Faaborg - tættere på hav og natur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg - tættere på hav og natur"

Transkript

1 Faaborg - tættere på hav og natur

2 Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs mange naturområder skaber gode rekreative muligheder for byens befolkning. Dette understreges også i Fyns Amts analyse af Fyns potentialer, muligheder og styrker (PULS-Fyn, 2003), hvor Faaborg vurderes til at ligge i varieret natur og landskab med høj attraktivitet, og et stort naturpotentiale. Fra Faaborg by er tilgængeligheden til kysten og naturområderne dog i dag begrænset. Der mangler rekreative vandrestier, cykelruter og lignende, som fører fra byen og ud i landskabet omkring Faaborg. Sundet, Sundbakkerne og den kommende Øhavssti har/vil bidrage meget positivt til at øge mulighederne for borgerne i Faaborg. Skal Faaborg udnytte dets store potentiale som bosætningsby, pga. byens beliggenhed ved natur og kyst, bør der dog fortsat udvikles nye muligheder og laves en langsigtet planlægning for byens rekreative muligheder. Faaborgs største aktiver for friluftslivet er Svanninge Bakker, Arreskov Sø nord for byen og kystområdet omkring Faaborg Fjord, som alle rummer mange muligheder for naturoplevelser. Svanninge Bakker er med sit kuperede landskab med forskellige skov- og naturområder samt et rigt dyreliv et yndet udflugtsmål. Til trods for områdets nærhed til Faaborg er der kun adgang via hovedvejene fra byen. Arreskov Sø, som ligger i tilknytning til Svanninge Bakker, er Fyns største fredede område med. Selvom områdets naturværdier og offentlighedens adgangsmuligheder med stor gevinst kunne videreudvikles rummer området gode rekreative værdier. Der kan med fordel for Faaborgs borgere skabes en bedre rekreativ adgang fra Faaborg og op til området ved Arreskov Sø. Kystområdet ved Faaborg har generelt begrænsede adgangsforhold og dermed et stort uudnyttet rekreativt potentiale. Bedre adgang vil give flere bynære natur og rekreative oplevelser. Ved fortsat at arbejde på at forbedre og udvide adgangen til naturområderne og udvikle og forbedre naturen i områderne vil mulighederne for at give borgerne flere bynære naturoplevelser og rekreative aktiviteter øges. Faaborgs potentiale som et attraktivt sted at bosætte sig vil således styrkes. Rekreative forbindelser I det følgende beskrives et projekt, som udgør en samlet vision for Faaborg Kommune. Visionen er opdelt i seks delprojekter, som kan realiseres uafhængigt af hinanden. Projektet vil skabe nye bynære naturområder samt bedre rekreative forbindelser til såvel nye som eksisterende naturområder i form af både gang- og cykelstier. Der skabes således bedre adgangsmuligheder samtidig med, at der udvikles en mere rig natur og dermed skabes nye naturoplevelser. På den måde rammer tiltagene en række forskellige målgrupper lige fra motionisten til den mere naturinteresserede. 1

3 Forslag til nye rekreative stier og naturområder i Faaborg Kommune 1. delprojekt: Naturområde ved Bjerne Krog Den vestlige del af Faaborg nord for vejen til Dyreborg er udlagt som byudviklingsområde. Herfra er adgangen til det åbne land og til kysten meget sparsom, og der findes ingen større naturområder på denne side af byen. Udviklingen af nye naturområder samt bedre adgang til kysten og den eksisterende natur vil være med til at sikre borgerne i byudviklingsområdet, og i resten af Faaborg, flere muligheder for natur- og rekreative oplevelser tæt på deres bolig. Umiddelbart vest for byen, grænsende op til byudviklingsområdet, ligger Bjerne Krog, som er et større agerjords- og strandengsområde med et stort rekreativt potentiale. Strandengene ved Bjerne Krog er ved at gro til, hvorfor områdets dyre- og planteliv forsvinder og naturoplevelserne forringes. Mulighederne for at udvikle Bjerne Krog til et område med en mere mangfoldig natur er gode. Der bør specielt kigges på mulighederne for at hæve vandstanden og sikre en ekstensiv afgræsning af strandengene, som vil være med til at skabe væsentligt flere naturværdier. Strandengene er B-målsat i Regionplanens naturkvalitetsmålsætning (område af national eller regional betydning). At sikre en høj vandstand er essentielt for et godt fugleområde. Udover værdien ved at skabe et rigere fugleliv, og herigennem bidrage positivt til områdets naturoplevelser, vil en vandstandshævning være et attraktivt landskabeligt element, som vil have en naturlig tiltrækning på folk. 2

4 Udsigt ud over strandengen ved Bjerne Krog De dyrkede arealer, som udgør ca. 18 ha, bør omlægges til vedvarende græs med afgræsning af kvæg og/eller heste. Ved samtidig at afgræsse strandengene ekstensivt vil der kunne skabes ét stort område på ca. 29 ha med en mere varieret natur og hermed flere naturoplevelser. I forbindelse med forbedringen af naturoplevelserne bør der etableres adgang til kysten fra byudviklingsområdet. Samtidig bør der anlægges stier med mulighed for rundture samt en sti i randen af strandengsområdet. Stierne anlægges som simple trampestier. I tillæg vil det være naturligt at placere et opholdsareal med borde og bænke, hvor det vil være muligt at indtage medbragt mad og drikke og samtidig nyde udsigten over Faaborg Fjord og det nyetablerede vådområde. For at sikre naturoplevelserne, og herunder at fuglene kan opleves, er det vigtigt, at adgangen til området tilrettelægges, så de besøgende ikke skræmmer fuglelivet væk. Stien bør derfor føres bagom vådområdet, hvor der stadig er gode muligheder for at se fuglene og opleve naturen. Stierne kan forbindes med en sti fra Faaborg til Dyreborg (se 2. delprojekt). Herved skabes der mulighed for længere gåture med varierede naturoplevelserne undervejs. For at sikre folk muligheden for at få uddybende information om området, bør der etableres en informationstavle. 3

5 Etablering af et nyt naturområde ved Bjerne Krog vil være med til at skabe nye bynære naturoplevelser. Det endelige stiforløb må bero på en konkret vurdering Vandstanden på strandengene hæves. På det foreliggende grundlag vurderes det muligt at hæve vandstanden på strandengsområdet ved at opstemme udløbet. Niveauforskellen opstrøms i vandløbet vurderes at være tilstrækkelig til at en vandstandshævning på strandengsarealet ikke vil påvirke afvandingsforholdene opstrøms bækken/grøften. En vandstandshævning og anlæggelsen af en sti i randen af strandengen kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. En udtagning af landbrugsjord til rekreative formål vil naturligvis skulle udløse en erstatning til ejerne. Det kan være formålstjenligt, at kommunen køber/mageskifter agerjordsarealerne, alternativt kan der indgås en tinglyst aftale med lodsejeren. Økonomi Hegning (af 29 ha.) Lodsejererstatning/køb af jord/erstatningsjord (ca. 18 ha.) Etablering af sti inkl. lodsejererstatning *) Rekreative støttefaciliteter (info, borde og bænke mm.) I alt kr kr kr kr kr. Udviklingen af et stort naturområde ved Bjerne Krog med et vådområde og græsningslandskab kan realiseres i to faser. Første fase bør være afgræsning og hævning af vandstanden på strandengene kombineret med en bedre offentlig adgang til og langs kysten. Dette kan etableres for cirka kr. Alle udgifter er eksklusiv udgifter til projektstyring, lodsejerforhandlinger og anden administration. *) Udgiften til lodsejererstatning for stien afhænger af stien endelige placering og om kommunen overtager jorden. 4

6 2. delprojekt: Sti fra Faaborg til Dyreborg I området mellem Faaborg og Dyreborg findes store natur- og rekreative værdier i tilknytning til kysten. Adgangsmulighederne og muligheden for generelt at gå en længere tur i dette område er dog stærkt begrænsede. Der vil med fordel kunne etableres en stiforbindelse mellem de to byer, som vil øge områdets rekreative attraktivitet og være til gavn for både beboerne i Faaborg og Dyreborg, men også for turister og gæster i sommerhusområdet. Med udgangspunkt i de nyetablerede naturområder ved Faaborg (se 1. projektforslag) anlægges en trampesti på ca. 8 km fra Faaborg til Dyreborg, som så vidt muligt følger kysten. Ved Dyreborg føres stien rundt om Noret og giver adgang ud til Knolden. Det vurderes, at halvdelen af stien, ca. 4 km, skal nyanlægges, mens resten kan følge eksisterende stier og veje. Den endelige stiføring vil dog kræve en nærmere vurdering af forholdene i felten. Som udgangspunkt anlægges stien som et slået spor med græsunderlag beregnet for gående færdsel. Fordelene ved denne type sti er bl.a., at den falder naturligt ind i landskabet, den giver gående en oplevelse af at være "ude i naturen" og samtidig er den billig i anlæg og fremtidig vedligeholdelse. Ulemperne er dog at stien kun egner sig til gående færdsel, og dermed ikke er særlig handicapvenlig. Da længere dele af stien vil forløbe på eksisterende veje, kan disse evt. danne udgangspunkt for handicapvenlige delstrækninger. Sti til Dyreborg og Knolden. Det konkrete stiforløb skal bero på en nærmere vurdering. Økonomi Etablering af sti Lodsejererstatning Markering og informationsskilte I alt kr kr kr kr. Status og fremtidsperspektiver Projektet foreligger kun som ovenstående skitseforslag. Det vurderes sandsynligt, at der vil kunne opnås økonomisk støtte fra Landdistriktsprogrammets artikel 33, til etablering af fodstier. 5

7 3. delprojekt: Naturområde på Knolden Til naturområdet Knolden syd for Dyreborg er der ingen ordnet adgang. Adgangen begrænser sig til dele af kysten, hvor tilgængeligheden på strækningen er meget afhængig af vejrforholdene. Det er derfor ikke altid muligt at gå hele turen langs kysten. Den fremtidige udbygning af sommerhusområdet ved Dyreborg vil være med til at øge presset på de omkringliggende områder og øge mulighederne for konflikter mellem brugere med forskellige interesser. En udbygning og forbedring af naturen på Knolden kan være med til at afhjælpe det øgede pres på områderne og begrænse evt. konflikter. Forbedringer som både vil være til gavn for borgene i Faaborg og Dyreborg, men også for beboerne i sommerhusområdet. Mindre dele af Knolden er i dag naturområder såsom strandenge og overdrev. Hovedparten af Knolden er i landbrugsdrift. Strandengene og overdrevene rummer store naturværdier og er derfor A- og B-målsatte i Regionplanenes naturkvalitetsmålsætning (område af international eller national betydning og område af national eller regional betydning). Med udgangspunkt i landbrugsjorden og strandengene/overdrevet kan der skabes ét stort og spændende naturområde med græsningslandskab, på ca. 38 ha, som på sigt vil udvikle sig med en mangfoldig natur. Afgræsning af arealerne vil skabe dynamik og vekslen imellem forskellige naturtyper, som både udvikler en artsrig natur, men også skaber store rekreative værdier. For at sikre adgang til området anlægges en sti på, ca. 2,5 km, rundt om Knolden på kystskrænten og langs kysten ud mod Noret. Af hensyn til fuglelivet bør strandengen friholdes for færdsel. Stien anlægges som en trampesti og forbindes med stien fra Faaborg til Dyreborg (se 2.delprojekt). Forslag til et stort naturområde på Knolden med en sti rundt langs kysten 6

8 Udvikling af Knolden til et naturområde vil udløse erstatning til ejerne. Området kan sikres ved et køb af arealet eller ved en tinglyst aftale. Udgifterne til enten en tinglyst aftale eller en erhvervelse af jorden vurderes at koste i størrelsen kr./ha. Samlet vil udvikling af naturområdet og anlæggelse af stien inkl. information mv. koste ca kr. Udviklingen kan etableres i faser, hvor første fase bør være anlæggelse af stien. En anlæggelse af stien alene inkl. lodsejererstatning og information mv. vil koste ca kr. Status og fremtidsperspektiver Projektet foreligger kun som et skitseforslag. En udvikling af Knolden vil formentlig kunne ske i samarbejde med Naturturisme projektet og staten. 7

9 4. delprojekt: Cykelrute til Svanninge I dag er der kun forbindelse fra Faaborg til Svanninge via en asfalteret bilvej. Etablering af en cykelrute mellem de to byer vil både have et rekreativt og et transportmæssigt formål og hermed være med til at forbinde byerne bedre. Borgerne i Faaborg vil få bedre muligheder for at komme ud i Svanninge Bakker, mens borgerne i Svanninge vil få en transportvej til Faaborg. En sådan cykelrute vil samtidig kunne kobles på den regionale cykelrute, som går fra Svanninge gennem Svanninge Bakker til Arreskov Sø. Hermed skabes bedre adgang til og mulighed for at opleve naturområderne omkring Faaborg. Med udgangspunkt i den centrale del af Faaborg by, føres cykelruten gennem byen op til hovedvej 9. Herfra føres ruten ad mindre grusveje videre op til Svanninge. Cykelruten bliver ca. 4 km, hvoraf ca.500 meter skal nyanlægges. Fra Svanninge er der ca. 1 km op til den nationale cykelrute. Som udgangspunkt skal græsset på de eksisterende veje og stier slås. Nødvendigheden af yderligere tiltag må bero på en konkret vurdering, men skønnes at være minimale. I nedenstående økonomiske oversigt er der kun medtaget udgifter til den del af ruten, som skal nyanlægges. Den foreslåede cykelrute fra Faaborg til Svanninge med forbindelse til den nationale cykelrute ved Svanninge Bakker I forbindelse med en anlæggelse af cykelruten, bør etablering af en passage over amtsvejen vurderes nærmere. Denne eventuelle udgift er ikke medregnet i nedenstående budget. Økonomi Etablering af sti Lodsejererstatning Markering I alt kr kr kr kr. Status og fremtidsperspektiver Det har i flere år været et ønske fra kommunen at etablere en cykelsti fra Faaborg til Svanninge, men projektet foreligger kun som skitseforslag. Der vil muligvis kunne opnås støtte fra Landdistriktsprogrammet, da cykelruten medvirker til at forbinde Svanninge med Faaborg. 8

10 5. delprojekt: Cykelrute til Pipstorn Skov I den østlige del af Faaborg ligger søen Sundet, med et veludbygget stisystem, som giver gode muligheder for gå- og kortere cykelture. Faaborg kan med fordel udvikle og udvide muligheden for at foretage mindre rekreative cykelrundture omkring byen. Sådanne cykelruter vil både være for motionisten, for dem der ønsker at cykle en aftentur, samt for turister som får mulighed for at opleve naturen og kulturen omkring Faaborg. Alleskoven og Pipstorn Skov, som begge ligger øst for Sundet, indeholder et rigt og varieret udvalg af fortidsminder, og er i Regionplanen udpeget som et kulturhistorisk interesseområder. Området øst for Faaborg giver dermed store muligheder for både natur- og kulturoplevelser. Fra Faaborg anlægges cykelruten på mindre veje ud gennem Alleskoven ned til Næshave og Pipstorn Skov. For at skabe de bedste rekreative muligheder for borgerne i Faaborg by bør stien etableres som en rundtur. Fra Næshave føres cykelruten derfor nordover mod Kaleko og herfra ned til Sundet, hvor ruten kobles på stisystemet omkring Sundet. Den samlede længde bliver ca. 7 km, hvoraf ca. 1 km er nyanlæg. En anden mulighed er at anlægge cykelruten ud til Pipstorn Skov langs jernbanen, som løber mellem Faaborg Ringe, i stedet for gennem Alleskoven. Anlæg langs denne rute skønnes at koste ca kr. En sådan anlæggelse vurderes at være for dyr i forhold til de natur og rekreative oplevelser man vil få langs ruten. Cykelrundtur med udgangspunkt i Faaborg, hvor der undervejs er gode muligheder for naturoplevelser Økonomi Nyanlæg af cykelrute Lodsejererstatning Markering I alt kr kr kr kr. Status og fremtidsperspektiver Projektet foreligger kun som et skitseforslag. 9

11 6. delprojekt: Cykelrute til Sollerup og Arreskov Sø Svanninge Bakker og Arreskov Sø byder på mange naturoplevelser og er med til at gøre Faaborg til et attraktivt sted at bosætte sig. Den direkte adgang fra Faaborg by til områderne er i dag begrænset, hvilket er med til at formindske de rekreative muligheder, som områderne ellers rummer et stort potentiale for. Ved at etablere de rette adgangsveje kan transporten fra byen og op til områderne blive en rekreativ oplevelse snarere end en forhindring som kun kan klares i bil eller på cykel og vandreture langs hovedveje ol. Ved at etablere en cykelrute til Sollerup, skabes der forbindelse fra Faaborg til Arreskov Sø og dermed bedre adgang til naturområderne. Samtidig bliver cykelruten en del af et større cykelrutenet (3. og 4. delprojekt), som tilsammen forbinder Faaborg med Svanninge Bakker og Arreskov Sø og giver borgerne mulighed for en længere cykelrundtur i et naturrigt område. Med udgangspunkt i cykelruten til Pipstorn Skov (4. delprojekt) etableres en cykelrute nordover op til Sollerup på ca. 11 km, hvoraf ca. 500 meter er nyanlæg. Ruten har visse steder sammenfald med naturstien og en regional cykelrute, og følger ellers eksisterende veje og stier. Ved Sollerup kobles ruten på den regionale cykelrute, som går fra Svanninge og videre til Korinth. Hermed etableres et sammenhængende cykelnet fra Faaborg ud til naturområderne Svanninge Bakker og Arreskov Sø på ca. 24 km. Længere cykelrundtur omkring Faaborg Økonomi Nyanlæg af cykelrute Lodsejererstatning Markering I alt kr kr kr kr. Status og fremtidsperspektiver Projektet foreligger kun som et skitseforslag. 10

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Mellerup frem mod 2015

Mellerup frem mod 2015 Mellerup frem mod 2015 Mål og initiativer Mellerup er en af de mange "levende landsbyer" i Nørhald Kommune. Den er befolket med aktive indbyggere, som er klar til at videreføre og forny traditionerne i

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere