Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data"

Transkript

1 Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

2 Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Maj 2015 Redaktion: Projektgruppe: Design: Anette Jensen, SAMKOM-sekretariatet Gert Ahé, Vejdirektoratet (formand) Jane Snog, Københavns Kommune Armand Der-Stepanian, Københavns Kommune Anne Møller Brusgaard / Per Kristensen, Aarhus Kommune Poul Erik Kristoffersen, Randers Kommune Klaus Verner Nielsen, Grontmij Susanne Baltzer, Vejdirektoratet Mette Harbo, Vejdirektoratet Thomas Rohde, Vejdirektoratet Heidi Borum Varbøl, Vejdirektoratet Anette Jensen, SAMKOM-sekretariatet Os&Co Side 2 af 40

3 Indholdsfortegnelse 1. Landsdækkende analyse Fokus på 7 elementer Opgørelse af investeringsbehov Indsamling af data Offentliggørelse af landsdækkende resultater Kommunernes videre arbejde med resultaterne Bilag A Kørebaner Bilag B Afvanding Bilag C Cykelstier Bilag D Fortove Bilag E Broer og bygværker Bilag F Gadebelysning Bilag G Signalanlæg Side 3 af 40

4 1. Landsdækkende analyse Fokus på kommunevejenes tilstand Der er taget initiativ til en landsdækkende analyse, hvor alle landets kommuner inviteres til at deltage med data om kommunevejenes tilstand. Formålet med analysen er at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og at synliggøre det gennemsnitlige investeringsbehov i de deltagende kommuner og på landsplan. Den valgte metode er en simpel og tilnærmet opgørelse, som den enkelte kommune kan vælge at benytte og bidrage til. Projektet er sat i gang af det Strategiske direktørforum, hvor repræsentanter fra KTC, KL og Vejdirektoratet på direktørniveau mødes og drøfter den strategiske udvikling af vejsektoren. Projektet udføres i regi af SAMKOM kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet. Synliggørelse der virker Projektet er inspireret af Københavns Kommune, der med genoprettelsesplanen Et løft til vejene har synliggjort potentialet for vedligeholdelse af kommunens veje for kommunalbestyrelsen. Det er lykkedes Københavns Kommune at formidle budskaberne om et investeringsbehov til beslutningstagerne i et kortfattet, tydeligt og ikke-teknisk sprog. Det er sket ved at opstille alternative scenarier for vedligeholdelse og investeringsbehov for genopretning og ved at tydeliggøre den økonomiske, trafikale og bylivsmæssige nødvendighed af et ordentligt vedligeholdelsesniveau. Forvaltningen besluttede i 2013 at fortsætte arbejdet med et 10-årigt scenarie. Indsamling af kommunernes data På de følgende sider fremgår det, hvordan landets kommuner kan bidrage med data til den landsdækkende analyse. Data indsamles indtil 1. oktober 2015 med henblik på en offentliggørelse af resultatet i forbindelse med Vejforum Det endelige produkt forventes at blive en samlet rapport med indikation af et teoretisk beregnet investeringsbehov i de deltagende kommuner samt en vejledning med inspiration til, hvordan de enkelte kommuner selv kan opstille simple investeringsscenarier. Side 4 af 40

5 2. Fokus på 7 elementer For at kunne skabe det ønskede øjebliksbillede af vedligeholdelsestilstanden af de kommunale veje på en håndterbar måde, er der gjort nogle valg med hensyn til afgrænsning af elementer, der opgøres. Overordnet er det valgt at opgøre investeringsbehovet for de elementer, der er omfattet af kommunens budget for kapitalbevarende drift. Opgørelsen vil således ikke omfatte private arealer, private fællesveje, forsyningsselskabers hovedledninger mv., ligesom vedligeholdelse, der kan karakteriseres som løbende drift, f.eks. grøfter og grusveje ikke indgår. De 7 udvalgte elementer er: 1. Kørebaner Kørebaner på de offentlige veje. 2. Afvanding Brønde og stikledninger, som afvander hele vejanlægget. 3. Cykelstier Befæstede cykelstier med kantsten mod kørebanen, samt befæstede cykelstier i eget tracé. 4. Fortove Fortove langs offentlige veje. 5. Broer/Bygværker Broer og bygværker med spændvidde på minimum 2 m. 6. Gadebelysning Belysningsanlæg, der ejes af kommunen. 7. Signalanlæg Alle byens lyssignaler med tilhørende styringscentral. Nogle kommuner vil måske i første omgang nøjes med at deltage i analysen med oplysninger om de elementer (kørebaner, fortove, cykelstier mv.), som kommunen har et rimeligt overblik over. Andre vil vælge at deltage med oplysninger om alle 7 elementer. I bilag A-G er der givet vejledning til, hvordan tilstanden af hvert af de 7 elementer kan registres og indrapporteres til SAMKOM-sekretariatet, der står for den landsdækkende analyse. Side 5 af 40

6 3. Opgørelse af investeringsbehov Hvis der i en årrække er anvendt for få midler til vedligeholdelse, vil der gradvis oparbejdes et investeringsbehov, der kan udtrykkes som forskellen mellem den aktuelle og den ønskede tilstand. Den ønskede tilstand kan f.eks. være fastlagt som den vedligeholdelsespraksis, der giver den laveste levetidsomkostning eller fastlagt ud fra et politisk bestemt æstetisk eller funktionelt niveau. I flere opgørelser opgøres investeringsbehovet som udgiften på renovering af de elementer, der overskrider en grænse for acceptabel tilstand. I forbindelse med en landsdækkende analyse som denne, kan det være svært at fastlægge en fælles grænse for en acceptabel tilstand for alle landets kommuner. Dels kan der fra kommune til kommune være forskellig holdning til, hvordan den acceptable tilstand skal fastlægges. Og dels er metoden ikke velegnet til benchmarking, da opgørelsen kun viser det akutte investeringsbehov og ikke noget om eventuelle kommende udfordringer og investeringsbehov. Hvis tilstanden af kommunens fortove f.eks. er opgjort efter en 5-trins-skala, hvor 1 er uacceptabel tilstand, vil metoden ikke tage højde for de fortove, der nærmer sig den uacceptable tilstand og derfor vil medføre et investeringsbehov i de følgende år. I denne landsdækkende analyse er der valgt at arbejde med en definition af investeringsbehovet, der for hvert af de 7 elementer baserer sig på en vurdering af den gennemsnitlige tilstand af alle elementerne i kommunen. Denne gennemsnitlige tilstand sammenholdes med den tilstand gennemsnittet burde ligge på, hvis der foregik en løbende renovering svarende til nedslidningstakten. Tilstanden opgøres således i forhold til elementets typiske levetid som en procentuel restlevetid. Metoden giver kun et øjebliksbillede af investeringsbehovet og ikke noget om genopretningsbehovet over en længere periode (f.eks år). En sådan beregning vil kræve, at der også tages højde for nedslidningen af elementerne over den pågældende periode. Investeringsbehovet er det beløb, der skal investeres for at løfte niveauet til det niveau, der giver en løbende udskiftning svarende til levetiden. En gennemsnitlig restlevetid på 50 % er valgt som det niveau, der medfører en løbende udskiftning af elementerne. Hvis vedligeholdelsesindsatsen svarer til den løbende nedslidning, er vejnettet i balance. Tilstandsregistreringen for fortove med en levetid på f.eks. 50 år vil ved tilfredsstillende løbende udskiftning vise, at den gennemsnitlige restlevetid er 25 år. Hvis den gennemsnitlige restlevetid er mindre end 25 år, er der et investeringsbehov. Er den gennemsnitlige restlevetid større end 25 år, er der et negativt investeringsbehov, dvs. en opsparing i form af en forøgelse af kapitalværdien af fortovene. Hvis analysen ikke viser et investeringsbehov, betyder det ikke, at der ikke skal afsættes midler til det pågældende element, men at det nuværende budget samlet set giver den ønskede udskiftning af elementet inden for den forventede levetid. Side 6 af 40

7 Eksempel princip for beregning af investeringsbehov Prisen for udskiftning af et element, der har en restlevetid på 100 % (dvs. er helt nyt) er 0 kr., mens prisen på udskiftning af et element, der har en restlevetid på 0 % (dvs. er helt nedslidt) svarer til prisen for et helt nyt element (f.eks. 80 kr./m 2 som i eksemplet på figuren). Prisen for udskiftning af et element, som funktion af restlevetiden antages derfor at være givet ved den grå rette linje gående fra (0,80) til (100,0). 80 Princip for beregning af efterslæb Pris for nyt element [kr./m2] Faktisk gennemsnitlig restlevetid Ønsket gennemsnitlig restlevetid Restlevetid [%] Hvis der f.eks. er registreret en gennemsnitlig tilstand af kommunens 7000 m 2 fortove svarende til en gennemsnitlig restlevetid på 20 % (markeret med rødt) og den ønskede gennemsnitlige restlevetid er 50 % (markeret med blåt), vil der være et gennemsnitligt investeringsbehov pr. element svarende til forskellen på prisen på nyt element ved ønsket restlevetid og prisen på nyt element ved faktisk restlevetid. Det samlede investeringsbehov for de 7000 m 2 fortove vil således være: 7000 m 2 * (64 kr./m 2-40 kr./m 2 ) = kr. Det er kun i forbindelse med denne landsdækkende analyse, at det er besluttet at arbejde med en vedligeholdelsesindsats svarende til udskiftningstakten. De enkelte kommuner benytter naturligvis fortsat i eget regi deres egne forvaltningssystemers mere detaljerede registreringer og beregningsmetoder og fastlægger selv eget serviceniveau for de 7 elementer i forhold til egne rammer og prioriteringer. Kommuner, der har udarbejdet egne opgørelser over investeringsbehov, kan derfor opleve, at denne landsdækkende analyse giver et andet resultat end deres egne opgørelser pga. forskel i analysemetode. Side 7 af 40

8 4. Indsamling af data Udgangspunkt i eksisterende data For at kunne fastlægge investeringsbehovet er det nødvendigt at kortlægge elementernes mængde, tilstand og/eller alder. Det kan ske ved at benytte allerede eksisterende data om elementerne eller ved at foretage eftersyn af hele eller dele af kommunens vejnet suppleret med skøn og antagelser. Fælles for alle elementerne er, at et skøn er bedre end ingen oplysninger. Men jo mere konkret viden er, jo bedre. Derfor gives der både mulighed for at anvende kommunens eksisterende og måske detaljerede viden om de enkelte elementer og skønnede værdier og mere overordnede betragtninger, hvor der er behov for det. I tilfælde af, at der kun findes oplysninger for dele af vejnettet, kan de eksisterende oplysninger skaleres op eller suppleres med stikprøver. Generelt om simple eftersyn Hvis kommunen ikke har viden om de enkelte elementer og ønsker denne viden, er der givet forslag til hvordan et eftersyn kan udføres hurtigt og effektivt. I analysen er det forsøgt at fastlægge en metode, der dels gør datagrundlaget sammenligneligt, og dels anvender eksisterende metoder, så allerede indsamlede data kan anvendes. Hvor der ikke findes gængse metoder foreslås en simpel fremgangsmåde, hvor elementets tilstand vurderes efter en 5-trins karakterskala. Til brug for tilstandsregistreringerne efter den 5-trins karakterskala er der udviklet manualer med beskrivelser og illustrative fotos af de 5 tilstandskarakterer. Generelt om levetider og priser Prisen for udskiftning af et element afhænger blandt andet af, om elementet ligger i et landområde eller et byområde. For byområder vil der typisk være en noget højere pris på grund af ekstraomkostninger til afmærkning, trafikomlægning mv. end på mindre veje på landet. For at sikre et rimeligt billede af situationen og investeringsbehovet, er det vigtig, at beregningen af investeringsbehovet baseres på priser, der så vidt muligt afspejler de reelle priser i kommunerne. Kommuner med detaljerede oplysninger om elementernes levetider og priser har derfor mulighed for at angive egne oplysninger. For de kommuner, der ikke har egne oplysninger, er der givet forslag til levetider og priser for de enkelte elementer og i forbindelse med forslag til priser, er der angivet 2 priskategorier en lav og en høj med en kort beskrivelse. Inddatering af oplysninger I bilag A-G er der givet en vejledning til, hvordan tilstanden af hvert af de 7 elementer kan registres og indsendes til SAMKOM-sekretariatet, der står for den landsdækkende analyse. Til hvert element er der udarbejdet indberetningsskemaer, hvori de nødvendige oplysninger kan inddateres. Registreringen kan ske for en varierende mængde af det pågældende element. For hvert element indsættes det antal linjer, som er nødvendig for at give det mest retvisende billede af det pågældende elements tilstand samlet set. Der kan således indsættes én linje i inddateringsskemaet, der omhandler et enkelt af det pågældende element, f.eks. en gadelampe, eller vurderingen kan omhandle en hel vej, hvor der f.eks. er 20 gadelamper, eller et helt område. Den enkelte kommune vælger selv detaljeringsgraden alt efter det lokale kendskab og den tid, der er til rådighed til registreringerne. Hvis kommunen kun indmelder oplysninger for en delmængde af vejnettet, vil oplysningerne blive skaleret op, svarende til det samlede vejnet i kommunen. Side 8 af 40

9 5. Offentliggørelse af landsdækkende resultater Indsamlingen af kommunernes data om de 7 elementer foregår indtil 1. oktober 2015 med henblik på en offentliggørelse af resultatet i forbindelse med Vejforum i december Overblikket over vedligeholdelsestilstanden og investeringsbehovet i forhold til den kapitalbevarende drift af de 7 elementer vil blive samlet i en SAMKOM rapport, hvor resultaterne for de deltagende kommuner vil blive præsenteret på faktakort. For hvert delelement vil faktakortene med forskellige farvemarkeringer inden for forskellige intervaller give et visuelt billede af tilstanden og investeringsbehovet i den enkelte kommune og et overblik over hele landet. Rapporten vil ligeledes indeholde tabeller med de specifikke resultater samt gennemsnitsbetragtninger på landsplan. Eksempel på faktakort Resultaterne fra den landsdækkende analyse vil ligeledes blive indarbejdet i SAMKOMs digitale KommuneAtlas, så de mere detaljerede oplysninger bag resultaterne (registreringsmetode, mængder mv.) kan trækkes fra de klikbare kort. Ligeledes giver KommuneAtlasset mulighed for, at de specifikke resultater for udvalgte kommuner kan trækkes ud i en sammenligningstabel, som enten kan udskrives eller overføres til et Excel ark for videre bearbejdning. Side 9 af 40

10 6. Kommunernes videre arbejde med resultaterne I forlængelse af den landsdækkende analyse er det op til den enkelte kommune selv at kommunikere et eventuelt investeringsbehov over for de kommunale beslutningstagere og at opstille investeringsscenarier for, hvordan et eventuelt investeringsbehov kan håndteres. Til det formål vil SAMKOM i efteråret 2015 udarbejde et vejledningsmateriale med inspiration til, hvordan der kan opstilles simple investeringsscenarier på tilsvarende vis, som det er gjort i Københavns Kommunes genopretningsplan Et løft til vejene. I planen giver kommunen et overblik over den nuværende tilstand og hvad der skal til for at sikre, at kvaliteten af byens infrastruktur understøtter kommunens visioner og mål på transportområdet. Til at beskrive sammenhængen mellem udviklingen af tilstanden og de investerede midler har Københavns Kommune i genopretningsplanen opstillet 4 investeringsscenarier: fastholdelse af budget fastholdelse af tilstand genopretning over 20 år genopretning over 10 år der danner udgangspunkt for en vurdering af, hvordan vedligeholdelsesindsatsen håndteres bedst. For alle 4 investeringsscenarier har Københavns Kommune beregnet det gennemsnitlige årlige investeringsbehov for de 7 elementer og det samlede investeringsbehov over en 20 årig periode. Herudover har kommunen beskrevet konsekvenserne af de enkelte investeringsscenarier og det budget, der er nødvendigt for at holde elementerne i den tilstand, de er genoprettet til. I forbindelse med forberedelsen af den landsdækkende analyse har Københavns Kommune bidraget med viden og erfaringer fra arbejdet med kommunens genopretningsplan. Denne viden og erfaring, som blandt andet omfatter de følgende fokuspunkter, vil blive indarbejdet i vejledningsmaterialet til kommunernes videre arbejde med opstilling af simple genopretningsscenarier: Konkrete mål. Sæt konkrete mål for opgaven og genopretningsplanen. Hvis det f.eks. handler om at øge bevillingen for udvalgte elementer, så fokuser på de konkrete elementer, fastlæg investeringsbehovet og fokuser på målet. Interessenterne. Undgå teknisk tunge rapporter med meget tekst og mange beregninger og tabeller. Gå efter korte og illustrative eksempler og beskrivelser, der illustrerer tilstanden og dermed investeringsbehovet. Den rette timing. Vær bevidst om hvornår og med hvilke budskaber behovet for investering bringes. Fokuser gerne på emner, der optager politikerne i forvejen. Argumenter. Bring budskaberne om et investeringsbehov i et kortfattet, tydeligt og ikke-teknisk sprog og brug vedkommende argumenter, som f.eks. manglende investeringer opleves ved at broer og tunneler må lukke, antallet af erstatningssager stiger, trafikafviklingen og tilgængeligheden bliver dårlig og lign. Dokumentation og datagrundlag. Tag udgangspunkt i eksisterende data og udvid datagrundlaget løbende. Efterhånden som datagrundlaget udvides, vil der være behov for færre skøn og antagelser. Side 10 af 40

11 Bilag A Kørebaner Delelementer For kørebanerne kigges der alene på asfaltbelægninger samt belægninger udført med overfladebehandling. Fortove og cykelstier langs vejene registreres og analyseres separat. Registreringsmetode Vurderingen af kørebanebelægningens tilstand sker på baggrund af den visuelle skadesregistrering af vejoverfladen, som mange kommuner løbende laver til deres vejvedligeholdelsessystemer (RoSy PMS og Vejman.dk) samt oplysninger om belægningens alder og trafikmængden på kørebanen. Den enkelte kommune skal derfor blot give tilladelse til, at SAMKOM sekretariatet kan indhente de relevante databaser med oplysninger om udførte skadesregistreringer og nye belægninger fra kommunen eller fra kommunens systemudbyder, Vejdirektoratet eller Grontmij. På baggrund af de indsamlede databaser beregnes skadessum og alder baseret på metoden fra Vejregel om Tilstandsrapporter Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje. En vejs levetid afhænger af trafikbelastningen på vejen. Slidtagen på vejen afhænger af trafikmængden og i særlig grad af mængden af tunge køretøjer. Kommunens egne oplysninger om levetider for kørebanebelægninger kan indsendes sammen med tilladelsen til at indhente de øvrige oplysninger i kommunens vejvedligeholdelsessystem. Alternativt fastlægges levetiden som værdierne i Tabel 1. hvor mindre trafikerede veje på landet tildeles en lavere levetid end veje i byområder. Dette skyldes, at vejene på land ofte er historiske veje, der ikke er anlagt korrekt, men blot er tidligere hjulspor, der har fået en asfaltbelægning. Trafikmængde pr. døgn By Land > 200 Æ10 12 år 12 år Æ10 15 år 15 år 5-50 Æ10 20 år 20 år < 5 Æ10 25 år 20 år Tabel 1: Forslag til værdier for levetid af nye kørebanebelægninger Levetiden kan reduceres som følge af støjreducerende slidlag og mange opgravninger i specielt byområder. Prisen for en ny kørebanebelægning afhænger af, om kørebanen ligger i byområde eller på landet. Kommunens egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger kan indsendes sammen med tilladelsen til at indhente de øvrige oplysninger i kommunens vejvedligeholdelsessystem. Side 11 af 40

12 Hvis kommunen ikke har egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger kan følgende værdier anvendes: Priskategori 1 Priskategori 2 By 100 kr./m kr./m 2 Land 70 kr./m kr./m 2 Tabel 2: Forslag til priser for nye kørebanebelægninger Prisen afhænger blandt andet af belægningsløsningen og hvor omfattende afmærkningsforanstaltninger, der kræves under vejarbejdet. Priserne omfatter nyt slidlag, inkl. alle nødvendige følgearbejder, f.eks. hævning eller udskiftning af kantsten, forudgående reparationer, fræsning, kantforstærkning, hævning eller udskiftning af dæksler og riste, kørebaneafmærkning samt regulering af vejkanter. Tilladelsen til at indhente de relevante databaser kan gives i det følgende skema, hvor kommunens egne oplysninger om levetider og priser for nye kørebanebelægninger også angives. Vi vil gerne deltage med data om vores kørebaner Sæt kryds De relevante databaser kan indhentes hos Sæt kryds Kontaktoplysning (navn, adresse) mig / min kollega vores systemudbyder, Grontmij vores systemudbyder, Vejdirektoratet Kommunens egne oplysninger om levetider af nye kørebanebelægninger angives her: (bliv evt. inspireret af værdierne i Tabel 1 i vejledningen) Trafikmængde pr. døgn By Land > 200 Æ Æ Æ10 < 5 Æ10 Kommunens egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger angives her: (bliv evt. inspireret af værdierne i Tabel 2 i vejledningen) By Land Pris [kr./m 2 ] Side 12 af 40

13 Eksempel indtastning af oplysninger om kommunens kørebaner I det følgende er der givet et eksempel på indtastning af oplysninger om kørebaner i X-købing Kommune, hvor: kommunen har givet tilladelse til, at de relevante databaser kan indhentes hos kommunen via Hans Hansen kommunen har angivet egne oplysninger om levetider af nye kørebanebelægninger muligvis inspireret af værdierne fra Tabel 1 i vejledningen kommunen har angivet egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger muligvis inspireret af værdierne fra Tabel 2 i vejledningen X-købing Hans Hansen 13. april 2015 Vi vil gerne deltage med data om vores kørebaner Sæt kryds x De relevante databaser kan indhentes hos Sæt kryds Kontaktoplysning (navn, adresse) mig / min kollega x Hans Hansen, vores systemudbyder, Grontmij vores systemudbyder, Vejdirektoratet Kommunens egne oplysninger om levetider af nye kørebanebelægninger angives her: (bliv evt. inspireret af værdierne i Tabel 1 i vejledningen) Trafikmængde pr. døgn By Land > 200 Æ Æ Æ < 5 Æ Kommunens egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger angives her: (bliv evt. inspireret af værdierne i Tabel 2 i vejledningen) By Land Pris [kr./m 2 ] Side 13 af 40

14 Bilag B Afvanding Delelementer For afvanding kigges der på følgende 4 delelementer som en del af den kapitalbevarende drift: brønde inkl. stikledning (opgøres i stk.) pumper (opgøres i stk.) hovedledninger (opgøres i løbende meter) dræn (opgøres i løbende meter) Udgifter til løbende drift af pumper, brønde og ledninger medtages ikke i denne opgørelse. Det drejer sig for eksempel om karme og riste, der udskiftes pga. akutte skader eller i forbindelse med slidlagsreparationer og sugning af brønde mv. Registreringsmetoder Investeringsbehovet kan beregnes ved hjælp af følgende 4 forskellige metoder eller en kombination heraf. Hvis der både findes oplysninger om tilstand og alder af elementerne, skal der tages udgangspunkt i oplysninger om tilstanden. Metode 1: Aldersbetragtning Kendes delelementernes alder og levetid, kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af oplysninger om mængder, alder samt levetider og priser for nye delelementer. Metode 2: Betragtning om løbende udskiftning Er der ikke kendskab til delelementernes alder, kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af oplysninger om mængder samt levetid og pris for nyt delelement. Metode 3: Tilstandsregistrering ved tømning af brønde Er der foretaget en registrering af tilstanden af brønde og tilhørende stikledninger ved den foreslåede 5-trins karakterskala i forbindelse med tømning af brønde (f.eks. via tablet eller PDA), kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af mængden af brønde og tilhørende stikledninger, der bør udskiftes. Metode 4: Tilstandsregistrering ved TV-inspektion af ledninger Er der foretaget en tilstandsregistrering ved TV-inspektion af ledninger efter gældende regler, kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af data fra TV-inspektionen, der omsættes til en tilstandskarakter og dermed en restlevetid for ledningerne. Til brug for metode 3 og 4 er der udviklet en simpel 5-trins karakterskala til vurdering af tilstanden af brønde og tilhørende stikledninger. Ligeledes er der udarbejdet manualer med beskrivelser og illustrative fotos af de 5 tilstandskarakterer. Side 14 af 40

15 Metode 1: Aldersbetragtning Kendes delelementernes alder og levetid kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af oplysninger om mængder, alder samt levetider og priser for nye delelementer. Findes der et rimeligt overblik over, hvornår hovedledningerne er lagt, kan det forudsættes, at stikledningerne har samme alder. Oplysningerne indtastes i det tilhørende skema, hvor delelementer med samme værdier (alder, levetid og pris for nyt delelement) kan summeres og inddateres samlet. For delelementer med varierende værdier foretages indtastningen i det antal linjer, der er nødvendigt for at give det mest retvisende billede samlet set. Ekstra linjer indsættes efter behov. Samlet mængde delelementer i kommunen: Brønde inkl. stikledninger [stk.]: Pumper [stk.]: Hovedledninger [m]: Drænledninger [m]: Mængde Brønde inkl. stikledning ID / vejnavn / område [stk.] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./stk] Pumper ID / vejnavn / område [stk.] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./stk] Hovedledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./m] Drænledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./m] Side 15 af 40

16 Hvis kommunen har egne oplysninger om levetider og priser for nye afvandingselementer, anvendes disse. I tilfælde af manglende oplysninger om levetider og priser kan følgende værdier anvendes: Delelement Levetid [år] Brønd inkl. stikledning 75 Pumpe 10 Hovedledning 75 Drænledning 75 Tabel 3: Forslag til levetider for nye afvandingselementer Delelement Priskategori 1 Priskategori 2 Brønd inkl. stikledning kr./stk kr./stk. Pumpe kr./stk kr./stk. Hovedledning kr./m kr./m Drænledning 500 kr./m 800 kr./m Tabel 4: Forslag til priser for nye afvandingselementer Prisen afhænger blandt andet af, om der er tale om et landområde eller et byområde. For byområder vil der typisk være en noget højere pris på grund af ekstra omkostninger til afmærkning mv. i forbindelse med udskiftningen. Prisen omfatter nyt delement samt udskiftning, herunder opgravning, afmærkning mv. Side 16 af 40

17 Eksempel indtastning af oplysninger om kommunens afvandingselementer ved aldersregistrering I det følgende er der givet et eksempel på indtastning af oplysninger om afvandingselementer i X-købing Kommune, hvor: Søndervej er registreret med: 10 brønde med en alder på 35 år samt en vurderet levetid og pris på 70 år og kr./stk. 1 pumpe med en alder på 5 år samt en vurderet levetid og pris på 10 år og kr./stk. 500 m hovedledning med en alder på 50 år samt en vurderet levetid og pris på 60 år og kr./m 400 m drænledning med en alder på 5 år samt en vurderet levetid og pris på 70 år og 500 kr./m Da de registrerede delelementer kun omfatter en andel af kommunens samlede delelementer (7.000 brønde, 12 pumper, m hovedledninger og m drænledning) vil oplysningerne blive skaleret op ved beregningen af investeringsbehovet for hele kommunen. X-købing Carl Carlsen 20. april 2015 Mængde Samlet mængde delelementer i kommunen: Brønde inkl. stikledninger [stk.]: Pumper [stk.]: 12 Hovedledninger [m]: Drænledninger [m]: Brønde inkl. stikledning ID / vejnavn / område [stk.] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./stk] Søndervej Pip-kvarteret X-købing Nord Pumper ID / vejnavn / område [stk.] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./stk] Søndervej Pip-kvarteret X-købing Nord Hovedledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./m] Søndervej Pip-kvarteret X-købing Nord Drænledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./m] Søndervej Pip-kvarteret X-købing Nord Side 17 af 40

18 Metode 2: Betragtning om løbende udskiftning Er der ikke kendskab til delelementernes alder, kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af oplysninger om mængder samt levetider og priser for nye delelementer. Dette sker ved en vurdering af, hvor mange delelementer, der bør udskiftes årligt for at sikre, at alle deleelementer udskiftes i løbet af deres levetid. Oplysningerne indtastes i det tilhørende skema, hvor delelementer med samme værdier (levetid og pris for nyt delelement) kan summeres og inddateres samlet. For delelementer med varierende værdier foretages indtastningen i det antal linjer, der er nødvendigt for at give det mest retvisende billede samlet set. Ekstra linjer indsættes efter behov. Samlet mængde delelementer i kommunen: Brønde inkl. stikledninger [stk.]: Pumper [stk.]: Hovedledninger [m]: Drænledninger [m]: Mængde Brønde inkl. stikledning ID / vejnavn / område [stk.] Levetid [år] Pris [kr./stk] Pumper ID / vejnavn / område [stk.] Levetid [år] Pris [kr./stk] Hovedledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Levetid [år] Pris [kr./m] Drænledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Levetid [år] Pris [kr./m] Side 18 af 40

19 Hvis kommunen har egne oplysninger om levetider og priser for nye afvandingselementer, anvendes disse. I tilfælde af manglende oplysninger om levetider og priser kan følgende værdier anvendes: Delelement Levetid [år] Brønd inkl. stikledning 75 Pumpe 10 Hovedledning 75 Drænledning 75 Tabel 5: Forslag til levetider for nye afvandingselementer Delelement Priskategori 1 Priskategori 2 Brønd inkl. stikledning kr./stk kr./stk. Pumpe kr./stk kr./stk. Hovedledning kr./m kr./m Drænledning 500 kr./m 800 kr./m Tabel 6: Forslag til priser for nye afvandingselementer Prisen afhænger blandt andet af, om der er tale om et landområde eller et byområde. For byområder vil der typisk være en noget højere pris på grund af ekstra omkostninger til afmærkning mv. i forbindelse med udskiftningen. Prisen omfatter nyt delement samt udskiftning, herunder opgravning, afmærkning mv. Side 19 af 40

20 Eksempel indtastning af oplysninger om kommunens afvandingselementer ved betragtning om løbende udskiftning I det følgende er der givet et eksempel på indtastning af oplysninger om afvanding i X-købing Kommune, hvor: X-købing Nord er registreret med: brønde med en vurderet levetid og pris på 75 år og kr./stk. 7 pumper med en vurderet levetid og pris på 8 år og kr./stk m hovedledninger med en vurderet levetid og pris på 70 år og kr./m m dræn med en vurderet levetid og pris på 65 år og 400 kr./m Da de registrerede delelementer kun omfatter en andel af kommunens samlede delelementer (7.000 brønde, 12 pumper, m hovedledninger og m drænledninger) vil oplysningerne blive skaleret op ved beregningen af investeringsbehovet for hele kommunen. X-købing Carl Carlsen 20. april 2015 Mængde Samlet mængde delelementer i kommunen: Brønde inkl. stikledninger [stk.]: Pumper [stk.]: 12 Hovedledninger [m]: Drænledninger [m]: Brønde inkl. stikledning ID / vejnavn / område [stk.] Levetid [år] Pris [kr./stk] X-købing Nord Pumper ID / vejnavn / område [stk.] Levetid [år] Pris [kr./stk] X-købing Nord Hovedledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Levetid [år] Pris [kr./m] X-købing Nord Drænledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Levetid [år] Pris [kr./m] X-købing Nord Side 20 af 40

Landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand. Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand. Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Disposition Baggrund for analyse Analysemodel Status for analyse Inspiration til det videre arbejde Baggrund

Læs mere

Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand

Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand Titel: Udgiver: Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand SAMKOM (KTC og Vejdirektoratet) Udgivet: Marts 2016 Redaktion:

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E G R U N D E J E R F O R E N I N G E N SØHOLM Udarbejdet af Haraldshus as i samarbejde med Ai-gruppen A/S G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S Ø H O L M

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE UDVIKLINGSPLAN FOR VEJOMRÅDET

ESBJERG KOMMUNE UDVIKLINGSPLAN FOR VEJOMRÅDET ESBJERG KOMMUNE UDVIKLINGSPLAN FOR VEJOMRÅDET 2016 2035 August 2016 Udviklingsplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune og Rambøll. Data er fra Vejdirektoratet og Esbjerg Kommune 2 ESBJERG KOMMUNE UDVIKLINGSPLAN

Læs mere

Notat. Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område. Indhold. 1. Konklusion. Vej & Park

Notat. Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område. Indhold. 1. Konklusion. Vej & Park Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 08. april 2014 Login Sagsbehandler E-mail maas Mads A. Sørensen maas@esbjergkommune.dk Notat Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Omkostningsregistrering af veje i kommunerne SAMKOM-workshop på Vejforum 2004

Omkostningsregistrering af veje i kommunerne SAMKOM-workshop på Vejforum 2004 Kommunalteknisk Chefforening MDM/06.01.2005 Omkostningsregistrering af veje i kommunerne SAMKOM-workshop på Vejforum 2004 Knud Erik Andersen, Vejdirektoratet indledte med at byde velkommen til workshoppen.

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

BILAG 1. Tilstandsrapport. Begtrupvej Vejnavn Vej nr.

BILAG 1. Tilstandsrapport. Begtrupvej Vejnavn Vej nr. BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Begtrupvej 7110333-0 Farrevej Grusvej Beskrivelse af vejanlægget Ved eftersyn 10. maj 2016 blev vejen vurderet i god og forsvarlig stand. Derfor har vi

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2016 15/16149-1 Søren Vinther Knudsen sovik@vd.dk 7244 7148 TILSTANDSRAPPORT Omklassificering af statsvej til kommunal vej vedrørende anlægsprojektet

Læs mere

Tilstandsvurdering af veje

Tilstandsvurdering af veje Tilstandsvurdering af veje Resumé Center for Byens Anvendelse (tidligere Trafik og Veje) og efterfølgende forkortet CBA, har i en årrække foretaget visuelt hovedeftersyn på en tredjedel af kommunens vejnet

Læs mere

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse.

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse. Case fra Danmark: Ressourcer til at bevare vejkapitalen - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse Søren Fogh Vejdirektoratet i København Danmark sfo@vd.dk

Læs mere

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Rødtjørnevej 7176255-0-11-11-13-13 Rødtjørnevej- Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Rødtjørnevej d. 12 maj

Læs mere

Mairanne Würtz BILAG 1. Tilstandsrapport. Vejnavn Vej nr. Askevej Beskrivelse af vejanlægget

Mairanne Würtz BILAG 1. Tilstandsrapport. Vejnavn Vej nr. Askevej Beskrivelse af vejanlægget BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Askevej 7170150-0 Kastanievej-østergade Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Askevej 12. maj 2016 konstaterede

Læs mere

PERSPEKTIVNOTAT BUDGET Serviceområde 09 Trafik

PERSPEKTIVNOTAT BUDGET Serviceområde 09 Trafik PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 09 Trafik Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration og omhandler vedligehold samt øvrige driftsopgaver på kommunale

Læs mere

RoSy Brugerseminar. Asset Management. Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi. 27 september Copyright 2012 Grontmij A/S

RoSy Brugerseminar. Asset Management. Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi. 27 september Copyright 2012 Grontmij A/S RoSy Brugerseminar Asset Management Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi 27 september 2012 1 Metoden bygger dels på vurdering af aktivernes værdi og dels på langsigtede beregninger af nedslidning

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

ET LØFT TIL VEJENE. Genopretningsplan for vejområdet i København 2014-33

ET LØFT TIL VEJENE. Genopretningsplan for vejområdet i København 2014-33 ET LØFT TIL VEJENE Genopretningsplan for vejområdet i København 2014-33 1 2 SØLVGADE INDHOLD VISION OG MÅLSÆTNINGER... 4-5 INDLEDNING...7 BEHOV FOR GENOPRETNING... 8-11 BEREGNINGER FOR DE SYV ELEMENTER...

Læs mere

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevilling: 2018-2021 NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne 2022-27 Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug

Læs mere

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1. September 2014 Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.0 Udarbejdet : Brian Henriksen Kontrolleret : Henrik Kubel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BELÆGNINGSEVALUERING

Læs mere

Belægningsindekset 2009 - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet

Belægningsindekset 2009 - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Belægningsindekset - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Indhold Belægningsindeks Deltagende kommuner () Forord..............................................................................

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Fra RoSy-beregning til udbud af belægningsarbejder

Fra RoSy-beregning til udbud af belægningsarbejder 1 Tilbudslister, planlagte asfalteringer og løbende revideringer Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 2 Er Udbudsmateriale en ny funktion i RoSy? Nej, den stammer helt tilbage fra forrige generation

Læs mere

Belægningsindekset et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet

Belægningsindekset et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Belægningsindekset - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Indhold Belægningsindeks Deltagende kommuner () Forord..............................................................................

Læs mere

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i Aabenraa Kommune Januar 2013 VEDLIGEHOLDELSE AF ASFALTBELÆGNINGER I AABENRAA KOMMUNE 2 INDHOLD Sammenfatning 3 1 Baggrund 5 2 Aabenraa Kommunes vejnet 7 2.1 Vejklasser

Læs mere

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S VEJVEDLIGEHOLDELSE 2016-2025 TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for

Læs mere

Broindeks September 2012

Broindeks September 2012 Broindeks September - et overblik over broer, brotilstand og broreperationsbehov på kommunale veje i Danmark Indholdsfortegnelse Forord Indledning Definition af en bro Eftersyn og tilstandskarakterer -

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker.

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Formål: Formålet er at komme med et oplæg til hvordan den kan etableres en Vejfond i Grundejerforeningen Amstrup Bakker samt påvise,

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning)

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) Broer Kontakt Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) 7244 2483 pn@vd.dk Svend-Erik Breumsø (Frihøjdemålinger) 7244 2497 seb@vd.dk Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) 7244 3448 hn@vd.dk Arne H. Henriksen

Læs mere

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Bilag 1 til foranalyse: Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Hovedforløbet/sagsgangen for omklassificering af kommunens veje er omfattende. Dels fordi

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration. Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration. Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring Drifts og vedligeholdelsesprocessen Identificering Scenarier Organisering Udførsel

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. december 2013 Susanne Baltzer sub@vd.dk KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER

VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN Side 1 af 12 12. april 2017 Notatet indeholder en gennemgang af de eksisterende vedligeholdelseskontrakter,

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ

INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ http://tommesensvej.dk initiativgruppen@tommesensvej.dk Referat fra møde i InSide den 3. november 2016 Der var mødt 18 beboere fra Tommesensvej. Derudover deltog fra Initiativgruppen:

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

ET LØFT TIL VEJENE. Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2017

ET LØFT TIL VEJENE. Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2017 ET LØFT TIL VEJENE Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2017 JUNI 2017 STATUS PÅ GENOPRETNINGS- PROGRAMMET Vejinfrastrukturen binder København sammen på tværs og sikrer, at byens

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Broindeks april et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark

- et samarbejde om kommuneveje. Broindeks april et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark - et samarbejde om kommuneveje Broindeks april 2004 - et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet,

Læs mere

Et løft. Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2016

Et løft. Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2016 Et løft til vejene Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2016 Juni 2016 Genopretning er i fuld gang Status medio 2016 Genopretningen af infrastrukturen i København er i fuld gang.

Læs mere

4. Vedligeholdelsestilstand

4. Vedligeholdelsestilstand 4. Vedligeholdelsestilstand Vejdirektoratet fik i 1999, med henblik på at styrke vedligeholdelsen af statsvejene, forøget sin bevilling til drift og vedligeholdelse med 100 mio. kr. Bevillingsforøgelsen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Skælskørvej 55, 4250 Fuglebjerg 7. juli 2015 H-15-02833-0149 370/1690 Anders Bruun Madsen Som sælger

Læs mere

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6 ASFALTARBEJDER 2014 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:13/22743 DOK. NR.:50150-14_V1 2 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2014 4 Oversigtskort 5 Forudsætninger og beregningsresultater

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn

Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn Indledning I forbindelse med kommunalreformen vil de nye storkommuner have et behov for at udarbejde en klassificering af deres vejnet

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Vejregelarbejdet Status pr. 1/5 2009 og Årsplan 2010 Arbejdsgruppe: D.11 Drift og vedligehold af vejarealet Side 1 af 7

Vejregelarbejdet Status pr. 1/5 2009 og Årsplan 2010 Arbejdsgruppe: D.11 Drift og vedligehold af vejarealet Side 1 af 7 Arbejdsgruppe: D.11 Drift og vedligehold af vejarealet Side 1 af 7 1. Status for arbejdsgruppens projekter Nedenfor er kort redegjort for vejregelarbejde, arbejde med udbudsforskrifter og andre arbejder,

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as,

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, Udvikling af bæreevnen på lavt trafikerede veje Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, avo@ulfborg-vemb.dk og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, jnk@carlbro.dk 1. Indledning Dette indlæg handler om

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008 Ikast-Brande Kommune Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune December 2008 COWI A/S Nupark 51 7500 Holstebro Telefon 96 13 72 30 Telefax 97 41 30 28 www.cowi.dk Ikast-Brande Kommune Overordnet

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Vedligeholdelsesbudget for Veje i Grundejerforeningen Præstelodden BILAG 1

Vedligeholdelsesbudget for Veje i Grundejerforeningen Præstelodden BILAG 1 Vedligeholdelsesbudget for Veje i Grundejerforeningen Præstelodden BILAG 1 Vedligeholdelsesforslag Registrering Beskrivelse og prioritering Anslåede vedligeholdelses-/genopretningsudgifter i hele kr. excl.

Læs mere

HVORDAN HAR VIRKSOMHEDEN DET?

HVORDAN HAR VIRKSOMHEDEN DET? HVORDAN HAR VIRKSOMHEDEN DET? Tag en tur rundt om virksomheden i regnvejr og snestorm. KÆRE VIRKSOMHED. Undgå store økonomiske overraskelser. Bygninger er lige som biler de skal serviceres og Vedligeholdes,

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Broindeks Oktober 2015

Broindeks Oktober 2015 Broindeks Oktober 2015 - et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark Indholdsfortegnelse Forord 5 Indledning 7 Definition af en bro 8 Eftersyn og tilstandskarakterer

Læs mere

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere