Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data"

Transkript

1 Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

2 Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Maj 2015 Redaktion: Projektgruppe: Design: Anette Jensen, SAMKOM-sekretariatet Gert Ahé, Vejdirektoratet (formand) Jane Snog, Københavns Kommune Armand Der-Stepanian, Københavns Kommune Anne Møller Brusgaard / Per Kristensen, Aarhus Kommune Poul Erik Kristoffersen, Randers Kommune Klaus Verner Nielsen, Grontmij Susanne Baltzer, Vejdirektoratet Mette Harbo, Vejdirektoratet Thomas Rohde, Vejdirektoratet Heidi Borum Varbøl, Vejdirektoratet Anette Jensen, SAMKOM-sekretariatet Os&Co Side 2 af 40

3 Indholdsfortegnelse 1. Landsdækkende analyse Fokus på 7 elementer Opgørelse af investeringsbehov Indsamling af data Offentliggørelse af landsdækkende resultater Kommunernes videre arbejde med resultaterne Bilag A Kørebaner Bilag B Afvanding Bilag C Cykelstier Bilag D Fortove Bilag E Broer og bygværker Bilag F Gadebelysning Bilag G Signalanlæg Side 3 af 40

4 1. Landsdækkende analyse Fokus på kommunevejenes tilstand Der er taget initiativ til en landsdækkende analyse, hvor alle landets kommuner inviteres til at deltage med data om kommunevejenes tilstand. Formålet med analysen er at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og at synliggøre det gennemsnitlige investeringsbehov i de deltagende kommuner og på landsplan. Den valgte metode er en simpel og tilnærmet opgørelse, som den enkelte kommune kan vælge at benytte og bidrage til. Projektet er sat i gang af det Strategiske direktørforum, hvor repræsentanter fra KTC, KL og Vejdirektoratet på direktørniveau mødes og drøfter den strategiske udvikling af vejsektoren. Projektet udføres i regi af SAMKOM kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet. Synliggørelse der virker Projektet er inspireret af Københavns Kommune, der med genoprettelsesplanen Et løft til vejene har synliggjort potentialet for vedligeholdelse af kommunens veje for kommunalbestyrelsen. Det er lykkedes Københavns Kommune at formidle budskaberne om et investeringsbehov til beslutningstagerne i et kortfattet, tydeligt og ikke-teknisk sprog. Det er sket ved at opstille alternative scenarier for vedligeholdelse og investeringsbehov for genopretning og ved at tydeliggøre den økonomiske, trafikale og bylivsmæssige nødvendighed af et ordentligt vedligeholdelsesniveau. Forvaltningen besluttede i 2013 at fortsætte arbejdet med et 10-årigt scenarie. Indsamling af kommunernes data På de følgende sider fremgår det, hvordan landets kommuner kan bidrage med data til den landsdækkende analyse. Data indsamles indtil 1. oktober 2015 med henblik på en offentliggørelse af resultatet i forbindelse med Vejforum Det endelige produkt forventes at blive en samlet rapport med indikation af et teoretisk beregnet investeringsbehov i de deltagende kommuner samt en vejledning med inspiration til, hvordan de enkelte kommuner selv kan opstille simple investeringsscenarier. Side 4 af 40

5 2. Fokus på 7 elementer For at kunne skabe det ønskede øjebliksbillede af vedligeholdelsestilstanden af de kommunale veje på en håndterbar måde, er der gjort nogle valg med hensyn til afgrænsning af elementer, der opgøres. Overordnet er det valgt at opgøre investeringsbehovet for de elementer, der er omfattet af kommunens budget for kapitalbevarende drift. Opgørelsen vil således ikke omfatte private arealer, private fællesveje, forsyningsselskabers hovedledninger mv., ligesom vedligeholdelse, der kan karakteriseres som løbende drift, f.eks. grøfter og grusveje ikke indgår. De 7 udvalgte elementer er: 1. Kørebaner Kørebaner på de offentlige veje. 2. Afvanding Brønde og stikledninger, som afvander hele vejanlægget. 3. Cykelstier Befæstede cykelstier med kantsten mod kørebanen, samt befæstede cykelstier i eget tracé. 4. Fortove Fortove langs offentlige veje. 5. Broer/Bygværker Broer og bygværker med spændvidde på minimum 2 m. 6. Gadebelysning Belysningsanlæg, der ejes af kommunen. 7. Signalanlæg Alle byens lyssignaler med tilhørende styringscentral. Nogle kommuner vil måske i første omgang nøjes med at deltage i analysen med oplysninger om de elementer (kørebaner, fortove, cykelstier mv.), som kommunen har et rimeligt overblik over. Andre vil vælge at deltage med oplysninger om alle 7 elementer. I bilag A-G er der givet vejledning til, hvordan tilstanden af hvert af de 7 elementer kan registres og indrapporteres til SAMKOM-sekretariatet, der står for den landsdækkende analyse. Side 5 af 40

6 3. Opgørelse af investeringsbehov Hvis der i en årrække er anvendt for få midler til vedligeholdelse, vil der gradvis oparbejdes et investeringsbehov, der kan udtrykkes som forskellen mellem den aktuelle og den ønskede tilstand. Den ønskede tilstand kan f.eks. være fastlagt som den vedligeholdelsespraksis, der giver den laveste levetidsomkostning eller fastlagt ud fra et politisk bestemt æstetisk eller funktionelt niveau. I flere opgørelser opgøres investeringsbehovet som udgiften på renovering af de elementer, der overskrider en grænse for acceptabel tilstand. I forbindelse med en landsdækkende analyse som denne, kan det være svært at fastlægge en fælles grænse for en acceptabel tilstand for alle landets kommuner. Dels kan der fra kommune til kommune være forskellig holdning til, hvordan den acceptable tilstand skal fastlægges. Og dels er metoden ikke velegnet til benchmarking, da opgørelsen kun viser det akutte investeringsbehov og ikke noget om eventuelle kommende udfordringer og investeringsbehov. Hvis tilstanden af kommunens fortove f.eks. er opgjort efter en 5-trins-skala, hvor 1 er uacceptabel tilstand, vil metoden ikke tage højde for de fortove, der nærmer sig den uacceptable tilstand og derfor vil medføre et investeringsbehov i de følgende år. I denne landsdækkende analyse er der valgt at arbejde med en definition af investeringsbehovet, der for hvert af de 7 elementer baserer sig på en vurdering af den gennemsnitlige tilstand af alle elementerne i kommunen. Denne gennemsnitlige tilstand sammenholdes med den tilstand gennemsnittet burde ligge på, hvis der foregik en løbende renovering svarende til nedslidningstakten. Tilstanden opgøres således i forhold til elementets typiske levetid som en procentuel restlevetid. Metoden giver kun et øjebliksbillede af investeringsbehovet og ikke noget om genopretningsbehovet over en længere periode (f.eks år). En sådan beregning vil kræve, at der også tages højde for nedslidningen af elementerne over den pågældende periode. Investeringsbehovet er det beløb, der skal investeres for at løfte niveauet til det niveau, der giver en løbende udskiftning svarende til levetiden. En gennemsnitlig restlevetid på 50 % er valgt som det niveau, der medfører en løbende udskiftning af elementerne. Hvis vedligeholdelsesindsatsen svarer til den løbende nedslidning, er vejnettet i balance. Tilstandsregistreringen for fortove med en levetid på f.eks. 50 år vil ved tilfredsstillende løbende udskiftning vise, at den gennemsnitlige restlevetid er 25 år. Hvis den gennemsnitlige restlevetid er mindre end 25 år, er der et investeringsbehov. Er den gennemsnitlige restlevetid større end 25 år, er der et negativt investeringsbehov, dvs. en opsparing i form af en forøgelse af kapitalværdien af fortovene. Hvis analysen ikke viser et investeringsbehov, betyder det ikke, at der ikke skal afsættes midler til det pågældende element, men at det nuværende budget samlet set giver den ønskede udskiftning af elementet inden for den forventede levetid. Side 6 af 40

7 Eksempel princip for beregning af investeringsbehov Prisen for udskiftning af et element, der har en restlevetid på 100 % (dvs. er helt nyt) er 0 kr., mens prisen på udskiftning af et element, der har en restlevetid på 0 % (dvs. er helt nedslidt) svarer til prisen for et helt nyt element (f.eks. 80 kr./m 2 som i eksemplet på figuren). Prisen for udskiftning af et element, som funktion af restlevetiden antages derfor at være givet ved den grå rette linje gående fra (0,80) til (100,0). 80 Princip for beregning af efterslæb Pris for nyt element [kr./m2] Faktisk gennemsnitlig restlevetid Ønsket gennemsnitlig restlevetid Restlevetid [%] Hvis der f.eks. er registreret en gennemsnitlig tilstand af kommunens 7000 m 2 fortove svarende til en gennemsnitlig restlevetid på 20 % (markeret med rødt) og den ønskede gennemsnitlige restlevetid er 50 % (markeret med blåt), vil der være et gennemsnitligt investeringsbehov pr. element svarende til forskellen på prisen på nyt element ved ønsket restlevetid og prisen på nyt element ved faktisk restlevetid. Det samlede investeringsbehov for de 7000 m 2 fortove vil således være: 7000 m 2 * (64 kr./m 2-40 kr./m 2 ) = kr. Det er kun i forbindelse med denne landsdækkende analyse, at det er besluttet at arbejde med en vedligeholdelsesindsats svarende til udskiftningstakten. De enkelte kommuner benytter naturligvis fortsat i eget regi deres egne forvaltningssystemers mere detaljerede registreringer og beregningsmetoder og fastlægger selv eget serviceniveau for de 7 elementer i forhold til egne rammer og prioriteringer. Kommuner, der har udarbejdet egne opgørelser over investeringsbehov, kan derfor opleve, at denne landsdækkende analyse giver et andet resultat end deres egne opgørelser pga. forskel i analysemetode. Side 7 af 40

8 4. Indsamling af data Udgangspunkt i eksisterende data For at kunne fastlægge investeringsbehovet er det nødvendigt at kortlægge elementernes mængde, tilstand og/eller alder. Det kan ske ved at benytte allerede eksisterende data om elementerne eller ved at foretage eftersyn af hele eller dele af kommunens vejnet suppleret med skøn og antagelser. Fælles for alle elementerne er, at et skøn er bedre end ingen oplysninger. Men jo mere konkret viden er, jo bedre. Derfor gives der både mulighed for at anvende kommunens eksisterende og måske detaljerede viden om de enkelte elementer og skønnede værdier og mere overordnede betragtninger, hvor der er behov for det. I tilfælde af, at der kun findes oplysninger for dele af vejnettet, kan de eksisterende oplysninger skaleres op eller suppleres med stikprøver. Generelt om simple eftersyn Hvis kommunen ikke har viden om de enkelte elementer og ønsker denne viden, er der givet forslag til hvordan et eftersyn kan udføres hurtigt og effektivt. I analysen er det forsøgt at fastlægge en metode, der dels gør datagrundlaget sammenligneligt, og dels anvender eksisterende metoder, så allerede indsamlede data kan anvendes. Hvor der ikke findes gængse metoder foreslås en simpel fremgangsmåde, hvor elementets tilstand vurderes efter en 5-trins karakterskala. Til brug for tilstandsregistreringerne efter den 5-trins karakterskala er der udviklet manualer med beskrivelser og illustrative fotos af de 5 tilstandskarakterer. Generelt om levetider og priser Prisen for udskiftning af et element afhænger blandt andet af, om elementet ligger i et landområde eller et byområde. For byområder vil der typisk være en noget højere pris på grund af ekstraomkostninger til afmærkning, trafikomlægning mv. end på mindre veje på landet. For at sikre et rimeligt billede af situationen og investeringsbehovet, er det vigtig, at beregningen af investeringsbehovet baseres på priser, der så vidt muligt afspejler de reelle priser i kommunerne. Kommuner med detaljerede oplysninger om elementernes levetider og priser har derfor mulighed for at angive egne oplysninger. For de kommuner, der ikke har egne oplysninger, er der givet forslag til levetider og priser for de enkelte elementer og i forbindelse med forslag til priser, er der angivet 2 priskategorier en lav og en høj med en kort beskrivelse. Inddatering af oplysninger I bilag A-G er der givet en vejledning til, hvordan tilstanden af hvert af de 7 elementer kan registres og indsendes til SAMKOM-sekretariatet, der står for den landsdækkende analyse. Til hvert element er der udarbejdet indberetningsskemaer, hvori de nødvendige oplysninger kan inddateres. Registreringen kan ske for en varierende mængde af det pågældende element. For hvert element indsættes det antal linjer, som er nødvendig for at give det mest retvisende billede af det pågældende elements tilstand samlet set. Der kan således indsættes én linje i inddateringsskemaet, der omhandler et enkelt af det pågældende element, f.eks. en gadelampe, eller vurderingen kan omhandle en hel vej, hvor der f.eks. er 20 gadelamper, eller et helt område. Den enkelte kommune vælger selv detaljeringsgraden alt efter det lokale kendskab og den tid, der er til rådighed til registreringerne. Hvis kommunen kun indmelder oplysninger for en delmængde af vejnettet, vil oplysningerne blive skaleret op, svarende til det samlede vejnet i kommunen. Side 8 af 40

9 5. Offentliggørelse af landsdækkende resultater Indsamlingen af kommunernes data om de 7 elementer foregår indtil 1. oktober 2015 med henblik på en offentliggørelse af resultatet i forbindelse med Vejforum i december Overblikket over vedligeholdelsestilstanden og investeringsbehovet i forhold til den kapitalbevarende drift af de 7 elementer vil blive samlet i en SAMKOM rapport, hvor resultaterne for de deltagende kommuner vil blive præsenteret på faktakort. For hvert delelement vil faktakortene med forskellige farvemarkeringer inden for forskellige intervaller give et visuelt billede af tilstanden og investeringsbehovet i den enkelte kommune og et overblik over hele landet. Rapporten vil ligeledes indeholde tabeller med de specifikke resultater samt gennemsnitsbetragtninger på landsplan. Eksempel på faktakort Resultaterne fra den landsdækkende analyse vil ligeledes blive indarbejdet i SAMKOMs digitale KommuneAtlas, så de mere detaljerede oplysninger bag resultaterne (registreringsmetode, mængder mv.) kan trækkes fra de klikbare kort. Ligeledes giver KommuneAtlasset mulighed for, at de specifikke resultater for udvalgte kommuner kan trækkes ud i en sammenligningstabel, som enten kan udskrives eller overføres til et Excel ark for videre bearbejdning. Side 9 af 40

10 6. Kommunernes videre arbejde med resultaterne I forlængelse af den landsdækkende analyse er det op til den enkelte kommune selv at kommunikere et eventuelt investeringsbehov over for de kommunale beslutningstagere og at opstille investeringsscenarier for, hvordan et eventuelt investeringsbehov kan håndteres. Til det formål vil SAMKOM i efteråret 2015 udarbejde et vejledningsmateriale med inspiration til, hvordan der kan opstilles simple investeringsscenarier på tilsvarende vis, som det er gjort i Københavns Kommunes genopretningsplan Et løft til vejene. I planen giver kommunen et overblik over den nuværende tilstand og hvad der skal til for at sikre, at kvaliteten af byens infrastruktur understøtter kommunens visioner og mål på transportområdet. Til at beskrive sammenhængen mellem udviklingen af tilstanden og de investerede midler har Københavns Kommune i genopretningsplanen opstillet 4 investeringsscenarier: fastholdelse af budget fastholdelse af tilstand genopretning over 20 år genopretning over 10 år der danner udgangspunkt for en vurdering af, hvordan vedligeholdelsesindsatsen håndteres bedst. For alle 4 investeringsscenarier har Københavns Kommune beregnet det gennemsnitlige årlige investeringsbehov for de 7 elementer og det samlede investeringsbehov over en 20 årig periode. Herudover har kommunen beskrevet konsekvenserne af de enkelte investeringsscenarier og det budget, der er nødvendigt for at holde elementerne i den tilstand, de er genoprettet til. I forbindelse med forberedelsen af den landsdækkende analyse har Københavns Kommune bidraget med viden og erfaringer fra arbejdet med kommunens genopretningsplan. Denne viden og erfaring, som blandt andet omfatter de følgende fokuspunkter, vil blive indarbejdet i vejledningsmaterialet til kommunernes videre arbejde med opstilling af simple genopretningsscenarier: Konkrete mål. Sæt konkrete mål for opgaven og genopretningsplanen. Hvis det f.eks. handler om at øge bevillingen for udvalgte elementer, så fokuser på de konkrete elementer, fastlæg investeringsbehovet og fokuser på målet. Interessenterne. Undgå teknisk tunge rapporter med meget tekst og mange beregninger og tabeller. Gå efter korte og illustrative eksempler og beskrivelser, der illustrerer tilstanden og dermed investeringsbehovet. Den rette timing. Vær bevidst om hvornår og med hvilke budskaber behovet for investering bringes. Fokuser gerne på emner, der optager politikerne i forvejen. Argumenter. Bring budskaberne om et investeringsbehov i et kortfattet, tydeligt og ikke-teknisk sprog og brug vedkommende argumenter, som f.eks. manglende investeringer opleves ved at broer og tunneler må lukke, antallet af erstatningssager stiger, trafikafviklingen og tilgængeligheden bliver dårlig og lign. Dokumentation og datagrundlag. Tag udgangspunkt i eksisterende data og udvid datagrundlaget løbende. Efterhånden som datagrundlaget udvides, vil der være behov for færre skøn og antagelser. Side 10 af 40

11 Bilag A Kørebaner Delelementer For kørebanerne kigges der alene på asfaltbelægninger samt belægninger udført med overfladebehandling. Fortove og cykelstier langs vejene registreres og analyseres separat. Registreringsmetode Vurderingen af kørebanebelægningens tilstand sker på baggrund af den visuelle skadesregistrering af vejoverfladen, som mange kommuner løbende laver til deres vejvedligeholdelsessystemer (RoSy PMS og Vejman.dk) samt oplysninger om belægningens alder og trafikmængden på kørebanen. Den enkelte kommune skal derfor blot give tilladelse til, at SAMKOM sekretariatet kan indhente de relevante databaser med oplysninger om udførte skadesregistreringer og nye belægninger fra kommunen eller fra kommunens systemudbyder, Vejdirektoratet eller Grontmij. På baggrund af de indsamlede databaser beregnes skadessum og alder baseret på metoden fra Vejregel om Tilstandsrapporter Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje. En vejs levetid afhænger af trafikbelastningen på vejen. Slidtagen på vejen afhænger af trafikmængden og i særlig grad af mængden af tunge køretøjer. Kommunens egne oplysninger om levetider for kørebanebelægninger kan indsendes sammen med tilladelsen til at indhente de øvrige oplysninger i kommunens vejvedligeholdelsessystem. Alternativt fastlægges levetiden som værdierne i Tabel 1. hvor mindre trafikerede veje på landet tildeles en lavere levetid end veje i byområder. Dette skyldes, at vejene på land ofte er historiske veje, der ikke er anlagt korrekt, men blot er tidligere hjulspor, der har fået en asfaltbelægning. Trafikmængde pr. døgn By Land > 200 Æ10 12 år 12 år Æ10 15 år 15 år 5-50 Æ10 20 år 20 år < 5 Æ10 25 år 20 år Tabel 1: Forslag til værdier for levetid af nye kørebanebelægninger Levetiden kan reduceres som følge af støjreducerende slidlag og mange opgravninger i specielt byområder. Prisen for en ny kørebanebelægning afhænger af, om kørebanen ligger i byområde eller på landet. Kommunens egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger kan indsendes sammen med tilladelsen til at indhente de øvrige oplysninger i kommunens vejvedligeholdelsessystem. Side 11 af 40

12 Hvis kommunen ikke har egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger kan følgende værdier anvendes: Priskategori 1 Priskategori 2 By 100 kr./m kr./m 2 Land 70 kr./m kr./m 2 Tabel 2: Forslag til priser for nye kørebanebelægninger Prisen afhænger blandt andet af belægningsløsningen og hvor omfattende afmærkningsforanstaltninger, der kræves under vejarbejdet. Priserne omfatter nyt slidlag, inkl. alle nødvendige følgearbejder, f.eks. hævning eller udskiftning af kantsten, forudgående reparationer, fræsning, kantforstærkning, hævning eller udskiftning af dæksler og riste, kørebaneafmærkning samt regulering af vejkanter. Tilladelsen til at indhente de relevante databaser kan gives i det følgende skema, hvor kommunens egne oplysninger om levetider og priser for nye kørebanebelægninger også angives. Vi vil gerne deltage med data om vores kørebaner Sæt kryds De relevante databaser kan indhentes hos Sæt kryds Kontaktoplysning (navn, adresse) mig / min kollega vores systemudbyder, Grontmij vores systemudbyder, Vejdirektoratet Kommunens egne oplysninger om levetider af nye kørebanebelægninger angives her: (bliv evt. inspireret af værdierne i Tabel 1 i vejledningen) Trafikmængde pr. døgn By Land > 200 Æ Æ Æ10 < 5 Æ10 Kommunens egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger angives her: (bliv evt. inspireret af værdierne i Tabel 2 i vejledningen) By Land Pris [kr./m 2 ] Side 12 af 40

13 Eksempel indtastning af oplysninger om kommunens kørebaner I det følgende er der givet et eksempel på indtastning af oplysninger om kørebaner i X-købing Kommune, hvor: kommunen har givet tilladelse til, at de relevante databaser kan indhentes hos kommunen via Hans Hansen kommunen har angivet egne oplysninger om levetider af nye kørebanebelægninger muligvis inspireret af værdierne fra Tabel 1 i vejledningen kommunen har angivet egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger muligvis inspireret af værdierne fra Tabel 2 i vejledningen X-købing Hans Hansen 13. april 2015 Vi vil gerne deltage med data om vores kørebaner Sæt kryds x De relevante databaser kan indhentes hos Sæt kryds Kontaktoplysning (navn, adresse) mig / min kollega x Hans Hansen, vores systemudbyder, Grontmij vores systemudbyder, Vejdirektoratet Kommunens egne oplysninger om levetider af nye kørebanebelægninger angives her: (bliv evt. inspireret af værdierne i Tabel 1 i vejledningen) Trafikmængde pr. døgn By Land > 200 Æ Æ Æ < 5 Æ Kommunens egne oplysninger om priser for nye kørebanebelægninger angives her: (bliv evt. inspireret af værdierne i Tabel 2 i vejledningen) By Land Pris [kr./m 2 ] Side 13 af 40

14 Bilag B Afvanding Delelementer For afvanding kigges der på følgende 4 delelementer som en del af den kapitalbevarende drift: brønde inkl. stikledning (opgøres i stk.) pumper (opgøres i stk.) hovedledninger (opgøres i løbende meter) dræn (opgøres i løbende meter) Udgifter til løbende drift af pumper, brønde og ledninger medtages ikke i denne opgørelse. Det drejer sig for eksempel om karme og riste, der udskiftes pga. akutte skader eller i forbindelse med slidlagsreparationer og sugning af brønde mv. Registreringsmetoder Investeringsbehovet kan beregnes ved hjælp af følgende 4 forskellige metoder eller en kombination heraf. Hvis der både findes oplysninger om tilstand og alder af elementerne, skal der tages udgangspunkt i oplysninger om tilstanden. Metode 1: Aldersbetragtning Kendes delelementernes alder og levetid, kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af oplysninger om mængder, alder samt levetider og priser for nye delelementer. Metode 2: Betragtning om løbende udskiftning Er der ikke kendskab til delelementernes alder, kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af oplysninger om mængder samt levetid og pris for nyt delelement. Metode 3: Tilstandsregistrering ved tømning af brønde Er der foretaget en registrering af tilstanden af brønde og tilhørende stikledninger ved den foreslåede 5-trins karakterskala i forbindelse med tømning af brønde (f.eks. via tablet eller PDA), kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af mængden af brønde og tilhørende stikledninger, der bør udskiftes. Metode 4: Tilstandsregistrering ved TV-inspektion af ledninger Er der foretaget en tilstandsregistrering ved TV-inspektion af ledninger efter gældende regler, kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af data fra TV-inspektionen, der omsættes til en tilstandskarakter og dermed en restlevetid for ledningerne. Til brug for metode 3 og 4 er der udviklet en simpel 5-trins karakterskala til vurdering af tilstanden af brønde og tilhørende stikledninger. Ligeledes er der udarbejdet manualer med beskrivelser og illustrative fotos af de 5 tilstandskarakterer. Side 14 af 40

15 Metode 1: Aldersbetragtning Kendes delelementernes alder og levetid kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af oplysninger om mængder, alder samt levetider og priser for nye delelementer. Findes der et rimeligt overblik over, hvornår hovedledningerne er lagt, kan det forudsættes, at stikledningerne har samme alder. Oplysningerne indtastes i det tilhørende skema, hvor delelementer med samme værdier (alder, levetid og pris for nyt delelement) kan summeres og inddateres samlet. For delelementer med varierende værdier foretages indtastningen i det antal linjer, der er nødvendigt for at give det mest retvisende billede samlet set. Ekstra linjer indsættes efter behov. Samlet mængde delelementer i kommunen: Brønde inkl. stikledninger [stk.]: Pumper [stk.]: Hovedledninger [m]: Drænledninger [m]: Mængde Brønde inkl. stikledning ID / vejnavn / område [stk.] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./stk] Pumper ID / vejnavn / område [stk.] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./stk] Hovedledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./m] Drænledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./m] Side 15 af 40

16 Hvis kommunen har egne oplysninger om levetider og priser for nye afvandingselementer, anvendes disse. I tilfælde af manglende oplysninger om levetider og priser kan følgende værdier anvendes: Delelement Levetid [år] Brønd inkl. stikledning 75 Pumpe 10 Hovedledning 75 Drænledning 75 Tabel 3: Forslag til levetider for nye afvandingselementer Delelement Priskategori 1 Priskategori 2 Brønd inkl. stikledning kr./stk kr./stk. Pumpe kr./stk kr./stk. Hovedledning kr./m kr./m Drænledning 500 kr./m 800 kr./m Tabel 4: Forslag til priser for nye afvandingselementer Prisen afhænger blandt andet af, om der er tale om et landområde eller et byområde. For byområder vil der typisk være en noget højere pris på grund af ekstra omkostninger til afmærkning mv. i forbindelse med udskiftningen. Prisen omfatter nyt delement samt udskiftning, herunder opgravning, afmærkning mv. Side 16 af 40

17 Eksempel indtastning af oplysninger om kommunens afvandingselementer ved aldersregistrering I det følgende er der givet et eksempel på indtastning af oplysninger om afvandingselementer i X-købing Kommune, hvor: Søndervej er registreret med: 10 brønde med en alder på 35 år samt en vurderet levetid og pris på 70 år og kr./stk. 1 pumpe med en alder på 5 år samt en vurderet levetid og pris på 10 år og kr./stk. 500 m hovedledning med en alder på 50 år samt en vurderet levetid og pris på 60 år og kr./m 400 m drænledning med en alder på 5 år samt en vurderet levetid og pris på 70 år og 500 kr./m Da de registrerede delelementer kun omfatter en andel af kommunens samlede delelementer (7.000 brønde, 12 pumper, m hovedledninger og m drænledning) vil oplysningerne blive skaleret op ved beregningen af investeringsbehovet for hele kommunen. X-købing Carl Carlsen 20. april 2015 Mængde Samlet mængde delelementer i kommunen: Brønde inkl. stikledninger [stk.]: Pumper [stk.]: 12 Hovedledninger [m]: Drænledninger [m]: Brønde inkl. stikledning ID / vejnavn / område [stk.] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./stk] Søndervej Pip-kvarteret X-købing Nord Pumper ID / vejnavn / område [stk.] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./stk] Søndervej Pip-kvarteret X-købing Nord Hovedledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./m] Søndervej Pip-kvarteret X-købing Nord Drænledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Alder [år] Levetid [år] Pris [kr./m] Søndervej Pip-kvarteret X-købing Nord Side 17 af 40

18 Metode 2: Betragtning om løbende udskiftning Er der ikke kendskab til delelementernes alder, kan investeringsbehovet fastlægges på baggrund af oplysninger om mængder samt levetider og priser for nye delelementer. Dette sker ved en vurdering af, hvor mange delelementer, der bør udskiftes årligt for at sikre, at alle deleelementer udskiftes i løbet af deres levetid. Oplysningerne indtastes i det tilhørende skema, hvor delelementer med samme værdier (levetid og pris for nyt delelement) kan summeres og inddateres samlet. For delelementer med varierende værdier foretages indtastningen i det antal linjer, der er nødvendigt for at give det mest retvisende billede samlet set. Ekstra linjer indsættes efter behov. Samlet mængde delelementer i kommunen: Brønde inkl. stikledninger [stk.]: Pumper [stk.]: Hovedledninger [m]: Drænledninger [m]: Mængde Brønde inkl. stikledning ID / vejnavn / område [stk.] Levetid [år] Pris [kr./stk] Pumper ID / vejnavn / område [stk.] Levetid [år] Pris [kr./stk] Hovedledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Levetid [år] Pris [kr./m] Drænledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Levetid [år] Pris [kr./m] Side 18 af 40

19 Hvis kommunen har egne oplysninger om levetider og priser for nye afvandingselementer, anvendes disse. I tilfælde af manglende oplysninger om levetider og priser kan følgende værdier anvendes: Delelement Levetid [år] Brønd inkl. stikledning 75 Pumpe 10 Hovedledning 75 Drænledning 75 Tabel 5: Forslag til levetider for nye afvandingselementer Delelement Priskategori 1 Priskategori 2 Brønd inkl. stikledning kr./stk kr./stk. Pumpe kr./stk kr./stk. Hovedledning kr./m kr./m Drænledning 500 kr./m 800 kr./m Tabel 6: Forslag til priser for nye afvandingselementer Prisen afhænger blandt andet af, om der er tale om et landområde eller et byområde. For byområder vil der typisk være en noget højere pris på grund af ekstra omkostninger til afmærkning mv. i forbindelse med udskiftningen. Prisen omfatter nyt delement samt udskiftning, herunder opgravning, afmærkning mv. Side 19 af 40

20 Eksempel indtastning af oplysninger om kommunens afvandingselementer ved betragtning om løbende udskiftning I det følgende er der givet et eksempel på indtastning af oplysninger om afvanding i X-købing Kommune, hvor: X-købing Nord er registreret med: brønde med en vurderet levetid og pris på 75 år og kr./stk. 7 pumper med en vurderet levetid og pris på 8 år og kr./stk m hovedledninger med en vurderet levetid og pris på 70 år og kr./m m dræn med en vurderet levetid og pris på 65 år og 400 kr./m Da de registrerede delelementer kun omfatter en andel af kommunens samlede delelementer (7.000 brønde, 12 pumper, m hovedledninger og m drænledninger) vil oplysningerne blive skaleret op ved beregningen af investeringsbehovet for hele kommunen. X-købing Carl Carlsen 20. april 2015 Mængde Samlet mængde delelementer i kommunen: Brønde inkl. stikledninger [stk.]: Pumper [stk.]: 12 Hovedledninger [m]: Drænledninger [m]: Brønde inkl. stikledning ID / vejnavn / område [stk.] Levetid [år] Pris [kr./stk] X-købing Nord Pumper ID / vejnavn / område [stk.] Levetid [år] Pris [kr./stk] X-købing Nord Hovedledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Levetid [år] Pris [kr./m] X-købing Nord Drænledninger ID / vejnavn / område Længde [m] Levetid [år] Pris [kr./m] X-købing Nord Side 20 af 40

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Et løft til vejene Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Januar 2014 Genopretningsprogrammet 2.0 Godt i gang og med større viden Genopretningen af infrastrukturen i København er

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

hvordan har huset det?

hvordan har huset det? hvordan har huset det? - tag en tur rundt om huset i regnvejr Engdiget, boliger Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR.

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. 63 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Udgiver: Dansk Vand- og Spildevandsforening

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Akaciehaven 2, Fensmark 10. juni 2015 H-15-01490-0115 370-8738 Jesper Elin Som sælger eller køber

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser.

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 1. september 2010. kl. 18.30. Der var afbud fra Gitte Berthelsen og Palle Mogensen. 1. Godkendelse af referat. PSJ Godkendelse af referat

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Drift og vedligehold. Indhold

Drift og vedligehold. Indhold FOTO: Vejdirektoratet Drift og vedligehold Driftskvaliteten af cyklisters færdselsarealer er en vigtig faktor for lysten til at cykle. Dårlige belægninger kan tage opmærksomheden fra cyklister og i nogle

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere