Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A) Henning Jørgensen (F)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget afdækninger 4% BSK 08 (Brønderslev Ny Svømmeklub) - godkendelse som forening Rødder og vinger - tilskud til Hjallerup Musikforening - ansøgning om støtte Vildmosemuseet - budget Tilskud til Jerslev Aktivitets Center Helhedsorienteret byfornyelse, Multihus i Jerslev Brønderslev-Hallen - Regnskab Orientering Lukket sag - Try Stadion - salg af...fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Budget afdækninger 4% J.nr.: Ø02/dwbkes 08/41 Åben sag FK Sagsfremstilling: I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgning 2 besluttede Byrådet på mødet den 26. august 2008, at fagenheder og stabsenheder skal afdække i alt 4 % af serviceudgifterne som led i Byrådets beslutningsgrundlag for budgetlægningen for Fagudvalgene skal forelægges afdækning inden Byrådets behandling. I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for budget 2009 blev det endvidere besluttet, at der ikke skulle udarbejdes nye prioriteringskataloger. I stedet skulle der tages udgangspunkt i de administrative prioriteringskataloger, som blev udarbejdet til budget Udvalget har tidligere fået forelagt dette administrative prioriteringskatalog, som kan anvendes til inspiration til udarbejdelse af et afdækningskatalog, som afdækker 4 % af udvalgets serviceudgifter. Nedenstående tabel viser, hvor store beløb de enkelte udvalg skal afdække: BASISBUDGET 2009: Serviceudg. Afdækning i 1000 kr % Økonomiudvalget Udviklings- og Planlægningsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget *) Teknik- og Miljøudvalget I alt *) Ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering Fagenheden for Børn og Kultur vedlægger forslag til supplerende afdækninger ud over afdækninger udarbejdet i forbindelse med budget for Bilag: Budget supplement Afdækningskatalog til budget 2009 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008

4 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 253 De fremlagte afdækninger drøftet og fremsendes til behandling i forbindelse med budget 2009.

5 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side BSK 08 (Brønderslev Ny Svømmeklub) - godkendelse som forening J.nr.: G01/dwbkes 08/6311 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: BSK 08 søger om godkendelse som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. BSK 08 er stiftet den 10. juli På en ekstraordinær generalforsamling den 4. august 2008 er valgt følgende bestyrelse: Uffe B. Jensen, formand Joan K. Kjølby, næstformand Elsebeth Nielsen, kasserer Knud J. Poulsen, sekretær. BSK 08 er ligeledes den 20. august 2008 optaget i Idrætssamvirket. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at vedtægterne opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser i 4, stk. 3 og godkendes som en folkeoplysende foreing, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Bilag: Vedtægter BSK 08 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Godkendt.

6 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Rødder og vinger - tilskud til J.nr.: Ø40/dwbkes 08/6663 Åben sag FK Sagsfremstilling: Foreningen Rødder og vinger søger om kr. til indkøb af rekvisitter til foreningens aktiviteter. Foreningen er en rollespilsforening, som deltager i stort set alle events og tilbagevendende aktiviteter i Vendsyssel såsom Middelalderdage på Voergård, Sæby Sommerdage, Kildemarked på Børglum Kloster, Sømosedagene, Aså Marked og julemarked på Knivholt. Foreningen har i år fået mulighed for at etablere en komplet mobil lejr med middelaldertelte, middelalderkøkken og værksteder. Dette er muliggjort gennem støtte fra Friluftsrådet og flere store fonde. Rekvisitter som middelalderlige musikinstrumenter, gøglerredskaber og dragter støttes ikke gennem private fonde. Foreningen oplyser, at det er udgifter, som foreningens børn og unge ikke har råd til at betale selv, men som har stor betydning for samlede udbytte. Foreningen er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune og modtager som sådan tilskud efter Folkeoplysningsloven. Foreningen oplyser, at 80 % af foreningens børn og unge kommer fra Brønderslev Kommune. Foreningens arbejde for svage og socialt udsatte børn anerkendes bl.a. af Brønderslev Kommunes fritidsguides. Fagenheden er af den opfattelse, at det ikke bør afholde foreningen fra at søge tilskud hos Brønderslev Kommune, at foreningen er hjemmehørende i en nabokommune, forudsat en stor del af medlemmerne kommer fra Brønderslev Kommune (Agersted, Dronninglund, Hjallerup og Dorf,) og at en stor del af aktiviteterne foregår i kommunen. Foreningen har haft held til at komme igennem til en ny målgruppe og få aktiveret børn og unge, som ellers ikke har brugt kultur- og fritidstilbuddene. Dette vil kunne understøttes gennem et tilskud til køb af rekvisitter, hvilket kan tale for at imødekomme ansøgningen. Hidtil er sådanne formål ellers ikke støttet af Kulturpuljen. Beløbet skal i givet fald findes på Kulturpuljen. Der er på nuværende tidspunkt disponeret over Kulturpuljen, men det er sandsynligt, at ikke alle bevilgede tilskud og reserverede beløb vil blive fuldt udnyttet. Fagenheden kan anbefale, at foreningen svares, at Fritids- og Kulturudvalget

7 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 256 ser positivt på ansøgningen, men at et tilskud vil afhænge af de økonomiske muligheder. i form af Bilag: Rødder og vinger - tilskud rødder og vinger - tilskud rødder og vinger - tilskud til rødder og vinger - tilskud til Rødder og vinger - tilskud Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Der meddeles afslag.

8 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Hjallerup Musikforening - ansøgning om støtte J.nr.: Ø40/dwbkes 08/3081 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: Hjallerup Musikforening søger om tilskud på i alt kr. i 2008, beregnet som et tilskud på kr. pr. koncert til hver af foreningens 11 koncerter. Foreningen har i 2008 foreløbig modtaget tilskud på kr. i alt, hvilket svarer til det tilskud, som foreningen modtog i 2007 i henhold til Fritids- og Kulturudvalgets vedtagelse. Heraf er kr. et rent kommunalt tilskud til driften fastsat ud fra en sammenligning med andre musikforeninger, mens kr. er et kommunalt tilskud, som er bevilget til kompensation for mistet amtstilskud. Hjallerup Musikforening nåede kun at modtage amtstilskud én gang (2006), og det er udelukkende de tilskudsmodtagere, der gennem mindst 3 år modtog amtstilskud, der er blevet optaget på Kulturministeriets positivliste og dermed sikret en fortsat udbetaling i overgangsårene Der har været afholdt møde 26. august mellem repræsentanter for Hjallerup Musikforening og udvalgsformanden. På mødet har man drøftet dels musikforeningens muligheder for at få yderligere tilskud i 2008, dels musikforeningens mulighed for at komme med i Kunstrådets honorarstøtteordning for rytmiske spillesteder. Formanden vil på Fritids- og Kulturudvalgets møde redegøre for mødet med musikforeningen. Musikforeningen er orienteret om, at forslag til en fælles kommunal tilskudsmodel sammen med Kultursamvirke Brønderslev vil blive udarbejdet til Fritids- og Kulturudvalget, og at tilskud næste år muligvis vil blive behandlet i to tilskudsrunder. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ansøgning om tilskud på i alt kr. i 2008 anses for endeligt behandlet med den skete udbetaling af kr., og at formandens orientering om mødet med Hjallerup Musikforening i øvrigt tages til efterretning. Bilag: Ansøgning af 25. maj 2008 fra Hjallerup Musikforening Referat af møde 26. august 2008 mellem Hjallerup Musikforening, Formanden for Fritids- og Kulturudvalget og Fritids- og Kulturchefen. Bilag: Referat fra møde med musikforeingen Hjallerup Musikforening - ansøgning om tilskud Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Fagenhedens forslag godkendt.

9 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Vildmosemuseet - budget 2009 J.nr.: S49/dwbkes 08/1978 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: Vildmosemuseet sender regnskab for 2007 samt budget for 2009, idet der ansøges om tilskud til driften samt tilskud til ansættelse af yderligere én fast medarbejder. Vildmosemuseets regnskab for 2007 er anmærkningsfrit revideret og godkendt af bestyrelsen. Indtægterne udgør kr. i alt, hvoraf tilskud fra Brønderslev Kommune udgør kr. Entréindtægterne på kr. er største egenindtægt. Udgifterne udgør i alt kr., således af driftsresultatet er positivt med kr. Vildmosemuseet modtog i 2007 en arv. Afkast af værdipapirer m.v. fra denne arv indgår i driftsregnskabet med kr. Egenkapitalen, som ved regnskabsårets begyndelse var positiv med kr., er forøget med driftsresultatet på kr. samt den faldne arv, så egenkapitalen ved regnskabsårets afslutning var på kr. For 2009 budgetteres der med egenindtægter på kr., hvoraf entréindtægterne udgør kr. Afkast af den del af egenkapitalen, som hidrører fra arven, er ikke medtaget i driften, idet museet ønsker at anvende den til nybyggeri, udvidelser og vedligeholdelser. Udgifterne budgetteres til kr. i alt, hvoraf lønudgiften er største post på kr. Vildmosemuseets ansøgning er på kr. samt et ikke konkretiseret beløb til yderligere én fast medarbejder. Museet anfører til støtte for ansøgningen, at der er stort behov for denne medarbejder. En stor del af arbejdet udføres i øvrigt af frivillige, som tilsammen arbejder 1536 planlagte arbejdstimer om året hovedsagelig med vedligeholdelse af bygninger og arealer samt bistand ved arrangementer. I budget 2007 og 2008 er der for overslagsåret 2009 påregnet en besparelse på kr. svarende til statstilskud ved erhvervet statsanerkendelse som følge af sammenlægning med det statsanerkendte Try Museum. Denne sammenlægning har imidlertid ikke fundet sted, idet Vildmosemuseet har ønsket at fortsætte som en selvstændig forening med egen ledelse. På budgetforslag 2009 er der således alene afsat kr. som tilskud til Vildmosemuseet.

10 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 259 Fagenheden for Børn og Kultur kan ikke pege på andre områder, hvorfra et yderligere tilskud vil kunne finansieres. Fagenheden anbefaler, at regnskab 2007 godkendes, og at museet svares, at tilskud for 2009 vil afhænge af Byrådets budgetbehandling. Bilag: Vildmosemusset - ansøgning bilagt regnskab Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Fagenhedens forslag godkendt.

11 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Tilskud til Jerslev Aktivitets Center J.nr.: G01/dwbkes 08/2185 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: Styregruppen for Aktivitets- og Idrætscenter i Jerslev ansøger om tilskud til etablering af Centret. Det er planen at etablere et aktivitetscenter, som indeholder sal med rumopdeling, depoter til de forskellige brugergrupper, scene, fitnesscenter og café, hvor der er mulighed for trådløs opkobling. På sigt ønskes fodboldafdelingen flyttet til centret. Det anføres som begrundelse for at gøre det nu, at Toftegårdsskolen står over for en renovering og nye opgaver med bl.a. ADHD-gruppe. Den nedslidte gymnastiksal og omklædningsrum ligger godt placeret for at blive inddraget til de specielle grupper, der nu er placeret på Toftegårdsskolen. Derved vil skolen komme til at mangle haltimer og der vil kunne tilbydes fitness for de ældste elever og aktiviteter i mindre rum i det nye center. Det anføres, at et samarbejde vil være perfekt, da skolen så kan benytte det nye center indtil fritidsbrugerne rykker ind om eftermiddagen. Toftegårdshallen er uegnet til større arrangementer på grund af lydforholdene, hvorfor det nye center også vil give meget bedre forhold for skolen, børnehaver og fritidsordninger til at afvikle kulturelle tilbud og fester. Der er oplyst følgende om økonomi: Investeringsbudget: Pris for hallen m.v kr. Finansiering: Bygge- og anlægsfonden kr. Andre fonde kr. Kommunen kr. Borgerlån kr. Lån kr. DGI kr. I alt kr. Driftsbudget:: Udgifter: Forbrugsafgifter kr. Rengøringsartikler kr.

12 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 261 Forsikring kr. Vedligeholdelse kr. Regnskabsudgifter kr. EDB-kontor kr. Telefon kr. Møder kr. Lønninger kr. I alt kr. Renter og afdrag kr. I alt udgifter kr. Indtægter: Skolen kr. Skolefritidsordningerne kr. Børnehaverne kr. Badminton kr. Volleyball kr. Gymnastik kr. Indtægter Fitness - bl.a. skolen ( kr.) kr. Firmaudlejning kr. I alt kr. Overskud kr. I tilfælde af at der etableres faciliteter til udlejning - indtægt kr. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Det er afsat 5 mio kr. på investeringsoversigten for budget 2008 til Børnderslev-Hallen og 5 mio. kr. til Dronninglund-Hallerne. Herudover er der ikke afsat beløb under Fritids- og Kulturudvalgets område. Der er på investeringsoversigten i hvert af overslagsårene 2009 til 2011 afsat kr. som pulje til diverse formål. Fagenheden går ud fra, at der er en forventning om, at kommunen dækker udgifter til skole, skolefritidsordninger og børnehaver samt idrætsforeninger, ialt kr. minus takstindtægter

13 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 262 fra foreningerne. Det er ikke sandsynligt, at de kommunale institutioner kan dække udgifterne af nuværende budget. Herudover er anført indtægter fra skolen vedr. Fitness på kr. I henhold til Folkeoplysningsloven 25, stk. 5 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 2. Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål, hvis lejemål i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Der henvises til, at Fritids- og Kulturudvalget i sit møde den 13. august 2008 i forbindelse med behandling af ansøgning fra Brønderslev Idrætsforening om tilskud til "Agdrup-Hallen" vedtog at fastholde, at etablering af nye træningsfaciliteter prioriteres at skal ske ved Brønderslev-Hallen, hvortil Byrådet har bevilget 5 mio. kr. Udvalget kunne derfor ikke for nuværende imødekomme ansøgningen. Det bemærkes, at ansøgningen ikke har været fremsendt til udtalelse hos Idrætsamvirket. Bilag: Aktitvitets Center i Jerslev - Lokale & Anlægsfonden uden tegninger.pdf Aktivtetscenter i Jerslev - Tegninger Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Udvalget fastholder, et etablering af nye idrætsfaciliteter prioriteres at skal ske ved Brønderslev- Hallen, hvortil Byrådet har bevilget 5 mill. kr. Udvalget kan derfor ikke for nuværende imødekomme ansøgningen.

14 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Helhedsorienteret byfornyelse, Multihus i Jerslev J.nr.: G01/dwbkes 08/1955 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Styregruppen for helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev foreslår, at At projekt Multihus i Jerslev (ombygning/renovering af den gamle forskole ) gennemføres i omfang som fremgår af det foreliggende skitseprojekt/byggeprogram, herunder at de i tilstandsvurderingen nævnte forbehold tages til efterretning At ejendommen Boulevarden 15, Jerslev udbydes til salg At der meddeles bevilling til finansiering på kr. At beløbet finansieres således: Overført rådighedsbeløb på kr. vedr. byfornyelse Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på kr. Indtægtsbevilling på kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelsesmidler Indtægtsbevilling på kr. ved salg af ejendom At arbejdet udbydes i indbudt licitation med angivelse af, at der er tale om max. beløb for arbejdets udførelse Beslutning i Børne. september 2008 Udvalget oversendes sagen til behandling i forbindelse med budget Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Som det fremgår af nedenstående sagsforløb har sagen tidligere været behandlet af Fritids- og Kulturudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Udviklings- og Planlægningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget vedtog at udsætte sagen. På den baggrund har Styregruppen på ny drøftet sagen og der er herefter enighed om ovenstående indstilling. Det kan oplyses, at arkitektfirmaet har fremsendt nyt budget med reduktioner. Udgifterne er herefter opgjort til kr. Etagearealet udgør 638 m2. Den samlede anlægsudgift bliver kr. pr. m2 (brutto), Økonomi med baggrund i det reviderede projekt: Udgifter:

15 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 264 Renovering af bygningen, jfr. tilstandsvurderingen... Ombygning og nyindretning... Energibesparende foranstaltninger... Samlede håndværkerudgifter... Besparelse på håndværkerudgifter på grund af nedgang i byggeriet... Uforudseelige udgifter... Projektomkostninger... Samlet anlægsudgift kr kr kr kr kr kr kr kr. Indtægter: 50% statsrefusion af tilsagn kr. Provenu ved salg af bygning... Indtægter i alt kr kr. Finansieringsregnskabet kan herefter opgøres således: Kommunal finansiering kr. 50% statsrefusion af tilsagn kr. Provenu ved salg af bygning... Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger... Diverse udgifter finansieret via fond... I alt kr kr kr kr. Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møder henholdsvis den 24. april 2008 og den 7. maj 2008, at Byrådet godkender At projekt Multihus i Jerslev (ombygning/renovering af den gamle forskole ) gennemføres i omfang som fremgår af det foreliggende skitseprojekt/bygge-program, herunder at de i tilstandsvurderingen nævnte forbehold tages til efterretning. At ejendommen Boulevarden 15, Jerslev udbydes til salg At der meddeles udgiftsbevilling til finansiering på kr. At beløbet finansieres således: Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. afsat til formålet Tillægsbevilling til anlægsbudgettet kr. Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på kr.

16 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 265 Indtægtsbevilling på kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelsesmidler Indtægtsbevilling på kr. ved salg af ejendom At arbejdet udbydes i indbudt licitation. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker til Byrådets behandling yderligere belyst, hvorfor der kun til projektet er overført kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kr. Marianne Jensen var fraværende. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 20. maj 2008 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. Udsat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. maj I møde den 14. januar 2004 vedtog Brønderslev Byråd at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev. Beslutningen omfattede fornyelse og omlægning af Torvet, diverse trafikreguleringer samt ombygning og renovering af den gamle forskole. Der er til det samlede byfornyelsesprojekt afsat en investeringsramme på 5 mio. kr., hvoraf staten refunderer kr. Programmets øvrige delprojekter, der omfatter omlægning af Torvet samt diverse trafikreguleringer, er gennemført i perioden I et grundigt samarbejde med husets fremtidige brugere er der udarbejdet projektmateriale, der omfatter indretningsplaner, facadetegninger, økonomisk overslag samt tilstandsvurdering/byggeprogram. Tilstandsvurderingen konkluderer, at den fremtidige anvendelse af bygningen er egnet til formålet, dog med det forbehold, at de i rapporten nævnte bemærkninger tages til efterretning. Det bemærkes, at den samlede anskaffelsessum på kr. er noget højere end det oprindeligt budgetterede, men dels er byggepriserne steget meget siden budgetlægningen i 2004 og dels er der i overslaget afsat en udgift på ca kr., der udelukkende skyldes bygningens dårlige tilstand, der er en følge af manglende vedligeholdelsesindsats gennem mange år. Konsekvensen af ikke at iværksætte de nødvendige renoveringsarbejder nu vil være at bygningen er total kondemnabel inden for nogle ganske få år og må nedrives. Efter renovering og ombygning er der i bygningen skabt gode og hensigtsmæssige lokaler til Husflidsforeningen, Pensionistforeningen, Egnsmindesamlingen, Ungdomsklubben, EDB-cafe og Dagplejen, ligesom bygningen er forudsat anvendt som medborgerhus for byens borgere. Etagearealet udgør 638 m 2. Den samlede anlægsudgift bliver kr. pr. m 2 (brutto), Projekts rådgivere foreslår, at renoveringsarbejdet udbydes i indbudt licitation (hovedentreprise) blandt 3 tilbudsgivere, 2 lokale og 1 udenbys. Økonomi Udgifter Renovering af bygningen, jfr. tilstandsvurderingen... Ombygning og nyindretning... Energibesparende foranstaltninger... Samlede håndværkerudgifter... Uforudseelige udgifter 5 % kr kr kr kr kr.

17 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side 266 Projektomkostninger... Samlet anlægsudgift kr kr. Indtægter 50 % statsrefusion af tilsagn kr. Provenu ved salg af bygning... Indtægter i alt kr kr. Der er tale om et projekt, som Brønderslev Byråd tilbage i 2004 vedtog at gennemføre. Der var i budgettet for 2006 afsat rådighedsbeløb på kr. til finansiering af byfornyelsesprojektet i Jerslev, som tillige omfattede renovering af Torvet i Jerslev. Der er overført restbeløb heraf på kr. Det foreslås, at det undersøges, om der vil være mulighed for at lånefinansiere udgifterne vedrørende energibesparende foranstaltninger, svarende til kr. Styregruppen har i den seneste del af processen afholdt møder med formanden for Jerslev Sparekasses Fond og der er med baggrund heri en forventning om, at en del af udgifter til belysning, foldevæg, brandsikring af boks samt evt. lift af de foreninger, for hvem det har betydning, kan søge disse udgifter dækket fra fonden. Beløbet er anslået til i alt ca kr. Finansieringsregnskabet kan herefter opgøres således: Overført rådighedsbeløb... Tillægsbevilling kr kr. 50 % statsrefusion af tilsagn kr. Provenu ved salg af bygning... Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger... Diverse udgifter finansieret via fond... I alt kr kr kr kr. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at sagens videre forløb drøftes. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at projektet vil indgå i kommunens samlede bruttoanlægsudgifter og vil således være omfattet af reglerne fra finanslovsaftalen vedrørende overholdelse af kommunens samledes bruttoanlægsramme. Center for Økonomi har efterfølgende oplyst, at Velfærdsministeriet oplyser, at det er sandsynligt, at projektet kan lånefinansieres. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Udvalget oversender sagen til behandling i forbindelse med budget 209.

18 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Brønderslev-Hallen - Regnskab 2007 J.nr.: S55/dwbkes 08/3080 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen fremsender regnskab for Samlet set er der et overskud på kr. Resultatetopgørelse: Nettoomsætning kr. Andre eksterne udgifter kr. Ejendommens drift kr. Personaleomkostninger kr. Resultat før afskrivninger kr. Afskrivninger kr. Driftsresultat kr. Finansielle indtægter kr. Finansielle omkostninger kr. Årets resultat kr. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at regnskabet tages til efterretning. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Fagenhedens forslag godkendt. Udvalget ønsker at der arbejdes på, at regnskabet fremover ikke skal godkendes af udvalget.

19 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. september 2008 Side Orientering J.nr.: /dwbkes Åben sag FK Sagsfremstilling: 1. Rapport vedr. Skoven er din Vedlagt. 2. Referat fra møde med Hjallerup Samvirke den 21. august Vedlagt. 3. Orientering om Uge Til orientering oplyses, at Try Museum har fremsendt brev vedr. vedligeholdelse af Dorf Vindmølle og Østermølle. 5. Biblioteket fremsender arrangementsoversigt for efterår Artikel i HK-Bladet vedr. bogbuschauffør Jørgen Pedersen, der har uddannet sig til biblioteksassistent. Vedlagt. 7. KL indbyder til Ungekonference den 11. november 2008 i Vejle. 8. Kulturhistorie Tønder indbyder til Kulturpolitisk konference i Tønder den 28. oktober Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2008 Om efterårsudstillingen på Toftegaardsskolen. Om DM 2008 for stående jagthunde - der laves en sag til beslutning på udvalgets næste møde. Til efterretning.

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere