medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010"

Transkript

1 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1

2 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger 5 Indberetningskort 6 Ressourceforbrug 7 Pesticider 7 Gødning 1 Vand 11 Energi 12 Affald 12 2

3 Natur- og miljøpolitik Dansk Golf Unions natur- og miljøpolitik Det er Dansk Golf Unions vision, at være foregangsland inden for natur- og miljøvenlige etablering og drift af golfbaner. Dansk Golf Union vil med denne politik tydeliggøre, at udviklingen skal ske under hensyntagen til natur og miljø. Golfbaner skal planlægges med respekt for det eksisterende landskab og fremhæve landskabets kvaliteter. Ved etablering af en golfbane skal der tages udgangspunkt i naturgrundlaget, og driften skal være miljøneutral og sigte mod en forøgelse af naturindholdet på banen. En forøgelse af naturindholdet kan eksempelvis opnås ved store sammenhængende rougharealer, plantning af hjemmehørende træer og buske samt en miljøvenlig pleje af banen tilpasset stedets karakter. Via en fornuftig og velgennemtænkt planlægning kan der opnås store fordele for naturen og miljøet. Naturforbedrende tiltag på golfbanen vil gavne flora og fauna samt forøge det oplevelsesmæssige indhold. Golfbanen bliver hermed mere spændende at færdes på både for golfspillerne og de andre besøgende. Golf er en miljøvenlig sport, hvor der udvises respekt for naturen. Dansk Golf Union vil arbejde for: Natur og miljø at påvirkningen af miljøet ved etablering og drift af golfbaner skal være så lav som muligt. at højne golfbaners naturmæssige indhold på både eksisterende og nye golfbaner. at udvide antallet af klubber med natur- og miljøvenlig banepleje. at udfase pesticider på alle golfanlæg i Danmark. at alle klubber og baneanlæg udarbejder årlige grønne regnskaber. at dokumentere de danske klubber og baneanlægs samlede ressourceforbrug og udarbejde nøgletal herfor. at støtte forskning og udvikling af metoder og værktøjer til gennemførelse af natur- og miljøvenlig etablering og pleje af golfbaner. Sundhed og trivsel at vurdere golfsportens indflydelse på menneskers sundhed, helbred og livskvalitet livet igennem. Planlægning at sikre, at golfsportens interesser bliver tilgodeset i den offentlige planlægning samt i natur-, miljøog planlovgivningen. at der bliver afsat arealer til anlæggelse af nye golfbaner, især i de bynære områder af hensyn til menneskers rekreative muligheder, sundhed og livskvalitet - alt under hensyntagen til behov og efterspørgsel. at sikre den øvrige offentligheds adgang til golfbaners rekreative områder. Formidling at sørge for, at kendskab til natur- og miljøforhold bliver en del af golfspillernes forståelse og basale kultur. at styrke og udvikle samarbejdet med relevante aktører så som myndigheder, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, presse mv. at styrke golfsportens og klubbernes image, herunder at profilere natur- og miljøarbejdet. 3

4 baggrund Baggrund Nærværende regnskab har baggrund i Aftalen mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber af juni 25. Af aftalen fremgår det, at golfklubber, der driver eller vedligeholder golfbaner, årligt skal indberette forbruget af plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser mm. for eksempel i form af et grønt regnskab. Golfsportens Grønne Regnskab 211 viser det samlede resultat af klubbernes indberetninger. Vejret 211 Vejret i 211 kan i hovedtræk beskrives således: Det begyndte hvidt og koldt, udviklede sig til et dejligt forår, en våd sommer, et blæsende efterår og en grå vinter. I begyndelsen af 211 mildnede vinteren efter den ekstremt kolde december 21. I slutningen af marts begyndte foråret så småt og Danmark oplevede den varmeste april i vejrhistorien med en gennemsnitlig temperatur på hele 9,9 C. Grundstenen til en perfekt sæsonstart i golfbranchen var således lagt. Sæsonen tog dog en noget anden drejning som året skred frem. Sommeren 211 blev med en samlet nedbør på 321 millimeter den næstvådeste siden man begyndte at indsamle nedbørsmålinger. Sommerens mest omtalte omgang nedbør var uden tvivl skybruddet i København den 2. juli, hvor der faldt 135 millimeter på omkring to timer. Så meget nedbør på så kort tid forventer meteorologerne kun én gang hvert 1 år. Men også andre dele af landet fik meget vand i den forbindelse og efter skybruddet var flere golfbaner oversvømmet af vand, nogle steder med store skader til følge. Efteråret blev ganske lunt og blæsende. Men trods det omskiftelige vejr sneg oktober måned sig ind på rekordlisten over solrige oktober. Ligesom dette års oktober, skilte også november sig ud. De første 2 døgn gik med dis, tåge og overskyet vejr, men hvad der er meget usædvanligt - stort set uden nedbør. Året sluttede med en væsentlig varmere december end vi har været vant til de sidste par år, og på flere golfbaner blev der også klippet græs i denne måned. 211 blev det 9. varmeste år, siden målingerne begyndte i At vi måske ikke har oplevet det som mere ekstremt skyldes nok, at der har været mange varme år de senere år, specielt de tre år 26, 27 og 28. Resumé De danske golfklubber har nu i seks år systematisk kortlagt deres ressourceforbrug og indberettet data til Dansk Golf Union. De vigtigste resultater fra golfsportens grønne regnskab 211 kan kort opsummeres således: Pesticidforbruget på,16 kg. aktivt stof pr. ha er det laveste registrerede forbrug nogensinde og den faldende tendens ser ud til at forsætte. Pesticidforbruget er i perioden fra reduceret med hele 3 procent. Vandforbruget er lavere end sidste år. Der er store regionale udsving i forbruget afhængig af bl.a. jordbundsforhold. Gødningsforbruget er på niveau med tidligere år uden de store udsving. 4

5 basisoplysninger Basisoplysninger 119 ud af 184 klubber var pr omfattet af pesticidaftalen. 135 klubber har indberettet til DGU. 18 klubber, der driver eller vedligeholder en bane, har indberettet. Desuden har 27 private baner også valgt at indberette deres ressourceforbrug, selv om de ikke er omfattet af pesticidaftalen. 12 klubber har valgt at benytte det nye online indberetningssystem, hvilket er mere end en fordobling i forhold til sidste år. Datamængden i indberetningerne har været forskellige, hvilket blandt andet fremgår af nedenstående: En redegørelse fra golfklubbens ledelse indgår i 39 procent af indberetningerne, hvilket er på niveau med sidste år. Affaldshåndtering indgår i 36 procent af indberetningerne, mens naturpleje, støj og arbejdsmiljø indgår i henholdsvis 39, 33 og 51 procent af indberetningerne, hvilket svarer nogenlunde til niveauerne fra tidligere år. Banens samlede størrelse er nævnt i samtlige 135 indberetninger. Størrelsen på en gennemsnitlig golfbane er ca. 69 ha. Indberetninger viser, at den gennemsnitlige arealfordeling på en golfbane ser ud som illustreret i figuren nedenfor: Arealfordeling: Rough m.m. 42% Forgreens 1% Bygninger 1% Teesteder 1% Veje og stier 2% Træningsareal 5% Parkering 1% Semirough 21% Greens 2% Fairways 24% Som det fremgår, kan 54 procent af en golfbanes areal henføres til arealer i spil i form af greens, forgreens, teesteder, fairways, semirough og træningsarealer, mens de resterende 46 procent er uden for spil i form af rough, parkering samt veje og stier. 5

6 6 indberetningskort Har ikke indberettet grønt regnskab Har indberettet grønt regnskab

7 Ressourceforbrug Ressourceforbrug Dansk Golf Union har i nu seks år systematisk modtaget indberetninger af grønne regnskaber. Det er derfor blevet muligt at følge udviklingen over en længere periode fra landets golfbaner. Fordeling af pesticider pr. arealtype Pesticider I 1998 viste en DGU-stikprøvundersøgelse, at de danske golfklubber brugte,39 kg aktivt stof pr. ha. I 22 blev de danske golfklubber igen spurgt om deres pesticidforbrug, og her var resultatet,38 kg aktivt stof pr. ha. Nærværende opgørelse viser, at golfklubbernes samlede forbrug i 211 er,16 kg aktivt stof pr. ha (n=135). Golfklubbernes samlede areal udgør ca.12. ha, hvilket giver et samlet pesticidforbrug på i ca. 2. kg eller ca.,5 procent af det samlede pesticidforbrug i Danmark. Teesteder 4% Greens 15% Fairways/Semirough 81% Udviklingen i pesticidforbruget Fra er der således sket en reduktion af forbruget på 58 procent. Siden 29 er forbruget faldet med 3%. Forbruget hos den enkelte klub kan variere meget afhængig af eksempelvis vejrlig, specifikke skadedyrsangreb, behov for ekstraordinær ukrudtsbekæmpelse med mere. Kg aktivt stof pr. ha,4,39,39,39,38,38,32,35,32,24,28,25,24,23,23,16,8,19,16, År 7

8 Ressourceforbrug I den følgende figur ses nærmere på de typer af pesticider, der anvendes på hver arealtype (n=132). Forbrug på greens Kg aktivt stof Forbrug på fairway Kg aktivt stof Herbicider Fungicider Insektcider Herbicider Fungicider Insektcider Forbrug på teesteder Kg aktivt stof Herbicider Fungicider Insektcider 2 8

9 Ressourceforbrug Figuren viser, at fungicider primært anvendes på greens, mens herbiciderne primært anvendes på fairways og i mindre omfang på greens og teesteder. Insekticider anvendes på alle arealtyper i meget begrænset omfang. Samlet set ser fordelingen i kg aktivt stof ud som nedenfor (n=132). Samlet forbrug Kg aktivt stof Herbicider greens fungicider greens insektcider greens Herbicider teesteder Fungicider teesteder insektcider teesteder Herbicider fairway/semirough fungicider fairway/semirough Insektcider fairway/semirough Herbicider (eks. parkering) 9

10 Ressourceforbrug Gødning Gødningsforbrug på greens Kg/ha Nærværende undersøgelse viser følgende udvikling i det samlede gødningsforbrug pr. ha (n=134): Gødningsforbrug for hele golfområdet 14 Kg/ha År 5 26 Kvælstof Fosfor Kalcium Ovenstående gødningsniveau er gældende for hele golfområdets areal, det vil sige inklusiv eksempelvis naturområder, der ikke gødes. Forbruget af kvælstof, fosfor og kalium ser ud til at have stabiliseret sig i niveauer omkring henholdsvis 18, 3 og 15 kg/ha. Mange klubber anvender især tilførsel af jernsulfat for at styrke græsset mod svampeangreb og for at give græsset farve, men også brugen af mangan og kobber anvendes jævnligt. Desuden anvendes i mindre grad mikronæringsstoffer som eksempelvis magnesium, svovl og zink. Gødningsniveauet på især greens er ofte til diskussion, og der forskes meget for at finde de optimale niveauer. På greens ser det gennemsnitlige gødningsniveauet således ud for kvælstof, fosfor og kalcium: År Kvælstof Fosfor Kalcium Specielt kvælstof niveauet på green er ofte et område som der fokuseres på, og her har niveauet ligget omkring 12 kg/n ha de seneste 6 år. Gødningsniveauet på fairways har den seneste tid været meget i fokus i forbindelse med mulighederne for at gennemføre pesticid fri pleje af disse arealer, ved eksempelvis at øge tilførslen af kvælstof for at styrke græssets konkurrenceevne med ukrudtet. Forbruget ser dog ikke ud til at have ændret sig væsentligt siden sidste år. Gødningsforbrug på fairway Kg/ha År Kvælstof Fosfor Kalcium 1

11 Ressourceforbrug Vand Til banevanding anvendtes der i 211 gennemsnitlig ca. 7 m 3 vand om året (n= 121). Gennemsnitlig banevanding m 3 vand ,982 6,328 9,347 9,6 8,192 7, Udviklingen i forbrug af banevanding har selvfølgelig en tæt sammenhæng med årets vejr. Til brugsvand i klubhuset med mere anvendes der i gennemsnit ca. 7 m 3 vand om året (n= 86), hvilket er en smule lavere end tidligere. Banevanding m 3 vand Kbh. og Nordsjælland Bornholm Lolland, Falster og Møn Fyn Det er vigtigt at bemærke, at der er stor variation i klubbernes forbrug. Enkelte klubber anvender op til 3-5. m 3 vand om året, mens andre kun bruger 2-3 m 3. De store forskelle skyldes primært, at nogle klubber (ca. 2 procent) har fairwayvanding. Langt de fleste klubber vander imidlertid alene greens, forgreens og teesteder. Nordjylland midt- og Sydsjælland Midtjylland/øst syd- og Sønderjylland Midtjylland/vest På nedenstående graf ses vandingsforbruget i de forskellige landsdele. En golfbane anvender på landsplan ca. 2 m 3 vand pr. ha spilareal om året, selvfølgelig med store regionale forskelle på grund af den forskelligartede bonitet. 11

12 Ressourceforbrug Energi Det årlige energiforbrug for en golfklub ligger på omkring 75. kwh inklusiv klubhus og banedrift (n=81). Som nedenstående graf viser, tegner klubhuset sig for næsten 75 procent af det samlede forbrug. Energiforbruget i forbindelse med banedrift er typisk tæt knyttet til forbruget i vandingspumperne. Energiforbrug kwh Både diesel- og benzinforbruget syntes at have fundet et bestemt leje fra 26 til 211 med enkelte mindre udsving på grund af de gode vækstforhold og den forøgede klippeintensitet. Diesel og benzinforbrug Liter Benzin Diesel Banedrift Klubhus De fleste golfklubber er ifølge indberetningerne opvarmet via olie. Afhængig af opvarmningsform forbruges i gennemsnit enten: 7.5 liter olie (n=52), eller 9. m 3 naturgas (n=12). Det gennemsnitlige forbrug af motorolie er på ca. 15 liter om året (n=94) og ca. 14 liter hydrolikolie (n=89), hvilket svarer til niveauerne fra tidligere. Affald En golfklub producerer affald, der gennemsnitlig fordeler sig på følgende måde: ca. 9 tons grønt affald (n=11) ca. 8 tons blandet affald (n=49) ca. 45 kg papir og pap (n=26) ca. 4 liter olie og kemikalieaffald (n=55) 12

13 Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 2, DK Brøndby, Tel: , Fax: ,

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Dette regnskab gør status over, hvordan kommunens aktiviteter belaster miljøet. Regnskabet viser, hvordan det er gået i 2010 med at nå de miljø- op naturpolitiske

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere