini-MAST) Torsdag den 28. august var CIMT vært for et nationalt seminar i Nyborg om udvikling af en checkliste til vurdering af telemedicin. 33 ledere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet fra regioner, sygehuse og kommuner samt udvalgte eksperter i telemedicin deltog i seminaret. Telemedicin anvendes i dag i sundhedsvæsenet i behandling af en række patientgrupper, og i de kommende år forventes. Statens Seruminstitut, National Sundheds-IT og Den Nationale Koordinationsgruppe for Telemedicin har taget initiativ til at udarbejde en checkliste, som ledere i sundhedsvæsenet kan benytte, når de tager stilling til, hvilke telemedicinske løsninger de vil indføre. Checklisten skal sikre overblik over den nødvendige information og dokumentation, inden nye teknologier tages i brug. Baggrunden for arbejdet er at mulighederne for anvendelse af telemedicin forventes at stige i de kommende år bl.a. på grund af den tekniske udvikling og presset på hospitalerne. Arbejdet med checklisten tager udgangspunkt i den mest anvendte ramme for evaluering af telemedicin i Europa, MAST, som bl.a. er beskrevet i Regionernes telemedicinstrategi, samt et forslag til en checkliste, som bygger på de danske erfaringer med mini-mtv. Arbejdet med udvikling af checklisten varetages i praksis af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi ved Odense Universitetshospital, som i flere år har arbejdet med systematisk evaluering af telemedicinske løsninger og som var med til at udvikle MAST-modellen. 14

15 Temaeftermiddag om data mining CIMTs første tema-eftermiddag, som fandt sted d. 27. oktober, handlede om data mining fra ITsystemer i sundhedsvæsenet, primært patientjournaler, og præsenterede to regionale projekter, der omhandler dette. Først præsenterede Ulrik Gerdes, overlæge i Center for Kvalitet i Region Syddanmark og lektor, Institut for Regional Sundhedsforskning, resultater fra sit projekt "Text mining på elektroniske patientjournaler kan man bruge det til at identificere og undgå utilsigtede hændelser?" og de erfaringer med data mining på fritekst, de har gjort sig i løbet af projektet. Efterfølgende præsenterede projektleder Tina Kragh Thomsen projektet " Poseidon Den Kliniske Databank i Region Syddanmark", som har til formål at etablere en central og fremtidssikret arkivløsning for hele regionen, som både sikrer lagring af data samt adgang til disse i forbindelse med forskningsprojekter. 31 personer fra både SDU samt OUHs klinik og stabe deltog i arrangementet. National konference Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse virker det og hvordan får vi patienterne med? Mandag d. 17. november 2014 afholdte CIMT sin første nationale konference og kursusdag med 140 deltagere i alt. Formålet med konferencen var at præsentere danske erfaringer med udvikling, anvendelse og implementering af innovative behandlingsformer, sundheds-it og telemedicinske løsninger i form af både resultater fra forskningsprojekter og praktiske erfaringer med implementering af innovative IT-systemer og løsninger på sygehusene. Oplæggene var fordelt på to spor med hhv. fokus på Organisationsudvikling og brugerinddragelse: Erfaringer med implementering og inddragelse af brugere i innovations- og implementeringsprocesser og Evaluering af sundheds-it og telemedicin: Hvad findes der af gennemførte undersøgelser og hvad viser undersøgelserne? Ud over konferencen afholdtes en kursusdag d. 18. november, hvor der var kursus i Participatory Design samt brug af MAST-modellen til at evaluere telemedicinske løsninger. Ph.d.-møder CIMTs forskningsledere faciliterer månedlige møder for de mange ph.d.-studerende tilknyttet CIMT, for at de kan få faglig sparring og diskutere problematikker relateret til deres forskning. Forskere med tilknytning til CIMT er velkomne til at kontakte de to forskningsledere for at blive en del af ph.d.-netværket. Internationale aktiviteter I løbet af 2014 har CIMT været til stede på en lang række internationale events, hvor forskere, ledere og projektledere i CIMT har været inviteret til at bidrage med viden om CIMTs mange projekter samt OUHs imponerende portefølje af afprøvet - og ikke mindst implementeret - telemedicin og innovativ brug af teknologi. 15

16 HIMSS-netværket i Europa og USA holder en række events, hvor CIMT spiller en vigtig rolle: HIMSS.org, den største konference for sundheds-it i USA, med over deltagere. CIMT sidder med i den organisatoriske komité for the Nordic ehealth Exchange, som faciliterer en særligt program for en nordisk delegation, hvor deltagerne både for indblik i de seneste trends i USA, besøger hospitaler, afholder møder med vigtige amerikanske virksomheder og interessenter og får mulighed for sparring med hinanden i den nordiske kontekst, som del af konference-programmet. World of Health IT, som i 2014 fandt sted i Nice, hvor flere af CIMTs medarbejdere var på programmet og bl.a. det store Mastermind-projekt blev præsenteret. CIO Summit og European Telemedicine Conference, som OUH er medstifter af, fandt i år sted i Rom i oktober. Flere af CIMTs forskere var med som speakers, bl.a. Jane Clemensen og ph.d.- studerende Dorthe Boe Danbjørg, Kim Mathiasen fra Internetpsykiatrien var med til at repræsentere Mastermind-projektet og associeret professor Kevin Dean deltog i en session om brug af sociale medier og mobilteknologi i fremtidens sundhedsvæsen. Derudover har CIMT-medarbejdere repræsenteret CIMT, OUH, SDU og Region Syddanmark ved en lang række events se et par af disse nedenfor: European Health Forum Gastein et lukket event med fokus på europæisk sundhedspolitik (Claus Duedal og Mette Atipei Craggs deltog) ISQua The International Society for Quality in Health Care, præsentation: Health Technology Assessment as a Tool to Increase the Quality of Investment in Health Information Technology (Peder Jest afholdt præsentationen) Officiel ministerdelegation til Brasilien I September, hvor Jane Clemensen var inviteret med og holdt to oplæg MTV-konsulenter fra CIMT deltog på det europæiske MTV-netværk EUnetHTAs konference i Rom med AdhopHTA-projektet (Adopting Hospital based HTA in the EU) og holdt bl.a. en posterpræsentation af de første resultater fra projektet og den kommende håndbog og værktøjskasse omkring hospitalsbaseret MTV, som udgives ved projektets afslutning. Da Nordic Mobile Healthcare Technology Congress 2014 blev afholdt i København i efteråret, var både Peder Jest og Jane Clemensen på programmet med oplæg. Iben Fasterholdt fik et abstract optaget til The King's Funds International Digital Health and Care Congress I London, og holdt oplæg om sit ph.d.-projekt på konferencens hovedspor. En gruppe medarbejdere fra OUH var inviteret til Tromsø i september, for at udveksle erfaringer og især for at uddele vores erfaringer med implementering af IT-løsninger, da Universitetssykehuset i Tromsø i samarbejde med telemedicin-centret NST står overfor implementering af nyt elektronisk journalsystem og gerne ville lære af OUH og CIMT. Ud over de mange aktiviteter uden for Danmark, har CIMT og OUH været værter for besøg af hele 23 udenlandske delegationer. Delegationerne besøger OUH for at lære af vores arbejde med udvikling, afprøvning, implementering af - og ikke mindst evaluering og forskning i - innovativ teknologi. Ved disse besøg har både direktører, innovationsog MTV-konsulenter, IT-eksperter samt klinikere fortalt om deres mange praktiske erfaringer med nye teknologiske løsninger til forbedring af den kliniske hverdag på OUH. Peder Jest præsenterer OUH for en delegation fra Singapore, som bl.a. talte medlemmer af sundhedsministeriet. 16

17 Afsluttede innovationsprojekter Nedenfor ses korte beskrivelser af de afsluttede innovationsprojekter. På hjemmesiden kan man læse mere om alle projekterne. SUSTAINS SUSTAINS (Support USers To Access INformation and Services) var et tvær-europæisk projekt, som havde til formål at introducere sikker online adgang for europæere til deres sundhedsdata. Partnerne i projektet kom fra 16 europæiske regioner fra 11 lande, heriblandt Region Syddanmark repræsenteret ved Odense Universitetshospital (OUH). I det lokale projekt på OUH var målet at styrke dialogen mellem patient og sygehus, bl.a. ved at afprøve at patienter fik mulighed for at tilføje data til den elektroniske patientjournal COSMIC. I løbet af projektets levetid blev der indkøbt et modul til COSMIC, som giver nye muligheder for at lade patienter 1) udfylde et spørgeskema før de kommer til konsultation, hvorefter svarene lægger sig struktureret i COSMIC (og ikke som et vedhæftet dokument) 2) opdatere udvalg af stamoplysninger på patientkortet i COSMIC, og 3) kommentere sin egen journal. Dog nåede man ikke at afprøve modulet i løbet af projektets levetid, da det kræver en opdatering af journalsystemet COSMIC, som først gennemføres i foråret Implementeringen af det nye modul fortsætter i driftssammenhæng selvom SUSTAINS er slut. Elektronisk besvarelse af spørgeskemaer er sat i drift i led med introduktion af elektroniske indkaldelsesbreve i e-boks. Derudover har man i projektets løb afholdt workshops med klinikere, patienter og teknikere, for at afdække behov og ønsker til at kunne tilgå personlig sundhedsdata elektronisk og hvilke tekniske, etiske og lovgivningsmæssige krav, der skal opfyldes for at kunne gøre nye løsninger tilgængelige. SUSTAINS løb fra 2012 til 2014, og modtog økonomisk støtte fra EU under ICT Policy Support Programme (ICT PSP), som er en del af Competitiveness and Innovation Framework Programme under den Europæiske Kommission. 3D-sårkamera Projektet om 3D sår-fotografering sigtede mod en mere effektiv og præcis diagnosticering og behandling af diabetiske fodsår. Forbedringen skulle ske gennem udvikling af en prototype på et 3D kamera, som tager meget præcise billeder og (volumen-)målinger af fodsår, som kan danne grundlag for korrekt behandling. De præcise data vedr. såret er essentielle, når man skal igangsætte behandling. Projektet var et samarbejde mellem CIMT og Sårambulatoriet ved Endokrinologisk Afd. M, OUH Odense. Udvikling og klinisk afprøvning af 3D-kameraet er nu afsluttet. Kameraet tager billeder i god kvalitet; gode nok til klinisk vurdering, men der er stadig et stykke arbejde forude med hensyn til design og brugervenlighed af kameraet, i forhold til at kunne udrulle det fx hos sårsygeplejersker som kommer på hjemmebesøg hos patienter. 17

18 Afdeling M igangsætter nu et ph.d.-projekt om yderligere klinisk vurdering af sårbehandling ved brug af kameraet, og CIMT vil fortsat følge både denne kliniske og den tekniske udvikling af kameraet, med henblik på at få et færdigt produkt, der er egnet til klinisk implementering og på sigt udbredelse til andre områder end diabetiske fodsår. Projektet var støttet af økonomiske midler fra Syddansk Vækstforum samt EU s Regional Fond. COLLIN Gennem flere år har OUH haft et tæt samarbejde med universitetshospitalet i Kiel (UKSH), og det var denne relation, der dannede basis for projektet COLLIN, som skulle styrke samarbejdsrelationen til et langsigtet partnerskab og stærkt netværk. Formålet med COLLIN-projektet var at skabe rammer og forudsætninger for bæredygtig grænseoverskridende innovation, som kunne løfte de to regioner til en endnu stærkere position for innovative teknologier i sundhedsvæsenet. Derudover har projektet udarbejdet et sæt retningslinjer for en systematisk tilgang til hospitalsinnovation. COLLIN modtog økonomisk støtte fra den Europæiske Regionalfond under INTERREG 4a-programmet. Applied Health Formålet med Applied Health-projektet var at skabe nye værktøjer til klinikere og patienter i form af app) til mobiler inden for tre områder: logistik, monitorering og kommunikation. Projektet var et samarbejde mellem OUH, Erhvervsakademiet Lillebælt samt University Hospital Schleswig- Holstein Campus Kiel (UK S-H) og Fachhochschule Kiel University of Applied Sciences. I løbet af projektets 2 år er i alt 24 prototyper blevet udviklet gennem en innovativ prototyping proces. Den fulde liste kan ses på projektets hjemmeside Blandt de udviklede prototyper er en app til patienter med gynækologisk cancer, app til forebyggelse og håndtering af overvægt i forbindelse med graviditet, app til fremme af rygestop for gravide kvinder, app til rehabilitering og træning for patienter med rygsøjlegigt samt en app til rehabilitering for patienter indlagt på hjertemedicinsk eller thoraxkirurgisk afdeling. Derudover har projektet skabt den succesfulde app "OUH Find Vej", som er en gratis app, der kan vise vej på OUHs område (foreløbig kun udendørs) og dermed hjælpe patienter og besøgende med at finde hurtigt frem til rette sted på OUHs store område. Prototypen blev udviklet fra august 2012 til august 2014 og er efterfølgende blevet frigivet så alle kan hente app'en til deres Apple eller Android smartphone. I november 2014 blev QR koder implementeret i OUHs patientindkaldelsesbreve, så patienter automatisk kan blive opmærksomme på app'en og bruge den til at finde vej til den afdeling, de er indkaldt til konsultation hos. 18

19 Applied Health modtog økonomisk støtte fra den Europæiske Regionalfond under INTERREG 4a-programmet. Health Games Health Games-projektet var et samarbejde mellem OUH, Erhvervsakademiet Lillebælt samt University Hospital Schleswig-Holstein Campus Kiel (UK S-H) og Fachhochschule Kiel University of Applied Sciences. Projektets formål var at undersøge potentialet for udvikling af spil til sundhedssektoren og beskrive Best Practice for samarbejdet mellem spilbrancen og sundhedssektoren. Projektet udviklede en række prototyper med markedspotentiale, bl.a. et spil til motivering og fastholdelse af genoptræning for håndkirurgiske patienter. Health Games modtog økonomisk støtte fra den Europæiske Regionalfond under INTERREG 4a-programmet. Nervecentre Nervecentre er et system til mobile enheder (telefoner og tablets), der sikrer en effektiv kommunikation og prioritering mellem opgaver for hospitalspersonale. I systemet kan en medarbejder angive hvilke opgaver, der skal løses for hvilken patient, opgavens art samt hvor meget det haster. Via Nervecentre-systemet sendes opgaven til de personer, der har de nødvendige kompetencer til at løse opgaven, hvorefter disse modtager opgaven på deres bærbare enhed. Den af disse personer, der har bedst tid og er i nærheden, accepterer opgaven, hvorefter den forsvinder fra systemets liste over ubehandlede opgaver. Systemet giver desuden personalet mulighed for at se et overblik over alle opgaver, og dermed kan de hurtigere hjælpe hinanden med at få disse færdigbehandlet. Nervecentre-systemet er udviklet og afprøvet i England med gode resultater, og projektets formål var derfor at teste det i en tilpasset version på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på OUH. Pilottesten af systemet startede i 2013 og på trods af lidt opstartsvanskeligheder, er personalet blevet rigtig glade for systemets funktioner, som har givet dem et bedre overblik over afdelingens opgaver. Det har imidlertid vist sig, at der findes et lignende system, som i højere grad kan spille sammen med de eksisterende IT-systemer på OUH, og derfor har man skrinlagt implementeringen af Nervecentre, og går nu i gang med at afprøve det andet system på en række afdelinger på OUH. De første tests med det nye system (RoOS) begynder ultimo januar

20 Google Glass Google Glass (GG) blev afprøvet på OUH i 2014 for at undersøge, om det er teknisk muligt at anvende GG sammen med kliniske systemer til brug i patientforløb, og få afklaret om GG, kan være et nyttigt redskab i klinikken. Projektet var medfinansieret af OUHs midler fra det nationale forskningsprojekt i velfærdsteknologi GG blev afprøvet på to afdelinger på OUH. På den Fælles Akut Modtagelse (FAM) blev brillens "sehvad-jeg-ser"/live streaming-funktion anvendt til at læger eller sygeplejesker kunne få råd fra mere erfarne kolleger, som ikke var til stede i FAM. På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D (Gyn.Obs.Afd.) benyttede man GG, når jordemoderen på Fødegangen var nødt til at ringe til en læge, som var i gang med en operation, for at få rådgivning vedr. en patient. Via GG kunne lægen få et visuelt input (CTG-kurve) som et supplement til den verbale beskrivelse. Efter projektet vurderes teknologien og funktionerne overordnet at kunne yde et kvalitetsløft og en tidsbesparelse. På Afd. D gav visning af CTG-kurve på GG et mere nuanceret beslutnings-grundlag for personalet. Derudover vil straks-afgørelser fra opererende læge mindske behovet for at skulle følge op på henvendelser, som er blevet udsat, efter endt operation. På FAM har klinikerne tilkendegivet, at GG gav klinisk værdi, fordi afgørelser kan træffes selvom rådgivende part ikke er fysisk tilstede i FAM, hvilket sparer tid. Der er dog stadig udfordringer ved teknologien, bl.a. batterilevetid, udfordring med at anvende egne briller sammen med GG samt sikring af de kliniske data, som vil skulle undersøges nærmere inden at en sådan teknologi vil kunne sættes i drift. Google har desuden stoppet salget af GG, da hverken design eller teknologi levede op til kravene hos potentielle kunder, hvilket er godt i tråd med resultaterne fra pilottesten på OUH. Momentum Momentum-projektet har været et såkaldt tematisk netværk, hvor europæiske nøgleaktører deler viden og erfaringer omkring implementering af telemedicinske initiativer i den daglige kliniske drift. Projektet har haft til formål at samle et korpus af best practice inden for emnet og at udvikle en trin-for-trin guide til sundhedsorganisationer til at vurdere, hvornår en telemedicinsk løsning er klar til at blive udrullet i stor skala og hvad der skal til for at gøre dette. I foråret 2014 udgav projektet en liste med 18 kritiske succesfaktorer, der er essentielle for at sikre succesfuld implementering, udviklet på baggrund af en analyse af brugen af telemedicinske services på tværs af Europa. De 18 faktorer dækker bl.a. finansiering, business plan, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter og interoperabilitet. Derudover har projektet udviklet et 20

21 blueprint til, hvordan man kan gå fra projekt til implementering af telemedicinske løsninger, samt et praktisk værktøj til test af telemedicinske initiativers parathed til at blive implementeret i stor skala. OUHs rolle i projektet har været at bidrage med viden om implementering og evaluering af telemedicin gennem mange års erfaring med dette. Derudover har OUH stået for at afprøve det udviklede blueprint til implementering i samarbejde med et norsk hospital, som har testet modellen. Udfaldet af testen var yderst positivt, idet nordmændene fandt værktøjet meget anvendeligt og endda havde forslag til yderligere anvendelse. Momentum løb fra 2012 til 2014 og har modtaget økonomisk støtte fra EU under "ICT Policy Support Programme (ICT PSP)", som er en del af "Competitiveness and Innovation Framework Programme" under den Europæiske Kommission. epatch epatch -projektet havde til formål at reducere antallet af akutte indlæggelser af personer med hjerterytmeforstyrrelser og at undersøge muligheden for at erstatte monitorering under indlæggelse på sygehus med hjemmemonitorering. Håbet var at hjemmemonitorering kunne give en større følelse af frihed for patienterne og samtidig frigøre ressourcer på hospitalet, uden at gå på kompromis med kvaliteten i behandlingen til patienten. Projektet var et samarbejde mellem CIMT og kardiologer på Medicinsk Afdeling M i Svendborg samt Hjerteafdeling B på OUH Odense. OUH har - sammen med virksomheden DELTA Mikroelektronik - arbejdet på udvikling af epatch gennem en årrække. Målet i denne fase af projektet var at udvikle en driftsklar prototype og afprøve denne i klinisk sammenhæng. I 2012 påbegyndte man 2. fase i projektet, som omhandlede både mere omfattende kliniske tests samt undersøgelser af, hvordan løsningen vil kunne udrulles til drift, når teknologien er klar til det. Denne del af projektet foregik i samarbejde med SOS International, som skulle stå for det logistiske aspekt af udrulningen; hvordan får man smidigt integreret, at de relevante patienter bliver visiteret til at modtage epatch og efterfølgende modtager plaster og instruktioner direkte i hjemmet og kommer i gang med at bruge det? Begge faser i projektet er nu afsluttet fra OUHs side. Teknologien er udviklet og afprøvet, og det er nu op til Delta at få den helt klar til markedet med henblik på salg til det danske sundhedsvæsen. Første del af projektet modtog økonomisk støtte fra ABT-fonden, nu kaldet Fonden for Velfærdsteknologi. Anden del af projektet var støttet af Fornyelsesfonden (som i dag hedder Markedsmodningsfonden) samt midler fra 21

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Jesper Lakman. Dorthe Boe Danbjørg. OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus. Odense, november 2013 1 19/11/13

Jesper Lakman. Dorthe Boe Danbjørg. OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus. Odense, november 2013 1 19/11/13 Jesper Lakman Dorthe Boe Danbjørg OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus Odense, november 2013 1 19/11/13 Jesper Lakman Digital Innova,on CheIonsulent (4 medarbejdere) DOIT (140 medarbejdere)

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Fremtidsforskeren recepten på fremtidens hospital. Hvordan effektiviserer man organisationen? Telemedicin og det borgernære e-sundhedsvæsen

Fremtidsforskeren recepten på fremtidens hospital. Hvordan effektiviserer man organisationen? Telemedicin og det borgernære e-sundhedsvæsen 2 dage med patienten i fokus Fremtidens Hospital KONFERENCE DEN 26. 27. marts 2014 - HOTEL PARK INN BY RADISSON, KØBENHAVN Hør talere fra: Folketinget Rigshospitalet Odense Universitetshospital Sygehus

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Competitiveness and Innovation framework Programme Information and Communication Technology Policy Support Programme (CIP-ICT-PSP)

Competitiveness and Innovation framework Programme Information and Communication Technology Policy Support Programme (CIP-ICT-PSP) EU projektudvikling på sundhedsområdet i 2013 Health Programme (Folkesundhedsprogrammet) De overordnede mål for programmet er at: 1) forbedre borgernes sundhedssikkerhed, 2) fremme sundhed, herunder mindskelse

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere