Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Likviditetsstrategi Beslutningskompetence Bankaftaler Overskudslikviditet Etik Modpartsrisiko Rapportering Finansieringsstrategi Beslutningskompetencer Gældsplejeaftale Fast og variabel rente Låneoptagelse Valuta Finansielle instrumenter Modpartsrisiko Valg af metode til omlægning af lån Rapportering Sammenfattende risikomodel... 9 Acadre 14/27927, lb Side 2

3 1 Indledning Kommunens finanspolitik, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens administration til brug for den løbende håndtering af kommunens finansielle portefølje. Formålet med en finanspolitik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Aabenraa Kommunes finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler herunder en evt. obligationsbeholdning (aktivpleje) og af den langfristede gæld (passivpleje) under hensyntagen til de finansielle risici, man er villig til at påtage sig. Finanspolitikken har endvidere til formål at sikre, at Aabenraa Kommune har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens aktiv- og passivside. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger indenfor de nedennævnte rammer. Finanspolitikken vil løbende blive revideret i takt med udviklingen i de finansielle markeder og kommunens vurderinger af finansiel risiko, dog minimum en gang i hver valgperiode. På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt. 2 Likviditetsstrategi 2.1 Beslutningskompetence Omlægning af likviditeten foretages, når Aabenraa Kommune, eventuelt i samråd med rådgiver, vurderer det hensigtsmæssigt, og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Direktøren med ansvar for økonomiområdet bemyndiges til at placere overskudslikviditet i henhold til nedennævnte regler. I direktørens fravær erstattes denne af chefen med ansvar for likviditetsstyringen. Endvidere bemyndiges direktøren med ansvar for økonomiområdet til at indgå porteføljemanagementsaftaler (PM-aftaler) med forskellige kapitalforvaltere. Side 3

4 2.2 Bankaftaler Med henblik på styring af de daglige bankforretninger indgår kommunen en flerårig aftale med et pengeinstitut efter forudgående udbud. Formålet med udbud er at sikre bedst mulige vilkår med hensyn til service, renter, gebyrer m.v. Bankaftalen omfatter en kassekredit stillet til rådighed for kommunen. Kassekreditten er et redskab, der kan benyttes ved midlertidige likviditetsunderskud i kommunen. I tilfælde af at kassekreditten ikke er tilstrækkelig er administrationen med borgmesterens godkendelse bemyndiget til i en kort periode at hæve trækningsretten, forudsat at Økonomiudvalget efterfølgende orienteres. Placering af overskudslikviditet skal respektere indgåede bankaftaler og kan være en integreret del af kommende bankudbud. 2.3 Overskudslikviditet Hjemlen til placering af overskudslikviditet fremgår af styrelseslovens 44, der henviser til bekendtgørelsen om anbringelse af fondes midler. Aabenraa Kommunes revision har tilkendegivet, at nedenstående fordeling på aktivkategorier ikke strider mod hjemmelsgrundlaget. Aabenraa Kommunes overskudslikviditet 1 kan placeres således: Aktivkategori Minimum Maksimum Kontantkonto og aftaleindlån 0% 50% Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit 25% 100% og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO) Emerging Markets obligationer 0% 10% Disse 4 kan Virksomhedsobligationer (investment grade) 0% 25% maksimalt Virksomhedsobligationer (high yield) 0% 10% udgøre 25% Aktier 0% 15% Aabenraa Kommunes placering af likviditet i obligationer og investeringsforeninger kan risikomæssigt styres ved hjælp af begrebet varighed 2. Aabenraa Kommune skal have en afbalanceret risikoprofil, hvilket betyder at den maksimale varighed ikke må overstige 5. Når den samlede varighed gøres op, medtages såvel kontantindskud, aftaleindskud og placering i værdipapirer og investeringsforeninger. 1 Overskudslikviditet kan defineres som det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage. 2 Varighed udtrykker den gennemsnitlige løbetid på en obligation. Varigheden udtrykker samtidig den forventede kursfølsomhed, der er på en obligation ved en renteændring på 1 %. Varigheden som et kursfølsomhedsmål er relevant i forbindelse med risikostyring af en porteføljes markedsværdi. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil er obligationen/porteføljen, hvis renten ændrer sig. Lav varighed betyder lav risiko og dermed også mindre gevinstmulighed, mens høj varighed betyder højere risiko og større gevinstmulighed. Side 4

5 For at optimere overskudslikviditeten kan Aabenraa Kommune ved hjælp af obligationsbeholdningen foretage belåning mod sikkerhed i de købte obligationer også benævnt repo-forretninger. 2.4 Etik De finansielle anbringelser som Aabenraa Kommune foretager for eksempel via investeringsforeninger, må ikke placeres i virksomheder, der overtræder internationalt anerkendte normer i form af blandt andet FN-konventioner vedrørende: Våbenproduktion Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljøbeskyttelse Antikorruption En eventuel kapitalforvalter skal sikre sig, at selskaberne i en given investeringsforening overholder ovenstående før der investeres heri. Denne sikkerhed kan opnås ved at kapitalforvalterne har uafhængige screeningsbureauer til at gennemgå selskaberne. 2.5 Modpartsrisiko Forinden placering af overskudslikviditet ved bankindskud og aftaleindskud skal der foretages en modpartsrisikovurdering, idet indskudsgarantifonden alene garanterer for de første (ca kr.). Kommunen kan kun indgå aftaler med finansielle institutioner, der har en kreditvurdering på minimum A2 hos Moodys eller A hos Standard & Poors eller er medlem af Finansrådet. 2.6 Rapportering Økonomiudvalget orienteres i forbindelse med den kvartårlige økonomirapportering om den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen samt den forventede disponible likviditet ultimo regnskabsåret. Økonomiudvalget orienteres halvårligt om aktivporteføljen. Dette sker efter 2. kvartal og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Side 5

6 3 Finansieringsstrategi 3.1 Beslutningskompetencer Kommunernes mulighed for låneoptagelse er i væsentlig grad reguleret i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier m.v. Det fremgår heraf, at kommunerne kun i begrænset omfang kan optage lån. Beslutningen om optagelse af lån (jf. styrelseslovens 41), lånebeløbets størrelse og løbetid træffes af Byrådet. Beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over tid. Beslutningskompetencen i Aabenraa Kommune er tilrettelagt under hensyntagen til dette. Direktøren med ansvar for økonomiområdet træffer inden for strategiens rammer beslutning om lånetype (serielån /annuitetslån, fast/variabel rente og valuta). Beslutningen om omlægning af lån eventuelt via finansielle kontrakter træffes af direktøren med ansvar for økonomiområdet inden for strategiens rammer. Det er en forudsætning, at løbetiden på det nye lån ikke forlænges, og at restgælden ikke forøges ud over et eventuelt kurstab. Kompetencen gælder tilsvarende ved omlægning af lån, hvor Aabenraa Kommune har stillet garanti. Direktøren med ansvar for økonomiområdet meddeler kommunens formelle accept af påtvungne omlægninger af kommunegaranterede lån i almene boliger (der er igangsat med hjemmel i Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri nr. 253 af 11/ eller dennes afløser). Beslutning om omlægning af lån, hvor løbetiden forlænges træffes af byrådet. Såfremt der opstår situationer, hvor der skal træffes hurtige beslutninger, som følge af henvendelse fra kommunens finansielle rådgiver, er det nødvendigt at beslutningerne kan træffes også hvis direktøren med ansvar for økonomiområdet er fraværende. I direktørens fravær erstattes denne af chefen med ansvar for likviditetsstyring. Økonomiudvalget orienteres om enhver låneomlægning. Dette sker i forbindelse med den halvårlige orientering fra den finansielle rådgiver. Omlægning af porteføljen baseres på rådgivning fra ekstern rådgiver. 3.2 Gældsplejeaftale Kommunernes låntagning er ofte fordelt på flere låneformer og flere valutaer, og der anvendes i stigende omfang finansielle instrumenter til afdækning af risici. Der er desuden en stigende tendens til, at der fokuseres på hele låneporteføljen samt muligheden for at opnå en reduktion i finansieringsomkostningerne gennem omlægninger. Side 6

7 Direktøren med ansvar for økonomiområdet bemyndiges derfor til at indgå en gældsplejeaftale med en ekstern finansiel rådgiver. 3.3 Fast og variabel rente Variabelt forrentede lån må maksimalt udgøre op til 70 pct. af den samlede låneportefølje. I tider med lav rente og udsigt til rentefald øges andelen af variable lån, mens andelen af variable lån nedsættes i tider med udsigt til rentestigning af mere permanent karakter. Der lægges vægt på, at kommunens aktivportefølje og låneportefølje ses i sammenhæng, herunder at renterisikoen begrænses for aktiver og passiver set under et. Fast rente i låneporteføljen kan opnås ved brug af forskellige typer af lån og finansielle instrumenter. Aabenraa Kommune anvender fastrentelån, obligationslån og finansielle instrumenter. Ved brug af finansielle instrumenter betragtes det underliggende lån (variabelt forrentet) som et fundament, hvor det finansielle instrument er en overbygning, som anvendes til at opnå den eksponering kommunen ønsker, mht. fast rente og periode for rentebinding. Ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier kan kommuner alene indgå terminsforretninger, såfremt der foreligger en konkret forpligtigelse til at betale renter og afdrag henholdsvis modtage eller betale et beløb i euro. Der må ikke foretages gearing ved brug af de finansielle instrumenter ligesom der ikke må indgå optionselementer Lån og finansielle instrumenter skal til enhver tid kunne indfries helt eller delvis til markedsværdi. 3.4 Låneoptagelse I forbindelse med låneoptagelse indhentes tilbud på forskellige former for lån. Aabenraa Kommune kan foretage et rammeudbud vedrørende den forventede låntagning for en periode på op til 4 år. 3.5 Valuta Kommunens låneportefølje skal være sluteksponeret i enten danske kroner eller euro. Andelen af sluteksponerede lån i euro må maksimalt udgøre 50 % af en samlede låneportefølje. Side 7

8 3.6 Finansielle instrumenter Kommunen kan i henhold til lånebekendtgørelsens 10, stk. 3-5 anvende visse finansielle instrumenter. De finansielle instrumenter kan ifølge lånebekendtgørelsen kun anvendes i relation til direkte betalingsforpligtelser vedrørende kommunens gæld, og må ikke indeholde optionselementer. De instrumenter, der kan anvendes i Aabenraa Kommune, er: Simple renteswaps En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af et lån i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med fast rente omlægges til variabel rente og omvendt og eventuelt også til en anden valuta. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtelser. Eksempel: En kommune har optaget et fast forrentet lån, hvor kommunen betaler en årlig rente på 5 %. Lånet ønskes omlagt til et variabelt lån med 3 måneders renteperioder. Kommunen indgår derfor en swapaftale, hvor kommunen modtager den faste rente, der skal betales på lånet. Til gengæld betaler kommunen en variabel rente på 3 måneders CIBOR. Swaps er også et velegnet instrument til omlægning af lån, der har særlige indfrielsesvilkår eller er inkonverterbare. Fordelen består heri, at et lån, der kun vanskeligt eller umuligt kan indfris, kan omlægges, uden at det er nødvendigt, at realisere et valuta- eller kurstab. FRA (Fremtidig renteaftale) Med en FRA (Fremtidig Rente Aftale - renteterminsforretning) er det muligt, at lægge renten fast i en periode på et variabelt forrentet lån, og dermed sikre lånet mod en rentestigning i aftaleperioden. Eksempel: En kommune har optaget et lån, der forrentes med udgangspunkt i 3 måneders CIBOR Copenhagen InterBank Offered Rate (den rente bankerne i Danmark låner ud til hinanden fastsat udfra udbud og efterspørgsel). Der forventes stigende, korte renter i markedet, og kommunen ønsker derfor at fastlåse renten i den kommende 3 måneders renteperiode. Valutaterminsforretninger En valutaterminsforretning er en forpligtende aftale mellem to parter om levering af valuta på et aftalt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris. Valutaterminsforretninger. anvendes, hvis en kommune har optaget et lån i udenlandsk valuta og ønsker at sikre en eller flere kommende ydelsesbetalinger (kurssikring) 3.7 Modpartsrisiko Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter, der indebærer en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten i aftalen ikke kan opfylde sine forpligtelser f.eks. på grund af konkurs. Kommunen kan kun indgå swap-aftaler og valutaterminsforretninger med finansielle institutioner, der har en kreditvurdering på minimum A2 hos Moodys eller A hos Standard & Poors eller er medlem af Finansrådet. Side 8

9 3.8 Valg af metode til omlægning af lån Lån kan omlægges ved: 1. indfrielse af det gamle lån og optagelse af et nyt lån 2. udfærdigelse af en allonge til det eksisterende gældsbrev 3. ved brug af et finansielt instrument Valg af metode til omlægning afhænger af, hvilken lånetype, der skal omlægges (konverterings-mulighed m.v.). Endvidere indgår en vurdering af, hvad der administrativt og økonomisk er mest hensigtsmæssigt i den givne situation. 3.9 Rapportering Økonomiudvalget orienteres halvårligt om aktivporteføljen. Dette sker efter 2. kvartal og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Sammenfattende risikomodel Ovenstående kan sammenfattes i en risikomodel for Aabenraa Kommune: Risikoprofil Middel lav risiko Gevinst/tab Moderat Euroandel 0 50 % Fast rente andel % Variabel rente andel 0 70 % Finansielle instrumenter Konverterbare obligationslån Fastforrentede aftalelån Variabelt forrentede lån Lån i EURO Renteswap Valutaswap (DKK/EURO) FRA Fremtidig RenteAftale Valutaterminsforretninger(EURO) Side 9

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere