I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande."

Transkript

1 NOTAT Orientering om arbejdet i vandrådet for hovedvandopland Djursland 2017 Baggrund Med aftalen om fødevare- og landbrugspakken i december 2015 blev regeringen og aftaleparterne enige om, at det, ud fra opdaterede faglige kriterier, skal revurderes, hvilke af de små vandløb (vandløb med opland mindre end 10 km 2 ), der skal indgå i statens vandområdeplaner , og tilsvarende skal udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb kvalificeres. For at sikre lokal inddragelse skal kommunerne forholde sig til statens materiale, og kommunerne kan få rådgivning af et vandråd, hvis det ønskes oprettet af relevante organisationer. Disse organisationer er: Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande. Kommunerne skal, ud fra deres lokale viden, senest d. 31. december 2017 melde tilbage til Miljøstyrelsen, om de er enige i, at den opdaterede afgrænsning af vandløb stemmer overens med de politisk vedtagne opstillede kriterier. For det andet skal de kvalificere udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb. Vandrådene er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har kompetence til at udarbejde forslagene. Vandrådendes opgaver er at bistå kommunerne i dette arbejde. Vandrådene må dog gerne forslå, at andre end de af staten udpegede vandområder skal indgå i statens vurdering i Kommunerne fremsender samtidig med disse bidrag eventuelle udtalelser, herunder mindretalsudtalelser fra de organisationer og foreninger, der er repræsenteret i vandrådet. Vandråd Djursland 2017 I hovedvandopland Djursland, der dækker hovedparten af Norddjurs og Syddjurs Kommune, blev der efter anmodning fra relevante foreninger oprettet et vandråd i april 2017, med Syddjurs Kommune som sekretariatskommune. Sekretariatskommunen søger for oprettelse af vandrådet, afvikling af møder, udveksling af materiale, referater mm., samt indberetning af resultaterne af vandrådets arbejde til Miljø- og Fødevareministeriet. I vandrådets møder har desuden deltaget teknik- og miljøudvalgsformænd samt embedsmænd fra Norddjurs og Syddjurs kommune. Ikke alle organisationer mm. har deltaget i alle møder. 1

2 Vandrådets sammensætning: Organisation Medlem Suppleant Bæredygtigt Landbrug Jens Aarøe Benny Kirkebække Christensen Danmarks Naturfredningsforening Jeppe Hansen Ove Møller Hansen Danmarks Sportsfiskerforbund Torben Ankjærø Jonas Ribergaard Rasmussen Dansk Ornitologisk Forening Dansk Skovforening Bjarne Golles Jens Christian Dahl Danske Vandløb Laurits Hougård Jørgen Vest Djursland Landboforening Friluftsrådet Korup Ålaug Landbrug og Fødevarer Levende Hav Ryom Ålaug Sportsfiskerforeningen for Grenå og omegn Hans Gæmelke Flemming Hørsted Edvard Handberg Rikke Skyum Jan Gruwier Larsen Niels Hougaard Gerhard Brandt Jørgensen Syddjurs Spildevand A/S Lise-Lau Bang Nikolajsen Jørgen Jakobsen En mindre del af hhv. Norddjurs og Syddjurs Kommuner indgår desuden i hovedvandopland Randers Fjord, ligesom en mindre del af Syddjurs Kommune indgår i hovedvandopland Århus Bugt. Norddjurs og Syddjurs Kommuner bidrager på embedsmandsniveau til vandrådsarbejdet i disse hovedvandoplande. Viborg Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland Randers Fjord og Århus Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland Århus Bugt. Arbejdsopgaver I bekendtgørelse nr. 217/2017 om vandråd, er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland med rådgivning fra vandrådene konkret skal løse følgende opgaver: Opgave 1: Tjek af afgrænsning af vandløb Med inddragelse af vandrådene skal kommunerne inden for et hovedvandopland vurdere om vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets udkast til teknisk afgrænsning af vandløb med et opland under 10 km 2 i vandområdeplanerne, lever op til opdaterede kriterier for afgrænsning af vandområder, som politisk er fastsat. Der er ikke krav om, at samtlige vandløb med et opland under 10 km 2 skal gennemgås og vurderes. 2

3 Kommunerne udvælger under konsultation af vandrådet de vandløb, som kommunen vurderer det muligt og relevant at efterprøve et eller flere kriterier for. Kommunerne kan også tjekke vandløb, der lægges op til at udtage af vandområdeplanen som følge af den opdaterede afgrænsning. Miljøstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for, hvordan der kan foretages et sådant virkelighedstjek. For hvert kriterie, er der fastsat beskrivelser for hvilket grundlag, vurderingen baseres på, og hvilken form for dokumentation den kan underbygges med. Virkelighedstjekket af afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne er sat i gang med udsendelsen af vandrådspakke 1 d. 20. april 2017 og tilbagemeldingen til Miljøstyrelsen skal ske senest den 31. december Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige Kommuner kan under inddragelse af vandråd kvalificere udpegningen af vandområder som stærkt modificerede og kunstige. Det sker ved at indstille vandområder til nærmere analyse med henblik på at vurdere, om disse opfylder betingelserne for at kunne udpeges som stærkt modificerede eller kunstige. Kommuners og vandråds indstilling skal omfatte en karakterisering af vandområdet, angivelse af forslag til den nødvendige indsats med henblik på at nå god økologisk tilstand samt bidrag med oplysninger om bl.a. vandløbet og de vandløbsnære arealer. Med udgangspunkt i denne indstilling vil Miljøstyrelsen herefter foretage en konkret analyse af indsatsens konsekvenser for det nyttige formål, der tilsigtes med den fysiske modifikation af vandløbet, f.eks. dræning. Det er herefter Miljø- og Fødevareministeriet, som foretager den endelige udpegning af vandområder som stærkt modificerede eller kunstige. Denne opgave er sat i gang med udsendelse af den vandrådspakke 2 den 30. juni Fristen for indsendelse af bidrag til Miljøstyrelsen for denne opgave er lige som for de resterende opgaver den 31. december Frivillig opgave 3: Kommentering på videreførte VP1-indsatser Miljø- og fødevareministeren har endvidere givet kommunerne en supplerende mulighed for, under inddragelse af vandråd, at kommentere på videreførte indsatser fra vandområdeplanerne som en frivillig aktivitet. Grundlaget for dette arbejde indgår ligesom med opgave 2 i den opdaterede vandrådspakke. En eventuel kommentering skal være afsluttet samtidig med opgave 1 og 2 altså d. 31. december Statens oplæg (kriterier) og værktøjer Til løsning af kommunernes og vandrådenes opgaver, har Miljøstyrelsen udarbejdet en vejledning, samt et kort-baseret it-værktøj. Disse kan findes her: Vejledning: It-værktøj: I samarbejde med Århus og Københavns Universiteter, har Miljøstyrelsen desuden udarbejdet kriterier, der definerer hvilke vandløb der skal tages udgangspunkt i til løsning af opgave 1 og 2 ovenfor. Til opgave 1, vedr. afgrænsning af vandløb, er udgangspunktet, at vandløb der opfylder flg. kriterier indgår i vandområdeplanen: 3

4 Alle vandløb med et opland på 10 km 2 eller mere. Vandløb med et opland under 10 km 2, der: 1. Opfylder miljømålet om god økologisk tilstand (målt på fisk og/eller planter og/eller smådyr) eller 2. er naturligt * og har enten: et fald på mindst 3 eller fysisk indeks på minimum 0,41 eller en slyngningsgrad på over 1,05 og ikke er stærkt okkerpåvirket (> 0,5 mg/l FE++) *Ved naturligt forstås i denne sammenhæng, at vandløbet i den gældende vandområdeplan ikke er udpeget som kunstigt, stærkt modificeret eller blødbund. Til løsning af opgave 2, vedr. udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb, skal flg. forudsætninger som udgangspunkt være opfyldt for at en sådan udpegning kan finde sted: Stærkt modificerede vandløb: Vandområdets fysiske forhold (hydromorfologi), dvs. vandløbets kontinuitet, dybde, bredde, bundforhold eller vandstrømning, skal være betydeligt forringet som følge af menneskelige aktiviteter. Forringelsen skal være af et omfang, så god økologisk tilstand ikke kan opnås for fisk, smådyr og planter uden betydelige negative konsekvenser for de aktiviteter, der er afhængige af den ændring, der er foretaget af vandløbet. Det kan f.eks. være at dyrkning af marker der ligger ned til det pågældende vandløb, bliver meget vanskelig, eller at byområder oversvømmes. Ihht. vandrammedirektivets artikel 4, punkt 3, er selve det forhold, at arealer omkring vandløbet er drænede, ikke i sig selv at betragte som en fysisk modikation af vandområdet, men derimod udtryk for en menneskelig aktivitet. Kunstige vandløb: Kunstige vandløb er skabt af mennesker på et sted, hvor der ikke tidligere eksisterede et vandområde, og hvor det ikke er blevet skabt som en direkte effekt af fysiske ændringer af et eksisterende vandområde. Der kan eksempelvis være tale om en gravet kanal, hvor der ikke tidligere har været vand eller vandløb i landområder, der alene er indvundet ved etablering af diger. Der vil ikke være tale om et kunstigt vandløb, hvis man ved gravearbejde har flyttet et vandløbs forløb. Vandløbet kan da blive vurderet efter kriterierne for udpegning som stærkt modificeret. Som kandidater til udpegning som stærkt modificerede eller kunstige vandområder indgår ikke vandløb der allerede har målopfyldelse, vandløb hvor der allerede er fastsat en indsats, samt de vandløb, hvor tilstanden er ukendt, da der for sidstnævnte ikke er tilstrækkeligt grundlag for at vurdere om der kan opnås god økologisk tilstand. Vandrådets arbejde Vandrådet for hovedvandopland Djursland har i 2017 afholdt 5 møder, hhv. 22. maj, 29. juni, 18. august, 18. september og 9. oktober. Alle møder har fundet sted på rådhuset i Ebeltoft. Sidste møde afholdes d. 12. december. 4

5 Det har desuden været forsøgt at gennemføre en ekskursion/besigtigelses-tur for hele vandrådet til udvalgte vandløb, men da det ikke var muligt at finde et tidspunkt hvor et flertal af vandrådsmedlemmerne kunne deltage, måtte dette desværre opgives. I enkelte tilfælde har mindre grupper af vandrådsmedlemmer på egen hånd besigtiget enkelte vandløb, hvor der på møderne var opstået tvivl om et eller andet. Tilsvarende har forvaltningerne under forløbet besigtiget enkelte vandløbsstrækninger med ukendte forhold eller meget gamle data. Som oplæg til løsning af ovennævnte opgave 1 og 2, havde Miljøstyrelsen på forhånd, ved anvendelse af de beskrevne kriterier, i hovedvandopland Djursland udpeget 11 vandløbsstrækninger som kandidater til at kunne udgå af vandområdeplanen og 32 vandløbsstrækninger som kandidater til at kunne udpeges som stærkt modificerede eller kunstige vandløb (se kort nedenfor) Alle disse vandløbsstrækninger er gennemgået og diskuteret i vandrådet, og det er så vidt muligt forsøgt at nå til en fælles anbefaling til staten, om hvorvidt disse vandløbsstrækninger skal ændre status i vandområdeplanen. Ud over de vandløbsstrækninger, som staten har medtaget i deres oplæg til vandrådene, har vandrådsmedlemmerne foreslået yderlige vandløbsstrækninger mm., som man mener, det er relevant at forslå staten at medtage i deres endelige afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne Der er her tale om både vandløbsstrækninger der foreslås udtaget af vandområdeplanerne, vandløbsstrækninger der foreslås udpeget som stærkt modificerede eller kunstige vandområder, samt nye vandløbsstrækninger og spærringer i vandløb der forslås medtaget i vandområdeplanerne. Alle disse vandløbsstrækninger og spærringer er blevet behandlet tilsvarende på vandrådsmøderne. Imellem vandrådsmøderne har vandrådsmedlemmerne og kommunerne kunnet udvekslet synspunkter og oplysninger om de enkelte vandløbs igennem det it-værktøj, som staten har stillet til rådighed. Herudover er der fremsendt flere notater mm. til kommunerne på . Hele dette materiale har været tilgængeligt på vandrådsmøderne, og er desuden vedlagt som bilag til dette notat. Ved gennemgangen af vandløbene på vandrådsmøderne har kommunerne stillet deres lokale viden om vandløbene til rådighed, herunder evt. nyere data. Den gældende vandområdeplan baseres på data til og med 2012, men for en del vandløb foreligger der nyere data fra perioden , som det er relevant at medtage i vurderingen. Mht. den frivillige opgave 3, vedr. kommentering på videreførte VP1-indsatser, har kommunerne forholdt sig til disse indsatser og vurderet, om de anses for økonomisk eller miljømæssigt relevante at gennemføre. Indsatserne i VP1 (vandområdeplan ) blev i sin tid fastlagt af staten, i nogle tilfælde på grundlag af et begrænset lokalt kendskab til forholdene på den enkelte lokalitet (i modsætning til indsatserne i VP2 (vandområdeplan ), der blev fastlagt af det tidligere vandråd i 2014, under inddragelse af vandrådets lokale kendskab). Siden den første vandplan har kommunerne i flere tilfælde foretaget forundersøgelser og besigtigelser på de af staten foreslåede indsatslokaliteter, ligesom flere af indsatserne er blevet gennemført eller er under gennemførelse. Kommunerne har på det sidste vandrådsmøde d. 9. oktober 2017, orienteret vandrådet om den seneste status for VP1-indsatserne i hovedvandopland Djursland, herunder hvilke indsatser der er gennemført, og hvilke der forventes opgivet af økonomiske eller miljømæssige årsager. 5

6 Resultatet af vandrådets arbejde Som bilag til dette notat findes skematiske oversigter over de vandløbsstrækninger, der er blevet behandlet på vandrådsmøderne, samt de synspunkter og indlæg der er blevet udvekslet imellem vandrådsmedlemmerne og forvaltningerne. For de vandløbsstrækninger, der er markeret med grøn farve yderst til højre, er vandrådet internt og forvaltningen enige om en fælles indstilling til Miljøstyrelsen. Det skal anføres, at for nogle af de små (mindre end 10 km 2 ) vandløb, som er foreslået stærkt modificeret/blødbund, er det fra forvaltningens side forudsat, at de bevares i vandplanen, som forbindelsesled mellem 2 målsatte strækninger, og ikke udgår af vandplanen, da det medfører, at opstrøms strækninger med målopfyldelse, eller højt potentiale også udgår. Denne bemærkning fremsendes til Miljøstyrelsen. For de vandløbsstrækninger, der er markeret med rød farve yderst til højre, har der ikke kunnet opnås enighed om en fælles indstilling til Miljøstyrelsen. I disse tilfælde indmeldes de forskellige synspunkter til Miljøstyrelsen, der beslutter om der skal ske en ændring af vandløbstrækningens status i vandområdeplanen. Herudover har vandrådet udarbejdet et notat med generelle bemærkninger fra vandrådet til Miljø- og Fødevareministeriet (vedlagt som bilag). Forvaltningen er enig i notatet, ikke mindst afsnittet om opdeling af vandområder. Det er forvaltningens opfattelse, at arbejdet i vandrådet var givet bedre ud, hvis det havde været et tema at kvalificere vandområdernes udstrækning ud fra lokalkendskab. Det videre forløb På grundlag af arbejdet i vandrådene skal kommunerne senest d. 31. december 2017, via statens itværktøj, melde flg. tilbage til Miljøstyrelsen: 1. Om de er enige i, at den opdaterede afgrænsning af vandløb stemmer overens med de politisk vedtagne opstillede kriterier. 2. Kvalificere udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb. 3. Kommentere på videreførte indsatser fra vandplanerne Kommunernes bidrag til kvalificeringen af afgrænsningen og udpegningen af vandløb vil komme til at indgå i grundlaget for politisk beslutning om justering af bekendtgørelse nr. 794/2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bekendtgørelse nr. 795/2016 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, der forventes sendt i høring i Bilag Samlet udtalelse fra vandrådet til Miljø- og Fødevareministeriet. Skematiske oversigter over vandområder behandlet under opgave 1, 2 og 3. Udvekslede notater mm. mellem vandrådsmedlemmer og forvaltningen under opgave 1 og 2. 6

7 Kort 1. Hovedvandopland Djursland, opgave 1. Statens oplæg til vandløbsstrækninger der kan udgå af vandområdeplanerne (orange streg). 7

8 Kort 2: Hovedvandopland Djursland, opgave 2. Statens oplæg til vandløbsstrækninger, hvor udpegning som stærkt modificeret eller kunstigt vandløb kan overvejes (rød streg). 8

9 Kort 3. Hovedvandopland Djursland, opgave 3. Kommunernes forventede indmelding til staten vedr. videreførelse af VP1 vandløbsindsatser. 9

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer

Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Nyborg 26. April 2017 Kontorchef Peter Kaarup Nedsættelse af vandråd: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Der kan oprettes lokale vandråd til at rådgive

Læs mere

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

Dagsorden. Køge Bugt Vandråd /05/ Maj 2017

Dagsorden. Køge Bugt Vandråd /05/ Maj 2017 Køge Bugt Vandråd 2017 24. Maj 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Dagsorden Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. Kort præsentationsrunde. Hvert medlem i Vandrådet præsenterer, hvad organisationen/foreningen

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 24. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF den

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 25.august 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt

Læs mere

2) udvælge vandløb, der efterfølgende skal analyseres yderligere for at vurdere, om de kan udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

2) udvælge vandløb, der efterfølgende skal analyseres yderligere for at vurdere, om de kan udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. TEKNIK OG MILJØ Referat 1. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Afbud: Karsten Filsø Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

1 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd

1 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd 5. oktober 2017 Notat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune Bilag 2 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225439018 Version 4 Revision

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk:

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk: Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade 12 1216 København K (Sendt elektronisk: mfvm@mfvm.dk) Vingsted, den 25. januar 2019. Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til

Læs mere

Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Tirsdag den 22. august 2017 kl. 17:00 20:00 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M.5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10

Læs mere

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner Vejledning til kommuner og vandråd Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021 April 2017 Opdateret juni 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Vandplanlægning

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 Vandråd Djursland 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 1 Dagsorden 1. Velkomst ved mødeleder og udvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Præsentationsrunde af medlemmer, sekretariat

Læs mere

Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Onsdag den 3. maj 2017 kl. 16:00 18:00. Søndermølle Kultur og Naturcenter, Vinkelvej 40, 8800 Deltagere: Organisation Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

VELKOMMEN TIL 1. MØDE I VANDRÅDET

VELKOMMEN TIL 1. MØDE I VANDRÅDET VELKOMMEN TIL 1. MØDE I VANDRÅDET v. Anker Boye Næstformand i By- og Kulturudvalget Odense Kommune 18. Maj 2017 DAGSORDEN: 1. Præsentation af vandrådsmedlemmer og kommuner (25 min.) Vandrådets medlemmer

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt. Sorø den 20. september 2017

Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt. Sorø den 20. september 2017 Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt Sorø den 20. september 2017 Evaluering og eftersendelsen af mindretalsudtalelser i forbindelse med arbejdet i Vandrådet for oplandet til Køge

Læs mere

Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord

Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v. Ole Kamp 2. Introduktion til vandrådsarbejdet v. Lene Moth a. Vandrådets opgaver b. Baggrund og kriterier c. GIS

Læs mere

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar Som opfølgning på vandrådenes arbejde er der nu sendt udkast til reviderede bekendtgørelser i høring frem

Læs mere

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fredag den 29. september 2017 kl. 13:00 17:15 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST TEKNIK OG MILJØ Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400

Læs mere

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017 2. Vandrådsmøde 16. august 2017 Dagsorden 17. august 2017 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. maj 2017. 3. Opfølgning på Vandrådet 2014 4. Vandrådet diskuterer vandløbsforekomster,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF

Læs mere

REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL

REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL REFERAT TIL VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN D. 28. AUGUST KL. 17-19 Tilstede: Anders Ploug, Dansk Landbrug Sydhavsøerne; Anita Halbye, Danske Vandløb; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Fl. Duus

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd 10. august 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1224723213 Version 4 Mødetid/-sted:

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET

VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET 30. Maj 2017 2.VANDRÅDSMØDE Tirsdag den 30. maj, kl. 17.00 20.30 Odense Slot, Nørregade 36-38, 5000 Odense C. Mødelokalet Rosen i slottes hovedbygning. DAGSORDEN: 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune

Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune Opgave 1) Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet.

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 13. november 2017 J.

Læs mere

Refleksioner over vandrådsarbejdet - Ringkøbing Fjord

Refleksioner over vandrådsarbejdet - Ringkøbing Fjord Refleksioner over vandrådsarbejdet - Ringkøbing Fjord Lene Moth Sekretariatskommune Ringkøbing Fjord oplandet Fælles projektmedarbejder Ringkøbing-Skjern kommune og vestjysk Vandråd Ringkøbing Fjord Nedsat

Læs mere

Referat fra det andet møde i Vandrådet for Østersøen d. 28. august 2017.

Referat fra det andet møde i Vandrådet for Østersøen d. 28. august 2017. Til medlemmer, suppleanter m.fl. af Vandrådet for Østersøen Sagsnr.: 16/23735 Dok.nr.: 123805/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Paul Debois 55 36 24 12 pde@vordingborg.dk 29-08-2017 Referat

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord. Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig.

TEKNIK OG MILJØ. Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord. Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. TEKNIK OG MILJØ Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Grønt Dialogforum 2. oktober 2017

Grønt Dialogforum 2. oktober 2017 Grønt Dialogforum 2. oktober 2017 Dagsordenspunkt 3: Orientering og drøftelse af forslag til projekter under Grøn Ordning Politik for grøn ordning Grøn ordning blev oprettet i 2009 med det formål at fremme

Læs mere

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner Vejledning til kommuner og vandråd Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021 April 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Vandplanlægning Oplag:

Læs mere

På den baggrund har jeg indsendt forslag til at udtage en række vandløb Køge Bugt fra vandplanen.

På den baggrund har jeg indsendt forslag til at udtage en række vandløb Køge Bugt fra vandplanen. Solrød Kommune Sekretariat for Vandråd for Køge Bugt Sorø, den 24. august 2017 Til vandrådet og sekretariatet i oplandet til Køge bugt. Som vandrådsrepræsentant for landboforeningen Gefion i oplandet til

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1

Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1 Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1 Vandrådsudveksling vedr. vandområde i beliggende i Greve Kommune: MST vurdering: Greve Kommunes bemærkninger: Greve

Læs mere

VELKOMMEN TIL. 6. Vandrådsmøde i. I Hovedvandopland Odense Fjord. 19. September 2017 på Odense Slot

VELKOMMEN TIL. 6. Vandrådsmøde i. I Hovedvandopland Odense Fjord. 19. September 2017 på Odense Slot VELKOMMEN TIL 6. Vandrådsmøde i I Hovedvandopland Odense Fjord 19. September 2017 på Odense Slot DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. (5 min.) 2. Bemærkninger til brevet fra

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 17. maj 2017 Introduktion til it-værktøj 17.00 18.00 Ordinært møde 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat:

Læs mere

NOTAT. Vildmoseløbet ligger på kommunegrænsen til Greve Kommune og behandles af Greve Kommune

NOTAT. Vildmoseløbet ligger på kommunegrænsen til Greve Kommune og behandles af Greve Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Vandrådets kommentarer til Opgave 1 Til: Vandrådsmøde den 10. august 2017 Dato: 10. august 2017 Sagsbeh.: tg/rådgiver Sagsnr.: 06.02.00-G01-5-17 Opgave 1 Hvilke

Læs mere

REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL

REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL. 17-19 Tilstede: Jens Henrik Madsen, Landbrug & Fødevarer; Henrik Wolff-Scneedorff, Landøkonomisk Selskab; Jørgen Rye Rasmussen, Dansk Landbrug

Læs mere

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( )

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( ) Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner (2015-2021) Lov om Vandplanlægning Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 10. august 2017, kl. 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 25. oktober 2017, kl. 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 Indhold Opgave 1 (små vandløb) i vandrådene... 2 Opgaven for Landbruget... 2 Hvilke konsekvenser har det, om et vandløb kommer i vandområdeplaner

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 27, 9640 Farsø

Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 27, 9640 Farsø Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 8. september 2017, kl. 8.00 15.00 Sted Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 27, 9640 Farsø Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne

Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 I forbindelse med Landbrugspakken fra slutningen af 2015, vedtog regeringen bl.a. at udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne

Læs mere

Hermed fremsendes følgebrev til det samlede forslag for hovedvandopland Randers Fjord.

Hermed fremsendes følgebrev til det samlede forslag for hovedvandopland Randers Fjord. Sendt som email til nst@nst.dk Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Forslag til indsatsprogram for perioden 2016-2021 for supplerende foranstaltninger i vandløb i hovedvandopland 1.5 - Randers

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018 Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb 23. januar 2018 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation (15 min.) 2. Om Sønderjyske Vandløb v/sønderjyske Vandløb (15 min.) 3. Vandløbsvedligeholdelsen

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Høring af en ændret afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne Bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer mv.

Høring af en ændret afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne Bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer mv. Høring af en ændret afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 Bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer mv. [Serietype og nummer] [Måned og År] Miljøstyrelsen / Høringsnotat 2 Udgiver:

Læs mere

Vandområdeplaner Vandløbene i Ballerup

Vandområdeplaner Vandløbene i Ballerup Vandområdeplaner 20152021 Vandløbene i Ballerup Ballerup Kommune har 12 vandløb 10 med regulativ og 2 uden regulativ, der er omfattet af vandområdeplanerne 20162021. Der blev i foråret 2017 igangsat et

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne

Høringssvar til Vandområdeplanerne Østjydsk Familielandbrug Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.6 - Djursland Vandområderne Ebeltoft Vig samt åbne vandområder, der afvander til Kattegat Naturstyrelsen har sendt

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer.

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer. Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan 2015-2021 i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer Kystvande Tabel 1: viser miljømålene fastsat for Kystvandene Nissum Fjord, Ringkøbing

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd 7. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1224883139 Version 2 Mødetid/-sted:

Læs mere

Vissenbjerg, den

Vissenbjerg, den Vissenbjerg, den 13.10.2017 Udtalelse til Vandrådet for Odense Fjord På vegne af Lars Iversen, repræsentant for Centrovice i vandrådet for Odense Fjord og Henrik Kildegaard, repræsentant for Landbrug og

Læs mere

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017.

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. TIL INDARBEJDELSE I SKEMAER VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB, SAMT TIL FREMSENDELSE

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan;

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan; MØDEDATO 24. JUNI 2014 MØDEREFERAT TREDJE MØDE I VANDRÅDET DATO 25. juni 2014 SAGS NR. 326-2014-89438 KOPI TIL VANDRÅDETS MEDLEMMER, ODSHERRED, HOLBÆK, SORØ, RINGSTED OG SLAGELSE KOMMUNER, PH.D STUDERENDE

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Enig i kommunens indstilling: svar nr

Enig i kommunens indstilling: svar nr Bemærkninger til kriterier for afgrænsningen af vandløb i hovedopland 1.2 Limfjorden L&F = Landbrug og Fødevarer; BL = Bæredygtigt Landbrug; VS = Viborg Sportsfiskerforbund, DV= Danske vandløb Stedfæstelse/basisoplysninger

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 11-02-2014 Notat om etablering af Vandråd Notatets indhold er aftalt af medlemmerne af de to hovedvandoplandes VandoplandsStyreGrupper (VOS er) og derfor et fælles

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2 Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 UDFORDRING - Sikre realisme i vandområdeplaner - I første omgang statens problem at betale for opnå miljømål (restaureringer

Læs mere