DA N S K GOL F U N ION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA N S K GOL F U N ION"

Transkript

1 DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1

2 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Vejret 4 Resumé 4 Basisoplysninger 5 Indberetningskort 6 Ressourceforbrug 7 Pesticider 7 Gødning 1 Vand 11 Energi 12 Affald 12 2

3 NATUR- OG MILJØPOLITIK Dansk Golf Unions natur- og miljøpolitik Det er Dansk Golf Unions vision at være det land i Europa, der har bedst styr på natur- og miljøvenlig etablering og drift af golfbaner. Dansk Golf Union vil med denne politik tydeliggøre, at udviklingen skal ske under hensyntagen til natur og miljø. Golfbaner skal planlægges med respekt for det eksisterende landskab og fremhæve eksisterende kvaliteter. Ved etablering af en golfbane skal der tages udgangspunkt i det eksisterende naturgrundlag, og driften skal være miljøneutral og sigte mod en forøgelse af naturindholdet på banen. En forøgelse af naturindholdet kan eksempelvis opnås ved store sammenhængende rougharealer, plantning af hjemmehørende træer og buske samt en miljøvenlig pleje af banen tilpasset stedets karakter. Via en fornuftig og velgennemtænkt planlægning kan der opnås store fordele for naturen og miljøet. Naturforbedrende tiltag på golfbanen vil gavne flora og fauna samt forøge det oplevelsesmæssige indhold. Golfbanen bliver hermed mere spændende at færdes på både for golfspillerne og de andre besøgende. Golf er en miljøvenlig sport, hvor der udvises respekt for naturen. Dansk Golf Union vil arbejde for: Natur og miljø at påvirkningen af miljøet ved etablering og drift af golfbaner skal være så lav som muligt at højne golfbaners naturmæssige indhold på både eksisterende og nye golfbaner at udvide antallet af klubber med natur- og miljøvenlig banepleje at udfase pesticider på alle golfanlæg i Danmark at alle klubber og baneanlæg udarbejder årlige grønne regnskaber at dokumentere de danske klubber og baneanlægs samlede ressourceforbrug og udarbejde nøgletal herfor at støtte forskning og udvikling af metoder og værktøjer til gennemførelse af natur- og miljøvenlig etablering og pleje af golfbaner Sundhed og trivsel at vurdere golfsportens indflydelse på menneskers sundhed, helbred og livskvalitet livet igennem Planlægning at sikre, at golfsportens interesser bliver tilgodeset i den offentlige planlægning samt i natur-, miljøog planlovgivningen at der bliver afsat arealer til anlæggelse af nye golfbaner, især i de bynære områder, af hensyn til menneskers rekreative muligheder, sundhed og livskvalitet - alt under hensyntagen til behov og efterspørgsel at sikre ikke-golfspilleres adgang til golfbaners rekreative områder Formidling at sørge for, at kendskab til natur- og miljøforhold bliver en del af golfspillernes forståelse og basale kultur at styrke og udvikle samarbejdet med relevante aktører så som myndigheder, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, presse mv. at styrke golfsportens og klubbernes image, herunder at profilere natur- og miljøarbejdet. 3

4 BAGGRUND Baggrund Nærværende regnskab har baggrund i Aftalen mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber af juni 25. Af aftalen fremgår det, at golfklubber, der driver eller vedligeholder golfbaner, årligt skal indberette forbruget af plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser mm. evt. i form af et grønt regnskab. Golfsportens Grønne Regnskab 21 viser det samlede resultat af klubbernes indberetninger. Vejret blev det koldeste år i Danmark 14 år, i modsætning til resten af jorden der samlet set havde det varmeste år siden 188. De første måneder af 21 var præget af meget koldt vintervejr med masser af sne. Januar var den koldeste måned i 23 år, og sneen lå trygt i hele landet. Vinteren kunne også senere på året måles til at være den koldeste i 14 år. Helt ind i marts fortsatte den bidende kulde, og sneen dominerede stadig i store dele af landet. For mange golfbaner betød hele 3 måneder med snedække, hvilket gav nogle meget store områder med svampeskader, som vi ikke tidligere har set. De kolde temperaturer fortsatte med nattefrost helt ind i maj. Men så satte varmen ind. I slutningen af juni og begyndelsen af juli var der lokale hedebølger, og den første tropenat blev målt den 3. juli. Vejret blev meget vådt i august med store oversvømmelser særligt i Nordsjælland og Københavnsområdet, men også Bornholm og Midtjylland var hårdt ramt. Dette satte store krav til golfbanernes afdræning i denne periode. Den 12. oktober var nattefrosten allerede tilbage i Danmark, og den 23. november faldt den første sne. Resumé De danske golfklubber har nu i fem år systematisk kortlagt deres ressourceforbrug og indberettet data til Dansk Golf Union. De vigtigste resultater fra golfsportens grønne regnskab 21 kan kort opsummeres således: Pesticidforbruget på,19 kg. Aktivt stof pr. ha er det laveste registrerede forbrug nogensinde. Pesticidforbruget er i perioden fra reduceret med hele 2 Procent, hvilket er den største reduktion fra år til år. Vandforbruget er lavere end sidste år. Der er store regionale udsving i forbruget afhængig af bl.a. jordbundsforhold. Gødningsforbruget er på niveau med tidligere år, uden de store udsving. Flere regnskaber har nu fået bemærkninger med fra ledelsen. 4

5 BASISOPLYSNINGER Basisoplysninger 118 ud af 182 klubber var pr omfattet af pesticidaftalen. 132 klubber har indberettet til DGU. 113 klubber, der driver eller vedligeholder en bane, har indberettet. Desuden har 19 private baner også valgt at indberette deres ressourceforbrug, selv om de ikke er omfattet af pesticidaftalen. 43 klubber har valgt at benytte det nye online indberetningssystem - Datamængden i indberetningerne har været forskellige, hvilket blandt andet fremgår af nedenstående: En redegørelse fra golfklubbens ledelse indgår i 38 procent af indberetningerne, hvilket er næsten 1 procent højere end tidligere år og giver et billede af regnskaberne er kommet tættere på golfklubbernes ledelse. Affaldshåndtering indgår i 34 procent af indberetningerne, mens naturpleje, støj og arbejdsmiljø indgår i henholdsvis 44, 34 og 6 procent af indberetningerne, hvilket svarer til niveauerne tidligere år. Banens samlede størrelse er nævnt i samtlige 132 indberetninger. Størrelsen på en gennemsnitlig golfbane er ca. 7 ha. Indberetninger viser, at den gennemsnitlige arealfordeling på en golfbane ser ud som illustreret i figuren nedenfor. Som det fremgår, kan 53 procent af en golfbanes areal henføres til arealer i spil i form af greens, forgreens, teesteder, fairways, semirough og træningsarealer, mens de resterende 47 procent er uden for spil i form af rough, parkering samt veje og stier. Arealfordeling: Rough m.m. 43% Forgreens 1% Bygninger 2% Teesteder 1% Veje og stier 2% Træningsareal 5% Parkering 1% Semirough 2% Greens 2% Fairways 23% 5

6 6 INDBERETNINGSKORT Har ikke indberettet Har indberettet

7 RESSOURCEFORBRUG Ressourceforbrug Dansk Golf Union har i nu fem år systematisk modtaget indberetninger af grønne regnskaber. Det er derfor blevet muligt at følge udviklingen over en længere periode fra landets golfbaner. Pesticider I 1998 viste DGU-undersøgelsen, at de danske golfklubber brugte,39 kg aktivt stof pr. ha. I 22 blev de danske golfklubber igen spurgt om deres pesticidforbrug, og her var resultatet,38 kg aktivt stof pr. ha. Nærværende opgørelse viser, at golfklubbernes samlede forbrug i 21 er,19 kg aktivt stof pr. ha (n=132). Golfklubbernes samlede areal udgør ca.11. ha, hvilket giver et samlet pesticidforbrug på i ca. 2 tons eller ca.,6 procent af det samlede pesticidforbrug i Danmark. Fra er der således sket en reduktion af forbruget på 5 procent. Forbruget hos den enkelte klub kan variere meget afhængig af eksempelvis vejrlig, specifikke skadedyrsangreb, behov for ekstraordinær ukrudtsbekæmpelse med mere. Fordeling af pesticider pr. arealtype Greens 1 % Teesteder 4 % Fairways 86 % Udviklingen i pesticidforbruget Kg aktivt stof pr. ha,45,4,35,39,38,3,25,2,15,25,24,23,24,19,1,5, År 7

8 RESSOURCEFORBRUG I den følgende figur ses nærmere på de typer af pesticider, der anvendes på hver arealtype (n=132). Det ses, at fungicider primært anvendes på greens og undtagelsesvis på teesteder, mens herbiciderne primært anvendes på fairways og i mindre omfang på greens og teesteder. Insekticider anvendes på alle arealtyper i meget begrænset omfang. Forbrug på greens Kg aktivt stof Forbrug på fairway Kg aktivt stof Herbicider Fungicider Insektcider Herbicider Fungicider Insektcider Forbrug på teesteder Kg aktivt stof Herbicider Fungicider Insektcider 1 8

9 RESSOURCEFORBRUG Det ses, at fungicider primært anvendes på greens, mens herbiciderne primært anvendes på fairways og i mindre omfang på greens og teesteder. Insekticider anvendes på alle arealtyper i meget begrænset omfang. Samlet set ser fordelingen i kg aktivt stof ud som nedenfor (n=132). Samlet forbrug Kg aktivt stof Herbicider greens Fungicider greens Insektcider greens Herbicider teesteder Fungicider teesteder Insektcider teesteder Herbicider fairway Fungicider fairway Insektcider fairway Herbicider (eks. parkering) 9

10 RESSOURCEFORBRUG Gødning Nærværende undersøgelse viser følgende udvikling i det samlede gødningsforbrug pr. ha (n=131): Ovenstående gødningsniveau er gældende for hele golfområdets areal, det vil sige inklusiv eksempelvis naturområder, der ikke gødes. Forbruget af kvælstof, fosfor og kalium ser ud til at have stabiliseret sig i niveauer omkring henholdsvis 18, 3 og 14 kg/ha. Mange klubber anvender især tilførsel af jernsulfat for at styrke græsset mod svampeangreb og for at give græsset farve, men også brug af mangan og kobber anvendes jævnligt. Der anvendes i gennemsnit ca. 125 kg jern (n=54), ca. 25 kg mangan (n=5) og ca. 1 kg kobber (n=43) pr. golfbane. Desuden anvendes i mindre grad mikronæringsstoffer som eksempelvis magnesium, svovl og zink. Gødningsforbrug for hele golfområdet Kg/ha Gødningsniveauet på især greens er ofte til diskussion, og der forskes meget for at finde de optimale niveauer. På greens ser det gennemsnitlige gødningsniveauet således ud for kvælstof, fosfor og kalcium: Specielt kvælstof niveauet på green er ofte et område som der fokuseres på, og her har niveauet ligget omkring 13 kg/n ha de seneste 5 år. Gødningsniveauet på fairways har den seneste tid været meget i fokus i forbindelse med mulighederne for at gennemføre pesticid fri pleje af disse arealer, ved eksempelvis at øge tilførslen af kvælstof for at styrke græssets konkurrenceevne med ukrudtet. Forbruget ser dog ikke ud til at have ændret sig væsentligt siden sidste år. Gødningsforbrug på greens Kg/ha År År Kvælstof Fosfor Kalcium Gødningsforbrug på fairway Kg/ha År 1

11 RESSOURCEFORBRUG Vand Til banevanding anvendtes der i 21 gennemsnitlig ca. 82 m3 vand om året (n= 112). Udviklingen i forbrug af banevanding har selvfølgelig en tæt sammenhæng med årets vejrlig, hvor 21 varierede mellem korte hedebølger og vådt sammervejr. Til brugsvand i klubhuset med mere anvendes der i gennemsnit ca. 8 m3 vand om året (n= 72), hvilket er en smule højere end tidligere. På nedenstående graf ses vandingsforbruget i de forskellige landsdele. En golfbane anvender på lands plan ca. 24 m3 vand pr. ha spilareal om året, selvfølgelig med store regionale forskelle på grund af den forskelligartede bonitet. Det er vigtigt at bemærke, at der er stor variation i klubbernes forbrug. Enkelte klubber anvender op til 3-5. m3 vand om året, mens andre kun bruger 2-3 m3. De store forskelle skyldes primært, at nogle klubber (ca. 2 procent) har fairwayvanding. Langt de fleste klubber vander imidlertid alene greens, forgreens og teesteder. Gennemsnitlig banevanding m 3 vand 12. Banevanding m 3 vand ,982 6,328 9,347 9,6 8, Kbh. og Nordsjælland Bornholm Lolland, Falster og Møn Fyn Nordjylland Midt- og Sydsjælland Midtjylland/øst Syd- og Sønderjylland Midtjylland/vest 11

12 RESSOURCEFORBRUG Energi Det årlige energiforbrug for en golfklub ligger i alt på omkring 8. kwh inklusiv klubhus og banedrift (n=88). Som nedenstående graf viser, tegner klubhuset sig for næsten 75 procent af det samlede forbrug. Energiforbruget i forbindelse med banedrift er typisk tæt knyttet til forbruget i vandingspumperne. De fleste golfklubber er ifølge indberetningerne opvarmet via olie. Afhængig af opvarmningsform forbruges i gennemsnit enten: 8. liter olie (n=45), 12.5 m3 naturgas (n=11) eller 6. kwh fjernvarme (n=9). Både diesel- og benzinforbruget syntes at have fundet et bestemt leje fra 26 til 21 med enkelte mindre udsving på grund af forøget klippeintensitet. Det gennemsnitlige forbrug af motorolie er på ca. 16 liter om året (n=83) og ca. 15 liter hydrolikolie (n=8), hvilket svarer til niveauerne fra tidligere. Energiforbrug kwh Diesel og benzinforbrug Liter Banedrift Klubhus Benzin Diesel Affald En golfklub producerer affald, der gennemsnitlig fordeler sig på følgende måde: 1 tons grønt affald (n=5) 8 tons blandet affald (n=44) 5 kg papir og pap (n=19) 7 liter olie og kemikalieaffald (n=46) 12

13 Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 2, DK Brøndby, Tel: , Fax: ,

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere