baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning."

Transkript

1 Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt (udleveres på mødet) Til efterretning c. Orientering om henvendelser fra virksomheder vedr. frit valg ordningen for hjemmeplejen og madordningen Til efterretning Etablering af "Bedsteforældreordning" i Ballerup Kommune (kve) Forslag om etablering af en "bedsteforældreordning" til pasning af syge børn er et nyt tiltag, som er fremmet og beskrevet som led i Ballerup Kommunes målsætning både i forhold til samarbejdet på frivilligområdet og i forbindelse med Børnepolitikken. Det er i flere sammenhænge foreslået etablere en "bedsteforældreordning" til pasning af syge børn i Ballerup Kommune. Behovet har været drøftet såvel i Sundhedsplejen som i Kontaktgruppen for Frivilligt socialt arbejde og sidst i forbindelse med Børnepolitikken. Her indgår etablering af en sådan ordning, som en af de vedtagne Børnepolitik-handlinger på

2 baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Formål At etablere en ordning, der - mod en mindre betaling - skal give børnefamilier i Ballerup kommune mulighed for få passet syge børn i hjemmet. At tilskynde til, samfundets ubrugte (menneskelige) ressourcer udnyttes til gensidig hjælp og glæde i hverdagen. Målgruppen 1) alle børnefamilier bos i Ballerup Kommune 2) "Bedsteforældre": fortrinsvis ældre mennesker uden tilknytning til arbejdsmarkedet og med erfaring i/ lyst til passe børn. Indhold og organisering Bedsteforældreordningen etableres som en forening af interesserede småbørnsforældre. Som medlem af foreningen er det muligt få passet syge børn mod en mindre betaling. Der ansættes to koordinorer af ordningen: (tidligere ans sundhedsplejerske i Ballerup Kommune samt forslagsstilleren til ordningen), begge par til gå i gang ud fra indhold og tidsplan i vedlagte forslag. Se bilag. Ordningen evalueres efter 1 år. Der samarbejdes med Ballerup Kommune som beskrevet i forslaget. Økonomi 1. år: Løn til koordinorer, søges via Børnepuljen/Børnepolitisk Udvalg kr. Etablering: kontorhold, annoncering, kurser, legetaske mv kr. Drift: kr. Kontaktgruppens høringssvar: Anbefaler, der bevilges kr. til etablering og kr. til drift i 1 år. Høringsgruppen ønsker, kommunen er opmærksom på evt. risiko for konkurrenceforvridning. Forslag til Bedsteforældreordning i Ballerup Kommune af 5. september 2002 (udsendes) Social- og Sundhedudvalget

3 der etableres en "Bedsteforældreordning" som ovenfor anført og der via servicelovens 115 bevilges kr. til etablering og drift af lokal bedsteforældreordning for det 1. år Økonomiudvalget ansøges om bevilge kr. fra den Børnepolitiske pulje. I øvrigt tiltrådt. Renovering af vuggestuen Ellekilde, Bybjergvej (nje) I rækken af totalrenoveringer af kommunens mest kritiske børneinstitutioner, er vuggestuen Søbyvej 9a netop afsluttet og institutionen er flyttet tilbage. Ifølge oplægget til prioriteret renoveringsrækkefølge af de resterende institutioner, er det vuggestuen Ellekilde der står for tur. For opnå en optimal udnyttelse af de midlertidige pavilloner på Lundebjerggårdsvej, der benyttes til genhusning, regnes udflytningen af vuggestuen Ellekilde ske primo marts. Lejen er p.t ,- kr. pr. måned, hvorfor en kontinuerlig anvendelse uden ophold er økonomisk væsentlig. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet projekt og der afholdes licition den 7. marts d.å. Selve renoveringen regnes påbegyndt ultimo marts og afsluttet ultimo oktober. Renovering af den næste institution regnes igangs umiddelbart herefter. Nævnte renovering skal finansieres som en del af bygningsvedligeholdelsen 2003, der forventes behandlet i Økonomiudvalget den 25. marts Der ønskes - af hensyn til størst mulig kontinuitet i processen - en tilkendegivelse fra udvalget om, prioriteringsrækkefølgen er tilfredsstillende. I investeringsplanen er der afs 4 mio. kr. i 2003 til renoveringen af vuggestuen.

4 Oversigt over prioriteret rækkefølge af renovering af egne institutioner (udsendes) udvalget tilslutter sig den foreslåede prioritering Drøftelse af Søndergårdrapporten med henblik på daginstitutionstilbud (raa) I de næste 6 år er det planlagt etablere 435 nye boliger i Søndergården, hvorved der forventes være ca beboere i Søndergården i Ca. 80 pct. af boligerne henvender sig til børnefamilier. I budgetaftalen for 2003 fremgår det der indenfor den samlede økonomi i udbygningsprojektet på Søndergårdsarealet sikres grundlag for udbygning af kapaciteten på børnepasningsområdet. Kommunalbestyrelsen afholdte et temamøde om Søndergårdarealet den 20. marts På baggrund af temamødet er der udarbejdet Søndergårdrapporten, der udgør grundlaget for forvaltningens videre arbejde med detailplaner og realisering af projektet. Rapporten angiver bl.a., der medio 2003 er planlagt opførelse af et midlertidigt børnehus, og der i 2005 påbegyndes opførelse af et permanent børnehus, der kan ibrugtages medio Rapporten er udsendt til Kommunalbestyrelsen i februar I Investeringsoversigten er afs 1,5 mio. kr. til etablering af den midlertidige institution, mens der i budget 2003 er afs 2,3 mio. kr. til dækning af driftsudgifterne.

5 Det skønnes, den midlertidige institution kan etableres for 0,9 mio. kr. i 2003 hvis den etableres 1. august Udgiften i 2004 forventes være 0,5 mio. kr. Ved etableringen af den midlertidige institution er der en række muligheder for forberede den senere permanente løsning. Der ønskes en drøftelse i udvalget af disse muligheder, der bl.a. omfter legepladsforhold og pladssituionen generelt. Byggemønsteret i Søndergården indikerer, indflytningen sker lidt hurtigere end foruds. Foruden seniorboligerne er der p.t. 13 parcelhuse, der er ibrugtaget, mens yderligere 17 parcelhuse bliver ibrugtaget inden sommerferien. I efteråret 2003 forventes yderligere 40 parcelhuse blive indflytningspare. Børnehuset skal ligge på en parcel på ca m 2, jf. kortbilag 3 i Søndergårdrapporten. Inden sommerferien vil blive udarbejdet en lokalplan for det område, hvor der er reserveret et areal til børnehuset, og selve lokalplanen forventes vedtaget i august/september Selve byggemodningen af området vil blive påbegyndt i foråret Søndergårdrapporten (tidligere udsendt til alle KMB-medlemmer) der efter drøftelsen udarbejdes et konkret projekt med tilhørende ansøgning om bevilling Søndergårdsinstitution sættes på SSU-dagsordenen som fast punkt i de kommende møder. Orientering om pladssituionen i Måløv (raa)

6 I Måløv er der ikke tilstrækkelig ledig fritidshjemskapacitet til sikre en tidlig indskrivning på fritidshjemmene. Derfor oprettes en udegruppe på 10 børn fra 22. april til 31. juli i børnehaven Kærlodden. Frem til 1. maj 2003 er der 24 børn der ønsker en vuggestueplads i Måløv. Endvidere er der 17 børn i vuggestue/dagpleje, der er fyldt 3 år. I Ballerup Midt, Hede/Magleparken og Skovlunde udnyttes ledig fritidshjems-kapacitet ved en tidlig indskrivning af kommende skolebørn på fritidshjemmene i marts/april måned. Imidlertid er antallet af ledige fritidshjemspladser i Måløv minimalt. Derfor foretages en midlertidig merindskrivning på 14 pladser i børnehaven Kærlodden. Heraf vil 10 pladser indgå i en udegruppe fra 22. april, og 4 merindskrivningspladser i børnehaven fra 16. marts. Pladserne vil ophøre når overflytning kan ske til fritidshjem i løbet af sommerferien 2003 dog senest 31. juli Udegruppen forventes anvende klubhuset for Ballerup Orienteringsklub (Egebjerghuse 27) ud fra visse betingelser, der p.t. drøftes med klubbens bestyrelse. Bestyrelsen for Kærlodden har accepteret merindskrivningen. Merindskrivningen kan indeholdes inden for budgettet. orienteringen tages til efterretning Stus på dagtilbudsområdet (raa)

7 Som opfølgning på budgetforbedringskravet på dagtilbudsområdet gennemgås pladssituionen på dagtilbudsområdet. I budget 2003 er foruds, ændringer i børnetallet vil medføre, der kan nedlægges dagtilbudspladser svarende til en mindreudgift på ca. 3,5 mio. kr. Heraf vedrører ca. halvdelen vuggestue/børnehaveområdet og den anden halvdel vedrører fritidshjemsområdet. I notet er gennemgået hvorledes pladsudnyttelsen har været i årets første 3 måneder. Ligeledes er beskrevet en række problemstillinger, der skal tages højde for hvis budgetforbedringskravet skal realiseres. Not af 6. marts 2003 om stus på dagtilbudsområdet (eftersendes) orienteringen tages til efterretning Opfølgning af tidligere studiebesøg i Italien med besøg på Støtte- og aktivitetscentret på Brydehusvej (amo) Som opfølgning på udvalgets besøg på behandlingscenter i Italien besøger udvalget Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej.

8 I forlængelse af udvalgets besøg på et behandlingscenter for stofmisbrugere i Italien gennemføres som aftalt et besøg på Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej. Udvalget har tidligere fået fremsendt centrets virksomhedsplan, som centrets leder vil tage udgangspunkt i på mødet. mødets forløb tages til efterretning med de på mødet faldne bemærkninger. Sag til behandling på lukket møde Punkt nr. 8 De kommunale forrevalideringsprojekter resultopgørelse 2002

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere