Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97 Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum /98 Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån /99 Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev /100 Brønderslev Kommunes Kunstfond /101 Tværfaglig Sundhedspolitik /102 Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for /103 Tilskud til Dronninglund Golfklub /104 Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening /105 Orientering

3 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 141 Åbne sager: 01/97 Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tilskud til Hjallerup Tekniske Museum.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger tilskud på kr. til Hjallerup Tekniske Museum til igangsætning af virksomheden, herunder etablering af særudstilling i Sagsfremstilling: Hjallerup Tekniske Museum søger om tilskud på kr. til aktiviteter. Ansøger oplyser, at der er tale om en forening, som blev stiftet i 2004 og igangsatte sine aktiviteter i Medlemstallet er nu ca Foreningens formål er at restaurere og bevare gamle mekaniske ting. Foreningen udstiller en samling biler, traktorer, forskellige motorer, radioer og meget mere i Hjallerups gamle ridehal. Arealet er 1800 m2. Ca. 1/3 af genstandene er foreningens ejendom, mens resten er udlånt eller uddeponeret. Hallen ejes af Hjallerup Samvirke. Foreningen betaler ikke husleje og modtog i forbindelse med overtagelse af brugen af hallen et tilskud på kr. til istandsættelsen. Hjallerup Samvirke er søgt på ny om tilskud på kr. til den fortsatte istandsættelse. Afgørelse på denne ansøgning kan forventes at foreligge inden 20. december. Al arbejdskraft såvel til istandsættelse af hallen som til den daglige drift er frivillig og ulønnet. I 2008 forventer ansøger ca besøgende. Foruden den faste samling og dens udstilling vil foreningen arrangere en årlig særudstilling under skiftende tema. Tema for 2008 bliver damp. Foreningen har netop som gave fra Aalborg Universitet modtaget en gammel dampmaskine, der tidligere har stået på Aalborg Værft. Herudover låner man bl.a. en dampbil fra en privat samler på Sjælland og en rekonstruktion af en dampbil fra Ansøger har endnu ikke noget samarbejde med museer eller andre samlinger. Det ansøgte beløb skal anvendes til etablering af særudstilling. Der henvises i øvrigt til ansøgers hjemmeside Fagenheden oplyser, at tilskuddet kan finansieres over kulturpuljen.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 142 Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Udvalget godkender, at der i forbindelse med opstart bevilges kr. til denne ene særudstilling. 02/98 Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Anskaffelse af yderligere musikanlæg til udlån.doc FK Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at kommunen anskaffer yderligere et musikanlæg til udlån. Sagsfremstilling: Musikforeningen Foxtrot administrerer udlån af et kommunalt musikanlæg (PA anlæg) og sørger for vedligeholdelse af det. I sin tid var det Kulturelt Samråd i Brønderslev, som anskaffede og administrerede det. Denne ordning er nu overtaget af Musikforeningen. Anlægget består af en mixer, en forstærker og to højttalere samt et antal mikrofoner. Det gør det muligt at koble instrumenter og sanganlæg på. Kendskabet til anlægget er blevet udbredt til hele kommunen, og efter sammenlægningen er efterspørgslen stort set fordoblet. For at imødekomme behovet foreslår Musikforeningen Foxtrot derfor, at der anskaffes endnu et anlæg. Prisen på et anlæg er kr. ex. moms. Der er udarbejdet regler for udlån af anlægget. Anlægget kan kun udlånes til arrangementer i foreningsregi eller med offentlig adgang og ikke til kommercielle formål. Kun borgere eller foreninger i kommunen kan låne. Der betales 200 kr. pr. gang til dækning af omkostninger ved udlån. Kommunen har ejendomsretten til anlægget. Brønderslev Musikskole støtter forslaget. Fagenheden anbefaler, at forslaget imødekommes, idet den aktive musikudøvelse understøttes ved muligheden for at låne professionelt udstyr. Anlægget vil kunne finan-

5 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 143 sieres over kulturpuljen i Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Henvendelse af 1. december 2007 fra Musikforeningen Foxtrot Regler for udlån af Brønderslev Kommunes lydanlæg og trailer Udvalget godkender fagenhedens forslag. 03/99 Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev J.nr.: P24/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslag til vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev. Sagsfremstilling: Kultursamvirke Brønderslev, som er nedsat af Fritids- og Kulturudvalget, har påbegyndt sit arbejde. Udvalget har konstitueret sig med formand og næstformand og har ladet udarbejde forslag til vedtægter for samvirket. Udkastet er udarbejdet i respekt af det af Fritids- og Kulturudvalget godkendte arbejdsgrundlag fra 9. august Bilag: Arbejdsgrundlag for Kultursamvirke Brønderslev Udkast til vedtægter for Kultursamvirke Brønderslev eftersendes Udvalget godkender vedtægterne gældende for indeværende byrådsperiode. Udvalget ønsker at blive orienteret om evt. udpegning af nye medlemmer.

6 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side /100 Brønderslev Kommunes Kunstfond J.nr.: P24/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Brønderslev Kommunes Kunstfond.doc FK/ØK/BY Genoptagelse af sag nr. 03/83 fra Fritids- og Kulturudvalgets møde den 29. november 2007, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond. Sagsfremstilling: Fritids- og Kulturudvalget vedtog i møde den 29. november 2007 at udsætte sagen til næste møde. Underudvalget for Fritid og Kultur vedtog på sit møde 21. december 2006, at udvalget på et kommende møde ønsker at drøfte forslag til vedtægter for en kunstfond. Fagenheden har udarbejdet forslag til vedtægter for en kommunal kunstfond. Forslaget er baseret på, at der er interesse for at videreføre den hidtidige kunstfond i Dronninglund Kommune, og at der i forbindelse med den nye kommunedannelse, kommunens branding og en aktiv kulturpolitik er interesse for at løfte kommunens kunstneriske profil. Udkastet er forskelligt fra den hidtidige vedtægt for Dronninglund Kommunes Kunstfond på følgende områder: - Flere kilder til midler til fonden - Mulighed for en vis udvidelse af fondens virksomhed - Inddragelse af eksterne, sagkyndige medlemmer i fondens ledelse. Bilag: 4.udkast til vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side /101 Tværfaglig Sundhedspolitik J.nr.: P T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tværfaglig Sundhedspolitik.doc UP/TM/SO/BE/BU/FK Byrådet forventes i møde den 13. december 2007 at godkende skitse til sundhedspolitik samt proces- og tidsplan for sundhedspolitikken. Det videre arbejde er under forudsætning af Byrådets godkendelse den 13. december Ellers bortfalder punktet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvilke indsatsområder udvalget ønsker at medvirke ved. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at fagenheden deltager i følgende indsatsområder: Fællesskab: Deltagelse i foreningsliv Livsstil mad og måltider: Kostpolitikken Motion: Bevægelsespolitik Mette Krogh kommer til mødet kl Sagsfremstilling: Projektleder Mette Krogh og leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel har udarbejdet forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med at udforme en sundhedspolitik. Samtidig er der udarbejdet en skitse til den foreløbige sundhedspolitik. Skitsen peger på hvilket indhold, der overordnet skal være i sundhedspolitikken, skitseret ved indsatsområder og temaer. Disse udfyldes først, når fagudvalgene og arbejdsgrupperne har defineret indholdet. Forslaget er udformet på baggrund af resultaterne i HEPRO-undersøgelsen og med hensyntagen til, at Sammenlægningsudvalget har ønsket en bred inddragelse i udformning af en sundhedspolitik. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe for hvert enkelt indsatsområde. Arbejdsgrupperne er alle hurtigarbejdende og skal i løbet af 5 uger have formuleret korte indspark til sundhedspolitik og deraf følgende handlingsplaner. Efterfølgende sammenskrives teksterne af projektleder. Når det endelige forslag er færdigt, forelægges det dels ved temamøde for Byrådet, dels behandles forslaget i alle politiske udvalg. Ud over de nedsatte arbejdsgrupper vil også borgerne og øvrige eksterne interessenter blive inddraget ved borgermøder henholdsvis 14. og 15. januar.

8 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 146 Bilag: Forslag til politik SU Procesbeskrivelse - sundhedspolitik Tids- og handleplan - sundhedspolitik Udvalget godkender fagenhedens forslag. Udvalget repræsenteres i arbejdsgruppen af Runa Christensen. 06/102 Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for 2008 J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Fordeling af tilskudsramme til voksenundervising for 2008.doc FK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender følgende fordeling af tilskudsrammen for 2008 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven: A. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister: Foreningens navn Regnskab 2006 Ansøgning/forslag 2008 AOF Brønderslev AOF Dronninglund Brønderslev Musikskole BORN Dronninglund Sangkor Grønningens Højskole Hjallerup Sangkor Klokkerholm Fritidsskole LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds I alt Tilskud pr. time 5 kr. 2 kr. Det bemærkes, at ovennævnte regnskabstal er fra 2006, hvilket vil sige i den gamle

9 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 147 Dronninglund Kommune, hvor man i 2006 kunne få et tilskud på 5 kr. pr. time. I Brønderslev Kommune var der ikke i 2006 afsat midler til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog Fritidsog Kulturudvalget, at der skulle afsættes 2 kr. pr. time til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister. På nuværende tidspunkt kender vi ikke det udbetalte beløb for Det faktiske beløb kendes først til januar måned Der var afsat kr. i forbindelse med fordelingen. Det indstilles, at Brønderslev Kommune fortsætter med en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev kommune. B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler: Foreningens navn Regnskab 2006 Ansøgning/forslag 2008 AOF Brønderslev AOF Dronninglund BORN Hjallerup Sangkor LOF Nord Musisk Oplysningsforbund Vendsyssel Husflidskreds Østvendsyssel Højskolekreds I alt I Brønderslev Kommune har der i 2007 været afsat penge til betaling af private lokaler i de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet anvise egnede lokaler. Der er på budgettet for 2008 afsat kr. til formålet. Der er søgt om tilskud til leje af lokaler med et beløb på kr. Der er herefter et restbeløb på kr., der kan overføres til tilskud til undervisning. Der forudsættes en tilskudsberettigede lokalesats på 108,35 kr./time. i C. Tilskud til fritidsundervisning m.m. for voksne: Fritidsundervisning m.m, jfr. budget 2008 kr Tilskud til nedsættelse deltagerbetaling for Punkt A pensionister + Yderligere beløb til tilsagn Punkt B I alt tilskudsramme 2008 til undervisning kr

10 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 148 Fagenheden indstiller, at tilsagn for 2008 fordeles efter forslag 1. Tilsagnet er beregnet i forhold til aftenskolernes faktiske lønudgifter i Bilag: Oversigt over forslag til fordeling af tilskudssagn Oversigt ovr tilskudstilsagnene med udgangspunkt i ovenstående forslag Udsat. 07/103 Tilskud til Dronninglund Golfklub J.nr.: Ø40/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tilskud til Dronninglund Golfklub.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at 1. Fritids- og Kulturudvalget godkender Dronninglund Golfklub som forening i henhold til Folkeoplysningsloven 2. Byrådet godkender At ansøgning om bevilling af banepasningstilskud til Dronninglund Golfklub tages op til forhandling i forbindelse med budget 2009 At Dronninglund Golfklub med virkning fra 1. januar 2008 eller når klubhuset i løbet af 2008 er færdigt ydes tilskud til driftsudgifterne vedrørende klubhuset i henhold til Folkeoplysingsloven Sagsfremstilling: Dronninglund Golfklub har indsendt ansøgning om et årligt tilskud til klubben til banepasning med henvisning til, at de er bekendt med, at Brønderslev Golfklub får et tilskud i størrelsesorden ca kr. årligt til banepasning.

11 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 149 Herudover har Droninglund Golfklub søgt om tilskud til klubhusudgifter efter gældende regler. Det oplyses, at hele klubbens baneanlæg er klar til brug fra foråret Klubhuset forventes taget i brug til sommeren Fagenheden oplyser: Banepasning: Det er aftalt med Brønderslev Golfklub, at der ydes tilskud til banepasning. Tilskuddet udgør i kr. (senest udbetalte). Det er tale om et fast aftalt tilskud, der fremskrives hvert år med den kommunale fremskrivningsprocent. Det oplyses, at øvrige foreninger får passet deres udendørs anlæg af Kommunegartneren, dog undtagen Brønderslev Tennisklub, der ligeledes får tilskud til pasning af egne grusbaner. Pasning af en golfbane kræver specielle forudsætninger, hvorfor det oprindeligt blev aftalt med Brønderslev Golfklub, at der i stedet for pasning af anlægget af kommunegartneren, ydes tilskud til, at klubben selv ansætter green-keeper. Økonomi: Der er ikke inden for budgettets rammer mulighed for at finansiere tilskud til Dronninglund Golfklub med kr. (06-pris) (= samme tilskud som til Brønderslev Golfklub). I 2008 formentlig 9 måneder (1/4 til 31/12) svarende til kr. Driftstilskud til klubhus: I henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 1 yder Kommunalbestyrelsen tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan dog uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Byrådet i Brønderslev Kommune har besluttet at yde tilskud med 75% af de tilskudsberettigede udgifter. For medlemmer over 25 år sker reduktion i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri. Det anbefales, at Dronninglund Golfklub allerede fra sommeren 2008 får tilskud til driftsudgifter vedrørende klubhuset, idet det skønnes, at der inden for budgettets rammer vil være dækning for udgifterne. Dronninglund Golfklub har indsendt budget for 2008 for driftsudgifter vedrørende klubhuset.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 150 Driftsudgifterne er budgetteret til kr. Der er 416 medlemmer, hvoraf 44 medlemmer er under 25 år. Det vil betyde et kommunalt driftstilskud for hele 2008 på kr. (½ år = kr.) Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen forudsat at driftstilskuddet afholdes indenfor eget område. Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse. 08/104 Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening J.nr.: Ø60/ T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Klubhus - Klokkerholm Idrætsforening.doc FK/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, At Fritids- og Kulturudvalget oversender ansøgning fra Klokkerholm Idrætsforening om leje/køb af areal til brug ved byggeri af nyt klubhus med anbefaling til Økonomiudvalget. At Fritids- og Kulturudvalget meddeler Klokkerholm Idrætsforening, at der ikke kan gives kommunegaranti for lån, idet Brønderslev Kommune ikke har lånerammeadgang i 2008 At ansøgning om øget driftstilskud til nyt klubhus tages op til forhandling i forbindelse med budget 2009 under henvisning til, at der er tale om væsentlig merudgift for Brønderslev Kommune Sagsfremstilling: Klokkerholm Idrætsforening har fremsendt følgende 3 ansøgninger til Brønderslev Kommune: 1. Leje af jord til byggeri af nyt klubhus til Klokkerholm Idrætsforening, alternativt køb af jordarealet 2. Kommunegaranti for realkreditlån på kr. med 1. prioritet i klubhuset 3. Forøget driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven vedr. nyt klubhus

13 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 151 Ad 1: Fagenheden anbefaler, at ansøgning om leje/køb af areal oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget, således at det er op til Økonomiudvalget at afgøre, om der skal være tale om leje eller salg. Ad 2. Der er tale om byggeri af nyt klubhus. De samlede udgifter er opgjort til 5 mio. kr., der forudsættes finansieret således: Eget arbejde, værdi heraf kr. Kontanter i form af sponsormidler, salg af gammel parcel kr. Borgerlån/sponsorlån kr. Realkreditlån kr. Der ansøges om kommunegaranti for lån på kr. Der søges garanti for yderligere kr. end forudsat i finansieringsopgørelsen under henvisning til, at der ønskes dækning af evt. budgetoverskridelse eller manglende øvrig finansiering. Fagenheden bemærker: Ansøgningen har ikke været fremsendt til Idrætssamvirket til udtalelse, idet der i 2008 ikke er kommunal låneramme til rådighed. Der kan således ikke gives kommunegaranti for lån på kr. i Fagenheden har haft kontakt til Klokkerholm Idrætsforening og oplyst herom, og Idrætsforeningen forespørger derfor om mulighed for tilsagn af kommunegaranti for Foreningen er oplyst om, at det ikke er muligt p.t. at oplyse herom. Center for Økonomi har oplyst, at Indenrigsministeriet har meddelt, at der kan søges om dispensation fra låneramme for 2008 i januar 2008 i tilfælde af, at der er evt. rest til rådighed. Det oplyses dog, at der ikke er stor sandsynlighed for, at der kan gives lånerammeadgang. Fagenheden har derfor drøftet med Idrætsforeningen om at undersøge, om der kan optages kreditforeningslån uden kommunegaranti. Det bliver dog dyrere for Idrætsforeningen, idet lån i Kommunekredit er billigere end almindeligt realkreditselskab. Ad 3. Klokkerholm Idrætsforening har opgjort deres merudgift til det nye klubhus til kr. Tilskuddet i henhold til Folkeoplysningsloven udgør 75% med fradrag for medlemmer over 25 år i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri. Det vil betyde en øget udgift for Brønderslev Kommune på ca kr. årligt, som der ikke er dækning for i budgettet. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Folkeoplysningslovens 25, stk. 5, pkt. 4 træf-

14 Fritids- og Kulturudvalget, 20. december 2007 Side 152 fe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Fagenheden vurderer, at der er tale om væsentlige merudgift under henvisning til, at der vil ske en godt og vel fordobling af det kommunale tilskud. Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen. Bilag: Ansøgning om leje-køb af jord Ansøgning om kommunegaranti for lån Ansøgning om driftstilskud med lokaleudgifter Udvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse. 09/105 Orientering J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Orientering.doc 1- Dansk Cyklist Forbund arrangerer Store Cykeldag 8. juni Det er 4. år i træk. Alle kommuner opfordres til at gå med. Der skal lægges en rute og udnævnes en turguide. Formålet er sundhed og oplevelser for hele familien og alle borgere. I 2007 cyklede Fagenheden for Fritid og Kultur synes, at ideen er god og er indstillet på at arbejde videre med sundhedsområdet, hvis dette område tilslutter sig ideen. 2. Musikskolen har meldt tilbage, at de ikke ønsker at overtage Billedskolen på nuværende tidspunkt. 3. Orientering om møde vedr. Jerslev Multihus. Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere