NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE"

Transkript

1 HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG

2 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Høringsbrev Liste over parter i høringen RESULTATER AF HØRINGEN... 8 Høringssvar 1. Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Kommunernes Landsforening Kommunerne Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande & Ringkøbing-Skjern Hedensted Kommune Københavns Kommune Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Grundejerforeningen Kollelev Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde Nærum grundejerforening Asfaltindustrien _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

3 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Forslag til TILSTANDSRAPPORTER, Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje blev udsendt til høring blandt 25 parter i perioden 5. juli august Høringsbrevet er vist på de næste sider. I det følgende er de indkomne høringssvar vist på venstresiderne, og resultatet af arbejdsgruppens behandling er givet for hver enkelt bemærkning eller ændringsforslag på de modstående sider. Markeringer i kolonnen Accept betyder følgende: + angiver at den indkomne bemærkning er imødekommet (+) angiver at den indkomne bemærkning stort set er imødekommet (-) angiver at den indkomne bemærkning kun i begrænset omfang er imødekommet - angiver at den indkomne bemærkning ikke er imødekommet () angiver at arbejdsgruppen har taget den indkomne bemærkning til efterretning, men at der for så vidt ikke er behov for nogen ændringer (f.eks. hvis der blot er givet en oplysning). Hvor en høringsbemærkning er imødekommet er der i en parentes anført den side i vejregelhæftet, hvor en eventuel konsekvensrettelse kan ses _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 3

4 1.1 Høringsbrev _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

5 _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 5

6 _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

7 Følgende har besvaret høringen: Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Kommunernes Landsforening Vestjyske kommuner: Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande & Ringkøbing-Skjern Hedensted Kommune Københavns Kommune Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Grundejerforeningen Kollelev Grundejerforeningen SundParken Rantzausminde Asfaltindustrien _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 7

8 2 RESULTATER AF HØRINGEN Høringen har medført en række ændringer i TILSTANDSRAPPORTER, hvor de væsentligste er: 1. Belægninger Høringsudgaven havde ikke beskrevet forholdende for de højere trafikklasser T3 og højere. Ligeledes havde høringsudgaven ikke fyldestgørende beskrevet forholdende omkring vejkassen. Afsnit 2.1 er udvidet med beskrivelsen af disse to forhold. 2. Sten- og flisebelægning Kravet til defekte kantsten modificeres således at dette sætter fokus på kantstenens funktion og ikke alene er et spørgsmål, om der forekommer mekaniske skader. Følgende forklarende tekst indsættes i Bilag 3: Mindre skader på kantsten, som ikke har indflydelse på kantstenens funktion, og som i øvrigt overholder kravene anført i dette bilag, bør bevares, da udskiftning ofte medfører følgeskader på den tilstødende belægning. 3. Sten- og flisebelægning Høringsudgaven havde ikke i tilstrækkelig grad taget hensyn til kantsten, som kan oversvømmes af overfladevand. I Bilag 3 er indsat krav til at der ved normale nedbørsmængder ikke må forekomme opstuvning af overfladevand over kantsten. 4. Afvanding For rendestensriste er kravet i Bilag 4.1: Ribbene skal være på tværs eller diagonalt af kørselsretningen, ændret til: Riste må ikke fremstå med betydende trafiksikkerhedsrisici (opragende kanter eller ribber på langs af kantsten, hvor der er væsentlig cykeltrafik, og hvor der er fare for, at cykeldæk kan blive fanget i mellem risteribber). 5. Afvanding Vedrørende afvandingselementer der ejes af forsyningsselsskab. Dette emne var ikke belyst i høringsudgaven. Tilstandsrapporter afsnit 2.2 suppleres med følgende tekst: Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Denne tekst vil tillige blive indsat i vejledningerne til Bilag 4.1 & Bilag _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

9 6. Afvanding Vedrørende rabatter lempes kravet i Bilag 4.3 fra: Kant mellem kørebane og rabat < 2 cm til: Ved kant mellem kørebane og rabat må rabatten maksimalt være henholdsvis 5 cm højere og 2 cm lavere end kørebanen Endvidere indsættes følgende note: For tværfald på rabat vurderes et krav om min. 50 væk fra belægning i min. 40 cm bredde at være et rimeligt minimumskrav, med mindre dette ikke er muligt f.eks. i afgravning. 7. Vejens udstyr Høringsudgaven havde ikke forholdt sig til bygværker af stål. Dette er nu indsat i vejledningen til Bilag _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 9

10 Høringssvar nr. 1 Nr. Justitsministeriet Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

11 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 11

12 Høringssvar nr. 2 Nr. Økonomi- og Erhvervsministeriet Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

13 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 13

14 Høringssvar nr. 3 Nr. KL Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

15 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 15

16 Høringssvar nr. 4 Nr. Vestjyske Kommuner: Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

17 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 4.1 () Bemærkningen skal forstås som en opfordring til den enkelte kommune til at tænke Vejdirektoratets eventuelle behandling af klage over den endelige tilstandsrapport ind i den absolutte 6 års-frist, jf. vejlovens 90, stk. 7. Der er derimod ikke en forventning om, at landets 98 kommuner skal koordinere deres nedklassificeringsplaner af hensyn til Vejdirektoratet. Spørgsmålet om, hvordan Vejdirektoratet vil organisere denne klagemyndighedsfunktion er endnu ikke afklaret. 4.2 Efter drøftelser i arbejdsgruppen er besluttet at fastholde de specificerede krav i Bilag 3. Arbejdsgruppen anerkender det af kommunerne fremførte forhold omkring medfølgende beskadigelser på det omkringliggende vejareal ved udskiftning af f.eks.defekte kantsten. Kommunernes forslag om kapitalisering af evt. skader ligger dog uden for tilstandsrapporterne. Den vejledende tekst i bilag 3 suppleres med en tekst, som gør opmærksom på at skader på kantsten, hvis funktionalitet er intakt, bør bevares, da udskiftning ofte medfører skader på tilstødende belægning. Ligeledes vil der indsættes en tydelig henvisning til beskrivelserne i vejreglen Vedligehold af færdselsarealet om skadestyper og alvorlighed for defekte kantsten. Som konsekvens heraf udgår eksemplet på en skade, som er på grænsen mellem skadestype 1 og en mindre skade I afsnit udskiftes eksisterende tekst med følgende nye tekst: Umiddelbart forud for nedklassificeringen forudsættes grusbelægninger sat i stand ved opog afretning af ujævn belægning med genanvendelse af eksisterende grusmaterialer evt. kombineret med tilførsel af nye materialer og udskiftning af eksisterende løs belægning, jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. 4.4 () Ved udarbejdelsen af vejledningen er der lagt vægt på at fremstille skemaer, der dækker de typisk forekommende afvandingselementer på en ensartet og lettilgængelig måde. Vi er enige i, at sivebrønde, faskiner og andet er kendte afvandingselementer men for at vejledningen ikke skulle blive for omfangsrig, uden alligevel at kunne blive fuldt ud dækkende for alle specialtilfælde, har vi valgt, kun at medtage de oftest forekommende. Til gengæld står det den enkelte vejbestyrelse frit for, at anvende de anførte bilag til brug for andre tilfælde der er således principielt ikke noget til hinder for at benytte f.eks. Bilag 4.1 til sivebrønde og faskine, hvilket kan nævnes i bilagets note, eller der kan udarbejdes et nyt Bilag 4.x for det specifikke afvandingselement Der er tale om en trykfejl, lunker slettes _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 17

18 Høringssvar nr. 4 Nr. Vestjyske Kommuner: Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Side 2 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

19 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 4.6 () Tilstandsrapporten indeholder en definition, da skadesregistreringen skal udføres jf. vejreglen, hvori beskrives, at der måles med en 2 m retskede Lapper efter opgravning indgår i systemet for beregning af skadessum, som er en afledt parameter af systemet indeholdt i vejman.dk. Bemærkningen kan ikke imødekommes Vejledningen til Bilag 2 uddybes Efter drøftelser i arbejdsgruppen er besluttet at fastholde de specificerede krav i Bilag 3. Arbejdsgruppen ønsker også at gøre opmærksom på at et krav på max. 3 cm, som anvendes ved forsikringssager, ikke kan anvendes i tilstandsrapporterne, da der er behov for en hvis sikkerhed i forhold til dette erstatningskriterium. I øvrigt henvises til bemærkningerne til I praksis vil alle vejbrønde have rist af jern/støbejern, hvorfor Materiale udelades af skemaet Vejbrønde. Skulle risten i særtilfælde være af andet materiale, kan dette anføres under Noter Det er korrekt at materialevalg støbejern mangler og at plast kan udgå. I skemaet Hovedbrønde ændres Rist til Dæksel og Plast ændres til Jern Vejledningen til Bilag 1 første bullet ændres til: Vejbrønde også kaldet rendestensbrønde eller vejriste er brønde med vejriste langs kantstenen. Vejbrønde opsamler vejvand fra de belagte flader, og leder vandet til nedstrøms afløbssystem (kloak, faskine eller andet) 4.13 (-) Vedr.vurderingskriterier: I lovgrundlaget der hviler bag nedklassificering af offentlige veje er det beskrevet, at vejen skal være i god og forsvarlig stand. For at tilgodese dette overordnede krav, og minimere evt. tvister mellem vejmyndighed og kommende vej-ejere, er det valgt at opsummere de anførte krav, som fra et teknisk synspunkt vurderes at være rimelige. For så vidt angår kravene til vejriste anført i Bilag 4.1 om af ribbenes oriemtering, er dette krav indsat af hensyn til trafiksikkerhed. Hvor anden orientering af ribbene ikke giver anledning til trafikfarlige forhold kan dette krav udelades. Vejledningen til Bilag 4.1 tilrettes _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 19

20 Høringssvar nr. 4 Nr. Vestjyske Kommuner: Holstebro, Viborg, Struer, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Side 3 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

21 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Vedr. brønde der ejes af (kloak-)forsyningsselskab: Det er korrekt at disse ikke kan overdrages i forbindelse med en vejoverdragelse; disse brønde vil forblive forsyningens ejendom og driftsansvar. I afsnit 2.2 vil første tekstblok blive suppleret med følgende: Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Teksten vil også blive indsat i vejledningerne til Bilag 4.1 og Bilag Som for Kommentar 4.13 gælder det, at i lovgrundlaget der hviler bag nedklassificering af offentlige veje er det beskrevet, at vejen skal være i god og forsvarlig stand. For at tilgodese dette krav, og minimere evt. tvister mellem vejmyndighed og kommende vej-ejere, er det valgt at opsummere de anførte krav, som fra et teknisk synspunkt vurderes at være rimelige. Vi føler ikke, at man i forbindelse med en overdragelse, kan forsvare, at overdrage en rabat, der er f.eks. 10 cm over kørebanekant, hvilket kan fremprovokere en større vandsamling på kørebanen. Krav til kanten ændres til følgende: Ved kant mellem kørebane og rabat må rabatten maksimalt være henholdsvis 5 cm højere og 2 cm lavere end kørebanen. Mht. tværfald på rabat vurderes et krav om min. 50 væk fra belægning i min. 40 cm bredde at være et rimeligt minimumskrav, med mindre dette ikke er muligt f.eks. i afgravning. Kravet tager sigte på, at rabatten ikke hindrer en god afvanding af kørebanefladen, og tager ikke sigte på at beskrive, hvordan indkørsler, tilsluttede veje eller andet skal udformes. Dette uddybes med en note til kravet () Arbejdsgruppen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at inddele vejens udstyr i kategorier. Denne vurdering er bl.a. foretaget på baggrund af arbejdsgruppens drøftelse under udarbejdelse af tilstandsrapporterne. En samlet arbejdsgruppe har besluttet, at det ikke er muligt at komprimere tilstandsvurderingen af vejens udstyr under ét Altså: er vejens udstyr i en stand, så det kan afleveres JA eller NEJ. At vurdere vejens udstyr under ét, er efter arbejdsgruppens vurdering ikke muligt og vil givet vis medføre fejlagtige og misvisende vurderinger. Derfor er det valgt at kategorisere vejens udstyr i følgende kategorier: autoværn, skilte, hegn, kantpæle (stele) og bygværker. Rapporten måling af serviceniveau manual i måling af serviceniveauer for drift af statsveje samt diverse interne notater vedr. drift af bygværker, danner grundlag for de enkelte tilstandsvurderinger (tilstand a, b eller c) () Folketinget har med de nye regler i vejlovens 90, herunder indførelsen af tilstandsrapporter, ville sikre, at borgerne fik mulighed for at indrette sig på en nedklassificering, og at grundlaget for nedklassificeringen blev mere gennemskueligt. Det kan ikke udelukkes, at disse bestemmelser medfører, at nedklassificeringsplaner i en række kommuner først kan gennemføres om nogle år _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 21

22 Høringssvar nr. 5 Nr. Hedensted Kommune Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

23 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 5.1 () Reglerne om 4 års-perioden og tilstandsrapporter kan kun fraviges ved aftale (enighed). Transportministeriet anbefaler, at kommunerne i denne situation sikrer sig bevis for vejens tilstand på nedklassificeringstidspunktet. Her kunne tilstandsrapporten være et godt udgangspunkt Vedr. landområder og byområder : Betegnelserne, der ses i vejledningens afsnit og tjener alene til at beskrive de typiske afvandings elementer i forskellige områder. Tilstandsrapporter skal efter registrering i høring ved vejens kommende ejere, og afsnittet tager først og fremmest sigte på en populistisk beskrivelse af vejafvanding for lægfolk. Der er således ikke i selve registreringen eller i den øvrige overdragelse en skelnen mellem landområder og byområder. Præciseres i teksten Mht. Spildevandsplan: HVIS et afvandingssystem er omfattet af en spildevandsplan, ejes og administreres systemet af den stedlige kloakforsyning, og indgår derfor IKKE i en evt. vejoverdragelse. I afsnit 2.2 vil første tekstblok blive suppleret med følgende: Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Teksten vil også blive indsat i vejledningerne til Bilag 4.1 og Bilag 4.2. Mht. Afledning af overfladevand fra enkeltejendomme: Vejledningen tager alene sigte på at beskrive de elementer der kan overdrages i forbindelse med en vejoverdragelse i afvandingssammenhæng er det kun den rene vejafvanding, og altså ikke private ledninger (lovlige eller ulovlige) eller kloakforsyningsledninger _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 23

24 Høringssvar nr. 5 Nr. Hedensted Kommune Side 2 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

25 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 5.3 () Det er korrekt, at afvandingselementer som udgangspunkt skal kunne aflede normale nedbørsmængder, og hvor man som udgangspunkt kan anvende 140 l/s/ha som kriterium. Dette er dog ingen sikkerhed mod oversvømmelse. Hvis der opstår større tvivl omkring dette, kan der i det enkelte tilfælde gennemføres hydrauliske beregninger, der fastslår hyppighed og udbredelse af risici for oversvømmelse men vi mener ikke at dette skal gennemføres som en standardprocedure. I vejledningen lægges op til at inddrage erfaringer fra driftspersonale og vejens naboer for at klarlægge evt. problemområder. mht. oversvømmelser eller andet, der kan henføres til underdimensionering af vejafvandingssystemet. 5.4 (+) Kravene til vejriste anført i Bilag 4.1 om ribbenes oriemtering er indsat af hensyn til trafiksikkerhed. Hvor anden orientering af ribbene ikke giver anledning til trafikfarlige forhold kan dette krav udelades. Vejledningen til Bilag 4.1 tilrettes Der indsættes følgende nye tekstblok i vejledningen til Bilag 1: For retablering efter ledningsgrave oplyses om der er løbende sager, og i så tilfælde om der er tale om igangværende sager, opfølgning på færdigmeldte ledningsarbejder; og evt. kendskab til planlagte ledningsarbejder _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 25

26 Høringssvar nr. 5 Nr. Hedensted Kommune Side 3 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

27 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Der er tale om en trykfejl, lunker slettes _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 27

28 Høringssvar nr. 6 Nr. Københavns Kommune Side 1 af 1 Fra: Jane Snog Sendt: 16. august :17 Til: Marianne Holm Cc: Annette Christiansen; Louise Hvingtoft Hansen Emne: VS: Høring: Fastsættelse af regler for tilstandsrapporternes udformning og indhold. Høringsfrist d. 16. august Kære Marianne Holm Vi har kun få bemærkninger: Med venlig hilsen Jane Snog Områdechef KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik / Driftsplan Islands Brygge 37, København S Telefon Direkte Mail Web Side 16 skadestype krakeleringer: Længde skal ændres til areal under skadens omfang % Side 17: Der nævnes at A afhænger af trafikbelastningen men værdien af A er ikke oplyst for de forskellige trafikklasser er ikke oplyst Side 17: Værdien f er ikke beskrevet ordentligt i formlerne for beregning af restlevetid. Hvorfor sættes f til 1,25 og ikke 1,10, osv. Side 25 og 26: Under rist materiale bør støbejern være en valgmulighed Side 41: Der er ikke taget højde for mindre bygværker af stål, der står intet omkring rust/ korrosion. Side 41: Det er lidt voldsomt, at mindre bygværker falder fra tilstand (a) til (b) pga. grus og snavs omkring bygværket. Det har jo egentligt intet at gøre med bygværkets restlevetid _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

29 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Bilag 2 rettes som angivet Vejledningen til Bilag 2 uddybes. 6.3 () Det er arbejdsgruppens vurdering at en sikkerhedsfaktor af den angivne størrelse er nødvendig af hensyn til metodens nøjagtighed Det er korrekt at materialevalg støbejern mangler og at plast kan udgå. I skemaet Hovedbrønde ændres Rist til Dæksel og Plast ændres til Jern I vejledningen til Bilag 6 anføres for bygværker tilstand c, som en ny bullet: For bygværker af stål må skadelig korrosion ikke forekomme. 6.6 () Når tilstanden rykker fra tilstand a til b har dette ingen konsekvens i forhold til overdragelsen. Tilstand b giver alene en indikation af at elementet ikke er så god som ny _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 29

30 Høringssvar nr. 7 Nr. Advokatrådet Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

31 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 31

32 Høringssvar nr. 8 Nr. Danske BOLIGadvokater Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

33 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 33

34 Høringssvar nr. 9 Nr. Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

35 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 9.1 og Arbejdsgruppen gør opmærksom på at der på det kommunale vejnet eksisterer veje, som ikke har en egentlig befæstelse eller vejkasse. Arbejdsgruppen har vurderet at tilstandsrapporter udarbejdes for anvendelse i de lettere trafikklasser op til og med T2, hvilket begrundes med at veje i højere trafikklasser, som kan påtænkes overdraget, vil udgøre en forsvindende andel på mindre en 1 %. I afsnit 2.1 indsættes følgende tekst: De danske vejregler inddeler veje i vejklasser afhængig af den mængde af trafik, hvor såvel den totale trafikmængde som andelen af tunge køretøjer indgår i placeringen af vejene i deres respektive vejklasser. Den i vejreglerne letteste vejklasse T0 anvendes på fortove og stier, hvor tung trafik ikke forekommer. Ved større trafikintensiteter inddeles i de højere vejklasser T1, T2, T3 o.s.v. Det er selvsagt naturligt at slidtagen på vejen er stærkt afhængig af trafikmængden og i særlig grad af mængden af tunge køretøjer. Således vil der for de lette vejklasser gælde at forringelsen af vejens tilstand eller serviceniveau vil være domineret af ælde, hvorimod forringelsen af tilstanden for de tunge vejklasser i stadigt stigende grad domineres af slidtagen fra trafikken. Ved vurdering af en vejs tilstand og restlevetid er det derfor nødvendigt at tage de trafikale forhold i betragtning. Systemet for vurderingen af vejens tilstand anvendt i disse tilstandsrapporter er baseret på visuel registrering af skader, som indikatorer for vejens tilstand inkl. underliggende befæstelse (vejkasse). En forudsætning for anvendelse af tilstandsrapporterne er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2. For veje med trafikintensitet i vejklasse T3 eller højere må egnetheden for nedklassificering suppleres med en nærmere undersøgelse af befæstelsen (vejkassen) i forhold til den påtænkte trafik. Denne undersøgelse indbefatter bæreevnemålinger, der bestemmer vejens restlevetid. En sådan udvidet undersøgelse ligger udenfor disse tilstandsrapporter _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 35

36 Høringssvar nr. 9 Nr. Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Side 2 af fort _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

37 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Se ovenfor _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 37

38 Høringssvar nr. 9 Nr. Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Side 3 af fort _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

39 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Se ovenfor _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 39

40 Høringssvar nr. 9 Nr. Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Side 4 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

41 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 9.3 () Det er korrekt at der i spildevandsplaner og i kommunale kloakforsyningsselskaber opereres med en sikkerhedsfaktor, der også indeholder et klimatillæg. Dette gælder for de afvandingssystemer, der er omhandlet af spildevandsplanen, og således ikke de afvandingselementer, der kan overdrages ved en vejoverdragelse. Der er ikke umiddelbar hjemmel til at definere en given sikkerhedsfaktor for rene vejafvandingselementer. Der er derfor valgt at angive det almindeligt anerkendte dimensioneringskriterie som minimumskriterium, der vil kunne sikre en god afvanding af vejen og dens omgivelser. Hvis der ved hver påtænkt vejoverdragelse skal udføres detaljerede hydrauliske beregninger for både vejens afvandingssystem, samt nedstrøms afløbssystem (og måske også opstrøms?), så vil dette gøre overdragelsesproceduren unødig tung. I stedet lægges op til at inddrage erfaringer fra driftspersonale og vejens naboer, for på en mere operationel og pragmatisk vis klarlægge, om der er lokale afvandingsproblemer, der kan henføres til for få brønde eller for små dimensioner i det afvandingssystem, der påtænkes overdraget. I særlige tilfælde, kan det herefter overvejes at gennemføre en hydraulisk beregning for at fastlægge hyppighed og omfang af risici for oversvømmelse/kritisk opstuvning _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 41

42 Høringssvar nr. 10 Nr. Grundejerforeningen Kollelev Side 1 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

43 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 10.1 () Transportministeriet har ønsket en hurtig afklaring af tilstandsrapporternes udformning og indhold, således at kommunerne har et sikkert grundlag for den videre planlægning og sagsbehandling, og borgerne kender grundlaget for vurderingen af vejens tilstand. Dette har i denne sag haft som konsekvens, at høringsperioden lå i juli måned med frist for høringssvar indtil 16. august En høringsperiode på lidt over 6 uger giver efter arbejdsgruppens opfattelse tilstrækkelig tid () Disse vejregler er kendt og anvendt af arbejdsgruppen. På belægningssiden er vejreglen: Vedligehold af færdselsarealet direkte anvendt og danner basis for de fastsatte krav. Vedrørende referencerne til paradigmet for funktionskontrakt for vedligehold af kommunalt vejnet gøres opmærksom på, at disse dokumenter udgør et paradigme og altså ikke indeholder specificerede krav til belægningernes tilstand. Således ses af paradigmet for Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB-P) afsnit 1.4 at teksten alene angiver opsætningen for tilstandskrav, men ikke har indskrevet de specifikke krav, hvilket så skal gøres ved udarbejdelse af et specifikt udbud. I forslaget til tilstandsrapport er anvendt systemet beskrevet i ovennævnte SBB-P afsnit , med de nødvendige justeringer i forhold til den påtænkte anvendelse i tilstandsrapporterne. De i høringssvaret refererede levetider er ikke indeholdt i vejreglerne. Levetiderne er indeholdt i et eksempel til udbudsmateriale for udbud af Varmblandet asfalt som Bilag 7. De i eksemplet angivne levetider er tænkt anvendt i forbindelse med entreprenørens afhjælpningsforpligtigelser i det tilfælde der konstateres fejl og mangler indenfor den i udbuddet fastsatte afhjælpningsperiode. De angivne levetider skal altså ses i lyset af kontraktmæssige forhold med henblik på at udrede og kapitalisere et givent forhold herom. De teoretisk tekniske levetider er betydeligt længere. Der foreligger dog ikke klare regler for fastsættelse af belægningers tekniske levetid, som anført i tilstandsrapporten afsnit Ligeledes skal også tages i betragtning, at nedslidningen på de lavt trafikerede veje er betydeligt mindre, hvorfor der på disse veje snarere er tale om en ældelsesproces, som den dominerende faktor. I afsnit anføres at de teoretiske tekniske levetider er defineret med baggrund i erfaringsgrundlaget fra de i Danmark anvendte vejforvaltningssystemer, hvilket vil sige RoSy og vejman.dk _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 43

44 Høringssvar nr. 10 Nr. Grundejerforeningen Kollelev Side 2 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

45 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 10.2 Se ovenfor () Tilstandsrapporterne har taget direkte afsæt i RoSy og vejman.dk for så vidt angår de bituminøse belægninger. Der henvises til tilstandsrapportens afsnit anden tekstblok () Den anvendte inddeling i trafikklasser er i overensstemmelse med vejreglerne jf. Vejreglen: Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. Vedrørende levetider henvises til bemærkningerne til _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 45

46 Høringssvar nr. 10 Nr. Grundejerforeningen Kollelev Side 3 af _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc

47 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Afsnit 2.4 uddybes Taget til efterretning. Kravet til kørebaneafmærkning flyttes til afsnit 2.4 og Bilag () Skadesfaktorerne stammer fra vejman.dk, som i øvrigt også bliver anvendt til beregning af skadespoint i andre sammenhænge. Der er dog foretaget enkelte modificeringer, som arbejdsgruppen har fundet nødvendige af hensyn til den specifikke anvendelse i tilstandsrapporterne. Der gøres opmærksom på at krakelering har en meget høj skadesfaktor på 14 og ikke 2 som angivet i høringssvaret. Vedrørende langsgående revner gøres opmærksom på at revner indgår i løbende m som en procent af vejens længde. Dette betyder at revneprocenten kan være flere hundrede procent Vejledningen til Bilag 2 vil blive uddybet. I afsnit anføres at de teoretiske tekniske levetider er defineret med baggrund i erfaringsgrundlaget fra de i Danmark anvendte vejforvaltningssystemer, hvilket vil sige RoSy og vejman.dk Arbejdsgruppen er enige i at tilstandsrapporterne må forholde sig til at kantsten, som indgår i afvanding af overfladevand, har deres funktion intakt. I Bilag 3 indsættes krav til at hvor kantstenen er en del af afvandingen gælder, at der ikke må forekomme opstuvning af overfladevand over kantsten ved normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha) () Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en generel procedure om TV-inspektion af alle afvandingselementer vil være at skyde over målet. I vejledningen henstilles i stedet til at inddrage driftserfaringer fra driftspersonale, samt erfaringer/observationer fra vejens naboer (gentagne oversvømmelser, sætninger i vejen, andet?). Ud fra dette kan man så tage beslutning om TV-inspektion, for evt. at kunne fastslå årsag til de konstaterede problemer, herunder om de skyldes fysiske skader på ledningssystemet, underdimensionering eller andet () Den refererede håndbog er bekendt for arbejdsgruppen. Håndbogen indeholder vejledning om drift og vedligehold, men indeholder ikke specifikke krav. Vurderingen af anlæggets tilstand vil udføres af sagkyndig, som må forventes at kunne bedømme om et givent anlæg lever op til beskrivelserne anført i håndbogen. Den tekniske levetid af de enkelte elementer vil typisk være kendt, hvorfor dette noteres i skemaet i bilag 5 under Teknisk levetid _Høringsbog - Tilstandsrapporter prp.doc _1_0.DOC _1_0.doc 47

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG HØRINGSBOG IT PÅ VEJ HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG Marts 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR.

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. 63 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Udgiver: Dansk Vand- og Spildevandsforening

Læs mere

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007.

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007. c c""'""' FNN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNNGMØLLE :i1 cifl l Grundejerforeningen "Fuglevangen" v/hr. Ervin Cortsen 3120 DroU1ingmølle 10. juni 2007. \ Kære Ervin Cortsen! Desværre var jeg ikke i stand

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Dispensationer/nabohøringer

Dispensationer/nabohøringer Dispensationer/nabohøringer Man kan ifm. byggesager søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis man har en fornuftig begrundelse. Når nogen i området søger dispensation ifm. byggeri skal berørte

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere