Katalog over alternative finansieringsforslag indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over alternative finansieringsforslag indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde Indholdsfortegnelse Takstberegninger for vuggestuepladser mindre indtægt... 2 Takstberegninger for børnehavepladser merindtægt... 5 Takstberegninger for fritidshjemspladser merindtægt... 9 Omlægning af fritidshjem til KKFO og takststigning merindtægt Takstberegninger for klubpladser merindtægt Ensretning af takster på klubområdet - merindtægt Omlægning af klubområdet og takststigning - merindtægt Modulordning i dagtilbud Køb af pladser Mindreudgift Køb af pladser effektivisering Salg af pladser til øvrige kommuner på skoleområdet Refusion i særligt dyre enkeltsager - merindtægt Samlet udbud af ejendomsrelaterede opgaver Outsourcing af mad i daginstitutioner Bedre lokaleudnyttelse Forenkling af administrationen af faglighed for alle Omlægning af puljemidler august 2008

2 Forslag Bevilling Styringsområde Takstberegninger for vuggestuepladser mindre indtægt Dagpasning Efterspørgselsstyret drift Økonomiske konsekvenser 1000 kr., 2009 PL Forslag Funktion Vuggestuepladser Forslaget baseres på en konsekvent ændring af takstberegningsmetoden på alle dagtilbudsområder, og forslaget skal derfor læses i sammenhæng med efterfølgende forslag om ændring af beregningsmetode på de øvrige dagtilbudsområder. Beskrivelse af forslaget Baggrunden for forslaget er, at BUF ved at gennemregne udgifterne pr. institutionsplads ud fra antallet af udmeldte pladser frem for antallet af bevilgede pladser samlet set kan opnå en merindtægt på dagpasningsområdet gennem øget forældrebetaling. Inden for vuggestueområdet vil den ændrede beregningsmetode imidlertid føre til en merudgift, der dog mere end opvejes af merindtægten på de øvrige bevillingsområder. Forældrebetalingen må maksimalt udgøre 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Det bevilgede antal institutionspladser fastsættes centralt og danner grundlag for beregningen af udgifterne pr. plads og dermed forældrebetalingen på området. Det udmeldte antal pladser er det antal, som meldes ud til de enkelte institutioner på baggrund af det faktisk anvendte antal pladser året forinden, og som ifølge BUF derfor i højere grad afspejler antallet af anvendte pladser i budgetåret. Deloitte har gennemregnet pladsudgifterne og dermed forældrebetalingen på baggrund af antallet af bevilgede og udmeldte pladser. Denne gennemregning viser en potentiel mindreindtægt på knap 6 mio. kr. ved brug af de udmeldte pladser frem for det bevilgede antal pladser til beregning af forældrebetalingen for vuggestuepladser. Korrigerer man for den rabat, der gives i form af søskenderabat samt økonomiske og socialpædagogiske fripladser, får man en mindreindtægt, der udelukkende stammer fra forældrenes egenbetaling, på 4,5 mio. kr. Tabel 1 Samlet forældrebetaling Samlede udgifter (mio. kr.) Antal pladser Udgift pr. plads (kr.) Samlet forældrebetaling (kr.) Bevilgede pladser Udmeldte pladser Mindreindtægt august

3 Tabel 2 Samlet forældrebetaling korrigeret for søskenderabat og fripladser Kr. Samlet forældrebetaling Søskenderabat Øk. og soc. pæd. fripladser Forældrenes egenbetaling Procentvis fordeling 100,0 % 1,3 % 22,6 % 76,1 % Bevilgede pladser Udmeldte pladser Mindreindtægt Tabellen nedenfor indeholder en udregning af effekten af den nye beregningsmetode for forældrebetalingstaksterne set i forhold til BUFs nuværende forslag for Tabel 3 Takstændringer Pr. år Pr. måned Ændring i forældrebetalingstakst (kr.) Opkrævning sker 12 mdr. om året 2008 BUF forslag 2009 Nyt forslag 2009 Samlet takst pr. måned (kr.) Stigning i procent ift niveau 5 % 3 % Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget vil ikke have konsekvens for medarbejderne, da det økonomiske grundlag ikke ændres for hverken medarbejdere eller institutioner. Ligeledes vil der heller ikke finde serviceforringelser sted. Forslaget skal ses i sammenhæng med de tilsvarende forslag for de øvrige bevillingsområder indenfor dagpasningsområdet. Nedenfor er fripladstilskuddet for de forskellige indtægtsgrupper vist. Grænsebeløb gældende for 2008 Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt Til børn under skolealderen Til børn i skolealderen Til større børn og unge i klubtilbud mv. Til og med kr. Tilskuddet udgør 25 pct. Tilskuddet udgør 30 pct. 0 pct kr. til kr. Tilskuddet udgør 23,75 pct. Tilskuddet udgør 28,5 pct. 5 pct kr. til kr kr. og derover Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,25 procent point for hver kr. indtægten stiger. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,3 procent point for hver kr. indtægten stiger. Intet fripladstilskud Intet fripladstilskud 100 pct. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægten stiger. 6. august

4 Anvendt datamateriale Tallene for de samlede udgifter samt de anvendte fordelingsnøgler for den samlede forældrebetaling er hentet fra "Teknisk regneark forslag " under fanebladet "forbet", som er udleveret af BUF. Lovgivning Dagtilbudsloven: 31. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, og 21, stk. 2, i opholdskommunen. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Ifølge ministeriets vejledning (maj 2008) om Dagtilbudsloven skal beregningen foretages således: "Forældrebetalingen kan ikke reguleres som følge af en eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter. Der er derfor ikke adgang til at ændre forældrebetalingen, hverken i nedadgående eller opadgående retning i løbet af et regnskabsår, jf. dog reglerne om brud på pasningsgarantien. En undtagelse hertil er dog, at kommunalbestyrelsen allerede ved fastlæggelsen af forældrebetaling og tilskud for et nyt regnskabsår kan beslutte ændringer i forældrebetalingen i løbet af året. Der er herudover ikke adgang til at ændre tilskuddet ad hoc i løbet af året. Ved vurderingen af belægningen må der ud over kapaciteten tages hensyn til forventninger om den faktiske søgning i løbet af året på baggrund af viden om udviklingen af børnetallet i kommunen. Da det er de budgetterede bruttodriftsudgifter, der skal lægges til grund for forældrebetalingen, må der ved beregningen af forældrebetalingen benyttes samme opgørelsesmetode af pladsantallet, som er lagt til grund ved udarbejdelsen af dagtilbuddenes budgetter." Efter Deloittes vurdering må dette forstås således, at det er de aktuelt budgetterede tal såvel beløbsmæssigt som pladsmæssigt, der bør lægges til grund for takstberegningen i stedet for bevilgede antal pladser, som kommunen hidtil har benyttet. 6. august

5 Forslag Bevilling Styringsområde Takstberegninger for børnehavepladser merindtægt Dagpasning Efterspørgselsstyret drift Økonomiske konsekvenser 1000 kr., 2009 PL Forslag Funktion Børnehavepladser Beskrivelse af forslaget Baggrunden for forslaget er, at BUF ved at gennemregne udgifterne pr. institutionsplads ud fra antallet af udmeldte frem for antallet af bevilgede pladser kan opnå en merindtægt gennem øget forældrebetaling. Forældrebetalingen må maksimalt udgøre 25 % af de samlede bruttodriftsudgifter. Det bevilgede antal institutionspladser fastsættes centralt og danner grundlag for beregningen af udgifterne pr. plads og dermed forældrebetalingen på området. Det udmeldte antal pladser er det antal, som meldes ud til de enkelte institutioner på baggrund af det faktisk anvendte antal pladser året forinden, og som ifølge BUF derfor i højere grad afspejler antallet af anvendte pladser i budgetåret. Deloitte har gennemregnet pladsudgifterne og dermed forældrebetalingen på baggrund af antallet af bevilgede og udmeldte pladser. Denne gennemregning viser en potentiel merindtægt på knap 18 mio. kr. ved brug af det budgetterede frem for det bevilgede antal pladser til beregning af forældrebetalingen for børnehavepladser. Korrigerer man for den rabat, der gives i form af søskenderabat samt økonomiske og socialpædagogiske fripladser, får man en merindtægt, der udelukkende stammer fra forældrenes egenbetaling, på 10,6 mio. kr. Tabel 1 Samlet forældrebetaling Samlede udgifter (mio. kr.) Antal pladser Udgift pr. plads (kr.) Samlet forældrebetaling (kr.) Bevilgede pladser Udmeldte pladser Merindtægt Tabel 2 Samlet forældrebetaling korrigeret for søskenderabat og fripladser Kr. Samlet forældrebetaling Søskenderabat Øk. og soc. pæd. fripladser Forældrenes egenbetaling Procentvis fordeling 100,0 % 11,1 % 29,5 % 59,4 % Bevilgede pladser Udmeldte pladser Merindtægt Nedenfor er udregnet effekten af den nye beregningsmetode for forældrebetalingstaksterne set i forhold til BUFs nuværende forslag for august

6 Tabel 3 Takstændringer Pr. år Pr. måned Ændring i forældrebetalingstakst (kr.) Opkrævning sker 12 mdr. om året 2008 BUF forslag 2009 Nyt forslag 2009 Samlet takst pr. måned (kr.) Procentvis stigning ift niveau 5 % 10 % Procentdelen af forældrebetalingen, som udgøres af fripladser, er beregnet ud fra regnskab 2006, da dette er det mest aktuelle tal, som BUF har til rådighed. Fripladsandelen er bestemt af husstandsindkomsten og afhænger derfor af borgernes betalingsevne. BUF har selv udfærdiget et notat, hvori de forklarer, at fripladstilskuddet har været faldende, og at man i 2009 på baggrund af det kommende regnskab 2007 samlet forventer en merindtægt på 10 mio. kr. på dagtilbudsområdet i form af øget egenbetaling for forældrene. Eftersom BUFs beregning er baseret på BUFs eget takstforslag, vil merindtægten forøges yderligere ved at anvende det nye takstforslag. I de kommende budgetår vil man givet den forventede økonomiske udvikling for borgerne i kommunen kunne forvente en endnu mindre fripladsandel og dermed en større egenbetaling fra forældrene. Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget skal ses i sammenhæng med de tilsvarende forslag for de øvrige bevillingsområder indenfor dagpasningsområdet. Forslaget vil ikke have konsekvenser for medarbejderne, da det økonomiske grundlag ikke ændres for hverken medarbejdere eller institutioner. Ligeledes vil der heller ikke finde serviceforringelser sted. Eftersom forslaget sigter på at øge forældrebetalingen uden at ændre ydelsens indhold, må man forvente en negativ effekt på brugertilfredsheden. Grundet den meget omfattende økonomiske fripladsordning (som udgør langt størstedelen af fripladsandelen) vil den øgede forældrebetaling ikke vende den tunge ende ned af tværtimod. Det skyldes, at de lavere indkomstgrupper vil være helt eller delvist omfattet af fripladsordningen, mens det kun vil være de højere indkomstgrupper, som vil blive ramt af den fulde takstændring. Nedenfor er fripladstilskuddet for de forskellige indtægtsgrupper vist. 6. august

7 Grænsebeløb gældende for 2008 Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt Til børn under skolealderen Til børn i skolealderen Til større børn og unge i klubtilbud mv. Til og med kr. Tilskuddet udgør 25 pct. Tilskuddet udgør 30 pct. 0 pct kr. til kr. Tilskuddet udgør 23,75 pct. Tilskuddet udgør 28,5 pct. 5 pct kr. til kr kr. og derover Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,25 procent point for hver kr. indtægten stiger. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,3 procent point for hver kr. indtægten stiger. Intet fripladstilskud Intet fripladstilskud 100 pct. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægten stiger. Kilde: Kommuneinformation - materiale til ansøgning om friplads Anvendt datamateriale Tallene for de samlede udgifter samt de anvendte fordelingsnøgler for den samlede forældrebetaling er hentet fra "Teknisk regneark forslag " under fanebladet "forbet", som er udleveret af BUF. Lovgivning Dagtilbudsloven: 31. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, og 21, stk. 2, i opholdskommunen. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Ifølge ministeriets vejledning (maj 2008) om Dagtilbudsloven skal beregningen foretages således: "Forældrebetalingen kan ikke reguleres som følge af en eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter. Der er derfor ikke adgang til at ændre forældrebetalingen, hverken i nedadgående eller opadgående retning i løbet af et regnskabsår, jf. dog reglerne om brud på pasningsgarantien. En undtagelse hertil er dog, at kommunalbestyrelsen allerede ved fastlæggelsen af forældrebetaling og tilskud for et nyt regnskabsår kan beslutte ændringer i forældrebetalingen i løbet af året. Der er herudover ikke adgang til at ændre tilskuddet ad hoc i løbet af året. Ved vurderingen af belægningen må der ud over kapaciteten tages hensyn til forventninger om den faktiske søgning i løbet af året på baggrund af viden om udviklingen af børnetallet i kommunen. Da det er de budgetterede bruttodriftsudgifter, der skal lægges til grund for forældrebetalingen, må der ved beregningen af forældrebetalingen benyttes samme opgørelsesmetode af pladsantallet, som er lagt til grund ved udarbejdelsen af dagtilbuddenes budgetter." 6. august

8 Efter Deloittes vurdering må dette forstås således, at det er de aktuelt budgetterede tal såvel beløbsmæssigt som pladsmæssigt, der bør lægges til grund for takstberegningen i stedet for bevilgede antal pladser, som kommunen hidtil har benyttet. 6. august

9 Forslag Bevilling Styringsområde Takstberegninger for fritidshjemspladser merindtægt Fritidshjem Efterspørgselsstyret drift Økonomiske konsekvenser 1000 kr., 2008 PL Forslag Funktion Takster for fritidshjem Beskrivelse af forslaget Baggrunden for forslaget er, at BUF ved at gennemregne udgifterne pr. institutionsplads ud fra antallet af udmeldte pladser frem for antallet af bevilgede pladser kan opnå en merindtægt gennem øget forældrebetaling. Forældrebetalingen må maksimalt udgøre 30 % af de samlede bruttodriftsudgifter. Det bevilgede antal institutionspladser fastsættes centralt og danner grundlag for beregningen af udgifterne pr. plads og dermed forældrebetalingen på området. Det udmeldte antal pladser er det antal, som meldes ud til de enkelte institutioner på baggrund af det faktisk anvendte antal pladser året forinden, og som ifølge BUF derfor i højere grad afspejler antallet af anvendte pladser i budgetåret. Deloitte har gennemregnet pladsudgifterne og dermed forældrebetalingen på baggrund af antallet af bevilgede og udmeldte pladser. Denne gennemregning viser en potentiel merindtægt på 10,3 mio. kr. ved brug af det udmeldte antal pladser frem for det bevilgede til beregning af forældrebetalingen for fritidshjemspladser. Korrigerer man for den rabat, der gives i form af søskenderabat samt økonomiske og socialpædagogiske fripladser, får man en merindtægt, der udelukkende stammer fra forældrenes egenbetaling, på 5,2 mio. kr. Tabel 1 Samlet forældrebetaling Samlede udgifter (mio. kr.) Antal pladser Udgift pr. plads (kr.) Samlet forældrebetaling (kr.) Bevilgede pladser Udmeldte pladser Merindtægt Tabel 2 Samlet forældrebetaling korrigeret for søskenderabat og fripladser Kr. Samlet forældrebetaling Søskenderabat Øk. og soc. pæd. fripladser Forældrenes egenbetaling Procentvis fordeling 100,0 % 15,0 % 34,7 % 50,3 % Bevilgede pladser Udmeldte pladser Merindtægt Nedenfor er udregnet effekten af den nye beregningsmetode for forældrebetalingstaksterne set i forhold til BUFs nuværende forslag for august

10 Tabel 3 Takstændringer Pr. år Pr. måned Ændring i forældrebetalingstakst (kr.) Opkrævning sker 11 mdr. om året 2008 BUF forslag 2009 Nyt forslag 2009 Samlet takst pr. måned (kr.) Procentvis stigning 1 % 7 % Procentdelen af forældrebetalingen, som udgøres af fripladser, er beregnet ud fra regnskab 2006, da dette er det mest aktuelle tal, som BUF har til rådighed. Fripladsandelen er bestemt af husstandsindkomsten og afhænger derfor af borgernes betalingsevne. BUF her selv udfærdiget et notat, hvori de forklarer, at fripladstilskuddet har været faldende og at man i 2009 på baggrund af det kommende regnskab 2007 samlet forventer en merindtægt på 10 mio. kr. på dagtilbudsområdet i form af øget egenbetaling for forældrene. Eftersom BUFs beregning er baseret på BUFs eget takstforslag, vil merindtægten forøges yderligere ved at anvende det nye takstforslag. I de kommende budgetår vil man givet den forventede økonomiske udvikling for borgerne i kommunen kunne forvente en endnu mindre fripladsandel og dermed en større egenbetaling fra forældrene. Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget skal ses i sammenhæng med de tilsvarende forslag for de øvrige bevillingsområder indenfor dagpasningsområdet. Forslaget vil ikke have konsekvenser for medarbejderne, da det økonomiske grundlag ikke ændres for hverken medarbejdere eller institutioner. Ligeledes vil der heller ikke finde serviceforringelser sted. Eftersom forslaget sigter på at øge forældrebetalingen uden at ændre ydelsens indhold, må man forvente en negativ effekt på brugertilfredsheden. Grundet den meget omfattende økonomiske fripladsordning (som udgør langt størstedelen af fripladsandelen) vil den øgede forældrebetaling ikke vende den tunge ende ned af tværtimod. Det skyldes, at de lavere indkomstgrupper vil være helt eller delvist omfattet af fripladsordningen, mens det kun vil være de højere indkomstgrupper, som vil blive ramt af den fulde takstændring. Nedenfor er fripladstilskuddet for de forskellige indtægtsgrupper vist. 6. august

11 Grænsebeløb gældende for 2008 Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt Til børn under skolealderen Til børn i skolealderen Til større børn og unge i klubtilbud mv. Til og med kr. Tilskuddet udgør 25 pct. Tilskuddet udgør 30 pct. 0 pct kr. til kr. Tilskuddet udgør 23,75 pct. Tilskuddet udgør 28,5 pct. 5 pct kr. til kr kr. og derover Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,25 procent point for hver kr. indtægten stiger. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,3 procent point for hver kr. indtægten stiger. Intet fripladstilskud Intet fripladstilskud 100 pct. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægten stiger. Kilde: Kommuneinformation - materiale til ansøgning om friplads Anvendt datamateriale Tallene for de samlede udgifter samt de anvendte fordelingsnøgler for den samlede forældrebetaling er hentet fra "Teknisk regneark forslag " under fanebladet "forbet", som er udleveret af BUF. Lovgivning Dagtilbudsloven: Tilskud til kommunale og selvejende fritidshjem i opholdskommunen 57. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for fritidshjem efter 52, stk. 2 og 3. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i fritidshjem bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af fritidshjemmenes vedtagne budgetter. 58. Ved optagelse i et kommunalt eller selvejende fritidshjem beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for det enkelte fritidshjem eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for fritidshjem af samme type i kommunen. 59. Når et selvejende fritidshjem ønsker at varetage administrationen, skal kommunalbestyrelsen give et administrationstilskud til det selvejende fritidshjem. Stk. 2. Administrationstilskuddet svarer til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som kommunalbestyrelsen giver til selvejende fritidshjem i kommunen. Ifølge ministeriets vejledning fra maj 2008 til Dagtilbudsloven: " Størrelsen af forældrenes egenbetaling Forældrenes betaling for en plads i fritidshjem til børn i skolealderen må højst udgøre 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af det enkelte fritidshjem eller af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af fritidshjem af samme type i kommunen. 6. august

12 Bortset fra, at forældrenes egenbetaling maksimalt kan udgøre 30 procent, svarer reglerne om forældrenes egenbetaling for en plads i fritidshjem til reglerne om forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud. Se nærmere herom i afsnittet Størrelsen af forældrenes egenbetaling i kapitel Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Reglerne om beregningsgrundlaget for tilskud og forældrebetaling for en plads i fritidshjem svarer til reglerne om beregningsgrundlaget for tilskud og forældrebetaling for en plads i dagtilbud. Se nærmere herom i afsnittet Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling i kapitel 12." Fra Vejledningens kapitel 12: " Forældrebetaling for et år ad gangen Forældrebetalingen kan ikke reguleres som følge af en eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter. Der er derfor ikke adgang til at ændre forældrebetalingen, hverken i nedadgående eller opadgående retning i løbet af et regnskabsår, jf. dog reglerne om brud på pasningsgarantien. Se kapitel 11. En undtagelse hertil er dog, at kommunalbestyrelsen allerede ved fastlæggelsen af forældrebetaling og tilskud for et nyt regnskabsår kan beslutte ændringer i forældrebetalingen i løbet af året. Der er herudover ikke adgang til at ændre tilskuddet ad hoc i løbet af året. Ved vurderingen af belægningen må der ud over kapaciteten tages hensyn til forventninger om den faktiske søgning i løbet af året på baggrund af viden om udviklingen af børnetallet i kommunen. Da det er de budgetterede bruttodriftsudgifter, der skal lægges til grund for forældrebetalingen, må der ved beregningen af forældrebetalingen benyttes samme opgørelsesmetode af pladsantallet, som er lagt til grund ved udarbejdelsen af dagtilbuddenes budgetter." Efter Deloittes vurdering indebærer dette, at der ved takstberegningen bør benyttes de aktuelle budgetterede tal økonomisk såvel som pladsmæssigt (hvor der i kommunen i dag benyttes bevilgede antal pladser ved beregningen). 6. august

13 Forslag Bevilling Styringsområde Omlægning af fritidshjem til KKFO og takststigning merindtægt Fritidsområdet Efterspørgselsstyret drift Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Fremtidig fritidshjemsstruktur Ikke afdækket Indtægt ved forhøjet forældrebetaling (40 %) Indtægt ved forhøjet forældrebetaling (50 %) Beskrivelse af forslaget På nuværende tidspunkt har Københavns Kommune både Fritidshjem og KKFO'er 1. De to typer institutioner er begge fritidstilbud til skolebørn, som er delvist finansieret ved forældrebetaling. Taksten og serviceniveauet er identisk i de to tilbud, jf. Københavns Kommunes målsætning for fritidshjem og KKFO'er 2, hvor det fremgår, at det pædagogiske og normeringsmæssige grundlag er fælles for fritidshjem og KKFO. Det understreges netop, at forskellen på de to tilbud alene er det lovmæssige tilhørsforhold og de organisatoriske vilkår. Fritidshjem er således etableret indenfor rammerne af dagtilbudsloven, mens KKFO'erne er etableret indenfor rammerne af folkeskoleloven. Det organisatoriske kan henføres til, at KKFO'erne er en integreret del af skolerne og har skolens leder som overordnet leder, mens KKFO-lederen er en del af skolens ledelse. Fritidshjem har egen ledelse og forældrebestyrelse, mens KKFO'er har forældreråd, som udelukkende har rådgivende kompetence i forhold til skolebestyrelsen, der er en fælles bestyrelse for skole og KKFO. Ved at omdanne alle Københavns Kommunes fritidshjem til KKFO institutioner åbnes to muligheder for at realisere et økonomisk potentiale. 1. Ændret organisering af den administrative og ledelsesmæssige struktur i institutionerne. 2. Øge forældrebetalingen. Ad 1. Deloitte vurderer, at der vil være et væsentligt økonomisk potentiale, hvis de administrative og ledelsesmæssige opgaver samles og effektiviseres gennem etableringen af områdeledelser i KKFO'erne. Deloitte har imidlertid ikke beregnet det konkrete potentiale, fordi en sådan beregning forudsætter en nærmere analyse af den eksisterende struktur, herunder de kapacitetsmæssige og geografiske forudsætninger for mulige sammenlægninger. Børne- og Ungdomsforvaltningen er, jf. sag nr. 10 ved møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 18. juni 2008, i gang med at fastlægge den fremtidige fritidshjemsstruktur. Deloitte har på den baggrund valgt at fokusere på det potentiale, der ligger i at øge forældrebetalingen. 1 KKFO = Københavns Kommunes FritidsOrdning, svarer til det, der i landets øvrige kommuner betegnes som SFO (Skole FritidsOrdning ) 2 Målsætninger 2003 for fritidshjem og KKFO'er 6. august

14 Ad 2. Omlægning af fritidshjem til KKFO'er giver mulighed for at øge forældrebetalingsandelen i og med at KKFO'erne organiseres efter folkeskoleloven frem for dagtilbudsloven. I dagtilbudsloven er der fastsat et loft på forældrebetalingen på 30 %, som ikke er gældende i folkeskoleloven. Ved en omlægning af Fritidshjem til KKFO'er betyder den forskel, at det er muligt at hæve forældrebetalingsandelen, og det er en omlægning, som størstedelen af landets kommuner har gennemført. Nøgletal landsplan FOA og analysefirmaet Bureau 2000 har udgivet en rapport med titlen: Prisen på pasning Af den rapport fremgår det, at 2007-gennemsnitstaksten på landsplan var kr. om måneden ved betaling i 12 måneder. Det giver en årlig forældrebetalingspris for SFO-pasning på kr. Rapporten indeholder ikke gennemsnitspriser for pasning i fritidshjem. Forklaringen på det er, at størstedelen af kommunerne, som nævnt, har lagt deres fritidshjem om til SFO'er, og at der som følge af den omlægning er sket en kraftig reduktion i antallet af fritidshjempladser fra 2006 til I Københavns Kommune betaler forældrene kr. for pasning i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Det giver en årlig forældrebetalingspris for pasning i fritidshjem og KKFO på kr. Differencen mellem den årlige betaling for en fritidsplads i Københavns Kommune og landsgennemsnittet er på kr., svarende til en difference på 19 %. Dermed kan det konstateres, at forældre i København betaler mindre i årlig takst i 2008 end gennemsnittet for resten af landet betalte tilbage i Nøgletal 6-by samarbejdet Den nedenstående tabel 1 viser SFO taksterne i 6-by kommunerne, og af den fremgår det, at Københavns Kommune opkræver den mindste takst af de 6 kommuner. Tabel 1 6-by kommunerne 6-by kommunerne takst 2008, kr. Årlig betaling 1 kr. Århus SFO (0-3 klasse) Esbjerg SFO Randers SFO Aalborg DUS Odense SFO København KKFO/Fritidshjem Note 1: Den årlige betaling baseres på 11 betalingsmåneder Note 2: DUS står for: Det Udvidede Samarbejde Potentialeberegning Tabel 2 viser det indtægtspotentiale, der kan realiseres ved en takstforøgelse på henholdsvis 10 % og 20 %, som er mulig at gennemføre, hvis der omlægges til en fuld KKFO-ordning efter Folkeskoleloven. Tabel 3 viser indtægtspotentialet fratrukket søskenderabat og fripladser. 3 Rapporten er tilgængelig på internettet 6. august

15 Tabel 2 Forældrebetaling 1000 kr. Nuværende niveau (Takst = 30 %) Ved takstforøgelse til 40 % Ved takstforøgelse til 50 % Samlede udgifter Samlede indtægter (forældrebetaling) Merindtægt Tabel 3 Forældrebetaling korrigeret for fripladser og søskenderabat 1000 kr. Nuværende niveau (Takst = 30 %) Ved takstforøgelse til 40 % Ved takstforøgelse til 50 % Forældrebetaling Øk. og soc. fripladser Søskenderabat Samlede indtægter Merindtægt Den nedenstående tabel 4 viser de takster, som vil være resultatet af en forøgelse af forældrebetalingsandelen. Der er foretaget beregninger ud fra det nuværende 2008-niveau, Børne- og Ungdomsforvaltningens eget forslag for 2009 og Deloittes nye takstforslag som følge af den ændrede metode til takstberegningerne. Tabel 4 Takstændringer BUFs Forslag Nyt forslag Hele kr. måned år måned år måned år Forældrebetalingstakst Forøgelse af forældrebetaling til 40 % Forøgelse af forældrebetaling til 50 % Opkrævning sker 11 mdr. om året Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Der kan forventes modstand mod forslaget fra brugerne, da en takststigning vil blive betragtet som en serviceforringelse. Omvendt vil forslaget ikke have direkte indflydelse på serviceniveauet i og med, at der ikke er tale om en besparelse på den økonomiske ramme, som fritidsinstitutionerne har til rådighed. Der er alene tale om, at de Københavnske forældre skal betale en takstpris, der svarer bedre til det gennemsnitlige niveau på landsplan. En stor andel af fritidshjemmene i Københavns Kommune er selvejende institutioner og en omlægning af de institutioner vil kræve en nærmere analyse af de indgåede driftsoverenskomster. I den forbindelse skal det nævnes, at Helsingør Kommune har omlagt alle fritidshjem (inkl. de selvejende) til SFO-drift pr Omlægningen er sket efter en høringsperiode, hvor de berørte organisationer og de faglige organisationer har haft mulighed for at komme med indsigelser imod omlægningen. Københavns Kommune har, jf. dagtilbudslovens 4, forsyningspligt i forhold til fritidshjemspladser. Det fremgår dog af vejledningen til loven (Vejledning nr. 26 af 26/05/2008), at udbuddet af fritids- 6. august

16 hjem i kommunen skal sammensættes, så der tages hensyn til udbuddet af pladser efter anden lovgivning, f.eks. SFO (skolefritidsordning) efter folkeskoleloven. Det betyder i praksis, at den ene type af tilbud kan erstatte den anden. Nedenfor er fripladstilskuddet for de forskellige indtægtsgrupper vist. Grænsebeløb gældende for 2008 Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt Til børn under skolealderen Til børn i skolealderen Til større børn og unge i klubtilbud mv. Til og med kr. Tilskuddet udgør 25 pct. Tilskuddet udgør 30 pct. 0 pct kr. til kr. Tilskuddet udgør 23,75 pct. Tilskuddet udgør 28,5 pct. 5 pct kr. til kr. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,25 procent point for hver kr. indtægten stiger. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,3 procent point for hver kr. indtægten stiger. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægten stiger kr. og derover Intet fripladstilskud Intet fripladstilskud 100 pct. Lovgivning Folkeskoleloven: 3: Stk. 4. Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse Samt 50: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning, jf. 3, stk. 4. Vælger forældrene en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen med tilhørende skolefritidsordning i henhold til 36, stk. 3 og 7, betaler forældrene til skolekommunen dennes takst for skolefritidsordningen, dog betales bopælskommunens takst, hvis denne er højest. Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i skolefritidsordninger, daginstitutioner m.v. og hel eller delvis fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale eller pædagogiske forhold gør sig gældende. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders regler om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. finder anvendelse ved ydelse af hel eller delvis fripladstilskud. Der er ikke i hverken loven, bekendtgørelse eller vejledning fastsat nærmere regler om, hvorledes forældrebetalingen skal opgøres eller fastsat et maksimumsbeløb eller procent. Københavns Kommune er som alle kommuner omfattet af den såkaldte forsyningspligt, jfr. Dagtilbudslovens 4. Af bemærkningerne til lovforslaget om Dagtilbudsloven fremgår om 4 bl.a.:" På fritidshjem- og klubområdet indebærer forsyningsforpligtelsen, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er relevante fritids- og klubtilbud til aldersgruppen. Tilbyder kommunalbestyrelsen f.eks. plads i en SFO, der er oprettet efter folkeskoleloven, kan forældrene ikke stille krav om en plads i et fritidshjem" Det fremgår af vejledningen til Dagtilbudsloven (Vejledning nr. 26 af 26/05/2008), at udbuddet af fritidshjem i kommunen skal sammensættes, så der tages hensyn til udbuddet af pladser efter 6. august

17 anden lovgivning, f.eks. SFO (skolefritidsordning) efter folkeskoleloven. Det fortolker Deloitte således, at det i praksis betyder, at den ene type af tilbud kan erstatte den anden. På Familiestyrelsens hjemmeside findes om spørgsmålet: "Forældrebetaling: Flere fritidshjem omdannes til SFO er - og forældrebetalingen for en plads i SFO hæves. Hvorfor? Fra 1. januar 2007 betaler forældre til børn i dagtilbud maksimalt 25 pct. af udgifterne. Reglerne om SFO er placeret i folkeskoleloven, som ligger under Undervisningsministeriets område. Undervisningsministeriet har ikke på samme måde fastsat grænser for forældrebetalingen for en plads i SFO." På baggrund af det foranstående er det Deloittes vurdering, at nærværende forslag er i overensstemmelse med gældende regler. 6. august

18 Forslag Bevilling Styringsområde Takstberegninger for klubpladser merindtægt Klubber Efterspørgselsstyret drift Økonomiske konsekvenser 1000 kr., 2009 PL Forslag Funktion Takster for klubber Beskrivelse af forslaget Baggrunden for forslaget er, at BUF ved at gennemregne udgifterne pr. institutionsplads ud fra antallet af budgetterede frem for antallet af bevilgede pladser kan opnå en merindtægt gennem øget forældrebetaling. Forældrebetalingen må maksimalt udgøre 20 % af de samlede bruttodriftsudgifter. Det bevilgede antal institutionspladser fastsættes centralt og danner grundlag for beregningen af udgifterne pr. plads og dermed forældrebetalingen på området. Det budgetterede antal pladser er det antal, som meldes ud til de enkelte institutioner på baggrund af det faktisk anvendte antal pladser året forinden, og som ifølge BUF derfor i højere grad afspejler antallet af anvendte pladser i budgetåret. Deloitte har gennemregnet pladsudgifterne og dermed forældrebetalingen på baggrund af antallet af bevilgede og budgetterede pladser. Denne gennemregning viser en potentiel merindtægt på 0,9 mio. kr. ved brug af det budgetterede frem for det bevilgede antal pladser til beregning af forældrebetalingen for klubpladser. Korrigerer man for den rabat, der gives i form af søskenderabat samt økonomiske og socialpædagogiske fripladser, får man en merindtægt, der udelukkende stammer fra forældrenes egenbetaling, på 0,6 mio. kr. Tabel 1 Samlet forældrebetaling Samlede udgifter (mio.kr.) Antal pladser Udgift pr. plads (kr.) Samlet forældrebetaling (kr.) Bevilgede pladser Budgetterede pladser Merindtægt Tabel 2 Samlet forældrebetaling korrigeret for søskenderabat og fripladser Kr. Samlet forældrebetaling Søskenderabat Øk. og soc. pæd. fripladser Forældrenes egenbetaling Procentvis fordeling 100,0 % 0,0 % 29,5 % 70,5 % Bevilgede pladser budgetterede pladser Merindtægt Nedenfor er udregnet effekten af den nye beregningsmetode for forældrebetalingstaksterne set i forhold til BUFs nuværende forslag for august

19 Tabel 3 Takstændringer Pr. år Pr. måned Ændring i forældrebetalingstakst (kr.) 73 7 Opkrævning sker 11 mdr. om året Ændringen i taksten er udregnet på baggrund af de samlede udgifter og det samlede antal pladser. den øgede udgift fører til en ændring i forældrebetalingstaksten der udgør 20 % indenfor klubområdet på 73 kr. pr. år og 7 kr. pr. måned., hvilket er vist i tabel 3. I forhold til forældrebetalingstaksten for ungdomsklubben har man imidlertid valgt ikke at opkræve de 20 %, men derimod en symbolsk takst på 50 kr. om måneden. For at fastholde besparingspotentialet fra den nye beregningsmetode er også taksten for ungdomsklubben opskrevet med 7 kr. om måneden. Forslaget må imidlertid ses i sammenhæng med forslaget om også at opkræve fuld takst for ungdomsklubberne. Besparingspotentialerne i de to forslag kan dog anskues separat. Tabel 4 samlede takster Fritids- og juniorklub 2008 BUF forslag 2009 Nyt forslag 2009 Samlet takst pr. måned (kr.) Procentvis stigning ift niveau 2 % 4 % Ungdomsklub 2008 BUF forslag 2009 Nyt forslag 2009 Samlet takst pr. måned (kr.) Procentvis stigning ift niveau 0 % 14 % Procentdelen af forældrebetalingen, som udgøres af fripladser, er beregnet ud fra regnskab 2006, da dette er det mest aktuelle tal, som BUF har til rådighed. Fripladsandelen er bestemt af husstandsindkomsten og afhænger derfor af borgernes betalingsevne. BUF her selv udfærdiget et notat, hvori de forklarer, at fripladstilskuddet har været faldende og at man i 2009 på baggrund af det kommende regnskab 2007 samlet forventer en merindtægt på 10 mio. kr. på dagtilbudsområdet i form af øget egenbetaling for forældrene. Eftersom BUFs beregning er baseret på BUFs eget takstforslag, vil merindtægten forøges yderligere ved at anvende det nye takstforslag. I de kommende budgetår vil man givet den forventede økonomiske udvikling for borgerne i kommunen kunne forvente en endnu mindre fripladsandel og dermed en større egenbetaling fra forældrene. Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget skal ses i sammenhæng med de tilsvarende forslag for de øvrige bevillingsområder indenfor dagpasningsområdet. Forslaget vil ikke have konsekvenser for medarbejderne, da det økonomiske grundlag ikke ændres for hverken medarbejdere eller institutioner. Ligeledes vil der heller ikke finde serviceforringelser sted. Eftersom forslaget sigter på at øge forældrebetalingen uden at ændre ydelsens indhold, må man forvente en negativ effekt på brugertilfredsheden. Grundet den meget omfattende økonomiske fripladsordning (som udgør langt størstedelen af fripladsandelen) vil den øgede forældrebetaling ikke vende den tunge ende ned af tværtimod. Det skyldes, at de lavere indkomstgrupper vil være helt eller delvist omfattet af fripladsordningen, mens det kun vil være de højere indkomstgrupper, som vil blive ramt af den fulde takstændring. 6. august

20 Nedenfor er fripladstilskuddet for de forskellige indtægtsgrupper vist. Grænsebeløb gældende for 2008 Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt Til børn under skolealderen Til børn i skolealderen Til større børn og unge i klubtilbud mv. Til og med kr. Tilskuddet udgør 25 pct. Tilskuddet udgør 30 pct. 0 pct kr. til kr. Tilskuddet udgør 23,75 pct. Tilskuddet udgør 28,5 pct. 5 pct kr. til kr. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,25 procent point for hver kr. indtægten stiger. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,3 procent point for hver kr. indtægten stiger. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægten stiger kr. og derover Intet fripladstilskud Intet fripladstilskud 100 pct. Anvendt datamateriale Tallene for de samlede udgifter samt de anvendte fordelingsnøgler for den samlede forældrebetaling er hentet fra "Teknisk regneark forslag " under fanebladet "forbet", som er udleveret af BUF. Lovgivning Dagtilbudsloven: 71. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter 66, stk. 2 og 3, i opholdskommunen. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 80 pct. og forældrenes egenbetaling højst 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i klubtilbud m.v. bortset fra materialer og forplejning samt ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens tilskud til materialer skal mindst udgøre 50 pct. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til forplejning. Stk. 4. Tilskud og egenbetaling fastsættes af kommunalbestyrelsen på grundlag af klubtilbuddenes vedtagne budgetter. Ifølge ministeriets vejledning fra maj 2008 om fastsættelse af tilskud: " Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Reglerne om beregningsgrundlaget for tilskud og forældrebetaling for en plads i klubtilbud svarer i det hele til reglerne om beregningsgrundlaget for tilskud og forældrebetaling for en plads i dagtilbud. Se nærmere herom i afsnittet Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling i kapitel 12. Dog gælder det, at der ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbud m.v. ses bort fra udgifter til rådgivning, vejledning og hjælpeforanstaltninger med tilknytning til klubtilbuddene. Beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud til materialer og eventuelt til forplejning foretages ud fra det enkelte barns eller unges forbrug." 6. august

21 Fra samme vejledning om plads i dagtilbud (som der henvises til under klubtilbud): "Ved vurderingen af belægningen må der ud over kapaciteten tages hensyn til forventninger om den faktiske søgning i løbet af året på baggrund af viden om udviklingen af børnetallet i kommunen. Da det er de budgetterede bruttodriftsudgifter, der skal lægges til grund for forældrebetalingen, må der ved beregningen af forældrebetalingen benyttes samme opgørelsesmetode af pladsantallet, som er lagt til grund ved udarbejdelsen af dagtilbuddenes budgetter." Efter Deloittes vurdering betyder dette, at det er de aktuelt budgetterede tal såvel beløbsmæssigt som pladsmæssigt, der bør lægges til grund ved beregningen af takster (i stedet for bevilgede, som kommunen hidtidigt har benyttet). 6. august

22 Forslag Bevilling Styringsområde Ensretning af takster på klubområdet - merindtægt Klubber Efterspørgselsstyret drift Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Fuld takstopkrævning for ungdomsklubber Nærværende forslag bygger videre på forslag om ændret takstberegninger for klubpladser og skal ses i forlængelse heraf. Beskrivelse af forslaget Klubområdet i Københavns Kommune er delt op i tre forskellige tilbud: Fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub. Tilbuddene er oprettet efter dagtilbudsloven, hvor der er fastlagt et loft på forældrebetalingen, som betyder, at kommunen maksimalt må opkræve en forældrebetaling på 20 % af de samlede bruttodriftsudgifter. På de to førstnævnte klubtilbud opkræver Københavns Kommune en månedlig takst på 485 kr., der svarer til 20 % forældrebetaling. Omvendt har man indenfor ungdomsklubområdet valgt at opkræve en noget lavere takst på 50 kr. om måneden, som må anses for at være et symbolsk beløb. Forslaget sigter på, at kommunen frem for at opkræve et symbolsk beløb i forældrebetaling for ungdomsklubber, opkræver samme takst som for de øvrige klubtilbud. Det fremgår af tabel 2, at kommunen vil kunne opnå en merindtægt på 22,6 mio. kr. ved en sådan omlægning. Tabel 1 Samlet forældrebetaling 1000 kr. Nuværende niveau Forældrebetaling på 20 % Samlede udgifter Samlede indtægter Forældrebetalingsprocent 9 % 20 % Merindtægt Tabel 2 Samlet forældrebetaling korrigeret for fripladser 1000 kr. Fordelingsprocent Nuværende niveau Forældrebetaling på 20 % Forældrebetaling 70,5 % Øk. og soc. fripladser 29,5 % I alt 100,0 % Merindtægt korrigeret for fripladser Korrigeret for merprovenu i forslag om takstberegning på klubområdet Nettomerindtægt I et andet forslag er taksterne blevet foreslået ændret ud fra en - efter Deloittes vurdering mere retvisende beregningsmetode. Dermed vil forældrebetalingstaksterne for de forskellige klubtilbud komme til at se ud som følger: 6. august

23 Tabel 3 Takstændringer 2008 BUF forslag 2009 Nyt forslag 2009 Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklubber Til sammenligning er i tabel 4 vist en oversigt over takster i de øvrige kommuner i 6-by samarbejdet Tabel 4 Klubtakster for 2008 i 6-by kommunerne Århus Fritidsklub (10-4 år) Ungdomsklub (12-17 år) Pris (kr.) Betalingsmåneder Årlig pris (kr.) Esbjerg Fritidsklub (8-14 år) Ungdomsklub (12-17 år) Pris (kr.) Betalingsmåneder 12 halvårligt Årlig pris (kr.) Odense Fritidsklub (10-13 år) Ungdomsklub (14-18 år) Pris (kr.) 110 Ingen fast opkrævning, men betaling for Betalingsmåneder 12 enkeltarrangementer og udflugter Årlig pris (kr.) Randers Fritidsklub og juniorklub (10-14 år) Pris (kr.) 478 Betalingsmåneder 11 Årlig pris (kr.) Aalborg DUSII (10-14 år) Fritidsklub (10-14 år) Ungdomsklub (14-18 år) Pris (kr.) Betalingsmåneder Årlig pris (kr.) København Fritidsklub (10-11 år) Juniorklub (12-13 år) Ungdomsklub (14-17 år) Pris (kr.) Betalingsmåneder Årlig pris (kr.) Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget skal ses i sammenhæng med de tilsvarende forslag for de øvrige bevillingsområder indenfor dagpasningsområdet. Forslaget vil ikke have konsekvenser for medarbejderne, da det økonomiske grundlag ikke ændres for hverken medarbejdere eller institutioner. Ligeledes vil der heller ikke finde serviceforringelser sted. 6. august

24 I Københavns Kommune har man som del af projekt "sikker by" foreslået at gøre alle klubtilbud gratis. Dette forslag trækker således i modsat retning af indeværende forslag, men det må være en politisk prioritering at afgøre, i hvilken retning man ønsker at dreje klubområdet. Eftersom forslaget sigter på at øge forældrebetalingen uden at ændre ydelsens indhold, må man forvente en negativ effekt på brugertilfredsheden. Grundet den meget omfattende økonomiske fripladsordning vil den øgede forældrebetaling ikke vende den tunge ende ned af tværtimod. Det skyldes, at de lavere indkomstgrupper vil være helt eller delvist omfattet af fripladsordningen, mens det kun vil være de højere indkomstgrupper, som vil blive ramt af den fulde takstændring. Tabel 5 - Beregning af fripladstilskud Grænsebeløb gældende for 2008 Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads Egenbetaling i pct. af fuld takst Indtægt Til børn under skolealderen Til børn i skolealderen Til større børn og unge i klubtilbud mv. Til og med kr. Tilskuddet udgør 25 pct. Tilskuddet udgør 30 pct. 0 pct kr. til kr. Tilskuddet udgør 23,75 pct. Tilskuddet udgør 28,5 pct. 5 pct kr. til kr. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,25 procent point for hver kr. indtægten stiger. Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,3 procent point for hver kr. indtægten stiger. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægten stiger kr. og derover Intet fripladstilskud Intet fripladstilskud 100 pct. Anvendt datamateriale Tallene for de samlede udgifter samt de anvendte fordelingsnøgler for den samlede forældrebetaling er hentet fra "Teknisk regneark forslag " under fanebladet "forbet", som er udleveret af BUF. Lovgivning Dagtilbudsloven: 71. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter 66, stk. 2 og 3, i opholdskommunen. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 80 pct. og forældrenes egenbetaling højst 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i klubtilbud m.v. bortset fra materialer og forplejning samt ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens tilskud til materialer skal mindst udgøre 50 pct. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til forplejning. Stk. 4. Tilskud og egenbetaling fastsættes af kommunalbestyrelsen på grundlag af klubtilbuddenes vedtagne budgetter. Ifølge ministeriets vejledning fra maj 2008 om fastsættelse af tilskud: " Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Reglerne om beregningsgrundlaget for tilskud og forældrebetaling for en plads i klubtilbud svarer i 6. august

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer der indgår

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Bilag 7: Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO)

Bilag 7: Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO) Bilag 2. Uddrag af Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Københavns Kommune Bilag 7: Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO) Udover kommunale og selvejende fritidshjem, som er etableret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Rapport 30. juni 2011 Bedre sammenhæng mellem skole og fritid 1. Indledning og sammenfatning...2 Konklusioner...2 2.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere