Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004"

Transkript

1 Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004

2 Forord Indledende oplysninger Adresse Matrikel. Nr Ejerforhold Beliggenhed Hovedvirksomhed Bivirksomhed Ansatte Miljøtilsyns- myndighed Væsentlige godkendelser Arealer Jordbund og klima Kort om væsentlige ressource- og miljømæssige parametre Ledelsens Redegørelse Redegørelse for golfvirksomhedens miljøpræstation Vandforbrug Gødningsforbrug Bekæmpelsesmidler (kg/år) Energiforbrug Affaldsproduktion Redegørelse for affaldshåndteringen Støj Redegørelse for naturpleje Redegørelse for Arbejdsmiljø Ledelsens kommentarer til klubbens miljøpræstationer for

3 Forord Hermed foreligger Roskilde Golf Klub s 2. frivillige Grønne Miljøregnskab, som er udarbejdet for at give medlemmer, naboer, kommune, amt og interesseorganisationer informationer om klubbens miljøforhold. Vi håber stadig at kunne skabe en dialog med interessenter, om hvordan man indenfor økonomisk rimelige rammer kan drive en golfbane på en for miljøet forsvarlig måde, uden at det behøver at gå ud over de sportslige kvaliteter. Samtidig ønsker klubben gennem disse oplysninger at signalere, at man til stadighed søger at fastholde forbruget af vand, gødning og kemikalier på et forsvarligt lavt niveau og som tillige fremmer vilkårene for den natur, der omgiver banen. Registeringerne foretaget siden 1999 viser et kraftigt fald i forbrugsstoffer, men også at klubben nu er nået til et niveau, hvor det svært at realisere væsentlige yderligere reduktioner. Vi har i år valgt at indeksere forbrugstallene både i forhold til de oprindelige 1999 registeringerne samt i forhold til de seneste 2003 registeringerne. 1. Indledende oplysninger 1.1 Adresse Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej Roskilde CVR-nr Matrikel. Nr. Greenkeeper Gaarden Klubhus 20 a Skyttemarken, Roskilde Jorder, beliggende Kongemarken 40 Delareal af matr nr 21a Skyttemarken Roskilde Jorder. Klubhuset er på 471 m2 plus 129 m2 overdækket terrasse Golfbanen Delarealer af matr nr. Matr nr. 19a, 19b, 20a??, 22a, 19c, 19a, 21d, 14f, 14b,21,c Skyttemarken Roskilde Jorder. 20b, 22b, 8b, 17e, 18c, 15b, 14a Skyttemarken Roskilde jorder. Delareal af matr nr 2a Bistrup Hovedgaard Bagrum/træningshal Beboelseshus øst for klubhuset Delareal af matr nr 21a Skyttemarken Roskilde Jorder Delareal af matr nr 21a Skyttemarken Roskilde Jorder

4 1.3 Ejerforhold Banen Klubhuset Greenkeepergaarden Beboelseshuset øst for Klubhuset Bagrum/træningshal 18 hullers golfbane med tilhørende 9 hullers kortbane, drivingrange, puttinggreen, træningsbaner for indspil, veje og parkeringsanlæg er beliggende på ovennævnte matr nr. Langt den overvejende del af arealerne er lejet af Roskilde Kommune på en langtidslejekontrakt. Enkelte arealer herunder drivingrange og lidt af vejarealerne er lejet af Roskilde Domsogns menighedsråd. Klubhuset er ejet af klubben og er beliggende på lejet grund delareal af matr nr 21 a Skyttemarken, Roskilde jorder Greenkeepergaarden er beliggende på matr 20a Skyttemarken Roskilde jorder af areal m2. Både bygningerne og grunden er ejet af klubben. Beliggende på delareal af matr 21a Skyttemarken Roskilde jorder er lejet af Roskilde Kommune. Beliggende på delareal af matr 21a Skyttemarken Roskilde jorder er lejet af Roskilde Kommune. 1.4 Beliggenhed Ca. 3 km vest for Roskilde afgrænset mod øst af vejen Hørhusene, mod nord af landbrugsarealer samt freds- skov, mod vest af vejen Kongemarken og landbrugsarealer og mod syd af Margrethehåbsvej og landbrugsarealer. Området kan karakteriseres som et forholdsvis åbent og jævnt kuperet terræn. 1.5 Hovedvirksomhed Drift af golfbane med 18 huller samt 9 hullers kortbane. 1.6 Bivirksomhed Træner/Proshop (forpagter) Cafe (forpagter)

5 1.7 Ansatte 4 greenkeepere incl. chefgreenkeeper 3 sæsonansatte greenkeepere 2 ansatte i sekretariatet 2 ansatte i proshop (ansat af forpagteren) 6 ansatte i cafeen (ansat af forpagteren) 1.8 Miljøtilsynsmyndighed Roskilde Kommune Roskilde Amt Arbejdstilsynet 1.9 Væsentlige godkendelser Brugskontrakt af 17. november 1992 med Roskilde Kommune. Brugsforholdet vedvarer, så længe det samlede areal af klubben anvendes til golfbane. Forpagtningskontrakt med Roskilde Domsogns menighedsråd af 12. december 2002 gældende frem til 31. marts Tilladelse til at bruge m3 overfladevand til vanding. Tilladelse af 04. juli 1995 gældende til 01.september Lokalplan nr. 250 vedr. udvidelsen til 18 hullers bane. Lokalplan nr. 371 af vedr. nyt klubhus Arealer Arealer i alt : 57 ha Her af: Naturarealer Bygninger Parkering Veje og stier 15 ha x m2 (ikke opmålt) m m Jordbund og klima Afvekslende jordbund fortrinsvis med svær lerjord. Yderligere en del engarealer. Årlig nedbør ca. 550 mm ifølge vejrkort fra Meteoroligsk Institut

6 Årlig nedbør ifølge egne målinger 605 mm. Nedbør i vækstsæsonen ( ) ifølge egne målinger 432 mm. Dele af hullerne 10,11,13 og 15 ligger kun 70 cm højere end normalvandstanden i Roskilde fjord. Afvandingen fra hul 15 sker via grøfter til engarealerne ved Sankt Hans, der igen står i forbindelse med Roskilde fjord. Disse engarealer ligger kun cm lavere end hul Kort om væsentlige ressource- og miljømæssige parametre Klubben har valgt at fokusere på forbruget af vand og energi, gødning og pesticider, driv- og smøremidler, affaldsprodukter samt arbejdsmiljøet ved APV (arbejdspladsvurderinger) og APB (arbejdspladsbrugsanvisninger). 2. Ledelsens Redegørelse Roskilde Golf Klub har allerede gennem flere år været meget opmærksomme på vand- og gødningsforbruget samt energiforbruget og forbruget af bekæmpelsesmidler til drift af det samlede golfanlæg. Klubben har i 2004 forsat denne fokusering. Som bilag til nærværende grønne regnskab vedlægges de foretagne registreringer af forbruget siden 1999 indenfor gødningforbruget, mikronæringsstoffer, bekæmpelsesmidler og energi/brændstof. Den igangværende omlægning af greens har reduceret behovet for gødskning. Bekæmpelsesmidler er kun brugt i strengt nødvendig omfang. Herbicider (mod ukrudt) er også i år 2004 kun brugt på fairways. Fungicider (mod svampesygdomme) er også i år 2004 kun brugt på greens. Incektcider (mod uønskede larver, som klubben bekæmper ved opsætning af redekasser) er heller ikke brugt i Klubben søger at begrænse vandforbruget mest muligt. Kun greens og tee-steder vandes og vandingen foretages kun om natten af hensyn til fordampningen. Forbruget af vandværksvand udgør 24% af det samlede vandforbrug. Det resterende forbrug stammer fra indvinding af overfladevand. Klubben har kun udnyttet m3 af de tilladte m 3 Vandingsanlæget er computerstyret og kan styres på vandmængde og tid. Energiforbruget er påvirket af et højt aktivitetsniveau, som bl.a har omfattet baneomlægninger herunder udbygning af vor 9 hullers kortbanen samt den forsatte renovering af Greenkeepergaarden og beboelsesejendommen øst for klubhuset

7 3. Redegørelse for golfvirksomhedens miljøpræstation 3.1 Vandforbrug Brugsvand/vandværksvand: m3 - Indeks/2003: 185 Vanding/overfladevand : m3 - Indeks/2003: Gødningsforbrug Den markante stigning i forbruget af vandværksvand skyldes, at Greenkeepergaarden nu er tilsluttet offentlig vandforsyning. Tidligere have Greenkeepergaarden egen vandboring uden måler. Sted Areal (ha) Kvælstof N (kg/år) Fosfor P (kg/år) Kalium K (kg/år) Greens 1,1 119,5 62,5 Teesteder 0, Fairways Semirough/drivingrange Andet 33,1 I alt , ,5 Indeks/ % 19% 16% Indeks/ % 147% 208% Kg gødning pr. 10,3 0,9 3,8 ha/ m2 Tilladt kg gødning pr ha landbrugsareal med vinterbyg. * Mikronæringsstoffer kg/år Indeks/1999 Indeks/2003 Jern 100 kg 333% 133% Kobber Mangan Gødningsforbruget ligger procentvis stadig meget flot i forhold til Men i forhold til 2003 er stigningen markant, som dog kan forklares med, at det i 2004 har været nødvendigt at gøde semirough, drivingrange, indspilsarealer samt kortbanen. * Det er tankevækkende at se, hvor få kg NPK gødning der faktisk bruges på en hektar golfbane, når man sammenligner med det anførte tilladte forbrug på landbrugsarealer hentet fra Plantedirektoratets hjemmeside

8 3.3 Bekæmpelsesmidler (kg/år) Sted Areal (ha) Herbicider Fungicider Incektcider Greens 1,1 1,35 Teesteder 0,8 Fairways Andre arealer/p-plads 43,1 I alt ,35 Indeks/ % 47% Indeks/ % 100% Forbruget af bekæmpelsesmidler ligger på et lavt niveau med kun 300 gram per hektar Beregnet på grundlag af det samlede golfareal. På trods af henvendelse til Miljødirektoratet er ikke lykkedes at fremskaffe relevante nøgletal for landbruges tilsvarende forbrug. 3.4 Energiforbrug Område Måling Indeks/1999 Indeks/2003 El til klubhus, bagrum og beboelseshus - kwh El til banedrift, greenkeepergaarden kwh Olie, opvarmning- klubhus og greenkeepergaarden ltr. Dieselforbrug - liter Benzinforbrug - liter Hydraulikolieforbrug - liter Motorolieforbrug - liter Andet: Rensevæske Olieforbruget er steget, fordi der er foretaget varmeinstallation i værkstedsbygningen. Dieselolieforbruget er steget fordi, det har været nødvendigt at foretage flere klipninger på grund af den kraftige vækst som følge af de store nedbørsmængder i sommermånederne. 3.5 Affaldsproduktion Område Mængder Indeks/2003 Alm. Blandet affald - kg kg 103 Genbrugs papir og pap kg kg 199 Genbrugsflasker (maj-dec) kg ny Byggeaffald kg kg

9 Grønt affald - Se note under 3.6 Olie- og kemikalieaffald 62 kg ny 3.6 Redegørelse for affaldshåndteringen I modsætning til 2003 har året 2004 været et mere normalt år. Sorteringen af affald til genbrug har været foretaget siden 1. maj Mængden af almindelig blandet affald og pap og papir ligger på et meget moderat niveau. Stigningen i papir og pap skyldes et stigende aktivitetsniveau i Cafe 19 og Proshoppen.Græsafklip og andet grønt naturaffald fordeles i området til naturlig kompostering. Spildolie opsamles til periodisk afhentning af Dansk Olie Genbrug A/S. Spraydåser, oliefiltre m.v. afhentes af Anpo Affaldssystem A/S. Resterende olie- og kemikalieaffald afleveres til Kara Støj Klubben har fra 2 naboer modtaget klage over maskinstøj tidligt om morgenen. Der er indgået en for begge parter tilfredsstillende aftale, om at klipning af de nærliggende greens først starter kl Det er ligeledes aftalt, at der skal holdes en løbende dialog med de pågældende. 3.8 Redegørelse for naturpleje Der foretages stadig en løbende genplantning af tæer i området. Der er flyttet 10 stk 10 år gamle egetræer samt nypantet 20 nye træer. Mindre arealer omkring klubhuset er tilplantet, så de fremover kun vil kræve et minimum af vedligeholdelse. Der blev ikke opsat nye redekasser i 2004, men antallet vil blive forøget i Gamle dræn på hullerne 13, 14 og 15 er blevet frilagt. Det har haft den ønskede effekt, at områderne nu drænes mere effektivt. Visuelt har frilægningen givet de berørte huller et væsentligt løft. 3.9 Redegørelse for Arbejdsmiljø Der er gennemført APV arbejdspladsvurderinger og opfølgningsaktiviteterne er i stort omfang gennemført i Der bliver i 2005 fulgt op på enkelte udestående punkter. Sygefraværsfrekvens har været så lav, at vi ikke har fundet det nødvendigt at foretage en egentlig registering. En enkelt medarbejder er desværre langtidssygemeldt. Der har ikke været arbejdsskader

10 3.10 Ledelsens kommentarer til klubbens miljøpræstationer for 2004 Det er ledelses opfattelse, at Roskilde Golf Klub gennem årene har ført en meget ansvarlig miljøpolitik og frugterne heraf er nu, at klubben i dag ikke står med alvorlige miljøproblemer. Det er forsat ledelsens politik at fokusere og føre en meget ansvarlig og fremadrettet miljøpolitik. Som tidligere forventet er det ikke blevet et krav for golfklubberne skal udarbejde et grønt miljøregnskab. DGU har udsendt et forslag til hvorledes et grønt regnskab kan udformes. Af hensyn til kontinutieteten i forhold til 2003 har vi for 2004 valgt at følge vort niveau fra 2003, men grundlæggende er opbygningen den samme. Punktet 3.7 Støj og 3.9 Redegørelse for arbejdsmiljø er nye punkter i 2004 jævnfør DGU forslaget

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2013

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2013 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2013 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2013 Revision 01 Dato 2014-05-14 Udarbejdet af Ole Riger-Kusk Kontrolleret af Baneansvarlig Svend Bichel Godkendt af Bestyrelsen

Læs mere

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012 VIBORG GOLFKLUB FOR 2012 Revision 01 Dato 2013-05-18 Udarbejdet af Ole Riger-Kusk Kontrolleret af Egon Christensen Godkendt af Bestyrelsen FOR 2012 INDHOLD 1. Basisoplysninger

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

GOLF I SPIL MED NATUREN

GOLF I SPIL MED NATUREN LOKALISERING AF GOLFBANER TIL GOLF I SKOVEN MINDRE END 18-HULLERS KAN GØRE DET ET SYSTEMATISK MILJØARBEJDE NATUR OG GOLF KAN FORENES GOLFBANER OG FRILUFTSLIV IDEER TIL RETNINGSLINIER FOR LOKALTILPASSEDE

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab [ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab 2012 2013 Introduktion Selskabet Hjørring Varmeforsyning er beliggende på Buen 7 i Hjørring. CVR-nr. 64 54 46 16. P-nr. 1003156630 Selskabets

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk Web adresse: www.odensehavn.dk CVR-nr.

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune og Forslag til Miljøgodkendelse Bilag til Regionplantillæg nr. 11. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Indhold. Virksomheden... 3. Miljøpolitik... 4. Trafikanlæg... 5. Vej- og jernbaneanlæg mv... 5. Trafikudvikling... 5. Trafiksikkerhed på vejanlæg...

Indhold. Virksomheden... 3. Miljøpolitik... 4. Trafikanlæg... 5. Vej- og jernbaneanlæg mv... 5. Trafikudvikling... 5. Trafiksikkerhed på vejanlæg... Det grønne regnskab 2010 Indhold Virksomheden.... 3 Miljøpolitik... 4 Trafikanlæg.... 5 Vej- og jernbaneanlæg mv.... 5 Trafikudvikling... 5 Trafiksikkerhed på vejanlæg.... 7 Emissioner fra trafikken...

Læs mere