Uddannelsesordning for køleteknikuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for køleteknikuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for køleteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion og Udvikling. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 8. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur for køleassistent, 2 år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb Praktik skole 10 uger praktik Skole 5 uger Vejledende struktur for køletekniker, 4 år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 5 uger praktik NB! Valgfri specialefag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Der er ikke behov for uddybning af bestemmelserne i bekendtgørelsen/bilaget om kompetencemål, der skal opnås forud for skoleundervisningen i hovedforløbet. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pæ 1

2 dagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes i For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatoriske fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet. Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Fagnavn Trin 1 køleassistent Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. Grundfag 5,0 9,0 12, 13, 16, 17, 18, Matematik F 2,0 X X 20 12, 13, 16, 17, 18, Naturfag F 2,0 X X 20 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, Dansk F 2,0 X 20 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, Engelsk F 2,0 X 20 2, 3, 5, 6, 7 Iværksætteri og innovation. Specialet køletekniker Områdefag Præstationsstandard 6,0 6,0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, Små køleanlæg 2,5 X X 10, 11, 12 4, 5, 8, 12 Køleteknik 1 1,5 X X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Kommercielle 2,0 X X 2

3 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,13, 14, 16, 17, 19, 20 2, 4, 5, 6, 8,13, 15, 16, 17, 19, 20 2, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 19, 20 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20 køleanlæg 1 og materialeforståelse Specialefag Kommercielle køleanlæg 2 Bundne specialefag Specialet køletekniker Præstationsstandard 0,0 13,0 2,5 X Industrielle køleanlæg Avanceret 3,0 X Køleteknik 2 Avanceret 4,5 X Pladsbyggede køleanlæg Valgfri specialefag Køleteknik, udførelse af termiske beregninger Køleteknik, auto, montage/servicering af A/Canlæg Køleteknik, regulering og overvågning af køleanlæg Regulering og overvågning af køleanlæg med Lon Bus Regulering og overvågning af køleanlæg med Dan Bus Klimateknik, drift af klima og ventilationsanlæg Industriventilationsanlæg, service og drift Klimatekniske målinger og komponenter Klimateknik, service og drift Avanceret 3,0 X Præstationsstandard AB AB AB AB AB AB AB AB AB ,0 2,0 3

4 Indregulering af ventilations og klimaanlæg Måling af termisk og akustisk indeklima Dimensionering af klimatekniske anlæg PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg AB AB AB AB Transportkøl Vandbehandling Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Styring og planlægning af vedli geholdelsesarbej de Ledelse ved pro duktionsomlæg ning Valgfag 3,0 5,0 Tabel 2 Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 3. Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Præstationsstandard Køleteknik 3 Ekspert 2,0 Køleteknik 2 Avanceret Driftsøkonomi 1,0 Køleteknik 2 Avanceret Metodestyring 1,0 Kommercielle køleanlæg 2 Produktionsteknik 1,0 Køleteknik 2 Avanceret 4

5 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål [Nummereringen henviser til nummereringen af kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen.] 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13,14,15,16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13,16,19, 20 Praktikmål Trin 1, køleassistent Opbygning og eftersyn, små køleanlæg Reparation og vedligeholdelse af små køleanlæg Opbygning og eftersyn, alle typer køleanlæg Reparation og vedligeholdelse af alle typer køleanlæg X X Specialet køletekniker X X X X Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Ingen supplerende bemærkninger. Til afsnit 6 og beviser mv. Svendeprøven Grundlaget for køleteknikuddannelsen er mål og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Trin 1, køleassistent For uddannelsen trin 1 køleassistent afholder skolen en prøve i form af et praktisk orienteret projekt, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet. Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Indstilling til ny svendeprøve 5

6 Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Specialet køletekniker Opgaverne for stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og aldrig mere end 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. n foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 34 uger før svendeprøven. Erhvervsskolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. Svendeprøven for specialet køletekniker gennemføres inden for en varighed af 72 klokketimer og består af de nævnte elementer: 1. Skriftlig prøve 2. Praktisk prøve Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve afholdes inden for de sidste tre uger af uddannelsens sidste skoleperiode med en varighed af 8 klokketimer. Den skriftlige prøve tildeles ved lodtrækning og består af en åben produktionsforberedende opgave og en køleteknisk teoriopgave. Ved opgaveløsningen må alle udleverede undervisningsmaterialer samt personlige notater medbringes. Instruktion gennemføres i hh.t. skolens eksamensregulativ. Skolen skal sikre, at elever, der har behov for det, gennemfører prøverne i henhold til gældende bestemmelser om prøver og eksaminer for erhvervsuddannelseselever med handicap.. Rettelse, bedømmelse og karaktergivning Den skriftlige prøve bedømmes ved skolens foranstaltning, umiddelbart efter at prøverne er udført. De 2 skuemestre (censorerne) og læreren (eksaminatoren) afgiver samlet én karakter for den teoretiske prøve. Den praktiske prøve Den praktiske prøve afholdes i de sidste tre uger af uddannelsens sidste skoleperiode med en varighed af 64 klokketimer. 6

7 Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede under bedømmelsen af den praktiske prøve. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens tekniskfaglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almenfaglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø og kvalitetsbevidsthed. De nævnte kompetencer inddrages i bedømmelsen via nedenstående fokuspunkter: Køletekniker: Den udførte dokumentation i henhold til gældende lovgivning Projektrapport Logbog med elevens oplevelser ved gennemførelse af prøven Håndværksmæssig udførelse Helhedsindtryk Samtale med eleven I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine tekniskog almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Karakterskala Prøverne bedømmes efter 7trinsskalaen: Relation til Karakter Betegnelse ECTS 12 A 10 B Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 7

8 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 3 F Den ringe præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 3 gives for den helt uacceptable præstation. Karakterberegning, specialet køletekniker Eksamenskarakteren = Karakter Skriftlig prøve * 0,25 + Karakter Praktisk prøve * 0,75 Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter 3 t.o.m. 1,51 3 F Den ringe præstation 1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den skriftlige prøve er mindst 02, og at karakteren for den praktiske prøve er mindst 02. Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede svendeprøvekarakter påføres svendebrevet. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. Områdefag For at opnå kompetencemålene for trin 1, køleassistent, undervises eleverne i følgende områdefag: 8

9 Små køleanlæg Fag 231 Vejledende varighed 2,5 uger. Mål Eleven kan udføre hårdlodning på kobberrørsinstallationer med tilsatsmateriale af sølv og fosfor i en kvalitet, der overholder gældende standard for montage af køleanlæg. Eleven kan arbejde efter en given loddeprocedure. Eleven kan i samarbejde med andre ud fra given dokumentation planlægge og udføre rørmontage med tilhørende styring på små køleanlæg Eleven kan i samarbejde med andre og under kontrol af sagkyndig montere styringer til små anlæg. Eleven kan selvstændigt udføre tæthedsprøvning af små køleanlæg med efterfølgende evakuering. Eleven kan under kontrol af sagkyndig påfylde kølemiddel og olie i korrekt mængde. Inden påfyldning kan eleven demonstrere kendskab til miljø og sikkerhedsregler ved at redegøre for proceduren for påfyldning ved anvendelse af korrekt personlig beskyttelse. Eleven kan idriftsætte og indregulere anlæg i hh. t. givne driftsdata. Eleven kan selvstændigt ud fra given dokumentation fejlfinde og fejlrette på små anlæg. Eleven kan i samarbejde med andre planlægge og udføre demontage af små køleanlæg og kan i forbindelse hermed sikre, at bortskaffelse af kølemiddel og olie sker efter gældende bestemmelser. Eleven kan efter vejledning og i samarbejde med andre, ud fra given anlægsbeskrivelse, udvælge de til små køleanlæg nødvendige komponenter. Elevens udvælgelse omfatter kompressorer, kondensatorer, receivere, fordampere, komponenter til regulering af kølemiddel samt mekaniske, modulerende regulatorer, filtre og automatikkomponenter Eleven kan efter vejledning og i samarbejde med andre, ud fra given anlægsbeskrivelse, udvælge de til styring af små køleanlæg nødvendige eller krævede automatikkomponenter. Elevens udvælgelse omfatter mekaniske termostater og pressostater, termiske beskyttelsesrelæer og viklingsbeskyttere. Eleven kan efter vejledning opbygge en mindre elektronisk styring til et lille køleanlæg og indbygge denne del af styringen i en kontrolleret og godkendt tavle. Eleven kan udvise forståelse for det særlige ansvar for miljøhensyn og bæredygtig udvikling, der påhviler personer og virksomheder i kølebranchen. Eleven kan selvstændigt og ved anvendelse af gældende danske standarder udarbejde rørdiagrammer og kredsskemaer til små køleanlæg. Eleven kan selvstændigt via faglitteratur og internetbaserede publikationer søge information og vejledning til givne opgaver. 9

10 Køleteknik 1 Fag 232 Vejledende varighed 1,5 uge Mål Eleven kan udføre beregninger af energitransport og kuldeydelse for simple køleprocesser. Eleven kan indtegne kredsprocesser i h, log pdiagrammer for enkle køleanlæg. Eleven kan udlede fysiske konstanter og specifikke ydelser for et givet kølemiddel ved hjælp af h, log pdiagrammer. Eleven kan redegøre for faktorer og forhold vedrørende varmeoverførsel og varmeisolering. Eleven kan, ud fra givne kapacitetsbehov, udvælge et køleanlægs hovedkomponenter. Eleven kan foretage optimalt valg af ekspansionsventiler, når kapacitet og trykfald er givet. Eleven kan identificere og redegøre for driftsmæssige forhold, der har indflydelse på køleanlæggets energiforbrug. Kommercielle køleanlæg 1 og materialeforståelse Fag 8327 Vejledende varighed 2,0 uge Mål Eleven kan planlægge egne arbejdsopgaver. Eleven kan udføre montage af kommercielle køleanlæg med tilhørende styringer ud fra korrekt beskrivelse og dokumentation. Eleven kan gennemføre procedure for idriftsætning af nye anlæg. Eleven kan fremskaffe dansk information, data og anden dokumentation til brug ved service på anlæg. Eleven kan udføre arbejdet med kommercielle køleanlæg i henhold til gældende lovgivning, herunder relevante bekendtgørelser og standarder. Eleven kan under vejledning søge viden om køletekniske emner til brug ved konkrete opgaveløsninger. Eleven kan arbejde med kommercielle køleanlæg ud fra gældende miljø og arbejdsmiljøbestemmelser. Eleven kan udføre lovpligtige eftersyn på køleanlæg med op til 50 kg. kølemiddel (grp. 2). Eleven kan agere innovativt ved løsning af enkle køletekniske opgaver. Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologien i erhvervsfaglige sammenhænge Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier 10

11 Specialefag Endvidere omfatter hovedforløbet for den afsluttende del af køleteknikuddannelsen med specialet køletekniker, efter at kompetencemålene for trin 1 køleassistent er opfyldt, nedennævnte bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, mål og indhold: Kommercielle køleanlæg 2 Fag 235 Vejledende varighed 2,5 uger Mål Eleven kan planlægge egne arbejdsopgaver, hvori indgår flere selvstændige entrepriser. Eleven kan medvirke ved projektplanlægning og selvstændigt udføre egen opgaveplanlægning. Eleven kan forbinde, programmere og justere elektroniske regulatorer. Eleven kan beskrive og gennemføre procedure for idriftsætning af nye anlæg. Eleven kan udføre fejlfinding og fejlretning på køleanlæg ud fra dokumentation og herunder påvise fejl henført til elektroniske regulatorer. Eleven kan fremskaffe dansk eller fremmedsproget information, data og anden dokumentation til brug ved service på anlæg. Eleven kan vurdere ressourcebehov ved reparationer og ændringer af anlæg. Eleven kan rapportere mundtligt og skriftligt på fagligt niveau om arbejdsopgavers udførelse Eleven kan udvælge de til kommercielle køleanlæg nødvendige komponenter til parallel kobling, når der foreligger en anlægsbeskrivelse. Parallelt koblede komponenter omfatter også nødvendigt reguleringsudstyr til eksempelvis olietilbageførsel. Komponenterne omfatter endvidere kompressorer i parallel, kondensatorer, receivere og fordampere i parallel samt mekaniske og elektroniske komponenter til regulering af kølemiddeltilførsel. Eleven kan udvælge de til styring af kommercielle køleanlæg nødvendige automatikkomponenter, når der foreligger en anlægsbeskrivelse. Komponenterne omfatter mekaniske og elektroniske termostater, tryktransmittere og pressostater, regulatorer til kapacitetskontrol på kompressorer, kondensatorer og fordampere. Eleven kan udføre komplette elektroniske styringer til kommercielle køleanlæg efter egen dokumentation Eleven kan anvende plcstyringer. Eleven kan anvende pc til programmering af plc og elektroniske regulatorer.. Eleven kan forbinde elektromotorer med forskellige strømbegrænsende viklingstyper eller startudstyr. 11

12 Eleven kan selvstændigt udføre relevant dokumentation af kommercielle køleanlæg. Dokumentationsmaterialet omfatter rørdiagrammer, hovedstrømsskemaer, nøgleskemaer, forbindelsesdiagrammer til plcstyringer, komponentlister og betjeningsvejledninger. Eleven kan selvstændigt søge viden om køletekniske emner til brug ved konkrete opgaveløsninger. Eleven kan arbejde med kommercielle køleanlæg ud fra gældende miljø og arbejdsmiljøbestemmelser og er bevidst om konsekvenser og risici ved tilsidesættelse af disse. Eleven kan udføre lovpligtige eftersyn på kommercielle køleanlæg. Eleven kan agere innovativt ved vurdering af problemstillinger af faglig og samarbejdsmæssig art, og søge løsninger ved samarbejde med andre. Eleven kan vejlede kunder og brugere om valg, anvendelse og vedligeholdelse af køletekniske installationer. Industrielle køleanlæg Fag 236 Avanceret Vejledende varighed 3,0 uger Mål Eleven kan beskrive anlægsdesign for industrielle køleanlæg samt beskrive og gennemføre procedure for opstart af industrielle køleanlæg med 1 eller 2trins drift og med kølemiddel type I og II. Eleven kan udføre eftersyn og service samt fejlfinding og fejlretning på industrielle køleanlæg med 1 eller 2trins drift og med kølemiddel type I og II. Eleven kan anvende den opnåede viden om design, konstruktion og styring af industrielle kompressorer, forskellige typer af kondensatorer, køletårne, receivere, fordampere, separatorer og pumpebeholdere under arbejdet med industrielle køleanlæg. Eleven kan anvende sikkerheds og reguleringsautomatik, hoved og pilotventiler samt svømmere. Eleven kan anvende kompressorstyringer og elektroniske niveauregulatorer. Eleven kan fremstille rørdiagrammer for industrielle køleanlæg og tilhørende hjælpesystemer, eksempelvis kølevandssystemer. Eleven kan udføre arbejdet med industrielle køleanlæg i overensstemmelse med den specifikke lovgivning vedrørende ammoniak som kølemiddel, herunder procedure for alarmering ved uheld med udslip. Eleven kan agere innovativt m.h.t. materiale, proces og metodevalg ved opbygning og idriftsættelse af industrielle køleanlæg 12

13 Køleteknik 2 Fag 237 Avanceret Vejledende varighed 4,5 uge Mål Eleven kan, ud fra sit kendskab til varme og effektberegninger, dimensionere sektioner og komplette køleanlæg på baggrund af givne kapaciteter, anlægsspecifikationer og driftsforhold. Eleven kan foretage systematisk indsamling og bearbejdning af data til analyse af køleanlægs driftsstilstand. Eleven kan foretage beregninger af energitransport og kuldeydelse for specielle køleprocesser. Eleven kan indtegne kredsprocesser i h, log pdiagrammer for alle typer køleanlæg med kølemidler af gruppe I og II. Eleven kan anvende aflæste fysiske konstanter og specifikke ydelser fra relevante diagrammer ved dimensionering af køleanlæg. Eleven kan selvstændigt løse opgaver inden for varmetransmission og kan redegøre for, hvilke faktorer, der påvirker varmeudveksling i varmevekslere og ved isolering af rør og køle fryserum. Eleven kan, ud fra givne kapacitetsbehov, udvælge et køleanlægs hovedkomponenter og beregne rørledninger ved hjælp af nomogrammer og pcprogrammer. Eleven kan dimensionere ventiler efter beregning af kapacitet og trykfald Eleven kan, efter indsamling af data, vurdere driftsmæssige forhold, der har indflydelse på køleanlæggets energiforbrug. Eleven kan relatere egne beregninger samt bestemmelser vedrørende sikkerhed, miljø, arbejdsmiljø og energiforbrug til samfundsmæssige forhold. Eleven kan anvende h, log pdiagrammer og kølemiddeltabeller til optimering af køleanlæggets energiforbrug. 13

14 Pladsbyggede køleanlæg Fag 238 Avanceret Vejledende varighed 3,0 uger Mål Eleven kan konstruere og opbygge et pladsbygget køleanlæg samt udføre de nødvendige procedurer for kontrol af køleanlæg. Eleven kan gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejde på pladsbyggede anlæg efter gældende, national lovgivning. Eleven kan udvælge bedst egnede komponenter i forbindelse med opbygning af pladsbygget anlæg. Eleven kan vurdere reguleringsmulighederne på et aktuelt anlæg og anvende elektronisk regulering hvor dette er muligt. Eleven kan gennemføre et opbygningsprojekt efter gældende lovgivning i forbindelse med konstruktionskontrol, fremstillingskontrol og slutkontrol. Eleven kan fremstille fuld dokumentation for et opbygget anlæg og beskrive de anvendte procedurer. Eleven kan forholde sig innovativt til design, komponent og metodevalg ved opbygning af pladsbyggede køleanlæg. Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Elever, der har opfyldt alle de ovennævnte uddannelsesmål og har tid til overs på et skoleophold skal have tilbudt følgende fag på ekspertniveau. Køleteknik 3 Fag 239 Ekspert Vejledende varighed 2,0 uge Mål Eleven kan dimensionere sektioner og komplette køleanlæg på baggrund af egne kapacitetsberegninger i forhold til givne opgaver. Eleven kan foretage optimalt valg af anlægsdesign og kølemiddel i forhold til miljøbelastning og kan agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling. NB! Den opnåede karakter indgår ikke i beregning af elevens gennemsnitskarakter og såfremt eleven ikke opnår beståelseskarakter i faget, hindrer dette ikke, at der udstedes skolebevis i henhold til bekendtgørelsesbilagets afsnit

15 Driftsøkonomi Fag 487 Vejledende varighed 1,0 uge Eleven kan læse og forstå et årsregnskab og herunder tolke kvalificeret på regnskabets nøgletal. Eleven kan udføre kalkulationer i forhold til maskin og udstyrsinvesteringer. Eleven kan udføre økonomiske estimater på baggrund af driftskalkulationer, baseret på tidsforbrug, materialeomkostninger og anden ressourcebelastning. NB! Den opnåede karakter indgår ikke i beregning af elevens gennemsnitskarakter og såfremt eleven ikke opnår beståelseskarakter i faget, hindrer dette ikke, at der udstedes skolebevis i henhold til bekendtgørelsesbilagets afsnit Metodestyring 488 Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan analysere produktionsprocesser og udarbejde optimerede metodeforslag Eleven kan udføre optimeret metodefastlæggelse under hensyn til både effektivitets, sikkerheds, miljø og trivselsfaktorer NB! Den opnåede karakter indgår ikke i beregning af elevens gennemsnitskarakter og såfremt eleven ikke opnår beståelseskarakter i faget, hindrer dette ikke, at der udstedes skolebevis i henhold til bekendtgørelsesbilagets afsnit Produktionsteknik 489 Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan på baggrund af kendte produktionsparametre anvende itbaserede planlægningsværktøjer til udarbejdelse af produktionsplaner. Eleven kan udføre produktionsopfølgning ud fra gældende produktionsplaner Eleven kan medvirke ved etablering og ændring af produktions layout 15

16 NB! Den opnåede karakter indgår ikke i beregning af elevens gennemsnitskarakter og såfremt eleven ikke opnår beståelseskarakter i faget, hindrer dette ikke, at der udstedes skolebevis i henhold til bekendtgørelsesbilagets afsnit Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Fag 181 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan i relevante produktions og vedligeholdelsessammenhænge agere hensigtsmæssigt ud fra en grundlæggende viden om forskellige produktionsfilosofier, herunder LEANfilosofien, og om de samfundsmæssige og økonomiske baggrunde for disse. Eleven kan anvende procesoptimeringsværktøjer og er bevidst om nødvendigheden af, at der løbene sker en optimering af produktionsprocesserne. Eleven kan arbejde med spildreduktion i forskellige produktions og vedligeholdelsessammenhænge. Deltageren kan arbejde med en af LEAN modellerne tilrettet danske forhold. Deltageren har kendskab til situationsbestemt ledelse og læring kan identificere disse begreber som en del af rammerne for de nye produktionsfilosofier. NB! Den opnåede karakter indgår ikke i beregning af elevens gennemsnitskarakter og såfremt eleven ikke opnår beståelseskarakter i faget, hindrer dette ikke, at der udstedes skolebevis i henhold til bekendtgørelsesbilagets afsnit Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter endvidere de valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Varigheden af de valgfri specialefag er for elever på trin 1, køleassistent, 1 uge og for elever med specialet køletekniker 2 uger. Eleven og virksomheden har derudover adgang til at vælge erhvervsrettet påbygning i op til 4 uger fra listen over de valgfri specialefag. 16

17 Køleteknik, udførelse af termiske beregninger (svarende til AB 44711) Mål Deltageren kan beregne nødvendig kuldeydelse for mindre, kommercielle køleanlæg og foretage udvælgelse af hoved og automatikkomponenter samt rørdimensioner til mindre, kommercielle køleanlæg. Deltageren kan anvende h, log pdiagrammet ved beregninger og analyse af kredsprocessen og pcprogrammer, datablade og lignende i forbindelse med ovenstående delmål og foretage praktiske målinger på køleanlæg i drift. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Reparationsteknik, brandbare kølemidler (svarende til AB 44714) Vejledende varighed 3 dage. Mål Deltageren kan udføre fejlfinding, foretage indgreb og reparation på et hermetisk kølesystem indeholdende mindre end 150 g brandbart kølemiddel samt udføre reparationsarbejdet sikkerheds og miljømæssigt korrekt med anvendelse af godkendt udstyr og værktøj i overensstemmelse med gældende lovgivning Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Køleteknik, auto, montage/servicering af A/Canlæg (svarende til AB 44930) Mål Deltageren kan redegøre for køleprocessen i A/Canlæg og montere, afprøve og servicere mobile A/Canlæg i henhold til gældende lovgivning. Deltageren kan håndtere kølemidler og olier i henhold til gældende sikkerheds og miljøbestemmelser. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Køleteknik, lovgivning og administration (svarende til AB 45608) Mål Deltageren kan anvende gældende lovgivning for nye køleanlæg i forbindelse med konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af disse og kan udføre arbejdet på baggrund af relevant dokumentation og udarbejde lovbestemt slutdokumentation for det færdige arbejde. Deltageren kan anvende gældende lovgivning for eksisterende køleanlæg i forbindelse med indretning, ombygning og reparation i Danmark og kan anvende gældende lovgivning om anvendelse af køleanlæg i Danmark. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller 17

18 Køleteknik, regulering og overvågning af køleanlæg (svarende til AB 45740) Mål Deltageren kan udarbejde dokumentationsmateriale, fejlfinde og driftsoptimere på køleanlæg. Deltageren kan udføre montage samt elektronisk regulering af kompressorer, fordampere og kondensatorer på køleanlæg. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Regulering og overvågning af køleanlæg med Lon Bus (svarende til AB 45741) Mål Deltageren kan via Lon Bus anvende gateway og PC ved regulering og overvågning af kompressor og fordamperstyring på køleanlæg. Deltageren kan installere og opsætte software, håndtere alarmer og rapportering, opsætte logs og specialfunktioner f.eks. overstyring af nathævning og sugetryksoptimering. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Regulering og overvågning af køleanlæg med Dan Bus (svarende til AB 45742) Mål Deltageren kan via Dan Bus anvende gateway og PC ved regulering og overvågning af kompressor og fordamperstyring på køleanlæg. Deltageren kan installere og opsætte software, håndtere alarmer og rapportering, opsætte logs og specialfunktioner f.eks. overstyring af nathævning og sugetryksoptimering. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Klimateknik, drift af klima og ventilationsanlæg (svarende til AB 44555) Mål Deltageren kan betjene klima og ventilationstekniske anlægs regulerings og styringssystemer og foretage indstilling, efterjustering og funktionsafprøvning af reguleringskredse. Deltageren kan udføre montage/demontage af elmotor samt indstilling af motorbeskyttelsesudstyr og softstart. Deltageren kan udføre vandkredsopbygninger shuntregulering, vandstrømregulering, dobbelt shunt samt fastsætte vandmængder for en varmeflade ud fra dimensionerende data og herunder bestemme den relative afkølingseffekt. Deltageren kan foretage indregulering og dokumentere denne i rapportform. Deltageren kan udføre arbejde ved og i tavleanlæg under spænding (LAUS) i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med arbejdet med service og drift på klimaanlæg. 18

19 Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Industriventilationsanlæg, service og drift (svarende til AB 44987) Mål Deltageren kan foretage de fornødne målinger og beregninger til udførelse af eftersyn og justering af ventilationsanlæg i industrien. Deltageren kan udføre eftersyn og kontrolaktiviteter i overensstemmelse med de udformnings og placeringskrav, der følger af de for industriventilationsanlæg relevante bekendtgørelser, standarder og øvrige forskrifter. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller. Klimatekniske målinger og komponenter (svarende til AB 44988) Mål Deltageren kan, under hensyn til gældende love og standarder samt almen opfattelse af termisk/atmosfærisk personkomfort, foretage korrekt komponentvalg til opbygning af klima og ventilationstekniske anlæg. Deltageren kan i overensstemmelse med anerkendte normer og standarder udføre relevante målinger og rapporteringer vedrørende volumenstrømme, lækager og driftstilstande på klima og ventilationstekniske anlæg. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Klimateknik, service og drift (svarende til AB 44990) Mål Deltageren kan selvstændigt foretage driftstilstandsbestemmelse, udføre service, etablere optimale driftsforhold og foretage afcheckning på klima og ventilationstekniske anlæg samt opstille vedligeholdelsesskema med arbejdsbeskrivelser for et aktuelt anlæg.. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller. Indregulering af ventilations og klimaanlæg (svarende til 44997) Mål Deltageren kan selvstændigt foretage metodevalg samt planlægge og gennemføre indregulering af ventilations og klimatekniske anlæg. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller 19

20 Måling af termisk og akustisk indeklima (svarende til AB 44998) Mål Deltageren kan ved relevante målinger foretage vurdering af termisk indeklima i henhold til gældende standarder samt måle det af ventilationsanlæg frembragte lydniveau. Deltageren kan udføre relevant rapportering og dokumentation i forhold til de foretagne målinger. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Dimensionering af klimatekniske anlæg (svarende til AB 44999) Mål Deltageren kan ud fra givne brugerønsker dimensionere mindre ventilationstekniske anlæg i henhold til gældende standarder og myndighedskrav Deltageren kan rådgive om valg af ventilationsanlægstyper (CAV, DVC eller VAV). Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg (svarende til AB 44637) Mål Deltageren kender til anvendelsesområder for en PLC sammenholdt med andre styringstekniker, og kan beskrive funktionen for de enkelte blokke, programmeringssproget, scantider, I/O statusregistre og digitale ind/udgange. Deltageren kan ved anvendelse af en PC foretage programmering af logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner på en PLC, og kan hente og arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kan foretage konvertering af mindre nøgleskemaer og logikdiagrammer til et PLC program. Deltageren opnår viden om grundsymbolernes koblinger i serie, parallel og slutte/bryde funktioner. Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere et PLC program i henhold til IEC Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Transportkøl Fag 240 Mål Eleven har grundlæggende kendskab til opbygningen af køleanlæg, som finder anvendelse ved lastvogns og containertransport af køleog frysevarer og praktisk kendskab til anlægskomponenterne. Eleven kan fejlfinde og udskifte defekte komponenter, afprøve og servicere anlægget i følge manualer. 20

21 Eleven kan håndtere kølemidler og olier i henhold til gældende sikkerheds og miljøbestemmelser. Eleven har grundlæggende kendskab til data logging systemer. Eleven er orienteret om controlled atmosphere anlæg.. Faget bedømmes med betegnelsen bestået eller Vandbehandling Fag 241 Mål Eleven har grundlæggende kendskab til forskellige typer af kølevandsinstallationer, hvor i indgår vandforbrugende komponenter som køletårne Eleven har grundlæggende kendskab til forskellige vandbehandlingsmetoder. Eleven er orienteret om kemi og korrosion, bakteriologi og sundhedsrisici i forbindelse med kølevand. Faget bedømmes med betegnelsen bestået eller Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Fag 181 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan i relevante produktions og vedligeholdelsessammenhænge agere hensigtsmæssigt ud fra en grundlæggende viden om forskellige produktionsfilosofier, herunder LEANfilosofien, og om de samfundsmæssige og økonomiske baggrunde for disse. Eleven kan anvende procesoptimeringsværktøjer og er bevidst om nødvendigheden af, at der løbene sker en optimering af produktionsprocesserne. Eleven kan arbejde med spildreduktion i forskellige produktions og vedligeholdelsessammenhænge. Deltageren kan arbejde med en af LEAN modellerne tilrettet danske forhold. Deltageren har kendskab til situationsbestemt ledelse og læring kan identificere disse begreber som en del af rammerne for de nye produktionsfilosofier. Faget bedømmes med betegnelsen bestået eller Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Fag 182 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan ud fra opnået viden om betydningen af vedligeholdelsesarbejde indgå på procesledelsesniveau i vedligeholdelsesgrupper. Eleven kan, gennem løbende ajourføring af viden om nyeste teknikker og processer, medvirke til forbedring af vedligeholdelsessystemer og indpasning af disse i gældende produktionsfilosofier. Eleven kan medvirke til, at der i produktionsapparatet er indlagt kontrolfunktioner, således at de eksisterende produktionssystemer alarmerer og tilbagemelder ved opståede fejl 21

22 Eleven kan medvirke til udvikling og udbredelse af en produktionsrelateret vedligeholdelseskultur, baseret på innovativ og kreativ tænkning rettet mod optimering af samspillet mellem produktions og vedligeholdelsesfunktioner. Faget bedømmes med betegnelsen bestået eller Ledelse ved produktionsomlægning Fag 183 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan medvirke ved planlægning af forandringsprocesser der baserer sig på menneskelige og samarbejdsmæssige forhold. Eleven kan i denne forbindelse agere på en måde, der modvirker medarbejderflugt eller dårligere kvalitet og effektivitet som følge af et iværksat forandringsforløb. Eleven kender de basale regler for god projektledelse og kan medvirke til styring af forandringsprocessen og opbygning af læringsprogrammer, der bringer medarbejdernes kompetencer i overensstemmelse med de fastsatte mål. Eleven kan, på ledelsesniveau eller på arbejdsgruppeniveau, vurdere og beskrive, hvilke forventninger en given forandringsproces stiller til leder og ledelse. Deltageren kan bidrage til befordring af et innovativt miljø på virksomheden, dels ved at give plads for udvikling af medarbejdernes kreative ressourcer og dels ved at sikre ledelsesmæssig åbenhed over for forslag og nytænkning. Faget bedømmes med betegnelsen bestået eller 22

23 Praktikmål Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål opdelt på trin og specialer. Trin 1 køleassistent Opbygning og eftersyn, små køleanlæg Fag 2778 Mål Eleven kan planlægge og udføre opbygning af små køleanlæg og herunder udføre de fornødne enkle køletekniske beregninger Eleven kan udarbejde dokumentation efter gældende regler for små køleanlæg. Eleven kan gennemføre eftersyn på små køleanlæg Reparation og vedligeholdelse af små køleanlæg Fag 2779 Mål Eleven kan udføre fejlfinding på små køleanlæg. Eleven kan udføre planlagte og akutte vedligeholdelses og reparationsopgaver på små køleanlæg. Specialet køletekniker Opbygning og eftersyn, alle typer køleanlæg Fag 2780 Mål Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre opbygning og idriftsætning af alle typer køleanlæg. Eleven kan ud fra givne specifikationer udføre køletekniske beregninger og dimensioneringer af kølekomponenter og anlæg. Eleven kan udføre dokumentation efter gældende regler for alle typer køleanlæg. Eleven kan udføre eftersyn på alle typer køleanlæg. Reparation og vedligeholdelse af alle typer køleanlæg Fag 2781 Mål Eleven kan udføre fejlfinding på alle typer køleanlæg Eleven kan udføre planlagte og akutte vedligeholdelses og reparationsopgaver på alle typer køleanlæg. 23

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Køletekniker Køleassistent

Køletekniker Køleassistent Køletekniker Køleassistent Lokal undervisningsplan for 1. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Små køleanlæg

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Køletekniker Køleassistent

Køletekniker Køleassistent Køletekniker Køleassistent Lokal undervisningsplan for 1. hovedforløb K ø l ea f d el i n g e n w w w. h a d s t e n t s. d k Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan...2 2. Skoleperiodens formål...2

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

UDDANNELSESBOG KØLETEKNIKERUDDANNELSEN. Denne uddannelsesbog vedrører uddannelsen for: Lærling: Virksomhed: Uddannelsesperiode: Uddannelsesansvarlig:

UDDANNELSESBOG KØLETEKNIKERUDDANNELSEN. Denne uddannelsesbog vedrører uddannelsen for: Lærling: Virksomhed: Uddannelsesperiode: Uddannelsesansvarlig: UDDANNELSESBOG KØLETEKNIKERUDDANNELSEN Denne uddannelsesbog vedrører uddannelsen for: Lærling: Virksomhed: Uddannelsesperiode: Uddannelsesansvarlig: Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Køleteknikuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Køleteknikuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Køleteknikuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering 2. skoleperiode i hovedforløb kølemontør Formål med skoleperioden er at udbygge lærlingens viden fra begynderniveauet vedr. viden om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato:28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober

Læs mere