Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97 Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum /98 Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån /99 Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev /100 Brønderslev Kommunes Kunstfond /101 Tværfaglig Sundhedspolitik /102 Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for /103 Tilskud til Dronninglund Golfklub /104 Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening /105 Orientering

3 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 141 Åbne sager: 01/97 Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger tilskud på kr. til Hjallerup Tekniske Museum til igangsætning af virksomheden, herunder etablering af særudstilling i Sagsfremstilling: Hjallerup Tekniske Museum søger om tilskud på kr. til aktiviteter. Ansøger oplyser, at der er tale om en forening, som blev stiftet i 2004 og igangsatte sine aktiviteter i Medlemstallet er nu ca Foreningens formål er at restaurere og bevare gamle mekaniske ting. Foreningen udstiller en samling biler, traktorer, forskellige motorer, radioer og meget mere i Hjallerups gamle ridehal. Arealet er 1800 m2. Ca. 1/3 af genstandene er foreningens ejendom, mens resten er udlånt eller uddeponeret. Hallen ejes af Hjallerup Samvirke. Foreningen betaler ikke husleje og modtog i forbindelse med overtagelse af brugen af hallen et tilskud på kr. til istandsættelsen. Hjallerup Samvirke er søgt på ny om tilskud på kr. til den fortsatte istandsættelse. Afgørelse på denne ansøgning kan forventes at foreligge inden 20. december. Al arbejdskraft såvel til istandsættelse af hallen som til den daglige drift er frivillig og ulønnet. I 2008 forventer ansøger ca besøgende. Foruden den faste samling og dens udstilling vil foreningen arrangere en årlig særudstilling under skiftende tema. Tema for 2008 bliver damp. Foreningen har netop som gave fra Aalborg Universitet modtaget en gammel dampmaskine, der tidligere har stået på Aalborg Værft. Herudover låner man bl.a. en dampbil fra en privat samler på Sjælland og en rekonstruktion af en dampbil fra Ansøger har endnu ikke noget samarbejde med museer eller andre samlinger. Det ansøgte beløb skal anvendes til etablering af særudstilling. Der henvises i øvrigt til ansøgers hjemmeside Fagenheden oplyser, at tilskuddet kan finansieres over kulturpuljen.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 142 Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Udvalget godkender, at der i forbindelse med opstart bevilges kr. til denne ene særudstilling. 02/98 Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån.doc FK Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at kommunen anskaffer yderligere et musikanlæg til udlån. Sagsfremstilling: Musikforeningen Foxtrot administrerer udlån af et kommunalt musikanlæg (PA anlæg) og sørger for vedligeholdelse af det. I sin tid var det Kulturelt Samråd i Brønderslev, som anskaffede og administrerede det. Denne ordning er nu overtaget af Musikforeningen. Anlægget består af en mixer, en forstærker og to højttalere samt et antal mikrofoner. Det gør det muligt at koble instrumenter og sanganlæg på. Kendskabet til anlægget er blevet udbredt til hele kommunen, og efter sammenlægningen er efterspørgslen stort set fordoblet. For at imødekomme behovet foreslår Musikforeningen Foxtrot derfor, at der anskaffes endnu et anlæg. Prisen på et anlæg er kr. ex. moms. Der er udarbejdet regler for udlån af anlægget. Anlægget kan kun udlånes til arrangementer i foreningsregi eller med offentlig adgang og ikke til kommercielle formål. Kun borgere eller foreninger i kommunen kan låne. Der betales 200 kr. pr. gang til dækning af omkostninger ved udlån. Kommunen har ejendomsretten til anlægget. Brønderslev Musikskole støtter forslaget. Fagenheden anbefaler, at forslaget imødekommes, idet den aktive musikudøvelse understøttes ved muligheden for at låne professionelt udstyr. Anlægget vil kunne finan-

5 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 143 sieres over kulturpuljen i Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Henvendelse af 1. december 2007 fra Musikforeningen Foxtrot Regler for udlån af Brønderslev Kommunes lydanlæg og trailer Udvalget godkender fagenhedens forslag. 03/99 Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev J.nr.: P24/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslag til vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev. Sagsfremstilling: Kultursamvirke Brønderslev, som er nedsat af Fritids- og Kulturudvalget, har påbegyndt sit arbejde. Udvalget har konstitueret sig med formand og næstformand og har ladet udarbejde forslag til vedtægter for samvirket. Udkastet er udarbejdet i respekt af det af Fritids- og Kulturudvalget godkendte arbejdsgrundlag fra 9. august Bilag: Arbejdsgrundlag for Kultursamvirke Brønderslev Udkast til vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev eftersendes Udvalget godkender vedtægterne gældende for indeværende byrådsperiode. Udvalget ønsker at blive orienteret om evt. udpegning af nye medlemmer.

6 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side /100 Brønderslev Kommunes Kunstfond J.nr.: P24/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Brønderslev Kommunes Kunstfond.doc FK/ØK/BY Genoptagelse af sag nr. 03/83 fra Fritids- og Kulturudvalgets møde den 29. november 2007, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond. Sagsfremstilling: Fritids- og Kulturudvalget vedtog i møde den 29. november 2007 at udsætte sagen til næste møde. Underudvalget for Fritid og Kultur vedtog på sit møde 21. december 2006, at udvalget på et kommende møde ønsker at drøfte forslag til vedtægter for en kunstfond. Fagenheden har udarbejdet forslag til vedtægter for en kommunal kunstfond. Forslaget er baseret på, at der er interesse for at videreføre den hidtidige kunstfond i Dronninglund Kommune, og at der i forbindelse med den nye kommunedannelse, kommunens branding og en aktiv kulturpolitik er interesse for at løfte kommunens kunstneriske profil. Udkastet er forskelligt fra den hidtidige vedtægt for Dronninglund Kommunes Kunstfond på følgende områder: - Flere kilder til midler til fonden - Mulighed for en vis udvidelse af fondens virksomhed - Inddragelse af eksterne, sagkyndige medlemmer i fondens ledelse. Bilag: 4.udkast til vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side /101 Tværfaglig Sundhedspolitik J.nr.: P T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tværfaglig Sundhedspolitik.doc UP/TM/SO/BE/BU/FK Byrådet forventes i møde den 13. december 2007 at godkende skitse til sundhedspolitik samt proces- og tidsplan for sundhedspolitikken. Det videre arbejde er under forudsætning af Byrådets godkendelse den 13. december Ellers bortfalder punktet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvilke indsatsområder udvalget ønsker at medvirke ved. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at fagenheden deltager i følgende indsatsområder: Fællesskab: Deltagelse i foreningsliv Livsstil mad og måltider: Kostpolitikken Motion: Bevægelsespolitik Mette Krogh kommer til mødet kl Sagsfremstilling: Projektleder Mette Krogh og leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel har udarbejdet forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med at udforme en sundhedspolitik. Samtidig er der udarbejdet en skitse til den foreløbige sundhedspolitik. Skitsen peger på hvilket indhold, der overordnet skal være i sundhedspolitikken, skitseret ved indsatsområder og temaer. Disse udfyldes først, når fagudvalgene og arbejdsgrupperne har defineret indholdet. Forslaget er udformet på baggrund af resultaterne i HEPRO-undersøgelsen og med hensyntagen til, at Sammenlægningsudvalget har ønsket en bred inddragelse i udformning af en sundhedspolitik. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe for hvert enkelt indsatsområde. Arbejdsgrupperne er alle hurtigarbejdende og skal i løbet af 5 uger have formuleret korte indspark til sundhedspolitik og deraf følgende handlingsplaner. Efterfølgende sammenskrives teksterne af projektleder. Når det endelige forslag er færdigt, forelægges det dels ved temamøde for Byrådet, dels behandles forslaget i alle politiske udvalg. Ud over de nedsatte arbejdsgrupper vil også borgerne og øvrige eksterne interessenter blive inddraget ved borgermøder henholdsvis 14. og 15. januar.

8 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 146 Bilag: Forslag til politik SU Procesbeskrivelse - sundhedspolitik Tids- og handleplan - sundhedspolitik Udvalget godkender fagenhedens forslag. Udvalget repræsenteres i arbejdsgruppen af Runa Christensen. 06/102 Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for 2008 J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for 2008.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender følgende fordeling af tilskudsrammen for 2008 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven: A. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister: Foreningens navn Regnskab 2006 Ansøgning/forslag 2008 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Brønderslev Musikskole BORN Dronninglund Sangkor Grønningens Højskole Hjallerup Sangkor Klokkerholm Fritidsskole LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds I alt Tilskud pr. time 5 kr. 2 kr. Det bemærkes, at ovennævnte regnskabstal er fra 2006, hvilket vil sige i den gamle

9 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 147 Dronninglund Kommune, hvor man i 2006 kunne få et tilskud på 5 kr. pr. time. I Brønderslev Kommune var der ikke i 2006 afsat midler til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog Fritidsog Kulturudvalget, at der skulle afsættes 2 kr. pr. time til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister. På nuværende tidspunkt kender vi ikke det udbetalte beløb for Det faktiske beløb kendes først til januar måned Der var afsat kr. i forbindelse med fordelingen. Det indstilles, at Brønderslev Kommune fortsætter med en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev kommune. B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler: Foreningens navn Regnskab 2006 Ansøgning/forslag 2008 AOF Brønderslev AOF Dronninglund BORN Hjallerup Sangkor LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds Østvendsyssel Højskolekreds I alt I Brønderslev Kommune har der i 2007 været afsat penge til betaling af private lokaler i de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet anvise egnede lokaler. Der er på budgettet for 2008 afsat kr. til formålet. Der er søgt om tilskud til leje af lokaler med et beløb på kr. Der er herefter et restbeløb på kr., der kan overføres til tilskud til undervisning. Der forudsættes en tilskudsberettigede lokalesats på 108,35 kr./time. i C. Tilskud til fritidsundervisning m.m. for voksne: Fritidsundervisning m.m, jfr. budget 2008 kr Tilskud til nedsættelse deltagerbetaling for Punkt A pensionister + Yderligere beløb til tilsagn Punkt B I alt tilskudsramme 2008 til undervisning kr

10 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 148 Fagenheden indstiller, at tilsagn for 2008 fordeles efter forslag 1. Tilsagnet er beregnet i forhold til aftenskolernes faktiske lønudgifter i Bilag: Oversigt over forslag til fordeling af tilskudssagn Oversigt ovr tilskudstilsagnene med udgangspunkt i ovenstående forslag Udsat. 07/103 Tilskud til Dronninglund Golfklub J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tilskud til Dronninglund Golfklub.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at 1. Fritids- og Kulturudvalget godkender Dronninglund Golfklub som forening i henhold til Folkeoplysningsloven 2. Byrådet godkender At ansøgning om bevilling af banepasningstilskud til Dronninglund Golfklub tages op til forhandling i forbindelse med budget 2009 At Dronninglund Golfklub med virkning fra 1. januar 2008 eller når klubhuset i løbet af 2008 er færdigt ydes tilskud til driftsudgifterne vedrørende klubhuset i henhold til Folkeoplysingsloven Sagsfremstilling: Dronninglund Golfklub har indsendt ansøgning om et årligt tilskud til klubben til banepasning med henvisning til, at de er bekendt med, at Brønderslev Golfklub får et tilskud i størrelsesorden ca kr. årligt til banepasning.

11 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 149 Herudover har Droninglund Golfklub søgt om tilskud til klubhusudgifter efter gældende regler. Det oplyses, at hele klubbens baneanlæg er klar til brug fra foråret Klubhuset forventes taget i brug til sommeren Fagenheden oplyser: Banepasning: Det er aftalt med Brønderslev Golfklub, at der ydes tilskud til banepasning. Tilskuddet udgør i kr. (senest udbetalte). Det er tale om et fast aftalt tilskud, der fremskrives hvert år med den kommunale fremskrivningsprocent. Det oplyses, at øvrige foreninger får passet deres udendørs anlæg af Kommunegartneren, dog undtagen Brønderslev Tennisklub, der ligeledes får tilskud til pasning af egne grusbaner. Pasning af en golfbane kræver specielle forudsætninger, hvorfor det oprindeligt blev aftalt med Brønderslev Golfklub, at der i stedet for pasning af anlægget af kommunegartneren, ydes tilskud til, at klubben selv ansætter green-keeper. Økonomi: Der er ikke inden for budgettets rammer mulighed for at finansiere tilskud til Dronninglund Golfklub med kr. (06-pris) (= samme tilskud som til Brønderslev Golfklub). I 2008 formentlig 9 måneder (1/4 til 31/12) svarende til kr. Driftstilskud til klubhus: I henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 1 yder Kommunalbestyrelsen tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan dog uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Byrådet i Brønderslev Kommune har besluttet at yde tilskud med 75% af de tilskudsberettigede udgifter. For medlemmer over 25 år sker reduktion i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri. Det anbefales, at Dronninglund Golfklub allerede fra sommeren 2008 får tilskud til driftsudgifter vedrørende klubhuset, idet det skønnes, at der inden for budgettets rammer vil være dækning for udgifterne. Dronninglund Golfklub har indsendt budget for 2008 for driftsudgifter vedrørende klubhuset.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 150 Driftsudgifterne er budgetteret til kr. Der er 416 medlemmer, hvoraf 44 medlemmer er under 25 år. Det vil betyde et kommunalt driftstilskud for hele 2008 på kr. (½ år = kr.) Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen forudsat at driftstilskuddet afholdes indenfor eget område. Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse. 08/104 Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening J.nr.: Ø60/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, At Fritids- og Kulturudvalget oversender ansøgning fra Klokkerholm Idrætsforening om leje/køb af areal til brug ved byggeri af nyt klubhus med anbefaling til Økonomiudvalget. At Fritids- og Kulturudvalget meddeler Klokkerholm Idrætsforening, at der ikke kan gives kommunegaranti for lån, idet Brønderslev Kommune ikke har lånerammeadgang i 2008 At ansøgning om øget driftstilskud til nyt klubhus tages op til forhandling i forbindelse med budget 2009 under henvisning til, at der er tale om væsentlig merudgift for Brønderslev Kommune Sagsfremstilling: Klokkerholm Idrætsforening har fremsendt følgende 3 ansøgninger til Brønderslev Kommune: 1. Leje af jord til byggeri af nyt klubhus til Klokkerholm Idrætsforening, alternativt køb af jordarealet 2. Kommunegaranti for realkreditlån på kr. med 1. prioritet i klubhuset 3. Forøget driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven vedr. nyt klubhus

13 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 151 Ad 1: Fagenheden anbefaler, at ansøgning om leje/køb af areal oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget, således at det er op til Økonomiudvalget at afgøre, om der skal være tale om leje eller salg. Ad 2. Der er tale om byggeri af nyt klubhus. De samlede udgifter er opgjort til 5 mio. kr., der forudsættes finansieret således: Eget arbejde, værdi heraf kr. Kontanter i form af sponsormidler, salg af gammel parcel kr. Borgerlån/sponsorlån kr. Realkreditlån kr. Der ansøges om kommunegaranti for lån på kr. Der søges garanti for yderligere kr. end forudsat i finansieringsopgørelsen under henvisning til, at der ønskes dækning af evt. budgetoverskridelse eller manglende øvrig finansiering. Fagenheden bemærker: Ansøgningen har ikke været fremsendt til Idrætssamvirket til udtalelse, idet der i 2008 ikke er kommunal låneramme til rådighed. Der kan således ikke gives kommunegaranti for lån på kr. i Fagenheden har haft kontakt til Klokkerholm Idrætsforening og oplyst herom, og Idrætsforeningen forespørger derfor om mulighed for tilsagn af kommunegaranti for Foreningen er oplyst om, at det ikke er muligt p.t. at oplyse herom. Center for Økonomi har oplyst, at Indenrigsministeriet har meddelt, at der kan søges om dispensation fra låneramme for 2008 i januar 2008 i tilfælde af, at der er evt. rest til rådighed. Det oplyses dog, at der ikke er stor sandsynlighed for, at der kan gives lånerammeadgang. Fagenheden har derfor drøftet med Idrætsforeningen om at undersøge, om der kan optages kreditforeningslån uden kommunegaranti. Det bliver dog dyrere for Idrætsforeningen, idet lån i Kommunekredit er billigere end almindeligt realkreditselskab. Ad 3. Klokkerholm Idrætsforening har opgjort deres merudgift til det nye klubhus til kr. Tilskuddet i henhold til Folkeoplysningsloven udgør 75% med fradrag for medlemmer over 25 år i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri. Det vil betyde en øget udgift for Brønderslev Kommune på ca kr. årligt, som der ikke er dækning for i budgettet. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 5, pkt. 4 træf-

14 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 152 fe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Fagenheden vurderer, at der er tale om væsentlige merudgift under henvisning til, at der vil ske en godt og vel fordobling af det kommunale tilskud. Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen. Bilag: Ansøgning om leje-køb af jord Ansøgning om kommunegaranti for lån Ansøgning om driftstilskud med lokaleudgifter Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse. 09/105 Orientering J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Orientering.doc 1- Dansk Cyklist Forbund arrangerer Store Cykeldag 8. juni Det er 4. år i træk. Alle kommuner opfordres til at gå med. Der skal lægges en rute og udnævnes en turguide. Formålet er sundhed og oplevelser for hele familien og alle borgere. I 2007 cyklede Fagenheden for Fritid og Kultur synes, at ideen er god og er indstillet på at arbejde videre med sundhedsområdet, hvis dette område tilslutter sig ideen. 2. Musikskolen har meldt tilbage, at de ikke ønsker at overtage Billedskolen på nuværende tidspunkt. 3. Orientering om møde vedr. Jerslev Multihus. Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2012 Lokale: Dronninglund Kunstcenter Tidspunkt: Kl. 15:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/112

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00-15.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 22. januar 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-16,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Forslag

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl.

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Astrid Refshauge,

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Rekvisitpuljen arbejdsdokument

Rekvisitpuljen arbejdsdokument SOLRØD KOMMUNE FRITID OG KULTUR Rekvisitpuljen arbejdsdokument Nuværende retningslinjer Kommentarer Forslag til nye retningslinjer 1. Formålet med rekvisitpuljen er at tilgodese idrætsudøvernes ønsker

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 16. august 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-22,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/247 Spørgetid for medlemmer

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. december 2007 Lokale: Restaurant Hedelund Tidspunkt: kl. 17.30 - kl. 18.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/118

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:15 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere