På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018)"

Transkript

1 På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018) Indhold Flerfaglige forløb fra bekendtgørelsen... 2 Flerfaglige forløb på Frederiksborg Gymnasium og HF... 2 PT1: Foråret 1.g DHO... 3 PT2: Efteråret 2.g Innovation... 4 PT3: Foråret 2.g SRO... 6 PT4: Efteråret 3.g [Under udarbejdelse]... 9 PT5: Foråret 3.g SRP [Under udarbejdelse] Oversigt månedsplan, modulantal og fordybelsestid Basal videnskabsteori og faglige metoder filosofilærere Oversigt over fag i studieretninger, hvor der er krav om flerfaglige samarbejde Side 1 af 15

2 Flerfaglige forløb fra bekendtgørelsen 1.1 Identitet Studieretningsprojektet med tilhørende flerfaglige forløb udgør en central del af det faglige samspil i en studieretning. I det samlede forløb indgår naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag i samspil indenfor og på tværs af hovedområder. I studieretningsprojektet med tilhørende flerfaglige forløb arbejder eleverne med almene og videnskabsrelaterede problemstillinger, som overskrider det enkelte fag. Eleverne undersøger og behandler problemstillingerne ved hjælp af viden, kundskaber og faglige metoder fra de indgående fag med inddragelse af basal videnskabsteori Formål Studieretningsprojektet med tilhørende flerfaglige forløb styrker elevernes almendannelse og studieforberedende kompetencer. Elevernes almendannelse styrkes ved at arbejde med almene og videnskabsrelaterede områder, som overskrider det enkelte fag, og ved at udvikle og vurdere innovative løsninger på flerfaglige problemstillinger. Elevernes studiekompetence styrkes ved, at de arbejder selvstændigt med at fordybe sig i faglige problemstillinger og områder. Gennem skriftlig og mundtlig fremstilling skal eleverne lære at dokumentere, at de kan undersøge, formidle og diskutere en kompleks flerfaglig problemstilling. Eleverne lærer selvstændigt at opstille en problemformulering, som danner udgangspunkt for en skriftlig besvarelse af en stillet opgave, samt at tilrettelægge en projektorganiseret arbejdsproces ved undersøgelse af en problemstilling. Forløbene bidrager desuden til at give eleverne en bevidsthed om forskellige traditioner for erkendelse og viden og forbereder eleven til at foretage et selvstændigt uddannelses- og karrierevalg. Flerfaglige forløb på Frederiksborg Gymnasium og HF Intentionen med de fastlagte flerfaglige forløb på FGC4 - Hvert forløb indeholder en skriftlig og en mundtlig dimension, der også er gældende til eksamen. - Der er tænkt variation, fakultetsspredning og progression imellem forløbene. - Der tænkes faste fag i de forskellige forløb, som SR-koordinatorerne er med til at udvælge i samarbejde med SR-lærere (der tænkes særligt på fag med flerfaglige krav i studieretningerne se sidst i dokumentet). Det er værd at bemærke, at de flerfaglige samspil i dette hæfte ikke skal ses som udtømmende for det flerfaglige arbejde i de enkelte klasser. Ud over de beskrevne samspil skal alle fag samarbejde om træning af SRP-faglige elementer og toning generelt. Side 2 af 15

3 PT1: Foråret 1.g DHO Praktisk info Udgangspunkt for forløbet Fokus Fag: Dansk/historie Fra uge 6: 10 moduler i hvert fag Uge 14: Afl. af blanket Uge 14 + uge 15: Studiecenter Uge 17: Skrivedage - onsdag, torsdag og fredag Eksamensperioden: Mundtlig årsprøve (2½ elever i timen) Fordybelsestid: 15 fordybelsestimer (7,5 timer til hvert fag) Tværfagligt oversigtsforløb eller tematisk forløb med fagene dansk og historie Besvare en stillet opgaveformulering Skrive sammenhængende tekst Bevidsthed om taksonomi (redegørelse/analyse/diskussion) Formalia: indholdsfortegnelse, citatteknik, litteraturliste mm. Kendskab til metode [ light ] i begge fag Mundtlig formidling Læreplanens krav Placeres i slutningen af 1.g En flerfaglig opgave i dansk og historie. Som optakt gennemføres et obligatorisk forløb i samarbejde mellem de to fag på minimum 10 timer i hvert fag med vægt på fordybelse i et historisk emne samt på skriftlig og mundtlig formidling og relevante metoder i fagene, jf. læreplanerne i dansk A og historie A. Der afsættes fordybelsestid til udarbejdelse af dansk-historieopgaven. Produkt Individuel skriftlig opgave, 6-7 sider (15 elevtimer) + indholdsfortegnelse og litteraturliste + evt. bilag Lærerne udarbejder en opgaveformulering, som besvares individuelt ud fra elevers valgte materiale. Mundtlig årsprøve med talepapir (eksamenslignende forhold) SRP-faglige mål, der trænes: Besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen Planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder [ light ]fra indgående fag Demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale Skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout Lærerevaluering Evaluering med vægt på formalia, opgavens delelementer og på resultatet. Feedforward-skabelon: Skabelon over formalia, kort om indhold og om den mundtlige fremstilling. Side 3 af 15

4 PT2: Efteråret 2.g Innovation Praktisk info Udgangspunkt for forløbet Fag: 2 fag, fakultetsspredning Uge 47 og mandag i uge 48: 19 moduler, 7 moduler pr. fag. Fordybelsestid: 5 fordybelsestimer Eksterne aktører opstiller et antal problemstillinger, der lægger op til innovation. Lærerne understøtter en innovativ tilgang til problemstillinger det kan være via innovative metoder, modeller ell er værktøjer. Der arbejdes med et virkeligt problem, hvor man inddrager omverdenen og eksterne partnere (der har problemet), idet formålet er at gøre det så virkelighedsnært og konkret som muligt. Formatet er en innovativ projektuge, hvor eksterne samarbejdspartner pitcher problemstillinger i festsalen, der efterfølgende skal arbejdes med. Produktet kunne være præsentationer af produktløsninger i stande, som science slam eller via nettet der skal være tænkes brug af metoder fra fagene. Der afsluttes i festsalen. Eleverne arbejder i grupper i hele forløbet 5 fordybelsestimer Fokus Læreplanens krav Innovation og metodebevidsthed Udarbejde en problemformulering, der lægger op til et innovativt løsningsforslag på baggrund af arbejde med en kompleks flerfaglig problemstilling Besvare problemformuleringen i overordnede træk ved at udarbejde et kortfattet skriftligt produkt (fx. powerpoint eller udvidet disposition) + et metodeafsnit. Præsentere problemformulering, løsningsforslag og vurdering heraf til andre (udefra/en anden gruppe/for klassen/for 2.g-årgangen) Give feedback til andre grupper Produkt Udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag til en flerfaglig problemstilling. Der skal indgå et sammenhængende skriftligt metodeafsnit, som afleveres til lærerne Side 4 af 15

5 SRP-faglige mål, der trænes: Lærerevaluering Kommentarer Afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling (1) Planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag (3) demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder (4) Udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder (5) Gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling (7) Mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom (9) Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag (10). Skriftlig feedback på metodeafsnit Mundtlig fremadrettet evaluering af besvarelse + præsentation til grupper/andre/ekstern partner. Evt. sættes forløbet i gang før ugen, fremlæggelser/ tilbagemelding udskydes. Fordeling af fag PT2 Uge 47 + mandag uge 48 Klasse Fag Lærere Klasse Fag Lærere 2a BI Biologi TI 2n DA Dansk AD 2a DA Dansk HO 2n ng Naturgeografi AE 2c DA Dansk CK 2s DA Dansk BO 2c ng Naturgeografi KH 2s ng Naturgeografi CG 2d DA Dansk HP 2t DA Dansk JV 2d ng Naturgeografi SU 2t ng Naturgeografi AE 2f BI Biologi MK 2v BI Biologi SU 2f Ke Kemi JK 2v Ke Kemi MI 2i DA Dansk HM 2w if Informatik CU 2i ng Naturgeografi CG 2w Ke Kemi MI 2k DA Dansk MF 2x if Informatik EM 2k FyB Fysik RR 2x Ke Kemi JR 2k MU Musik NG 2y DA Dansk MH 2m DA Dansk EK 2y Fy Fysik AP 2m MU Musik RJ 2z BI Biologi SJ 2z Ke Kemi JU Side 5 af 15

6 PT3: Foråret 2.g SRO Praktisk info Udgangspunkt for forløbet Fokus Fag: 2 studieretningsfag Uge 1-9: Studieretningsopgaveuger, 4 moduler pr. fag Uge 1 eller uge 2: 1 modul om videnskabsteori med filosofilærer (tonet i forhold til deltagende SR-fag) inkl. 1-2 lærere. Uge 1: Lærere udmelder fællesemne Uge 3-4: Søgekursus i studiecentret Torsdag d. 24. januar afl. blanket med emne, problemformulering og kilder. Uge 5: 3 skrivedage - Opgaven afleveres fredag kl Uge 9: Fremlæggelser under eksamenslignende forhold onsdag, torsdag og fredag (2 elever i timen). Fordybelsestid: 20 fordybelsestimer Udgangspunktet for forløbet er at lave en mini-srp, hvor lærerne vælger emne, eleverne laver problemformulering, og lærerne udarbejder en opgaveformulering. Arbejde med en flerfaglig problemstilling med inddragelse af fagenes metoder Skriftlig dimension: Udarbejde en problemformulering på baggrund af en stillet opgaveformulering (Udarbejde en skriftlig opgave på baggrund af en stillet opgaveformulering) Besvare en flerfaglig opgaveformulering Skrive sammenhængende tekst som i DHO Bevidsthed om taksonomi (redegørelse/analyse/diskussion) som i DHO Formalia: abstract, indholdsfortegnelse, citatteknik, litteraturliste mm. Udvælgelse og anvendelse af selvvalgt materiale Anvendelse af viden fra forskellige fag og faglige hovedområder Skrive et kort metodeafsnit Mundtlig dimension: (formuleringer hentet fra læreplanen) Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag Eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag Side 6 af 15

7 Læreplanens krav Placeres i løbet af sidste del af 2.g Et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag Der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod Produkt SRP-faglige mål, der trænes: Lærerevaluering Kommentarer Individuel skriftlig opgave, 6-8 sider, abstract, indholdsfortegnelse og litteraturliste Individuel mundtlig fremlæggelse + dialog med vejledere Besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen (2) Planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag (3) Demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder (4) Udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder (5) Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale (6) Gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling (7) Skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, litteraturliste, omfang og layout (8) Mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom (9) Mundtlig evaluering som er rettet fremad mod SRP med vægt på formalia, opgavens delelementer og på resultatet. FEEDFORWARD-SKABELON: Skabelon over formalia, kort om indhold og om den mundtlige fremstilling. FEEDFORWARD-SKABELON: Mundtlig feedback og skriftligt om formalia, kort om indhold og om den mundtlige fremstilling. Skriftlig feedback på både skriftligt og mundtligt produkt. Skal pege fremad mod SRP Evt. innovation Side 7 af 15

8 PT3 - Foråret årsprøve i uge 9 Klasse Fag ærere Klasse Fag Lærere 2a bi Biologi TI 2n DA Dansk AD 2a DA Dansk HO 2n ng Naturgeografi AE 2c DA Dansk CK 2s DA Dansk BO 2c ng Naturgeografi KH 2s ng Naturgeografi CG 2d DA Dansk HP 2t DA Dansk JV 2d ng Naturgeografi SU 2t ng Naturgeografi AE 2f BI Biologi MK 2v BI Biologi SU 2f Ke Kemi JK 2v Ke Kemi MI 2i DA Dansk HM 2w if Informatik CU 2i ng Naturgeografi CG 2w Ke Kemi MI 2k DA Dansk MF 2x if Informatik EM 2k FyB Fysik RR 2x Ke Kemi JR 2k MU Musik NG 2y DA Dansk MH 2m DA Dansk EK 2y Fy Fysik AP 2m MU Musik RJ 2z BI Biologi SJ 2z Ke Kemi JU Side 8 af 15

9 PT4: Efteråret 3.g [Under udarbejdelse] Praktisk info Udgangspunkt for forløbet Fokus Fag: 2 fag, ingen krav Uge 49 eller 50: 12 moduler over 4 dage, 4 moduler til hvert fag. Eleverne kan vælge emnet frit ud fra de indgående fag, men lærerne kan også vælge at fastlægge emne og evt. udarbejde et tilhørende ressourcerum. Eleverne skal selv finde materiale til udarbejdelse af problemformuleringen Eleverne modtager vejledning i løbet af forløbet. Eleverne bestemmer selv, om de vil arbejde individuelt eller i grupper Videnskabsteori delelementer, metodeovervejelser og erfaring med at få vejledning Udarbejde en problemformulering og have metodeovervejelser, evt. innovativt løsningsforslag Der skal indgå et afsnit som indeholder metodeovervejelser Brug af vejledning Mundtlig dimension: Demonstrere forståelse for det at arbejde med flere fag, herunder fagenes metoder => kendskab til fagenes muligheder og begrænsninger Demonstrere kendskab til basal videnskabsteori i de indgående fag Demonstrere forståelse for, hvad det vil sige at arbejde problemorienteret Læreplanens krav Produkt SRP-faglige mål, der trænes: Gruppefremlæggelser/ eller udvalgte grupper fremlægger. Mundtlig præsentation og efterfølgende samtale med læreren Lærerevaluering Kommentarer FEEDFORWARD-SKABELON: Mundtlig feedback om indhold og den mundtlige fremstilling. Skriftlig feedback på mundtligt produkt. Skal pege fremad mod SRP. Samtale med klassen efter prøveeksaminerne erfaringer, tips og tricks Problemformuleringen skal i kort form afgrænse den faglige problemstilling for projektet ved at angive, hvad der skal undersøges og analyseres, samt angive hvilke materialer og faglige metoder, som eleven forventer at inddrage i undersøgelsen og analysen Evt. innovation Evt. sættes forløbet i gang før ugen, fremlæggelser/ tilbagemelding udskydes Side 9 af 15

10 PT5: Foråret 3.g SRP [Under udarbejdelse] Praktisk info SRP skal skrives mellem 1. marts og 15. april. Skrives i uge Inden påske. I perioden op til er der 15timers undervisning i basal videnskabsteoroi v. filosofilærere (se næste side). Udgangspunkt for forløbet Ca. 15 timer: Basal videnskabsteori fordelt i forhold til de tre fakulteter 3 dage. Se model på de efterfølgende sider. Timer er ikke fra de 20 timer afsat til SRP. Fra 20 timers-srp- puljen: Vejledning i SRP det formelle Vejledning i fag og vejledning i afsluttende fag. Minimum 2 vejlederrunder. Skrivedage + vejledningscaféer Fokus Læreplanens krav Produkt SRP-faglige mål, der trænes: Lærerevaluering Kommentarer Side 10 af 15

11 Oversigt månedsplan, modulantal og fordybelsestid aug sep okt nov dec jan Feb mar apr maj jun 1g PT1 Fra uge 6 Oversigtsforløb Uge 16: 3 skrivedage Årsprøve aug sep okt nov dec Jan Feb mar apr maj jun 2g PT2 Uge 47/48 PT3 Uge1-6 Uge 5: 3 skrivedage Mundtlig prøve i uge 9 aug sep okt nov dec jan Feb mar apr maj jun 3g PT4 Uge 49/50?? SRP-skrives i uge (2019: 25. marts- 8. april) SRP skal skrives mellem 1. marts og 15. april. Før påske SRP-eksamen Ugeforløb (moduler) Lærerbesætning (moduler) 130 timer pulje Fordybelses -tid Fag PT1 - DHO 10 pr. fag 1 modul studiecenter/ht (PT) + 1 lærer 15 DA/HI PT2 - innov pr. lærer 3 moduler fra hvert fag (4 moduler fra 130-timers puljen) (4 moduler fra 130-timers puljen 5?/? NAT-fag? Ikke DA/HI? PT3- SRO 4 pr. fag + mundtlig prøve i semesteret. 1 modul studiecenter/ht (PT) + 1 modul videnskabsteori (v. en filosofilærer) 20 SR/SR PT4 12 (4 dage) 4 pr. fag + 1 modul pr. lærer til dele ud over faget.?/? PT5 - SRP 20 timers vejledning/hjælp Filosofilærer 15 timer i alt fag på A + 1 fag I alt Side 11 af 15

12 Basal videnskabsteori og faglige metoder filosofilærere Forslag til planlægning af arbejdet med basal videnskabsteori og faglig metode på FG. [Minimum 20 timer, - og de skal placeres før studieretningsprojektet de er ikke en del af de 50 timer.] Arbejdet skal pege hen imod Studieretningsprojektet i 3.g. og sætter eleven i stand til ved det mundtlige forsvar at gøre sig basale metodiske og videnskabsteoriske overvejelser Plan for progression: 1.g.: Dansk-historieopgaven (- de deltagende fags metoder i konkret anvendelse). Ansvarlige: de deltagende lærere. 2.g.: Studieretningsopgaven (- de deltagende fags metoder og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med den konkret problemstilling). [Evt. på baggrund af et katalog af begreber udarbejdet af filosofi-lærerne eller 1. modul af en filosofilærer om basal videnskabsteori i relation til projektet]. Ansvarlige: de deltagende lærere. 3.g. Tre videnskabsdagen á 3 moduler om basal videnskabsteori (ca. 15. timer). Vi foreslår en placering i foråret umiddelbart inden SRP sættes i gang. Ansvarlige: Filosofilærerne. Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse af de tre dage i 3.g. De tre dages indhold planlægges, så de i princippet kan lægges i vilkårlige rækkefølge i skemaet. Dag 1 Fokus: Humanistisk videnskabsteori Modul 1: Grundlæggende begreber/begrebspar. Hermeneutik, fortolkning, forforståelse. Kildekritik. Betydning og mening i forhold til verden. Modul 2: Arbejde med konkrete cases (eksemplariske - gerne videnskabshistoriske). Modul 3: Præsentationer, opsamling og diskussion Dag 2 Fokus: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Modul 1: Grundlæggende begreber/begrebspar. - Hvad er formålet med den kvalitative metode, og hvilken type viden kan metoden generere? (Fordele og ulemper ved den hermeneutiske tilgang til viden) - Hvad er formålet med den kvantitative metode? Talmateriale kan bruges til antagelser om hvordan verden ser ud (Hypotetisk-deduktiv metode) - Hvad er komparativ metode? Modul 2: Arbejde med konkrete cases (eksemplariske - gerne videnskabshistoriske). Modul 3: Præsentationer, opsamling og diskussion Dag 3 Fokus :Naturvidenskabelig videnskabsteori Modul 1: Grundlæggende begreber/begrebspar. Indsamling af data: observation-eksperiment. Forbehold ved observation-eksperiment. Modeller og teori: Heuristiske modeller. Kvantitative matematiske modeller. Hvilken viden: Grundlæggende antagelser. Foreløbig og fejlbarlig viden. Paradigme-begrebet. Modul 2: Arbejde med konkrete cases (eksemplariske - gerne videnskabshistoriske). Cases: Barselssyge. Måling af lyset hastighed. Modul 3: Præsentationer, opsamling og diskussion. Hvornår accepteres noget som sandt? Hvad er videnskab? Side 12 af 15

13 Oversigt over fag i studieretninger, hvor der er krav om flerfaglige samarbejde SR-koordinatorer skal overveje at bruge de flerfaglige krav i studieretningerne til at understøtte skolens flerfaglige forløb. NAT 1: Matematik A - Fysik B - Kemi B a) Mat: Der skal tilrettelægges sammenhængende undervisningsforløb, hvor matematik indgår i fagligt samspil med andre fag i studieretningen med det hovedsigte at udvikle elevernes kendskab til matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Mindst e t af forløbene skal være et fagligt samspil med et af studieretningens centrale fag. Matematik indgår desuden på lige fod med andre fag i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) Fys: Når fysik B indgår i en studieretning, skal der tilrettelægges forløb sammen med fag i studieretningen, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer fysikken. Den faglige progression skal koordineres med matematik, så eleverne oplever sammenhæng mellem de to fag. Der skal specielt tilrettelægges forløb, hvor fysik og matematik arbejder sammen om behandlingen af modeller for konkrete fysiske systemer, så begrebsdannelsen i begge fag understøttes. c) Når kemi B er studieretningsfag, skal der tilrettelægges forløb sammen med andre fag, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer kemi. Et forløb skal så vidt muligt omfatte et samarbejde et andet studieretningsfag. NAT 2: Matematik A - Fysik A - Kemi B a) Mat: Der skal tilrettelægges sammenhængende undervisningsforløb, hvor matematik indgår i fagligt samspil med andre fag i studieretningen med det hovedsigte at udvikle elevernes kendskab til matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Mindst e t af forløbene skal være et fagligt samspil med et af studieretningens centrale fag. Matematik indgår desuden på lige fod med andre fag i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) Når fysik A indgår i en studieretning, skal der tilrettelægges forløb sammen med fag i studieretningen, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer fysikken. Den faglige progression skal koordineres med matematik, så eleverne oplever sammenhæng mellem de to fag. Der skal specielt tilrettelægges forløb, hvor fysik og matematik arbejder sammen om behandlingen af modeller for konkrete fysiske systemer, så begrebsdannelsen i begge fag understøttes. c) Når kemi B er studieretningsfag, skal der tilrettelægges forløb sammen med andre fag, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer kemi. Et forløb skal så vidt muligt omfatte et samarbejde et andet studieretningsfag. NAT 3: Matematik A - Kemi A - Fysik B a) Mat: Der skal tilrettelægges sammenhængende undervisningsforløb, hvor matematik indgår i fagligt samspil med andre fag i studieretningen med det hovedsigte at udvikle elevernes kendskab til matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Mindst e t af forløbene skal være et fagligt samspil med et af studieretningens centrale fag. Matematik indgår desuden på lige fod med andre fag i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) Når fysik B indgår i en studieretning, skal der tilrettelægges forløb sammen med fag i studieretningen, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer fysikken. Den faglige progression skal koordineres med matematik, så eleverne oplever sammenhæng mellem de to fag. Der skal specielt tilrettelægges forløb, hvor fysik og matematik arbejder sammen om behandlingen af modeller for konkrete fysiske systemer, så begrebsdannelsen i begge fag understøttes. c) Når kemi A er studieretningsfag, skal der tilrettelægges forløb sammen med andre fag, som uddyber, anvender eller perspektiverer kemi. Et forløb skal omfatte et samarbejde med matematik. NAT 4: Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B a) Mat: Der skal tilrettelægges sammenhængende undervisningsforløb, hvor matematik indgår i fagligt samspil med andre fag i studieretningen med det hovedsigte at udvikle elevernes kendskab til matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Mindst e t af forløbene skal være et fagligt samspil med et af studieretningens centrale fag. Matematik indgår desuden på lige fod med andre fag i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) I bioteknologi A skal der tilrettelægges forløb sammen med andre fag, som uddyber, anvender eller perspektiverer bioteknologi. Der skal være et forløb, som omfatter et samarbejde med matematik. c) Når fysik B indgår i en studieretning, skal der tilrettelægges forløb sammen med fag i studieretningen, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer fysikken. Den faglige progression skal koordineres med matematik, så eleverne oplever Side 13 af 15

14 sammenhæng mellem de to fag. Der skal specielt tilrettelægges forløb, hvor fysik og matematik arbejder sammen om behandlingen af modeller for konkrete fysiske systemer, så begrebsdannelsen i begge fag understøttes. NAT 5 + NAT 6: Biologi A - Kemi B a) Når biologi A er studieretningsfag, skal der efter grundforløbet tilrettelægges forløb sammen med andre fag, som uddyber, anvender eller perspektiverer biologi. Der skal indgår et forløb, som omfatter et samarbejde med det andet studieretningsfag. b) Når kemi B er studieretningsfag, skal der tilrettelægges forløb sammen med andre fag, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer kemi. Et forløb skal så vidt muligt omfatte et samarbejde et andet studieretningsfag. SAMF 1: Samfundsfag A - Matematik A a) Samf: I studieretningsforløb skal mindst e t af de to skriftlige projekter nævnt under pkt være et flerfagligt projekt. Projekterne skal være konkrete og indeholde en faglig problemstilling med en tydelig samfundsfaglig dimension. I behandlingen af problemstillingen indgår der en redegørelse for de anvendte metoder og empirisk materiale til dokumentation, og der demonstreres evne til faglig fordybelse. I behandlingen af dele af det økonomiske stofområde og dele af kvantitativ metode, herunder anvendelse og fortolkning af statistiske mål, sker der en samordning med matematik. b) Mat: Der skal tilrettelægges sammenhængende undervisningsforløb, hvor matematik indgår i fagligt samspil med andre fag i studieretningen med det hovedsigte at udvikle elevernes kendskab til matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Mindst e t af forløbene skal være et fagligt samspil med et af studieretningens centrale fag. Matematik indgår desuden på lige fod med andre fag i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med SAMF 2: Samfundsfag A - Engelsk A a) Samf: I studieretningsforløb skal mindst e t af de to skriftlige projekter nævnt under pkt være et flerfagligt projekt. Projekterne skal være konkrete og indeholde en faglig problemstilling med en tydelig samfundsfaglig dimension. I behandlingen af problemstillingen indgår der en redegørelse for de anvendte metoder og empirisk materiale til dokumentation, og der demonstreres evne til faglig fordybelse. I behandlingen af dele af det økonomiske stofområde og dele af kvantitativ metode, herunder anvendelse og fortolkning af statistiske mål, sker der en samordning med matematik. b) Engelsk A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med SAMF 3: Samfundsfag A - Tysk Fortsætter A a) Samf: I studieretningsforløb skal mindst e t af de to skriftlige projekter nævnt under pkt være et flerfagligt projekt. Projekterne skal være konkrete og indeholde en faglig problemstilling med en tydelig samfundsfaglig dimension. I behandlingen af problemstillingen indgår der en redegørelse for de anvendte metoder og empirisk materiale til dokumentation, og der demonstreres evne til faglig fordybelse. I behandlingen af dele af det økonomiske stofområde og dele af kvantitativ metode, herunder anvendelse og fortolkning af statistiske mål, sker der en samordning med matematik. b) Tysk: Når tysk fortsættersprog A indgår i en studieretning, skal det bidrage til det faglige samspil i studieretningen, og dele af kernestof og supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil. SAMF 4: Samfundsfag A - Fransk fortsætter A a) Samf: I studieretningsforløb skal mindst e t af de to skriftlige projekter nævnt under pkt være et flerfagligt projekt. Projekterne skal være konkrete og indeholde en faglig problemstilling med en tydelig samfundsfaglig dimension. I behandlingen af problemstillingen indgår der en redegørelse for de anvendte metoder og empirisk materiale til dokumentation, og der demonstreres evne til faglig fordybelse. I behandlingen af dele af det økonomiske stofområde og dele af kvantitativ metode, herunder anvendelse og fortolkning af statistiske mål, sker der en samordning med matematik. b) Fransk indgår i almen sprogforståelse og i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med SPROG 1: Engelsk A - Spansk begynder A Tysk fortsætter B a) Engelsk A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med Side 14 af 15

15 b) Spansk indgår i almen sprogforståelse og i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med c) Når tysk fortsættersprog B indgår i en studieretning, skal det bidrage til det faglige samspil i studieretningen, og dele af kernestof og supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil. SPROG 2: Engelsk A - Spansk begynder A Fransk B a) Engelsk A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) Spansk indgår i almen sprogforståelse og i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet c) Fransk B: Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil mellem fagene og i studieretningen. I tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages desuden elevernes viden og kompetencer fra andre fag, som eleverne hver især har, så de bidrager til perspektivering af emnerne og belysning af fagets almendannende sider. Fransk indgår desuden i almen sprogforståelse og i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet SPROG 3: Engelsk A tysk fortsætter A samfundsfag B a) Engelsk A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) Tysk A: Når tysk fortsættersprog A indgår i en studieretning, skal det bidrage til det faglige samspil i studieretningen, og dele af kernestof og supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil. c) Samfundsfag: Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil mellem fagene og i studieretningen. I samspil med andre fag bidrager samfundsfag B med begreber, teori og empiri til en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og med metodiske værktøjer til mindre empiriske undersøgelser. SPROG 4: Engelsk A tysk fortsætter A samfundsfag B a) Engelsk A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) Tysk A: Når tysk fortsættersprog A indgår i en studieretning, skal det bidrage til det faglige samspil i studieretningen, og dele af kernestof og supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil. c) Samfundsfag: Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil mellem fagene og i studieretningen. I samspil med andre fag bidrager samfundsfag B med begreber, teori og empiri til en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og med metodiske værktøjer til mindre empiriske undersøgelser. SPROG 5: Engelsk A - Spansk A - Latin C a) Engelsk A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) Spansk indgår i almen sprogforståelse og i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med c) Latin c: Når faget er studieretningsfag, vælges og behandles dele af kernestof og supplerende stof, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i studieretningen. MUS 1: Musik A - Engelsk A a) Musik A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet b) Engelsk A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med MUS2: Musik A - Matematik A a) Musik A indgår desuden i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med b) Mat: Der skal tilrettelægges sammenhængende undervisningsforløb, hvor matematik indgår i fagligt samspil med andre fag i studieretningen med det hovedsigte at udvikle elevernes kendskab til matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Mindst e t af forløbene skal være et fagligt samspil med et af studieretningens centrale fag. Matematik indgår desuden på lige fod med andre fag i de flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med Side 15 af 15

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Det er teamets opgave at sikre, at klassen møder både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag i de flerfaglige forløb. Det er dog ikke

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Siden sommeren 2010 har alle 1. g'ere afviklet en del af deres elevtid på skolen. Fra 2011 gælder det også 2. g'erne, og fra skoleåret 2012-2013 har alle skolens

Læs mere

Studieretningsprojektet, stx

Studieretningsprojektet, stx Studieretningsprojektet, stx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

DHO-plan til lærerne

DHO-plan til lærerne DHO-plan til lærerne 2017-18 For langt de fleste elever er DHO første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling. Fra grundskolen er de vant til at arbejde projektorienteret, skrive synopser

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding

FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding FIP17-68a/b Studieretningsprojektet - stx FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP

Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP Alle stx-elever skal i slutningen af deres gymnasieforløb udarbejde et studieretningsprojekt, SRP. Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Skriftlighed i græsk og latin

Skriftlighed i græsk og latin Skriftlighed i græsk og latin FIP i græsk og latin, 23. marts 2017 Workshop Disposition Reformens fokus på skriftlighed Skrivning i græsk og latin - Skrivning som faglig formidling - Skrivning som del

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang

Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang 2014-2017 1g Faglige mål Forløb Fokus Moduler Produktkrav og evaluering Forståelse af centrale problematikker i destinationslandet

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven (SRO) i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

STUDIEPLAN OVER STUDIEOMRÅDET HHX

STUDIEPLAN OVER STUDIEOMRÅDET HHX STUDIEPLAN OVER STUDIEOMRÅDET HHX 2017 20 Forløb/tema og placering SO1 Kultur, marked og kommunikation 2. semester Fag og uddannelsestid I alt 210 timer Engelsk, dansk og afsætning Uddannelsestid 30 timer

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Hvorfor erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i eux-forløb? Øget sammenhæng

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Formål med workshop BEGREBSAFKLARING: At klargøre, hvad der ligger i begreberne fagligt samspil og flerfaglighed. FORMÅL: At repetere formålet

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

NAG Progressionsplan for flerfaglige forløb

NAG Progressionsplan for flerfaglige forløb NAG 2017-2020 Progressionsplan for flerfaglige forløb 1 Flerfaglige forløb pa NAG Indledende bemærkninger Alle fag er forpligtede på fagligt samspil dels i form af deltagelse i flerfaglige forløb, dels

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

2019: Sproglig studieretning: Sprog og kultur

2019: Sproglig studieretning: Sprog og kultur 19: Sproglig studieretning: Sprog og kultur Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Latin C Matematik

Læs mere

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts Velkommen FIP Teknikfag 23-03-2017 FIP Teknikfag marts 2017 1 Dagens program 10.00 10.30 Intro til dagen 10.30 11.30 Produktudvikling i grundforløbet 11.30 12.15 Tekniklærerforeningen 12.15 13.15 Frokost

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

1. Semester (efterår 2011):

1. Semester (efterår 2011): Ordrup Gymnasium 2011-12 2g- Studieplan for klasse: y 10-13 Studieretning: MU/SP, EN, Sa_ Der anvendes 94 af i alt 100 lektioner = 6 lektioner som buffer i 2g. 1. Semester (efterår 2011): Uge Emne Fællesfagligt/flerfagligt

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Hvem er vi, hvem er I?

Hvem er vi, hvem er I? Velkommen 1Gu!! Hvem er vi, hvem er I? Teamleder: Sarah Thorsøe Wind (Biologi, Biotek, Engelsk) Tutorer: Emil og Nynne (nuværende 1u-studieretning) Kommende 1Gu: 29 elever Struktur omkring klassen teamleder,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

Studieplan for studieomra det - samlet

Studieplan for studieomra det - samlet Studieplan for studieomra det - samlet 2017-08 Side 1 af 11 SO1: Et samfund i udvikling (1. semester) Samfundsfag, matematik og Informatik Indsamling og behandling af data i et samfundsfagligt perspektiv:

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Studieområdet. Fra gymnasieelev til studerende. Af Dygtig Anonymsen semester OTG

Studieområdet. Fra gymnasieelev til studerende. Af Dygtig Anonymsen semester OTG Studieområdet Fra gymnasieelev til studerende Af Dygtig Anonymsen 2. 6. semester OTG Disposition Indledning Skematisk SO2-oversigt Opfyldelse af SO2-mål Konkrete eksempler Evaluering Side 2 af 20 Indledning

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1Gw Hvem er vi Mette Rude (MR@norreg.dk) Teamleder for klassen i Grundforløbet Kemi (A, B og C niveau) Erhvervsøkonomi (c niveau) Tutorer: Mathilde og Katrine

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt. Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt. Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Studieretningsprojektet 2012

Studieretningsprojektet 2012 Studieretningsprojektet 2012 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Studie- og evalueringsplan for htx. Studieretning: Kommunikation/IT & Engelsk. Periode: Deadline for studieplan og opdatering:

Studie- og evalueringsplan for htx. Studieretning: Kommunikation/IT & Engelsk. Periode: Deadline for studieplan og opdatering: Studie- og evalueringsplan for htx Studieretning: Kommunikation/IT & Engelsk Periode: 2016-2019 Deadline for studieplan og opdatering: Uge 36 - år 1: grundforløb Uge 3 - år 1: studieretning Uge 36 - år

Læs mere

Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH. Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc.

Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH. Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc. Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc. STX 1.G AP Undervisning i AP Mundtlig eksamen (uge 45)

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere