Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008."

Transkript

1 Møde i den , kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje Indss i forbindelse med overgange Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer Meddelelser fra formanden - Børn & Unge - Oktober Orientering om konkurrenceprogram vedr. Baltorpvej/Grønnemarken Rammeoplæg til Folkesundhedsprogram Den danske kvalitetsmodel Ansøgning om godkendelse af Lillevangsgård som socialpædagogisk opholdssted Meddelelser fra formanden - Ældre & Handicap - Oktober Orientering om ombygning af 3 plejecentre Revideret handicappolitik13 Punkter på lukket møde 1. Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje den 11. september 2007, pkt. 4 Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i behandlede den 11. september forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i Ved beregningen af takster var der alene regnet med en fremskrivning af de forventede udgifter. Takstforslaget tog således f.eks. ikke højde for eventuelle øgede udgifter som følge af budget Der er nu udarbejdet et revideret forslag til takster, hvori er indregnet, der afsættes ekstra midler til madordningen til de 0-2 årige. Endvidere er belægningsgraden i institutioner og dagpleje tilpasset det faktiske niveau i Samlet indebærer takstforslaget en merindtægt på kr. efter, der er korrigeret for søskendemoderion og øgede udgifter til friplads.

2 De reviderede takster for 2008, samt taksterne for 2007 fremgår af bilaget. Not vedrørende revideret forslag til daginstitutionstakster 1. oktober 2007 Daginstitutioner foreslår, det reviderede forslag til takster i daginstitutioner og dagpleje indgår i den videre budgetproces Punkt 1: 2. Indss i forbindelse med overgange Resumé Det foreslås, der i 2008 og efterfølgende år afsættes midler til daginstitutionernes arbejde med overgange. Der er igennem de seneste år i stigende grad s fokus på etablere sammenhængende overgange mellem daginstitution og skole/fritidstilbud. I den ny Dagtilbudslov er det således et selvstændigt formål, daginstitutionerne i samarbejde med skolen sikrer en sammenhængende overgang til skolen og fritidstilbud, så overgangen mellem tilbuddene er harmonisk og en nurlig forlængelse af børnenes lærings- og udviklingsforløb. I Ballerup Kommune indgår arbejdet med overgange bl.a. i projektet Kontinuitet og sammenhæng, der er et af de centrale projekter under udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar. Det foreslås på denne baggrund, der i budgetaftalen for 2008 indarbejdes et aftalepunkt omhandlende daginstitutionernes arbejde med overgange, samt der i 2008 og følgende år prioriteres midler til understøtte daginstitutionernes arbejde med denne indss.

3 Det forudsættes, midler, der afsættes til arbejdet med overgange, finansieres indenfor rammen af merindtægten ifm. de foreslåede takster på dagtilbudsområdet. Tilførslen af midler til overgange vil samtidigt medvirke til, mindske nogle af de gener, som den fleksible normering medfører i forbindelse med overflytningerne til BFO i maj. Forslag til nyt aftalepunkt i budgetaftalen 2008 er som følger: Overgange i daginstitutioner I henhold til den nye Dagtilbudslov skal daginstitutionerne i samarbejde med skolen sikre en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. I Ballerup Kommune varetages denne indss blandt andet i tilknytning til projektet Kontinuitet og sammenhæng, der indgår i udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar. Parterne er enige om understøtte daginstitutionernes arbejde med overgange. Daginstitutioner foreslår, forslaget om nyt aftalepunkt i budgetaftalen 2008 omhandlende daginstitutionernes arbejde med overgange indgår i den videre budgetproces Punkt 2: med følgende bemærkning: forslaget om nyt aftalepunkt i budgetaftalen 2008 omhandlende daginstitutionernes arbejde med overgange og forbedring af den fleksible normering indgår i den videre budgetproces. 3. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer

4 Børn & Unge foreslår, orienteringen tages ril efterretning Punkt 3: 4. Meddelelser fra formanden - Børn & Unge - Oktober Orientering om: Indeklimaundersøgelsen i Skotteparken 3 Ansættelse af ny børnehusleder i Børnehuset Egebjerg 2 (i stedet for Charlotte Barfod) Dyvels Kr (børnehuset Ellekilde) Børn & Unge foreslår, orienteringerne tages til efterretning Punkt 4:

5 5. Orientering om konkurrenceprogram vedr. Baltorpvej/Grønnemarken den 8. februar 2006, pkt. 6. den 8. maj 2007, pkt. 10. den 6. juni 2007, pkt. 5. Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2007, pkt. 17. Resumé På mødet den 18. juni 2007 besluttede kommunalbestyrelsen iværksætte projektering af en samlet daginstitutionsafdeling på grunden mellem Baltorpvej 37A og Grønnemarken 8. Forud for offentliggørelse forelægges konkurrenceprogrammet til orientering. Konkurrenceprogrammet blev godkendt af byggeudvalget den 1. oktober Der er i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 18. juni 2007 udarbejdet konkurrenceprogram til indhentning af tilbud til opførelse af en dagsinstitution, der kan sikre, de nuværende institutionsbygninger på Baltorpvej 37A snarest ersttes med tidssvarende bygninger. Med foreliggende plan ersttes de hidtil lejede institutionsbygninger på Baltorpvej med et nybyggeri i tilknytning til institutionen i Grønnemarken 8. Udarbejdelse af konkurrenceprogrammet er iværks parallelt med igangværende forhandlinger mellem AAB og Ballerup Kommune om køb af det tidligere lejede areal. På et nyligt afholdt beboermøde blev forslag om indlede salgsforhandlinger med kommunen godkendt. På nuværende tidspunkt afventes formel godkendelse fra Forretningsudvalget og Repræsentantskabet. Forhandlingerne ses ikke som hindring for offentliggørelse af programmet. Prognoser for området, forelagt den 8. maj 2007, pkt. 10 (ligger på sagen), er bekræftet i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceprogrammet. Det samlede behov er opgjort til 120 pladser, hvoraf de 52 pladser ( års pladser og års pladser) i dag er i Grønnemarken. De resterende 68 pladser etableres i erstningsbyggeriet. Samlet dimensioneres byggeriet til års børn (4 grupper) og års børn (4 grupper). Byggeriet opføres i en kvalitet i lighed med den, der f.eks. kendes fra det kommende børnehus i Søndergården. Konkurrenceprogrammet blev godkendt af byggeudvalget den 1. oktober Konkurrenceprogram: Daginstitution på Grønnemarken i Ballerup. Overordnet pædagogisk grundlag Børnehuse og daginstitutionsafdelinger for 0-5 årige.

6 Børn & Unge foreslår, konkurrenceprogrammet tages til efterretning, hvorefter det kan offentliggøres Punkt 5: 6. Rammeoplæg til Folkesundhedsprogram s møde den 11. september 2007, pkt. 7. Resumé Der er udarbejdet et not med forslag til aktiviteter inden for s område, der kan indgå i det videre arbejde med Folkesundhedsprogrammet. På s møde den 11. september 2007 godkendte udvalget rammeoplægget til et Folkesundhedsprogram med indssområder. På mødet drøftede udvalget endvidere, hvilke konkrete aktiviteter der kan indgå i rammeoplægget til et Folkesundhedsprogram. I den forbindelse ønskede udvalget følgende indssområder belyst og forelagt på næste møde: - Vejledning til småbørnsforældre om sund kost. - Vejledning til ældre om sund kost. - Overvejelser om dagtilbudslovens mulighed for forældrebetalte ordninger om sund kost til 3-5 årige. - Deboplæg om virkningen af traditioner i dagtilbud med kager, slik m.v. - Fysisk aktivitet i daginstitutioner og på plejecentrene. Der er udarbejdet et not med forslag til aktiviteter inden for s område. I notet er oven for nævnte aktiviteter belyst. Not af 28.september 2007 med forslag til aktiviteter inden for s område.

7 Daginstitutioner, Job & Familie samt Ældre & Handicap foreslår, beslutter, hvilke af de beskrevne aktiviteter inden for s område, der skal indgå i Folkesundhedsprogrammet, aktiviteterne indarbejdes som eksempler på aktiviteter i Folkesundhedsprogrammet Punkt 6: med de på mødet faldne bemærkninger, hvorved alle beskrevne aktiviteter indgår i det videre arbejde med Folkesundhedsprogrammet. 7. Den danske kvalitetsmodel Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har udarbejdet den første version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for det kommunale område. DDKM er et kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem for hele det danske sundhedsvæsen, der baseres på et fælles sæt standarder med tilhørende indikorer. DDKM fokuserer på pient- /borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, imellem institutioner og internt i institutionerne. Formålet med DDKM er udvikle et værktøj til kvalitetssikre og til sikre løbende kvalitetsudvikling. Værktøjet er delvist udviklet og afprøvet i sygehusvæsenet. Udviklingen af DDKM sker indenfor rammerne af Sundhedsloven. Med strukturreformen indebærer lovgivningen, foruden Regionerne, skal også kommunerne sikre kvalitetsudvikling af de ydelser, der gives efter sundhedslovgivningen. IKAS har derfor, i samarbejde med 9 kommuner, nu udarbejdet den første version af kvalitetsstandarder for det kommunale område. I første omgang omfter modellen 5 temaer på det kommunale område. De fem temaer er: 1. Koordinering, kontinuitet og overdragelse, dvs. det sammenhængende pientforløb 2. Medicinering, dvs. håndtering af medicin f.eks. indenfor hjemmesygeplejen eller plejecentre

8 3. Rehabilitering, dvs. træningsydelser, -planer og vurdering f.eks. af de nye genoptræningsopgaver. 4. Diabetes, dvs. f.eks. tidlig opsporing, rådgivning og forebyggelse. 5. Kommunal politik for kvalitets- og risikostyring, herunder organisering og styring. Som det fremgår af vedlagte meriale er de 5 temaer sendt i høring. I høringen deltager 26 parter, hvoraf Kommunernes Landsforening udgør høringsparten for kommunerne. Høringsperioden er 6. september 2007 til 9. oktober På baggrund af høringsrunden, forventer IKAS redigere standarderne med henblik på derefter sende standarderne til afprøvning i 3 af de 9 kommuner som var med i udviklingsarbejdet. Pilotprojekt kommunerne er Københavns Kommune, Aalborg Kommune og Greve Kommune. På baggrund af pilotprojektet forventer IKAS, standarderne kan overgå til kommunerne primo 2008 med henblik på implementering. Denne orientering gives i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og, og behandles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Not vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel Standarder og indikorer for det kommunale område Den Danske Kvalitetsmodel Standarder og indikorer for det kommunale område. Høringsmeriale. 6. september 2007 Høringsliste Kommunalbestyrelsen Sundhed & Forebyggelse foreslår, det indstilles til godkendelse orienteringen tages til efterretning Punkt 7: 8. Ansøgning om godkendelse af Lillevangsgård som socialpædagogisk opholdssted Resumé

9 Ejeren af Lillevangsgård har søgt Ballerup Kommune om godkendelse af Lillevangsgård som et socialpædagogisk opholdested for 6 unge i alderen år. På baggrund af den samlede godkendelsesprocedure vurderes det, Lillevangsgård skal godkendes som socialpædagogisk opholdssted efter Servicelovens 142 stk. 5. Lillevangsgård er et socialpædagogisk opholdssted med plads til 6 unge i alderen år. Målgruppen er jeg-svage, primært indadreagerende unge. Opholdsstedets målsætning er yde praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte, så den unge bliver i stand til klare en selvstændig tilværelse. Indssen udspringer af et kristent og humanistisk/eksistentialistisk menneskesyn, hvor den enkelte unge ses som unikt og med ret til et værdigt liv. Behandlingsmetoden på Lillevangsgård er primært socialpædagogisk med fokus på strukturere den enkelte unges hverdag, ansvarliggøre den unge samt udvikle den unges relion til fællesskabet med andre unge og til omverdenen i øvrigt. Der er et fast dagsprogram med tydelige krav og forventninger til den unge. Ovenstående suppleres med individuel kontakt og samtaler af jeg-støttende karakter med fokus på udvikling af den unges selvtillid og personlige handlekompetence Anbringende kommune indstiller en ung til opholdet, hvorefter Lillevangsgård afgør om de kan imødekomme den unges behandlingsbehov. Kontrakt mellem anbringende kommune og Lillevangsgård udfærdiges og underskrives før den unge indleder sit ophold på stedet. Lillevangsgård normeres med 8 stillinger, heraf 4 fuldtids- og 4 deltidsstillinger. Det er en betingelse for ansættelse på Lillevangsgård, der er indhentet straffe- og børnetest. Opholdsstedet Lillevangsgård har til huse på adressen Ågerupvej 66. Gården kaldes Dreamcenter og er ejet af Ungdomsproblemer.dk, som er en enkeltmandsvirksomhed. Ungdomsproblemer.dk ejes af samme person, der vil være den daglige leder af Lillevangsgård. På mriklen findes yderligere 2 andre firmaer, ejet af samme person. Godkendelsen omfter alene døgnophold på opholdstedet Lillevangsgård. De samlede udgifter til Lillevangsgård udgør kr. pr. år, hvilket giver en pris pr. måned pr. ung på kr. baseret på en belægningsgrad på 95 %. Det er en pladspris, der svarer til prisniveauet på andre tilsvarende socialpædagogiske opholdssteder. Lillevangsgård skal indsende af regnskab og budget til Ballerup Kommune. Regnskabet skal revideres af stsautoriseret eller registreret revisor. Ballerup Kommune aflægger tilsynsbesøg i forbindelse med godkendelse af regnskab og budget. Derudover aflægges tilsynsbesøg efter behov, lige som tilsynsbesøg vil finde sted anmeldt og uanmeldt.

10 En godkendelse vil kunne bringes til ophør, hvis Ballerup Kommune finder, forholdene på Lillevangsgård er så væsentligt ændrede, de ikke længere er acceptable. Not om grundlaget og vilkårene for godkendelse af Lillevangsgård som socialpædagogisk opholdssted af (udsendes) Job & Familie foreslår, med virkning fra 15. oktober 2007 godkender Lillevangsgård som socialpædagogiske opholdssted Punkt 8: 9. Meddelelser fra formanden - Ældre & Handicap - Oktober Orientering om: Reaktioner på indførelse af vaskeordningen Indkøbsordningen og have-/sneordningen Not af 2. oktober 2007 om reaktioner på indførelse af vaskeordningen (dok. nr ) med bilag eksempel på besvarelse af klage (dok. nr ) Not af 4. oktober 2007 om indkøbsordningen og have-/sneordningen (dok. nr ) Ældre & Handicap foreslår,

11 orienteringen tages til efterretning Punkt 9: 10. Orientering om ombygning af 3 plejecentre Ældre & Handicap foreslår, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Punkt 10: 11. Revideret handicappolitik s møde Punkt 18 Økonomiudvalgets møde Punkt 16

12 Kommunalbestyrelsens møde Punkt 12 Resumé Revideret handicappolitik på baggrund af indkomne høringssvar. Høringsoplæg til handicappolitik har været i høring blandt borgere og andre interessenter i perioden maj 2007 til 1. august Der er modtaget 15 høringssvar. Den politiske følgegruppe har behandlet de indkomne høringssvar, og har på baggrund heraf revideret det oprindeligt forelagte høringsoplæg. Alle, der har afgivet høringssvar, har modtaget en orientering om den videre proces. Handicappolitikken fremlægges til endelig godkendelse. Revideret handicappolitik. Kommunalbestyrelsen. Ældre & Handicap foreslår, det reviderede forslag til handicappolitik godkendes Punkt 11: Indstilles til godkendelse Jørgen Bragge deltog i pkt. 1 og 2 Sign.: Ulrik Falk-Sørensen, Lene W. Nielsen, Jesper Würtzen, Doris Børger, Jørn Larsen, Birte Passer, Kåre Harder Olesen / Rasmus Hjuleraa, Søren V. Larsen

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere