Finansiel politik Stevns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel politik Stevns Kommune"

Transkript

1 Finansiel politik Stevns Kommune 1

2 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES AKTIVPORTEFØLJE/LIKVIDITET POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE FORMÅL OVERORDNET STRATEGI Låneoptagelse Omlægning og afdækningsstrategi Valutarisiko Renterisiko Styringsinstrumenter KOMPETENCEFORDELING RAPPORTERING OG KONTROLRUTINER... 8 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES AKTIVPORTEFØLJE/LIKVIDITET FORMÅL INVESTERINGSSTRATEGI Risiko Aktivtyper Risikovurdering og -rammer for aktivtyper... 9 FÆLLES FOR FINANSIEL POLITIK MODPARTSRISIKO BILAG 1: RENTERISIKOEN VED FORSKELLIGE TYPER AF LÅN BILAG 2: EKSEMPLER PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER, DER ANVENDES AF STEVNS KOMMUNE BILAG 3: VURDERING AF ATTRAKTIVITETEN VED FINANSIERING I FREMMED VALUTA

3 Resumé: Politik for aktiv styring af Stevns Kommunes gældsportefølje. Formål: Formålet med kommunens gældspleje er at minimere finansieringsomkostningerne vedrørende kommunens gæld og sikre en forudsigelig udvikling i ydelserne og dermed budgetsikkerhed. Denne politik skal fastlægge rammerne for aktiv styring af Stevns ommunes samlede gældsportefølje. Samtidig skal politikken sikre, at kommunen til stadighed har fuldt overblik over eksisterende rente- og valutarisici. Rente: Valuta: Rammerne for valg af fast eller variabel rente er følgende: Andel Fast % Variabel 0-50% Af hensyn til ønsket om forudsigelig udvikling i ydelserne skal andelen af fastforrentet lån udgøre minimum 50%. Lån adskilles i en likviditetsdel og en rentedel. Likviditeten hjemtages altid, hvor den er billigst. Likviditeten hjemtages som udgangspunkt til variabel rente. Finansielle instrumenter anvendes til at styre rentebindingen. Rammerne for valg af valuta er følgende: Løbetid: Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK % EUR >0.10% 0-50% CHF >1% 0-30% Øvrige >1% 0-10% Låneporteføljen kan bestå af 100% DKK. Derudover kan der optages eller konverteres lån til EUR op til 50% og CHF op til en maksimal andel på 30% af den samlede gæld. For CHF gælder at det udelukkende kan ske hvis renteniveauet i CHF er min. 1% lavere end i DKK. Derudover kan indgås valutafinansiering i andre valutaer op til 10% af porteføljen. Andelen af valutafinansiering afgøres på baggrund af en vurdering af rentespændet imellem DKK og valutafinansieringen, set i forhold til valutakursens historiske udsving og forventede fremtidige udvikling. Ved indgåelse af valutafinansiering fastsættes altid et stop-loss. Stop-loss er det niveau for valutakursen, hvor kommunen skal overveje om kommunen stadig vil have valutafinansiering. Lån optages med løbetid og afdragsprofil, som opfylder kravene i Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v.(12.december 2006), 10, stk. 1 og 2. Kompetencer: Beslutningstagere om ændringer i låneporteføljens sammensætning, indenfor ovenstående rammer, er økonomichefen sammen med afdelingslederen i økonomi. Omlægning af låneporteføljen besluttes efter samråd med den finansielle rådgiver og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. 3

4 Rapportering og kontrolrutiner: Økonomiudvalget orienteres om omlægninger. Derudover modtager økonomiudvalget i forbindelse med behandling af regnskabet en redegørelse for udviklingen i gældsporteføljen i det foregående år. Stevns Kommunes finansielle politik fremlægges til politisk godkendelse hvert 4 år, i forbindelse med det nye byråds start. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revurdering i Økonomiudvalget på andre tidspunkter i løbet af perioden. Resumé: Politik for aktiv styring af Stevns Kommunes aktivportefølje/likviditet. Aktiver Formål: Risiko: Stevns Kommune har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder og efterlever kommunens fastsatte investeringsramme. Kommunens aktivportefølje bestående af forskellige finansielle aktiver har en risikoprofil svarende til en kort obligationsportefølje med en korrigeret varighed op til 5 år. Aktivgrupper: Investeringsportefølje Andel Dansk stats- og realkreditobligationer % Højrente- og virksomhedsobligationer 1) 0 % Aktier 1) Kontant 0 % % 1) Investeringer må alene ske gennem udbyttegivende investeringsforeninger Kompetencer Generelt: Da beslutninger om tilpasning af gælds- og obligationsporteføljen skal kunne træffes med relativ kort varsel på grund af hurtige ændringer af kapitalmarkedet, er kompetencen delegeret til Økonomichefen, eller i dennes fravær Regnskabslederen. 4

5 Politik for aktiv styring af Stevns Kommunes gældsportefølje 1.0 Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Stevns Kommunes lån, herunder rammer for en aktiv pleje af de risici, der er forbundet med kommunens gæld. Styringspolitikken har endvidere til formål at sikre, at Stevns Kommune har et fuldt overblik over rente- og valutarisici. Målet er gennem en aktiv og effektiv - låneoptagelse - lånestyring at minimere Stevns Kommunes finansieringsudgifter indenfor rammerne i denne politik og gældende lovgivning. Danmark står p.t. udenfor ØMU en; men på valutaområdet er der indgået en fastkursaftale (ERM2-aftalen) imellem Danmark og ØMU-landene om, at den danske krone kun må svinge med +/- 2,25% omkring centralpariteten på 7,46038 overfor EUR. Denne aftale er baseret på de aktuelle økonomiske forhold, og kan således ændres hvis der sker en ændring i de økonomiske forhold. Danmarks nuværende stilling udenfor ØMU en indebærer, at der er et beskedent rentespænd til Euroland. For lande udenfor Euroland, deriblandt Schweiz, kan der observeres lavere finansieringsrenter. 2.0 Overordnet strategi Finansiering dels i DKK og i begrænset omfang lavere forrentede valutaer, kan ske inde for nøje fastsatte rammer. Følgende hovedprincipper følges: Lavest mulig rente og begrænset valutakursrisiko. A) Valuta: Rammerne for finansieringsvaluta fremgår af nedenstående tabel Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK % EUR >0.10% 0-50% CHF >1% 0-30% Øvrige >1% 0-10% Foruden DKK er der valgt at medtage muligheden for CHF- og EUR-finansiering, da disse historisk har været favorable finansieringsvalutaer. Derudover er der mulighed for at indgå finansiering i øvrige valutaer op til 10% af låneporteføljen. 5

6 B) Rente: Rammerne for fordeling mellem fast og variabel rente Andel Fast % Variabel 0-50% Den variable del af gælden må hermed udgøre mellem 0% og 50%, mens låneporteføljen som minimum skal have en fastrente-andel på 50%. Ved beslutning om andelen af fast og variabel rente, skal kommunen tage stilling til, hvilken budgetsikkerhed der ønskes. 2.1 Låneoptagelse Lånoptagelse vedtages i byrådet. Lån optages ud fra følgende regler: Lån optages med løbetid og afdragsprofil, som opfylder kravene i Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. (12. december 2006), 10, stk. 1 og 2. Lån adskilles i en likviditetsdel og en rentedel - Likviditeten hjemtages altid, hvor den er billigst. Likviditeten hjemtages som udgangspunkt til variabel rente. - Finansielle instrumenter anvendes til at styre rentebindingen. 2.2 Omlægning og afdækningsstrategi Omlægning af låneporteføljen foretages, når Stevns Kommune vurderer det hensigtsmæssigt i samråd med sin finansielle rådgiver og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Der kan benyttes finansielle instrumenter til at foretage omlægning af låneporteføljen, idet brug af finansielle instrumenter giver Stevns Kommune øget fleksibilitet til at foretage en aktiv styring. Markedet for finansielle instrumenter er præget af høj effektivitet, hvilket bevirker, at låneporteføljen hurtigt kan tilpasses, når en omlægning ønskes. 2.3 Valutarisiko Stevns Kommunes låneportefølje kan indeholde valutafinansiering, hvorfor der potentielt eksisterer en valutarisiko. Andelen af valutafinansiering afgøres (under hensyntagen til rammerne i afsnit 2.0) på baggrund af en vurdering af rentespændet imellem DKK-finansiering og valuta-finansiering, set i forhold til valutakursens historiske udsving og forventede fremtidige udvikling. 6

7 Konkret foretages vurderingen på baggrund af break-even beregninger. Disse foretages på baggrund af den konkrete rentedifference. Derudover fastsættes altid stop-loss niveauer ved indgåelse af valutafinansiering. Break-even: break-even er det niveau for valutakursen, hvor finansieringsomkostningerne ved valutafinansiering har samme størrelse som en tilsvarende finansiering i DKK. Stop-loss: stop-loss er det niveau for valutakursen, hvor kommunen skal overveje om kommunen stadig vil have valutafinansiering. Med andre ord fastsættes et valutakursniveau "før" break-even niveauet, hvor der skal tages stilling til om valutafinansieringen skal nedlukkes og finansieringen omlægges til DKK. 2.4 Renterisiko Stevns Kommune har langfristet gæld, som er baseret på såvel fast som variabel rente. Fordelingen af gælden på fast og variabel rente afhænger af den fastsatte overordnede ramme jf. afsnit 2.0 indenfor hvilken der foregår optimering. Denne optimering har baggrund i analyser af rentekurven og forventninger til den fremtidige renteudvikling. Optimeringen foregår i samarbejde med Stevns Kommunes finansielle rådgiver. Beslutningen om en omlægning er dog udelukkende Stevns Kommunes egen. Hensigten med at styre fordelingen imellem fast og variabel rente indenfor ovennævnte ramme er at sikre, at låneporteføljen til stadighed styres med udgangspunkt i en porteføljebetragtning. 2.5 Styringsinstrumenter Finansielle instrumenter kan benyttes af Stevns Kommune i henhold til 10, stk. 3 og 4 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.. Stevns Kommune kan anvende finansielle instrumenter, eller en kombination af disse, som beskrevet i bilag 2, til omlægning af låneporteføljen og styring af de finansielle risici. Der kan omlægges mellem fast og variabel finansiering, anvendes renteoptioner til at sikring af finansieringsrenten i perioder med stor usikkerhed og valutaforretninger til at sikre betalinger på lån i valuta. Fælles for anvendelsen af ovennævnte finansielle instrumenter er, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtelse vedrørende Stevns Kommunes gæld. Indgåelse af det finansielle instrument skal således kunne henføres til en konkret forpligtelse/et lån. 3.0 Kompetencefordeling Byrådet vedtager Stevns Kommunes finansielle politik vedrørende gælds- og obligationsporteføljen. Beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Beslutningskompetencen i Stevns Kommune er derfor tilrettelagt sådan, at Stevns Kommune er i stand til at træffe hurtige beslutninger på området, hvilket understøtter en hensigtsmæssig aktiv styring. 7

8 1. Økonomichefen sammen med afdelingslederen i økonomi kan i fælleskab, inden for rammerne, tage beslutninger om tilpasninger af gældsporteføljen. 2. I økonomichefens fravær er stedfortræderen bemyndiget til at træde i en af dennes sted. 3. Økonomiudvalget orienteres på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde om ændringer af gældsporteføljen. 4.0 Rapportering og kontrolrutiner Økonomiudvalget/administrationen orienteres om omlægninger o.l., der er gennemført i medfør af denne politik, derudover sker kvartalsvis rapportering. Økonomiudvalget modtager i forbindelse med behandling af regnskabet en redegørelse for udviklingen i gældsporteføljen i det foregående år. Stevns Kommunes finansielle politik fremlægges til politisk godkendelse hvert 4 år, i forbindelse med et nyt byråds start. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revurdering i Økonomiudvalget på andre tidspunkter i løbet af perioden. Politik for aktiv styring af Stevns Kommunes aktivportefølje/likviditet 5.0 Formål Stevns Kommune har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens aktivportefølje/likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder og efterlever kommunens fastsatte investeringsramme. 6.0 Investeringsstrategi Optimering af afkastet på kommunens likvide midler under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko. Afkastet fremkommer af renteindtægter og kursreguleringer. 6.1 Risiko Kommunens aktivportefølje bestående af forskellige finansielle aktiver har en risikoprofil svarende til en obligationsportefølje med en korrigeret varighed op til 5 år. 8

9 Kommunen kan vælge at placere likvide midler i et eller flere pengeinstitutter ved en forvaltningsaftale, hvor kommunen afgiver mandat til pengeinstituttet om at forvalte investeringsporteføljen ud fra de fastsatte investeringsrammer. Alternativt kan kommunen helt eller delvist administrere likvide midler ud fra en rådgivningsbaseret aftale med et eller flere pengeinstitutter, hvor kommunen tager beslutning om ændringer i aktivsammensætningen ud fra samme investeringsramme, som gælder for forvaltningsaftalen. 6.2 Aktivtyper Udgangspunktet for Stevns Kommunes investeringer er den kommunale styrelseslov 44, der siger, at overskydende likviditet skal indsættes i et pengeinstitut eller placeres i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, som fondes midler kan anbringes i. Disse regler fremgår af Bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. (BEK nr. 367 af 11/05/2004) 6.3 Risikovurdering og -rammer for aktivtyper Kommunens aktivportefølje bestående af forskellige finansielle aktiver har en risikoprofil svarende til en obligationsportefølje med en korrigeret varighed op til 5 år. Rammerne for valg af investeringsportefølje Investeringsportefølje Andel Dansk stats- og realkreditobligationer 0-100% Højrente- og virksomhedsobligationer 1) 0% Aktier 1) 0% Kontant 0-100% 1) Investeringer må alene ske gennem udbyttegivende investeringsforeninger Kommunens aktivportefølje kan investeres med følgende generelle investeringsbegrænsninger; 1) Der kan investeres i obligationer denomineret i DKK. 2) Placeringerne skal til en hver tid efterleve de gældende placeringsregler for kommuner. Jf. Styrelsesloven 44. 3) Udlån af aktiver må ikke finde sted Kommunens aktivportefølje kan investeres med følgende udstederspecifikke investeringsbegrænsninger; 9

10 1) Alle statsobligationer 2) Investering i realkredit- og kommunekreditobligationer: Max. 25% af den samlede portefølje i et enkelt realkreditinstitut. 3) Bankindestående må maksimalt udgøre 100% af porteføljen. Fælles for finansiel politik 7.0 Modpartsrisiko Stevns Kommune indgår udelukkende transaktioner, hvor der påtages modpartsrisiko, med de finansielle institutioner, som har en god kreditrating. Som god rating forstås minimum A2 (Moody terminologi), eller A+ hos Standard & Poors. 10

11 Bilag 1: Renterisikoen ved forskellige typer af lån Den løbende styring har udgangspunkt i følgende syn på renterisiko: Renterisikoen på et lån afhænger af, om lånet er fast eller variabelt forrentet, men uafhængigt af dette vil der altid eksistere en renterisiko jf. nedenstående. Endvidere afhænger renterisikoen af om lånet indeholder en mulighed for at konvertere. Dette medfører, at lån risikomæssigt kan inddeles i tre kategorier, hvilke følger nedenstående: 1) Variabelt forrentet lån Renterisikoen på et variabelt forrentet lån benævnes fixingrisikoen og er risikoen for, at renten er steget næste gang renten fixes/fastsættes for en 3, 6, 9 måneders- eller anden kort periode. Risikoen vedrører således størrelsen af den konkrete fremtidige rentebetaling. 2) Fast forrentet lån uden konverteringsmulighed Renterisikoen på et fast forrentet lån benævnes kursrisikoen/nutidsværdirisikoen og er risikoen for, at værdien af lånets restgæld ændres ved en renteændring. Et fastforrentet ikke konverterbart lån vil således have en højere restgæld/indfrielseskurs ved et rentefald og en lavere restgæld/indfrielseskurs ved en rentestigning. Risikoen vedrører således ikke en konkret betaling, men en ændring i værdien af restgælden. 3) Fast forrentet lån med konverteringsmulighed Renterisikoen på et fast forrentet lån med konverteringsmulighed er i dens form analog til risikoen beskrevet under 2) dog med den forskel at lånet kan indfries til kurs 100. Når lånet indeholder konverteringsmuligheden er låntager dermed sikret, at restgælden kun kan stige i begrænset omfang. For at have denne sikkerhed betaler låntager en præmie i form af en betragtelig merrente. 11

12 Bilag 2: Eksempler på Finansielle instrumenter, der anvendes af Stevns Kommune Renteswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller fra variabel til fast rente. Valutaswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale fast eller variabel rente i en valuta og modtage fast eller variabel rente i en anden valuta. En valutaswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra en valuta til en anden valuta. Cap: En cap er en forsikring der både kan købes og sælges. Køberen af en cap sikrer sig mod at renten stiger over et aftalt niveau. Det vil sige at sikre sig at finansieringsrenten kun kan stige til et aftalt niveau, mens potentialet for en lavere finansieringsrente opretholdes. En cap kan af køberen betragtes som en forsikring mod rentestigninger. Collar: En collar har samme funktion som en cap, men ved en collar lægges der ikke kun et låg over finansieringsrenten, men også en bund under finansieringsrenten. Der opnås således at finansieringsrenten kan svinge indenfor en fastsat grænse. En collar er derfor billigere end en cap fordi finansieringsrenten ikke kan falde ubegrænset. Ved en collar købes en cap og sælges et floor. Valutaoption: En valutaoption er en ret til at indgå salg eller køb af valuta på et fremtidigt tidspunkt. Valutatermin: En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i en valuta mod betaling af et beløb i en anden valuta på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En valutaterminsforretning kan derfor anvendes til at fastlåse valutakursen på et fremtidigt afdrag på finansiering i udenlandsk valuta. Swaption: En swaption er en ret eller en pligt til at indgå i en renteswap på et fremtidigt tidspunkt. Strukturerede produkter: Strukturerede produkter er sammensatte produkter af ovennævnte typer af finansielle instrumenter. 12

13 Bilag 3: Vurdering af attraktiviteten ved finansiering i fremmed valuta Nærværende bilag vedrører styring af den valutarisiko, der er forbundet med Stevns Kommunes finansiering i anden valuta end DKK. I afsnit 2.3 benyttes begreberne "Break-even" og "Stop-loss". Ved disse begreber forstås respektivt følgende: Break-even: break-even er det niveau for valutakursen, hvor finansieringsomkostningerne ved valutafinansiering har samme størrelse som en tilsvarende finansiering i DKK. Stop-loss: stop-loss er det niveau for valutakursen, hvor kommunen skal overveje om kommunen stadig vil have valutafinansiering. Med andre ord fastsættes et valutakursniveau "før" break-even niveauet, hvor der skal tages stilling til om valutafinansieringen skal nedlukkes og finansieringen omlægges til DKK. I det nedenstående anføres eksempler på henholdsvis break-even beregning og stop-loss beregning. EKSEMPEL: For en 5-årig CHF-finansiering er finansieringsrenten 3,25% og for en tilsvarende DKKfinansiering er finansieringsrenten 4.75%. Denne renteforskel medfører at valutakursen kan ændres fra nuværende 4,47 til 4.81 (på sluttidspunktet) før end der er break-even imellem finansieringsomkostningerne i CHF og DKK. Er valutakursen under dette niveau vil der være en rentebesparelse ved CHF-finansiering. Break-even valutakurs niveauet er således her beregnet til Om dette niveau er højt og CHF-finansiering dermed attraktiv kan bl.a. vurderes ved at betragte nedenstående historik for valutakursen Oct97 07Oct99 05Oct01 04Oct03 02Oct05 01Oct07 CHFDKK 13

14 I det tilfælde, at Stevns Kommune vurderer at break-even niveauet er højt og derfor omlægger en del af finansieringen til CHF, beregnes efterfølgende et stop-loss niveau. Stop-loss niveauet beregnes som en vis andel fratrukket break-even niveauet. Denne andel er defineret i nedenstående tabeller: EUR CHF Restløbetid Stop-loss Restløbetid Stop-loss 0-10 år år år år år år år år år 0.50 NB: for øvrige valutaer bestemmes satserne ved den konkrete optagelse eller omlægning af lån. Ydermere bør stop-loss niveauet revurderes, hvis rentespændet ændres markant. Restløbetiden vedrører, hvor lang tid der er tilbage af lånet eller swappen, mens den angivne sats for stop-loss skal tolkes som den sats, der skal fratrækkes break-even niveauet. Med reference til ovenstående break-even beregning betyder det, at der skal tage stilling til om lånet skal omlægges fra CHF-finansiering til DKK-finansiering, hvis valutakursen når 4,81 minus 0,10 d.v.s.4,71. (Her er forudsætningen, at finansieringen har en løbetid på 5 år, og at der er gået 2 år siden finansieringen i CHF blev optaget andelen er dermed 0,10). 14

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2003 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2003 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere