Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb"

Transkript

1 Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning 1 Små køleanlæg 2,5 Køleteknik 1 1,5 Valgfag 1 Afsluttes på 2. Hovedforløb Formålet er, at eleven opnår færdigheder i udførelse af montageopgaver og eftersyn på små køleanlæg. Formålet er endvidere, at eleven bliver i stand til at udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøforskrifter. Eleven kan: I samarbejde med andre kan eleven planlægge og udføre rørmontage på små køleanlæg med tilhørende styring ud fra en korrekt dokumentation. I samarbejde med andre og under kontrol af sagkyndig montere anlæggets styring. Selvstændigt udføre tæthedsprøvning af små køleanlæg med efterfølgende evakuering. I samarbejde med andre og under kontrol af sagkyndig påfylde kølemiddel og olie i korrekt mængde. Inden påfyldning kan eleven demonstrere kendskab til miljø- og sikkerhedsregler ved at redegøre for proceduren ved påfyldning og ved at anvende korrekt personlig beskyttelse. Sætte anlægget i drift og foretage en indregulering af anlægget til opgivne driftsdata. Selvstændigt fejlfinde og fejlrette på små anlæg ud fra korrekt dokumentation. I samarbejde med andre planlægge og udføre en demontage af små køleanlæg på en sådan måde, at bortskaffelse af kølemiddel og eventuelt olie sker efter gældende bestemmelser. Lagre komponenter til senere anvendelse. Komponenter Eleven kan efter vejledning og i samarbejde med andre udvælge de til små køleanlæg nødvendige komponenter, når der foreligger en anlægsbeskrivelse. Komponenterne omfatter kompressorer, kondensatorer, receivere, fordampere og komponent til regulering af kølemiddel. Supplerende komponenter: mekaniske modulerende regulatorer, filtre og automatikkomponenter. Automatik Eleven kan efter vejledning og i samarbejde med andre udvælge de til styring af små køleanlæg nødvendige eller krævede automatik komponenter, når der foreligger en anlægsbeskrivelse. Komponenterne omfatter mekaniske termostater og pressostater, termisk beskyttelsesrelæer og viklingsbeskyttere. Elektroteknik Eleven kan efter vejledning og i samarbejde med andre udføre en mindre styring som anvendt på små køleanlæg. Indbygning af styringen foretages i en kontrolleret og godkendt tavle. Dokumentation Eleven kan selvstændigt udføre tegning af rørdiagrammer og kredsskemaer til små køleanlæg med anvendelse af gældende danske standarder. Køleafdelingen

2 Små køleanlæg, 2,5 uge Eleven kan i samarbejde med andre planlægge og udføre rørmontage på små køleanlæg med tilhørende styring ud fra en korrekt dokumentation. Eleven kan i samarbejde med andre og under kontrol af sagkyndig montere anlæggets styring. Eleven kan selvstændigt udføre tæthedsprøvning af små køleanlæg med efterfølgende evakuering. Eleven kan i samarbejde med andre og under kontrol af sagkyndig påfylde kølemiddel og olie i korrekt mængde. Inden påfyldning kan eleven demonstrere kendskab til miljøog sikkerhedsregler ved at redegøre for proceduren ved påfyldning og ved at anvende korrekt personlig beskyttelse. Eleven kan sætte anlægget i drift og indregulere anlægget til opgivne driftsdata. Eleven kan selvstændigt fejlfinde og fejlrette på små anlæg ud fra korrekt dokumentation. Eleven kan i samarbejde med andre planlægge og udføre en demontage af små køleanlæg på en sådan måde, at bortskaffelse af kølemiddel og eventuelt olie sker efter gældende bestemmelser. Eleven kan lagre komponenter til senere anvendelse. Eleven monterer og opstarter et kombineret køle- og fryseanlæg med en kompressor efter dokumentation. Herunder udarbejdelse af dokumentation, håndtering af kølemidler, olier, formgivning af rør, evakuering, el- og rørmontage, fejlfinde og fejlrette. Gruppearbejde, teoriundervisning, praktisk arbejde i værksted. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger så som: mulighed for anvendelse af mere avanceret automatik eksempelvis elektroniske regulatorer. Ekstra fejlfinding. Komponenter 1 (Hovedkomponenter) Komponenter 2 (Øvrige komponenter) Automatik Elteknik Dokumentation Kompressor, kondensator, fordamper, receiver og termoventil. Væskeudskiller, filtre, ventiler, modulerende regulatorer og andet tilbehør. Termostat, pressostat, kontakture, termorelæ, viklingsbeskyttere og styringsprincipper. I, U, R, P, fordeling, relæteknik, tavler, måleinstrument, motor, 1-faset, 3-faset motor Y/. Rørdiagram (EN 1861), hovedstrøm, nøgleskema (EN 5009). Der laves en løbende bedømmelse af arbejdsmetode og planlægning af arbejdets udførelse såsom: arbejdets tilrettelæggelse, overholdelse af gældende sikkerhedsregler, gennemførelse, orden, korrekt håndtering af værktøj og udstyr, selvstændighed (innovativ adfærd). Der laves en slutbedømmelse af monteret anlæg (produkt, idet det antages at produktet svarer til niveau) såsom: dokumentation, komponentvalg, helhedsindtryk, finish, placering af komponenter, rørføring, indstilling af automatik, indregulering, forklaring af anlæg (anlægsforståelse), køleteknisk forståelse og overholdelse af tidsfrister. Der gives en standpunktskarakter. 2

3 Termisk sammenføjning 1,0 uge Svejsning Eleven kan udføre TIG og gassvejsning af rør i stillingerne 2R og 5R frit drejelig med fuld gennembrænding til visuel bedømmelseskarakter 2, DS325 Hårdlodning Eleven kan udføre hårdlodning på kobberrørsinstallationer med både sølv- og fosfor loddematerialer. Lodningerne skal overholde gældende krav for montage af køleanlæg. Eleven udfører TIG og gassvejsning af rør i stillingerne 2R og 5R frit drejelig. Eleven udfører hårdlodning på kobberinstallationer med både sølv- og fosfor loddemateriale. Lærlingene udfører svejsning og lodning i værksted. Fastmontering af rør for stillingssvejsning. Forskellige opgaver. Svejsning Hårdlodning Svejsning Lodning Tig-svejsning, gassvejsning. Sølvlod af kobberrør, fosforlod. Lodning med nitrogen som baggas. Der laves en slutbedømmelse af udført svejsning. Stilling 2R og 5R. Visuel i TIG og Gas samt bukkeprøve i gasopgaver. Der laves en slutbedømmelse af udført lodning. Kvalitet af lodning, udseende og målfasthed. Generelt for arbejdsindsats. Delkarakterernes gennemsnit danner baggrund for standpunktskarakteren. 3

4 Naturfag 2,0 uge (grundfag) Eleven kan arbejde med grundlæggende fysiske, kemiske og matematiske begreber, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag. Eleven kan arbejde med elementære fysiske, kemiske og matematiske begreber og fagets eksperimentelle arbejdsmetode til at belyse simple erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger. Eleven kan anvende kemikalier og udstyr på en korrekt, sikkerheds- og miljømæssigeforsvarlig måde. Eleven kan udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om enkle fysiske, kemiske og matematiske problemstillinger. Eleven opnår øvelse i at udføre forsøg. Lærlingen foretager beregninger og løser opgaver indenfor pensummet. Lærlingen udfører forsøg. Lærlingen fremlægger stof ved tavlen. Undervisning ved tavle. Opgaveløsning henholdsvis i grupper og selvstændigt. Selvstændigt arbejde (herunder udfører eleverne forsøg). Lærlingene laver øvelsesbeskrivelser/rapporter. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Såsom mulighed for selvstændigt løsning af opgaver og suppleringsopgaver. Det vil være muligt at vælge mellem følgende niveau: F, E og D. Matematik Fysik Kemi Forsøg / projektrapport Eksamen Standpunkt Regningsarter, regneregler, brøker, koordinatsystem, ligninger, kvadratrod, potens, procentregning, geometri, trigonometri SI-system, tryk, temperatur, varmelære, energi, effekt, ellære Grundstoffer, Det Periodiske System, KMO-ordning Reaktionsligninger, tegning af molekyler, mol masse, valenselektroner, ioner, Avogadros lov, kemiske forbindelser Energi og faseskifte, tryk og temperatur, valgfrit projekt. Der afholdes mundtlig eksamen i henhold til Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne. Der afholdes et antal skriftlige prøver (min. 3) som danner grundlag for bedømmelsen af lærlingens standpunkt. Den sidste prøve vægter mest. Der gives en standpunktskarakter. 4

5 Køleteknik 1, 1,5 uge Eleven skal selvstændigt kunne redegøre for de fysiske forhold, hvorunder et køleanlæg arbejder. Eleven foretager beregninger af energitransport og kuldeydelse for køleprocesser. Eleven tegner og analyserer kredsprocesser for køleanlæg samt energioptimerer køleanlæg. Eleven udfører målinger og praktiske målinger af kredsproces omsættes til h log p diagram. Undervisning ved tavle. Opgaveløsning. Selvstændigt arbejde (herunder praktiske målinger på køleanlæg). Anvendelse af PC-program interaktivt køleteknik. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger såsom: mulighed for selvstændigt løsning af opgaver, anvendelse af PC-programmere suppleringsopgaver. Termodynamik, det simple kredsløb, energi, arbejde og effekt. Kredsprocesser, h log P diagrammet. Der afholdes skriftlig prøve. Der gives standpunktskarakter. 5

6 Produktudvikling, produktion og service 1,0 uge (grundfag) Lærlingen kan arbejde kreativt og systematisk samt anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor den relevante branche, Lærlingen kan redegøre for behov og faktorer, der ud fra virksomheds-, markeds-, miljø- og samfundsmæssige hensyn nødvendiggør produktudvikling, Lærlingen kan selvstændigt planlægge og gennemføre fremstillingen af et produkt eller en serviceydelse, herunder vælge, anvende og vedligeholde relevante værktøjer og maskiner. Lærlingen kan udføre korrekt dokumentation for små køleanlæg med tilhørende automatik og brug af IT til fremstilling af samme. Teoretisk undervisning. Gruppearbejde, individuel løsning af opgaver. Praktisk montage af styring. Ligger i valg af opgaver og metode ved løsning af opgaver. Rørdiagram, nøgleskema, hovedstrømsskema og betjeningsvejledning, IT baserede tegneprogrammer og IT generelt. Eleven præsenterer eget arbejde ved brug af egen dokumentation, med det formål at se om arbejdet med læreprocessen har medført resultater. Standpunkt. Der gives ikke karakter idet faget først afsluttes efter 2. hovedforløb. 6

7 Materialeforståelse 1,0 uge (grundfag) Lærlingen kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og teknologier i erhvervsfaglige sammenhænge, Lærlingen kan søge informationer om materialers tekniske, miljømæssige og økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier, Lærlingene kan foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til teknologiske, miljømæssige og økonomiske faktorer, Lærlingen kan redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger og Lærlingen kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Faget vil ikke optræde som skemafag idet det indgår som helhed i følgende fag: Små køleanlæg, termisk sammenføjning og naturfag. Kølemidler Håndtering og miljø Olier Kompressorolier og vakuumpumpeolie Metaller Kobber, stål og støbejern Pakning Gummi, teflon, klingerit og metal Termisk sammenføjning Metoder og materialevalg Der laves en skriftlig prøve som danner grundlag for en standpunktskarakter. 7

8 Valgfag 1,0 uge Gennemførelse Skal være egnede til at imødekomme elevernes interesser. Der skal herunder tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Der kan endvidere tilbydes valgfag svarende til uddannelsernes generelle niveau med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i skolens lokalområde. Lærlingen vælger efter eget ønske et fag / emne. 8

9 Styring 1,0 uge Lærlingen kan montere en mindre styring til et køleanlæg efter dokumentation. eller/og Lærlingen kan tegne en styring til et køleanlæg efter specifikation. Montering og afprøvning af styring. Tegne styring. Opgaveløsning praktisk såvel som skriftligt. Selvstændigt arbejde. Anvendelse af PC for fremstilling af dokumentation. Ligger i valg af opgave Rørdiagram (EN 1861), hovedstrøm, nøgleskema (EN 5009). Manualer, montage og informationssøgning. Afleveret produkt vurderes og der laves en bemærkning i uddannelsesbogen herom. Der gives ikke standpunktskarakter. 9

10 Hermetik 1,0 uge At lærlingen får kendskab til eksplosive kølemidler (R600a) og kan reparere et hermetisk kølesystem. Får kendskab til de sikkerhedskrav der stilles ved reparation og indgreb på anlæg indeholdende R600a ifølge pr. EN Håndtering af kølemiddel, rørmontage. Betjening af udstyr. Informationssøgning vedr. miljø- og sikkerhedskrav. Instruktion, selvstudie. - Love og bekendtgørelser. Håndtering af kølemidler og sikkerhed ved dette. Energimæssige aspekter ved anvendelse af kulbrinter (R600a). Afleveret produkt vurderes og der laves en bemærkning i uddannelsesbogen herom. Der gives ikke standpunktskarakter. 10

11 Derudover efter Lærlingens ønske 1 uge PC kørekort Svejsning, lodning Matematik M.m. Afleveret produkt vurderes og der laves en bemærkning i uddannelsesbogen herom. Der gives ikke standpunktskarakter. 11

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 3 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen 3 1.2 Værdigrundlag 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Processkolen i Kalundborg.

Processkolen i Kalundborg. EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser 18. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser I medfør af 4, stk. 2, jf. 23, stk. 2,

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere