Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97 Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum /98 Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån /99 Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev /100 Brønderslev Kommunes Kunstfond /101 Tværfaglig Sundhedspolitik /102 Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for /103 Tilskud til Dronninglund Golfklub /104 Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening /105 Orientering

3 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 141 Åbne sager: 01/97 Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger tilskud på kr. til Hjallerup Tekniske Museum til igangsætning af virksomheden, herunder etablering af særudstilling i Sagsfremstilling: Hjallerup Tekniske Museum søger om tilskud på kr. til aktiviteter. Ansøger oplyser, at der er tale om en forening, som blev stiftet i 2004 og igangsatte sine aktiviteter i Medlemstallet er nu ca Foreningens formål er at restaurere og bevare gamle mekaniske ting. Foreningen udstiller en samling biler, traktorer, forskellige motorer, radioer og meget mere i Hjallerups gamle ridehal. Arealet er 1800 m2. Ca. 1/3 af genstandene er foreningens ejendom, mens resten er udlånt eller uddeponeret. Hallen ejes af Hjallerup Samvirke. Foreningen betaler ikke husleje og modtog i forbindelse med overtagelse af brugen af hallen et tilskud på kr. til istandsættelsen. Hjallerup Samvirke er søgt på ny om tilskud på kr. til den fortsatte istandsættelse. Afgørelse på denne ansøgning kan forventes at foreligge inden 20. december. Al arbejdskraft såvel til istandsættelse af hallen som til den daglige drift er frivillig og ulønnet. I 2008 forventer ansøger ca besøgende. Foruden den faste samling og dens udstilling vil foreningen arrangere en årlig særudstilling under skiftende tema. Tema for 2008 bliver damp. Foreningen har netop som gave fra Aalborg Universitet modtaget en gammel dampmaskine, der tidligere har stået på Aalborg Værft. Herudover låner man bl.a. en dampbil fra en privat samler på Sjælland og en rekonstruktion af en dampbil fra Ansøger har endnu ikke noget samarbejde med museer eller andre samlinger. Det ansøgte beløb skal anvendes til etablering af særudstilling. Der henvises i øvrigt til ansøgers hjemmeside Fagenheden oplyser, at tilskuddet kan finansieres over kulturpuljen.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 142 Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Udvalget godkender, at der i forbindelse med opstart bevilges kr. til denne ene særudstilling. 02/98 Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån.doc FK Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at kommunen anskaffer yderligere et musikanlæg til udlån. Sagsfremstilling: Musikforeningen Foxtrot administrerer udlån af et kommunalt musikanlæg (PA anlæg) og sørger for vedligeholdelse af det. I sin tid var det Kulturelt Samråd i Brønderslev, som anskaffede og administrerede det. Denne ordning er nu overtaget af Musikforeningen. Anlægget består af en mixer, en forstærker og to højttalere samt et antal mikrofoner. Det gør det muligt at koble instrumenter og sanganlæg på. Kendskabet til anlægget er blevet udbredt til hele kommunen, og efter sammenlægningen er efterspørgslen stort set fordoblet. For at imødekomme behovet foreslår Musikforeningen Foxtrot derfor, at der anskaffes endnu et anlæg. Prisen på et anlæg er kr. ex. moms. Der er udarbejdet regler for udlån af anlægget. Anlægget kan kun udlånes til arrangementer i foreningsregi eller med offentlig adgang og ikke til kommercielle formål. Kun borgere eller foreninger i kommunen kan låne. Der betales 200 kr. pr. gang til dækning af omkostninger ved udlån. Kommunen har ejendomsretten til anlægget. Brønderslev Musikskole støtter forslaget. Fagenheden anbefaler, at forslaget imødekommes, idet den aktive musikudøvelse understøttes ved muligheden for at låne professionelt udstyr. Anlægget vil kunne finan-

5 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 143 sieres over kulturpuljen i Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Henvendelse af 1. december 2007 fra Musikforeningen Foxtrot Regler for udlån af Brønderslev Kommunes lydanlæg og trailer Udvalget godkender fagenhedens forslag. 03/99 Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev J.nr.: P24/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslag til vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev. Sagsfremstilling: Kultursamvirke Brønderslev, som er nedsat af Fritids- og Kulturudvalget, har påbegyndt sit arbejde. Udvalget har konstitueret sig med formand og næstformand og har ladet udarbejde forslag til vedtægter for samvirket. Udkastet er udarbejdet i respekt af det af Fritids- og Kulturudvalget godkendte arbejdsgrundlag fra 9. august Bilag: Arbejdsgrundlag for Kultursamvirke Brønderslev Udkast til vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev eftersendes Udvalget godkender vedtægterne gældende for indeværende byrådsperiode. Udvalget ønsker at blive orienteret om evt. udpegning af nye medlemmer.

6 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side /100 Brønderslev Kommunes Kunstfond J.nr.: P24/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Brønderslev Kommunes Kunstfond.doc FK/ØK/BY Genoptagelse af sag nr. 03/83 fra Fritids- og Kulturudvalgets møde den 29. november 2007, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond. Sagsfremstilling: Fritids- og Kulturudvalget vedtog i møde den 29. november 2007 at udsætte sagen til næste møde. Underudvalget for Fritid og Kultur vedtog på sit møde 21. december 2006, at udvalget på et kommende møde ønsker at drøfte forslag til vedtægter for en kunstfond. Fagenheden har udarbejdet forslag til vedtægter for en kommunal kunstfond. Forslaget er baseret på, at der er interesse for at videreføre den hidtidige kunstfond i Dronninglund Kommune, og at der i forbindelse med den nye kommunedannelse, kommunens branding og en aktiv kulturpolitik er interesse for at løfte kommunens kunstneriske profil. Udkastet er forskelligt fra den hidtidige vedtægt for Dronninglund Kommunes Kunstfond på følgende områder: - Flere kilder til midler til fonden - Mulighed for en vis udvidelse af fondens virksomhed - Inddragelse af eksterne, sagkyndige medlemmer i fondens ledelse. Bilag: 4.udkast til vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side /101 Tværfaglig Sundhedspolitik J.nr.: P T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tværfaglig Sundhedspolitik.doc UP/TM/SO/BE/BU/FK Byrådet forventes i møde den 13. december 2007 at godkende skitse til sundhedspolitik samt proces- og tidsplan for sundhedspolitikken. Det videre arbejde er under forudsætning af Byrådets godkendelse den 13. december Ellers bortfalder punktet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvilke indsatsområder udvalget ønsker at medvirke ved. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at fagenheden deltager i følgende indsatsområder: Fællesskab: Deltagelse i foreningsliv Livsstil mad og måltider: Kostpolitikken Motion: Bevægelsespolitik Mette Krogh kommer til mødet kl Sagsfremstilling: Projektleder Mette Krogh og leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel har udarbejdet forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med at udforme en sundhedspolitik. Samtidig er der udarbejdet en skitse til den foreløbige sundhedspolitik. Skitsen peger på hvilket indhold, der overordnet skal være i sundhedspolitikken, skitseret ved indsatsområder og temaer. Disse udfyldes først, når fagudvalgene og arbejdsgrupperne har defineret indholdet. Forslaget er udformet på baggrund af resultaterne i HEPRO-undersøgelsen og med hensyntagen til, at Sammenlægningsudvalget har ønsket en bred inddragelse i udformning af en sundhedspolitik. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe for hvert enkelt indsatsområde. Arbejdsgrupperne er alle hurtigarbejdende og skal i løbet af 5 uger have formuleret korte indspark til sundhedspolitik og deraf følgende handlingsplaner. Efterfølgende sammenskrives teksterne af projektleder. Når det endelige forslag er færdigt, forelægges det dels ved temamøde for Byrådet, dels behandles forslaget i alle politiske udvalg. Ud over de nedsatte arbejdsgrupper vil også borgerne og øvrige eksterne interessenter blive inddraget ved borgermøder henholdsvis 14. og 15. januar.

8 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 146 Bilag: Forslag til politik SU Procesbeskrivelse - sundhedspolitik Tids- og handleplan - sundhedspolitik Udvalget godkender fagenhedens forslag. Udvalget repræsenteres i arbejdsgruppen af Runa Christensen. 06/102 Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for 2008 J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for 2008.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender følgende fordeling af tilskudsrammen for 2008 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven: A. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister: Foreningens navn Regnskab 2006 Ansøgning/forslag 2008 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Brønderslev Musikskole BORN Dronninglund Sangkor Grønningens Højskole Hjallerup Sangkor Klokkerholm Fritidsskole LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds I alt Tilskud pr. time 5 kr. 2 kr. Det bemærkes, at ovennævnte regnskabstal er fra 2006, hvilket vil sige i den gamle

9 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 147 Dronninglund Kommune, hvor man i 2006 kunne få et tilskud på 5 kr. pr. time. I Brønderslev Kommune var der ikke i 2006 afsat midler til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog Fritidsog Kulturudvalget, at der skulle afsættes 2 kr. pr. time til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister. På nuværende tidspunkt kender vi ikke det udbetalte beløb for Det faktiske beløb kendes først til januar måned Der var afsat kr. i forbindelse med fordelingen. Det indstilles, at Brønderslev Kommune fortsætter med en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev kommune. B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler: Foreningens navn Regnskab 2006 Ansøgning/forslag 2008 AOF Brønderslev AOF Dronninglund BORN Hjallerup Sangkor LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds Østvendsyssel Højskolekreds I alt I Brønderslev Kommune har der i 2007 været afsat penge til betaling af private lokaler i de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet anvise egnede lokaler. Der er på budgettet for 2008 afsat kr. til formålet. Der er søgt om tilskud til leje af lokaler med et beløb på kr. Der er herefter et restbeløb på kr., der kan overføres til tilskud til undervisning. Der forudsættes en tilskudsberettigede lokalesats på 108,35 kr./time. i C. Tilskud til fritidsundervisning m.m. for voksne: Fritidsundervisning m.m, jfr. budget 2008 kr Tilskud til nedsættelse deltagerbetaling for Punkt A pensionister + Yderligere beløb til tilsagn Punkt B I alt tilskudsramme 2008 til undervisning kr

10 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 148 Fagenheden indstiller, at tilsagn for 2008 fordeles efter forslag 1. Tilsagnet er beregnet i forhold til aftenskolernes faktiske lønudgifter i Bilag: Oversigt over forslag til fordeling af tilskudssagn Oversigt ovr tilskudstilsagnene med udgangspunkt i ovenstående forslag Udsat. 07/103 Tilskud til Dronninglund Golfklub J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tilskud til Dronninglund Golfklub.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at 1. Fritids- og Kulturudvalget godkender Dronninglund Golfklub som forening i henhold til Folkeoplysningsloven 2. Byrådet godkender At ansøgning om bevilling af banepasningstilskud til Dronninglund Golfklub tages op til forhandling i forbindelse med budget 2009 At Dronninglund Golfklub med virkning fra 1. januar 2008 eller når klubhuset i løbet af 2008 er færdigt ydes tilskud til driftsudgifterne vedrørende klubhuset i henhold til Folkeoplysingsloven Sagsfremstilling: Dronninglund Golfklub har indsendt ansøgning om et årligt tilskud til klubben til banepasning med henvisning til, at de er bekendt med, at Brønderslev Golfklub får et tilskud i størrelsesorden ca kr. årligt til banepasning.

11 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 149 Herudover har Droninglund Golfklub søgt om tilskud til klubhusudgifter efter gældende regler. Det oplyses, at hele klubbens baneanlæg er klar til brug fra foråret Klubhuset forventes taget i brug til sommeren Fagenheden oplyser: Banepasning: Det er aftalt med Brønderslev Golfklub, at der ydes tilskud til banepasning. Tilskuddet udgør i kr. (senest udbetalte). Det er tale om et fast aftalt tilskud, der fremskrives hvert år med den kommunale fremskrivningsprocent. Det oplyses, at øvrige foreninger får passet deres udendørs anlæg af Kommunegartneren, dog undtagen Brønderslev Tennisklub, der ligeledes får tilskud til pasning af egne grusbaner. Pasning af en golfbane kræver specielle forudsætninger, hvorfor det oprindeligt blev aftalt med Brønderslev Golfklub, at der i stedet for pasning af anlægget af kommunegartneren, ydes tilskud til, at klubben selv ansætter green-keeper. Økonomi: Der er ikke inden for budgettets rammer mulighed for at finansiere tilskud til Dronninglund Golfklub med kr. (06-pris) (= samme tilskud som til Brønderslev Golfklub). I 2008 formentlig 9 måneder (1/4 til 31/12) svarende til kr. Driftstilskud til klubhus: I henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 1 yder Kommunalbestyrelsen tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan dog uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Byrådet i Brønderslev Kommune har besluttet at yde tilskud med 75% af de tilskudsberettigede udgifter. For medlemmer over 25 år sker reduktion i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri. Det anbefales, at Dronninglund Golfklub allerede fra sommeren 2008 får tilskud til driftsudgifter vedrørende klubhuset, idet det skønnes, at der inden for budgettets rammer vil være dækning for udgifterne. Dronninglund Golfklub har indsendt budget for 2008 for driftsudgifter vedrørende klubhuset.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 150 Driftsudgifterne er budgetteret til kr. Der er 416 medlemmer, hvoraf 44 medlemmer er under 25 år. Det vil betyde et kommunalt driftstilskud for hele 2008 på kr. (½ år = kr.) Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen forudsat at driftstilskuddet afholdes indenfor eget område. Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse. 08/104 Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening J.nr.: Ø60/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, At Fritids- og Kulturudvalget oversender ansøgning fra Klokkerholm Idrætsforening om leje/køb af areal til brug ved byggeri af nyt klubhus med anbefaling til Økonomiudvalget. At Fritids- og Kulturudvalget meddeler Klokkerholm Idrætsforening, at der ikke kan gives kommunegaranti for lån, idet Brønderslev Kommune ikke har lånerammeadgang i 2008 At ansøgning om øget driftstilskud til nyt klubhus tages op til forhandling i forbindelse med budget 2009 under henvisning til, at der er tale om væsentlig merudgift for Brønderslev Kommune Sagsfremstilling: Klokkerholm Idrætsforening har fremsendt følgende 3 ansøgninger til Brønderslev Kommune: 1. Leje af jord til byggeri af nyt klubhus til Klokkerholm Idrætsforening, alternativt køb af jordarealet 2. Kommunegaranti for realkreditlån på kr. med 1. prioritet i klubhuset 3. Forøget driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven vedr. nyt klubhus

13 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 151 Ad 1: Fagenheden anbefaler, at ansøgning om leje/køb af areal oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget, således at det er op til Økonomiudvalget at afgøre, om der skal være tale om leje eller salg. Ad 2. Der er tale om byggeri af nyt klubhus. De samlede udgifter er opgjort til 5 mio. kr., der forudsættes finansieret således: Eget arbejde, værdi heraf kr. Kontanter i form af sponsormidler, salg af gammel parcel kr. Borgerlån/sponsorlån kr. Realkreditlån kr. Der ansøges om kommunegaranti for lån på kr. Der søges garanti for yderligere kr. end forudsat i finansieringsopgørelsen under henvisning til, at der ønskes dækning af evt. budgetoverskridelse eller manglende øvrig finansiering. Fagenheden bemærker: Ansøgningen har ikke været fremsendt til Idrætssamvirket til udtalelse, idet der i 2008 ikke er kommunal låneramme til rådighed. Der kan således ikke gives kommunegaranti for lån på kr. i Fagenheden har haft kontakt til Klokkerholm Idrætsforening og oplyst herom, og Idrætsforeningen forespørger derfor om mulighed for tilsagn af kommunegaranti for Foreningen er oplyst om, at det ikke er muligt p.t. at oplyse herom. Center for Økonomi har oplyst, at Indenrigsministeriet har meddelt, at der kan søges om dispensation fra låneramme for 2008 i januar 2008 i tilfælde af, at der er evt. rest til rådighed. Det oplyses dog, at der ikke er stor sandsynlighed for, at der kan gives lånerammeadgang. Fagenheden har derfor drøftet med Idrætsforeningen om at undersøge, om der kan optages kreditforeningslån uden kommunegaranti. Det bliver dog dyrere for Idrætsforeningen, idet lån i Kommunekredit er billigere end almindeligt realkreditselskab. Ad 3. Klokkerholm Idrætsforening har opgjort deres merudgift til det nye klubhus til kr. Tilskuddet i henhold til Folkeoplysningsloven udgør 75% med fradrag for medlemmer over 25 år i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri. Det vil betyde en øget udgift for Brønderslev Kommune på ca kr. årligt, som der ikke er dækning for i budgettet. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 5, pkt. 4 træf-

14 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 152 fe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Fagenheden vurderer, at der er tale om væsentlige merudgift under henvisning til, at der vil ske en godt og vel fordobling af det kommunale tilskud. Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen. Bilag: Ansøgning om leje-køb af jord Ansøgning om kommunegaranti for lån Ansøgning om driftstilskud med lokaleudgifter Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse. 09/105 Orientering J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Orientering.doc 1- Dansk Cyklist Forbund arrangerer Store Cykeldag 8. juni Det er 4. år i træk. Alle kommuner opfordres til at gå med. Der skal lægges en rute og udnævnes en turguide. Formålet er sundhed og oplevelser for hele familien og alle borgere. I 2007 cyklede Fagenheden for Fritid og Kultur synes, at ideen er god og er indstillet på at arbejde videre med sundhedsområdet, hvis dette område tilslutter sig ideen. 2. Musikskolen har meldt tilbage, at de ikke ønsker at overtage Billedskolen på nuværende tidspunkt. 3. Orientering om møde vedr. Jerslev Multihus. Til efterretning.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere