Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A) Henning Jørgensen (F)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget afdækninger 4% BSK 08 (Brønderslev Ny Svømmeklub) - godkendelse som forening Rødder og vinger - tilskud til Hjallerup Musikforening - ansøgning om støtte Vildmosemuseet - budget Tilskud til Jerslev Aktivitets Center Helhedsorienteret byfornyelse, Multihus i Jerslev Brønderslev-Hallen - Regnskab Orientering Lukket sag - Try Stadion - salg af...fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Budget afdækninger 4% J.nr.: Ø02/dwbkes 08/41 Åben sag FK Sagsfremstilling: I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgning 2 besluttede Byrådet på mødet den 26. august 2008, at fagenheder og stabsenheder skal afdække i alt 4 % af serviceudgifterne som led i Byrådets beslutningsgrundlag for budgetlægningen for Fagudvalgene skal forelægges afdækning inden Byrådets behandling. I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for budget 2009 blev det endvidere besluttet, at der ikke skulle udarbejdes nye prioriteringskataloger. I stedet skulle der tages udgangspunkt i de administrative prioriteringskataloger, som blev udarbejdet til budget Udvalget har tidligere fået forelagt dette administrative prioriteringskatalog, som kan anvendes til inspiration til udarbejdelse af et afdækningskatalog, som afdækker 4 % af udvalgets serviceudgifter. Nedenstående tabel viser, hvor store beløb de enkelte udvalg skal afdække: BASISBUDGET 2009: Serviceudg. Afdækning i 1000 kr % Økonomiudvalget Udviklings- og Planlægningsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget *) Teknik- og Miljøudvalget I alt *) Ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering Fagenheden for Børn og Kultur vedlægger forslag til supplerende afdækninger ud over afdækninger udarbejdet i forbindelse med budget for Bilag: Budget supplement Afdækningskatalog til budget 2009 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008

4 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 253 De fremlagte afdækninger drøftet og fremsendes til behandling i forbindelse med budget 2009.

5 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side BSK 08 (Brønderslev Ny Svømmeklub) - godkendelse som forening J.nr.: G01/dwbkes 08/6311 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: BSK 08 søger om godkendelse som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. BSK 08 er stiftet den 10. juli På en ekstraordinær generalforsamling den 4. august 2008 er valgt følgende bestyrelse: Uffe B. Jensen, formand Joan K. Kjølby, næstformand Elsebeth Nielsen, kasserer Knud J. Poulsen, sekretær. BSK 08 er ligeledes den 20. august 2008 optaget i Idrætssamvirket. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at vedtægterne opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser i 4, stk. 3 og godkendes som en folkeoplysende foreing, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Bilag: Vedtægter BSK 08 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Godkendt.

6 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Rødder og vinger - tilskud til J.nr.: Ø40/dwbkes 08/6663 Åben sag FK Sagsfremstilling: Foreningen Rødder og vinger søger om kr. til indkøb af rekvisitter til foreningens aktiviteter. Foreningen er en rollespilsforening, som deltager i stort set alle events og tilbagevendende aktiviteter i Vendsyssel såsom Middelalderdage på Voergård, Sæby Sommerdage, Kildemarked på Børglum Kloster, Sømosedagene, Aså Marked og julemarked på Knivholt. Foreningen har i år fået mulighed for at etablere en komplet mobil lejr med middelaldertelte, middelalderkøkken og værksteder. Dette er muliggjort gennem støtte fra Friluftsrådet og flere store fonde. Rekvisitter som middelalderlige musikinstrumenter, gøglerredskaber og dragter støttes ikke gennem private fonde. Foreningen oplyser, at det er udgifter, som foreningens børn og unge ikke har råd til at betale selv, men som har stor betydning for samlede udbytte. Foreningen er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune og modtager som sådan tilskud efter Folkeoplysningsloven. Foreningen oplyser, at 80 % af foreningens børn og unge kommer fra Brønderslev Kommune. Foreningens arbejde for svage og socialt udsatte børn anerkendes bl.a. af Brønderslev Kommunes fritidsguides. Fagenheden er af den opfattelse, at det ikke bør afholde foreningen fra at søge tilskud hos Brønderslev Kommune, at foreningen er hjemmehørende i en nabokommune, forudsat en stor del af medlemmerne kommer fra Brønderslev Kommune (Agersted, Dronninglund, Hjallerup og Dorf,) og at en stor del af aktiviteterne foregår i kommunen. Foreningen har haft held til at komme igennem til en ny målgruppe og få aktiveret børn og unge, som ellers ikke har brugt kultur- og fritidstilbuddene. Dette vil kunne understøttes gennem et tilskud til køb af rekvisitter, hvilket kan tale for at imødekomme ansøgningen. Hidtil er sådanne formål ellers ikke støttet af Kulturpuljen. Beløbet skal i givet fald findes på Kulturpuljen. Der er på nuværende tidspunkt disponeret over Kulturpuljen, men det er sandsynligt, at ikke alle bevilgede tilskud og reserverede beløb vil blive fuldt udnyttet. Fagenheden kan anbefale, at foreningen svares, at Fritids- og Kulturudvalget

7 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 256 ser positivt på ansøgningen, men at et tilskud vil afhænge af de økonomiske muligheder. i form af Bilag: Rødder og vinger - tilskud rødder og vinger - tilskud rødder og vinger - tilskud til rødder og vinger - tilskud til Rødder og vinger - tilskud Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Der meddeles afslag.

8 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Hjallerup Musikforening - ansøgning om støtte J.nr.: Ø40/dwbkes 08/3081 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: Hjallerup Musikforening søger om tilskud på i alt kr. i 2008, beregnet som et tilskud på kr. pr. koncert til hver af foreningens 11 koncerter. Foreningen har i 2008 foreløbig modtaget tilskud på kr. i alt, hvilket svarer til det tilskud, som foreningen modtog i 2007 i henhold til Fritids- og Kulturudvalgets vedtagelse. Heraf er kr. et rent kommunalt tilskud til driften fastsat ud fra en sammenligning med andre musikforeninger, mens kr. er et kommunalt tilskud, som er bevilget til kompensation for mistet amtstilskud. Hjallerup Musikforening nåede kun at modtage amtstilskud én gang (2006), og det er udelukkende de tilskudsmodtagere, der gennem mindst 3 år modtog amtstilskud, der er blevet optaget på Kulturministeriets positivliste og dermed sikret en fortsat udbetaling i overgangsårene Der har været afholdt møde 26. august mellem repræsentanter for Hjallerup Musikforening og udvalgsformanden. På mødet har man drøftet dels musikforeningens muligheder for at få yderligere tilskud i 2008, dels musikforeningens mulighed for at komme med i Kunstrådets honorarstøtteordning for rytmiske spillesteder. Formanden vil på Fritids- og Kulturudvalgets møde redegøre for mødet med musikforeningen. Musikforeningen er orienteret om, at forslag til en fælles kommunal tilskudsmodel sammen med Kultursamvirke Brønderslev vil blive udarbejdet til Fritids- og Kulturudvalget, og at tilskud næste år muligvis vil blive behandlet i to tilskudsrunder. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ansøgning om tilskud på i alt kr. i 2008 anses for endeligt behandlet med den skete udbetaling af kr., og at formandens orientering om mødet med Hjallerup Musikforening i øvrigt tages til efterretning. Bilag: Ansøgning af 25. maj 2008 fra Hjallerup Musikforening Referat af møde 26. august 2008 mellem Hjallerup Musikforening, Formanden for Fritids- og Kulturudvalget og Fritids- og Kulturchefen. Bilag: Referat fra møde med musikforeingen Hjallerup Musikforening - ansøgning om tilskud Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Fagenhedens forslag godkendt.

9 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Vildmosemuseet - budget 2009 J.nr.: S49/dwbkes 08/1978 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: Vildmosemuseet sender regnskab for 2007 samt budget for 2009, idet der ansøges om tilskud til driften samt tilskud til ansættelse af yderligere én fast medarbejder. Vildmosemuseets regnskab for 2007 er anmærkningsfrit revideret og godkendt af bestyrelsen. Indtægterne udgør kr. i alt, hvoraf tilskud fra Brønderslev Kommune udgør kr. Entréindtægterne på kr. er største egenindtægt. Udgifterne udgør i alt kr., således af driftsresultatet er positivt med kr. Vildmosemuseet modtog i 2007 en arv. Afkast af værdipapirer m.v. fra denne arv indgår i driftsregnskabet med kr. Egenkapitalen, som ved regnskabsårets begyndelse var positiv med kr., er forøget med driftsresultatet på kr. samt den faldne arv, så egenkapitalen ved regnskabsårets afslutning var på kr. For 2009 budgetteres der med egenindtægter på kr., hvoraf entréindtægterne udgør kr. Afkast af den del af egenkapitalen, som hidrører fra arven, er ikke medtaget i driften, idet museet ønsker at anvende den til nybyggeri, udvidelser og vedligeholdelser. Udgifterne budgetteres til kr. i alt, hvoraf lønudgiften er største post på kr. Vildmosemuseets ansøgning er på kr. samt et ikke konkretiseret beløb til yderligere én fast medarbejder. Museet anfører til støtte for ansøgningen, at der er stort behov for denne medarbejder. En stor del af arbejdet udføres i øvrigt af frivillige, som tilsammen arbejder 1536 planlagte arbejdstimer om året hovedsagelig med vedligeholdelse af bygninger og arealer samt bistand ved arrangementer. I budget 2007 og 2008 er der for overslagsåret 2009 påregnet en besparelse på kr. svarende til statstilskud ved erhvervet statsanerkendelse som følge af sammenlægning med det statsanerkendte Try Museum. Denne sammenlægning har imidlertid ikke fundet sted, idet Vildmosemuseet har ønsket at fortsætte som en selvstændig forening med egen ledelse. På budgetforslag 2009 er der således alene afsat kr. som tilskud til Vildmosemuseet.

10 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 259 Fagenheden for Børn og Kultur kan ikke pege på andre områder, hvorfra et yderligere tilskud vil kunne finansieres. Fagenheden anbefaler, at regnskab 2007 godkendes, og at museet svares, at tilskud for 2009 vil afhænge af Byrådets budgetbehandling. Bilag: Vildmosemusset - ansøgning bilagt regnskab Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Fagenhedens forslag godkendt.

11 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Tilskud til Jerslev Aktivitets Center J.nr.: G01/dwbkes 08/2185 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: Styregruppen for Aktivitets- og Idrætscenter i Jerslev ansøger om tilskud til etablering af Centret. Det er planen at etablere et aktivitetscenter, som indeholder sal med rumopdeling, depoter til de forskellige brugergrupper, scene, fitnesscenter og café, hvor der er mulighed for trådløs opkobling. På sigt ønskes fodboldafdelingen flyttet til centret. Det anføres som begrundelse for at gøre det nu, at Toftegårdsskolen står over for en renovering og nye opgaver med bl.a. ADHD-gruppe. Den nedslidte gymnastiksal og omklædningsrum ligger godt placeret for at blive inddraget til de specielle grupper, der nu er placeret på Toftegårdsskolen. Derved vil skolen komme til at mangle haltimer og der vil kunne tilbydes fitness for de ældste elever og aktiviteter i mindre rum i det nye center. Det anføres, at et samarbejde vil være perfekt, da skolen så kan benytte det nye center indtil fritidsbrugerne rykker ind om eftermiddagen. Toftegårdshallen er uegnet til større arrangementer på grund af lydforholdene, hvorfor det nye center også vil give meget bedre forhold for skolen, børnehaver og fritidsordninger til at afvikle kulturelle tilbud og fester. Der er oplyst følgende om økonomi: Investeringsbudget: Pris for hallen m.v kr. Finansiering: Bygge- og anlægsfonden kr. Andre fonde kr. Kommunen kr. Borgerlån kr. Lån kr. DGI kr. I alt kr. Driftsbudget:: Udgifter: Forbrugsafgifter kr. Rengøringsartikler kr.

12 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 261 Forsikring kr. Vedligeholdelse kr. Regnskabsudgifter kr. EDB-kontor kr. Telefon kr. Møder kr. Lønninger kr. I alt kr. Renter og afdrag kr. I alt udgifter kr. Indtægter: Skolen kr. Skolefritidsordningerne kr. Børnehaverne kr. Badminton kr. Volleyball kr. Gymnastik kr. Indtægter Fitness - bl.a. skolen ( kr.) kr. Firmaudlejning kr. I alt kr. Overskud kr. I tilfælde af at der etableres faciliteter til udlejning - indtægt kr. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Det er afsat 5 mio kr. på investeringsoversigten for budget 2008 til Børnderslev-Hallen og 5 mio. kr. til Dronninglund-Hallerne. Herudover er der ikke afsat beløb under Fritids- og Kulturudvalgets område. Der er på investeringsoversigten i hvert af overslagsårene 2009 til 2011 afsat kr. som pulje til diverse formål. Fagenheden går ud fra, at der er en forventning om, at kommunen dækker udgifter til skole, skolefritidsordninger og børnehaver samt idrætsforeninger, ialt kr. minus takstindtægter

13 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 262 fra foreningerne. Det er ikke sandsynligt, at de kommunale institutioner kan dække udgifterne af nuværende budget. Herudover er anført indtægter fra skolen vedr. Fitness på kr. I henhold til Folkeoplysningsloven 25, stk. 5 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 2. Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål, hvis lejemål i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Der henvises til, at Fritids- og Kulturudvalget i sit møde den 13. august 2008 i forbindelse med behandling af ansøgning fra Brønderslev Idrætsforening om tilskud til "Agdrup-Hallen" vedtog at fastholde, at etablering af nye træningsfaciliteter prioriteres at skal ske ved Brønderslev-Hallen, hvortil Byrådet har bevilget 5 mio. kr. Udvalget kunne derfor ikke for nuværende imødekomme ansøgningen. Det bemærkes, at ansøgningen ikke har været fremsendt til udtalelse hos Idrætsamvirket. Bilag: Aktitvitets Center i Jerslev - Lokale & Anlægsfonden uden tegninger.pdf Aktivtetscenter i Jerslev - Tegninger Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Udvalget fastholder, et etablering af nye idrætsfaciliteter prioriteres at skal ske ved Brønderslev- Hallen, hvortil Byrådet har bevilget 5 mill. kr. Udvalget kan derfor ikke for nuværende imødekomme ansøgningen.

14 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Helhedsorienteret byfornyelse, Multihus i Jerslev J.nr.: G01/dwbkes 08/1955 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Styregruppen for helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev foreslår, at At projekt Multihus i Jerslev (ombygning/renovering af den gamle forskole ) gennemføres i omfang som fremgår af det foreliggende skitseprojekt/byggeprogram, herunder at de i tilstandsvurderingen nævnte forbehold tages til efterretning At ejendommen Boulevarden 15, Jerslev udbydes til salg At der meddeles bevilling til finansiering på kr. At beløbet finansieres således: Overført rådighedsbeløb på kr. vedr. byfornyelse Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på kr. Indtægtsbevilling på kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelsesmidler Indtægtsbevilling på kr. ved salg af ejendom At arbejdet udbydes i indbudt licitation med angivelse af, at der er tale om max. beløb for arbejdets udførelse Beslutning i Børne. september 2008 Udvalget oversendes sagen til behandling i forbindelse med budget Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Som det fremgår af nedenstående sagsforløb har sagen tidligere været behandlet af Fritids- og Kulturudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Udviklings- og Planlægningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget vedtog at udsætte sagen. På den baggrund har Styregruppen på ny drøftet sagen og der er herefter enighed om ovenstående indstilling. Det kan oplyses, at arkitektfirmaet har fremsendt nyt budget med reduktioner. Udgifterne er herefter opgjort til kr. Etagearealet udgør 638 m2. Den samlede anlægsudgift bliver kr. pr. m2 (brutto), Økonomi med baggrund i det reviderede projekt: Udgifter:

15 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 264 Renovering af bygningen, jfr. tilstandsvurderingen... Ombygning og nyindretning... Energibesparende foranstaltninger... Samlede håndværkerudgifter... Besparelse på håndværkerudgifter på grund af nedgang i byggeriet... Uforudseelige udgifter... Projektomkostninger... Samlet anlægsudgift kr kr kr kr kr kr kr kr. Indtægter: 50% statsrefusion af tilsagn kr. Provenu ved salg af bygning... Indtægter i alt kr kr. Finansieringsregnskabet kan herefter opgøres således: Kommunal finansiering kr. 50% statsrefusion af tilsagn kr. Provenu ved salg af bygning... Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger... Diverse udgifter finansieret via fond... I alt kr kr kr kr. Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møder henholdsvis den 24. april 2008 og den 7. maj 2008, at Byrådet godkender At projekt Multihus i Jerslev (ombygning/renovering af den gamle forskole ) gennemføres i omfang som fremgår af det foreliggende skitseprojekt/bygge-program, herunder at de i tilstandsvurderingen nævnte forbehold tages til efterretning. At ejendommen Boulevarden 15, Jerslev udbydes til salg At der meddeles udgiftsbevilling til finansiering på kr. At beløbet finansieres således: Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. afsat til formålet Tillægsbevilling til anlægsbudgettet kr. Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på kr.

16 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 265 Indtægtsbevilling på kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelsesmidler Indtægtsbevilling på kr. ved salg af ejendom At arbejdet udbydes i indbudt licitation. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker til Byrådets behandling yderligere belyst, hvorfor der kun til projektet er overført kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kr. Marianne Jensen var fraværende. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 20. maj 2008 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. Udsat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. maj I møde den 14. januar 2004 vedtog Brønderslev Byråd at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev. Beslutningen omfattede fornyelse og omlægning af Torvet, diverse trafikreguleringer samt ombygning og renovering af den gamle forskole. Der er til det samlede byfornyelsesprojekt afsat en investeringsramme på 5 mio. kr., hvoraf staten refunderer kr. Programmets øvrige delprojekter, der omfatter omlægning af Torvet samt diverse trafikreguleringer, er gennemført i perioden I et grundigt samarbejde med husets fremtidige brugere er der udarbejdet projektmateriale, der omfatter indretningsplaner, facadetegninger, økonomisk overslag samt tilstandsvurdering/byggeprogram. Tilstandsvurderingen konkluderer, at den fremtidige anvendelse af bygningen er egnet til formålet, dog med det forbehold, at de i rapporten nævnte bemærkninger tages til efterretning. Det bemærkes, at den samlede anskaffelsessum på kr. er noget højere end det oprindeligt budgetterede, men dels er byggepriserne steget meget siden budgetlægningen i 2004 og dels er der i overslaget afsat en udgift på ca kr., der udelukkende skyldes bygningens dårlige tilstand, der er en følge af manglende vedligeholdelsesindsats gennem mange år. Konsekvensen af ikke at iværksætte de nødvendige renoveringsarbejder nu vil være at bygningen er total kondemnabel inden for nogle ganske få år og må nedrives. Efter renovering og ombygning er der i bygningen skabt gode og hensigtsmæssige lokaler til Husflidsforeningen, Pensionistforeningen, Egnsmindesamlingen, Ungdomsklubben, EDB-cafe og Dagplejen, ligesom bygningen er forudsat anvendt som medborgerhus for byens borgere. Etagearealet udgør 638 m 2. Den samlede anlægsudgift bliver kr. pr. m 2 (brutto), Projekts rådgivere foreslår, at renoveringsarbejdet udbydes i indbudt licitation (hovedentreprise) blandt 3 tilbudsgivere, 2 lokale og 1 udenbys. Økonomi Udgifter Renovering af bygningen, jfr. tilstandsvurderingen... Ombygning og nyindretning... Energibesparende foranstaltninger... Samlede håndværkerudgifter... Uforudseelige udgifter 5 % kr kr kr kr kr.

17 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 266 Projektomkostninger... Samlet anlægsudgift kr kr. Indtægter 50 % statsrefusion af tilsagn kr. Provenu ved salg af bygning... Indtægter i alt kr kr. Der er tale om et projekt, som Brønderslev Byråd tilbage i 2004 vedtog at gennemføre. Der var i budgettet for 2006 afsat rådighedsbeløb på kr. til finansiering af byfornyelsesprojektet i Jerslev, som tillige omfattede renovering af Torvet i Jerslev. Der er overført restbeløb heraf på kr. Det foreslås, at det undersøges, om der vil være mulighed for at lånefinansiere udgifterne vedrørende energibesparende foranstaltninger, svarende til kr. Styregruppen har i den seneste del af processen afholdt møder med formanden for Jerslev Sparekasses Fond og der er med baggrund heri en forventning om, at en del af udgifter til belysning, foldevæg, brandsikring af boks samt evt. lift af de foreninger, for hvem det har betydning, kan søge disse udgifter dækket fra fonden. Beløbet er anslået til i alt ca kr. Finansieringsregnskabet kan herefter opgøres således: Overført rådighedsbeløb... Tillægsbevilling kr kr. 50 % statsrefusion af tilsagn kr. Provenu ved salg af bygning... Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger... Diverse udgifter finansieret via fond... I alt kr kr kr kr. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at sagens videre forløb drøftes. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at projektet vil indgå i kommunens samlede bruttoanlægsudgifter og vil således være omfattet af reglerne fra finanslovsaftalen vedrørende overholdelse af kommunens samledes bruttoanlægsramme. Center for Økonomi har efterfølgende oplyst, at Velfærdsministeriet oplyser, at det er sandsynligt, at projektet kan lånefinansieres. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Udvalget oversender sagen til behandling i forbindelse med budget 209.

18 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Brønderslev-Hallen - Regnskab 2007 J.nr.: S55/dwbkes 08/3080 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen fremsender regnskab for Samlet set er der et overskud på kr. Resultatetopgørelse: Nettoomsætning kr. Andre eksterne udgifter kr. Ejendommens drift kr. Personaleomkostninger kr. Resultat før afskrivninger kr. Afskrivninger kr. Driftsresultat kr. Finansielle indtægter kr. Finansielle omkostninger kr. Årets resultat kr. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at regnskabet tages til efterretning. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Fagenhedens forslag godkendt. Udvalget ønsker at der arbejdes på, at regnskabet fremover ikke skal godkendes af udvalget.

19 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Orientering J.nr.: /dwbkes Åben sag FK Sagsfremstilling: 1. Rapport vedr. Skoven er din Vedlagt. 2. Referat fra møde med Hjallerup Samvirke den 21. august Vedlagt. 3. Orientering om Uge Til orientering oplyses, at Try Museum har fremsendt brev vedr. vedligeholdelse af Dorf Vindmølle og Østermølle. 5. Biblioteket fremsender arrangementsoversigt for efterår Artikel i HK-Bladet vedr. bogbuschauffør Jørgen Pedersen, der har uddannet sig til biblioteksassistent. Vedlagt. 7. KL indbyder til Ungekonference den 11. november 2008 i Vejle. 8. Kulturhistorie Tønder indbyder til Kulturpolitisk konference i Tønder den 28. oktober Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Om efterårsudstillingen på Toftegaardsskolen. Om DM 2008 for stående jagthunde - der laves en sag til beslutning på udvalgets næste møde. Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. maj 2008 Lokale: Henning Risagers kontor Tidspunkt: kl. 8.00-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/62 Udtræden

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget 26.03.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 26.03.2007 Punkter på tillægsdagsorden

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere