Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune"

Transkript

1 Finansiel politik Faxe Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE FORMÅL OVERORDNET STRATEGI LÅNEOPTAGELSE OMLÆGNING OG AFDÆKNINGSSTRATEGI RENTERISIKO STYRINGSINSTRUMENTER... 6 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES AKTIVPORTEFØLJE FORMÅL INVESTERINGSSTRATEGI LØBENDE FORVALTNING AF INVESTERINGSPORTEFØLJEN AKTIVTYPER RISIKOVURDERING OG -RAMMER FOR AKTIVTYPER LIKVIDITET KOMPETENCEFORDELING RAPPORTERING OG KONTROLRUTINER LEASING DEFINITIONER RETNINGSLINIER FOR INDGÅELSE AF LEASINGAFTALER... 9 BILAG 1: RENTERISIKOEN VED FORSKELLIGE TYPER AF LÅN BILAG 2: EKSEMPLER PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER, DER ANVENDES AF FAXE KOMMUNE

3 Resumé: Politik for aktiv styring af Faxe Kommunes gælds- og aktivportefølje. Gæld Formål: Formålet med kommunens gældspleje er at minimere finansieringsomkostningerne vedrørende kommunens gæld og sikre en forudsigelig udvikling i ydelserne og dermed budgetsikkerhed. Denne politik skal fastlægge rammerne for aktiv styring af Faxe Kommunes samlede gældsportefølje. Samtidig skal politikken sikre, at kommunen til stadighed har fuldt overblik over eksisterende renterisici. Låneoptagelse foretages i DKK. Rente: Rammerne for valg af fast eller variabel rente er følgende: Andel Fast % Variabel 0-50% Af hensyn til ønsket om forudsigelig udvikling i ydelserne skal andelen af fastforrentet lån udgøre minimum 50% af den samlede låneportefølje eksklusiv ældreboliger. Lån adskilles i en likviditetsdel og en rentedel. Likviditeten hjemtages altid, hvor den er billigst. Likviditeten hjemtages som udgangspunkt til variabel rente. Finansielle instrumenter anvendes til at styre rentebindingen. Løbetid: Lån optages med løbetid og afdragsprofil, som opfylder kravene i Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 68 af 25. januar Aktiver Formål: Renterisiko: Faxe Kommune har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder kommunens fastsatte investeringsramme. Renterisikoen for porteføljen målt ved BPV må på investeringstidspunktet maksimalt udgøre 5,00 for ikke konverterbare obligationer. For så vidt angår konverterbare realkreditobligationer må OABPV ligeledes ikke overstige 5,00. Se beskrivelse af BPV på side 7. 3

4 Aktivgrupper: Investeringsportefølje Andel Danske stats- og realkreditobliagtioner 0-100% Højrente- og virksomhedsobligationer 0-10% Aktier 0-10% Kontantplacering 0-100% Kompetencer: Beslutninger om ændringer i låne- og aktivporteføljens sammensætning, indenfor ovenstående rammer, er uddelegeret til centerchef for økonomi og HR. I tilfælde af fravær af centerchefen for økonomi og HR kan afdelingsleder i samarbejde med fagrelevant direktør træffe beslutninger om tilpasninger af gælds- og aktivporteføljen. Omlægning af låne- og aktivporteføljen besluttes efter samråd med den finansielle rådgiver og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Rapportering og kontrolrutiner: Økonomiudvalget orienteres om omlægninger. Derudover modtager Økonomiudvalget kvartalsvis en redegørelse om gælds- og aktivporteføljen. Faxe Kommunes finansielle politik fremlægges til politisk godkendelse hvert 4 år, i forbindelse med det nye byråds start. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revurdering i Økonomiudvalget på andre tidspunkter i løbet af perioden. Den finansielle politik blev godkendt i økonomiudvalget den 5. november En opdateret udgave blev godkendt den 9. november

5 Politik for aktiv styring af Faxe Kommunes gældsportefølje 1.0 Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Faxe Kommunes lån, herunder rammer for en aktiv pleje af de risici, der er forbundet med kommunens gæld. Styringspolitikken har endvidere til formål at sikre, at Faxe Kommune har et fuldt overblik over renterisici. Målet er gennem en aktiv og effektiv låneoptagelse lånestyring at minimere Faxe Kommunes finansieringsudgifter indenfor rammerne i denne politik og gældende lovgivning. 2.0 Overordnet strategi Finansiering foretages udelukkende i DKK. Rente: Rammerne for fordeling mellem fast og variabel rente Andel Fast % Variabel 0-50% Den variable del af gælden må hermed udgøre mellem 0% og 50%, mens låneporteføljen som minimum skal have en fastrente-andel på 50% af den samlede låneportefølje eksklusiv ældreboliglån. Ved beslutning om andelen af fast og variabel rente, skal kommunen tage stilling til, hvilken budgetsikkerhed der ønskes. 2.1 Låneoptagelse Låneoptagelse vedtages i byrådet. Lån optages ud fra følgende regler: Lån optages med løbetid og afdragsprofil, som opfylder kravene i Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. nr. 68 af 25. januar Lån adskilles i en likviditetsdel og en rentedel - Likviditeten hjemtages altid, hvor den er billigst. Likviditeten hjemtages som udgangspunkt til variabel rente. - Finansielle instrumenter anvendes til at styre rentebindingen, således at de finansielle rammer overholdes. 5

6 2.2 Omlægning og afdækningsstrategi Omlægning af låneporteføljen foretages, når Faxe Kommune vurderer det hensigtsmæssigt i samråd med sin finansielle rådgiver og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Der kan benyttes finansielle instrumenter til at foretage omlægning af låneporteføljen, idet brug af finansielle instrumenter giver Faxe Kommune øget fleksibilitet til at foretage en aktiv styring. Markedet for finansielle instrumenter er præget af høj effektivitet, hvilket bevirker, at låneporteføljen hurtigt kan tilpasses, når en omlægning ønskes. 2.3 Renterisiko Faxe Kommune har langfristet gæld, som er baseret på såvel fast som variabel rente. Fordelingen af gælden på fast og variabel rente afhænger af den fastsatte overordnede ramme jf. afsnit 2.0 indenfor hvilken der foregår optimering. Denne optimering har baggrund i analyser af rentekurven og forventninger til den fremtidige renteudvikling. Optimeringen foregår i samarbejde med Faxe Kommunes finansielle rådgiver. Beslutningen om en omlægning er dog udelukkende Faxe Kommunes egen. Hensigten med at styre fordelingen imellem fast og variabel rente indenfor ovennævnte ramme er at sikre, at låneporteføljen til stadighed styres med udgangspunkt i en porteføljebetragtning. 2.4 Styringsinstrumenter Finansielle instrumenter kan benyttes af Faxe Kommune i henhold til 10, stk. 3 og 4 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.. Faxe Kommune kan anvende finansielle instrumenter, eller en kombination af disse, som beskrevet i bilag 2, til omlægning af låneporteføljen og styring af de finansielle risici. Der kan omlægges mellem fast og variabel finansiering. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger, men ikke optioner. Fælles for anvendelsen af ovennævnte finansielle instrumenter er, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtelse vedrørende Faxe Kommunes gæld. Indgåelse af det finansielle instrument skal således kunne henføres til en konkret forpligtelse/et lån. 6

7 Politik for aktiv styring af Faxe Kommunes aktivportefølje 3.0 Formål Faxe Kommune har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder kommunens fastsatte investeringsramme. 3.1 Investeringsstrategi Optimering af afkastet på kommunens likvide midler under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko. Afkastet fremkommer af renteindtægter og kursreguleringer. 3.2 Løbende forvaltning af investeringsporteføljen Kommunen kan vælge at placere likvide midler ud fra en rådgivningsbaseret aftale med et pengeinstitut, hvor kommunen tager beslutning om ændringer i aktivsammensætningen ud fra de fastlagte investeringsrammer. Kommunen kan endvidere vælge at en indgå en fuldmagtsbaseret aftale (PM-aftale). 3.3 Aktivtyper Udgangspunktet for Faxe Kommunes investeringer er den kommunale styrelseslov 44, der siger, at overskydende likviditet skal indsættes i et pengeinstitut eller placeres i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, som fondes midler kan anbringes i. 3.4 Risikovurdering og -rammer for aktivtyper Ved sammensætning af obligationsporteføljen har kommunen fastsat en grænse for, hvor store udsving porteføljens værdi må have indenfor investeringshorisonten. Rentefølsomheden på obligationsporteføljen er opgjort ud fra risikomålet BPV (Basis Point Value). Renterisikoen for porteføljen, målt ved BPV, må på investeringstidspunktet maksimalt udgøre 5,00 for ikke konverterbare obligationer 1. For så vidt angår konverterbare realkreditobligationer må OABPV 2 ligeledes ikke overstige 5,00. Dette varighedsmål dækker alle obligationer, herunder danske stats- og realkreditobligationer samt højrente- og virksomhedsobligationer. De forskellige obligationstyper adskilles dog ved at begrænse den maksimale andel af højrente- og virksomhedsobligationer til 10 %. 1 BPV på 5,00 udtrykker - når renten stiger/falder 1%-point falder/stiger kursen 5,00 kurspoint. Den numeriske værdi for BPV gælder kun for meget små renteændringer, hvilket vil sige, at BPV ændrer sig, når renten ændrer sig.. 2 Forskel på BPV og OABPV er, at der ved OABPV er justeret for konverteringsoptionen i henhold til en prisfastsættelsesmodel. 7

8 Varighed kan ikke anvendes som risikomål for aktier, hvorfor risikoen for aktieinvesteringer styres ved at begrænse den samlede andel af porteføljen til 10 %. Herudover stilles krav til risikospredning i form af globale aktier, ligesom der tages hensyn til risikospredning ud fra hensigtsmæssig region- og sektorfordeling. Anvender kommunen en rådgivningsbaseret aftale med et pengeinstitut, skal investeringer i aktier, virksomheds- og højrenteobligationer ske via investeringsforeninger. Faxe Kommune investerer ikke i værdipapirer, direkte eller indirekte, der ikke lever op til den norm der ligger i FN`s Global Compact, og internationale normer for virksomhedernes ansvar. Rammerne for valg af investeringsportefølje Investeringsportefølje Andel Danske stats- og realkreditobliagtioner 0-100% Højrente- og virksomhedsobligationer 0-10% Aktier 0-10% Kontantplacering 0-100% Kommunen tager hensyn til modpartsrisiko og minimumsrating ved kontantplacering i et pengeinstitut. 3.5 Likviditet Rentebetalinger og udtræk fra investeringsporteføljen kan indgå i Faxe Kommunes drift. 3.6 Kompetencefordeling Byrådet vedtager Faxe Kommunes finansielle politik vedrørende gælds- og aktivporteføljen. Beslutninger om tilpasning af gælds- og aktivporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Beslutningskompetencen i Faxe Kommune er derfor tilrettelagt sådan, at Faxe Kommune er i stand til at træffe hurtige beslutninger på området, hvilket understøtter en hensigtsmæssig aktiv styring. 1. Centerchefen for økonomi og HR kan, inden for rammerne, tage beslutninger om tilpasninger af gælds- og aktivporteføljen. 2. I tilfælde af fravær af centerchefen for økonomi og HR kan lederne for økonomiafdelingens finansafdeling og budget/analyseafdeling i forening træffe beslutninger om tilpasninger af gælds- og aktivporteføljen. 8

9 3. Økonomiudvalget orienteres på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde om væsentlige ændringer af gældsporteføljen. 4.0 Rapportering og kontrolrutiner Økonomiudvalget/administrationen orienteres om omlægninger o.l., der er gennemført i medfør af denne politik, derudover sker kvartalsvis rapportering. Økonomiudvalget modtager kvartalsvis en redegørelse om udviklingen i gælds- og aktivporteføljen. Faxe Kommunes finansielle politik fremlægges til politisk godkendelse hvert 4 år, i forbindelse med et nyt byråds start. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revurdering i Økonomiudvalget på andre tidspunkter i løbet af perioden. 5.0 Leasing 5.1 Definitioner Finansiel leasing er en leasingaftale, hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten er overført fra leasingselskabet til leasingtager (typisk aktivets vedligeholdelse og restværdi) En operationel leasingaftale svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men må genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet. Leasingselskabet har risikoen på restværdien. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. 5.2 Retningslinier for indgåelse af leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler påvirker kommunens risikoprofil, da kommunen forpligtes økonomisk udover det enkelte budgetår. Et leasingarrangement der erstatter en kommunal anlægsudgift er omfattet af reglerne om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (Økonomi- og indenrigsministeriets lånebekendtgørelse). Dette gælder også enhver form for sale-andlease-back arrangement. Faxe Kommunes finansielle strategi giver mulighed for både at foretage finansiel og operationel leasing under iagttagelse af retningslinierne beskrevet i bilag 9: Indgåelse af økonomisk forpligtende aftaler. 9

10 Bilag 1: Renterisikoen ved forskellige typer af lån Den løbende styring har udgangspunkt i følgende syn på renterisiko: Renterisikoen på et lån afhænger af, om lånet er fast eller variabelt forrentet, men uafhængigt af dette vil der altid eksistere en renterisiko jf. nedenstående. Endvidere afhænger renterisikoen af om lånet indeholder en mulighed for at konvertere. Dette medfører, at lån risikomæssigt kan inddeles i tre kategorier, hvilke følger nedenstående: 1) Variabelt forrentet lån Renterisikoen på et variabelt forrentet lån benævnes fixingrisikoen og er risikoen for, at renten er steget næste gang renten fixes/fastsættes for en 3, 6, 9 måneders- eller anden kort periode. Risikoen vedrører således størrelsen af den konkrete fremtidige rentebetaling. 2) Fast forrentet lån uden konverteringsmulighed Renterisikoen på et fast forrentet lån benævnes kursrisikoen/nutidsværdirisikoen og er risikoen for, at værdien af lånets restgæld ændres ved en renteændring. Et fastforrentet ikke konverterbart lån vil således have en højere restgæld/indfrielseskurs ved et rentefald og en lavere restgæld/indfrielseskurs ved en rentestigning. Risikoen vedrører således ikke en konkret betaling, men en ændring i værdien af restgælden. 3) Fast forrentet lån med konverteringsmulighed Renterisikoen på et fast forrentet lån med konverteringsmulighed er i dens form analog til risikoen beskrevet under 2) dog med den forskel at lånet kan indfries til kurs 100. Når lånet indeholder konverteringsmuligheden er låntager dermed sikret, at restgælden kun kan stige i begrænset omfang. For at have denne sikkerhed betaler låntager en præmie i form af en betragtelig merrente. 10

11 Bilag 2: Eksempler på Finansielle instrumenter, der anvendes af Faxe Kommune Renteswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller fra variabel til fast rente. Cap: En cap er en forsikring der både kan købes og sælges. Køberen af en cap sikrer sig mod at renten stiger over et aftalt niveau. Det vil sige at sikre sig at finansieringsrenten kun kan stige til et aftalt niveau, mens potentialet for en lavere finansieringsrente opretholdes. En cap kan af køberen betragtes som en forsikring mod rentestigninger. FRA: En FRA er en aftale om fastlåsning af en rentesats i en fremtidig periode, typisk 3 eller 6 måneder. En FRA anvendes derfor til at fastlåse den variable rente i en fremtidig 3 eller 6 måneders periode. Collar: En collar har samme funktion som en cap, men ved en collar lægges der ikke kun et låg over finansieringsrenten, men også en bund under finansieringsrenten. Der opnås således at finansieringsrenten kan svinge indenfor en fastsat grænse. En collar er derfor billigere end en cap fordi finansieringsrenten ikke kan falde ubegrænset. Ved en collar købes en cap og sælges et floor. Swaption: En swaption er en ret eller en pligt til at indgå i en renteswap på et fremtidigt tidspunkt. Strukturerede produkter: Strukturerede produkter er sammensatte produkter af ovennævnte typer af finansielle instrumenter. 11

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

OPLYSNINGER TIL INVESTORER

OPLYSNINGER TIL INVESTORER 1 OPLYSNINGER TIL INVESTORER INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S Sidst DETTE opdateret [INDSÆT DOKUMENT DATO] UDGØR ET SEPARAT OPLYSNINGSDOKUMENT OG SKAL EJ FORVEKSLES MED ET PROSPEKT ELLER ET TILLÆG TIL ET

Læs mere