Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedebostien finansiering og jorderhvervelse"

Transkript

1 Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering af Hedebostien. Tilsagnet er blandt andet betinget af, at Greve, Solrød og Roskilde kommuner bidrager med en medfinansiering af projektet på i alt 3 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at Hedebostien realiseres med en ligelig fordeling af den kommunale medfinansiering. Beslutningskompetence Byrådet Sagsfremstilling Historik Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. marts 2008, punkt 73, at forvaltningen blev bemyndiget til at fortsætte samarbejdet med Solrød og Greve kommuner om realisering af en regional rekreativ cykelsti fra Roskilde Fjord til Køge Bugt nu kaldet Hedebostien. Stien er en gennemførelse af en del af den 4. Grønne Ring, der fremgår af landsplandirektivet Fingerplan 2007, og den er indarbejdet i kommuneplanerne for de tre kommuner. Teknik- og Miljøudvalget besluttede endvidere, at sagen skulle forelægges udvalget, når mulighederne for at erhverve arealer og den samlede økonomi var afklaret. Teknik- og Miljøudvalget er efterfølgende blevet orienteret om status for arbejdet på møderne den 11. juni 2009, punkt 121 og den 4. marts 2010, punkt 79. Der blev i slutningen af 2009 udarbejdet et idéprojekt for den 21 km lange sti, som blev finansieret af en bevilling fra Nordea-fonden på kr. I foråret 2010 blev der gennemført indledende samtaler med de private lodsejere, der kan blive berørt af stien, for at afklare, om der kan indgås frivillige aftaler om køb af jord/tinglyst brugsaftale. Forvaltningerne skønnede på den baggrund, at det er realistisk, at stien kan gennemføres ved frivillige aftaler. Arbejdet med at finde finansiering til realisering af projektet blev derfor iværksat. I september 2010 meddelte Arbejdsmarkedets Feriefond tilsagn om tilskud på 3,3 mio. kr. til gennemførelse af projektets formidlingsdel. I forsommeren 2011 anbefalede de tre kommuners borgmestre projektet i et fælles brev, som blev vedlagt en ansøgning til Nordea-fonden, og 1. juli 2011 meddelte Nordea-fonden tilsagn om at støtte projektet med 8 mio. kr. Nordea-fondens tilsagn er givet på en række vilkår, bl.a., at: - stiprojektet realiseres i sin helhed. - de tre kommuner samlet bidrager med en medfinansiering til projektet på 3 mio. kr. - etablering af stien udelukkende sker ved frivillige aftaler. - stien skal vedligeholdes i mindst 20 år. - Borgerne inddrages som beskrevet i idékataloget, og at denne proces demonstrerer opbakning til projektet. - Nordea-fonden inddrages i forbindelse med offentliggørelsen af projektet. Idéprojektet har et samlet budget på 14,3 mio. kr., og med fondsstøtte og egenfinansiering på 3 mio. kr. vil projektet være fuldt finansieret. Fordeling af medfinansiering mellem de tre kommuner Det er overladt til kommunerne at foretage fordelingen af medfinansieringen på de 3 mio. kr. Da der ikke er enkelte af kommunerne, der forfordeles i forhold til udbyttet af

2 den samlede projektinvestering, er det rimeligt at dele den kommunale medfinansiering ligeligt mellem kommunerne, det vil sige med 1 mio. kr. til hver kommune fordelt over de kommende 3-4 år. Når stien er færdig, skal der vedligeholdes indenfor de respektive kommuners egne grænser. Lodsejeraftaler De 2 fonde har i deres tilsagn stillet som vilkår, at stiens placering er baseret på frivillige aftaler, og at disse sikres ved tinglysning. For at leve op til fondenes vilkår skal stien derfor sikres, ved at der enten indgås frivillige aftaler med lodsejerne om køb, eller ved at kommunen indgår tinglyste aftaler om brugsret til arealet mod erstatning. I tilfælde af, at der på strækninger ikke kan opnås en frivillig aftale, flyttes stien, hvor det er muligt. Hvis der opstår den situation, at der på enkelte strategiske strækninger ikke kan indgås en frivillig aftale, og alternative ruteforløb ikke skønnes mulige, vil en ekspropriation være en sidste udvej. Det kan dog kun gennemføres, hvis kommunerne træffer en beslutning om, at de er villige til at ekspropriere. For at ekspropriere efter Vejloven skal byrådet beslutte, at kommunen har agter at ekspropriere til formålet, hvis der ikke kan sikres et sammenhængende stiforløb ved frivillige aftaler. En beslutning om vilje til ekspropriation gør det muligt for jordejerne at blive fritaget for beskatning af erstatningsbeløb for brugsret/købsbeløb for salg af stiareal. Det skyldes, at den frivillige aftale så kan indgås på ekspropriationslignende vilkår. Lodsejerne er herved ikke fristet til at kræve ekspropriation alene med et formål at opnå fritagelse for ejendomsavancebeskatning, hvilket vil gøre det mere attraktivt at indgå en frivillig aftale med kommune. Økonomi Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der forventes ikke anlægsudgifter for Roskilde Kommune i Det foreslås, at Roskilde Kommunes egenfinansiering af projektet fordeles med kr. i 2013 og kr. i 2014, forudsat det besluttes, at der sker en ligelig fordeling af medfinansieringen mellem de tre kommuner. Finansieringen af projektet i 2013 og 2014 indarbejdes under anlægsudgifter i den strategiske anlægsplan. Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. Hedebostien realiseres, 2. den kommunale medfinansiering fordeles ligeligt imellem de tre kommuner, så Roskilde Kommunes andel bliver 1 mio. kr., 3. anlægsudgifter i 2013 og 2014 på kr. hvert år indarbejdes i den strategiske anlægsplan for årene , og 4. det besluttes, at byrådet har til hensigt at ekspropriere et areal for at sikre et sammenhængende forløb af Hedebostien, hvis det på enkelte strækninger ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejerne. Teknik- og Miljøudvalget, , pkt. 315 Anbefales. Fraværende: Peter Madsen (V). Økonomiudvalget, , pkt. 476 Anbefales.

3 Byrådet, , pkt. 315 Godkendt.

4 Frederiksberg, den 15. september Hedebostien på tværs af kommunegrænserne Hedebostien er en stor regional satsning på at skabe en rekreativ sammenhæng fra Roskilde Fjord til Køge Bugt. Stien er realisering af en del af den 4. Grønne Ring, der frem går af landsplandirektivet Fingerplan 2007 for hovedstadsområdet og er indarbejdet i kommuneplanerne for Roskilde, Greve og Solrød kommuner. Et partnerskab mellem kommuner og en række andre aktører har udfoldet ideerne, og der foreligger et idéprojekt for stien inklusiv formildlingsmuligheder og faciliteter/opholdssteder langs stiens ca. 21 km lange forløb. Idéprojektet skitserer et projekt til i alt 14,3 millioner kr. Heraf er der søgt og bevilget fondsmidler på i alt 11,3 millioner kr. Der er dog knyttet en række betingelser til bevillingerne, herunder at kommunerne medfinansierer projektet med de resterende i alt 3 millioner kroner. For at kvalificere kommunernes budgetovervejelser er Landskabsværkstedet blevet bedt om at lave et baggrundsnotat om stiens foreslåede placering, og hvordan den fordeler sig mellem de tre kommuner. Sammenfatning Hedebostien forløber igennem de 3 kommuner, og de rekreative oplevelsesmuligheder lader sig ikke isolere og opdele på specifikke strækninger inden for hver kommune. Hedebostien er et samlede hele, der giver borgere og turister adgang til oplevelser på tværs af kommunegrænserne. Det gælder både selve stien og de anlæg, der allerede ligger i landskabet eller bliver etableret som led i projektet. Men det gælder også det store sammenhængende formidlingskoncept, hvortil der er bevilget i alt 3,3 millioner kr. Her vil både lokale historier og fortællinger på tværs af kommunegrænserne blive formidlet, bl.a. via såkaldte smartphones med udgangspunkt i Landskabsværkstedets koncept Naturmobil. Projektet vil betyde etablering af mest ny sti i Solrød Kommune og dernæst Greve Kommune. For begge kommuner vil stien bidrage med signifikante løft i tilgængeligheden til rekreative områder. I Roskilde vil projektet primært forbedre sikkerheden på eksisterende strækninger og dermed give en tryggere adgang til de rekreative oplevelser, foruden adgang til den nye regionale sammenhæng hele vejen til Køge Bugt. Formidlingsperspektivet med digital formidling vil give rige oplevelsesmuligheder for borgere og de mange, der gæster Roskilde uanset at det ikke nødvendigvis er led i en tur på Hedebostien. 1

5 Den samlede længde af stien er størst i Roskilde. Derefter følger Greve, mens strækningen er kortest i Solrød. Selvom længden af stien og længden af nyetablerede strækninger (og dermed andel af budgettet) vil variere mellem kommunerne, så vil nytteværdien efter vores vurdering blive nogenlunde lige stor i alle tre kommuner, selvom det dog vil være på lidt forskellig måde. På den baggrund vil Landskabsværkstedet anbefale, at medfinansieringen deles lige mellem kommunerne, dvs. med én million kr. til hver. Fremgangsmåde Der er lavet overslag over output af projektet for hver enkelt kommune for derved at vurdere, om det giver grundlag for at afvige fra en ligelig fordeling af medfinansieringen mellem kommunerne. Nytteværdien er vurderet på følgende emner Længden af stien Længden af ny sti Stiens betydning for øget tilgængelighed til nye rekreative oplevelser. Formidlingskomponentens betydning Der er i budgettet indregnet mindre faciliteter til støtte af funktionen som sti, f.eks. pause/rastefaciliteter. Men der er også peget på en større investering i f.eks. lysløjpe nær Tune. Den endelige prioritering og placering af faciliteter, herunder, om man ønsker lysløjpe eller noget andet, vil skulle afklares i den efterfølgende borgerinddragelsesproces. Disse faciliteter indgår derfor ikke i vurderingen. Notatet indeholder også nogle betragtninger om forskelle i det efterfølgende ansvar for drift og vedligehold af stien. Notatet er baseret på GIS beregninger og skøn. Det ligger uden for rammerne at foretage egentlige miljøøkonomiske kalkuler. 1. Stiens længde og længden af ny sti. På kortet nedenfor ses stiens foreslåede placering forud for forhandlinger med lodsejere om en endelig aftale. Farven indikerer, hvilken kommune stien ligger i. Især i den sydlige del ligger stien tæt på kommunegrænsen flere steder. 2

6 Der er to alternative forløb gennem Gammelmosen (se vest for stednavnet Vendals Bakke ved Karlslunde på kortet). De to forløb er omtrent lige lange. Regner man med det vestlige forløb, så er stien sammenlagt 21.7 km lang. Heraf ligger 9,9 km i Roskilde, 8,3 km i Greve og 3,5 km i Solrød kommune. Ser man imidlertid på, hvor der skal etableres ny sti over privat landbrugsjord, så er det i Greve (ca meter) og i Solrød (ca. 650 meter), at hovedindsatsen ligger. Til disse længder skal lægges et ikke helt fastlagt antal meter formentlig ca meter sti over offentlig jord gennem Karlstrup Mose og gennem Københavns Kommunes Plantage. Den præcise placering af stier gennem Karlstrup Mose ligger ikke fast pga. det store vandmiljøprojekt, som Greve og Solrød kommuner gennemfører. Det kan komme på tale at anvende eksisterende stier, evt. i kombination med trampesti langs det genslyngede vandløb. Men som projektet er udformet, så vil der samlet set blive etableret mest ny sti i Solrød Kommune, selvom kommunen har det korteste samlede forløb af de tre kommuner. I Roskilde Kommune løber en del af stien på eksisterende cykelsti igennem selve Roskilde. Men på strækningen ud mod Vindinge og fra Vindinge til Hedeland vil projektet medføre forbedrede sikkerhedsforhold for både gående og cyklende. 3

7 2. Stiens betydning for øget tilgængelighed til nye rekreative oplevelser. Hedebostien vil forbedre tilgængeligheden til rekreative oplevelser signifikant i Solrød Kommune idet, der skabes en helt ny forbindelse fra kysten, gennem landbrugslandskabet og til den nye Tune Skov (Naturstyrelsens arealer på kortet ovenfor) samt videre til Hedeland og Roskilde. For borgerne i Greve Kommune giver Hedebostien en ny forbindelse mod kysten for især Tunes ca beboere. Den forbedrede tilgængelighed vil have stor betydning for dagligdagens friluftsliv og transport i de to kommuner. Den vil også kunne give et væsentligt løft i ridemuligheder for egnens lokale rideskoler og de ryttere, der har heste på egen ejendom eller opstaldet på stutterier. Hedebostiens samlede forløb vil være attraktivt for alle, der ønsker at tage en længere travetur eller cykeltur, f.eks. som led i weekendens eller feriens friluftsliv. For sådanne brugere er kommunegrænsen, og hvordan der prioriteres mellem kommunerne irrelevant. Det er sammenhængen, der er vigtig, og de nye stiforbindelser i f.eks. Solrød vil også være til gavn for roskildeborgere på farten. Men indenfor selve Roskilde Kommune bliver tilgængeligheden ikke større som følge af Hedebostien. Projektet løfter derimod kvaliteten af den eksisterende tilgængelighed og gør færdslen mere trafiksikker. Og dette forhold er ikke kun en rekreativ gevinst. Det har også stor betydning for de mange, der cykler til og fra eksempelvis Vindingen som led i dagligdagens transport til arbejde, uddannelse eller skole. 3. Formidlingskomponentens betydning Der etableres en samlet formidling af Hedebostien med både analog formidling med afmærkning og infotavler langs stien, folder(e) og digital formidling med Naturmobil applikation(er). Især den sidstnævnte vil rumme muligheder for at fortælle både historier om stederne langs ruten og de sammenhængende tematiserede historier. Den digitale platform vil kunne anvendes til formidling langs stien, men den vil også kunne folde oplevelser ud over et større område, således som det er skitseret i idéprojektet. Her beskrives mulighederne for at formidle verdenskulturarv i Roskilde. Det vil give mening for brugere af stien, men det vil også være et stort potentiale for de mange andre, der i øvrigt gæster Roskilde og de mange seværdigheder og oplevelsesmuligheder, som byen rummer. På den måde kan Hedebostiprojektet blive løftestang for meget mere end det output, der knytter sig til selve stiforløbet. Det gælder som sagt i Roskilde, hvor der er mange turister og besøgende i dag. Men det gælder også grænselandet mellem Greve og Solrød kommuner, som rummer mange spændende fortællinger, men hvor besøgs og formidlingspotentialet pt. ikke er foldet fuldt ud. Her kan den digitale formidling være med til at italesætte historien om Tunestillingen, det store moseområde ved Karlslunde og Karlstrup, Trylleskoven og kystlandskabet, Karlstrup Kalkgrav og Karlslundejordens landbrugshistoriske betydning for at nævne nogle af mulighederne. 4

8 4. Drift og vedligehold Hedebostien vil skulle driftes og vedligeholdes efter projektperioden. Et af vilkårene i fondsbevillingerne er, at stien opretholdes som rekreativ sti i mindst 20 år efter anlægget. Udgifterne til drift og vedligehold af selve stien varierer efter længde og stiens udformning indenfor hver kommune. Vedligeholdelsesudgifterne vil i forhold til det nuværende niveau stige mest der, hvor der etableres nye forbindelser. Det vil sige i Greve og Solrød kommuner. En del af udgifterne vil knytte sig til afmærkning/skiltning og eventuel belysning langs stien. Her er det i høj grad længden af stien som helhed, der er afgørende. På det punkt vil Roskilde få det største ansvar. Endelig vil de sideanlæg, som senere vil blive detailplanlagt i borgerinddragelsesprocessen, medføre et drifts og vedligeholdelsesansvar. På en del af strækningen vil Hedeland I/S sandsynligvis skulle drifte stien, i det den her vil være en del af det eksisterende stisystem. Gennem Tune Skov vil Naturstyrelsen sandsynligvis ligeledes skulle varetage driftsog vedligeholdelsesansvaret. 5. Konklusion Kommunerne får hver især men på forskellig vis udbytte af den investering som Hedebostien repræsenterer. Roskilde Greve Solrød Andel af stiforløbet Længste del af strækningen Korteste del af strækningen Nyetablering af sti Meget lidt ny sti En del ny sti Mest ny sti Ny tilgængelighed Formidling herunder den mobile platform. Nye opgaver til drift og vedligehold af selve stien og stiens udstyr som følge af projektet. Ja, for weekendens længere ture. Herudover forbedring af trafiksikkerheden på den eksisterende tilgængelighed til glæde for både dagligdagens rekreation og transport. Stor merværdi for Roskildes mange eksisterende besøgende. Har det længste stykke sti, men vedligeholdet angår primært nyt udstyr langs eksisterende sti herunder skiltning. Ja, udgør et løft for både dagligdagens og weekendens friluftsliv ved bedre adgang mod Køge Bugt. Mulighed for at formidle og aktivere de mange oplevelser, der findes i grænselandet mellem Greve og Solrød. Vedligehold af nye strækninger. En del af den øvrige strækning går gennem Hedeland og Tune Skov. Ja, udgør et løft for både dagligdagens og weekendens friluftsliv ved adgangen mod Karlstrup Nyskov, Tune Skov og videre mod Hedeland. Mulighed for at formidle og aktivere de mange oplevelser, der findes i grænselandet mellem Greve og Solrød. Vedligehold af nye strækninger. Solrød har den korteste strækning af stiens samlede forløb. På det foreliggende grundlag er det Landskabsværkstedets vurdering, at der ikke er enkelte af kommunerne, der forfordeles i forhold til udbyttet af den samlede projektinvestering, og at det derfor forekommer rimeligt at dele den kommunale medfinansiering ligeligt mellem kommunerne. Dvs. med een million kr. til hver kommune over de kommende 3 5 år. Altså en medfinansiering på ca. 7 % af det samlede projekt for hver kommune. 5

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere