BUDGET DRIFTSKORREKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION"

Transkript

1 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/ Indtastningsdato Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med kr. i Fagudvalg den: På grund af usikkerhed omkring skolereformen på reguleringstidspunktet blev den beregnede reduktion for 2015 også benyttet i overslagsårene. Efter endelig opgørelse reguleres overslagsårene nu på grund af faktiske elevtal. Faktisk elevtal overslagsår : kr. Tidligere korrektion: Yderligere korrektion kr kr. 513 Skoler Ram Side 1 af 21

2 10 klasse Erhvervsskolen Indtastningsdato Korrektionsnr 7 10 klasse Erhvervsskolen. Der er tildelt et budget til 22 elever svarende til kr. Der forventes i skoleåret 2015/16 63 elever med en takst på kr. i 16 uger. = kr. Der bør tilføres yderligere kr. til betaling for 10 klasse elever på Erhvervsskolen. 513 Skoler Ram Side 2 af 21

3 Norm og mængderegulering ungdomsskolerne Indtastningsdato Korrektionsnr 16 Ved budgetvedtagelsen 2015 blev befolkningsprognosen fra april 2014 anvendt som reguleringsnøgle, men med den nye befolkningsprognose fra april 2015 er forskellen beregnet i nedenstående tabel. Aldersgruppen er beregnet for de årige med en efterspørgselskvotient på 40% og de årige med en efterspørgselskvotient på 10%. År Prognose Prognose Difference Norm I alt Skoler Ram Side 3 af 21

4 Produktionsskoler Indtastningsdato Korrektionsnr 24 Produktionsskoler. Undervisningsministeriets foreløbige elevoptælling for Kvartal 2014 ligger til grund for driftskorrektionen. Satsen for opkrævning af bidrag i 2015 er fastsat til kr. pr. årselev under 18 år og kr. pr. årselev på 18 år og derover. Satsen for opkrævning af bidrag i 2016 er fastsat til kr. pr. årselev under 18 år og kr. pr. årselev på 18 år og derover. Antal elever Opgørelse Betaling til staten Årselever Kroner Forventet antal elever Antal elever under 18 år 42, Antal elever over 18 år 55, I alt antal elever 95, Budgetoplæg Merudgift Skoler Ram Side 4 af 21

5 Bidrag til statslige private Skoler Indtastningsdato Korrektionsnr 25 Kommunens udgift til Helsingør elever i statslige og private skoler. Taksterne er fra finansloven for Bidrag for Grundskolelev forventes at være i 2015 og kr. i %. Bidrag for SFO-elev er i 2015 og kr. i %. Den foreløbige elevtælling pr viser skoleelever og 298 SFO-elever. Når antallet af elever er endeligt kendt i september vil det blive vurderet om budgettet skal justeres eller om en evt. Justering skal ske i forbindelse med den 1. Budgetrevision i Budgetoplæg 2016 er på baggrund af elever i grundskolen og 262 SFOelever. 513 Skoler Ram Side 5 af 21

6 Efterskoler Indtastningsdato Korrektionsnr 26 Efterskoler Bidrag til staten. I skoleåret 2014/15 er optalt 187 elever. Fagudvalg den: Taksterne er fra finansloven Efterskoleelever takst og kr. i %. 3 husholdningsskoleelever takst og kr. i %. I budgetoplæg 2016 er der taget udgangspunkt i 187 elever. Når antallet af elever er endeligt kendt i september vil det blive vurderet om budgettet skal justeres eller om en evt. Justering skal ske i forbindelse med den 1. Budgetrevision i Skoler Ram Side 6 af 21

7 Socialpædagogiske opholdssteder Indtastningsdato Korrektionsnr 27 Socialpædagogiske opholdssteder. Indtægter: Budgetoplæg 2016: Indeholder indtægter for 2 elever i alt kr Der forventes ingen indtægter i 2016 og fremover. Udgiftsbudgettet: Budgetoplæg 2016: Indeholder et udgiftsbudget til 90 elever, budget til transportudgifter, budget til Bregnehøj og Ugleklassen. Budgetforslag 2016 er på baggrund af 90 elever, transportudgifter 30 elever og elever på Bregnehøj. Der forventes øgede udgifter til transport og ophør af Ugleklasen. En mindreudgift på kr. 513 Skoler Ram Side 7 af 21

8 Folkeskoleelever til og fra kommuner FRIT VALG Indtastningsdato Korrektionsnr 28 Folkeskoleelever til og fra kommunen FRIT VALG. Budgetlægning af Udgifts og indtægtsbudget til elever som modtager undervisning i Helsingør Kommune og betaling for elever der modtager undervisning i andre kommuner. Betaling fra andre kommuner: Der forventes at være 160 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 139 elever. Betaling til andre kommuner: Der forventes at være 112 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 89 elever. 513 Skoler Ram Side 8 af 21

9 Plejebørn, Udgifter og indtægter Indtastningsdato Korrektionsnr 29 Plejebørn, betalinger til og fra andre kommuner. Betaling fra andre kommuner: Der forventes at være 19 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 25 elever. Betaling til andre kommuner: Der forventes at være 43 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 43 elever. 513 Skoler Ram Side 9 af 21

10 Afledt drift - Skolen i Bymidten 2, 3, og 4 etape. Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 30 Afledt drift Skolen i Bymidten 2,3 og 4 etape. I forbindelse med Vedtagelse af Budget blev igangsætning af Skolen i Bymidten vedtaget. Afledt drift: Projektets gennemførelse vil frigøre Klub Fiolen, SFO Hestemøllestræde og Helsingør afdeling Kongevej. Der beregnet en besparelse på den afledte drift på f.eks. vedligeholdelse af bygninger, vand, varme og el), rengøring m.m. vurderet til 1,5 mio. kr. når Skolen i Bymidten er færdig. På grund af byggeriet er rykket, skal korrigeres der for den afledte drift. 513 Skoler Ram Side 10 af 21

11 Tandplejen - Norm/mængde regulering Indtastningsdato Korrektionsnr 38 Ved budgetvedtagelsen for blev befolkningsprognosen for marts 2014 anvendt som reguleringsnøgle, men med den nye befolkningsprognose fra marts 2015 er forskellen beregnet. Aldersgruppen er beregnet for de 0-17 årige. År Prognose 2014 Prognose 2015 Difference Norm I alt Forebyggelse Ram Side 11 af 21

12 Sundhedsplejen - Norm/mængde regulering Indtastningsdato Korrektionsnr 39 Ved budgetvedtagelsen 2015 blev befolkningsprognosen fra marts 2014 anvendt som reguleringsnøgle, men med den nye befolkningsprognose fra marts 2015 er forskellen beregnet for Aldersgruppen er beregnet for de 0-17 årige. År Prognose 2014 Prognose 2015 Difference Norm I alt Forebyggelse Ram Side 12 af 21

13 Regulering af budget i forbindelse med skift fra tjenestemandsansat til anden overenskomst Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 43 Fagudvalg den: Regulering af personaleskift fra tjenestemandsansat til anden overenskomst opgjort af personalekontoret på baggrund af liste fra første og andet halvår i Udgifterne udgør i alt kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem. Budgettet til skift fra tjenestemand til anden overenskomst er placeret under Center for Erhverv, Politik og Organisation på budget område Administration. Der er i 2015 og frem et negativt budget under Center for Erhverv, Politik og Organisation, da udgifterne til overenskomstskift hat været større end forventet. Disse negative budgetter udlignes. Området tilføres således yderligere kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem. 513 Skoler Ram Side 13 af 21

14 Fremtidig it-drift/support for Dagtilbud og Skoler Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 51 Fagudvalg den: 513 Skoler Ram Dagpleje og Daginstitutioner Ram Side 14 af 21

15 SFO n/m regulering Demografi, forældrebetaling, økonomisk/pædagogisk friplads samt søskende tilskud. Indtastningsdato Korrektionsnr 52 Fagudvalg den: 513 Skoler Ram Side 15 af 21

16 Dagomr. n/m Pasning af eget barn, Frit valg, Forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk og pædagogisk friplads og demografi. Indtastningsdato Korrektionsnr 53 Fagudvalg den: 515 Dagpleje og Daginstitutioner Ram Side 16 af 21

17 Dagområdet n/m Privat institutioner: Tilskud, socialpædagogiske fripladser, søskenderabat og økonomisk friplads. Regulering efter 2015 prognose. Indtastningsdato Korrektionsnr 54 Fagudvalg den: 515 Dagpleje og Daginstitutioner Ram Side 17 af 21

18 Tilskud til lejrskoler Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 55 Ifølge folkeskoleloven 16c kan dele af undervisningen organiseres som lejrskoler med overnatning. Ved at yde et fast tilskud til drift af lejrskolebygningerne Arrenakke og Markaryd er Helsingør Kommune med til at understøtte, at skoleklasser tager på lejrskoler. Arrenakke ejes af Helsingør Folkeskoles Sparemærkefond, der er en selvejende institution. Midlerne til lejrskolens drift kommer dels fra betaling for ophold og dels støtte fra Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes tilskud går til betaling af ejendomsskatter, el og vand. Lejrskolen Arrenakke er under afvikling og Center for Dagtilbud og Skoler er i dialog med fonden omkring ophør af tilskud i løbet af Makaryd drives af Foreningen Lejrskolen Markaryd og er tilknyttet Skolen ved Kongevejen, Helsingør Skoledistrikt. Der budgetteres med , som fordeles med kr til Arrenakke og kr til Markaryd. Hele beløbet er placeret i ring 2, da tilskuddet ikke er lovpligtigt. Pga. afviklingen af Arrenakke falder udgiften med Skoler Ram Side 18 af 21

19 Klyveren 6. Budget vedr. forbrugsafgifter flyttes til ADHDhusets budget. Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 56 Fagudvalg den: 513 Skoler Ram Dagpleje og Daginstitutioner Ram Side 19 af 21

20 Norm og mængderegulering skoler Indtastningsdato Korrektionsnr 57 Norm og mængderegulering af skoler jævnfør skoleprognosen fra maj Reguleringen er foretaget i 2016 og overslagsårene. 513 Skoler Ram Side 20 af 21

21 Nedjustering af Budgetfordelingskonti 515 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 58 Fagudvalg den: Der er oparbejdet et overskud på budgetfordelingskonti vedr. dagområdet de seneste år, pga. faldende børnetal. Det er estimeret at det afsatte budget til budgetreguleringer på dagområdet gennem pfb henover årene kan nedjusteres med 10 mio. kr. i Da nedjusteringen forventes også at nedsætte takstniveauet opskrives forældrebetalingen med 2 mio. kr. i samme år. Budgettet reguleres alene på de integrerede, indtil der endeligt budgetlægges pba. de faktuelle takster for budgetårene. Netto er området således reduceret med 8 mio. kr Dagpleje og Daginstitutioner Ram Side 21 af 21

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere