Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab"

Transkript

1 Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages. Også andre forhold nemlig naturværdi kan indgå i et grønt regnskab. Det er således et redskab, der kan vise, hvor der er mulighed for miljømæssige og naturmæssige forbedringer. I foråret 2005 havde kun ca. 750 landmænd tilmeldt sig ordningen med tilskud til grønne regnskaber. Der er derfor basis for, at flere landmænd benytter sig af tilbuddet. Det kræver, at landmanden er opmærksom på muligheden og kan se fordele i at få udarbejdet et grønt regnskab. Ved LandboCenter Randers-Viborg gennemføres i perioden 1. april marts 2008 et demonstrationsprojekt om grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Det er et demonstrationsprojekt for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv. Ressource regnskab Natur- og miljømæssige forbedringer NPK-forbrug Pesticidforbrug Energiforbrug Vandforbrug Jordbrug Overblik gennem grønt regnskab og naturmonitering Driftsjusteringer NPK-produkter NPK-miljø Naturværdi Projektbeskrivelse, side 1 af 7

2 Det overordnede formål med projektet: At demonstrere grønt regnskab for forskellige bedriftstyper, så flere landmænd bliver opmærksomme på mulighederne og blive inspireret til selv at få udarbejdet et grønt regnskab. Desuden er det formålet at demonstrere, hvordan naturværdier kan inddrages i det grønne regnskab. Delmål: at demonstrere hvordan et grønt regnskab leder til forslag til miljøvenlige driftsjusteringer at demonstrere muligheder for at inddrage bedriftens naturkvalitet i et grønt regnskab at anskueliggøre muligheder for at prioritere indsatsen for miljø og natur at beskrive velegnede driftsstrategier til at gavne de botaniske kvaliteter på vedvarende græs, vandløbsbræmmer, markkanter, jorddiger m.v. at demonstrere hvordan et indikatorsystem kan vurdere potentialet for floraudvikling på kulturpåvirkede engarealer og dermed koncentrere indsatsen, hvor der er størst chance for succes. Agronom Jan Jensen er leder af projektet, der udføres i et samarbejde med konsulenter fra Natur & Landbrug og ConTerra. Projektbeskrivelse, side 2 af 7

3 Bedrifter: Der indgår seks bedrifter med forskellige driftsformer. 1. Konventionel bedrift med planteavl og kødkvæg 2. Økologisk bedrift med planteavl og kødkvæg 3. Konventionel bedrift med malkekvæg og fedekalve 4. Konventionel bedrift med slagtesvin 5. Konventionel bedrift med planteavl og kyllinger 6. Økologisk bedrift med en stor andel af vedvarende græs og afgræsning med kødkvæg Aktiviteter i projektet: Ud fra bedrifternes grønne regnskaber udarbejdes forslag til, hvordan driftshensyn kan reducere ressourceforbruget. Muligheder for miljømæssige forbedringer gennem driftsjusteringer anskueliggøres blandt andet ved hjælp af GIS (Geografisk Informations System). Her indgår en opsummering af arealbenyttelse til mark i omdrift, småbiotoper, vedvarende græs m.v. Med hensyn til naturkvaliteten tages der udgangspunkt i de specielle natur- og miljøudpegninger, der findes på bedriften og dens naboarealer. I 2005 er alle bedrifter besøgt, og det er afgrænset, hvor der skal udføres botaniske moniteringer. I løbet af sommeren 2005 er moniteringerne påbegyndt og arbejdet fortsættes i Naturkvaliteten på de seks bedrifter er af meget varierende karakter. På én af bedrifterne er der et helt enestående overdrevsareal med flere sjældne plantearter. Her er det naturligvis vigtigt at dette areal først og fremmest bevares med en passende drift. I den anden ende af skalaen er der bedrifter uden store naturværdier. Her lægges vægt på, hvor landmanden bedst kan gøre en indsats, for at driften kan forøge naturværdierne på bedriften. Projektbeskrivelse, side 3 af 7

4 Klassificering af flora I beskrivelse af naturindholdet på bedrifterne tages udgangspunkt i de vilde planter. Plantebestanden udgør grundlaget for forskellige andre naturkvaliteter, f.eks. som fødegrundlag for fugle og sommerfugle. Der er en klar sammenhæng mellem et lavt næringsstofniveau i jorden og en høj botanisk naturkvalitet. Forskellige plantearter stiller forskellige krav til de miljømæssige forhold på lokaliteten, f.eks. produktionsniveau, lys- og fugtighedsforhold, og de vokser derfor i forskellige naturtyper. Disse karakteristika ved plantearterne kan benyttes til en karakteristik af et givet areal. Der kan være en høj andel af planter, som normalt forekommer ved et lavt produktionsniveau, eller der kan være en høj andel af planter karakteristiske for et højt produktionsniveau. Eksempler er vist på fotos. Klokke ensian indikation for meget lavt næringsstofniveau. Vokser kun på arealer med relativ højt lys niveau. Stor nælde indikation for meget højt næringsstofniveau. Kan vokse på arealer med relativ lavt lys niveau. Projektbeskrivelse, side 4 af 7

5 På lysåbne arealer med vedvarende græs enge, overdrev, diger, vandløbsbræmmer kan der ud fra plantebestanden gives en karakteristik af arealerne, og det kan over nogle år vurderes om næringsstofbelastningen er blevet højere eller lavere. For at gøre det lettere for landmanden og landbrugskonsulenten at følge op på, om det går i den rigtige retning med hensyn til valgte driftsstrategi, udvælges én eller nogle få plantearter på den givne lokalitet, som de kan holde øje med. Arterne kan betegnes som: Plusarter, der er karakteristiske for lysåben vegetation, og som er svage i konkurrencen med hurtigt voksende og næringsbegunstigede arter. Minusarter, der er karakteristiske for tilgroningsarealer, og som er stærke i konkurrencen om næringsstoffer. For at udarbejde en langsigtet strategi for naturmæssige driftshensyn er det nødvendigt med grundige moniteringer første gang naturværdier inddrages. De vigtigste arealer udvælges og indsatsen prioriteres. Opfølgninger foretages med nogle års mellemrum, hvor det vurderes om situationen ændres i rigtig retning og en evt. justering af driften planlægges. Muligheder for at genoprette natur på engarealer Engarealer er ikke lige velegnede, hvis en landmand ønsker at fremme naturværdierne. Det er fordelagtigt at starte med de mest egnede arealer, hvilket vurderes ud fra, at der både skal være et passende miljø og frøkilder i nærheden for at få en god effekt. I projektet er der udvalgt nogle arealer for at vurdere de miljømæssige forhold før der planlægges en naturfremmende drift. Der er indsamlet jordprøver, som bliver analyseret. Undersøgelser på humusrige jorde har vist en sammenhæng mellem gode botaniske enge og en lav mineraliseringsrate for kvælstof samt et højt CN-forhold. På mineraljorde er P indhold i jorden under et vist niveau en forudsætning for at kunne opnå en høj botanisk diversitet. Projektbeskrivelse, side 5 af 7

6 Kulturpåvirket eng med lav botanisk naturkvalitet. Ekstensiv eng med høj botanisk naturkvalitet. En ændring i driften, hvor man går fra intensiv drift til ekstensiv drift med henblik på at fremme naturindholdet kan foregå på forskellig vis. Hvis udgangspunktet er et meget næringsrigt område, er det nødvendigt at fjerne næringsstoffer først. Herefter er det relevant at gå videre med en strategi, hvor der stiles mod at få nye plantearter til at etablere sig på arealet. Desværre er der sjældent frø i jorden af de engarter, man måtte ønske sig på arealet og andre forhold kan også have ændret sig under den intensive drift. Det skal strategien tage højde for. Projektbeskrivelse, side 6 af 7

7 Demonstrationsaktiviteter I projektet vil der blive afholdt en række arrangementer, hvor man kan høre om aktiviteterne i projektet og hvor der er lejlighed til at diskutere mulighederne i grønt regnskab og naturværdier. Disse demonstrationsaktiviteter vil blive annonceret på hjemmesiden hos LandboCenter Randers-Viborg. Desuden vil aktiviteter i projektet blive beskrevet på hjemmesiden. Projektbeskrivelse, side 7 af 7

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Biomasseproduktion på danske naturarealer

Biomasseproduktion på danske naturarealer Biomasseproduktion på danske naturarealer Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug Indhold 1. Introduktion. 1 2. Kvantificering af den årlige biomasseproduktion på danske naturarealer. 1 3. Vurdering af data

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

BIOGASPRODUKTION BASERET PÅ BIOMASSE FRA ENGAREALER

BIOGASPRODUKTION BASERET PÅ BIOMASSE FRA ENGAREALER BIOGASPRODUKTION BASERET PÅ BIOMASSE FRA ENGAREALER Nørreådalen - Fase 1 Aarhus Universitet, DJF AgroTech Dansk Landbrugrådgivning, Landscentret LandboMidtØst Natur & Landbrug Viborg Kommune Rambøll Økologisk

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Indledning Dette dokument indeholder Danmarks Naturfredningsforenings (DN) første bidrag til udviklingen af

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

g r e e n n e t w o r k

g r e e n n e t w o r k manual til udarbejdelse af miljøredegørelse på landbrugsbedrifter g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse Side 3 forord Side 4 OM DENNE MANUAL Side 5 Hvordan kommer man i gang med at lave redegørelsen?

Læs mere

Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011. Vedr. Høringsudtalelse til Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011. Vedr. Høringsudtalelse til Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Koordinationskontoret for landdistrikter og erhvervsudvikling Nyropsgade 30 1780 København K koordination@naturerhverv.dk Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011 Vedr. Høringsudtalelse

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning Indledning Overdrev er en af de mest artsrige naturtyper i Danmark. Man kan indenfor én kvadratmeter finde helt op til 50 forskellige plantearter, og en stor del af de danske insekter er knyttet til denne

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007.

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. 1 Det talte ord gælder Den acceptable tærskel for landbrugets miljøpåvirkning? Den nye husdyrlov Tak

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012 Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012 Rekvirent: Københavns kommune, Center for Park og Natur Dato: 2. udgave 21. januar 2013 Feltarbejde: John Frisenvænge,

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere