Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav"

Transkript

1 Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav, hvilket giver os anledning til nedenstående bemærkninger. Generelle bemærkninger Foreningerne anmodede i deres høringssvar til præhøringen af bekendtgørelsen om, at Finanstilsynet foretog en tilbundsgående gennemskrivning af bekendtgørelsesudkastet. Med det fremsendte udkast er denne anmodning opfyldt, hvilket vi noterer os med tilfredshed. 6. marts 2007 Finansrådets Hus Amaliegade København K Telefon Fax , stk. 2 fastsætter anvendelsesområdet for bekendtgørelsen, idet det gøres klart, at for institutter eller selskaber, der både driver værdipapirhandel og anden form for virksomhed, gælder bekendtgørelsen kun for den del af virksomheden, som vedrører værdipapirhandel. Det må dermed stå klart, at de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen alle skal forstås i lyset af 1, stk. 2. Det vil sige, at hvis det for eksempel fremgår, at værdipapirhandleren skal have ordninger eller systemer eller træffe foranstaltninger, relaterer disse krav sig alene til den del af virksomheden, som vedrører værdipapirhandel. Sammenspillet mellem bekendtgørelsen om organisatoriske krav og 71 og 72 i lov om finansiel virksomhed samt vejledningen til 71 bør efter vores opfattelse beskrives nærmere i en vejledning til bekendtgørelsen om organisatoriske krav. Dette er specielt relevant i forhold til reglerne i 8-10 om outsourcing. 2 Definitioner 2, nr. 1, litra b angiver, at "relevant person" omfatter en ansat hos værdipapirhandleren. Det kan med fordel uddybes, at der er tale om en ansat, som er involveret i levering af investeringsservices. 2, nr. 2, litra a definerer personer, som en relevant person har familiemæssige forbindelser til at omfatte ægtefæller og samlevere. Omfatter ægtefæller også registrerede partnere, hvilket er en del af definitionen i MiFID's artikel 4, nr. 31? I øvrigt bør kravene til samliv være de samme som fremgår af lov om finansiel virksomhed 78, stk. 4 (samliv i mindst 2 år), hvilket kan præciseres i en vejledning.

2 Side 2 2, nr. 3 henviser til nr. 12, der bør stå nr , nr., 4 henviser til bilag 1. Tænkes der her på bilag 1 i bekendtgørelsen om investorbeskyttelse? 2, nr. 5 definerer en detailkunde, som en kunde, der ikke er en professionel kunde. Det bør tilføjes "eller en godkendt modpart". Det er vores opfattelse, at definitionen af personlig transaktion indeholder en unødvendig gentagelse under 2, nr. 6, litra b, i og med formuleringen [handlen] gennemføres på vegne af den relevante person fremgår af såvel indledningen til 2, nr. 6 og 2, nr. 6 litra b. Formuleringen kan slettes i litra b uden at dette ændre indholdet af bestemmelsen. Vi skal foreslå, at 2, nr. 6, litra b ændres som følger: Handlen gennemføres for en af følgende personers regning Definitionen af finansielle instrumenter i 2, nr. 7 henviser til 17 i lov om finansiel virksomhed. Vi skal anmode om, at definitionen af finansielle instrumenter bliver ens i de bekendtgørelser som udstedes i medfør af MiFID. Vi forstår 2, nr. 9 således, at den skal læses i sammenhæng med 1, stk. 2, hvorved bestemmelsen alene relaterer sig til outsourcing omfattende den del af virksomheden, som vedrører værdipapirhandel. I 2, nr led bør der rent sprogligt tilføjes et "for" før "udstedere af finansielle instrumenter". Sætningen vil få følgende ordlyd: " vedrørende en investeringsstrategi for et eller flere finansielle instrumenter eller for udstedere af finansielle instrumenter ". Ligeledes synes 2, nr. 11 at indeholde fejl, idet der i litra a anvendes udtrykket "anbefalingen". Udtrykket bør være "Analysen eller andre oplysninger", idet det er det udtryk, som anvendes indledningsvist i 2, nr. 11. Endelig henvises der i 2, nr. 11 litra b til en investeringsservice omfattet af lov om finansiel virksomhed, bilag 4, afsnit A. Dette er en udvidelse i forhold til den engelske udgave af direktivet artikel 24, stk. 1, litra b, som henviser til hvorvidt den anbefaling, som gives, ikke vil konstituere investeringsrådgivning i henhold til MiFID (bekendtgørelsen om investorbeskyttelse 2, stk. 4 og 5), såfremt anbefalingen blev givet til en kunde. 2, nr. 11 litra b bør ændres, så den korrekt reflekterer disse forhold. 3 organisatoriske krav 3, stk. 1, nr. 3 bør i overensstemmelse med gennemførelsesdirektivets artikel 5, nr. 1, litra c ændres, så der i stedet for der sikrer står: have passende interne kontrolprocedurer, som har til formål at sikre, 3, stk. 1, nr. 4 relaterer sig til ansættelse af medarbejdere, men det bør rettelig være samtlige medarbejdere som er omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen bør derfor ændres som følger:

3 Side 3 sikre at medarbejdere besidder de nødvendige færdigheder 3, stk. 1, nr. 6 omtaler forpligtelsen til at føre registre over værdipapirhandlerens forretning og interne organisation. Finanstilsynet bedes vurdere, hvorvidt denne bestemmelse har et selvstændigt indhold i forhold til lov om finansiel virksomhed 72, stk. 2, nr. 5, og i givet fald bør 3, stk. 1, nr. 6 afgrænses i forhold til denne bestemmelse. 3, stk. 1, nr. 8 henviser til, at værdipapirhandleren skal have systemer og procedurer til beskyttelse af oplysningers sikkerhed og fortrolighed. Forpligtelsen må forstås således, at der ikke nødvendigvis er et krav om, at værdipapirhandleren skal etablere selvstændige IT-systemer, hvilket proportionalitetsbetragtningen i 3, stk. 2 ligeledes understøtter. 3, stk. 3 omtaler i forbindelse med metoder til sikring af driftsstabilitet blandt andet, at værdipapirhandleren skal sikre, at der sker rettidig gendannelse af data mv. Vi mener, at rettidigt" bør ændres til inden for rimelig tid. 4 Compliance funktion I det første udkast til bekendtgørelse var det anført, at de i 4, stk. 1 nævnte metoder og procedurer skal sikre, at værdipapirhandleren overholder sine forpligtelser i henhold til lovgivningen. Foreningerne anførte i den forbindelse til, at udtrykket lovgivningen var for bredt i forhold til, at gennemførelsesdirektivets artikel 6, som bestemmelsen relaterer til, alene henviser til overholdelse af forpligtelser i henhold til MiFID. Finanstilsynet har i det nuværende udkast ændret udtrykket lovgivning til en henvisning til lov om værdipapirhandel (VPHL), lov om finansiel virksomhed (FIL) og forordning 1287/2006. Vi mener, at denne henvisning ligeledes er for bred. Det er ikke samtlige bestemmelser i lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel, som har relation til MiFID. En løsning kan være at ændre 4, stk. 1, som fremgår nedenfor samtidig med, at der i vejledningen gøres opmærksom på, at det alene er de regler i FIL og VPHL, der implementerer MiFID, som bestemmelsen relaterer sig til. Desuden bør 4, stk. 1 ændres, så den er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 i den engelske udgave af gennemførelsesdirektivet. Det bør fremgå, at værdipapirhandleren skal have metoder og procedurer, der er egnet til at opdage og minimere enhver risiko 4, stk. 1 kan derfor ændres som følger: Værdipapirhandleren skal have metoder og procedurer, der er egnet til at opdage og minimere enhver risiko for, at værdipapirhandleren ikke opfylder sine forpligtelser som værdipapirhandler i henhold til lov om finansiel virksomhed Formuleringen i 4, stk. 2 om, at værdipapirhandleren skal have en uafhængig compliancefunktion bør i overensstemmelse med ordlyden af arti-

4 kel 6, nr. 2 i den engelske udgave af gennemførelsesdirektivet ændres til en compliancefunktion, som fungerer uafhængigt. Side 4 4, stk. 3, nr. 2 henviser til 6, stk. 2, det bør rettelig være en henvisning alene til 6. I 4, stk. 3, nr. 4 kan der med fordel anvendes det samme udtryk, som i 4, stk. 3, nr. 3, således at den relevante personkreds er relevante personer, der er involveret i compliancefunktionen. I vejledningen til bør det fremhæves, at værdipapirhandlerne har mulighed for at have en deltidscomplianceofficer. Det vil sige, at en værdipapirhandler under hensyn til arten, omfanget og sammensætningen af den virksomhed, værdipapirhandleren udøver, har mulighed for at have en medarbejder til at varetage såvel complianceopgaver som andre opgaver for eksempel risikostyring. 5 Risikostyring 5, stk. 1 bør efter vores opfattelse ændres, så der i stedet for "der sikrer" står "Værdipapirhandleren skal have risikostyringsregler og procedurer, som har til formål at sikre,. 5, stk. 2 kan der med fordel indføjes, at værdipapirhandleren skal, hvis det er hensigtsmæssigt og står i rimeligt forhold til arten Dette vil svare bedre til artikel 7, stk. 2 i gennemførelsesdirektivet. Ligesom ved compliancefunktionen bør 5, stk. 2 og 3 ændres, så det fremgår, at risikostyringsfunktionen fungerer uafhængigt i stedet for at funktionen er uafhængig. 7 Personlige transaktioner 7, stk. 1 anvender udtrykket kundetransaktioner. Vi mener, at udtrykket med fordel kan erstattes af formuleringen: transaktioner med eller for kunder. Det bør afklares nærmere i en vejledning hvilke situationer, som 7, stk. 1, litra b om misbrug eller uretmæssig videregivelse af fortrolige oplysninger omfatter, ligesom vi skal efterlyse en nærmere afklaring af det nærmere indhold af litra c. Vi skal for en god ordens skyld bemærke, at henvisningerne i 7, stk. 1, nr. 2 og 3 er forkerte. 7, stk. 3, nr. 2 henviser til outsourcingordninger og pligten for serviceudøveren til at føre en journal over de personlige transaktioner, som enhver relevant person indgår. Definitionen af relevante personer i 2, nr. 1, litra d omfatter fysiske personer, der inden for rammerne af en outsourcingaftale deltager i levering af tjenesteydelser til værdipapirhandleren med henblik på værdipapirhandlerens ydelse af investeringsservice. Det vil sige, at disse

5 personer allerede er omfattet af de øvrige regler i 8. Vi skal derfor efterlyse et overblik over sammenhængen mellem 2, nr. 1, litra d, og 7, hvilket bør fremgå af en vejledning. Endelig vil det være mere korrekt i 7, stk. 3, nr. 2 at anvende udtrykket "indgår" i stedet for "foretager". Det vil sige, at der er tale om personlige transaktioner, som den relevante person indgår. Side 5 Vi skal opfordre Finanstilsynet til at foretage en grundig beskrivelse af 7, stk. 3 i vejledningen, da disse forpligtelser er et af de elementer af bekendtgørelsen, som værdipapirhandlerne gerne ser beskrevet nærmere. 7, stk. 4 bør rettelig udover henvisningen til stk. 1 og 2 også henvise til stk. 3. Desuden skal vi foreslå, at der i 7, stk. 4, nr. 1 anvendes udtrykket diskretionær porteføljepleje i stedet for skønsmæssig porteføljepleje. Endelig skal vi anmode om en afklaring af, hvorvidt 7, stk. 4, nr. 2 dækker alle instrumenter omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv Outsourcing 8 henviser til "lovgivningen", det bør være samme henvisning til FIL, VPHL og forordningen som i 4, jf. i øvrigt vores bemærkninger til 4. Det er foreningernes opfattelse, at der i en vejledning bør være eksempler på, hvad der er omfattet af begrebet "en operationel funktion, som anses for afgørende eller væsentlig". Vi mener i øvrigt, at undtagelserne i artikel 13, stk. 2 bør være reflekteret i bekendtgørelsen. Ligeledes skal vi opfordre til, at det af vejledningen fremgår, hvorledes reglerne relaterer sig til analyser, som udarbejdes af andre end værdipapirhandleren selv, men formidles af denne. Vi mener, at bestemmelserne om outsourcing i bekendtgørelsen ligeledes skal afspejle artikel 14, stk. 4 vedrørende tilfælde, hvor værdipapirhandleren og leverandøren indgår i samme koncern. Vi skal foreslå, at Finanstilsynet udarbejder en liste over hvilke lande, tilsynet har indgået en samarbejdsaftale med som omtalt i 10, stk. 1, nr. 2. Dette vil være i overensstemmelse med den forpligtelse til at offentliggøre en politik vedrørende outsourcing, der er omfattet af 10, som fremgår af gennemførelsesdirektivets artikel 15, stk , stk. 2 in fine angiver ikke et tidsrum for, hvornår Finanstilsynet skal angive eventuelle indvendinger mod outsourcingaftalen. I det første udkast til bekendtgørelse var der angivet "inden for et rimeligt tidsrum efter modtagelsen af underretningen", hvilket er i overensstemmelse med gennemførelsesdirektivets artikel 15, stk. 2. Vi mener, at Finanstilsynet i bekendtgørelsen bør angive, hvad der er den maksimale sagsbehandlingstid, hvilket bør være 10 dage.

6 9 anvender udtrykkene de outsourcede tjenesteydelser ( 9, stk. 1, nr. 2), funktioner ( 9, stk. 1, nr. 3 og 9, stk. 2) og funktion eller service ( 9, stk. 1, nr. 4). Er der tiltænkt en forskel i anvendelsen af udtrykkene. Hvis dette ikke er tilfældet, bør der være større overensstemmelse i ordvalget. Side Beskyttelse af kundeaktiver 11, nr. 3 indeholder en forpligtelse for værdipapirhandleren til at sikre, at kundernes finansielle instrumenter, som deponeres hos tredjemand i henhold til 12 holdes adskilt fra finansielle instrumenter, der tilhører værdipapirhandleren eller tredjemand. Vi forstår bestemmelsen således, at forpligtelsen relaterer sig til den tredjemand, som værdipapirhandleren har det direkte kontraktsretlige forhold med om deponering. Det vil for eksempel sige, værdipapirhandlerens udenlandske depotbanker. Dette bør fremgå af vejledningen. Ligeledes bør det fremgå, at værdipapirhandleren kan sikre sig adskillelse ved at dennes depotbank (tredjemand) afgiver en erklæring til værdipapirhandleren om, at de finansielle instrumenter holdes adskilt i depotbanken 12, stk. 1 kan med fordel tilrettes rent sprogligt som følger "Når en værdipapirhandler deponerer kunders finansielle instrumenter hos tredjemand " Ligeledes kan 13, stk. 2, 1. pkt. gøres mere tydelig ved at skrive "fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskabets" i stedet for værdipapirhandlerens. 14, stk. 1, nr. 1 og 2 synes ikke helt at være i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1 i gennemførelsesdirektivet. Samtykket skal ikke efterfølgende bekræftes skriftligt, det skal blot bekræftes med en underskrift eller via en tilsvarende alternativ mekanisme. Dette er væsentligt at få frem i bestemmelsen, idet det må være muligt at afgive underskriften digitalt via netbanken. Desuden gælder bekræftelseskravet alene for så vidt angår detailkunder. Vi mener, at 14, stk. 2 med fordel sprogligt kan ændres som følger: "Såfremt de i stk. 1 nævnte finansielle instrumenter, som opbevares på et samledepot hos tredjemand anvendes til værdipapirfinansieringstransaktioner, skal " 15 Interessekonflikter Vi mener, at der er et stort behov for at få beskrevet og eksemplificeret bestemmelsen om interessekonflikter i en vejledning. Vi går i øvrigt ud fra, at artikel 21 i gennemførelsesdirektivet skal afspejles i en vejledning. Det bør af 15, stk. 1 fremgå, at de typer af interessekonflikter, som skal identificeres, er dem, som opstår ved ydelse af investeringsservice og levering af accessoriske tjenesteydelser eller en kombination heraf, jf. artikel 21 i gennemførelsesdirektivet.

7 Side 7 Det fremgår af 15, stk. 6, at Finanstilsynet kan kræve, at værdipapirhandlerens fastsætter alternative eller supplerende foranstaltninger eller procedurer. Dette er ikke i overensstemmelse med artikel 22, stk. 3 in fine i gennemførelsesdirektivet. Heraf fremgår det, at hvis de i 22 nævnte foranstaltninger og procedurer ikke sikrer den fornødne uafhængighed kan medlemsstaterne kræve, at værdipapirhandlerne vedtager alternative eller supplerende foranstaltninger og procedurer. 15, stk. 6 bør ændres i overensstemmelse med gennemførelsesdirektivet. Kravene til fortegnelser efter 15, stk. 7 bør efter vores opfattelse beskrives nærmere i en vejledning. 16 Investeringsanalyse 16, stk. 2 henviser til bekendtgørelsen om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser. Dette synes at være en fejl, jf. artikel 24 i gennemførelsesdirektivet. Vi skal foreslå følgende ændring af 16, stk. 2: "Værdipapirhandleren skal sikre, at anbefalinger omfattet af stk. 1, indeholder en klar og tydelig erklæring om, at disse ikke kan anses for at være investeringsanalyse i overensstemmelse med definitionen heraf i 2, nr. 11, og at der ikke er forbud mod " I øvrigt skal vi anmode om, at Finanstilsynet i en vejledning beskriver meget præcist forholdet mellem bekendtgørelsen om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser og bekendtgørelsen om organisatoriske krav. Forholdet mellem "almindeligt markedsføringsmateriale", markedsføringsmateriale i overensstemmelse med 16, stk. 1 og investeringsanalyse bør stå klart i en vejledning. For god ordens skyld skal nævnes, at 16, stk. 6 henviser til stk Det bør være til stk , stk. 2 vedrører begrænsninger i visse medarbejders mulighed for at gennemføre personlige transaktioner i forhold til finansielle instrumenter, som en investeringsanalyse vedrører (eller beslægtede finansielle instrumenter). Vi mener, at bestemmelsen med fordel kan konkretiseres eventuelt i en vejledning. Dette kan ske med inspiration i gældende markedsstandarder i form af Børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investment banker pkt. 27, som har følgende ordlyd: "En medarbejder bør ikke for egen regning handle værdipapirer i det analyserede selskab fra det tidspunkt en analyse offentliggøres og resten af den pågældende dag. Hvis analysen er offentliggjort senere end klokken 12.00, bør forbudet mod handel for egen regning også gælde den efterfølgende børsdag. Anbefalingen gælder kun for medarbejdere, der er beskæftiget med handel i eller analyse af aktier og/eller erhvervsobligationer." Vi mener, at 17, stk. 5 ikke er i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, litra e i den engelske udgave af gennemførelsesdirektivet. Artikel 25, stk. 2,

8 litra e må forstås således, at en udsteder, andre relevante personer end finansanalytikere og andre personer gerne må få lov til at se udkastet til en investeringsanalyse for at vurdere de faktuelle erklæringer i analysen, såfremt analysen IKKE indeholder en anbefaling eller et kursmål. Side 8 17, stk. 6 anvender udtrykket "systemer". Vi mener, at der bør stå ordninger, hvilket er i overensstemmelse med udtrykket "arrangements" i artikel 25, stk. 2 i den engelske udgave af direktivet. Ligeledes bør der stå at disse ordninger har til formål at sikre, hvilket svarer til det engelske udtryk "designed to ensure". Bestemmelse bør således ændres som følger: "Værdipapirhandleren skal have ordninger, der har til formål at sikre overholdelsen af stk Såfremt bemærkningerne giver anledning til spørgsmål, er I selvsagt velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Berit Dysseholm Fredberg Direkte

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere