Finansiel politik - Glostrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel politik - Glostrup Kommune"

Transkript

1 Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april

2 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE FORMÅL FINANSIERINGSSTRATEGI OVERORDNET STRATEGI Låneoptagelse Omlægning og afdækningsstrategi Valutarisiko Renterisiko Styringsinstrumenter Leasing...8 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS LIKVIDE MIDLER FORMÅL INVESTERINGSSTRATEGI Løbende forvaltning af investeringsporteføljen Aktivtyper Risikovurdering og -rammer for aktivtyper Likviditet...9 FÆLLES FOR FINANSIEL POLITIK KOMPETENCEFORDELING MODPARTSRISIKO RAPPORTERING OG KONTROLRUTINER BILAG...11 Bilag 1: Vurdering af attraktiviteten ved finansiering i fremmed valuta Bilag 2: Renterisikoen ved forskellige typer af lån Bilag 3: Eksempler på Finansielle instrumenter Slettet: 3 Slettet: 5 Slettet: 5 Slettet: 5 Slettet: 5 Slettet: 6 Slettet: 7 Slettet: 7 Slettet: 8 Slettet: 8 Slettet: 8 Slettet: 9 Slettet: 9 Slettet: 9 Slettet: 9 Slettet: 9 Slettet: 9 Slettet: 9 Slettet: 10 Slettet: 10 Slettet: 10 Slettet: 10 Slettet: 11 Slettet: 11 Slettet: 13 Slettet: april

3 Resumé Formål Denne politik fastlægger de rammer, herunder den risikoprofil, indenfor hvilken den aktive pleje af Glostrup kommunes rentebærende aktiver og passiver skal foretages med henblik på maksimering af afkastet og begrænsning af de finansielle omkostninger. Politikken skal sikre kommunen et stadigt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens to porteføljer. Politikken skal synliggøre den politiske og den administrative kompetence der gælder for området. Gæld Gæld virker begrænsende på kommunens handlemuligheder. Gældsætning skal derfor kun bringes i anvendelse, hvor dette anses for nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt. Optagelse af lån skal så vidt muligt begrænses til finansiering af langvarige aktiver. I forbindelse med ældreboliger, er lånefinansiering et anerkendt og benyttet redskab, som også Glostrup Kommune anvender. I den daglige drift kan kreditter i pengeinstitut og/eller kreditforeninger anvendes. Formål: Valuta: Formålet med kommunens gældspleje er at minimere finansieringsomkostninger vedrørende kommunens gæld, sammenholdt med ønsket om en forudsigelig udvikling i ydelserne til afvikling af gælden og dermed opnå budgetsikkerhed. Rammerne for valg af valuta er som følgende Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK 50%-100% EUR >0.05% 0%-50% CHF >1% 0%-30% For optagelse af gæld i udenlandsk valuta gælder, at der skal være en besparelse på renten i forhold til niveauet i Danmark. Der kan således optages eller konverteres lån til EUR, hvis renteforskellen er større end 0,05 %-point. EURandelen må udgøre op til 50 % af den samlede låneportefølje. CHF kan udgøre en maksimal andel på 30 % af den samlede gæld, og dette kan kun ske, hvis renteniveauet i CHF er min. 1,00 %-point lavere end i DKK. Ligeledes fremgår det, at lån i DKK skal udgøre mellem 50 % og 100 % af den samlede gæld. 24. april

4 Rente: Rammerne for valg af fast eller variabel rente er som følgende Andel Fast 50%-100% Variabel 0%-50% Af hensyn til ønsket om forudsigelig udvikling i ydelserne skal andelen af fastforrentet lån udgøre min. 50 %. En rentebinding under 12 måneder anses for at være variabel. Løbetid: Valg af løbetider og afdragsprofil fastlægges på grundlag af kommunens langfristede økonomiske situation. Aktiver Glostrup Kommune ønsker det bedst mulige afkast af sine likvide aktiver indenfor valgte risikoniveau. Den finansielle politik på kommunens aktivside fastlægger nogle generelle retningslinier i forbindelse med placering af overskudslikviditet og pleje af kommunens aktiver, herunder kontanter, obligationer og investeringsbeviser. Politikken skal således sikre, at en aktiv investeringsprofil giver kommunen et afkast der er større end indlånsrenten på kommunens hovedkonto, under hensyntagen til politikkens rammer og risici. Formål: At sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder kommunens fastsatte investeringsramme. Aktivgrupper: Investeringsportefølje Andel Dansk stats- og realkreditobligatoner % Højrente- og virksomhedsobligationer 0 % Aktier 0 % Kompetencer Generelt: Da beslutninger om tilpasning af gælds- og obligationsporteføljen skal kunne træffes med relativ kort varsel på grund af hurtige ændringer af kapitalmarkedet, er kompetencen delegeret til Økonomichefen, dog jf. afsnit april

5 Politik for aktiv styring af kommunens gældsportefølje 1.0 Formål Formålet med nærværende politik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Glostrup Kommunes lån, herunder rammer for en aktiv bearbejdning af de risici, der er forbundet med Glostrup Kommunes gæld. Styringspolitikken har endvidere til formål at sikre, at Glostrup Kommune har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med Glostrup Kommunes låneportefølje. Målet er gennem en aktiv og effektiv - låneoptagelse - lånestyring at minimere Glostrup Kommunes finansieringsudgifter indenfor rammerne i nærværende politik samt gældende lovgivning. 2.0 Finansieringsstrategi Danmark står p.t. udenfor ØMU en; men på valutaområdet er der indgået en fastkursaftale (ERM2-aftalen) imellem Danmark og ØMU-landene om at den danske krone kun må svinge med +/- 2,25% omkring centralpariteten på 7,46038 overfor EUR. Denne aftale er baseret på de aktuelle økonomiske forhold, og kan således ændres hvis der sker en ændring i de økonomiske forhold. Danmarks nuværende stilling udenfor ØMU en indebærer, at der er et beskedent rentespænd til Euroland. For lande udenfor Euroland, deriblandt Schweiz, kan der observeres lavere finansieringsrenter. På grundlag af Nationalbankens fastkurspolitik, samt muligheden for at opnå en lavere rente ved optagelse af lån i udenlandsk valuta, kan Glostrup Kommune benytte valutafinansiering inden for rammerne fastlagt i nærværende politik. Der benyttes både fast og variabel finansiering, og fordelingen heriblandt kan aktivt justeres indenfor politikkens rammer. 3.0 Overordnet strategi Finansiering dels i DKK og dels i lavt forrentede valutaer anses for optimal under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med lån i fremmed valuta. Følgende hovedprincipper følges: Lavest mulig rente og begrænset valutakursrisiko. 24. april

6 A) Valuta: Rammerne for finansieringsvaluta fremgår af nedenstående tabel Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK 50%-100% EUR >0.05% 0%-50% CHF >1% 0%-30% For optagelse af gæld i udenlandsk valuta gælder, at der skal være en besparelse på renten i forhold til niveauet i Danmark. Det er foruden DKK valgt at medtage muligheden for CHF- og EUR-finansiering, da de historisk set har været favorable finansieringsvalutaer. Der kan således optages eller konverteres lån til EUR, hvis renteforskellen er større end 0,05 %-point. EUR-andelen må udgøre op til 50 % af den samlede låneportefølje. CHF kan udgøre en maksimal andel på 30 % af den samlede gæld, og dette kan kun ske, hvis renteniveauet i CHF er min. 1,00 %-point lavere end i DKK. Ligeledes fremgår det, at lån i DKK skal udgøre mellem 50 % og 100 % af den samlede gæld. B) Rente: Rammerne for fordeling mellem fast og variabel rente Andel Fast 50%-100% Variabel 0%-50% Den variable del af gælden må hermed udgøre mellem 0% og 50%, mens låneporteføljen som minimum skal have en fastrente-andel på 50%. En rentebinding under 12 måneder anses for at være variabel. De her opstillede fordelinger mellem fast og variabel rente skal betragtes, når der er taget hensyn til afdækning med finansielle instrumenter. Som eksempel kan der anvendes 100 % underliggende variabel finansiering, mens den ønskede renteafdækning opnås ved hjælp af caps og renteswaps. I den endelige beslutning om bl.a. fast eller variabel rente samt valg af løbetid, tages der udgangspunkt i kommunens aktuelle økonomiske situation. Beregningerne som ligger til grund for overholdelse af de fastsatte porteføljeandele både vedrørende rente- og valutafordeling er baseret på den til enhver tid værende restgæld beregnet med kursen på optagelsestidspunktet. Gældsporteføljen vil omfatte lån med porteføljeovervågning. Det betyder, at eksempelvis ældreboliglån ikke er omfattet af de finansielle retningslinier. 3.1 Låneoptagelse Gæld virker begrænsende på kommunens handlemuligheder. Gældsætning skal derfor kun bringes i anvendelse, hvor dette anses for nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt. Lån optages i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning. Valg af løbetider og afdragsprofil fastlægges på grundlag af kommunens langfristede økonomiske situation og godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Lån optages ud fra følgende regler: 24. april

7 Lån hjemtages i god tid for at sikre at den nødvendige likviditet er på plads Lån optages med en løbetid og en afdragsprofil, som opfylder kravene i Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v., 8, stk. 1 og 2. Lån adskilles i en likviditetsdel og en rentedel. - Likviditeten hjemtages altid, hvor den er billigst. Likviditeten hjemtages som udgangspunkt til variabel rente. - Finansielle instrumenter anvendes til at styre rentebindingen. 3.2 Omlægning og afdækningsstrategi Omlægning af låneporteføljen foretages, når Glostrup Kommune vurderer det hensigtsmæssigt i samråd med sin finansielle rådgiver og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Der kan benyttes finansielle instrumenter til at foretage omlægning af låneporteføljen, idet brug af finansielle instrumenter giver Glostrup Kommune øget fleksibilitet til at foretage en aktiv styring. Markedet for finansielle instrumenter er præget af høj effektivitet, hvilket bevirker, at låneporteføljen hurtigt kan tilpasses, når en omlægning ønskes. 3.3 Valutarisiko Glostrup Kommunes låneportefølje kan indeholde valutafinansiering, hvorfor der potentielt eksisterer en valutarisiko. Andelen af valutafinansiering afgøres (under hensyntagen til rammerne i afsnit 3.0) på baggrund af en vurdering af rentespændet imellem DKK-finansiering og valutafinansiering, set i forhold til valutakursens historiske udsving og forventede fremtidige udvikling. Konkret foretages vurderingen på baggrund af break-even beregninger. Et eksempel på en vurdering fremgår af bilag 1. Tabsrisikoen ved valutafinansiering styres ved, at der fastsættes et stop-loss. Dette stop-loss fastsættes som en vis procent, der trækkes fra en beregnet break-even kurs. Der er redegjort nærmere for anvendelsen af stop-loss princippet i bilag 1, hvor de procentfradrag, der anvendes i Glostrup Kommune til styring af risikoen, ligeledes er angivet. 24. april

8 3.4 Renterisiko Glostrup Kommune har langfristet gæld, som er baseret på såvel fast som variabel rente. Fordelingen af gælden på fast og variabel rente afhænger af den fastsatte overordnede ramme jf. afsnit 3.0 indenfor hvilken der foregår optimering. Denne optimering har baggrund i analyser af rentekurven og forventninger til den fremtidige renteudvikling. Optimeringen foregår i samarbejde med Glostrup Kommunes finansielle rådgiver. Beslutningen om en omlægning er dog udelukkende Glostrup Kommunes egen og baseres på en forventningsdannelse genereret udfra information fra finansielle institutioner. Hensigten med at styre fordelingen imellem fast og variabel rente indenfor ovennævnte ramme er at sikre, at låneporteføljen til stadighed styres med udgangspunkt i en porteføljebetragtning. Der er i bilag 2 redegjort for renterisikoen ved hhv. variabelt forrentede lån og fastforrentede lån, med eller uden konverteringsmulighed. 3.5 Styringsinstrumenter Finansielle instrumenter kan benyttes af Glostrup Kommune i henhold til Kapital 2, 11, i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.. Glostrup Kommune anvender ud over sædvanlig omlægning af lån også finansielle instrumenter i den finansielle styring, idet styringen dermed bliver mere fleksibel. Glostrup Kommune anvender primært valuta- og renteswaps til omlægning af lån fra én valuta til en anden og til omlægning af rentevilkår, fx. fra variabel til fast rente. Yderligere kan der anvendes renteoptioner til at sikre finansieringsrenten i perioder med stor usikkerhed og valutaforretninger til at sikre betalinger på lån i valuta. Fælles for anvendelsen af ovennævnte finansielle instrumenter er, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtelse vedrørende Glostrup Kommunes gæld. Indgåelse af det finansielle instrument skal således kunne henføres til en konkret forpligtelse/et lån. 3.6 Leasing Leasing kan foretages på relevante områder jf. de altid gældende bestemmelser i Kasseog Regnskabsregulativet. 24. april

9 Politik for aktiv styring af kommunens likvide midler 4.0 Formål Glostrup Kommune har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder kommunens fastsatte investeringsramme. 4.1 Investeringsstrategi Optimering af afkastet på kommunens likvide midler under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko. Afkastet fremkommer af renteindtægter og kursreguleringer. 4.2 Løbende forvaltning af investeringsporteføljen Kommunen vil placere likvide midler ud fra en rådgivningsbaseret aftale med et pengeinstitut, hvor kommunen tager beslutning om ændringer i aktivsammensætningen ud fra de fastlagte investeringsrammer. 4.3 Aktivtyper Udgangspunktet for Glostrup Kommunes investeringer er den kommunale styrelseslov 44, der siger, at overskydende likviditet skal indsættes i et pengeinstitut eller placeres i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, som fondes midler kan anbringes i. Disse regler fremgår af Bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. (BEK nr. 367 af 11/05/2004) 4.4 Risikovurdering og -rammer for aktivtyper Ved placering af overskudslikviditet tages der hensyn til det fremtidige behov for investeringshorisont. I denne vurdering vil den samlede eksisterende investeringsporteføljes varighed indgå, ligesom der foretages en vurdering af kommunens økonomiske situation og fremtidige behov for likvide midler. Rammerne for valg af investeringsportefølje Investeringsportefølje Andel Indskud på aftalekonti % Dansk stats- og realkreditobligatoner 0-100% Højrente- og virksomhedsobligationer 0 % Aktier 0 % Glostrup Kommune har også mulighed for kontant placering. 4.5 Likviditet Reinvestering af rentebetalinger og udtræk fra investeringsporteføljen geninvesteres som udgangspunkt, medmindre den økonomiske situation tilsiger andet. 24. april

10 Fælles for finansiel politik 5.0 Kompetencefordeling Kommunalbestyrelsen vedtager Glostrup Kommunes finansielle politik vedrørende gælds- og obligationsporteføljen. Beslutninger om tilpasning af eksisterende og godkendte gældsforhold samt størrelsen af den samlede obligationsportefølje skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Beslutningskompetencen i Glostrup Kommune er derfor tilrettelagt sådan, at Glostrup Kommune er i stand til at træffe hurtige beslutninger på området, hvilket understøtter en hensigtsmæssig aktiv styring. 1. Økonomichefen er bemyndiget til at tage beslutninger om tilpasning af eksisterende og godkendte gældsforhold samt størrelsen af den samlede obligationsportefølje, herunder tilpasning af løbende likviditetsbeholdning. 2. I tilfælde af fravær af Økonomichefen, er Viceøkonomichefen bemyndiget til at træde i dennes sted. 3. Kommunaldirektøren vil i alle situationer kunne træffe beslutning om dispositionerne. Kompetencen gives til de nævnte, og altid 2 i forening. 6.0 Modpartsrisiko Glostrup Kommune indgår udelukkende transaktioner, hvor der påtages modpartsrisiko, med de finansielle institutioner, som har en god kreditrating. Som god rating forstås minimum A2 (Moody terminologi). 7.0 Rapportering og kontrolrutiner Økonomisk Forvaltning orienterer halvårligt Økonomiudvalget om omlægninger o.l., der er gennemført i medfør af denne politik. Økonomiudvalget modtager i 1. kvartal en samlet redegørelse for udviklingen i gældsog obligationsporteføljen i det foregående år, herunder om det beregnede økonomiske resultat. I samme forbindelse revurderes Glostrup Kommunes finansielle politik. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revurdering i Økonomiudvalget på andre tidspunkter i løbet af året. 24. april

11 Bilag Bilag 1: Vurdering af attraktiviteten ved finansiering i fremmed valuta Nærværende bilag vedrører styring af den valutarisiko, der er forbundet med Glostrup Kommunes finansiering i anden valuta end DKK. I afsnit 3.2 benyttes begreberne "Break-even" og "Stop-loss". Ved disse begreber forstås respektivt følgende: Break-even: break-even er det niveau for valutakursen, hvor finansieringsomkostningerne ved valutafinansiering har samme størrelse som en tilsvarende finansiering i DKK. Stop-loss: stop-loss er det niveau for valutakursen, hvor kommunen skal overveje om kommunen stadig vil have valutafinansiering. Med andre ord fastsættes et valutakursniveau "før" break-even niveauet, hvor der skal tages stilling til om valutafinansieringen skal nedlukkes og finansieringen omlægges til DKK. I det nedenstående anføres eksempler på henholdsvis break-even beregning og stoploss beregning. EKSEMPEL: For en 5-årig CHF-finansiering er finansieringsrenten 3,02% og for en tilsvarende DKKfinansiering er finansieringsrenten 4,55%. Denne renteforskel medfører at valutakursen kan ændres fra nuværende 4,52 til 4,87 (på sluttidspunktet) før end der er break-even imellem finansieringsomkostningerne i CHF og DKK. Er valutakursen under dette niveau vil der være en rentebesparelse ved CHF-finansiering. Break-even valutakurs niveauet er således her beregnet til 4,87. Om dette niveau er højt og CHF-finansiering dermed attraktiv kan bl.a. vurderes ved at betragte nedenstående historik for valutakursen May-97 May-98 May-99 May-00 May-01 May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May-07 CHFDKK (Quote) (L) I det tilfælde, at Glostrup Kommune vurderer at break-even niveauet er højt og derfor omlægger en del af finansieringen til CHF, beregnes efterfølgende et stop-loss niveau. Stop-loss niveauet beregnes som en vis andel fratrukket break-even niveauet. 24. april

12 Dette fradrag er defineret i nedenstående tabeller: EUR CHF Restløbetid Stop-loss Restløbetid Stop-loss 0-10 år år år år år år år år år 0.50 NB: for øvrige valutaer bestemmes satserne ved den konkrete optagelse eller omlægning af lån. Ydermere bør stop-loss niveauet revurderes, hvis rentespændet ændres markant. Restløbetiden vedrører, hvor lang tid der er tilbage af lånet eller swappen, mens den angivne sats for stop-loss skal tolkes som den sats, der skal fratrækkes break-even niveauet. Med reference til ovenstående break-even beregning betyder det, at økonomiudvalget skal tage stilling til om lånet skal omlægges fra CHF-finansiering til DKK-finansiering, hvis valutakursen når 4,87 minus 0,10, det vil sige 4,77. (Her er forudsætningen, at finansieringen har en løbetid på 5 år, og at der er gået 2 år siden finansieringen i CHF blev optaget fradraget er dermed 0,10). 24. april

13 Bilag 2: Renterisikoen ved forskellige typer af lån Den løbende styring har udgangspunkt i følgende syn på renterisiko: Renterisikoen på et lån afhænger af, om lånet er fast eller variabelt forrentet, men uafhængigt af dette vil der altid eksistere en renterisiko jf. nedenstående. Endvidere afhænger renterisikoen af om lånet indeholder en mulighed for at konvertere. Dette medfører, at lån risikomæssigt kan inddeles i tre kategorier, hvilke følger nedenstående: 1) Variabelt forrentet lån Renterisikoen på et variabelt forrentet lån benævnes fixingrisikoen og er risikoen for, at renten er steget næste gang renten fixes/fastsættes for en 3, 6, 9 måneders- eller anden kort periode. Risikoen vedrører således størrelsen af den konkrete fremtidige rentebetaling. 2) Fast forrentet lån uden konverteringsmulighed Renterisikoen på et fast forrentet lån benævnes kursrisikoen/nutidsværdirisikoen og er risikoen for, at værdien af lånets restgæld ændres ved en renteændring. Et fastforrentet ikke konverterbart lån vil således have en højere restgæld/indfrielseskurs ved et rentefald og en lavere restgæld/indfrielseskurs ved en rentestigning. Risikoen vedrører således ikke en konkret betaling, men en ændring i værdien af restgælden. Er et lån eksempelvis optaget til 5% og renten på opgørelsestidspunktet er 6% er kursen på lånet under 100, hvorfor lånet kan indfries til under kurs ) Fast forrentet lån med konverteringsmulighed Renterisikoen på et fast forrentet lån med konverteringsmulighed er i dens form analog til risikoen beskrevet under 2) dog med den forskel at lånet kan indfries til kurs 100. Når lånet indeholder konverteringsmuligheden er låntager dermed sikret, at restgælden kun kan stige i begrænset omfang. For at have denne sikkerhed betaler låntager en præmie i form af en betragtelig merrente. 24. april

14 Bilag 3: Eksempler på Finansielle instrumenter Renteswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller fra variabel til fast rente. Valutaswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale fast eller variabel rente i en valuta og modtage fast eller variabel rente i en anden valuta. En valutaswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra en valuta til en anden valuta. FRA: En FRA er en aftale om fastlåsning af en rentesats i en fremtidig periode, typisk 3 eller 6 måneder. En FRA anvendes derfor til at fastlåse den variable rente i en fremtidig 3 eller 6 måneders periode. Cap: En cap er en forsikring mod at renten stiger over et aftalt niveau. En cap benyttes derfor til at sikre sig at finansieringsrenten kun kan stige til et aftalt niveau, mens potentialet for en lavere finansieringsrente opretholdes. En cap kan således betragtes som en forsikring mod rentestigninger. Collar: En collar har samme funktion som en cap, men ved en collar lægges der ikke kun et låg over finansieringsrenten, men også en bund under finansieringsrenten. Der opnås således at finansieringsrenten kan svinge indenfor en fastsat grænse. En collar er derfor billigere end en cap, fordi finansieringsrenten ikke kan falde ubegrænset. Valutatermin: En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i en valuta mod betaling af et beløb i en anden valuta på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En valutaterminsforretning kan derfor anvendes til at fastlåse valutakursen på et fremtidigt afdrag på finansiering i udenlandsk valuta. Valutaoption: En valutaoption er en ret til at indgå salg eller køb af valuta på et fremtidigt tidspunkt. Swaption: En swaption er en ret til at indgå i en renteswap på et fremtidigt tidspunkt. Strukturerede produkter: Strukturerede produkter er sammensatte produkter af ovennævnte typer af finansielle instrumenter. 24. april

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere