Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb"

Transkript

1 Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb 1. Indledning Med dette brev informeres erhvervsskolerne og andre udbydere af erhvervsuddannelser om, hvordan reformen af erhvervsuddannelserne gennemføres i to faser med hensyn til godkendelse af udbud af erhvervsuddannelser: 1. oktober 2014 Sags nr.: S.541 Fase 1, som er en overgangsperiode, der omfatter udbud af erhvervsuddannelser fra 1. august 2015 til 31. juli Fase 2, der omfatter udbud af erhvervsuddannelser fra 1. august 2017 og fremefter. Hermed udmøntes erhvervsuddannelseslovens overgangsbestemmelse om udbud, jf. 11, stk. 13 i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love. Med dette brev udmelder ministeriet endvidere skolernes og andre udbyderes godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb gældende for overgangsperioden fra 1. august 2015 til 31. juli Herudover informeres skolerne og andre udbydere om de overordnede rammer for planlægning og gennemførelse af den kommende udbudsproces, hvor udbud af erhvervsuddannelser i perioden fra 1. august 2017 og fremefter fastlægges på baggrund af en ansøgningsrunde. Endelig kan vi informere om, at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser i et brev af 23. september 2014 har indstillet til undervisningsministeren, at revurderingen af godkendelserne til at udbyde

2 2 skolepraktik i praktikcentre udsættes således, at en stillingtagen hertil vil ske i sammenhæng med den generelle udbudsrunde. Når undervisningsministeren har taget stilling rådets indstilling, vil ministeriet sende brev herom til udbydere af erhvervsuddannelser og praktikcentre. 2. Baggrund Det fremgår af lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love, at der skal gennemføres en ny udbudsrunde for erhvervsuddannelserne med virkning for tiden efter 1. august Alle hidtidige udbudsgodkendelser, herunder udlagt undervisning, tilbagekaldes og tages op til fornyet overvejelse på baggrund af de ændrede uddannelsesregler og målene med reformen. Det fremgår endvidere af loven, at de nuværende godkendelser af erhvervsskoler m.fl. til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb opretholdes i en overgangsperiode, indtil undervisningsministeren med virkning senest fra den 1. august 2017 tilbagekalder eller ændrer godkendelserne, jf. 11, stk. 13 i ændringsloven. Det er forudsat, at tilbagekaldelse eller ændring af de nuværende udbudsgodkendelser, herunder udlagt undervisning m.v., før den 1. august 2017 kun vil komme på tale i helt særlige tilfælde. Ministeriet gennemfører på den baggrund i perioden fra 1. oktober 2015 til primo oktober 2016 en ny udbudsrunde, som vil få virkning fra den 1. august Begrundelsen for den ovennævnte ordning med hensyn til at fastlægge udbuddet af uddannelser i to faser er dels, at det er hensigtsmæssigt af ressourcemæssige grunde at adskille den øvrige retlige, pædagogiske og økonomiske implementering af reformen fra en udbudsrunde, dels at ovennævnte tidspunkter passer med et optag i forhold til et skoleår. Hertil kommer, at ministeriet forventer i nogen grad at have data fra det første år efter reformens ikrafttræden vedrørende reformens fire mål til brug for vurdering af ansøgninger til udbudsgodkendelse i 2016, som får virkning fra 1. august Institutionernes udbud gældende i overgangsperioden fra 1. august 2015 til 31. juli 2017 I overgangsperioden fortsætter erhvervsskolerne og andre udbydere med at udbyde de erhvervsuddannelser, som de udbyder i dag, ligesom alle aftaler om udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelsesområdet fortsat har gyldighed.

3 De nye grundforløb består af en 1. del og en 2. del. Grundforløbenes 1. del udbydes som fagretninger, hvor skolen opretter en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som skolen udbyder. En fagretning skal som udgangspunkt rette sig mod flere konkrete erhverv. De nærmere regler om fagretninger er fastsat i bekendtgørelse nr af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og i bekendtgørelse nr af 22. september 2014 om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Endvidere har ministeriet udsendt en vejledning til beskrivelse af fagretninger i optagelse.dk, som kan hentes her: 3 Skolen kan i overgangsperioden tilrettelægge fagretninger, som omfatter uddannelser, hvortil skolen hidtil har gennemført grundforløbsundervisning. Der skal derfor ske en udbudsmæssig oversættelse af den hidtidige grundforløbsstruktur til den nye, idet udbudsgodkendelserne er knyttet til de hidtidige 12 erhvervsfaglige fællesindgange. Denne udbudsmæssige oversættelse fremgår af nedenstående tabel: INDGANG HOVEDOMRÅDE 1. Sundhed, omsorg og pædagogik 1. Omsorg, sundhed og pædagogik 2. Krop og stil 1. Omsorg, sundhed og pædagogik 3. Merkantil 2. Kontor, handel og forretningsservice 4. Dyr, planter og natur 3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 5. Mad til mennesker 3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 6. Produktion og udvikling 4. Teknologi, byggeri og transport 7. Strøm, styring og it 4. Teknologi, byggeri og transport 8. Bil, fly og andre transportmidler 4. Teknologi, byggeri og transport 9. Bygge og anlæg 4. Teknologi, byggeri og transport 10. Transport og logistik 4. Teknologi, byggeri og transport 11. Medieproduktion 4. Teknologi, byggeri og transport 12. Bygnings- og brugerservice 4. Teknologi, byggeri og transport Grundforløbets 1. del kan i overgangsperioden udbydes med fagretninger, som sigter på uddannelse i de fællesindgange, som skolen hidtil har været godkendt til, og som skolen faktisk har udbudt grundforløbsundervisning til. Det er skolen, som beslutter antallet af fagretninger og har ansvaret for udviklingen af fagretninger på grundforløbets 1. del inden for den nuværende fællesindgang. Grundforløbets 2. del, herunder som led i euv, kan i overgangsperioden udbydes af de skoler, som er godkendt til at udbyde grundforløb i den pågældende fællesindgang og som faktisk underviser elever med det mål, at de skal påbegynde hovedforløb i den uddannelse, som 2. del sigter på. Hvis skolen ikke

4 4 udbyder hovedforløbet, skal der foreligge en samarbejdsaftale med en skole, der udbyder dette hovedforløb. Hovedforløb, som skolen udbyder i dag, kan skolen fortsat udbyde, herunder som euv. Det studiekompetencegivende forløb, som indgår i det nye merkantile eux-forløb, kan udbydes af skoler, som er udbudsgodkendt til at udbyde det kommende grundforløb indenfor hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice. Eux-forløb kan udbydes, hvis skolen opfylder betingelserne i erhvervsuddannelseslovens 33 a, stk. 3. I forbindelse med skolens opdatering af oplysninger i i efteråret 2014 til brug for elevers ansøgning om optagelse i uddannelserne i 2015, vil ministeriet fremsende yderligere information primo 4. kvartal 2014 om, hvordan indtastning af oplysninger skal ske og på hvilket grundlag. Tidplanen for udmelding af udbud, indtastning i optagelse.dk m.v. fremgår af skemaet i afsnit Planlagt proces og grundlag for godkendelse til udbud gældende fra 1. august 2017 og fremefter En udbudsrunde, der har virkning fra 1. august 2017, skal iværksættes i 4. kvartal 2015 og afsluttes primo 4. kvartal 2016 af hensyn til opdatering af de studieadministrative it-systemer med deadline 1. december 2016, så eleverne kan tilmelde sig uddannelserne gennem optagelse.dk, jf. tidsplanen for udbudsprocessen som fremgår af skemaet i afsnit 6. Alle hidtil godkendte udbydere af erhvervsuddannelser indbydes derfor primo 4. kvartal 2015 til at ansøge om at blive godkendt til fra 1. august 2017 at udbyde: 1. del af uddannelsernes grundforløb inden for et eller flere hovedområder. 2. del af grundforløbet i en eller flere uddannelser. Hovedforløb i en eller flere uddannelser. En begrundet ansøgning med oplysning om undervisningsadresse(r) og præcisering af de(t) geografiske område(r) jf. også afsnittet nedenfor om geografisk dækningsområde - som den enkelte udbudsgodkendelse ønskes henvendt til, indsendes til ministeriet i elektronisk form på en af ministeriet nærmere foreskrevet måde.

5 5 Regionsrådets koordinering af uddannelsesindsatsen i regionen Regionsrådet koordinerer den samlede uddannelsesindsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen. For erhvervsuddannelsernes vedkommende omfatter koordineringen grundforløbets 1. og 2. del, men ikke praktikcentre og hovedforløb. Der henvises til institutionslovens 34 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. De erhvervsskoler, der er godkendt til at udbyde et eller flere grundforløb, er forpligtet til at samarbejde med regionsrådet og med andre erhvervsskoler om denne koordinering, jf. 34 a, stk. 3, i ovennævnte lov. Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder for ungdomsuddannelser i regionen. For så vidt angår erhvervsuddannelserne gælder dette som nævnt dog kun den stedlige placering af uddannelsessteder for grundforløbenes 1. og 2. del, jf. 34 b. Det betyder, at proceduren for skolernes ansøgning til ministeriet om godkendelse til at udbyde grundforløbenes 1. del og 2. del skal tilrettelægges på en sådan måde, at regionsrådet kan foretage en indstilling til ministeren. Den nærmere procedure herfor vil blive aftalt mellem Undervisningsministeriet og Danske Regioner og vil fremgå af ministeriets indkaldelse af ansøgninger fra skolerne. Det er undervisningsministeren, der på baggrund af indstillinger fra henholdsvis regionsrådene og REU, jf. nedenfor, træffer afgørelse om udbudsplacering af grundforløbs 1. og 2. del samt hovedforløb. Der henvises til erhvervsuddannelseslovens 18 stk. 1 og 3, jf. lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser m.v. Rådet for de Grundlæggede Erhvervsrettede Uddannelsers indstillingsret (REU) Det følger af erhvervsuddannelseslovens 18, stk. 1 og 3, at REU skal afgive indstilling til undervisningsministeren om godkendelser til udbud af henholdsvis grundforløbenes 1. og 2. del samt hovedforløb.

6 6 Det betyder, at proceduren også skal tilrettelægges i samarbejde med REU, således at rådet kan afgive sin indstilling på det bedst mulige grundlag. Også her vil den nærmere procedure blive aftalt mellem Undervisningsministeriet og REU og vil fremgå af ministeriets indkaldelse af ansøgninger fra skolerne. Kriterier for tildeling af en udbudsgodkendelse Det er forudsat i lovgivningen og den politiske aftale, at skolernes ansøgninger bliver vurderet på baggrund af revurderede kriterier, som tager udgangspunkt i målene for reformen. Det understøttes herved, at uddannelserne udbydes på uddannelsesinstitutioner, der leverer gode resultater i forhold til de nye mål for erhvervsuddannelserne. Målene er: 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Ministeriet vil tilstræbe, at kriterier og indikatorer, der udvikles inden for rammerne af arbejdet med konkretisering og opgørelse af reformens mål, og som der kan foreligge resultater for som led i behandlingen af udbudsansøgningerne, herunder resultater opnået i overgangsperioden, jf. ovenfor, bliver kendt for skolerne på et så tidligt tidspunkt som muligt. De hidtidige kriterier for vurdering af skolernes ansøgninger er sikring af fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer og geografisk dækkende udbud under hensyn til søgningen. Kriteriet om fagligt bæredygtige miljøer er underopdelt i: a. Hidtidigt frafaldsniveau. b. Uddannelseskvalitet. c. Beskæftigelsesfrekvens. Der vil være overlap mellem disse hidtidige kriterier og de kriterier, som udvikles med udgangspunkt i målene for reformen. Derfor forventes de hidtidige kriterier i en tilpasset form at indgå som en delmængde i det kommende samlede sæt af revurderede kriterier, hvilket vil bidrage til at sikre kontinuitet i grundlaget for vurdering af ansøgningerne. Undervisningsministeriet har igangsat et udviklingsarbejde med at konkretisere og opgøre reformens mål, herunder at afklare hvordan målene skal opgøres og anvendes på nationalt niveau, skoleniveau og uddannelsesniveau. Ministeriet forventer på nuværende tidspunkt, at der i perioden fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, hvor skolerne skal udarbejde

7 7 ansøgninger, jf. nedenfor, endnu ikke fuldt ud vil foreligge opgørelser af målene i et omfang, som alene kan udgøre datagrundlaget for vurdering af ansøgningerne. Dette skyldes bl.a., at reformen på dette tidspunkt kun har været i kraft i kort tid, hvorfor det ikke har været muligt at følge elevernes adfærd over en længere tidsperiode. I det omfang, det er nødvendigt, vil ministeriet derfor supplere ansøgningsgrundlaget med den type opgørelser, som er anvendt hidtil. Dette er illustreret i nedenstående skema, som viser datagrundlaget for udbudsrunderne i hhv. 2007, 2017 og en eventuel kommende udbudsrunde på et tidspunkt efter Krydset i parentes angiver, at der til brug for udbudsrunden 2017 vil foreligge delvise opgørelser af de klare mål. Udbudskriterier Reformmål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Udbudsrunden Efter 2017 (X) X Resultatmål 1: Mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10 klasse i Andelen skal op på mindst 30 pct. i Reformmål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Resultatmål 2: Fuldførelsen skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i Reformmål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Resultatmål 3.1: Andelen af de dygtigste elever målt ved andel af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg skal øges år for år. Resultatmål 3.2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. Reformmål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. (X) (X) (X) X X X Resultatmål 4.1: Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod Sikring af fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer, herunder a. Hidtidigt frafaldsniveau b. Uddannelseskvalitet X X

8 8 c. Beskæftigelsesfrekvens Sikring af et geografisk lokalt og/eller regionalt dækkende udbud under hensyn til søgningen. X X X Ministeriet vil inddrage REU i udformningen af de kriterier, som vi agter at anvende i forbindelse med vurdering af skolernes ansøgninger. Ministeriet vil endvidere med inddragelse af REU afdække mulighederne for i udbudsgodkendelsen til den enkelte skole at tydeliggøre det geografiske område, som skolen må etablere udbud inden for, gældende for hver enkelt udbudsgodkendelse (geografisk dækningsområde). Hensigten hermed er bl.a. at tydeliggøre arbejdsdelingen mellem skolerne med henblik på at sikre et dækkende udbud af hhv. 1. og 2. del af grundforløbene og af hovedforløbene og derved forenkle procedurerne for eventuelle beslutninger om udlægning af undervisning. Udlægning Udlægning er udlagt undervisning til en anden geografisk lokalitet end den, som skolens udbudsgodkendelse er givet til. Udlægning har kunnet foretages enten ved at en godkendt skole for erhvervsrettet uddannelse aftalte med en anden godkendt skole, som ikke var godkendt til den pågældende uddannelse, at denne gennemførte uddannelsen på udbudsskolens vegne, eller ved at udbudsskolen placerede sit udbud geografisk et andet sted end i det område, hvor skolen havde godkendelse til at udbyde det pågældende forløb, jf. ministeriets retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelsesområdet af 10. oktober Ordningen forudsættes videreført efter den 1. august 2017, men al hidtidig udlægning ophæves sammen med de ophørte udbudsgodkendelser og skal indgå i den nye udbudsrunde. 5. Vilkår for opretholdelse af et godkendt udbud Godkendelser vil som hidtil blive givet under forudsætning af, at de godkendte institutioner løbende opfylder en række nærmere angivne vilkår for udbuddene. Et udkast til standardvilkår er oplistet herunder. Ministeriet vil inddrage REU i den endelige udformning af standardvilkårene. Opfylder en skole ikke disse standardvilkår, kan godkendelsen tilbagekaldes: 1. Institutionen skal overholde de regler, som gælder for den pågældende uddannelse, og skal herunder udarbejde en lokal

9 9 undervisningsplan for de uddannelser, den er godkendt til at udbyde. 2. Institutionen skal (etablere og) opretholde et fagligt og pædagogisk bæredygtigt uddannelsesmiljø for uddannelsen, og der skal være en regional efterspørgsel efter uddannelsen på den pågældende institution. 3. Institutioner, der godkendes til at udbyde grundforløbets 1. del uden godkendelse til at udbyde grundforløbets 2. del, skal indgå skriftlige samarbejdsaftaler med skoler, der er godkendt til at udbyde 2. del af relevante grundforløb med henblik på elevers fortsatte undervisning i et ubrudt forløb. 4. Institutioner, som er godkendt til grundforløbet 2. del, skal for de hovedforløb, som grundforløbet fører frem til, og som institutionen ikke selv er godkendt til at udbyde eller fagligt ikke kan dække fuldt ud, indgå skriftlige samarbejdsaftaler med den/de nærmest liggende godkendte udbydere af de pågældende hovedforløb, herunder praktikcenter. 5. Institutionen skal umiddelbart efter modtagelse af godkendelsen indgå de fornødne samarbejdsaftaler, således at disse er tilgængelige bl.a. for ansøgere og optagne elever og til brug for ministeriets tilsyn. 6. Institutionen skal løbende vurdere sine udbudsgodkendelser med henblik på en afvejning af, om det konkret er fagligt og økonomisk forsvarligt at anvende disse. Ministeriet modtager og behandler således løbende ansøgninger om ophør af en godkendelse. 7. Der skal samarbejdes mellem institutionerne om uddannelsesopgaverne. 8. De godkendte institutioner skal samarbejde til fremme af praktikcentrenes virksomhed, herunder om fremskaffelse af praktikpladser. 9. Udbudsgodkendelserne er geografisk forankret, hvad angår udbuddenes stedlige placering. 10. Ved udlægning skal den enkelte godkendte institution påse, at andre godkendte udbydere på området ikke generes og Regionsrådets koordinerende og indstillende rolle skal respekteres på skolens initiativ. 6. Tidsplan for overgangsperioden og udbudsrunden 2017 Skemaet nedenfor viser tidsplanen for udmelding af skolernes udbud gældende i overgangsperioden fra 1. august 2015 til 31. juli 2017 samt for proces for godkendelse af udbud af uddannelser med virkning fra 1. august Tidsplanen er dynamisk og kan blive justeret undervejs.

10 Tid Aktivitet September 2014 UVM orienterer REU om hhv. overgangsperioden og udbudsrunden 2017 Efterår 2014 UVM aftaler med Danske Regioner, hvordan regionernes koordineringsopgave løses mest hensigtsmæssigt Primo 4. kvartal 2014 UVM sender brev til skolerne om udbud af erhvervsuddannelser gældende for overgangsperioden Primo 4. kvartal 2014 UVM sender brev til skolerne om indtastning af oplysninger om faktiske udbud i Optagelse.dk i overgangsperioden November 2014 Skolerne indtaster oplysninger i optagelse.dk 1. januar 2015 Optagelse.dk åbnes for elevtilmeldinger Januar marts 2015 REU drøfter tilrettelæggelse af udbudsrunden, som gælder for udbud fra April 2015 UVM sender brev til erhvervsskolerne med orientering om udbudsrunden, som gælder for udbud fra April sept UVM udarbejder materiale som grundlag skolernes ansøgning om udbudsgodkendelse, herunder datagrundlag m.v., samt orienterer Danske Regioner og REU 1. august juli Skolerne udbyder grund- og hovedforløb efter det administrativt 2017 fastsatte sæt af udbudsgodkendelser (overgangsperioden) Primo 4. kvartal 2015 UVM indkalder med brev ansøgninger fra skolerne om at blive godkendt til at udbyde grundforløbets 1. del, 2. del og hovedforløb. Danske Regioner og REU modtager kopi Ultimo 1. kvartal 2016 Skolerne indsender ansøgninger til UVM 2. kvartal 2016 UVM foretager indledende behandling af ansøgninger Juni 2016 UVM forelægger ansøgningerne for REU September 2016 UVM sender brev til skolerne med godkendelser på baggrund af ministerens beslutninger om tildeling af udbud Oktober - december UVM tilretter og opdaterer it-systemer og optagelse.dk januar 2017 Optagelse.dk åbnes for elevtilmeldinger 1. august 2017 Skolerne udbyder grund- og hovedforløb efter det nye sæt udbudsgodkendelser Yderligere information Undervisningsministeriet stiller løbende information om reformen og dens implementering til rådighed på ministeriet hjemmeside. Vi kan særligt henvise til følgende sider: Implementering af reformen:

11 11 Spørgsmål og svar: Hvis skolen har spørgsmål til dette brev, kan de rettes til følgende kontaktpersoner: Spørgsmål om udbud af grund- og hovedforløb i overgangsperioden rettes til fuldmægtig Henrik Saxtorph, tlf Spørgsmål om fagretninger i grundforløbets 1. del rettes til pædagogisk konsulent Ulla Bødker, tlf eller pædagogisk konsulent Sandra Hansen Karner, tlf Spørgsmål om udbudsprocessen generelt rettes til undertegnede. John T. Larsen Chefkonsulent Direkte tlf Cc: Rådet for de Grundlæggede Erhvervsrettede Uddannelser Cc: De faglige udvalg Cc: De fem regioner Cc: Danske Regioner

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Anmodning om regionsrådenes

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Overenskomst, EUD10 mellem Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen og Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Kommunalbestyrelsen indgår hermed overenskomst med Esnord,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD udbudsrunden 2007

Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD udbudsrunden 2007 Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse.

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse. Baggrund for ansøgning om etablering af grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik (SOP) i Haslev. SOSU Sjælland har indsendt en ansøgning for at oprette SOP, Grundforløb Sundhed Omsorg og Pædagogik i Haslev.

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 1. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 89 den 19. september 2014. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 15. april 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland I 2030 har alle borgere mulighed for

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

For institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

For institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Bilag 2c Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Notat vedrørende EUD-grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Notat, November

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Ansøgningsprocedure samt frist og kriterier for ansøgning om udbud af IB i Danmark

Ansøgningsprocedure samt frist og kriterier for ansøgning om udbud af IB i Danmark Uddannelsesudvalget L 100 - Bilag 7 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ansøgningsprocedure

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Hvad er - Effekt og evalueringsudvalget? Drøfter og vurderer

Læs mere

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Til bestyrelserne på Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasieskoler, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende Bente Schoubye bensch@gladsaxe.dk Afdeling for Børn og Grundskole Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

EASY-A og Elevplan efter Reformen

EASY-A og Elevplan efter Reformen EASY-A og Elevplan efter Reformen Elevplankonference 2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad kan vi se i reformen? 1. Nye optagelseskrav 2. Mange veje gennem uddannelsen 3.

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikske temaer Undervisning i dansk som andetsprog sprogcentre

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg BILAG 1 25. september 2015 csh Notat EUX erfaringer fra andre faglige udvalg Sekretariatet har undersøgt erfaringer med EUX hos andre faglige udvalg, som også har små erhvervsuddannelser. Der er indhentet

Læs mere

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 2. april 2014 Pr. e-mail: uvaefu2@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011.

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011. Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2011/2012 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 5. januar 2011 Århus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Regionsrådet Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg 4. maj 2011 Ref. AEL/hl Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt Undervisningsministeriet Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 26. September 2007 Sendt pr. e-mail til

Læs mere