Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/165 Tilskud til Bålhøj Festivalen /166 Tilskud til teaterungdomsprojekt "En heldig kartoffel" /167 Dronninglund Kunstcenter ansøger om driftstilskud i /168 Træningshal ved Brønderslev-Hallen /169 Brønderslev Gymnastik Forenings træningsfaciliteter /170 Tilskud til "Agdrup-Hallen" /171 Samarbejde med Hjallerup Samvirke om enkelte projekter /172 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Fritids- og Kulturudvalget /173 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Fritids- og Kulturudvalgets område /174 Orientering

3 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 234 Åbne sager: 01/165 Tilskud til Bålhøj Festivalen J.nr.: Ø52 08/1962 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Tilskud til Bålhøj Festivalen.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Øster Brønderslev Borgerforening har indsendt ansøgning om tilskud på kr. til dækning af visse udgifter ved Bålhøj Festival, som afholdes lørdag 16. august. Beløbet skal dække udgift til plakater, herunder udgift til reklamekonsulent, samt til mad og drikke for i alt 100 frivillige hjælpere og gratis musikere. Bålhøj Festival afholdes i tidsrummet kl til kl Der er underholdning ved i alt 10 musikgrupper i telt og på scene og forskellige aktiviteter på festivalpladsen. Der er bl.a. aktiviteter for børn med ansigtsmaling, klovnen MIGU og aktører fra BAS. Arrangørerne er Ø. Brønderslev Borgerforening og Ø. Brønderslev Musikforening. De håber at kunne indlede en tradition for en årligt tilbagevendende begivenhed på Bålhøj. Opbygning af musikscenen finansieres af en bevilling på kr. fra LAG- Brønderslev. Beløbet vil i givet fald skulle dækkes af Kulturpuljen. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Ansøgning af 10. juli 2008 fra Ø. Brønderslev Borgerforening Retningslinier for tilskud efter Kulturpuljen Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen Udvalget bevilger kr. af Kulturpuljen under forudsætning af, at der fremsendes endeligt regnskab til udvalgets orientering.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /166 Tilskud til teaterungdomsprojekt "En heldig kartoffel" J.nr.: Ø52 08/1963 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Tilskud til teaterungdomsprojekt.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Åsen Teater søger om tilskud fra Brønderslev Kommune på kr. til gennemførelse af teaterungdomsprojektet En heldig kartoffel i efteråret 2008 og begyndelsen af Projektets tema er Fødevarerne, specielt grønsagerne, som sættes på dramatik. Der bygges en række historier og fabler op omkring gamle tekster, herunder sangtekster om grønsager, og der skrives nyt. Kartoflen kommer i centrum som vildmosens knold. Forestillingen sættes op sammen med en gruppe på unge i alderen år. Der arbejdes i internat på Åsen i efterårsferien og opføres mindst 5 forestillinger på forskellige lokaliteter, gerne steder som har med grøntsager at gøre f.eks. ved restauranter og ved forretninger og på torve og markeder og gerne over hele Nordjylland. I november-januar 2009 laves der opsamling for at finde nye unge interesserede. Projektet har et budget på i alt kr. Største udgiftspost er udgifterne til honorarer til de professionelle medvirkende (research, dramatik og drejebog, tovholder, instruktør, komponist, scenograf og scenemester) på kr. Internatsudgifterne for 20 unge i en uge budgetteres til kr. Øvrige udgifter vedrører kostumer og rekvisitter, formidling og administration samt transport. Der er bevilget kr. i tilskud fra Fødevareministeriets kulturpulje. Som en forudsætning for bevillingen er indlagt, at der bevilges mindst kr. lokalt/regionalt. Der er givet afslag på ansøgning til Kulturaftale Nordjylland. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår ansøgningen godkendt, idet Åsen tidligere har dokumenteret, at teatret kan nå ud til det ellers vanskelige ungdomssegment og producere seværdige forestillinger. Disse har desuden formået at tage udgangspunkt i lokaliteten og virke som PR for kommunen. Tilskud på kr. vil delvist kunne finansieres af de overførte tidligere amtsmidler (2 år à kr. ) og delvist af Kulturpuljen ( kr.) Teatret Åsen får efter praksis et tilskud hvert år forudsat en kvalificeret projektansøgning. I 2007 modtog Åsen således kr. til projekt Lys over land samt kr. til Håbets Pris. I 2008 har Åsen kun denne ansøgning. Fagenheden peger på, at det kan opstilles som et vilkår, at der spilles mindst 5 forestillinger i Brønderslev Kommune, så forestillinger i andre kommuner betales af disse. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

5 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 236 Bilag: Ansøgning fra Åsen Teater Projektbeskrivelse En heldig kartoffel Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen Fagenhedens forslag godkendt.

6 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /167 Dronninglund Kunstcenter ansøger om driftstilskud i 2008 J.nr.: S55 08/949 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Regnskab for Fonden for Dronninglund Kunstcenter.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Fonden for Dronninglund Kunstcenter ansøger om tilskud på kr. i 2008, idet der samtidig indsendes aktivitetsplan. Fonden takker desuden for tilskud i 2006 og 2007 på i alt kr. og indsender regnskab for Fonden planlægger 5 udstillinger i Den aktuelle udstilling er sæsonens tredje. I 2007 var der 6 udstillinger, men fonden har valgt at begrænse antallet, da især sæsonens første udstillinger kan bære en længere udstillingsperiode, og da arbejdsbyrden på de frivillige hermed lettes lidt. Besøgstallet er ikke påvirket af dette. Åbningstiderne er fortsat tirsdag-fredag kl og lørdag-søndag kl Fonden understreger den store betydning i form af blåstempling fra de lokale myndigheder, som Brønderslev Kommunes tilskud har, foruden den væsentlige forudsætning for et sundt resultat under en stram driftsøkonomi. Der budgetteres med indtægter på i alt kr. ( kr.), hvoraf kr. ( kr.) er entreindtægter fra ca gæster. Provision ved salg udgør 30 % af salgsprisen og budgetteres til kr. ( kr.). Driften af cafeen budgetteres til kr. ( kr.) og galleributikken til kr. ( kr.). Øvrige indtægter er tilskud på i alt kr. ( kr.) er tilskud og sponsorater. Der budgetteres med udgifter på i alt kr. ( kr.), så driftsresultatet altså forventes at blive 0 ( kr.) Udgiften til aktiviteter budgetteres til kr. ( kr.), honorar og gager til kr. ( kr.), administration kr. ( kr.) samt ejendommens drift m.v kr.( kr.). Der er øvrige udgifter på kr.( kr.). Tal i parentes er tilsvarende tal i følge budget Årsregnskab 2007 har indtægter på i alt kr., hvoraf kr. er entréindtægter. Provision ved salg udgør kr.. Fortjeneste ved cafédrift udgør kr. og i galleributikken kr. Øvrige indtægter er tilskud og sponsorater. Resultat af driften er positivt med kr. Heri indgår hensættelse af kr. til igangsat reparation af udhæng. Bestyrelsen understreger betydningen af det store frivillige arbejde. Der har i 2007 været ansat en deltids kontormedhjælp. For 2008 er der påny kun ansat en kunstnerisk leder og en deltid pedel.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 238 Overskuddet tillægges egenkapitalen, som herefter er på kr. mod oprindeligt kr. i grundkapital. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at driften af Fonden for Dronninglund Kunstcenter nu er i balance. Der er som tilskud til driften givet tilsagn om kr. i overensstemmelse med Fritids- og Kulturudvalgets vedtagelse og under forudsætning af regnskabsaflæggelse for hvert år. Det foreslås derfor, at regnskab og aktivitetsplan godkendes. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Skrivelse af juni 2008 fra Dronninglund Kunstcenter Aktivitetsplan 2008, dateret 15. maj 2008 Årsrapport 2007 for Dronninglund Kunstcenter Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen Regnskab 2007 og aktivitetsplan for 2008 taget til efterretning. Ansøgning om driftstilskud på kr. godkendt for 2008.

8 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /168 Træningshal ved Brønderslev-Hallen J.nr.: Ø60 08/1964 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Træningshal ved Brønderslev-Hallen.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen fremsender oplæg til Byrådet omkring de fremtidige driftsudgifter i forbindelse med bygning af nye træningsfaciliteter i forbindelse med Brønderslev-Hallen. Brønderslev-Hallen anmoder i sit oplæg om stillingtagen til følgende spørgsmål: 1. Er der inden for den kommunale låneramme i plads til at kunne give kommunal lånegaranti, der er en betingelse for at kunne optage lån i kommunekredit eller i et realkreditinstitut 2. Kan gymnastikforeningens samlede aktiviteter flyttes til det nye træningsanlæg ved Brønderslev-Hallen 3. Hvordan vil Byrådet bruge de fremtidige faciliteter, der hører under Brønderslev-Hallerne i sit arbejde for generelt at bedre borgernes sundhedstilstand. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i forhold til tidligere ansøgning, som dannede baggrund for Byrådets beslutning om at afsætte 5 mio. kr. på investeringsoversigt for 2008, er sket en udvidelse af projektet, idet bl.a. Brønderslev Gymnastikforening ønsker at benytte lejligheden til at opgradere foreningens faciliteter. Der er medsendt følgende økonomioplysninger (incl. moms): Investering: Etablering af hallen med diverse yderligere lokaliteter kr. Finansiering: Tilskud fra Brønderslev Kommune kr. Lån/kommunegaranti for lån Brønderslev Kommune kr. Borgerlån kr. Donation/fonde kr. I alt kr. Drift: Udgifter: Forbrugsafgifter kr. Rengøring kr. Forsikring kr. Vedligeholdelse kr.

9 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 240 I alt kr. Renter 6% kr. I alt kr. Indtægter: Brønderslev Kommune - Eksisterende foreninger kr. Brønderslev Kommune Gymnastikforeningens nuværende timer på NIH kr. Brønderslev Kommune - Genoptræningsfaciliteter Sund By kr. I alt Brønderslev Kommune kr. Heruodver: Fitness- og spinningslokaler x) kr. Øgede indtægter ved udlejning kr. I alt indtægter kr. Underskud kr. x) Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Bestyrelsesrepræsentanter ved et møde har givet udtryk for, at der tillige er en forventning om, at Brønderslev Kommune betaler kr. for fitness- og spinningslokaler i forhold til, at det ønskes, at der bliver tale om foreningsbaseret aktiviteter. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: I forudsætningerne for tilskud fra Brønderslev Kommune til driften er der tale om en udvidelse af nuværende budget på kr. Det skal tillige bemærkes, at forudsætningen for anvendelse af kr. vedr. Gymnastikforeningens nuværende timer på NIH er, at der ikke anvises timer på NIH til andre foreninger i stedet for. Det bemærkes tillige, at det betyder mistede indtægter for- NIH. Der henvises endvidere til Folkeoplysningslovens følgende bestemmelser: I henhold til Folkeoplysningsloven 25, stk. 5 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 2. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgif-

10 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 241 ter for kommunalbestyrelsen eller 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen Center for Økonomi bemærker vedrørende kommunegaranti for lån: - at der ikke er ledig låneramme til kommunegaranti for lån i at der i kommunens ansøgningen til Velfærdsministeriet om låneramme ikke indgår ansøgning om låneramme til Brønderslev-Hallen. Bilag: Skrivelse af 2. juli 2008 fra Brønderslev-Hallerne (kortbilag er ikke udsendt, men findes på sagen) Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen Udvalget er positiv overfor udvidelse af træningsfaciliteterne ved Brønderslev-Hallen. Faciliteter, som Byrådet har bevilget 5 mill. kr. til. Udvalget har imidlertid ikke mulighed for at finde de ansøgte midler til anlæg og øget drift inden for udvalgets nuværende budgetramme. Udvalget oversender derfor ansøgningen til behandling i Byrådet i forbindelse med budget 2009.

11 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /169 Brønderslev Gymnastik Forenings træningsfaciliteter J.nr.: G01 08/1965 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Brønderslev Gymnastik Forenings træningsfaciliteter.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Brønderslev Gymnastik Forening ansøger om godkendelse af, at foreningens aktiviteter på henholdsvis Nordjyllands Idrætshøjskole og Brønderslev Gymnasium i forbindelse med udbygning af Brønderslev-Hallen flyttes til de nye faciliteter, der påtænkes etableret i Brønderslev Hallen. Endvidere anmodes om tilkendegivelse af, om etablering af foreningsbaseret fitness kan godkendes efter folkeoplysningsloven, således at der kan oppebæres tilskud til lokaleleje m.v. Foreningsbaseret fitness vil blive gennemført både som holdaktivitet og som individuel aktivitet. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Vedr. anvendelse af NIH og Gymnasiet: Brønderslev Kommune køber timer til Brønderslev Gymnastikforening for ca kr. på NIH. For så vidt angår timer på Gymnasiet er der tale om 3½ ugt. timer i sal 1 og 5 ugt. timer i sal 2 for sæsonen 2008/09. Brønderslev Kommune betaler et i alt beløb for leje af timer på Gymnasiet. I 2007 har beløbet udgjort kr. Det anslås, at udgifterne vedr. BGF udgør ca kr. af beløbet. En forudsætning for, at midlerne kan anvendes til køb af timer til Gymnastikforeningen i Brønderslev-Hallen er, at de derved ledigblevne timer på NIH og Gymnasiet anvises til andre foreninger, idet der ellers vil blive tale om en merudgift for Brønderslev Kommune. Vedr. foreningsbaseret fitness: I henhold til Folkeoplysningslovens 4 er en folkeoplysende forening en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemsskab og have mindst 5 betalende medlemmer, som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, være hjemmehørende i tilskudskommunen og have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at der som sådan ikke er noget til hinder for, at aktiviteten etableres i foreningen Brønderslev Gymnastik Forening og dermed opnår tilskud til lokaleleje m.v.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 243 Der opnås kun tilskud til medlemmer under 25 år. Fagenheden bemærker, at man er betænkelig ved at give tilskud til individuel aktivitet, idet det kan have karakter af kommerciel benyttelse af fitness. Lokaletilskud: Noget andet er, om kommunen er forpligtet til at give tilskud. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende frivilligt foreningsarbejde 25, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere henvises til stk. 5, hvorefter kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 5. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 6. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 7. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller 8. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen Der henvises endvidere til sag om træningshal ved Brønderslev-Hallen, hvorefter der er indlagt en forudsætning om kr. i indtægter fra Børnderslev Kommune vedr. Fitness- og spinningslokaler, der refererer til denne ansøgning. Med henvisning til ovenstående er Brønderslev Kommune ikke forpligtet til at give lokaletilskud til Gymnastikforeningens fitness-del. Bilag: Skrivelse af 2. juli 2008 fra Brønderslev Gymnastikforening Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Udvalget har forståelse for, at Brønderslev Gymnastikforening har behov for nye faciliteter, som kan opfylde foreningens behov. Udvalget ønsker dog en afklaring om etableringen af de nye træningsfaciliteter ved Brønderslev-Hallen før udvalget tager endelig stilling til den kønskede flytning, og en evt. etablering af fitnessfaciliteter.

13 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /170 Tilskud til "Agdrup-Hallen" J.nr.: Ø40 08/1966 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Tilskud til Agdrup Hallen - 2.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Brønderslev Idrætsforening ansøger Brønderslev Kommune om økonomisk tilskud og driftstilskud til etablering af Agdrup Hallen. Det anføres, at idrætsforeningen har igangsat et projekt, hvor hovedformålet er at tilføre mere halkapacitet til idrætslige og sunde udfoldelser i Brønderslev samt fastholde børnene og de unge i foreningsmiljøet. Det er oplyst følgende om økonomi: Investeringsbudget: Pris for hallen m.m kr. Finansiering: Brønderslev Kommune kr. Egen finansiering kr. Gaver/sponsorater/fonde m.m kr. I alt kr. Driftsbudget: Udgifter: Forbrugsafgifter kr. Rengøring/tilsyn kr. Vedligeholdelse kr. Forsikring kr. Nyanskaffelser kr. Administration kr. I alt kr. Renter kr. Afskrivning/Afdrag kr. Udgift i alt kr. Indtægter: Brønderslev Kommune tilskud drift kr. Brønderslev Kommune finansiering kr. Cateteria kr. Reklamer kr. Events kr.

14 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 245 Halleje overført fra hovedforening kr. Indskud privat/erhverv kr. Indtægt i alt kr. Overskud kr. Idrætssamvirket meddeler, at et flertal af bestyrelsen indstiller til Brønderslev Kommune, at ansøgningen ikke imødekommes med henvisning til, at den kommende træningshal ved Brønderslev-Hallen er Idrætssamvirkets 1. prioritet og anses for alt taget i betragtning at være den bedste løsning ikke kun for foreningerne, men også for Brønderslev By som helhed. Uanset beslutning i Idrætssamvirkets bestyrelse anerkender man BIs projekt som et godt og spændende projekt, som man håber kan føres ud i livet på et senere tidspunkt. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Der er afsat 5 mio. kr. på investeringsoversigten for budget 2008 til Brønderslev- Hallen og 5 mio. kr. til Dronninglund Hallerne. Herudover er der ikke afsat beløb under Fritids- og Kulturudvalgets område. Der er på investeringsoversigten i hvert af overslagsårene 2009 til 2011 afsat kr. som pulje til diverse formål. I henhold til Folkeoplysningsloven 25, stk. 5 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 9. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 10. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 11. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller 12. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Bilag: Skrivelse af 24. juni 2008 fra Idrætssamvirket Brønderslev (kortbilag er ikke udsendt, men findes på sagen) Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen.

15 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 246 Udvalget fastholder, at etablering af nye træningsfaciliteter prioriteres at skal ske ved Brønderslev-Hallen, hvortil Byrådet har bevilget 5 mill. kr. Udvalget kan derfor ikke for nuværende imødekomme ansøgningen.

16 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /171 Samarbejde med Hjallerup Samvirke om enkelte projekter J.nr.: P20 08/1967 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Møde om samarbejde med Hjallerup Samvirke.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Den 16. juni 2008 holdt Brønderslev Kommune og Hjallerup Samråd i fællesskab Åbent-Hus-arrangement i Hjallerup Idrætscenter. Efter dette arrangement har der været uformelle drøftelser mellem Hjallerup Samvirke og Fritid og Kultur om etablering af egentlige fælles projekter på baggrund bl.a. af de ønsker, som de unge i Hjallerup selv fremkom med under den spørgeskema-undersøgelse, som blev gennemført i Ungdomsskolens regi. Formanden fremlægger sit oplæg til næste møde med Hjallerup Samvirke. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Oplægget taget til efterretning. Der er aftalt møde den 21. august 2008.

17 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /172 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Fritids- og Kulturudvalget J.nr.: Ø02 08/175 Sagsfremstilling: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Budget 2009.doc ÅBEN SAG FK I følge principper for udarbejdelse af budget 2009 skal Center for Økonomi i samarbejde med Fag- og Stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, har Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser hvilke ændringer foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for Herefter er der korrigeret for de ændringer der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2008 samt for evt. tillægsbevillinger givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de omplaceringer der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer. Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2008 og dette budgetgrundlag pris-og lønreguleres herefter til 2009 niveau. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og de er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2009 fordelt på drift og anlæg, som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at fremsende yderligere ønsker. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 21. august, inden budgetforslaget sendes til første behandling. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2009,

18 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 249 samt drøfter evt. ønsker til budget 2009 Bilag: Oplæg til basisbudget Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Udvalget ønsker følgende emner drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2009: Drift: Reduktion på museumsområdet med kr. Ansættelse af fritidsguide kr. Driftstilskud til Klokkerholm Idrætsforening vedrørende klubhus kr. Banepasningstilskud til Dronninglund Golfklub (Brønderslev Golfklub har i 2007 fået kr.) Projekt Skoven er din kr. Anlæg: Klokkerholm Idrætsforening vedrørende nyt klubhus kommunegaranti på kr. Klubtilbud klasse i Dronninglund og Hjallerup

19 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /173 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Fritids- og Kulturudvalgets område J.nr.: Ø09 08/53 Sagsfremstilling: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Fritids- og Kulturudvalgets åd d ÅBEN SAG FK Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2008 for Fritids- og Kulturudvalgets område. Budgetopfølgning 2 danner endvidere udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2009 på de forskellige politikområder. For at give det enkelte fagudvalg en bedre indsigt i de øvrige korrektioner i budget 2009, fremsendes budgetopfølgning 2 derfor i første omgang til de enkelte fagudvalg til orientering og det skal understreges, at det udelukkende at budgetopfølgningen for det enkelte udvalgs område som fremsendes. Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning for Brønderslev Kommune på mødet den 21. august, hvorefter der evt. kan forventes anmodning om oprettende tiltag fra økonomiudvalgets side. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 til orientering. Bilag: Budgetopfølgningsrapport Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Til efterretning.

20 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /174 Orientering J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Fortegnelse over Kultursamvirket i Brønderslev Kommune. Bilag: Fortegnelse over Kultursamvirket i Brønderslev Kommune Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. august 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 19. august 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/112

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:15 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 19. juni 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 14.00-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Praksis for behandling

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-14:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Administrationen Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 4. september 2008 Mødelokale 272 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1.

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Dagsorden Kulturudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: 14.30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Musikpuljen 2014 2 KU Ansøgninger til mellembypuljen

Læs mere