NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE"

Transkript

1 HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG

2 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Høringsbrev Liste over parter i høringen RESULTATER AF HØRINGEN... 8 Høringssvar 1. Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Kommunernes Landsforening Kommunerne Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande & Ringkøbing-Skjern Hedensted Kommune Københavns Kommune Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Grundejerforeningen Kollelev Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde Nærum grundejerforening Asfaltindustrien _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

3 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Forslag til TILSTANDSRAPPORTER, Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje blev udsendt til høring blandt 25 parter i perioden 5. juli august Høringsbrevet er vist på de næste sider. I det følgende er de indkomne høringssvar vist på venstresiderne, og resultatet af arbejdsgruppens behandling er givet for hver enkelt bemærkning eller ændringsforslag på de modstående sider. Markeringer i kolonnen Accept betyder følgende: + angiver at den indkomne bemærkning er imødekommet (+) angiver at den indkomne bemærkning stort set er imødekommet (-) angiver at den indkomne bemærkning kun i begrænset omfang er imødekommet - angiver at den indkomne bemærkning ikke er imødekommet () angiver at arbejdsgruppen har taget den indkomne bemærkning til efterretning, men at der for så vidt ikke er behov for nogen ændringer (f.eks. hvis der blot er givet en oplysning). Hvor en høringsbemærkning er imødekommet er der i en parentes anført den side i vejregelhæftet, hvor en eventuel konsekvensrettelse kan ses _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 3

4 1.1 Høringsbrev _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

5 _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 5

6 _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

7 Følgende har besvaret høringen: Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Kommunernes Landsforening Vestjyske kommuner: Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande & Ringkøbing-Skjern Hedensted Kommune Københavns Kommune Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Grundejerforeningen Kollelev Grundejerforeningen SundParken Rantzausminde Asfaltindustrien _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 7

8 2 RESULTATER AF HØRINGEN Høringen har medført en række ændringer i TILSTANDSRAPPORTER, hvor de væsentligste er: 1. Belægninger Høringsudgaven havde ikke beskrevet forholdende for de højere trafikklasser T3 og højere. Ligeledes havde høringsudgaven ikke fyldestgørende beskrevet forholdende omkring vejkassen. Afsnit 2.1 er udvidet med beskrivelsen af disse to forhold. 2. Sten- og flisebelægning Kravet til defekte kantsten modificeres således at dette sætter fokus på kantstenens funktion og ikke alene er et spørgsmål, om der forekommer mekaniske skader. Følgende forklarende tekst indsættes i Bilag 3: Mindre skader på kantsten, som ikke har indflydelse på kantstenens funktion, og som i øvrigt overholder kravene anført i dette bilag, bør bevares, da udskiftning ofte medfører følgeskader på den tilstødende belægning. 3. Sten- og flisebelægning Høringsudgaven havde ikke i tilstrækkelig grad taget hensyn til kantsten, som kan oversvømmes af overfladevand. I Bilag 3 er indsat krav til at der ved normale nedbørsmængder ikke må forekomme opstuvning af overfladevand over kantsten. 4. Afvanding For rendestensriste er kravet i Bilag 4.1: Ribbene skal være på tværs eller diagonalt af kørselsretningen, ændret til: Riste må ikke fremstå med betydende trafiksikkerhedsrisici (opragende kanter eller ribber på langs af kantsten, hvor der er væsentlig cykeltrafik, og hvor der er fare for, at cykeldæk kan blive fanget i mellem risteribber). 5. Afvanding Vedrørende afvandingselementer der ejes af forsyningsselsskab. Dette emne var ikke belyst i høringsudgaven. Tilstandsrapporter afsnit 2.2 suppleres med følgende tekst: Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Denne tekst vil tillige blive indsat i vejledningerne til Bilag 4.1 & Bilag _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

9 6. Afvanding Vedrørende rabatter lempes kravet i Bilag 4.3 fra: Kant mellem kørebane og rabat < 2 cm til: Ved kant mellem kørebane og rabat må rabatten maksimalt være henholdsvis 5 cm højere og 2 cm lavere end kørebanen Endvidere indsættes følgende note: For tværfald på rabat vurderes et krav om min. 50 væk fra belægning i min. 40 cm bredde at være et rimeligt minimumskrav, med mindre dette ikke er muligt f.eks. i afgravning. 7. Vejens udstyr Høringsudgaven havde ikke forholdt sig til bygværker af stål. Dette er nu indsat i vejledningen til Bilag _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 9

10 Høringssvar nr. 1 Nr. Justitsministeriet Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

11 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 11

12 Høringssvar nr. 2 Nr. Økonomi- og Erhvervsministeriet Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

13 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 13

14 Høringssvar nr. 3 Nr. KL Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

15 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 15

16 Høringssvar nr. 4 Nr. Vestjyske Kommuner: Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

17 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 4.1 () Bemærkningen skal forstås som en opfordring til den enkelte kommune til at tænke Vejdirektoratets eventuelle behandling af klage over den endelige tilstandsrapport ind i den absolutte 6 års-frist, jf. vejlovens 90, stk. 7. Der er derimod ikke en forventning om, at landets 98 kommuner skal koordinere deres nedklassificeringsplaner af hensyn til Vejdirektoratet. Spørgsmålet om, hvordan Vejdirektoratet vil organisere denne klagemyndighedsfunktion er endnu ikke afklaret. 4.2 Efter drøftelser i arbejdsgruppen er besluttet at fastholde de specificerede krav i Bilag 3. Arbejdsgruppen anerkender det af kommunerne fremførte forhold omkring medfølgende beskadigelser på det omkringliggende vejareal ved udskiftning af f.eks.defekte kantsten. Kommunernes forslag om kapitalisering af evt. skader ligger dog uden for tilstandsrapporterne. Den vejledende tekst i bilag 3 suppleres med en tekst, som gør opmærksom på at skader på kantsten, hvis funktionalitet er intakt, bør bevares, da udskiftning ofte medfører skader på tilstødende belægning. Ligeledes vil der indsættes en tydelig henvisning til beskrivelserne i vejreglen Vedligehold af færdselsarealet om skadestyper og alvorlighed for defekte kantsten. Som konsekvens heraf udgår eksemplet på en skade, som er på grænsen mellem skadestype 1 og en mindre skade I afsnit udskiftes eksisterende tekst med følgende nye tekst: Umiddelbart forud for nedklassificeringen forudsættes grusbelægninger sat i stand ved opog afretning af ujævn belægning med genanvendelse af eksisterende grusmaterialer evt. kombineret med tilførsel af nye materialer og udskiftning af eksisterende løs belægning, jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. 4.4 () Ved udarbejdelsen af vejledningen er der lagt vægt på at fremstille skemaer, der dækker de typisk forekommende afvandingselementer på en ensartet og lettilgængelig måde. Vi er enige i, at sivebrønde, faskiner og andet er kendte afvandingselementer men for at vejledningen ikke skulle blive for omfangsrig, uden alligevel at kunne blive fuldt ud dækkende for alle specialtilfælde, har vi valgt, kun at medtage de oftest forekommende. Til gengæld står det den enkelte vejbestyrelse frit for, at anvende de anførte bilag til brug for andre tilfælde der er således principielt ikke noget til hinder for at benytte f.eks. Bilag 4.1 til sivebrønde og faskine, hvilket kan nævnes i bilagets note, eller der kan udarbejdes et nyt Bilag 4.x for det specifikke afvandingselement Der er tale om en trykfejl, lunker slettes _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 17

18 Høringssvar nr. 4 Nr. Vestjyske Kommuner: Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Side 2 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

19 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 4.6 () Tilstandsrapporten indeholder en definition, da skadesregistreringen skal udføres jf. vejreglen, hvori beskrives, at der måles med en 2 m retskede Lapper efter opgravning indgår i systemet for beregning af skadessum, som er en afledt parameter af systemet indeholdt i vejman.dk. Bemærkningen kan ikke imødekommes Vejledningen til Bilag 2 uddybes Efter drøftelser i arbejdsgruppen er besluttet at fastholde de specificerede krav i Bilag 3. Arbejdsgruppen ønsker også at gøre opmærksom på at et krav på max. 3 cm, som anvendes ved forsikringssager, ikke kan anvendes i tilstandsrapporterne, da der er behov for en hvis sikkerhed i forhold til dette erstatningskriterium. I øvrigt henvises til bemærkningerne til I praksis vil alle vejbrønde have rist af jern/støbejern, hvorfor Materiale udelades af skemaet Vejbrønde. Skulle risten i særtilfælde være af andet materiale, kan dette anføres under Noter Det er korrekt at materialevalg støbejern mangler og at plast kan udgå. I skemaet Hovedbrønde ændres Rist til Dæksel og Plast ændres til Jern Vejledningen til Bilag 1 første bullet ændres til: Vejbrønde også kaldet rendestensbrønde eller vejriste er brønde med vejriste langs kantstenen. Vejbrønde opsamler vejvand fra de belagte flader, og leder vandet til nedstrøms afløbssystem (kloak, faskine eller andet) 4.13 (-) Vedr.vurderingskriterier: I lovgrundlaget der hviler bag nedklassificering af offentlige veje er det beskrevet, at vejen skal være i god og forsvarlig stand. For at tilgodese dette overordnede krav, og minimere evt. tvister mellem vejmyndighed og kommende vej-ejere, er det valgt at opsummere de anførte krav, som fra et teknisk synspunkt vurderes at være rimelige. For så vidt angår kravene til vejriste anført i Bilag 4.1 om af ribbenes oriemtering, er dette krav indsat af hensyn til trafiksikkerhed. Hvor anden orientering af ribbene ikke giver anledning til trafikfarlige forhold kan dette krav udelades. Vejledningen til Bilag 4.1 tilrettes _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 19

20 Høringssvar nr. 4 Nr. Vestjyske Kommuner: Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Side 3 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

21 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Vedr. brønde der ejes af (kloak-)forsyningsselskab: Det er korrekt at disse ikke kan overdrages i forbindelse med en vejoverdragelse; disse brønde vil forblive forsyningens ejendom og driftsansvar. I afsnit 2.2 vil første tekstblok blive suppleret med følgende: Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Teksten vil også blive indsat i vejledningerne til Bilag 4.1 og Bilag Som for Kommentar 4.13 gælder det, at i lovgrundlaget der hviler bag nedklassificering af offentlige veje er det beskrevet, at vejen skal være i god og forsvarlig stand. For at tilgodese dette krav, og minimere evt. tvister mellem vejmyndighed og kommende vej-ejere, er det valgt at opsummere de anførte krav, som fra et teknisk synspunkt vurderes at være rimelige. Vi føler ikke, at man i forbindelse med en overdragelse, kan forsvare, at overdrage en rabat, der er f.eks. 10 cm over kørebanekant, hvilket kan fremprovokere en større vandsamling på kørebanen. Krav til kanten ændres til følgende: Ved kant mellem kørebane og rabat må rabatten maksimalt være henholdsvis 5 cm højere og 2 cm lavere end kørebanen. Mht. tværfald på rabat vurderes et krav om min. 50 væk fra belægning i min. 40 cm bredde at være et rimeligt minimumskrav, med mindre dette ikke er muligt f.eks. i afgravning. Kravet tager sigte på, at rabatten ikke hindrer en god afvanding af kørebanefladen, og tager ikke sigte på at beskrive, hvordan indkørsler, tilsluttede veje eller andet skal udformes. Dette uddybes med en note til kravet () Arbejdsgruppen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at inddele vejens udstyr i kategorier. Denne vurdering er bl.a. foretaget på baggrund af arbejdsgruppens drøftelse under udarbejdelse af tilstandsrapporterne. En samlet arbejdsgruppe har besluttet, at det ikke er muligt at komprimere tilstandsvurderingen af vejens udstyr under ét Altså: er vejens udstyr i en stand, så det kan afleveres JA eller NEJ. At vurdere vejens udstyr under ét, er efter arbejdsgruppens vurdering ikke muligt og vil givet vis medføre fejlagtige og misvisende vurderinger. Derfor er det valgt at kategorisere vejens udstyr i følgende kategorier: autoværn, skilte, hegn, kantpæle (stele) og bygværker. Rapporten måling af serviceniveau manual i måling af serviceniveauer for drift af statsveje samt diverse interne notater vedr. drift af bygværker, danner grundlag for de enkelte tilstandsvurderinger (tilstand a, b eller c) () Folketinget har med de nye regler i vejlovens 90, herunder indførelsen af tilstandsrapporter, ville sikre, at borgerne fik mulighed for at indrette sig på en nedklassificering, og at grundlaget for nedklassificeringen blev mere gennemskueligt. Det kan ikke udelukkes, at disse bestemmelser medfører, at nedklassificeringsplaner i en række kommuner først kan gennemføres om nogle år _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 21

22 Høringssvar nr. 5 Nr. Hedensted Kommune Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

23 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 5.1 () Reglerne om 4 års-perioden og tilstandsrapporter kan kun fraviges ved aftale (enighed). Transportministeriet anbefaler, at kommunerne i denne situation sikrer sig bevis for vejens tilstand på nedklassificeringstidspunktet. Her kunne tilstandsrapporten være et godt udgangspunkt Vedr. landområder og byområder : Betegnelserne, der ses i vejledningens afsnit og tjener alene til at beskrive de typiske afvandings elementer i forskellige områder. Tilstandsrapporter skal efter registrering i høring ved vejens kommende ejere, og afsnittet tager først og fremmest sigte på en populistisk beskrivelse af vejafvanding for lægfolk. Der er således ikke i selve registreringen eller i den øvrige overdragelse en skelnen mellem landområder og byområder. Præciseres i teksten Mht. Spildevandsplan: HVIS et afvandingssystem er omfattet af en spildevandsplan, ejes og administreres systemet af den stedlige kloakforsyning, og indgår derfor IKKE i en evt. vejoverdragelse. I afsnit 2.2 vil første tekstblok blive suppleret med følgende: Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Teksten vil også blive indsat i vejledningerne til Bilag 4.1 og Bilag 4.2. Mht. Afledning af overfladevand fra enkeltejendomme: Vejledningen tager alene sigte på at beskrive de elementer der kan overdrages i forbindelse med en vejoverdragelse i afvandingssammenhæng er det kun den rene vejafvanding, og altså ikke private ledninger (lovlige eller ulovlige) eller kloakforsyningsledninger _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 23

24 Høringssvar nr. 5 Nr. Hedensted Kommune Side 2 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

25 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 5.3 () Det er korrekt, at afvandingselementer som udgangspunkt skal kunne aflede normale nedbørsmængder, og hvor man som udgangspunkt kan anvende 140 l/s/ha som kriterium. Dette er dog ingen sikkerhed mod oversvømmelse. Hvis der opstår større tvivl omkring dette, kan der i det enkelte tilfælde gennemføres hydrauliske beregninger, der fastslår hyppighed og udbredelse af risici for oversvømmelse men vi mener ikke at dette skal gennemføres som en standardprocedure. I vejledningen lægges op til at inddrage erfaringer fra driftspersonale og vejens naboer for at klarlægge evt. problemområder. mht. oversvømmelser eller andet, der kan henføres til underdimensionering af vejafvandingssystemet. 5.4 (+) Kravene til vejriste anført i Bilag 4.1 om ribbenes oriemtering er indsat af hensyn til trafiksikkerhed. Hvor anden orientering af ribbene ikke giver anledning til trafikfarlige forhold kan dette krav udelades. Vejledningen til Bilag 4.1 tilrettes Der indsættes følgende nye tekstblok i vejledningen til Bilag 1: For retablering efter ledningsgrave oplyses om der er løbende sager, og i så tilfælde om der er tale om igangværende sager, opfølgning på færdigmeldte ledningsarbejder; og evt. kendskab til planlagte ledningsarbejder _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 25

26 Høringssvar nr. 5 Nr. Hedensted Kommune Side 3 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

27 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Der er tale om en trykfejl, lunker slettes _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 27

28 Høringssvar nr. 6 Nr. Københavns Kommune Side 1 af 1 Fra: Jane Snog Sendt: 16. august :17 Til: Marianne Holm Cc: Annette Christiansen; Louise Hvingtoft Hansen Emne: VS: Høring: Fastsættelse af regler for tilstandsrapporternes udformning og indhold. Høringsfrist d. 16. august Kære Marianne Holm Vi har kun få bemærkninger: Med venlig hilsen Jane Snog Områdechef KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik / Driftsplan Islands Brygge 37, København S Telefon Direkte Mail Web Side 16 skadestype krakeleringer: Længde skal ændres til areal under skadens omfang % Side 17: Der nævnes at A afhænger af trafikbelastningen men værdien af A er ikke oplyst for de forskellige trafikklasser er ikke oplyst Side 17: Værdien f er ikke beskrevet ordentligt i formlerne for beregning af restlevetid. Hvorfor sættes f til 1,25 og ikke 1,10, osv. Side 25 og 26: Under rist materiale bør støbejern være en valgmulighed Side 41: Der er ikke taget højde for mindre bygværker af stål, der står intet omkring rust/ korrosion. Side 41: Det er lidt voldsomt, at mindre bygværker falder fra tilstand (a) til (b) pga. grus og snavs omkring bygværket. Det har jo egentligt intet at gøre med bygværkets restlevetid _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

29 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Bilag 2 rettes som angivet Vejledningen til Bilag 2 uddybes. 6.3 () Det er arbejdsgruppens vurdering at en sikkerhedsfaktor af den angivne størrelse er nødvendig af hensyn til metodens nøjagtighed Det er korrekt at materialevalg støbejern mangler og at plast kan udgå. I skemaet Hovedbrønde ændres Rist til Dæksel og Plast ændres til Jern I vejledningen til Bilag 6 anføres for bygværker tilstand c, som en ny bullet: For bygværker af stål må skadelig korrosion ikke forekomme. 6.6 () Når tilstanden rykker fra tilstand a til b har dette ingen konsekvens i forhold til overdragelsen. Tilstand b giver alene en indikation af at elementet ikke er så god som ny _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 29

30 Høringssvar nr. 7 Nr. Advokatrådet Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

31 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 31

32 Høringssvar nr. 8 Nr. Danske BOLIGadvokater Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

33 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 33

34 Høringssvar nr. 9 Nr. Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

35 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 9.1 og Arbejdsgruppen gør opmærksom på at der på det kommunale vejnet eksisterer veje, som ikke har en egentlig befæstelse eller vejkasse. Arbejdsgruppen har vurderet at tilstandsrapporter udarbejdes for anvendelse i de lettere trafikklasser op til og med T2, hvilket begrundes med at veje i højere trafikklasser, som kan påtænkes overdraget, vil udgøre en forsvindende andel på mindre en 1 %. I afsnit 2.1 indsættes følgende tekst: De danske vejregler inddeler veje i vejklasser afhængig af den mængde af trafik, hvor såvel den totale trafikmængde som andelen af tunge køretøjer indgår i placeringen af vejene i deres respektive vejklasser. Den i vejreglerne letteste vejklasse T0 anvendes på fortove og stier, hvor tung trafik ikke forekommer. Ved større trafikintensiteter inddeles i de højere vejklasser T1, T2, T3 o.s.v. Det er selvsagt naturligt at slidtagen på vejen er stærkt afhængig af trafikmængden og i særlig grad af mængden af tunge køretøjer. Således vil der for de lette vejklasser gælde at forringelsen af vejens tilstand eller serviceniveau vil være domineret af ælde, hvorimod forringelsen af tilstanden for de tunge vejklasser i stadigt stigende grad domineres af slidtagen fra trafikken. Ved vurdering af en vejs tilstand og restlevetid er det derfor nødvendigt at tage de trafikale forhold i betragtning. Systemet for vurderingen af vejens tilstand anvendt i disse tilstandsrapporter er baseret på visuel registrering af skader, som indikatorer for vejens tilstand inkl. underliggende befæstelse (vejkasse). En forudsætning for anvendelse af tilstandsrapporterne er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2. For veje med trafikintensitet i vejklasse T3 eller højere må egnetheden for nedklassificering suppleres med en nærmere undersøgelse af befæstelsen (vejkassen) i forhold til den påtænkte trafik. Denne undersøgelse indbefatter bæreevnemålinger, der bestemmer vejens restlevetid. En sådan udvidet undersøgelse ligger udenfor disse tilstandsrapporter _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 35

36 Høringssvar nr. 9 Nr. Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Side 2 af fort _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

37 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Se ovenfor _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 37

38 Høringssvar nr. 9 Nr. Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Side 3 af fort _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

39 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Se ovenfor _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 39

40 Høringssvar nr. 9 Nr. Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Side 4 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

41 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 9.3 () Det er korrekt at der i spildevandsplaner og i kommunale kloakforsyningsselskaber opereres med en sikkerhedsfaktor, der også indeholder et klimatillæg. Dette gælder for de afvandingssystemer, der er omhandlet af spildevandsplanen, og således ikke de afvandingselementer, der kan overdrages ved en vejoverdragelse. Der er ikke umiddelbar hjemmel til at definere en given sikkerhedsfaktor for rene vejafvandingselementer. Der er derfor valgt at angive det almindeligt anerkendte dimensioneringskriterie som minimumskriterium, der vil kunne sikre en god afvanding af vejen og dens omgivelser. Hvis der ved hver påtænkt vejoverdragelse skal udføres detaljerede hydrauliske beregninger for både vejens afvandingssystem, samt nedstrøms afløbssystem (og måske også opstrøms?), så vil dette gøre overdragelsesproceduren unødig tung. I stedet lægges op til at inddrage erfaringer fra driftspersonale og vejens naboer, for på en mere operationel og pragmatisk vis klarlægge, om der er lokale afvandingsproblemer, der kan henføres til for få brønde eller for små dimensioner i det afvandingssystem, der påtænkes overdraget. I særlige tilfælde, kan det herefter overvejes at gennemføre en hydraulisk beregning for at fastlægge hyppighed og omfang af risici for oversvømmelse/kritisk opstuvning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 41

42 Høringssvar nr. 10 Nr. Grundejerforeningen Kollelev Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

43 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 10.1 () Transportministeriet har ønsket en hurtig afklaring af tilstandsrapporternes udformning og indhold, således at kommunerne har et sikkert grundlag for den videre planlægning og sagsbehandling, og borgerne kender grundlaget for vurderingen af vejens tilstand. Dette har i denne sag haft som konsekvens, at høringsperioden lå i juli måned med frist for høringssvar indtil 16. august En høringsperiode på lidt over 6 uger giver efter arbejdsgruppens opfattelse tilstrækkelig tid () Disse vejregler er kendt og anvendt af arbejdsgruppen. På belægningssiden er vejreglen: Vedligehold af færdselsarealet direkte anvendt og danner basis for de fastsatte krav. Vedrørende referencerne til paradigmet for funktionskontrakt for vedligehold af kommunalt vejnet gøres opmærksom på, at disse dokumenter udgør et paradigme og altså ikke indeholder specificerede krav til belægningernes tilstand. Således ses af paradigmet for Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB-P) afsnit 1.4 at teksten alene angiver opsætningen for tilstandskrav, men ikke har indskrevet de specifikke krav, hvilket så skal gøres ved udarbejdelse af et specifikt udbud. I forslaget til tilstandsrapport er anvendt systemet beskrevet i ovennævnte SBB-P afsnit , med de nødvendige justeringer i forhold til den påtænkte anvendelse i tilstandsrapporterne. De i høringssvaret refererede levetider er ikke indeholdt i vejreglerne. Levetiderne er indeholdt i et eksempel til udbudsmateriale for udbud af Varmblandet asfalt som Bilag 7. De i eksemplet angivne levetider er tænkt anvendt i forbindelse med entreprenørens afhjælpningsforpligtigelser i det tilfælde der konstateres fejl og mangler indenfor den i udbuddet fastsatte afhjælpningsperiode. De angivne levetider skal altså ses i lyset af kontraktmæssige forhold med henblik på at udrede og kapitalisere et givent forhold herom. De teoretisk tekniske levetider er betydeligt længere. Der foreligger dog ikke klare regler for fastsættelse af belægningers tekniske levetid, som anført i tilstandsrapporten afsnit Ligeledes skal også tages i betragtning, at nedslidningen på de lavt trafikerede veje er betydeligt mindre, hvorfor der på disse veje snarere er tale om en ældelsesproces, som den dominerende faktor. I afsnit anføres at de teoretiske tekniske levetider er defineret med baggrund i erfaringsgrundlaget fra de i Danmark anvendte vejforvaltningssystemer, hvilket vil sige RoSy og vejman.dk _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 43

44 Høringssvar nr. 10 Nr. Grundejerforeningen Kollelev Side 2 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

45 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 10.2 Se ovenfor () Tilstandsrapporterne har taget direkte afsæt i RoSy og vejman.dk for så vidt angår de bituminøse belægninger. Der henvises til tilstandsrapportens afsnit anden tekstblok () Den anvendte inddeling i trafikklasser er i overensstemmelse med vejreglerne jf. Vejreglen: Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. Vedrørende levetider henvises til bemærkningerne til _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 45

46 Høringssvar nr. 10 Nr. Grundejerforeningen Kollelev Side 3 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

47 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Afsnit 2.4 uddybes Taget til efterretning. Kravet til kørebaneafmærkning flyttes til afsnit 2.4 og Bilag () Skadesfaktorerne stammer fra vejman.dk, som i øvrigt også bliver anvendt til beregning af skadespoint i andre sammenhænge. Der er dog foretaget enkelte modificeringer, som arbejdsgruppen har fundet nødvendige af hensyn til den specifikke anvendelse i tilstandsrapporterne. Der gøres opmærksom på at krakelering har en meget høj skadesfaktor på 14 og ikke 2 som angivet i høringssvaret. Vedrørende langsgående revner gøres opmærksom på at revner indgår i løbende m som en procent af vejens længde. Dette betyder at revneprocenten kan være flere hundrede procent Vejledningen til Bilag 2 vil blive uddybet. I afsnit anføres at de teoretiske tekniske levetider er defineret med baggrund i erfaringsgrundlaget fra de i Danmark anvendte vejforvaltningssystemer, hvilket vil sige RoSy og vejman.dk Arbejdsgruppen er enige i at tilstandsrapporterne må forholde sig til at kantsten, som indgår i afvanding af overfladevand, har deres funktion intakt. I Bilag 3 indsættes krav til at hvor kantstenen er en del af afvandingen gælder, at der ikke må forekomme opstuvning af overfladevand over kantsten ved normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha) () Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en generel procedure om TV-inspektion af alle afvandingselementer vil være at skyde over målet. I vejledningen henstilles i stedet til at inddrage driftserfaringer fra driftspersonale, samt erfaringer/observationer fra vejens naboer (gentagne oversvømmelser, sætninger i vejen, andet?). Ud fra dette kan man så tage beslutning om TV-inspektion, for evt. at kunne fastslå årsag til de konstaterede problemer, herunder om de skyldes fysiske skader på ledningssystemet, underdimensionering eller andet () Den refererede håndbog er bekendt for arbejdsgruppen. Håndbogen indeholder vejledning om drift og vedligehold, men indeholder ikke specifikke krav. Vurderingen af anlæggets tilstand vil udføres af sagkyndig, som må forventes at kunne bedømme om et givent anlæg lever op til beskrivelserne anført i håndbogen. Den tekniske levetid af de enkelte elementer vil typisk være kendt, hvorfor dette noteres i skemaet i bilag 5 under Teknisk levetid _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 47

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE VEJLEDNING RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

BILAG 1. Tilstandsrapport. Begtrupvej Vejnavn Vej nr.

BILAG 1. Tilstandsrapport. Begtrupvej Vejnavn Vej nr. BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Begtrupvej 7110333-0 Farrevej Grusvej Beskrivelse af vejanlægget Ved eftersyn 10. maj 2016 blev vejen vurderet i god og forsvarlig stand. Derfor har vi

Læs mere

Mairanne Würtz BILAG 1. Tilstandsrapport. Vejnavn Vej nr. Askevej Beskrivelse af vejanlægget

Mairanne Würtz BILAG 1. Tilstandsrapport. Vejnavn Vej nr. Askevej Beskrivelse af vejanlægget BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Askevej 7170150-0 Kastanievej-østergade Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Askevej 12. maj 2016 konstaterede

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Rødtjørnevej 7176255-0-11-11-13-13 Rødtjørnevej- Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Rødtjørnevej d. 12 maj

Læs mere

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER HØRINGSBOG VEJLEDNING FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER 21. november 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter

Læs mere

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Bilag 1 til foranalyse: Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Hovedforløbet/sagsgangen for omklassificering af kommunens veje er omfattende. Dels fordi

Læs mere

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OKTOBER 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 7 2. Resultater

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED HØRINGSBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED Februar 2013 HØRINGSBOG Endelig udgave Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 6 2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning mv. HØRING September 2009 Vejregelrådet 2 VRA-2232-v1k_Høringsbog_BT_hæfte

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Juni 2013 HØRINGSBOG 2 Høringsbog Planlægning af trafikledelsessystemer.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1 Høringsbrev... 5 1.2 Liste

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg . VIBORG KOMMUNE Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87761284 naturogvand@viborg.dk

Læs mere

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Dato: 17. juli 2014 Sagsnr.: 12/74320 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 Skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Delingen 7670304-0 Strækning Tingvej-slut v/ nr. 6 Beskrivelse af vejanlægget Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Delingen d. 18. maj 2016 konstaterede

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport.

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Dette bilag opsummerer bemærkninger til den endelige tilstandsrapport samt eventuelle klager til Vejdirektoratet vedrørende den endelige tilstandsrapport.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje 2 3 Klimaanlæg i veje Der var engang, hvor vi brugte ordet klimaanlæg om anlæg, der styrer ventilation

Læs mere

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ

INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ INITIATIVGRUPPEN TOMMESENSVEJ http://tommesensvej.dk initiativgruppen@tommesensvej.dk Referat fra møde i InSide den 3. november 2016 Der var mødt 18 beboere fra Tommesensvej. Derudover deltog fra Initiativgruppen:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Opretning af sætninger ved broen.

Opretning af sætninger ved broen. BILAG Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Røde Møllevej 776250-0 Knudstrupvej-Bidstrupvej Beskrivelse/vurdering af vejens tilstand: Ved eftersyn d. 6. juni 206 blev grusvejen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET AUDITERING TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet Oktober 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...3

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER

HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER Oktober 2016 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig.

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig. Dato 9. april 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/16899-9 Side 1/6 Klage over Silkeborg Kommune - udgiftsfordelingen Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012.

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/07092 UDGIFTER TIL VEJBELYSNING Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12.

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger Dato 20. februar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09014-25 Side 1/8 Vedligeholdelse af private fællesveje i Fuglebakkekvarteret Dit j.nr. V 118/2

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål:

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål: Dato 6. juli 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih@vd.dk Telefon +4 7244 3112 Dokument 16/0917-2 Side 1/ Nedklassificering af Kildevej i Holstebro Du har i e-mail af. juli 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Påtænkt beslutning om vejbidrag i Viborg Baneby har været i offentlig høring fra den 10. september til den 7. oktober 2015. Der er kommet 9 høringssvar fra:

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/11852-11 Side 1/6 Aarhus Kommunes afslag på at sænke fortove ud for Skovagervej 36, Risskov

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli 2011 11/01539 STATUS FOR OFFENTLIG VEJ - INGEN AFGØRELSE En kommunes oplysning om en vejs status som offentlig var ikke en forvaltningsretlig afgørelse,

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet 2 R45-000-v2_Høringsbog_vejvisning til nationalparker_juni_ 2010.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...

Læs mere

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål:

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: Dato 9. juli 2014 Dokument 14/07910 Side Vejforhold ved V vej og A vej Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: 1. Giver

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere