Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Tilskud/underskudsgaranti til foreninger /30 Påskeudstilling /31 Ansøgning om tilskud til "The-Selskab 2007" /32 Etablering af Kunstfond /33 Sommerskole /34 Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning /35 Helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev /36 Godkendelse af fordeling af haltimer i tidligere Brønderslev Kommune /37 Møde med Ungdomsrådet /38 Orientering... 66

3 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 51 Åbne sager: 01/29 Tilskud/underskudsgaranti til foreninger J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \underskudsgaranti til foreniger.doc ÅBEN SAG FK Indstilling: Børne- og Kulturenheden anmoder om drøftelse af problematikken om tilskud /underskudsgaranti til foreninger, jfr. udvalgets møde den 29. marts Der vedlægges oversigt over bevilgede tilskud til foreninger Bilag: Problematikken om tilskud/underskudsgaranti bliv drøftet og udvalget anmoder fagenheden om at arbejde videre med sagen på baggrund af faldne bemærkninger.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 52 02/30 Påskeudstilling 2008 J.nr.: G01/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Påskeudstilling 2008.doc ÅBEN SAG FK Indstilling: Børne-og Kulturenheden anmoder om udvalgets stillingtagen til, hvorvidt der skal gives tilsagn om afholdelse af Påskeudstilling i Økonomi: Udgifterne herved afholdes inden for budgettet. Der bevilges tilskud til gennemførelse af Påskeudstilling 2008, såfremt der fremsendes ansøgning.

5 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 53 03/31 Ansøgning om tilskud til "The-Selskab 2007" J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Ansøgning om tilskud til.doc ÅBEN SAG FK Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at ansøgningen om tilskud fra Atmosphere Controlled til gennemførelse af nyt The-Selskab i august 2007 delvis imødekommes med et tilskud på kr. Udgiften finansieres af afsat Kulturbudget på oprindelig kr. 17. april 2007 rest ,35 kr. Sagsfremstilling: Billedkunstneren Mogens Otto Nielsen søger for Atmosphere Controlled om tilskud til gennemførelse af et nyt The-Selskab i august Et antal udenlandske kunstnere mødes med lokale kunstnere i Mogens Otto Nielsens private hjem i Hjallerup, hvor de gennem en uge har arbejdende værksted, som afsluttes med åbent hus over tre dage i uge 32, I 2006 gennemførte Atmosphere Controlled 4 teselskaber, som blev støttet af Kunstrådet med i alt kr. Man ønsker nu at videreudvikle resultatet og invitere udenlandske kunstnere. Efter forvaltningens opfattelse er Mogens Otto Nielsen en unik kunstner, og det forekommer nærliggende for hans hjemkommune at understøtte de initiativer, han tager. Udover at skabe værdien af den kunstneriske produktion i sig selv virker kunstnerisk aktivitet i et lokalområde igangsættende på anden kreativ virksomhed og skaber desuden opmærksomhed og debat. Nordjyske billedkunstnere har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at Nordjylland har store muligheder for at etablere nye kunstneriske miljøer, men at den lokale opbakning ofte savnes. Børne- og Kulturenheden foreslår, at The-Selskab 2007 modtager en økonomisk støtte, og at kommunen samtidig understøtter det offentlige fokus på projektet. De samlede udgifter budgetteres til kr. Børne- og Kulturenheden foreslår, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på kr. svarende til materialeudgiften ved projektet. Ansøgeren gøres desuden opmærksom på, at kommunen har startet arbejdet med en egentlig kulturpolitik.

6 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 54 Godkendt.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 55 04/32 Etablering af Kunstfond J.nr.: P24/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Etablering af kunstfond.doc ÅBEN SAG FK/BY Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det udsendte udkast til vedtægter for Brønderslev kommunes Kunstfond. Sagsfremstilling: Underudvalget for Fritid og Kultur vedtog på sit møde 21. december 2006, at udvalget på et kommende møde ønsker at drøfte forslag til vedtægter for en kunstfond. Forvaltningen har til nærmere drøftelse udarbejdet udkast til vedtægter for en kommunal kunstfond. Udkastet er baseret på, at der er interesse for at videreføre den hidtidige kunstfond i Dronninglund kommune, og at der i forbindelse med den nye kommunedannelse, kommunens branding og en aktiv kulturpolitik er interesse for at løfte kommunens kunstneriske profil. Udkastet er forskelligt fra den hidtidige vedtægt for Dronninglund kommunes kunstfond på følgende områder: - Flere kilder til midler til fonden - Mulighed for en vis udvidelse af fondens virksomhed - Inddragelse af eksterne, sagkyndige medlemmer i fondens ledelse. Bilag: Vedtægterne anbefales og fremsendes med oplysninger om grundsalget i 2006.

8 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 56 05/33 Sommerskole J.nr.: G T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Sommerskole 2007.doc ÅBEN SAG FK Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at alle foreninger i den nye Brønderslev Kommune i 2007 får tilbud om at lave sommerskole på de skitserede vilkår, og at målgruppen bliver alle kommunens børn fra bh. kl. til og med 7. klasse. beslutning om afholdelse af efterårsskole udskydes, indtil regnskabet for sommerskolen er færdigt. ideen om et fritidsværksted tages op til overvejelse evt. i ny form i samarbejde med de nyansatte fritidsguides. Sagsfremstilling: På budget 2007 er der afsat kr. til Sommerskole. Alle foreninger, der arbejder med børn får tilbud om at være med. Sommerskolen har været afholdt i samarbejde mellem foreningerne og kommunen, idet foreningerne står selv for selve afholdelsen af aktiviteterne, mens Fritids- og Kulturkonsulenten har stået for koordinering, kasse og regnskab, pr og intern kommunikation. Formålet med sommerskolen er: at børnene kan afprøve nogle fritidstilbud i en kortere periode. Herved kan de se, om de har lyst til at melde sig ind i en forening efter sommerferien. At børnene har noget positivt at foretage sig i skoleferien i perioder hvor forældrene ikke har ferie. At foreningerne kan præsentere sig overfor nye børnegrupper og måske få nye medlemmer. Principper der har været brugt for betaling: Grundbeløb pr. forening, der deltager: kr. Foreningens faktiske udgifter (halleje, køb af bolde m.m.) betales. Dog ikke lønudgifter. Foreningen modtager 75 kr. pr. time afholdt sommerskole. Foreningen modtager 75 kr. pr. barn, der har deltaget. Børnenes egenbetaling fratrækkes inden udbetaling af tilskud. Som undtagelse har Brønderslev Kirke (i følge aftale) ikke modtaget grundbeløb m.m. men blot fået dækket de faktiske udgifter. Hvert år har ca. 400 børn deltaget i sommerskolen, og egenbetalingen har været fra 50 kr. 200 kr. afhængigt af tilbuddets længde.

9 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 57 I de sidste 4 år har fritids- og kulturkonsulenten koordineret sommerskoletilbuddet og i den periode har en del af de kr. været anvendt til efterårsskole og fritidsværksted. Godkendt.

10 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 58 06/34 Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning J.nr.: G T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.doc ÅBEN SAG FK Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, Fritids- og kulturudvalget godkender, at Brønderslev Kommune udtaler, at man kan tilslutte sig Biblioteksstyrelsens samlede overvejelser. Sagsfremstilling: Biblioteksstyrelsen udsender oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra Høringsparter er: Centralbibliotekerne Centralbibliotekskommunerne Øvrige kommuners biblioteker Øvrige kommuner Danmarks Biblioteksforening Bibliotekslederforbundet Bibliotekarforbundet Undervisningsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Høringsfristen er 14. maj. Da den gældende kontrakt mellem staten (Biblioteksstyrelsen) og centralbibliotekerne udløber med 2007, skal der indgås nye 4-årige kontrakter. Biblioteksstyrelsens anbefalinger kan sammenfattes således: nedsætte antallet af centralbiblioteker fra de nuværende 16 fastholde det nuværende materialebudget for fastformsmaterialer med mulighed for justeringer styrke bibliotekernes elektroniske ydelser styrke statens øvrige overbygningsopgaver Styrkelserne kan rummes inden for det samlede budget. Behovet for en justering af den nuværende overbygningsvirksomhed er aktualiseret med den kommunale strukturreform, der har resulteret i færre, men større og mere bæredygtige kommuner. Det er dog Biblioteksstyrelsens vurdering, at der fortsat vil være brug for varetagelse af overbygningsvirksomhed. Det er hovedideen i den nye struktur, at overbygningsopgaverne fremover opdeles i to grupper:

11 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side Opgaver, der enten løses centralt, af biblioteker efter udbud eller af andre aktører. 2. Et samlet sæt af opgaver, der placeres på et antal udpegede centralbiblioteker. Efter ledende bibliotekar Bente Kristoffersens opfattelse er der blandt folkebibliotekerne opbakning til en nytænkning af overbygningsfunktionerne, også for at sikre en optimal ressourceudnyttelse. Der er ligeledes opbakning til hovedideen om struktur og opgavefordeling. Det vil efter alt at dømme fortsat være sådan, at Aalborg Kommune vil være huse et nordjysk landsbibliotek, og at Århus Kommune vil huse nærmeste nabo-centralbibliotek. Godkendt.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 60 07/35 Helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev J.nr.: A23/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Tidligere Brønderslev Kommune har gennem de sidste 2-3 år arbejdet med planer for etablering af et Multihus i Jerslev i forbindelse med Jerslev Forskole. Projektet er en del af projekt Helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev, hvortil Erhvervs- og Boligstyrelsen har reserveret en investeringsramme på 5 mio. kr. Der har i forbindelse med projektet været nedsat en styregruppe bestående af: Borgmester Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Socialog Sundhedsudvalget Kommunaldirektør, Teknisk chef, Børne- og Kulturchef, Social- og sundhedschef og Byfornyelseskonsulent. Som en del af projekt Helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev blev igangsat et arbejde med at komme med forslag til etablering af et Multihus i forbindelse med Jerslev forskole. Der har været nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til Multihuset. Der blev i arbejdsgruppen arbejdet med forslag om et Multihus, hvori skulle være bibliotek, forsamlingshus, ungdomsklub, dagplejens legestue, Husflidsforening, Egnsmindesamling, Jerslev-Sterup Idrætsforening, pensionistforening samt i øvrigt værested for byens borgere. I slutningen af 2005 var udgifterne ved det udarbejdede forslag opgjort til kr. incl. moms, inventar, køkkenudstyr og udenomsarealer. Imidlertid var forvaltningens repræsentanter i arbejdsgruppen af den opfattelse, at det ville blive vanskeligt at realisere finansieringen heraf. Det blev godkendt, at arbejdsgruppens medlemmer uden forvaltningens repræsentanter kunne arbejde videre med at undersøge mulighederne for at finansieret projekt, bl.a. ved lokale sponsorer, frivilligt arbejde m.v. Det blev aftalt, at Arbejdsgruppen skulle melde endeligt tilbage senest 1. april 2007, idet Byfornyelsesmidlerne skal være anvendt senest med udgangen af Formanden for arbejdsgruppe har imidlertid nu henvendt sig til Formanden for Børneog Ungdomsudvalget og Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, idet han af hensyn til sponsoransøgning ønsker oplyst, om der fortsat er de oprindelig afsatte driftsmidler

13 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 61 til rådighed. Der var i det opstillede driftsbudget en forudsætning om, at Brønderslev Kommune lejer lokaler til bibliotek, dagplejens legestue, ungdomsklub, Egnsmindesamlingen, Husflidsforeningen og værested i øvrigt for et beløb på kr. Der var i budgettet til dækning heraf afsat kr. Beløbet udgjorde de beløb, der var afsat til drift af Jerslev forskole og Boulevarden 15 (biblioteksbygningen). Der manglede således finansiering af kr. I 2007 er afsat vedrørende samme ejendomme kr. Hertil kommer andel vedr. forsikring og vedligeholdelse. Aktuelt: Der blev afholdt møde mellem formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Formanden for Fritids- og Kulturudvalget og formand for arbejdsgruppen Kristian Møgelmose den 20. marts Det blev aftalt, At Fritids-og Kulturudvalget orienteres om sagen At Fritids- og Kulturudvalget nedsætter ny styregruppe At arkitekten anmodes om at udarbejde forslag til projekt for Jerslev forskole inden for det restbeløb, der er til rådighed af byfornyelsesmidlerne ca. 2 mio. kr. Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget nedsætter Ny styregruppe. Udvalget indgår i projektet med de driftsmidler, der er afsat til området. Udvalget anbefaler desuden, at der nedsættes en ny styregruppe bestående af: Formanden for UP-udvalget Formanden for BU-udvalget Repræsentant for stabsenheden U og P Direktøren for Børn og Kultur.

14 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 62 08/36 Godkendelse af fordeling af haltimer i tidligere Brønderslev Kommune J.nr.: G01/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Godkendelse af fordeling af haltimer i tidligere Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG FK Indstilling: Børne- og Kulturenheden anmoder om udvalgets tilkendegivelse vedrørende følgende spørgsmål: Kriterium for udvidet sæsonlængde Udvidelser Ansøgning om timer i babybassin Sagsfremstilling: Der har været afholdt møde med foreningerne i tidligere Brønderslev Kommune med henblik på fordeling af haltimerne for den kommende sæson (1. september 2007 til 31. marts 2008) Det drejer sig om timer i følgende haller: Brønderslev-Hallen Brønderslev-Hallens forhal Nordjyllands Idrætshøjhskoles hal Nordjyllands Idrætshøjskolens bevægelsessal Nordjyllands Idrætshøjskolens gymnastiksal Gymnasiets hal Gymnasiets sal 1 og 2 Østsidehallen Vendelbohallen Svømmehallen Svømmehallens babybassin Mødelokaler i Brønderslev-Hallen og Svømmehallen Hedegårdsskolens hal Toftegårdsskolens hal Multihallen på Skolegades skole Endvidere drejer det sig om timer i Stenum-Hallen og Thise-Hallen. Der er for disse 2 haller en fast aftale om, hvor mange timer henholdsvis Tolstrup-Stenum Idrætsforening og Thise Idrætsforening kan få tildelt i disse to haller. Der anvises ikke timer i disse 2 haller til andre foreninger. Der var ikke helt enighed, da mødet var sluttet imellem brugere af Brønderslev-Hallen og brugere af NIHs idrætshal. Brugerne skulle efterfølgende afklare, om de kan opnå enighed. Der er herefter følgende spørgsmål, der ønskes drøftet i Fritids- og Kulturudvalget

15 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 63 Sæsonlængde: Flere foreninger ønsker længere sæsonlængde. Anvisningen er 1. september 2007 til 31. marts Herudover har sædvanlig praksis været, at foreningerne kunne søge, hvis de har hold, der skal spille turneringskampe og at det derfor er nødvendigt med træning inden. Udvidelser: Der er ansøgt om flere timer end sædvanligt. Det betyder, at der ikke er budgetmæssig dækning herfor. Det bemærkes dog, at bl.a. Brønderslev Gymnastikforening gør opmærksom på, at de endnu ikke ved, om de får hold til de ansøgte timer. Det bemærkes tillige, at Fodbold har sidste prioritet ved anvisning af timer, idet Fodbold betragtes som en udendørssport. BI-fodbold har timer i kommunens egne haller, men også timer i NIH s hal (3 timer om fredagen). Der er søgt om udvidelse på i alt 16 ugt. timer. Af disse udgør 8 timer BI-Håndbold, der har ønsket timer i hallen på NIH. BI-Håndbold har tillige søgt 24 ugt. timer i Brønderslev-Hallen (sædvanlig tildeling). Brønderslev Gymnastikforening har søgt udvidelse med 3½ ugt. timer med forbehold for, om de får hold til timerne. DGI har søgt 2 ugt. timer i NIH s hal og BBK-70 har søgt 1½ time i Gymnasiets sal. Timer i Svømmehal og Babybassinet i Brønderslev Svømmehal: Det tidligere Folkeoplysningsudvalget vedtog følgende regler for anvisning af timer i Svømmehallen: Det store bassin: Foreninger: deltagere Familier (i en forening) deltagere Babybassin: forudsætning for tildelinger er, at der sker egentlig svømmeundervisning Minimumsantal: deltagere i alderen op til 3 år Brønderslev Familie- og Firmasport ansøger om 1 ugt. time i babybassin i forbindelse med deres familiesvømning. Det bemærkes, at også Brønderslev Svømmeklub og Jerslev-Sterup Idrætsforening har søgt timer i babybassin, men med refusion i henhold til Folkeoplysningsudvalget. Økonomi: Der er afsat i alt kr. (excl. Stenum-Hallen). Finansiering af Multihallen i Thise sker ved overflytning af timer fra Vendelbohallen. Der er ikke mulighed for udvidelser inden for denne ramme, idet den har været fuldt ud anvendt igennem de seneste år.

16 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 64 Udvalget tager sagen til efterretning og anmoder fagenheden om at udmønte ønskerne videre for den afsatte ramme.

17 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 65 09/37 Møde med Ungdomsrådet J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Møde med Ungdomsrådet.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Det er aftalt, at Ungdomsrådet kommer til møde med Fritids- og Kulturudvalget kl Ungdomsrådet har fremsendt følgende punkter, der gerne ønskes drøftet: Ungdomsrådets indflydelse og ret til at blive hørt Generelle problemstillinger omkring unge i kommunen Status og tiltag på offentlig transportsituation Mødet gennemført. Udvalget afholder møde med Ungdomsrådet hvert år i det sene efterår.

18 Fritids- og Kulturudvalget, 25. april 2007 Side 66 10/38 Orientering J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Jytte Mørk fra De røde skjorter har fremsendt brev om svar på ansøgning om tilskud. Vibeke Gamst har svaret Jytte Mørk. 2. Fritid- og Kulturenheden har tidligere orienteret om det 2-årige modelforsøg, som er iværksat af Kulturministeriet og Børnekulturens Netværk. Der er nu indgivet ansøgning om at blive modelkommune. ansøgningen er ligeledes indsendt til Kulturaftale Nordjylland og Region Nordjylland, idet modelkommuneforsøget forudsætter deres økonomiske medvirken Ansøgning og projektbeskrivelse er vedlagt. 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget kr. til projekt Skub en teenager Gymnastikkaravanen besøger alle 13-årige i kommune. Bilag: Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere