Finansiel politik. 1. Resumé Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4"

Transkript

1 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: EAN nr.: Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse: 1. Resumé Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje FORMÅL LÅNEOPTAGELSE FINANSIERINGSSTRATEGI OVERORDNET STRATEGI OMLÆGNING OG AFDÆKNINGSSTRATEGI VALUTARISIKO RENTERISIKO STYRINGSINSTRUMENTER Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias obligationsportefølje FORMÅL INVESTERINGSSTRATEGI RISIKOVURDERING LIKVIDITET HORISONT AKTIVTYPER OMLÆGNING RAPPORTERING Fælles for finansiel politik KOMPETENCEFORDELING RAPPORTERING OG KONTROLRUTINER / 9

2 1. Resumé Generelt: Formålet med den Finansielle politik er at have en samlet politik for håndtering af Trafikselskabet Movias, (herefter kaldet Movia), aktiv- og passivstyring. Politikken er delt op i 3 dele omhandlende henholdsvis passiver, aktiver og et afsnit som er fælles for passiver og aktiver. Movia har en løbende dialog med sin finansielle rådgiver og modtager herigennem oplæg på omlægning/optimering af aktiver og passiver. Disse oplæg indgår som en del af Movias beslutningsgrundlag angående de finansielle dispositioner. Kompetencer: Da beslutninger om tilpasning af gælds- og obligationsporteføljen skal kunne træffes med relativ kort varsel på grund af hurtige ændringer af kapitalmarkedet, er kompetencen delegeret til den administrerende direktør. Beslutninger omkring låneoptagelse varetages af Movias bestyrelse. Passiver Formål: Valuta: Formålet med Movias gældspleje er at minimere finansieringsomkostninger vedrørende Movias gæld, sammenholdt med ønsket om en forudsigelig udvikling i ydelserne til afvikling af gælden og dermed opnå budgetsikkerhed. Rammerne for valg af finansieringsvaluta er som følgende Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK % EUR Større end 0,2% 0-50% Lån i DKK skal udgøre mellem 50 % og 100 % af den samlede gæld. Der kan optages eller konverteres lån i EUR op til en maksimal andel på 50 % af den samlede gæld, og dette kan kun ske, hvis renteniveauet i EUR er mere end 0,2 % lavere end i DKK. Rente: Rammerne for valg af fast eller variabel rente er som følgende Rente Andel Fast % Variabel 0-50% Af hensyn til ønsket om forudsigelig udvikling i ydelserne skal andelen af fastforrentet lån udgøre min. 50 %. Såfremt renterisikoen i et variabelt lån afdækkes med f.eks. en cap eller en renteswap, betragtes lånet som værende fastforrentet. 2 / 9

3 Løbetid: Valg af løbetider og afdragsprofil på lån fastlægges på grundlag af Movias langsigtede økonomiske situation og er underlagt rammerne i kommunestyrelsesloven fra november 2010 med tilhørende bekendtgørelser, herunder den kommunale lånebekendtgørelse fra november Aktiver Formål: Investeringsstrategien for Movia er at optimere afkastet på selskabets likvide midler under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko. Omlægning i obligationsporteføljen foretages, når Movia vurderer det hensigtsmæssigt, og når de fastlagte rammer i investeringspolitikken tillader det eller gør det nødvendigt. Der er fastsat en grænse for, hvor store udsving porteføljens værdi må have indenfor investeringshorisonten. Renterisikoen for porteføljen målt ved BPV (Basis Point Value), note 1, må på investeringstidspunktet maksimalt udgøre 3,00 for ikke konverterbare obligationer. For så vidt angår konverterbare realkreditobligationer må OABPV (Option Adjusted Basis Point Value), note 2 ligeledes ikke overstige 3,00. Note 1 BPV på 3,00 udtrykker - når renten stiger/falder 1%-point falder/stiger kursen 3,00 kurspoint. Den numeriske værdi for BPV gælder kun for meget små renteændringer, hvilket vil sige, at BPV ændrer sig, når renten ændrer sig. Der er således ikke taget højde for konveksitet. Ikke konverterbare obligationer har positiv konveksitet - konverterbare obligationer der handles tæt på paritet har negativ konveksitet. Nævnte betyder at konverterbare obligationer der handles tæt på paritet undervurderer rentestigninger, og overvurderer rentefald. 2 Forskel på BPV og OABPV er, at der ved OABPV er justeret for konverteringsoptionen i henhold til en prisfastsættelsesmodel. 3 / 9

4 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje 2.0 Formål Formålet med nærværende politik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Movias lån, herunder rammer for en aktiv bearbejdning af de risici, der er forbundet med Movias gæld. Styringspolitikken har endvidere til formål at sikre, at Movia har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med Movias låneportefølje. Målet er gennem en aktiv og effektiv - låneoptagelse - lånestyring at minimer Movias finansieringsudgifter indenfor rammerne i nærværende politik samt gældende lovgivning. 2.1 Låneoptagelse Movia kan som udgangspunkt ikke optage lån. Dog kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet søges om dispensation til låneoptagelse. Valg af løbetider og afdragsprofil for lån fastlægges på grundlag af Movias langfristede økonomiske situation i overensstemmelse med den kommunale lånebekendtgørelse. Lån optages ud fra følgende regler: Lån hjemtages i passende tid for at sikre, at den nødvendige likviditet er på plads Lån adskilles i en likviditetsdel og en rentedel. Likviditeten hjemtages altid, hvor den er billigst. Likviditeten hjemtages som udgangspunkt til variabel rente, for herigennem at sikre Movia bedste mulige udgangspunkt for optimering af porteføljen og lavest mulige finansieringsomkostninger. 2.2 Finansieringsstrategi Danmark står p.t. udenfor ØMU en, men på valutaområdet er der indgået en fastkursaftale imellem Danmark og ØMU-landene om at den danske krone kun må svinge med +/- 2,25% omkring centralpariteten på 7,46038 overfor EUR. Denne aftale er baseret på de aktuelle økonomiske forhold, og kan således ændres hvis der sker en ændring i de økonomiske forhold. Danmarks nuværende stilling udenfor ØMU en indebærer, at der er et beskedent rentespænd til Euroland. Anvendelse af finansiering i udenlandsk valuta (EUR) er indeholdt i den finansielle politik, blandt flere i Movias ejerkreds. På baggrund af den tætte relation mellem Movia og ejerkredsen er det naturligt, at det er et forhold, der ligeledes tages stilling til i Movias finanspolitik. På grundlag af Nationalbankens fastkurspolitik, samt eventuel fremtidig mulighed for at opnå en lavere rente ved optagelse af lån i EUR, kan Movia benytte valutafinansiering indenfor rammerne fastlagt i nærværende politik. Der benyttes både fast og variabel finansieringsrente, og fordelingen heriblandt kan aktivt justeres indenfor politikkens rammer. 4 / 9

5 2.3 Overordnet strategi Følgende hovedprincipper følges: Lavest mulig rente og begrænset valutakursrisiko. A) Valuta: Rammerne for finansieringsvaluta fremgår af nedenstående tabel Rammerne for valg af finansieringsvaluta er som følgende Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK % EUR Større end 0,2% 0-50% Lån i DKK skal udgøre mellem 50 % og 100 % af den samlede gæld. Det er foruden DKK valgt at medtage muligheden for EUR-finansiering, da det historisk set har været en favorabel finansieringsvaluta. EUR er medtaget grundet den nuværende fastkurs-aftale imellem Danmark og ØMU-landene, hvilket bevirker en forholdsvis stabil valutakurs. Til trods for fastkurs-aftalen har der kunnet observeres et rentespænd mellem Danmark og ØMU-landene. Der kan optages eller konverteres lån i EUR op til en maksimal andel på 50 % af den samlede gæld, og dette kan kun ske, hvis renteniveauet i EUR er mere end 0,2 % lavere end i DKK. Der vil dog altid indgå en vurdering af hvorvidt afkast og risiko hænger sammen. Det vil sige i perioder med finansiel uro, tilstræbes udelukkende DKK finansiering. B) Rente: Rammerne for fordeling mellem fast og variabel rente Rente Andel Fast % Variabel 0-50% Af hensyn til ønsket om forudsigelig udvikling i ydelserne skal andelen af fastforrentet lån udgøre min. 50 %. Såfremt renterisikoen i et variabelt lån afdækkes med f.eks. en cap eller en renteswap, betragtes lånet som værende fastforrentet. 2.4 Omlægning og afdækningsstrategi Omlægning af låneporteføljen foretages, når Movia vurderer det hensigtsmæssigt i samråd med sin finansielle rådgiver og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Markedet for finansielle instrumenter er præget af høj effektivitet, hvilket bevirker, at låneporteføljen hurtigt kan tilpasses, når en omlægning ønskes. 2.5 Valutarisiko Movias låneportefølje kan indeholde valutafinansiering, hvorfor der potentielt eksisterer en valutarisiko. 5 / 9

6 Andelen af valutafinansiering afgøres (under hensyntagen til rammerne i afsnit 2.3) på baggrund af en vurdering af rentespændet imellem DKK-finansiering og valutafinansiering, set i forhold til valutakursens historiske udsving og forventede fremtidige udvikling. Konkret foretages vurderingen ved hver enkelt transaktions indgåelse. Movias låneportefølje kan udelukkende være sluteksponeret i henholdsvis DKK og EUR. Jf. lånebekendtgørelsen kan der optages lån i øvrige valutaer, men det kræves at der omlægges til henholdsvis DKK og EUR, hvorfor det forventes primært at låneoptages i de to tilladte valutaer. 2.6 Renterisiko Optimering af låneporteføljen har baggrund i analyser af rentekurven og forventninger til den fremtidige renteudvikling. Optimeringen foregår i samarbejde med Movias finansielle rådgiver. Beslutningen om en omlægning er dog udelukkende Movias egen og baseres på en forventningsdannelse genereret ud fra information fra finansielle institutioner. Hensigten med at styre fordelingen imellem fast og variabel rente indenfor ovennævnte ramme er at sikre, at låneporteføljen til stadighed styres med udgangspunkt i en porteføljebetragtning. 2.7 Styringsinstrumenter Movia anvender udelukkende de styringsinstrumenter der er tilladt jf. lånebekendtgørelsen. Disse er: Renteswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller fra variabel til fast rente. Valutaswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale fast eller variabel rente i en valuta og modtage fast eller variabel rente i en anden valuta. En valutaswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra en valuta til en anden valuta. Må kun anvendes i forbindelse med omlægning fra anden valuta til henholdsvis DKK og EUR. Fælles for anvendelsen af finansielle instrumenter er, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtelse vedrørende Movias gæld. Indgåelse af det finansielle instrument skal således kunne henføres til en konkret forpligtelse/et lån. 6 / 9

7 3. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias obligationsportefølje 3.0 Formål Movia har fastlagt en investeringspolitik for at sikre, at der skabes en konsistent håndtering af Movias risici ved placering af selskabets likvide midler. Indholdet i investeringspolitikken sikrer, at den daglige håndtering opfylder bestyrelsens fastsatte investeringsramme. 3.1 Investeringsstrategi Målsætningen med en investeringsstrategi er en optimering af afkastet på Movias likvide midler under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko. Afkastet fremkommer af renteindtægter og kursreguleringer. 3.2 Risikovurdering Ved sammensætning af obligationsporteføljen har Movia fastsat en grænse for, hvor store udsving porteføljens værdi må have indenfor investeringshorisonten. Rentefølsomheden på obligationsporteføljen er opgjort ud fra risikomålet BPV (Basis Point Value) Renterisikoen for porteføljen målt ved BPV må på investeringstidspunktet maksimalt udgøre 3,00 for ikke konverterbare obligationer, note 3. For så vidt angår konverterbare realkreditobligationer må OABPV (Option Adjusted Basis Point Value), note 4, ligeledes ikke overstige 3,00. NORDEA. 3.3 Likviditet Rentebetalinger og udtræk fra obligationsporteføljen kan indgå i Movias drift. 3.4 Horisont Investeringer i obligationsporteføljen sker ud fra en tidshorisont på 1 år. Der sker en løbende tilpasning til de aktuelle likviditetsbudgetter. 3.5 Aktivtyper Udgangspunktet for Movias investeringer er den kommunale styrelseslov 44, der siger, at overskydende likviditet skal indsættes i et pengeinstitut eller placeres i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, som fondes midler kan anbringes i. Disse regler fremgår af Bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. (BEK nr. 367 af 11/05/2004). Note 3 BPV på 3,00 udtrykker - når renten stiger/falder 1%-point falder/stiger kursen 3,00 kurspoint. Den numeriske værdi for BPV gælder kun for meget små renteændringer, hvilket vil sige, at BPV ændrer sig, når renten ændrer sig. Der er således ikke taget højde for konveksitet. Ikke konverterbare obligationer har positiv konveksitet - konverterbare obligationer der handles tæt på paritet har negativ konveksitet. Nævnte betyder at konverterbare obligationer der handles tæt på paritet undervurderer rentestigninger, og overvurderer rentefald. Note 4 Forskel på BPV og OABPV er, at der ved OABPV er justeret for konverteringsoptionen i henhold til en prisfastsættelsesmodel. NORDEA? 7 / 9

8 Movia har i obligationsporteføljen valgt en risikospredning på forskellige obligationstyper. Der kan investeres i danske statsobligationer samt danske realkreditobligationer udstedt i danske kr. af institutter defineret i nedenstående note 5. Porteføljen sammensættes med hensyntagen til det aktuelle renteniveau samt forventninger til renteudviklingen. Porteføljens sammensætning skal endvidere tage hensyn til Movias fastsatte niveau for rentefølsomhed. Dette niveau svarer til det hidtidige anvendte risikomål indeholdt i aftalen med Movias finansielle rådgiver. 3.6 Omlægning Omlægning i obligationsporteføljen foretages, når Movia vurderer det hensigtsmæssigt ud fra den løbende dialog og oplæg fra sin finansielle rådgiver - og når de fastlagte rammer i investeringspolitikken gør det nødvendigt. Obligationsporteføljen er præget af høj likviditet i de enkelte obligationer, hvilket bevirker, at obligationsporteføljen hurtigt kan tilpasses, når en omlægning ønskes. 3.7 Rapportering Movia modtager fra sin finansielle rådgiver en månedlig rapportering omkring udviklingen og afkastet i obligationsporteføljen. Note 5 BRF kredit A/S, Realkredit Danmark A/S, DLR Kredit A/S, Danske Kredit Realkreditaktieselskab, Nykredit Realkredit A/S, Totalkredit A/S, Kommunekredit og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. 8 / 9

9 4. Fælles for finansiel politik 4.0 Kompetencefordeling Movias bestyrelse vedtager Movias finansielle politik vedrørende gælds- og obligationsporteføljen. Beslutninger omkring optagelse af lån skal vedtages af bestyrelsen. Beslutninger om tilpasning af gælds- og obligationsporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Omkring tilpasning af gældsporteføljen i form af rente- og valutabinding samt tilpasning af obligationsporteføljen er beslutningskompetencen tilrettelagt sådan, at Movia er i stand til at træffe hurtige beslutninger på området, hvilket understøtter en hensigtsmæssig aktiv styring. 1. Beslutninger om tilpasninger af gælds- og obligationsporteføljen er delegeret til den administrerende direktør. Den administrerende direktør kan give handelsfuldmagt til udvalgte medarbejdere. 2. Bestyrelsen orienteres kvartalsvist om foretagne ændringer af gælds- og obligationsporteføljen. 4.1 Rapportering og kontrolrutiner Administrationen orienterer kvartårligt bestyrelsen i forbindelse med aflæggelse af økonomirapport/estimat om omlægninger o.l., der er gennemført i medfør af denne politik. Bestyrelsen modtager i forbindelse med årsregnskabet en samlet redegørelse for udviklingen i gælds- og obligationsporteføljen i det foregående år, herunder om det beregnede økonomiske resultat. I samme forbindelse orienteres bestyrelsen om Movias finansielle politik. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revurdering i Movias bestyrelse på andre tidspunkter i løbet af året, men tages altid op til revurdering efter 4 år. 5. Ikrafttræden Den finansielle politik er første gang behandlet og godkendt af bestyrelsen den 13. december Den finansielle politik er ajourført og godkendt af bestyrelsen den 13. september / 9

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere