Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet"

Transkript

1 Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet FIP b d. 6. februar på Aarhus Akademi FIP a d. 7. februar på Ørestad Gymnasium Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 1

2 FIP 3 i foråret 2019 Reformimplementering i alle fag Inspiration til det videre arbejde på skolerne: Udvikling af materiale, ændring af praksis (tilrettelæggelse, evaluering etc.)? Tilbageløb til UVM: - Inputs til revision af vejledningerne: Skrevet i maj-juni 2017, revideret i foråret Revideres igen i foråret Inspiration til FAQ i Studieretningsprojektet skriv i OneNote Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 2

3 Program Velkomst og præsentation af dagens program v. fagkonsulent Anne Bisgaard Vase Status på studieretningsprojektet v. fagkonsulent Anne Bisgaard Vase Prøven i studieretningsprojektet v. undervisningskonsulent Søren Vagner, UVM Gruppearbejde om tilrettelæggelse af SRP på skolerne Frokost Studieretningsopgaven med mundtlig prøve v. Brian Krog Christensen, Silkeborg Gymnasium Vejledning i de større skriftlige opgaver v. Anne Bang-Larsen, Syddansk Universitet Opsamling og evaluering Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 3

4 Status på studieretningsprojektet - Hvad er det nye? - Opmærksomhedspunkter for lærere og ledelse: - De forberedende forløb - Basal videnskabsteori og metode - Innovation - Rammer og fagvalg - Problemformulering og opgaveformulering - Det skriftlige produkt - Projektperioden: 30 timers fordybelsestid og 20 timers undervisningstid Inputs til vejledning og FAQ Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 4

5 Det nye studieretningsprojekt Omdrejningspunktet for fordybelse og fagligt samspil i studieretningen Nyt er: Forberedende forløb støtter udviklingen fra elev til studerende Flerfaglige forløb som optakt til SRP tilsammen den nye røde tråd i det faglige samspil Innovation ny mulighed 20 t basal videnskabsteori og metode forstærket basis for samtale om metode Bredere fagsammensætning alle fag er SRP-fag Forstærket elevinddragelse gennem elevens formulering af problem Høj faglighed sikret gennem vejledernes formulering af en opgave Fast norm for vejledning (20 t) hjælp til alle Mundtlig præsentation evaluerer mundtlig formidling og sikrer autenticitet Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 5

6 Faglige mål for SRP afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom. Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag. Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 6

7 Forberedende flerfaglige forløb Forbereder trinvist eleven på den afsluttende SRP fra elev til studerende Omfang Udover dansk-historieopgaven og studieretningsopgaven planlægger skolen yderligere et antal flerfaglige forløb, som fremgår af studieplanen Hvor mange forløb er det? Formelt DHO + SRO + mindst ét. De faglige mål + diverse krav i læreplanen kvalificerer overvejelserne her Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 7

8 Krav til de forberedende flerfaglige forløb i læreplanen Naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag I de flerfaglige forløb forud for SRP skal arbejdes med: opstilling af problemformulering besvarelse af opgaveformulering almene og videnskabsrelaterede problemstillinger, som overskrider det enkelte fag basal videnskabsteori og faglig metode i et omfang på minimum 20 timer samspil mellem fag udvikling og vurdering af innovative løsningsforslag skriftlig og mundtlig fremstilling der peger frem mod SRP Alle fag kan inddrages skolens leder sikrer variation Skolen udarbejder en plan for progressionen i flerfaglige forløb samt for arbejdet med skriftlige og mundtlige kompetencer og basal videnskabsteori Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 8

9 DHO & SRO Dansk-historieopgaven - Udarbejdes i slutningen af 1g - Flerfaglig opgave i dansk og historie - Som optakt: et obligatorisk forløb i samarbejde mellem de to fag på minimum 10 timer i hvert fag - Skriftligt produkt og mundtlig evaluering - Den enkelte skole afgør omfanget af fordybelsestid til opgaven Opmærksomhedspunkt: Hvordan kan DHO og SRO tilrettelægges, så det forbereder både elever og lærere bedst muligt på SRP? Studieretningsopgaven - Sidste halvdel af 2g - Mindst et studieretningsfag - Flerfagligt forløb efterfulgt af - Flerfaglig opgave - Inkl. videnskabsteori og faglig metode knyttet til forløbets fag - Individuel besvarelse - Ca. 6-8 sider - Afsluttes med elevens fremlæggelse og dialog med vejlederne - Evaluering rettes fremad mod SRP - Skolen fastlægger rammerne: omfanget af fordybelsestid, fag Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 9

10 Basal videnskabsteori Signaler i læreplanen om omfanget Skal være praksisnært og forankret i det konkrete emne Kræver ikke faglig kompetence i filosofi, idehistorie el. lign. hos hverken lærere i de flerfaglige forløb eller bedømmere ved prøven Et krav i den mundtlige fremstilling og dialog, men ikke et krav i det skriftlige produkt Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 10

11 Basal videnskabsteori Signaler i læreplanen om omfanget Skal være praksisnært og forankret i det konkrete emne Kræver ikke faglig kompetence i filosofi, idehistorie el. lign. hos hverken lærere i de flerfaglige forløb eller bedømmere ved prøven Et krav i den mundtlige fremstilling og dialog, men ikke et krav i det skriftlige produkt Vigtigt med tydeliggørelse af, hvordan man på den enkelte skole arbejder med videnskabsteori Overvejelser fra et ledelsesperspektiv: Hvilken rolle spiller de enkelte faggrupper i skolens samlede plan? Hvordan kan man tale med faggrupperne om videnskabsteori og metode? Overvejelser fra et lærerperspektiv: Hvordan kan den enkelte faggruppe bidrage til arbejdet med videnskabsteori og metode? Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 11

12 Innovation Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag Som udgangspunkt følgende: 1. Undersøgelse af problem 2. Udarbejdelse af innovativt løsningsforslag 3. Vurdering af innovativt løsningsforslag Vil være naturligt, hvis elevens problemformulering og den stillede opgaveformulering lægger op til ovenstående Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 12

13 Innovation Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag Som udgangspunkt følgende: 1. Undersøgelse af problem 2. Udarbejdelse af innovativt løsningsforslag 3. Vurdering af innovativt løsningsforslag Vil være naturligt, hvis elevens problemformulering og den stillede opgaveformulering lægger op til ovenstående Et krav i de flerfaglige forløb, der leder op til SRP I selve SRP: ikke et krav, men en mulighed Der skal altid foreligge et afsluttende skriftligt produkt. Kravene til dette produkt er grundlæggende de samme som til SRP uden innovation Innovation som FIP-tema næste skoleår Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 13

14 Opmærksomhedspunkter ift. de flerfaglige forløb Spredning på fag og fakulteter Krav! Antal forløb Timetal i hvert forløb Tildelt fordybelsestid til de flerfaglige forløb Sammenhæng og kontinuitet både for lærere og elever Tilrettelæggelse af de flerfaglige forløb - som temadage aht sammenhæng i forløbet spredte timer aht kontinuitet i øvrige undervisning? Hvem skal vælge fag og indhold? Arbejdsformer og evaluering Produktkrav: Mdt. og skr. hver eneste gang? Variation efter indhold? Kompetencemål i forløb Et nyt kompetencemål pr forløb? Overdragelse fra det ene forløb til det næste Formativ evaluering af forløbene, herunder DHO og SRO Hvem samler op i ledelse/blandt lærerne? Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 14

15 Prøven i SRP Rammer Alle fag er SRP-fag Hovedregel: To fag Ét studieretningsfag og ét fag, eleven har på A-niveau Samtidig gives der mulighed for, at SRP kan skrives i: Ét fag på A-niveau En mulighed efter elevens ønske og vejlederens godkendelse Diverse krav i læreplanen kvalificerer overvejelserne Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 15

16 SRP: Et eller to fag? Flerfagligt: Hovedregel Som hovedregel skrives SRP i to fag Enkeltfagligt: En mulighed Ét fag godkendes af vejlederen efter en faglig dialog med eleven og efter en vurdering af, om det konkrete emne egner sig bedst som fler- eller enkeltfagligt projekt Også enkeltfaglige SRP skal give mulighed for at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder Eleven skal under prøven kunne argumentere for valget af fag, herunder for eventuelt valg af ét fag Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 16

17 Vejlederens rolle Afklaring af flerfaglig/enkeltfaglig opgave skal ske i forhold til det konkrete projekt: Skolen sikrer, at vejlederne inden evt. valg af enkeltfagligt studieretningsprojekt har haft en faglig dialog med eleven om, hvorvidt området og problemstillingen bedst egner sig til et enkeltfagligt eller et flerfagligt projekt, og at vejlederne har gjort sig overvejelser om, hvorvidt kravene til, at eleven inddrager metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser ved den afsluttende mundtlige prøve, kan honoreres i et enkeltfagligt projekt. (Vejledningen, s. 13) Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 17

18 Problemformuleringen Skal indeholde en kort afgrænsning af den faglige problemstilling ved at angive: 1) hvad der skal undersøges og analyseres 2) hvilke materialer, der tænkes inddraget 3) hvilke faglige metoder, der forventes benyttet. Det forventes, at eleverne igennem de tidligere flerfaglige forløb har arbejdet med udarbejdelse af en problemformulering, således at eleverne med et mindre omfang af vejledning kan opstille en problemformulering for studieretningsprojektet. [ ] Problemformuleringen skal endvidere være tilstrækkeligt detaljeret til, at vejlederne på baggrund af problemformuleringens afgrænsninger og overvejelser kan udarbejde projektets opgaveformulering. (Vejledningen, s. 14) Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 18

19 Problemformuleringen Problemformuleringen er ikke eksaminationsgrundlag og ikke bedømmelsesgrundlag. Hvilken status har den så? Hvad hvis eleven ikke skriver en problemformulering? Vejleder(ne) formulerer på baggrund af elevens problemformulering den endelige opgaveformulering. Det følger heraf, at prøven kan ikke komme i gang, uden at eleven har afleveret en problemformulering. Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 19

20 SRP Hvornår Projektperioden: altid i tidsrummet 1. marts 15. april 50 timer fordelt på 10 skoledage 20 timer heraf er undervisningstid, 30 timer er fordybelsestid Forud for projektperioden: - Proces for valg af fag, herunder enkelt-/flerfagligt projekt - Aflevering af problemformulering Denne fase bør ikke være for omfattende, men dog tilstrækkelig til, at elevens valg af fag, herunder om projektet skal være enkeltfagligt eller flerfagligt, kan ske på et oplyst grundlag. (Vejledningen, s. 13) Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 20

21 Opgaveformuleringen Udarbejdes af vejleder(ne) Udlevering markerer begyndelsen på selve projektperioden på de 10 dage Ikke krav til bestemt opbygning kan være forskellige taksonomier og traditioner i fagene Tager udgangspunkt i elevens problemformulering, men en balancegang mellem det forventede og det uventede Tydeliggør og afgrænser projektet og viser, hvad forventningen til arbejdet er Skal sikre, at der er mulighed for, at de faglige mål for studieretningsprojektet opfyldes Skal indeholde noget for eleven ukendt, således at hele besvarelsen ikke kan udarbejdes på forhånd Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 21

22 Det skriftlige produkt - Omfatter blandt andet forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og et dansksproget resume - Skal have et omfang på normalsider a 2400 enheder - Visse fag benytter ikke normalsidebegrebet, og hvor en væsentlig del af fagets kommunikation foregår i fx symbolsprog - I disse fag kan man vurdere omfanget skønsmæssigt ud fra, hvad materialet fylder. Undertiden omtales dette som en-side-er-en-side - Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende medregnes ikke i omfanget - Ikke et krav, at det skal indeholde basale videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, men det er en mulighed Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 22

23 De 20 timers undervisningstid Skal sikre, at alle elever kan få hjælp og vejledning til struktur og indhold i SRP Skal give vejlederne mulighed for at følge elevernes selvstændige arbejdsproces tæt Som udgangspunkt arbejder eleverne på skolen med lærertilstedeværelse i de 20 timers undervisningstid i projektperioden MEN: Vil normalt ikke være muligt eller forventeligt, at alle elevens vejledere er til stede i alle 20 timer, men der skal være mulighed for, at eleven kan få hurtig adgang til relevante lærere De 20 timers undervisningstid kan f.eks. benyttes til: -vejledning af eleverne enkeltvis eller i grupper -skriveværksteder -gennemførelse af eksperimentelt arbejde. Den enkelte elev har ikke krav på 20 timers individuel vejledning Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 23

24 Fra projektperiode til mundtlig eksamination I perioden fra aflevering af det skriftlige produkt og frem til den mundtlige eksamination må vejlederne ikke overfor eleven kommentere studieretningsprojektets skriftlige produkt eller vejlede den enkelte elev i det tilknyttede faglige område. (Læreplanen, stk ) Efter afleveringen af det skriftlige produkt som afslutningen på studieretningsprojektet må elevens vejledere ikke vejlede frem mod den afsluttende mundtlige prøve, f.eks. ved at kommentere fejl og mangler ved det skriftlige produkt. (Vejledningen s. 18) Hvad må man godt for ikke at efterlade eleverne i et vakuum i perioden fra opgavens aflevering til den mundtlige prøve: Skolefælles aktiviteter, fx elevcafe med arbejde på talepapir Skolefælles undervisning / gode råd / workshop om mundtlig præsentation etc. Men altså ikke den enkelte vejleder og det konkrete projekt Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 24

25 Gruppedrøftelser De flerfaglige forløb 1. Hvordan har I på skolerne tilrettelagt de flerfaglige forløb, der leder op til SRP? 2. Har I justeret i de flerfaglige forløb ift. sidste skoleår? 3. Skitser kort jeres erfaringer med DHO 4. Hvordan tilrettelægger I SRO i 2g? 5. Hvilke flerfaglige aktiviteter planlægger I for de kommende 3g-elever Opmærksomhedspunkter 1. Hvordan sikres erfaringsudveksling om de flerfaglige forløb, skriftlig progression og videnskabsteori i faggrupperne og i klasseteams? 2. Hvordan sikres kontinuitet for både elever og lærere i arbejdet med de flerfaglige forløb? 3. Hvordan etableres et fælles sprog om videnskabsteori og metode på skolen? 4. Hvordan klædes eleverne bedst på til at kunne træffe et oplyst valg af fag? 5. Hvordan kan de 20 timers undervisningstid i projektperioden bruges bedst i forhold til forskellige elevgrupper? Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 25

26 Vejledning til læreplan og FAQ om SRP Send meget gerne forslag til Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019 Side 26

FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding

FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding FIP17-68a/b Studieretningsprojektet - stx FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet

Læs mere

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Det er teamets opgave at sikre, at klassen møder både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag i de flerfaglige forløb. Det er dog ikke

Læs mere

3.g-studieplan for klasse: 3f_. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt.

3.g-studieplan for klasse: 3f_. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. 3.g-studieplan for klasse: 3f_ Studieretning: Samfund og erhverv Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF8 Studietur til ind- eller

Læs mere

Studieretningsprojektet, stx

Studieretningsprojektet, stx Studieretningsprojektet, stx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Studieretningsopgave Regler og praktiske. oplysninger

Studieretningsopgave Regler og praktiske. oplysninger Studieretningsopgave 2019 Regler og praktiske oplysninger Fra d.28.1 1.3 skal du udarbejde en studieretningsopgave, SRO. Formål - Træning til studieretningsprojektet. - At arbejde med basal videnskabsteori

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

NAG Progressionsplan for flerfaglige forløb

NAG Progressionsplan for flerfaglige forløb NAG 2017-2020 Progressionsplan for flerfaglige forløb 1 Flerfaglige forløb pa NAG Indledende bemærkninger Alle fag er forpligtede på fagligt samspil dels i form af deltagelse i flerfaglige forløb, dels

Læs mere

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i tekniske eux-forløb Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Hvorfor erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i eux-forløb? Øget sammenhæng

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger Studieretningsprojekt 2018 Regler og praktiske oplysninger Fra d. 6. til d. 20. december 2018 skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet i 3.g er den største skriftlige opgave

Læs mere

Skriftlighed i græsk og latin

Skriftlighed i græsk og latin Skriftlighed i græsk og latin FIP i græsk og latin, 23. marts 2017 Workshop Disposition Reformens fokus på skriftlighed Skrivning i græsk og latin - Skrivning som faglig formidling - Skrivning som del

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Siden sommeren 2010 har alle 1. g'ere afviklet en del af deres elevtid på skolen. Fra 2011 gælder det også 2. g'erne, og fra skoleåret 2012-2013 har alle skolens

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

2.g-studieplan for klasse: 2.y. Studieretning: Musik/EN A eller MAT A. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt.

2.g-studieplan for klasse: 2.y. Studieretning: Musik/EN A eller MAT A. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. 2.g-studieplan for klasse: 2.y Studieretning: Musik/EN A eller MAT A Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF4 International Dag Emne:

Læs mere

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts Velkommen FIP Teknikfag 23-03-2017 FIP Teknikfag marts 2017 1 Dagens program 10.00 10.30 Intro til dagen 10.30 11.30 Produktudvikling i grundforløbet 11.30 12.15 Tekniklærerforeningen 12.15 13.15 Frokost

Læs mere

DHO-plan til lærerne

DHO-plan til lærerne DHO-plan til lærerne 2017-18 For langt de fleste elever er DHO første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling. Fra grundskolen er de vant til at arbejde projektorienteret, skrive synopser

Læs mere

2.g-studieplan for klasse: 2.e. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Kompetencemål Produktkrav Evaluering

2.g-studieplan for klasse: 2.e. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Kompetencemål Produktkrav Evaluering 2.g-studieplan for klasse: 2.e Studieretning: Samfund og erhverv Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF4 International Dag Emne:

Læs mere

På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018)

På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018) På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018) Indhold Flerfaglige forløb fra bekendtgørelsen... 2 Flerfaglige forløb på Frederiksborg Gymnasium og HF... 2 PT1: Foråret 1.g DHO... 3 PT2: Efteråret

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP

Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP Alle stx-elever skal i slutningen af deres gymnasieforløb udarbejde et studieretningsprojekt, SRP. Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP

Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP Progression i flerfagligt samarbejde frem mod SRP Alle stx-elever skal i slutningen af deres gymnasieforløb udarbejde et studieretningsprojekt, SRP. Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to

Læs mere

Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019

Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019 Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019 Tankerne bag SOP Kommissoriet for læreplansarbejdet 2016 SRP erstattes i hhx og htx af SOP SOP er kulminationen på studieområdet ( fusion af SRP og DIO) SOP-skriveperioden

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Elevvejledning til SRO

Elevvejledning til SRO Elevvejledning til SRO Introduktion I løbet af din gymnasietid skal du have en række tværfaglige forløb, der på forskellig måde skal forberede dig til at skrive dit studieretningsprojekt (SRP) i 3. g.

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven (SRO) i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Tilføj hjælpelinjer: Dansk-historieforløb

Tilføj hjælpelinjer: Dansk-historieforløb Dansk-historieforløb Dansk-historieforløb Introduktion og uddybning af nye rammer og regler herfor Ikke fokus på stilladsering af det skriftlige produkt() DHO i kontekst historie A: I slutningen af 1.g

Læs mere

kast-brande Gymnasium SSO: Skoleåret Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf,

kast-brande Gymnasium SSO: Skoleåret Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf, kast-brande Gymnasium Elevmanual til Større skriftlig opgave 2. Hf, 2018-2019 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om og forløbet s. 3 II. Datoliste for SSO 2018-2019 s. 7 III. Generelt om en større skriftlig

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium,

Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium, Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium, se også https://slotshaven-studieportal.dk/forside/studieomraadet-hhx/hhx-2018-2021/so1-digitalisering/ SO1: Digitalisering og Markedsanalyse Progression: produkt

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Hjælp til SO-prøven 2014

Hjælp til SO-prøven 2014 BILAG Hjælp til SO-prøven 2014 Prøveform og PowerPoint OM PRØVEN SO står for StudieOmrådet og dækker over alt det, man skal kunne som studerende, som ikke hører til et bestemt fag. Studieområdet skal gøre

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Større skriftlige opgave, hf

Større skriftlige opgave, hf Større skriftlige opgave, hf Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasiekontoret, marts 2019 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Større skriftlige opgave, hf

Større skriftlige opgave, hf Større skriftlige opgave, hf Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2018/2019 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i merkantile eux-forløb

Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i merkantile eux-forløb Informationsmøde om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i merkantile eux-forløb Erik Engel, Claus Faber Timm og Rasmus Schou Christensen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Erik Engel, Claus Faber

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Projektforløb med innovativ sigte. Arbejdsformer som understøtter produktiv læring.

Projektforløb med innovativ sigte. Arbejdsformer som understøtter produktiv læring. Studieplan for studieområdet på HHX 2017-2020 HHXG3cg19 Opdateret august 2019 Forløb og placering SO1 Innovation 1. semester Uge 46 Fag og timer Tema Indhold Arbejdsformer, metode og produkt Virksomheds-

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2016 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra torsdag den 8. december

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Over sigt Særlige forløb og skriftlige opgaver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Oversigt over særlige forløb og skriftlige opgaver mv. på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2012/13 STX AT forløb

Læs mere

FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock

FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock Undervisningsportfolio Hele skoleåret/kurset Prøveportfolio Slutningen af skoleåret/kurset Til prøven Elev og lærer

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

1. Semester (efterår 2011):

1. Semester (efterår 2011): Ordrup Gymnasium 2011-12 2g- Studieplan for klasse: y 10-13 Studieretning: MU/SP, EN, Sa_ Der anvendes 94 af i alt 100 lektioner = 6 lektioner som buffer i 2g. 1. Semester (efterår 2011): Uge Emne Fællesfagligt/flerfagligt

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Indledning Det nye i Ny Skriftlighed er, at der i bekendtgørelsen anlægges et bredere og mere helheds- og procesorienteret syn på skriftlighed. Foruden læreplanernes fagvinkel,

Læs mere