Notat BILAG september EUX erfaringer fra andre faglige udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg"

Transkript

1 BILAG september 2015 csh Notat EUX erfaringer fra andre faglige udvalg Sekretariatet har undersøgt erfaringer med EUX hos andre faglige udvalg, som også har små erhvervsuddannelser. Der er indhentet erfaringer fra følgende udvalg: Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (ernæringsassistentuddannelsen) og Industriens Fællesudvalg (procesoperatørog plastmageruddannelsen). Fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen har i alt ca. 300 elever årligt. Disse elever er fordelt på 16 godkendte skoler. Udvalget har tidligere haft EUX og valgte i forbindelse med reformen at bruge EUX model B. I denne model skal eleverne have følgende gymnasiefag: Grundforløbet Dansk C (undervisnings svarende til 2,5 uger) Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger) Samfundsfag C (undervisnings svarende til 2,5 uger) Matematik C (undervisning svarende til 4 uger) Fysik C (undervisning svarende til 2 uger) Kemi C (undervisning svarende til 2 uger) Hovedforløbet Dansk A (uddannelsestid 175 timer/7 uger) Engelsk B (uddannelsestid 130/5,2 uger) Matematik B (uddannelsestid140 timer/5,6 uger) Fysik B (uddannelsestid 105 timer/4,2 uger) Kemi B (uddannelsestid 90 timer/3,6 uger) Større skriftlig opgave (uddannelsestid 25 timer/1 uge) Eksamensprojekt (uddannelsestid 25 timer/1 uge) Side 1/3

2 BILAG 1 Herudover 1 fag på hovedforløbet på C niveau samt 1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid 100 timer/4 uger) Endelig 1 valgfag på hovedforløbet på C niveau (uddannelsestid 75 timer/3 uger) og 1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid 125 timer/5 uger) Dette giver en samlet uddannelsestid i fag på gymnasialt niveau på hovedforløbet på 990 timer/39,6 uger. For ernæringsassistentuddannelsen betyder det, at eleverne har i alt 68,1 uges undervisning på skolen. Dette reducerer praktiktiden meget, da uddannelsen samlet set på hovedforløbet kun er 2 år og 10 måneder. Udvalget har fået forlænget uddannelsen til 3 år og 2 måneder på EUX sporet, da den ellers ikke kunne spille sammen med de eksamensterminer, der er for de gymnasiale fag. Udvalget hører, at de udbydende skoler har problemer med at få udbuddet af EUX til at hænge sammen økonomisk. Dette fordi den valgte model ikke kan matches ret godt med andre uddannelsers EUX og/eller at skolerne ikke er godkendt til de andre uddannelser som har valgt samme EUX model. Udvalget forventer dog, at skolerne vil fortsætte udbud af EUX, da det er et vigtigt parameter for fortsat udbud i den nye udbudsrunde. Industriens Fællesudvalg Her har man inden for procesoperatøruddannelsen tilvalgt EUX i forbindelse med reformen. Der er valgt model D, som har følgende indhold: Grundforløbet Dansk C (undervisnings svarende til 2,5 uger) Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger) Samfundsfag C (undervisnings svarende til 2,5 uger) Matematik C (undervisning svarende til 4 uger) Fysik C (undervisning svarende til 2 uger) Hovedforløbet Dansk A (uddannelsestid 175 timer/7 uger) Engelsk B (uddannelsestid 130/5,2 uger) Matematik B (uddannelsestid140 timer/5,6 uger) Fysik B (uddannelsestid 105 timer/4,2 uger) Side 2/3

3 Kemi C (uddannelsestid 60 timer/2,4 uger) Større skriftlig opgave (uddannelsestid 25 timer/1 uge) Eksamensprojekt (uddannelsestid 25 timer/1 uge) BILAG 1 Herudover: 1 fag på grundforløbet på C niveau 1 fag på C niveau på hovedforløbet ente 2 løft af niveau i 1 fag eller 1 løft af niveau af 2 fag (uddannelsestid 100 timer/4 uger eller 175 timer/7 uger) Endelig 1 valgfag som skal give 1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid 100 timer/4 uger) Dette giver en samlet uddannelsestid i fag på gymnasialt niveau på hovedforløbet på enten 790 timer/31,6 uger eller 865 timer/34,6 uger Udviklingsudvalget for procesoperatør har erfaret, at indførelse af EUX har været problem på én af de i alt tre godkendte skoler. Dette fordi denne skole tidligere har kunne samkøre EUX elever med HTX elever, men dette kan ikke lade sig gøre, idet den nye EUX model forudsætter at eleven skiftevis er ½ år i skole og ½ år i praktik. HTX tager 1 år og er uden praktik, derfor kan de nye EUX elever ikke samlæses med HTX længere. Desuden er der virksomhed som er ophørt med at tage EUX elever efter den nye model, da de ikke ønsker at have elever væk ½ år af gangen. På de to andre skoler er der relativ succes med EUX modellen. Dette skyldes, at især Novo Nordisk har stillet med næsten et helt EUX hold. Dette gør, skolen kan gå i gang, der kræves blot opfyldning med nogle få elektriker EUX elever (samme model som procesoperatør). Der er også gode muligheder for samlæsning med industritekniker, da denne også ligger i model D. På plastmageruddannelsen vil man indføre EUX model D pr. 1. januar Skolen vurderer, at det kan lade sig gøre, fordi meget af undervisningen kan samkøres med tømrer EUX, som skolen i forvejen udbyder. Side 3/3

4 BILAG 2 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Det Faglige Udvalg for Beklædning Dato: 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til beklædningshåndværker Redegørelsens omfang afhænger af følgende: Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen: (Sæt kryds) Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og med 5. Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen: (Sæt kryds) X Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under den fastsatte grænse derfor udfyldes punkt 1, punkt 2 og punkt 5. (Sidst fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens fra 2013 er på 0,58.) Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over den fastsatte grænse, derfor udfyldes alene punkt 1 og punkt 5. (Sidst fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens fra 2013 er på 0,58.) Nøgletal: Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr i det aktuelle år Nøgletal: Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2014, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). Nøgletal: Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** 0,40 0,44 0,36 Videreuddannelsesfrekvens**** 0,38 0,42 0,13 1

5 BILAG 2 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet Forskel i beskæftigelse fordelt på køn Ingen data for etnicitet Ingen data for mænd Ingen data for etnicitet Ingen data for mænd Ingen data for etnicitet Ingen data for etnicitet ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i 2011, frekvensen i 2013 baserer sig på færdiguddannede i 2012, og frekvensen i 2014 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i 2010, frekvensen i 2013 baserer sig på færdiguddannede i 2011, og frekvensen i 2014 baserer sig på færdiguddannede i Udvalgets bedes kommenterer udviklingen i nøgletallene Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover. Kommentarer til nøgletallene: Udvalget vurderer, at der fortsat er potentiale for at tegne flere ordinære uddannelsesaftaler i de kommende år, end der var gældende i perioden Udvalget undrer sig over den negative udvikling i beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens for 2014, som de senest opdaterede tal viser. Udvalget har anmodet den største af de tre godkendte skoler om at gennemføre en beskæftigelsesundersøgelse blandt de elever som blev færdiguddannede i Undersøgelsen viser, at et flertal af de færdigudlærte elever efterfølgende er kommet i beskæftigelse inden for branchen eller er påbegyndt en videregående brancherelevant uddannelse, primært designteknologuddannelsen. Udvalget kan ikke genkende billedet af, at især videreuddannelsesfrekvensen skulle være faldet så meget som de nyeste tal angiver. Udvalget har drøftet, om det kan påvirke beskæftigelsestallene negativt, at flere elever efter deres uddannelse arbejder freelance/på korte kontrakter eller vælger at tage til udlandet for at arbejde. Udvalget er bekendt med, at dette er en udvikling som er i gang. Udvalget har tidligere gennemført egne beskæftigelsesundersøgelser for at holde sig orienteret om, hvor de færdiguddannede går hen. Disse har dog haft det problem, at ikke alle tidligere elever har ønsket at deltage. Udvalget vil på baggrund af de nye tal drøfte, hvorvidt det er muligt at genoptage disse undersøgelser med en bedre svarprocent, og på den måde få et klarere billede af, hvilke veje de færdigudlærte beklædningshåndværkere går. 2. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen bør udvalget redegøre for, hvordan uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i forhold til følgende: Er udviklings- /ændringsbehov begrundet i: (Sæt kryds/krydser) Virksomhederne udvikling Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft Teknologiudviklingen Internationale forhold Andet: Ja Nej X X X X X 2

6 BILAG 2 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Er der behov for udvikling på følgende områder: (Sæt kryds) Udvikling af en innovativ tilgang: Udvikling af iværksætterkultur: Andet: Ja Nej X X X Redegørelse for de konkrete udviklings- og ændringsbehov og hvordan fagligt udvalg vil imødekomme dem: Fagligt udvalg har udviklet nye valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag som skal tilgodese kompetencebehov både i forhold til håndværksdelen og i forhold til industri. Det er forventningen, at dette vil styrke uddannelsens attraktivitet for både håndværksbaserede og industrielle beklædningsvirksomheder og dermed bidrage til at skaffe flere praktikpladser. Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 3 og Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov Her kan behov begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 1 og 2. Nyetablering Ja Nej (Sæt kryds) Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bilag 4). (Skriv her) Omlægning og revision Ja Nej (Sæt kryds) Udvalget bedes skønne om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4 ). (Skriv her) 3

7 BILAG 2 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Nedlæggelse Ja Nej (Sæt kryds) Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4). (Skriv her) Trin Ændre Oprette Nedlægge Ingen ændringer (Sæt kryds) Som udgangspunkt skal uddannelsen skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet. (Skriv her) 4. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse De nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger opfylder dette punkt. Der skal derfor ikke indsendes yderligere. 5. Praktik og praktikpladser 5a. kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Her kan udvalgets arbejde beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 1. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne 5, stk. 2, og for skolepraktik i praktikcentre tillige samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og centrene/skolerne om beskrivelse af indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. 5, stk. 3. 4

8 BILAG 2 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen: Alle udvalg har gennemgået og revideret uddannelsens praktikmål pr. 1. august 2015, så indhold og niveau i målene er mere tydelige. Udvalget vil i efteråret 2015 drøfte, hvorvidt der er behov for at udarbejde en uddybende praktikvejledning til virksomheder mhp. at styrke kvaliteten i praktikken. Særligt for skolepraktik: Ja Nej (Sæt kryds) Udvalget har god kontakt til det lokale uddannelsesudvalg, som overvåger kvaliteten af skolepraktikken. Udvalget vurderer, at kvaliteten af skolepraktikken er tilstrækkeligt høj. 5b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenter pladser Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen. Handlingsplanen skal være disponeret således: 1. Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år. Udvalget forventer at antallet af indgåede praktikaftaler er stigende i de kommende år. 2. Udvalgets indsats for at tilvejebringe flere praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikke-godkendte virksomheder. Udvalget har dialog med de tre udbydende skoler på FU møde tre gange årligt. Her pågår en løbende drøftelse af, om udvalget skal lave supplerende initiativer for at understøtte skolernes praktikpladsopsøgende arbejde. 3. En konkret og tidsfæstet angivelse af de handlinger udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i erhvervsuddannelseslovens 43, stk. 2. Udvalget vil som noget nyt indsamle oplysninger om, hvorvidt nygodkendte virksomheder opretter en uddannelsesaftale inden for det første ½ år efter deres godkendelse. Udvalget vil sende en liste til de godkendte skoler med de virksomheder som ikke har udnyttet godkendelsen med henblik på, at skolen genkontakter virksomheder vedr. mulighederne for en praktikaftale. Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan Redegørelsens (punkt 1-4) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. 5

9 BILAG 2 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Handlingsplanen (punkt 5) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes suppleres med links og bilag. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 21. september 2015 til mail-adressen 6

10 BILAG 3 Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Udbudsrunden erhvervsuddannelser og praktikcentre 1. Indledning De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb, herunder som udlagt undervisning, samt godkendelser til at være praktikcenter, herunder som udlagte praktikcenteropgaver, tilbagekaldes herved med virkning fra 1. august september 2015 Sags nr.: Q.571 Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: 1. (Gen-)ansøge om at blive godkendt til at udbyde: Et eller flere af de fire hovedområder (grundforløbenes 1. del). Et eller flere af grundforløbenes 2. del. Et eller flere af hovedforløbene. 2. (Gen-)ansøge om være praktikcenter, som udbyder skolepraktik. De nye godkendelser vil have virkning fra og med 1. august Udbudsrunden er en del af gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen. Der findes information om reformen på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside: Udbudsrunden åbner op for ansøgninger fra både nuværende godkendte udbydere og potentielle nye udbydere. Formålet med brevet ud over at tilbagekalde de nuværende udbudsgodkendelser - er at give alle involverede parter en foreløbig orientering om:

11 BILAG 3 2 Tilrettelæggelse og koordinering af udbudsrunden m.v. (Afsnit 2) Institutionernes ansøgning om udbud af erhvervsuddannelser herunder kriterier og vilkår (Afsnit 3) Institutionernes ansøgninger om godkendelse til praktikcenter herunder kriterier og vilkår (Afsnit 4) Tidsplan for udbudsrunden mv. (Afsnit 5). Det kan herudover til orientering nævnes, at udbudsrunden i 2017 for erhvervsuddannelser og praktikcentre forventes efterfulgt af en amuudbudsrunde. Bilag 1 indeholder en kort beskrivelse af REU s (Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) og regionernes opgaver samt lovregler om udbud af eud, euv, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, eux og praktikcenter. REU har en fast praksis for at indhente udtalelser fra de faglige udvalg om ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser og ansøgninger om at være praktikcenter. Derfor giver brevet information til de faglige udvalg om, at de inddrages i udbudsrunden, så de kan forberede sig på at løse opgaver i denne sammenhæng. Det bemærkes, at ministeriet tidligere har orienteret alle godkendte udbydere af erhvervsuddannelser og praktikcentre om udbudsrunden med breve af henholdsvis 1. oktober og 3. oktober De to breve kan ses her: Økonomi Udbudsrunden og beslutninger om placering af udbud skal som udgangspunkt gennemføres inden for de nuværende bevillinger til erhvervsuddannelserne, da der med reformen af erhvervsuddannelserne ikke er afsat særlige midler hertil. Forbehold Ministeriet gør opmærksom på, at der på flere områder i perioden frem til ultimo oktober 2015, hvor udbudsrunden formelt set sættes i gang med et brev til samme modtagerkreds som nærværende brev, vil ske yderligere konkretiseringer. Fx vil ministeriet, med inddragelse af REU, konkretisere kravene til institutionernes ansøgninger.

12 BILAG 3 3 Hvis der opstår behov for principielle ændringer i forhold til de i brevet nævnte kriterier for behandlingen af ansøgninger, vil ministeriet inddrage REU, og der vil blive udsendt orientering, hvis den beskrevne tidsplan evt. ændres væsentligt. 2. Information om tilrettelæggelse og koordinering af udbudsrunden m.v. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tildeler som udgangspunkt godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelser og være praktikcentre som resultat af en national udbudsrunde. Ministeriet vil normalt, når runden er gennemført, være tilbageholdende med at give godkendelser til enkeltansøgere under forudsætning af, at de i forvejen godkendte udbydere kan dække uddannelsesbehovene. Ministeriet respekterer med denne praksis, at godkendte udbydere har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet m.v. til den aktuelle efterspørgsel og derfor ikke oplever gennemgribende ændringer i grundlaget for at udbyde uddannelserne eller praktikcenteropgaverne. Der gennemføres én samlet udbudsrunde, hvor der er mulighed for at ansøge om at udbyde erhvervsuddannelser og være praktikcenter. Praktisk tilrettelæggelse - systemunderstøtning Al udarbejdelse og behandling af ansøgninger vil ske i det administrative system Systemet blev også anvendt i udbudsrunden i 2007 samt i runden med udbud af opgaver som praktikcenter i Ministeriet vil inden udbudsrunden gennemgå og foretage tilretninger af systemet, så det er tilpasset den nuværende udbudsrunde. Regionsrådene og REU skal afgive indstillinger til ministeriet. Indstillingerne afgives gennem Det samme gælder de faglige udvalgs afgivelse af udtalelser til rådet. Ministeriet vil informere yderligere om adgang til den praktiske behandling af ansøgninger m.v., i brevet, som sendes til erhvervsskolerne m.fl. ultimo oktober Koordinering mellem parterne i udbudsrunden Det vil være afgørende for gennemførelsen af udbudsrunden, at der sker en koordinering mellem de involverede parter. Målet med dette er, at der samlet set opnås en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og sikres tilgængelighed til erhvervsuddannelserne og praktikcentrene under hensyn til elevernes søgning og virksomhedernes efterspørgsel efter elever

13 BILAG 3 4 og erhvervsuddannet arbejdskraft inden for hver af uddannelsernes område. Koordinering af ansøgninger om grundforløb Regionsrådenes koordinerende rolle omfatter erhvervsuddannelsernes grundforløb, dvs. udbuddet af erhvervsuddannelsernes fire hovedområder (grundforløbets 1. del) samt 2. del af grundforløbet. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen. Koordineringen sker bl.a. i samarbejde med erhvervsskolerne. For at sikre de bedst mulige rammer for koordineringen, opfordrer ministeriet erhvervsskolerne og regionsrådene til at sætte dialogen i gang. Ministeriet opfordrer herudover erhvervsskolerne og regionsrådene til at inddrage de faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg i koordineringen. Baggrunden er bl.a., at REU, som afgiver indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling om udbudsplacering af erhvervsuddannelserne, herunder om placering af grundforløb, som en del af grundlaget for arbejdet med indstillingerne vil indhente udtalelser fra de faglige udvalg, jf. afsnit 1. Koordineringen skal være afsluttet februar 2016, jf. tidsplanen i afsnit 5, hvor skolerne har frist for at indsende ansøgninger til ministeriet. Koordinering af ansøgninger om hovedforløb og praktikcenter REU afgiver indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling om udbudsplacering af erhvervsuddannelserne, dvs. de fire hovedområder (grundforløbets 1. del), grundforløbenes 2. del, samt hovedforløbene. Desuden afgiver rådet indstilling om godkendelse til at være praktikcenter. Rådet vil, som nævnt ovenfor, indhente udtalelser fra de faglige udvalg som en del af grundlaget for at afgive indstillinger. Ministeriet opfordrer på den baggrund erhvervsskolerne og de faglige udvalg til at sætte en dialog i gang om udbud af hovedforløb inden for de enkelte uddannelser for at skabe et så godt koordineret sæt af udbudsansøgninger som muligt. Koordineringen bør omfatte ansøgninger om praktikcenter. Dette skyldes, at en skole kun kan være praktikcenter for en uddannelse, hvor skolen er godkendt til at udbyde uddannelsens hovedforløb.

14 BILAG Institutioners ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser herunder kriterier og vilkår Hvem kan ansøge og hvad kan der søges om Alle hidtil godkendte udbydere orienteres om udbudsrunden direkte med mail. For andre potentielle udbydere orienteres om udbudsrunden på ministeriets hjemmeside. Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, andre skoler, institutioner eller virksomheder kan søge om at blive godkendt til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb, jf. erhvervsuddannelseslovens 18. I det følgende benævnes dette institutionen. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde euv, jf. erhvervsuddannelseslovens 66 u, stk. 3. Euv gennemføres på institutioner m.v., som er godkendt til at udbyde den pågældende uddannelses hovedforløb. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelse plus (eud+), jf. erhvervsuddannelseslovens 66 l, stk. 1. Eud+ kan gennemføres af skoler og institutioner m.fl., der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. erhvervsuddannelseslovens 66 p, stk. 2. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, og som samarbejder herom med en produktionsskole. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde eux, jf. erhvervsuddannelseslovens 33 a, stk. 3. Eux gennemføres på institutioner m.v., som er godkendt til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse, og som har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøver på gymnasialt niveau eller har indgået en samarbejdsaftale med en lokal skole, der har sådanne forudsætninger. Reglerne på lovniveau om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser, euv, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og eux er gengivet i bilag 1. Konkret kan en institution ansøge om at blive godkendt til at udbyde:

15 BILAG 3 6 Et eller flere af de fire hovedområder (grundforløbenes 1. del). Et eller flere af grundforløbenes 2. del. Et eller flere af hovedforløbene. Ministeriet gør for en god ordens skyld opmærksom på, at institutionerne ikke skal søge om godkendelse til at udbyde fagretninger. Det er institutionerne selv, der skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som de udbyder. Ministeriet skal henstille til institutioner, der gennemfører undervisning, der er udlagt fra en anden godkendt institution, om at overveje en eventuel ansøgning om godkendelse til at udbyde den pågældende uddannelse, da udlægningsaftaler tilbagekaldes sammen med de nuværende udbudsgodkendelser. I bilag 2 er en oversigt over de fire hovedområder, grundforløbenes 2. del samt hovedforløb, som institutionen kan ansøge om at blive godkendt til at udbyde. Udbudsrunden omfatter ikke de uddannelser, hvor det ikke er muligt for elever at begynde fra og med 1. august Dette gælder fx uddannelserne til produktionsgartner, væksthusgartner, generel kontoruddannelse, personbefordring samt sundhedsservicesekretær. Hvordan skal der ansøges Institutionen skal søge om godkendelse for hver enkelt del af en erhvervsuddannelse, som institutionen ønsker at blive godkendt til at udbyde. Dvs. institutionen skal søge om hvert enkelt hovedområde, grundforløbs 2. del samt hovedforløb. Skolen skal som en del af ansøgningen skrive, både hvilken hovedskole der ansøger, samt på hvilken eller hvilke afdelinger hovedskolen vil udbyde den pågældende uddannelsesdel. Skolen indsender ansøgninger for alle de uddannelser og uddannelsesdele (grundforløbs 1. og 2. del samt hovedforløb), som skolen ønsker at udbyde. Institutionen skal på forhånd sikre sig, at en elev vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse som et samlet forløb. Ansøger en skole om at udbyde grundforløbs 2. del uden at ansøge om tilhørende hovedforløb, skal skolen samarbejde med skoler, som udbyder dette hovedforløb.

16 BILAG 3 7 Institutionen skal også sikre sig, at eleven i en fagretning på grundforløbets 1. del kan tilbydes undervisning, der som udgangspunkt retter sig mod flere konkrete erhverv. Desuden skal eleven fx kunne tilbydes undervisning på højere niveauer, talentspor samt studierettet og erhvervsrettet påbygning på uddannelsens hovedforløb. Institutionen skal også kunne tilbyde undervisning i alle specialer og trin i det hovedforløb, som institutionen godkendes til at udbyde. Institutionen skal derfor enten selv udbyde al undervisning, eller sikre sig at elever har adgang til undervisningen gennem samarbejdsaftaler med andre institutioner. Det forventes, at der i forbindelse med ansøgningen om udbudsgodkendelse skal foreligge oplysninger om samarbejdsaftaler, hvis skolen ansøger om godkendelse til at udbyde grundforløbets 2. del, men ikke søger om godkendelse til at udbyde hovedforløbet. Ministeriet vil konkretisere de nærmere krav til oplysninger om samarbejdsaftaler, herunder eventuel dokumentation, i perioden frem til ultimo oktober 2015, hvor ministeriet indkalder ansøgninger fra institutionerne. Kriterier Ministeriet vil i vurderingen af ansøgninger tage afsæt i følgende sæt af indbyrdes forbundne kriterier: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål. 1 Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Der skal altid sikres fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer. Det betyder bl.a., at der vil være forskellige muligheder for geografisk spredning in- 1 De fire klare reformmål er: 1. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

17 BILAG 3 8 denfor hhv. grundforløbets første og andel del, ligesom der vil være større muligheder for geografisk spredning på grundforløbets 2. del og hovedforløbet i uddannelser med stor volumen. Udmøntningen af kriteriet om sikring af et geografisk dækkende udbud vil således variere afhængigt af, hvilken uddannelsesdel der er tale om samt uddannelsens elevvolumen, når det gælder grundforløbets 2. del og hovedforløbet, som er specifikt for hver enkelt uddannelse. Det betyder mere konkret for udmøntningen af kriterierne, at: For hovedområder (1. del af grundforløbet) vægtes det særlig højt, at der er en forholdsvis tæt lokal og regional uddannelsesdækning, så potentielle elever i målgruppen har mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse uden at eleven behøver at skifte bopæl. Ministeriet vil lægge til grund, at grundforløbets 1. del giver adgang til alle erhvervsuddannelsers 2. del, dvs. eleverne skal opfylde de samme mål for grundforløbets 1. del uanset hvilket hovedområde og hvilken fagretning, de har valgt, således at eleverne kan vælge at fortsætte i 2. del af enhver uddannelses grundforløb. For grundforløbenes 2. del vægtes det højt, at der er en lokal og regional uddannelsesdækning, så potentielle elever har mulighed for at begynde på en given erhvervsuddannelse med kortest mulige transportafstand under hensyn til uddannelsens volumen på landsplan. For hovedforløb vægtes det særligt højt at sikre fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer samt en rimelig geografisk dækning set under hensyn til hovedforløbets elevvolumen på landsplan. Rammerne for elevers skolehjemsberettigelse i de nye grundforløb kan være nyttig baggrundsinformation. Ministeriet kan henvise til et spørgsmål/svar på vores hjemmeside: Bilag 3 viser en oversigt over, hvor mange af de nuværende hovedforløb, der udbydes af henholdsvis 1, 2, 3 osv. institutioner samt hvor stor en andel af eleverne, disse hovedforløb dækker. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov Ansøgning om udbud af uddannelser skal have en fremadrettet dimension vedrørende forventninger til udviklingen inden for de enkelte uddan-

18 BILAG 3 9 nelser. Derfor vil det indgå i vurderingen af institutionernes ansøgninger om udbud af grundforløbenes 2. del og hovedforløb, hvordan uddannelsen forventes at udvikle sig med hensyn til elevsøgning, og virksomhedernes efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft lokalt, regionalt eller nationalt. Forventet lokal og regional erhvervsudvikling, herunder i praktikpladspotentialet. Ansøgninger om udbud af uddannelser skal indeholde overvejelser erhvervsudvikling og praktikpladspotentialet lokalt og regionalt, herunder udviklingen i praktikpladspotentialet. Ministeriet vil konkretisere kriteriet i perioden frem til indkaldelsen af ansøgninger i oktober REU vil blive inddraget i arbejdet. Ministeriet vil endvidere afklare, hvilke data der kan stilles til rådighed, som kan dataunderstøtte vurderingerne. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål I aftalen om reformen er der opstillet resultatmål for hvert af de fire klare mål for reformen. Fx er der for målet om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, opstillet resultatmål om, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen skal op på mindst 30 pct. i For at følge udviklingen set i forhold til reformmål og resultatmål udvikler ministeriet en række indikatorer og midlertidige indikatorer. Ministeriet vil inddrage følgende indikatorer i grundlaget for vurderingen af skolernes ansøgninger, som udspringer direkte af de fire reformmål: 1. Antal ansøgere fra 9. og 10. klasse (reformmål 1). 2. Frafald på hhv. grundforløbets 1. og 2. del (reformmål 2). 3. Frafald i overgang fra grundforløbets 2. del til hovedforløb (reformmål 2) 4. Frafald i hovedforløb (reformmål 2) 5. Tilgang på eux og talentspor (reformmål 3). 6. Beskæftigelsesfrekvens (reformmål 3). 7. Elevernes trivsel (reformmål 4). Inddragelsen af de syv indikatorer skal bidrage til, at skolernes ansøgninger bliver vurderet i forhold til, om den enkelte skole leverer gode resultater set i forhold til de fire reformmål. Desuden skal inddragelsen bidrage til, at beslutningsgrundlaget er så objektivt som muligt. Ministeriet gør opmærksom på, at der i begrænset omfang vil være data til rådighed, som vil være klar til brug i forbindelse med dels institutionernes arbejde med at udarbejde ansøgninger, dels regionernes og REU s arbejde med at afgive indstillinger til ministeren for Børn, Undervisning

19 BILAG 3 10 og Ligestilling. Det betyder, at indikatorerne vil få en stigende vægt i senere udbudsrunder. Indikatoren, som viser opfyldelsen af reformmålet om, at flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse, vil ikke være til rådighed på hovedforløbsniveau på det tidspunkt, hvor der skal træffes beslutninger om tildeling af udbudsgodkendelser. Undervisningsministeriet vil på dette område bruge den nuværende indikator for frafald i hovedforløbet. Desuden gør ministeriet opmærksom på, at oplysninger om tilgang til eux og talentspor trækkes fra forløbsstatistikken. Det er en særlig løsning, som kun anvendes i denne sammenhæng, for at kunne stille data til rådighed på et tidligt tidspunkt i udbudsrunden. Ministeriet vil konkretisere anvendelsen af indikatorer i det videre arbejde frem til indkaldelse af ansøgninger ultimo oktober 2015, og herunder hvordan institutionerne i perioden frem til ansøgningsfristen gives mulighed for at kommentere på indikatorerne i ansøgningen samt mulighed for, at institutionerne ved ansøgning om nye uddannelser kan supplere ansøgningen med et skøn over det forventede aktivitetsniveau. Institutionerne vil ikke få mulighed for at kommentere på indikatorerne efter ansøgningsfristen. Bilag 4 giver en uddybning af indikatorerne og viser i en skemaoversigt på hvilket tidspunkt i løbet af , indikatorerne vil være til rådighed. Baggrundsoplysninger Ministeriet vil, ud over indikatorerne, stille følgende baggrundsoplysninger på institutions- og uddannelsesniveau til rådighed: Tilgang til grundforløb i tre seneste år, der kan opgøres fordelt på uddannelsesbeslægtede områder. Oplysninger trækkes fra forløbsstatistikken. Antal igangværende elever med uddannelsesaftale med en virksomhed, elever i skolepraktik samt elever i uddannelser uden praktik. Oplysninger trækkes fra praktikpladsstatistikken for de tre seneste år, der kan opgøres. Baggrundsoplysningerne vil indgå i vurderingen af udbudsansøgningerne på lige fod med indikatorer for opfyldelse af de fire reformmål. Krav til ansøgningernes udformning Ministeriet vil i perioden frem til ultimo oktober 2015 udarbejde en ramme for, hvilke evt. supplerende oplysninger der skal fremgå af ansøgningen. Det kan for eksempel være oplysninger om uddannelsesmil-

20 BILAG 3 11 jøet, herunder lærergruppens kompetencer, institutionens arbejde med kvalitetsudvikling, praktikpladsopsøgende arbejde, udstyr/lokaler samt samarbejde med andre institutioner og virksomheder. Udbudssted Ministeriets institutionsregister indeholder oplysninger om hovedskole samt til dels hovedskolens afdelinger. For at sikre at ministeriets oplysninger er korrekte, har vi som en del af forberedelsen af udbudsrunden rundsendt en oversigt over vores oplysninger i institutionsregistret og bedt erhvervsskolerne om at kontrollere oplysningerne, herunder tilføje manglende afdelinger, og give ministeriet besked om eventuelle fejl. Dette gennemføres som en særskilt proces med frist 30. september Generelt om vilkår for at opretholde et udbud af erhvervsuddannelser Med en godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser følger både rettigheder og pligter. Hvis en institution ikke opfylder de fastsatte pligter, vil udbudsgodkendelserne kunne fratages institutionen. Ministeriet planlægger at fastsætte følgende rettigheder ved udbudsgodkendelser: Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser kan udbyde uddannelser på den institutionsafdeling, som godkendelsen omfatter. Ministeriet planlægger at fastsætte følgende pligter ved udbudsgodkendelse: Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser har pligt til at sikre et uddannelsesudbud, der er passende i forhold til både efterspørgslen og uddannelsesbehovet. Dette forudsætter et samarbejde med andre institutioner, der har samme udbudsgodkendelse om, hvor uddannelserne afholdes. Godkendte udbydere er forpligtet til at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i uddannelserne. Alle udbydere (både private og offentlige) skal aflægge revisorattesteret regnskab for anvendelsen af det ydede tilskud. Hertil kommer, at godkendte udbydere naturligvis også fortsat er forpligtet til at overholde alle gældende regler. Ministeriet gør opmærksom på, at de nye udbudsgodkendelser, som gælder fra og med 1. august 2017, tilsammen forventes at dække efterspørgslen lokalt, regionalt og nationalt. Behov for godkendelse af nye udbud eller udlægning af undervisning forventes derfor først at være relevant, når der er gået en længere periode efter afgørelserne om udbud af grund- og hovedforløb er meddelt institutionerne.

21 BILAG 3 12 Ministeriet vil i sammenhæng med udbudsrunden tage initiativ til at udarbejde et revideret sæt retningslinjer for udlagt undervisning og udlægning af praktikcenteropgaver. Ministeriet vil inddrage REU i arbejdet. 4. Institutionernes ansøgninger om godkendelse til praktikcenter herunder kriterier og vilkår Hvem kan ansøge, og hvad kan der ansøges om? Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan ansøge om at blive godkendt som praktikcenter inden for hver af de uddannelser, der udbydes med skolepraktik. Ansøgningen skal omfatte alle hovedforløbets trin og specialer. Institutionerne skal indsende en ansøgning for hver uddannelse, og institutionen kan kun blive godkendt til at løse opgaver som praktikcenter i den eller de uddannelser, hvor skolen også er godkendt til at udbyde hovedforløbet. Ministeriet vil understøtte, at denne koordinering sker dels i forbindelse med skolernes indsendelse af ansøgninger i dels i forbindelse med REUs, de faglige udvalgs og ministeriets efterfølgende behandling af ansøgningerne, som foregår i det nævnte administrative system. Uddannelser med skolepraktik fremgår af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bekendtgørelse nr af 5. december 2014), bilag 1, som kan ses her: Uddannelserne fremgår også af bilag 2 til dette brev. Udbudsrunden omfatter ikke de uddannelser, hvor det ikke er muligt for elever at begynde fra og med 1. august Dette gælder fx produktionsgartner, væksthusgartner og generel kontoruddannelse. Krav til ansøgningernes udformning Ministeriet vil i perioden frem til ultimo oktober 2015 udarbejde en ramme for, hvilke oplysninger der skal fremgå af ansøgningen. Ministeriet forventer i det væsentlige at kunne bruge den samme ramme, som blev anvendt ved udbudsrunderne i 2013 og den nyligt gennemførte supplerende runde i for de yderligere 14 uddannelser, der kan gennemføres med skolepraktik fra og med 1. august Dette vil formentlig indebære, at hvis institutionen allerede er godkendt til at udbyde uddannelser med skolepraktik i et praktikcenter, kan institutionen vælge at nøjes med at indsende en ansøgning med oplysninger om, hvilken eller hvilke uddannelser institutionen ønsker at udbyde med

22 BILAG 3 13 skolepraktik i praktikcentret, samt oplyse om evt. ændringer i praktikcentrets forretningsplan og virkemåde i øvrigt. Herudover skal der afgives en række institutions- og uddannelsesspecifikke oplysninger. Hvis institutionen ikke er godkendt som praktikcenter, skal institutionen indsende en ansøgning med oplysninger om forretningsplan, forretningsmodel og eventuelt samarbejde, jf. nedenfor. Forretningsplanen vil omfatte beskrivelse af: Tidsplan for anlægsfasen (for eksempel i form af et stav-diagram eller Gannt-diagram) Lokaleforhold og geografisk beliggenhed Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør afpasset praktikuddannelse i det enkelte hovedforløb Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan, herunder hvordan centret vil håndtere både at undervise elever uden uddannelsesaftale og elever med delaftaler Planer for praktikpladsopsøgning og -formidling De lokale målgrupper som fx elever og det lokale arbejdsmarked (interessentanalyse) Økonomistyringen, herunder budget- og regnskabsmodel Kvalitetssystem Forretningsmodellen forudsættes at indeholde: Formål Værdier Strategi Infrastruktur Organisationens opbygning, herunder evt. oprettelse af praktikcenterudvalg En plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med andre institutioner, virksomheder, faglige udvalg og andre En plan for indgåelse af aftaler med det lokale erhvervsliv om produktion og service til et marked Andre arbejdsbetingelser samt operationelle processer og politikker Hvis der ønskes yderligere oplysninger om de hidtil gennemførte ansøgningsrunder, kan ministeriet eksempelvis henvise til brevet af 18. december 2014, hvor ministeriet indkaldte ansøgninger om at oprette praktikcentre inden for 14 uddannelser. Brevet kan ses her:

23 BILAG /150119%20Indkaldelse%20af%20ansoegninger%20om%20godkendels e.pdf Yderligere information om etablering af praktikcentre findes bl.a. i Vejledning til praktikcentre, som ministeriet udsendte som brev den 20. december Vejledningen kan ses her: Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2014/Jan/ Vejledning-til-praktikcentre Kriterier Ministeriets afgørelser om udbud vil være baseret på en samlet vurdering, hvor følgende tre overordnede og ligeværdige hensyn lægges til grund for godkendelse af praktikcentre: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. Sikring af flest mulig praktikpladser i virksomheder. Disse kriterier er de samme, som blev anvendt i den seneste udbudsrunde. Hertil kommer følgende nye kriterium: Forventet lokal og regional erhvervsudvikling, herunder i praktikpladspotentialet. Ministeriet vil konkretisere kriteriet i perioden frem til indkaldelsen af ansøgninger ultimo oktober REU vil blive inddraget i arbejdet. Ministeriet vil endvidere afklare, hvilke data der kan stilles til rådighed, som kan dataunderstøtte vurderingerne. Inddragelse af viden fra evalueringen af praktikcentrene Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af praktikcentrene, som belyser centrenes drift siden etableringen i Resultaterne af evalueringen vil indgå i grundlaget for vurdering af institutionernes ansøgninger om at fortsætte som praktikcenter. Evalueringen blev offentliggjort i januar 2015 og kan ses her:

24 BILAG 3 15 Ministeriet har som opfølgning på evalueringen indgået en aftale med EVA om at gennemføre en opfølgende evaluering, der har særligt fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde, som foregår for elever i praktikcentrene. Opfølgningsevalueringen bliver tilrettelagt, så den sammen med den gennemførte evaluering kan indgå i grundlaget for vurderingen af ansøgninger. Evalueringen, som også vil indeholde en række nøgletal, planlægges offentliggjort i november Ministeriet planlægger herudover, i form af tabeloversigter, at stille faktuelle baggrundsoplysninger til rådighed om aktiviteten på det enkelte center. Vilkår for godkendelse som praktikcenter Udbudsgodkendelsen til at udbyde praktikcenter fastsættes på baggrund af 66 b i Lov om erhvervsuddannelser, og godkendelsen sker på baggrund af skolens indsendte forretningsplan med tilhørende forretningsmodel. Hvis et praktikcenter ikke opfylder forretningsplanen, vil udbudsgodkendelsen kunne fratages institutionen. Ministeriet planlægger at fastsætte følgende rettigheder ved godkendelser som praktikcenter: Godkendte praktikcentre kan udbyde og markedsføre tilbuddet om skolepraktik i praktikcentret indenfor det geografiske afgrænsede område, som forretningsplan og aftaler med naboskoler har fastlagt. Praktikcentret skal indgå aftaler med skoler, der ikke har et praktikcenter og kan efter nærmere aftale med de enkelte skoler udlægge centret til en anden geografisk beliggenhed, herunder til andre skoler. Udlægning til andre skoler forudsætter, at den modtagende skole er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. Ministeriet vil i sammenhæng med udbudsrunden tage initiativ til at udarbejde et revideret sæt retningslinjer for udlagt undervisning og udlægning af praktikcenteropgaver. Ministeriet vil inddrage REU i arbejdet. Ministeriet planlægger at fastsætte følgende pligter ved udbud af praktikcenter: Godkendte udbydere af praktikcentre har pligt til indenfor det geografiske område, som godkendelsen omfatter, at sikre et praktikcenterudbud, der svarer til den indsendte forretningsplan, efterspørgslen og uddannelsesbehovet. Godkendte praktikcentre er forpligtet til at sikre faglig, pædagogisk og arbejdspladslignende bæredygtighed i skolepraktikken.

25 BILAG 3 16 Alle udbydere skal aflægge revisorattesteret regnskab for anvendelsen af det ydede tilskud. Hertil kommer, at godkendte udbydere er forpligtet til at overholde alle gældende regler. 5. Tidsplan for udbudsrunden Ministeriet planlægger at gennemføre udbudsrunden efter følgende tidsplan. Det skal dog understreges, at den kan blive justeret undervejs i processen. Vi vil holde institutioner og andre aktører orienteret om væsentlige ændringer. Ultimo september 2015: Ministeriet sender nærværende brev til erhvervsskolerne m.fl. og praktikcentre. September-november 2015: Fortsat udvikling af Ansøgning skal ske via og portalen skal udvikles med de relevante funktioner til dette. Ultimo oktober 2015: Ministeriet indkalder med brev udbudsansøgninger fra erhvervsskolerne m.fl. Brevet sendes også til både faglige udvalg og regioner. Februar 2016: Frist for udbudsansøgninger. Ansøgningerne skal sendes via Februar 2016: Ministeriet anmoder regionerne om at afgive udtalelse / indstillinger om skolernes ansøgninger om godkendelse til at udbyde hovedområder (1. del af grundforløbet) og 2. del af grundforløbet til en eller flere uddannelser. Februar 2016: Ministeriet orienterer REU og de faglige udvalg om, at de kan se de indsendte ansøgninger i April 2016: Regionerne afgiver indstillinger til ministeriet. April 2016: Ministeriet anmoder REU om at afgive indstilling om godkendelse til henholdsvis at udbyde erhvervsuddannelser (1. og 2. del af grundforløb samt hovedforløb) og varetage opgaver som praktikcenter. De faglige udvalg o.a. modtager kopi af ministeriets anmodning til REU. Maj 2016: REU modtager udtalelser fra de faglige udvalg vedrørende ansøgningerne om at udbyde erhvervsuddannelser og ansøgningerne om at fortsætte eller blive godkendt som praktikcenter. Juni 2016: REU afgiver indstillinger til ministeriet om ansøgningerne om udbud af erhvervsuddannelser og ansøgninger om at varetage opgaver som praktikcenter. September 2016: Ministeriet sender til skoler, praktikcentre m.fl. svar på udbudsansøgninger

26 BILAG 3 17 September december 2016: Ministeriet tilretter de administrative systemer på baggrund af de nye udbudsgodkendelser. Januar februar 2017: Elever m.fl. ansøger om optagelse på erhvervsuddannelser. August 2017: Elever begynder på erhvervsuddannelser fordelt efter de nye udbudsgodkendelser og optages i skolepraktik på praktikcentre fordelt efter de nye godkendelser til at varetage opgaver som praktikcenter. Ministeriet vil i samarbejde med REU arbejde for, at de faglige udvalg i april og maj 2016 får den nødvendige tid til at udarbejde udtalelser til REU. Information om udbudsrunden Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil sørge for, at alle relevante dokumenter løbende vil være tilgængelige på hjemmesiden på denne adresse: Spørgsmål til udbudsrunden Det er muligt at stille spørgsmål om udbudsrunden til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Spørgsmålene kan stilles ved at sende en mail til adressen Styrelsen vil bestræbe sig på, at spørgsmål er besvaret inden for 10 arbejdsdage. Svar vil blive sendt direkte til spørgeren. Hvis styrelsen vurderer, at et svar vil have generel interesse for aktørerne i udbudsrunden, vil svaret blive lagt ud på ministeriets hjemmeside om udbudsrunden, hvor der vil blive oprettet et Spørgsmål og svar om udbudsrunden 2017 Med venlig hilsen John Torben Larsen Chefkonsulent

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Anmodning om regionsrådenes

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Det faglige udvalgs navn: Dato:25-09-2017 Udviklingsudvalg for

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 85 96 98

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33179 Det faglige Udvalg for Uddannelsen inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2011

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Det Faglige Udvalg for Digital Media 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 56 60 69 pr. 31/12

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) 19. september 2014 Sagsnr.: 013.01S.391 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 14 19 20 pr. 31/12

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD udbudsrunden 2007

Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD udbudsrunden 2007 Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orientering om det

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37 Sagsnr.: 130.43K.391 BILAG 1 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 21. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune 1. Måltal nationalt og i Horsens Kommunes Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere