NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING"

Transkript

1 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 TILSTANDSRAPPORTER BELÆGNING Bituminøse belægninger Sten- og flisebelægninger Grusbelægninger AFVANDING Landområder Byområder BELYSNING VEJENS UDSTYR 9

3 1 INTRODUKTION Ved ændring af vejens status fra kommunal vej til privat vej eller privat fællesvej (nedklassificering), vil pligten til at vedligeholde vejen overgå fra den kommunale vejbestyrelse til de berørte grundejere. Vejbestyrelsen fremlægger tilstandsrapporten med det formål at dokumentere vejens fysiske tilstand over for de berørte grundejere i forbindelse med den påtænkte nedklassificering. Tilstandsrapporten tjener som grundejeres sikkerhed for, at de ikke overtager en nedslidt vej, der vil kræve umiddelbare udbedringsarbejder, og er en beskrivelse af de evt. udbedringsarbejder kommunen agter at udføre op til tidspunktet for den påtænkte nedklassificering, med henblik på at sikre, at vejen er i god og forsvarlig stand som privat fællesvej. En forudsætning for anvendelse af tilstandsrapporterne er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2 (Vejreglen: Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger), se afsnit Tilstandsrapporter omhandler følgende vejelementer: Belægning (asfalt, fliser mv.) Vejafvanding Vejbelysning Vejens udstyr (skilte, kørebaneafmærkning, hegn mv.) Bygværker (broer, tunneller m.v.). Til hvert af ovenstående vejelementer er udarbejdet procedurer for eftersyn med tilhørende registreringsskemaer. Det færdige resultat af tilstandsvurderingen fremgår af den for vejen specifikke tilstandsrapport bilagt de relevante registreringsskemaer. Et paradigme for tilstandsrapport er vedlagt i Bilag PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING Vejbestyrelsen kan tidligst træffe beslutning om, at en offentlig vej skal nedklassificeres til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at vejbestyrelsen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Endelig beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. Som grundlag for den endelige beslutning skal vejbestyrelsen udfærdige en tilstandsrapport, der dokumenterer, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen. For at en vej er i en god og forsvarlig stand forudsættes, at vejens elementer i almindelighed har en restlevetid på mindst 25 % af vejelementets tekniske levetid, og at der ikke forefindes skader, som er trafikfarlige. I forbindelse med vejbestyrelsens beslutning om at nedklassificere en offentlig vej, offentliggør og sender vejbestyrelsen sin tilstandsrapport til de ejere og brugere af ejendomme, der skønnes at blive berørt af nedklassificeringen, med en frist på mindst 12 uger til at fremkomme med indsigelser m.v. mod rapporten. Efter udløbet af fristen udfærdiger vejbestyrelsen en endelig tilstandsrapport, der offentliggøres og sendes til de berørte ejere og brugere, forsynet med oplysning om klageadgang.

4 Kommunalbestyrelsen kan tidligst træffe endelig afgørelse om, at en vej skal nedklassificeres til privat fællesvej eller privat vej efter klagefristens udløb, og hvis tilstandsrapporten er påklaget, tidligst når Vejdirektoratet har truffet afgørelse i klagesagen. Det betyder, at sagsbehandlingen skal indrettes på en sådan måde, at der også bliver mulighed for, at Vejdirektoratet som klagemyndighed for tilstandsrapporterne kan tage stilling til dem, inden for fristen på 6 år. Der er intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen udarbejder den første, foreløbige, tilstandsrapport, jf. vejlovens 90, stk. 8, før udløbet af de 4 år, eller at kommunens endelige tilstandsrapport, jf. 90, stk. 11, foreligger før udløbet af de 4 år. Det afgørende er, at den endelige tilstandsrapport giver et korrekt billede af vejens tilstand på tidspunktet for den endelige beslutning om, at vejen skal nedklassificeres, jf. 90, stk. 12. For at sikre dette, må den endelige tilstandsrapport ikke være mere end 1 år gammel på tidspunktet for vejens overgang fra offentlig vej til privat fællesvej eller privat vej. Med hensyn til offentliggørelse er det op til kommunens skøn at afgøre, hvordan dette skal ske. Det kan således ske på kommunens hjemmeside, i stedlige aviser eller på anden måde. Det afgørende er, at kommunen kan dokumentere tidspunktet for offentliggørelsen. 2 TILSTANDSRAPPORTER Tilstandsrapporterne indeholdt i denne bekendtgørelse er opdelt i fire hovedafsnit: Belægning, Afvanding, Belysning og Vejens udstyr. Disse fire hovedafsnit vil normalt være dækkende for veje, som kan påtænkes nedklassificeret til privat vej eller privat fællesvej. Bygværker kan også være omfattet af en nedklassificering, hvor dette betragtes som et naturligt element i vejen, og hvor der ikke er særlige forhold, som gør det uhensigtsmæssigt at nedklassificere bygværket. For bygværker skelnes mellem små bygværker med en spændvidde på op til 2 m og bygværker med større spændvidde. For de små bygværker er tilstandsrapporter indeholdt i afsnittet om Vejens udstyr. For de større bygværker kan gælde særlige forhold. Hvis der på en vej er et større bygværk med spændvidde på mere end 2 m, udarbejder vejbestyrelsen en særskilt tilstandsrapport for dette bygværk, jf. vejreglen Eftersyn af bygværker. Beplantning, der indgår som et trafikledende eller på anden måde færdselsmæssigt element i vejen, forudsættes at være sund og vedligeholdt i overensstemmelse med kommunens almindelige retningslinjer om fritrumsprofil. Beplantning, der indgår som en del af vejens æstetiske elementer, indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget og overdrages som de er. Vurdering af de enkelte elementers tilstand sker på baggrund af vejbestyrelsens undersøgelse af vejen og en vurdering af vejelementets alder. Denne undersøgelse skal herefter sammenholdes med vejbestyrelsens vurdering af den fremtidige trafik på vejen. Paradigme for tilstandsrapport med tilhørende eftersynsskemaer er vedlagt i Bilag 1-6. For flere af vejens elementer er det ikke muligt på en meningsfyldt måde at beregne en restlevetid, som sættes i forhold til anlægselementets tekniske levetid. Alternativt er for disse elementer fastsat krav til elementernes tilstand, som med rimelighed kan betragtes at repræsentere 25 % reglen (se afsnit 1.1). Disse betragtninger er anført i de respektive afsnit nedenfor.

5 2.1 BELÆGNING Belægninger omfatter kørebanen (inkl. bump), fortove og stier. Der skelnes mellem bituminøse (asfalt-) belægninger, sten- og flisebelægninger og grusbelægninger. De danske vejregler inddeler veje i vejklasser afhængig af den mængde af trafik, hvor såvel den totale trafikmængde som andelen af tunge køretøjer indgår i placeringen af vejene i deres respektive vejklasser. Den i vejreglerne letteste vejklasse T0 anvendes på fortove og stier, hvor tung trafik ikke forekommer. Ved større trafikintensiteter inddeles i de tungere vejklasser T1, T2, T3 o.s.v. Det er selvsagt naturligt at slidtagen på vejen er stærkt afhængig af trafikmængden og i særlig grad af mængden af tunge køretøjer. Således vil der for de lette vejklasser gælde at forringelsen af vejens tilstand eller serviceniveau vil være domineret af ælde, hvorimod forringelsen af tilstanden for de tunge vejklasser i stadigt stigende grad domineres af slidtagen fra trafikken. Ved vurdering af en vejs tilstand og restlevetid er det derfor nødvendigt at tage de trafikale forhold i betragtning. Systemet for vurderingen af vejens tilstand anvendt i disse tilstandsrapporter er baseret på visuel registrering af skader, som indikatorer for vejens tilstand inkl. underliggende befæstelse (vejkasse). En forudsætning for anvendelse af tilstandsrapporterne er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2. For veje med trafikintensitet i vejklasse T3 eller højere må egnetheden for nedklassificering suppleres med en nærmere undersøgelse af befæstelsen (vejkassen) i forhold til den påtænkte trafik. Denne undersøgelse indbefatter bæreevnemålinger der bestemmer vejens restlevetid. En sådan udvidet undersøgelse ligger udenfor disse tilstandsrapporter Bituminøse belægninger Bituminøse belægninger omfatter asfaltbelægninger samt belægninger udført med overfladebehandling. For bituminøse belægninger beregnes en restlevetid baseret på tilstandsregistreringer af den enkelte belægning. De anvendte beregningsprincipper er indeholdt i de to mest brugte vejforvaltningssystemer henholdsvis vejman.dk og RoSy PMS. Metode for tilstandsregistrering og beregning af restlevetid er anført i Bilag 2. Metoden er velkendt og har været benyttet igennem mange år. En vejs levetid afhænger i høj grad af trafikbelastningen på vejen. I de danske vejregler inddeles veje i trafikklasser i forhold til trafikbelastningen. En forudsætning for anvendelse af tilstandsrapporterne er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2. Trafikklasse T0: Trafikklasse T1: Trafikklasse T2: Fortove og cykelstier Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn 1 75 lastbiler på vejen pr. døgn. Den i vejreglerne anvendte inddeling i trafikklasser er i denne sammenhæng vurderet at være for grov i forhold til trafikklasse T2, hvor det angivne interval for lastbilstrafik synes for bredt. Trafikklasse T2 opdeles derfor i to underklasser henholdsvis T2let: 1-10 lastbiler pr. døgn og T2tung: lastbiler pr. døgn. For at bestemme en restlevetid sat i forhold til anlægselementets tekniske levetid er det nødvendigt at have et mål for den forventede tekniske levetid. For bituminøse belægninger foreligger dog ikke klare regler for fastsættelse af den tekniske levetid.

6 På de mindre trafikbelastede veje ses erfaringsvis ofte meget store udsving i de reelt opnåede levetider, hvor lokale forhold kan bevirke store udsving. Således kan der være veje, som opnår meget lange levetider, og der kan være veje, som går i stykker på et forholdsvis tidligt tidspunkt. De eksakte tidsangivelser i år kan derfor være misvisende i vurderingen af den faktiske restlevetid. Med baggrund i erfaringsgrundlaget fra de i Danmark anvendte vejforvaltningssystemer synes det dog rimeligt at fastsætte en teoretisk værdi for den tekniske levetid, hvilket er vist nedenfor: Trafikklasse T0: Trafikklasse T1: Trafikklasse T2let: Trafikklasse T2tung: 28 år 28 år 25 år 22 år Sten- og flisebelægninger For sten- og flisebelægninger er fastsat krav til elementernes tilstand, som med rimelighed kan betragtes at repræsentere 25 % reglen (se Bilag 3). Kravene er minimumskrav, hvis vejen skal kunne nedklassificeres Grusbelægninger Umiddelbart forud for nedklassificeringen forudsættes grusbelægninger sat i stand ved op- og afretning af ujævn belægning med genanvendelse af eksisterende grusmaterialer evt. kombineret med tilførsel af nye materialer og udskiftning af eksisterende løs belægning, jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. 2.2 AFVANDING Vejafvanding tjener overordnet til afledning af regnvand fra vejoverfladen og til at sikre, at vejens opbygning af grus- og asfaltlag ikke bliver opblødte af vand i jorden. Forud for udførelsen af tilstandsrapporter skal det være afklaret, hvilke ledninger, som jf. spildevandsplanen, kan overdrages i forbindelse med påtænkt nedklassificering. Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Vejbrønde skal være oprenset før nedklassificeringen. For vejafvanding er fastsat krav til elementernes tilstand, som med rimelighed kan betragtes at repræsentere 25 % reglen (Bilag 4.1 til 4.3). Kravene er minimumskrav, hvis vejen skal kunne nedklassificeres. I nedenstående afsnit Landområder og afsnit Byområder tjener disse betegnelser alene til at beskrive de typiske afvandingselementer i forskellige områder. Betegnelserne er en forklarende opdeling og relateres ikke til andre lovområder.

7 2.2.1 Landområder Vejafvandingen kan i landområder typisk bestå af følgende elementer: Dræn- og hovedledninger Hovedbrønde Grøfter Rabatter/trug Principskitse for vejafvanding i landområde Det skal bemærkes, at ledninger, der specifikt dræner markarealer eller andet, og leder dette vand videre under vejen, er at betragte som et vandløb efter vandløbslovens bestemmelser. Tilsvarende kan der være tilfælde, hvor vejafvanding både i by- og landområder afleder til et vandløb nedstrøms i systemet. Vandløbet kan være såvel åbent vandløb, som rørlagt vandløb. Her vil afledningen af vejvand både før og efter en evt. nedklassificering af vejen være underlagt de forpligtigelser og de rettigheder som fremgår af vandløbslovens bestemmelser Byområder Vejafvandingen kan i byområder typisk bestå af følgende elementer: Vejbrønde Stikledninger I visse tilfælde, kan der endvidere forefindes elementer som: Hovedledning Hovedbrønde Regnvandsbassiner Pumpestationer

8 Principskitse for vejafvanding i byområde Det bemærkes, at i de fleste byområder vil vejafvandingen ofte alene bestå af vejbrønde og stikledninger, der fører til en kloakledning. Kloakledningen, og hovedbrønde på kloakledningen, indgår som en del af det samlede kloaksystem, og ejes og drives oftest af den stedlige kloakforsyning. Undtagelsen er, hvor hovedledningen kun afleder vejvand, og at dette er anført i den relevante spildevandsplan. 2.3 BELYSNING Ved en nedklassificering af en offentlig vej overdrages pligten til at afholde udgifterne til den påbudte belysning til grundejerne. Ejendomsretten til belysningsanlægget vil ikke i alle tilfælde blive overdraget til grundejerne. Belysningsanlægget kan være ejet af forsyningsselskabet, hvor kommunen har en leasingaftale med det

9 pågældende forsyningsselskab. I tilfælde af at kommunen har en sådan leasingaftale skal dette noteres i tilstandsrapporten. Kommunen kan vælge at overdrage belysningsanlægget i sin helhed. I den forbindelse er det ikke et krav, at belysningsanlægget frakobles den øvrige kommunale vejbelysning. Men kommunen skal kunne redegøre for, hvordan forbrugsafgifter m.v. beregnes. Vælger kommunen at overdrage anlægget, skal reglen om en restlevetid på 25% af anlæggets tekniske levetid iagttages. 2.4 VEJENS UDSTYR Vejens udstyr er i denne rapport inddelt i følgende grupper: Autoværn Skilte Hegn Kantpæle (stele) Bygværker Kørebaneafmærkning For vejens udstyr er fastsat krav til elementernes tilstand, som med rimelighed kan betragtes, at repræsentere 25 % reglen (se Bilag 6). Kravene er minimumskrav for at vejen kan nedklassificeres. For små bygværker med en spændvidde på op til 2 m er der i bilag 6 fastsat krav. For større bygværker med spændvidde på mere end 2 m udarbejdes særskilt tilstandsrapport, vejreglen Eftersyn af bygværker.

10 Vejledning til bilag 1 Elementer omfattet af nedklassificeringen er angivet ved afkrydsning i tilhørende boks. For hvert element angives om dette er egnet for nedklassificering jf. resultatet af eftersynet angivet i det respektive eftersynsbilag. Oversigt over de besigtigede elementer fremgår af eftersynsbilagene, hvori detaljer fra eftersynet er anført. Af eftersynsbilagene fremgår tillige eventuelle udbedringsarbejder kommunen agter at udføre op til tidspunktet for den påtænkte nedklassificering. For at resultatet af tilstandsrapporten kan angive at vejanlægget kan nedklassificeres i dets nuværende stand, skal samtlige elementer omfattet af nedklassificeringen være egnede for nedklassificering. Er udbedringsarbejder nødvendige forud for nedklassificeringen skal der afkrydses i Nej. For belysning tages kun stilling til egnethed for nedklassificering i bilag 5, såfremt anlægget skal overdrages. For bygværker med spændvidde større end 2 m udarbejdes særskilt tilstandsrapport jf. vejreglen: Eftersyn af bygværker. For retablering efter ledningsgrave oplyses om der er løbende sager, og i så tilfælde om der er tale om igangværende sager, opfølgning på færdigmeldte ledningsarbejder; og evt. kendskab til planlagte ledningsarbejder. Derudover gælder følgende: For bevoksning m.v. gælder, at den på tidspunktet for nedklassificeringen skal være vedligeholdt i overensstemmelse med kommunens almindelige retningslinjer om fritrumsprofil.

11 Vejledning til bilag 2 Beregning af restlevetid i % En vejs levetid afhænger i høj grad af trafikbelastningen på vejen. I de danske vejregler inddeles veje i trafikklasser i forhold til trafikbelastningen. En forudsætning for anvendelse af herværende tilstandsrapporter er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2. For at beregne restlevetiden kan belægningens alder vurderes på baggrund af skadessummen (SS) ved anvendelse af vejman.dk s beregningsprincip, som er tilpasset for anvendelse i tilstandsrapporterne. Alder = 5, ,6 * Æ10-0,10 * (SS/100) 0,6 Æ10-0,10 afhænger af andelen af tunge køretøjer jf. vejreglen Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. Da bestemmelsen af skadessummen er behæftet med nogen usikkerhed, er der indført en sikkerhedsfaktor f, for derved at lade usikkerheden komme grundejerne til gode. For trafikklassen Ti med den teoretiske tekniske levetid LT,i er restlevetiden LR : LR = LT,i (5, ,6 * Æ10-0,10 * f * (SS/100) 0,6 ) Dermed er restlevetiden LR i % af den teoretiske tekniske levetid LT,i for trafikklassen Ti : LR (%) = 100 * [LT,i (5, ,6 * Æ10-0,10 * f * (SS/100) 0,6 )] / LT,i Størrelsen af sikkerhedsfaktoren er i nedenstående beregninger sat til 1,25. For trafikklasserne T0 og T1 gælder at begge kun har let trafik, hvorfor Æ10 for disse klasser udgår af formlen. For T2let sættes Æ10 til 4 og for T2tung sættes Æ10 til 20. Nedenstående udtryk kan nu anvendes til beregning af restlevetiden for de forskellige trafikklasser, Restlevetiden i % afrundes til nærmeste hele %. Trafikklasse T0 og T1: Restlevetid i % = 82,14 14,22 1,25 (SS/100) 0,6 SS: skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger. Teoretisk teknisk levetid: 28 år Trafikklasse T2let: Restlevetid i % = 80,00 13,86 1,25 (SS/100) 0,6 SS: skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger. Teoretisk teknisk levetid: 25 år Trafikklasse T2 tung : Restlevetid i % = 77,27 13,41 1,25 (SS/100) 0,6 SS: skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger. Teoretisk teknisk levetid: 22 år Nedenfor er vedlagt tre billedeksempler på veje, som er tæt på 25 % grænsen.

12 Eksempel 1. Trafikklasse T2 let Restlevetid: 33 % Eksempel 2. Trafikklasse T1 Restlevetid: 29 %

13 Eksempel 3. Trafikklasse T1 Restlevetid: 16 % Efter udbedring af slaghuller og afskalning kommer restlevetiden op på 20 %.

14 Vejledning til bilag 3 Defekte kantsten Vejreglen: Vedligehold af færdselsarealet anviser i afsnittet: Defekte kantsten, skadestyper og alvorlighed af kantsten, som er beskadiget i fuger, i overfladen eller er knækkede. Mindre skader på kantsten, som ikke har indflydelse på kantstenens funktion, og som i øvrigt overholder kravene anført i dette bilag, bør bevares, da udskiftning ofte medfører følgeskader på den tilstødende belægning. Nedenfor vises fotoeksempler på kantsten med forskellige grader af skader. Der skelnes mellem større skader Skadestype 1, hvor der gælder krav om udskiftning, og mindre skader, hvor der ikke stilles krav om udskiftning. Eksempler kan også ses i vejreglen. Eksempler på skadestype 1.

15 Eksempler på mindre skader.

16 Vejledning til bilag 4.1 Vejbrønde også kaldet rendestensbrønde eller vejriste er brønde med vejriste langs kantstenen. Vejbrønde opsamler vejvand fra de belagte flader, og leder vandet til nedstrøms afløbssystem (kloak, faskine eller andet). Hovedbrønde opsamler vejvand fra belagte flader, rabatarealer og grøfter. Hovedbrønde opsamler endvidere vand fra drænledninger og tætte ledninger. Det bemærkes at hovedbrønde, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Beskrivelse af afvandingselementernes beliggenhed, tilstand mv. sker på baggrund af en gennemgang af foreliggende tegninger og optegnelser, samt en besigtigelse af de stedlige forhold. Hvor der måtte foreligge oplysninger fra driftspersonale eller andre, om vejafvandingens tilstand, kan dette indgå i den samlede registrering af oplysninger. Hvor der i et givent tilfælde forefindes særlige afvandingselementer (pumpestationer, sivebrønde e.l.) må disse beskrives særskilt. Tilstand af afvandingselementer Afvandingselementerne tilstand vurderes i forhold til følgende kategorier: a) God, som ny b) Mindre god, men funktionsduelig c) Dårlig, ikke funktionsduelig For tilstand a) og b) gælder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha). Derudover skal de enkelte afvandingselementer overholde følgende kriterier: Afvandingselement Vejbrønde/Vejriste Hovedbrønde Kriterier Riste må ikke fremstå med betydende trafiksikkerhedsrisici Risten skal være hel og afrenset Ingen hul i asfalten ved brønden Overfladevand løber uhindret til brønd, og vandet løber uhindret fra brønden via stikledning. Brønde og dæksler skal være intakt, uden betydende skader (revner, huller mv.) Forskudte samlinger < 3 cm Fast bund Ingen trærødder Oprenset inden for 1 år

17 Vejledning til bilag 4.2 Stikledninger leder vejvandet fra vejbrønden til hovedledningen/kloakken. Hovedledninger samler vejvandet fra de enkelte brønde og drænledninger. Drænledninger dræner vejens bærelag, og sikrer mod opblødning af disse. Forud for udførelsen af eftersynet skal det være afklaret hvilke ledninger, som jf. spildevandsplanen kan overdrages. Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Beskrivelse af afvandingselementernes beliggenhed, tilstand mv. sker på baggrund af en gennemgang af foreliggende tegninger og optegnelser, samt en besigtigelse af de stedlige forhold. Hvor der måtte foreligge oplysninger fra driftspersonale eller andre, om vejafvandingens tilstand, kan dette indgå i den samlede registrering af oplysninger. Hvor der i et givent tilfælde forefindes særlige afvandingselementer må disse beskrives særskilt. Tilstand af afvandingselementer Afvandingselementerne tilstand vurderes i forhold til følgende kategorier: a) God, som ny b) Mindre god, men funktionsduelig c) Dårlig, ikke funktionsduelig For tilstand a) og b) gælder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha), og en tilstrækkelig afdræning af vejens bærelag, til at sikre en tilstrækkelige bæreevne af vejen. Derudover skal de enkelte afvandingselementer overholde følgende kriterier: Afvandingselement Stikledning Hovedledning og drænledning Kriterier Ingen lunke/sætning i asfalten over ledningen Vandet løber uhindret væk fra brønden via stikledning Ingen betydende åbne eller forskudte samlinger Ingen trærødder eller andre betydende hindringer (aflejringer eller andet) Vand fra brønd løber uhindret væk via ledning

18 Vejledning til bilag 4.3 Rabatter og trug modtager afstrømmende vejvand. Vejvandet vil enten nedsive i rabatten, eller blive ledt til dræn, brønd med rist eller grøft. Vejgrøfter modtager afstrømmende vejvand. Vejvandet vil enten nedsive i grøften, blive ledt til dræn/hovedledning, eller recipient (vandløb eller andet). Beskrivelse af afvandingselementernes beliggenhed, tilstand mv. sker på baggrund af en gennemgang af foreliggende tegninger og optegnelser, samt en besigtigelse af de stedlige forhold. Hvor der måtte foreligge oplysninger fra driftspersonale eller andre, om vejafvandingens tilstand, kan dette indgå i den samlede registrering af oplysninger. Hvor der i et givent tilfælde forefindes særlige afvandingselementer (faskiner e.l.) må disse beskrives særskilt. Tilstand af afvandingselementer Afvandingselementerne tilstand vurderes i forhold til følgende kategorier: a) God, som ny b) Mindre god, men funktionsduelig c) Dårlig, ikke funktionsduelig For tilstand a) og b) gælder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha), og en tilstrækkelig afdræning af vejens bærelag, til at sikre en tilstrækkelige bæreevne af vejen. Derudover skal de enkelte afvandingselementer overholde følgende kriterier: Afvandingselement Rabat og trug Grøft Kriterier Trafikfarlig opstuvning af vand på kørebanen må ikke forekomme Ved kant mellem kørebane og rabat må rabatten maksimalt være 2 cm lavere end kørebanen Fald på rabat væk fra kørebane > 50 i mindst 40 cm 1 Ingen erosions-/skyllerender Skal være oprenset (må ikke være tilgroet) Der skal være frit løb til eventuelle underløb (Underløb behandles under Ledninger, jf. Bilag 4.2). 1 For tværfald på rabat vurderes et krav om min. 50 væk fra belægning i min. 40 cm bredde at være et rimeligt minimumskrav, med mindre dette ikke er muligt fx i afgravning. Vejledning til bilag 5 Vurderingsskemaet anvendes kun, hvis belysningsanlægget ejes af vejbestyrelsen, og ejendomsretten overdrages i forbindelse med nedklassificeringen.

19 Vejledning til bilag 6 Tilstanden af vejens udstyr vurderes i forhold til følgende kategorier: a) God, som ny b) Mindre god, men funktionsduelig c) Dårlig, ikke funktionsduelig I ovenstående vurderingsskema under Beskrivelse af element beskrives hvilken type af element der vurderes (skemaet kopieres i fornødent omfang). I vejledningen nedenfor anvises retningslinjer for tilstandsvurderingen i forhold til: Autoværn Skilte Hegn Kantpæle (stele) Bygværker Kørebaneafmærkning Autoværn: Tilstand (a): autoværnet er helt intakt og ubeskadiget fremtræder i lige flugter ingen rustansamlinger målt over en 10 m lang strækning må afvigelsen højst være 5 cm Tilstand (b): mindre deformationer, men intakt mindre rustansamlinger deformationer - både horisontalt og vertikalt - <10 cm Tilstand (c): funktionen er væsentligt nedsat udpræget rust reduceret sikkerhed deformationer - både horisontalt og vertikalt - >10 cm fremtidig holdbarhed er væsentligt begrænset Skilte: Tilstand (a): skiltet er helt intakt og ubeskadiget opfylder funktionen uden korrosion solid montering stander i vater ( 0,5 cm) Tilstand (b): deformationer kan forekomme enkelte ansamlinger af korrosion slidte skilte nedsat læsbarhed men funktionen er opfyldt stander max 10 cm ude af lod

20 Tilstand (c): mange skader på skilt og stander stort slid stærk nedsat læsbarhed Hegn: Tilstand (a): hegnet fremstår intakt fuldt funktionsdygtigt vildtspring fuldt funktionsdygtige hegnsstolper ude af lod, <10 cm Tilstand (b): enkelte huller (som bør udbedres) mindre råd-angreb i stolper hegnsstolper ude af lod, <20 cm Tilstand (c): mange huller udpræget råd i stolper mange huller i hegnet hegnsstolper ude af lod, >20 cm Kantpæle (stele): Tilstand (a): kantpæle fremstår intakte renhold OK kantpæle i lod ( 5 cm) Tilstand (b): kantpæle fremstår snavsede og beskidte (< 25 % begroet/snavset) væsentlige deformationer enkelte evt. knækkede mindre gode refleksegenskaber kantpæle ude af lod, < 20 cm Tilstand (c): kantpæle fremstår snavsede og beskidte (> 25 % begroet/snavset) væsentlige deformationer mange evt. knækkede dårlige refleksegenskaber kantpæle ude af lod, > 20 cm Bygværker: Gælder for bygværker med spændvidde op til 2 m. Tilstand (a): bygværket fremstår intakt og i god stand renhold (grus og snavs mv.) omkring bygværket OK Afløbssystemet i forbindelse med bygværket OK Ingen utilsigtet bevoksning (bygværket bør friholdes, 3 m) Ingen sætninger ved broender mv. Tilstand (b): Grus og snavs forekommer omkring bygværket Utilsigtet bevoksning forekommer Mindre sætninger forekommer ingen problematiske!

21 Mindre tilstopninger af afløbssystemet, fx dryprør o. lign. Mindre betonskader på bygværket dog ingen løse betonskaller Tilstand (c): Renholdniveau omkring bygværket er uacceptabelt Bygværket er overbegroet En del problematiske sætninger forekommer Bygværkets afløbssystem er i stor udstrækning ikke fungerende Mange betonskader og løse betonskaller forekommer, herunder blotlagt armeringsjern For bygværker af stål må skadelig korrosion ikke forekomme Kørebaneafmærkning: Tilstand (a): Fremstår som ny Tilstand (b): Den trafiksikkerhedsmæssige funktion er intakt Andelen af bortslidt afmærkning (visuelt betragtet) er under 25 % Tilstand (c): Den trafiksikkerhedsmæssige funktion er ikke intakt Andelen af bortslidt afmærkning (visuelt betragtet) er større end 25 %

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

BILAG 1. Tilstandsrapport. Begtrupvej Vejnavn Vej nr.

BILAG 1. Tilstandsrapport. Begtrupvej Vejnavn Vej nr. BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Begtrupvej 7110333-0 Farrevej Grusvej Beskrivelse af vejanlægget Ved eftersyn 10. maj 2016 blev vejen vurderet i god og forsvarlig stand. Derfor har vi

Læs mere

Mairanne Würtz BILAG 1. Tilstandsrapport. Vejnavn Vej nr. Askevej Beskrivelse af vejanlægget

Mairanne Würtz BILAG 1. Tilstandsrapport. Vejnavn Vej nr. Askevej Beskrivelse af vejanlægget BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Askevej 7170150-0 Kastanievej-østergade Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Askevej 12. maj 2016 konstaterede

Læs mere

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Rødtjørnevej 7176255-0-11-11-13-13 Rødtjørnevej- Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Rødtjørnevej d. 12 maj

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

Opretning af sætninger ved broen.

Opretning af sætninger ved broen. BILAG Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Røde Møllevej 776250-0 Knudstrupvej-Bidstrupvej Beskrivelse/vurdering af vejens tilstand: Ved eftersyn d. 6. juni 206 blev grusvejen

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Delingen 7670304-0 Strækning Tingvej-slut v/ nr. 6 Beskrivelse af vejanlægget Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Delingen d. 18. maj 2016 konstaterede

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Bilag 1 til foranalyse: Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Hovedforløbet/sagsgangen for omklassificering af kommunens veje er omfattende. Dels fordi

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål:

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål: Dato 6. juli 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih@vd.dk Telefon +4 7244 3112 Dokument 16/0917-2 Side 1/ Nedklassificering af Kildevej i Holstebro Du har i e-mail af. juli 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Dato: 17. juli 2014 Sagsnr.: 12/74320 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 Skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport.

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Dette bilag opsummerer bemærkninger til den endelige tilstandsrapport samt eventuelle klager til Vejdirektoratet vedrørende den endelige tilstandsrapport.

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER

VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN Side 1 af 12 12. april 2017 Notatet indeholder en gennemgang af de eksisterende vedligeholdelseskontrakter,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2016 15/16149-1 Søren Vinther Knudsen sovik@vd.dk 7244 7148 TILSTANDSRAPPORT Omklassificering af statsvej til kommunal vej vedrørende anlægsprojektet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje 2 3 Klimaanlæg i veje Der var engang, hvor vi brugte ordet klimaanlæg om anlæg, der styrer ventilation

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ

INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ http://tommesensvej.dk initiativgruppen@tommesensvej.dk Referat fra møde i InSide den 3. november 2016 Der var mødt 18 beboere fra Tommesensvej. Derudover deltog fra Initiativgruppen:

Læs mere

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/04334-18 Side 1/5 Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr. 05.02.02-G01-24-16

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Elementbeskrivelser: Rabatter og grøfter Afvanding-faggruppen UDBUD 2012 P

Elementbeskrivelser: Rabatter og grøfter Afvanding-faggruppen UDBUD 2012 P P A11 GRØFTER En grøft er en åben afvandingskonstruktion til bortledning af overfladevand og grundvand. Grøfter anlægges normalt på hver side af en vej ( i åbent land ) for opsamling og bortledning af

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Ref 09629002 LD00096-2-MAW(2) Version

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Vedligeholdelsesbudget for Veje i Grundejerforeningen Præstelodden BILAG 1

Vedligeholdelsesbudget for Veje i Grundejerforeningen Præstelodden BILAG 1 Vedligeholdelsesbudget for Veje i Grundejerforeningen Præstelodden BILAG 1 Vedligeholdelsesforslag Registrering Beskrivelse og prioritering Anslåede vedligeholdelses-/genopretningsudgifter i hele kr. excl.

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E G R U N D E J E R F O R E N I N G E N SØHOLM Udarbejdet af Haraldshus as i samarbejde med Ai-gruppen A/S G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S Ø H O L M

Læs mere

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej.

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej. NOTAT Projekt Belægningsregistrering Kunde Planetbyens Grundejerforening Notat nr. 1 Dato 06-12-2012 Til Fra Lars Schubert Rambøll 1. Baggrund Grundejerforeningen Planetbyen i Vejle har rettet henvendelse

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej Notat Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse 25. november 2015 Projekt nr. 222226 Dokument nr. 1217926148 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af 1 INDLEDNING

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevilling: 2018-2021 NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne 2022-27 Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

Borgermøde om nedklassificering af kommunale veje til private fællesveje

Borgermøde om nedklassificering af kommunale veje til private fællesveje Borgermøde om nedklassificering af kommunale veje til private fællesveje Ulstrup 25. maj 2016 Aftenens program I kl. 19.00 Velkommen v. Nils Borring, borgmester kl. 19.05 Baggrund og proces v. Kurt Andreassen,

Læs mere

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Hæfte 4. Vedligehold af færdselsarealet

Hæfte 4. Vedligehold af færdselsarealet Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 4 Vedligehold af færdselsarealet Vejregelforberedende rapport Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til høring som vejregelforslag

Læs mere

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål:

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: Dato 9. juli 2014 Dokument 14/07910 Side Vejforhold ved V vej og A vej Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: 1. Giver

Læs mere

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker.

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Formål: Formålet er at komme med et oplæg til hvordan den kan etableres en Vejfond i Grundejerforeningen Amstrup Bakker samt påvise,

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1. September 2014 Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.0 Udarbejdet : Brian Henriksen Kontrolleret : Henrik Kubel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BELÆGNINGSEVALUERING

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger O.F. Møllehøj, Hedehusene Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger Titel: Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune.

Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune. Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune. Grænseflader mellem offentlig og privat kloak 24. november 2006 /CN Indledning I det følgende er illustreret en række eksempler på grænsefladen

Læs mere

OVERSIGT OVER SKEMAER OG KORTBILAG. Økonomisk over sigt i landområde.15 Økonomisk oversigt i byområde.16

OVERSIGT OVER SKEMAER OG KORTBILAG. Økonomisk over sigt i landområde.15 Økonomisk oversigt i byområde.16 Oplæg til nedklassifikation af kommuneveje i Norddjurs kommune 2010 / 2011 1 Indholdsfortegnelse. Baggrund..3 Nedklassifikation..3 Diverse øvrige forhold til overvejelse..4 Klassifikation af kommunevejene

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE SNERYDNING FOR GRUNDEJERE I december 2014 blev en ny vejlov vedtaget, og herefter gælder nye regler om, hvad man som grundejer har pligt til at rydde, salte og gruse. Af Marianne Fromm Pedersen, KLA Personskade

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere