Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret

2 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER Læringssyn Undervisningssyn Pædagogisk teknologi Tematisering Undervisningsmiljø Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Lærerkvalifikationer UDDANNELSESPLAN OG UDDANNELSESBOG Elevens personlige uddannelsesplan Uddannelsesbog (kun gældende for hovedforløb) Godskrivning Påbygning PRAKTIKUDDANNELSEN Formål Tilrettelæggelse Vejledning i praktikken (for nuværende kun gældende for SOSU) Fordybelsestid i praktikken (for nuværende kun gældende for SOSU) Praktik i udlandet VEJLEDNING OG STØTTE I UDDANNELSEN Kontaktlærer Uddannelsesvejledning Praktikkonsulent BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER Løbende evaluering i skole- og praktikperioder Skolevejledning Praktikerklæring Standpunktsbedømmelser i praktikuddannelsen Prøvers antal og placering i skoleuddannelserne Taksonomier i uddannelsen BILAG 1: TAKSONOMIER I SKOLEUDDANNELSEN BILAG 2: TAKSONOMI I PRAKTIKUDDANNELSEN Redigeret

3 1 Generelt for uddannelserne 1.1 Praktiske oplysninger om SOSU Sjælland Praktiske oplysninger om skolen og uddannelsernes opbygning og indhold findes på skolens hjemmeside Her findes også oplysninger om: Adgang, optagelse og ansættelse. De enkelte holds start og sluttidspunkter inkl. ferieperioder. (forløbsoversigter) Realkompetenceafklaring i forbindelse med ansøgning/optagelse. Se under den enkelte uddannelse Elevens arbejdstid herunder regler for fremmøde og fravær. Ordensregler. Klagevejledninger I undervisningsplanen henvises til følgende love og bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse nr. 171 af 02/03/2011. Bekendtgørelse nr af 15/12/2010. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik nr. 149 af 25/02/2011. Uddannelsesordningerne, for PA af 01/07/2011, for SOSU af 1/07/2011. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 16/01/2014. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne nr af 16/11/ Pædagogiske og didaktiske overvejelser Læringssyn Skolen tager udgangspunkt i et konstruktivistisk læringssyn. Denne læringsteori benyttes som grundlag og inspiration i forbindelse med pædagogiske overvejelser og til en forståelse af den enkelte elevs læringsbetingelser. Ligeledes medtænkes elevens overvejelser over egne måder at lære på. Det konstruktivistiske læringssyn indebærer at eleven ud fra tidligere erfaringer og forudsætninger tilegner sig og udvikler viden, færdigheder og holdninger. Samtidig fastholdes den faglige dagsorden ved at skolen udover sit konstruktivistiske læringssyn hele tiden forholder sig til og arbejder hen i mod de konkrete faglige og personlige læringsmål, som eleven skal nå. I arbejdet mod elevens faglige og personlige læringsmål og i tråd med den konstruktivistiske læringsteori fokuseres der på at eleven arbejder praksisnært og herved afklarer hvilken viden og kunnen de skal tilegne sig for at kunne handle kompetent i praksis. 3

4 Skolen ser læring som en proces, hvor elevens samspil med omgivelserne og elevens selvstændige bearbejdningsproces fører til et læringsresultat. Skolen ser derfor læring som en personlig og individuel proces, der udvikles af og i sociale sammenhænge. Elevens læring forudsætter, at eleven selv er aktiv deltager i læringsprocessen ved at indgå i læringssituationer indgår med underen og refleksion. Uddannelsen appellerer til forskellige læringsstile og udvikler elevens evne til refleksiv tænkning Undervisningssyn Tager udgangspunkt i skolens pædagogiske vision. Uddannelsen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem skole og praktikperioder. Vekselvirkninger giver eleven mulighed for at gøre konkrete faglige og praktiske erfaringer, reflektere over disse, samt at arbejde med teori og medtænke dette i konkret praksis. Eleven skal opleve sammenhængen mellem skole- og praktikperioder som meningsfuld, og de forskellige dele skal gensidigt supplere og understøtte hinanden. Uddannelsen understøtter elevens evne til at observere, analysere, reflektere samt at løse problemer selvstændigt og i samarbejde med andre. Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på aktiv deltagelse i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, innovation og fortsat læring er et vilkår. Læringsaktiviteterne i både skoleperioder og praktikperioder tilrettelægges, så eleven får muligheder for at tilegne sig viden, færdigheder og holdninger gennem forskellige måder at lære på. Der bliver ligeledes taget hensyn til elevernes individuelle forudsætninger for at tilegne sig uddannelsens indhold. Derfor differentieres undervisningen med hensyn til undervisnings- og arbejdsformer, samt en progression i målene så eleven hele tiden videreudvikler egen viden og kompetencer. I skole- og praktikperioder lægges der derfor vægt på, at den enkelte elev får mulighed for at udvælge og arbejde med uddannelsens kerneområder, dilemmaer og modsætninger med henblik på at reflektere over uddannelsens indhold, sådan at eleven lærer at agere i en modsætningsfyldt hverdag og hermed udvikler kompetence til at håndtere faglige udfordringer og dilemmaer. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i konkrete oplevelser og erfaringer, der med eksemplariske problemstillinger giver den enkelte elev mulighed for at fordybe sig og for at være aktiv i sin egen læreproces. Det eksemplariske princip, sigter mod at udvælge centrale dele af stoffet til fordybelse. Læringen i denne sammenhæng kan hermed overføres til andre dele af stoffet, som der ikke tilsvarende arbejdes i dybden med. Informationsteknologien og internationale aspekter indgår ligeledes som en naturlig del af undervisningen. Undervisningen er baseret på et inkluderende læringsmiljø, som er fagligt funderet og har fokus på elevernes ressourcer og erfaringer. 4

5 Udvikling af elevens personlige kompetencer medtænkes både ved valg af indhold i undervisningen og ved valg af forskellige læringssituationer. Eleven udvikler i uddannelsen sin evne til at handle på grundlag af faglig viden og etiske overvejelser. Derfor arbejder eleven i undervisningen også med etiske problemstillinger, der vedrører eleven både personligt og som fagperson. Med udgangspunkt i uddannelsens kompetencemål beskrives skoleperioderne med tematiske og tværfaglige forløb, med mål for både områdefag og grundfag. De personlige kompetencer er en del af fagmålene og indgår derfor naturligt i læringsaktiviteterne Pædagogisk teknologi I tilrettelæggelsen af undervisningens fag og temaer integreres informationsteknologien, dels som redskab for den enkelte elevs læring og dels som kundskabsområde. (Pkt i uddannelsesordning for PA af 1. juli 2011 og pkt i uddannelsesordning for SOSU af 1. juli 2011). Skolen arbejder løbende med at udvikle elementer af it- og mediebaseret didaktik Tematisering Fagene understøtter hinanden i de tematiserede forløb, denne tilrettelæggelse medvirker til at styrke såvel mono- som tværfagligheden, samt understøtter sammenhængen mellem skoleog praktikperioder. Temaerne lægger op til, at der overvejende arbejdes med situationer og/eller problemstillinger i forhold til det kommende praktikområde, og på grundlag af tidligere skole- og praktikperioder. Eleven opnår herved forståelse for tværfaglige sammenhænge og helheden omkring barnet/borgeren/patienten. Tematiseringen understøtter således elevens udvikling af de faglige og personlige kompetencer Undervisningsmiljø Eleven er i centrum og mødes med respekt og anerkendelse af skolens medarbejdere. Læringstilbuddene tager udgangspunkt i, at eleven er social og ansvarlig, og at alle har et udviklingspotentiale. Vi understøtter elevens evne til bevidst at arbejde med og reflektere over egne lærerprocesser og dermed udvikle de nødvendige personlige og faglige kompetencer som uddannelsen fordrer. Det centrale i undervisningsmiljøet er, at eleven og underviseren indgår i et fagligt udviklende fællesskab. Undervisningen er tilrettelagt og gennemføres af fagligt og pædagogisk kompetente undervisere. Ud over de fastlagte undervisningslektioner er eleven tilknyttet en kontaktlærer, samt tilbydes en række læringsaktiviteter som elevnetværk, læsevejleder og lokalfag. Undervisningen i SOSU Sjælland gennemføres normalt som planlagt. Ved eventuelt fravær af en underviser vikarierer så vidt muligt en af afdelingens øvrige undervisere. Undervisningen kan også være gruppearbejde og/eller selvstudie. 5

6 Skolen tilstræber at de fysiske rammer understøtter skolen pædagogiske praksis og uddannelsernes indhold. Ligesom vi tilstræber et æstetisk miljø, der fremmer læring og trivsel Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i slutningen af hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis skole og praktiksted elevens faglige og personlige mål for den efterfølgende periode. Praktikken inddrager elevens faglige og personlige mål fra forudgående skoleperiode ved praktikuddannelsens tilrettelæggelse ved forventningssamtalen. Skolen inddrager elevens faglige og personlige mål fra den forudgående praktikperiode ved den individuelle samtale med kontaktlæreren i skoleperioden. Uddannelsesbogen og den personlige uddannelsesplan skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder Lærerkvalifikationer Skolens lærere uddannes løbende svarende til bestemmelserne i BEK De af skolens lærere, der ikke ved ansættelsen har en pædagogiske uddannelse med henblik på undervisning, skal normalt indenfor 1 år fra ansættelsestidspunktet påbegynde en pædagogisk efteruddannelse. Efteruddannelsesniveauet i SOSU Sjælland vil normalt være på diplomniveau. Skolens ledelse fastsætter rammerne for efter/- videreuddannelse. 1.3 Uddannelsesplan og uddannelsesbog Skolen udarbejder sammen med eleven og eventuel ansættende myndighed ved begyndelsen af uddannelsesforløbet en personlig uddannelsesplan for eleven. Eleven, skolen og praktikvirksomheden er ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen. Det er skolen, der har den overordnede initiativ- og opfølgningspligt i forhold til den personlige uddannelsesplan. (BEK ) Skolen forsyner eleven med en uddannelsesbog ved påbegyndelsen af skoleundervisningen. Uddannelsesbogen skal indeholde de nødvendige dokumentationer i elevens uddannelsesforløb. Uddannelsesbogen kan helt eller delvis foreligge elektronisk i Elevplan. (BEK ) Elevens personlige uddannelsesplan Elevens personlige uddannelsesplan udarbejdes inden for de første 14 dage af uddannelsesforløbet. Planen omfatter en konkret vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den primært ønskede uddannelse herunder et evt. behov for supplerende undervisning. Vurderingen af elevens forudsætninger foretages ud fra: Formelle kompetencer, fx fra tidligere uddannelse med dokumentation. Uformelle kompetencer, fx tidligere erhvervserfaring. Uddannelsesplanen udarbejdes sammen med uddannelsesvejlederen. Uddannelsesplanen ajourføres løbende hele uddannelsen igennem. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i 6

7 evt. tidligere uddannelsesplaner samt i den kompetencevurdering, der er foretaget. (BEK ) Den personlige uddannelsesplan skal indeholde: Elevens personlige data. Elevens personlige formål med uddannelsesforløbet, herunder elevens overordnede uddannelsesønsker og planer. Evt. fravalg af engelsk og valg af alternativer. Evt. valg af højere niveau for grundfagene (højeste niveau er det niveau, der ligger i uddannelserne). Valg af valgfrit specialefag og valgfag. Plan for praktikuddannelsen. Elevens formulerede faglige og personlige læringsmål for den kommende skole- eller praktikperiode. Evt. godskrivning for dele af uddannelsen med angivelse af enten valg af anden undervisning eller afkortning af skoleuddannelsen. Grundforløbselevens valg af hovedforløb. Evt. aftale om påbygning Uddannelsesbog (kun gældende for hovedforløb) Uddannelsesbogen foreligger helt eller delvist elektronisk i Elevplan. I uddannelsesbogen ligger som minimum kopi af uddannelsesaftalen, skolevejledninger og praktikerklæringer, inkl. evt. dokumentation for praktik i udlandet. Uddannelsesbogen er elevens egen, og eleven har pligt til at vedligeholde uddannelsesbogen med udstedte beviser og eventuelle revisioner af uddannelsesplanen. Skolen har pligt til at følge op herpå og eventuelt bistå eleven. Eleven skal orientere praktikvirksomheden om uddannelsesbogens indhold. (BEK ) Elevplan er et samarbejdsredskab mellem eleven, skolen og praktikvirksomheden Godskrivning Elever kan få godskrivning for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Godskrivning i forhold til praktikdelen aftales med uddannelsesvejleder og nuværende arbejdsgiver, som udarbejder en kompetencevurdering af eleven. Godskrivningen kan medføre afkortning af uddannelsen. Kompetencevurderingen finder sted inden for uddannelsens første 2 uger på skole. Her foretages en faglig vurdering af elevens kompetencer og herunder også evt. mulighed for godskrivning af elementer uden afkortning af uddannelsen. Godskrivning sker altid på baggrund af en kompetencevurdering af elevens formelle og reelle kompetencer og elevens ønsker og behov i forhold til opnåelse af uddannelsens erhvervsfaglige kompetencer. Godskrivning for prøver kan ikke gives for en hel uddannelse eller for centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen ikke kan anses for gennemført. 7

8 I forbindelse med godskrivning gøres eleven opmærksom på, at afsluttende praktikvurdering og afsluttende prøve indeholder elementer fra samtlige fagområder i uddannelsen. Praktik: Godskrivning for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 med minimum 1 års erfaring fra området (efter gældende overenskomst) vil normalt kunne få afkortet praktikuddannelsen med 50 %. Elever med minimum 2 års erfaring kan normalt godskrives med minimum 95 % afkortning. Elever på pædagogisk assistentuddannelse med minimum 1 års erfaring fra området (efter gældende overenskomst) vil normalt kunne få afkortet praktikuddannelsen med 50 %. Elever med minimum 2 års erfaring kan normalt godskrives med minimum 95 % afkortning. Skoleundervisning: Godskrivning for dele af skoleundervisningen gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning eller på baggrund af realkompetencer, der står mål med grundfag og områdefag på de relevante niveauer. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendigt for at nå uddannelsens mål. Jf. BEK , stk.3. Har eleven godskrivning for et fag eller dele heraf, skal skolen tilbyde eleven anden relevant undervisning/vejledning som understøtter uddannelsens mål. Eleven er i et ansættelsesforhold og kan derfor ikke bare fritages. I skoleundervisningens tematisering bidrager flere fag med mål og lektioner. Grundfagene er i tæt samspil med uddannelserne og de øvrige fag, som indgår heri. Grundfag: Dansk og engelsk: Kan eleven dokumentere det påkrævede niveau i uddannelsen, kan godskrivning gives for undervisning, standpunktsbedømmelse og prøve. Er der dele af faget som indgår i tværfaglige forløb deltager eleven i disse. Eleven kan også vælge at deltage i faget på lige vilkår med øvrige elever, men godskrives for standpunktsbedømmelse og prøve. Naturfag: I dette fag gives normalt ikke godskrivning. Fagets indhold er specifikt målrettet social- og sundhedsuddannelsen. Fastholder eleven ønske om godskrivning, skal eleven via en skriftlig opgave dokumentere, at elevens naturfaglige viden er tilstrækkelig i forhold til uddannelsens sundheds- og sygdomsfaglige sammenhænge, før godskrivning kan imødekommes. Samfundsfag: Kan eleven dokumentere det påkrævede niveau og indhold i uddannelsen, kan godskrivning normalt gives for standpunktsbedømmelse og prøve. Faget indgår i tematisering og tværfaglige forløb, hvorfor eleven skal følge faget på lige vilkår med øvrige elever. Områdefag: Områdefag der kan sidestilles i niveau og indhold med tilsvarende fag erhvervet i en anden uddannelsessammenhæng, kan evt. give godskrivning for 8

9 standpunktsbedømmelse og prøve. Faget indgår i tematisering og tværfaglige forløb, hvorfor eleven skal følge faget på lige vilkår med øvrige elever Påbygning Formålet med studierettet påbygning er, at eleven kan supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence. Eleven kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen. Påbygning aftales individuelt med elever ved et uddannelsesmæssigt behov, eventuelt i samarbejde med anden uddannelsesinstitution og/eller ansættende myndighed. (BEK ) 1.4 Praktikuddannelsen Formål Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. (Pkt. 4.3 i Uddannelsesordningen for PA af 1. juli 2011 og pkt. 4.3 i Uddannelsesordning for SOSU af 1. juli 2011) Tilrettelæggelse Praktikuddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte uddannelses samlede praktikmål således, at der for den enkelte elev er en tydelig sammenhæng og progression i arbejdet med målene. (Pkt. 5.2 Uddannelsesordningen for PA af 1. juli 2011 og pkt. 5.2 i Uddannelsesordning for SOSU af 1. juli 2011) I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan, hvor eleven under hele uddannelsen formulerer og evaluerer faglige og personlige mål i samarbejde med praktikvejleder og kontaktlærer. Der afsættes tid til at vejlede eleven i arbejdet med den personlige uddannelsesplan, ligesom der afsættes tid til, at eleven selvstændigt kan arbejde med den personlige uddannelsesplan. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at eleven støttes i at tage initiativer og arbejde opsøgende og undersøgende i forhold til opgaver og uddannelsesmæssige udfordringer. Eleven støttes ligeledes i, at arbejde analyserende ved udvælgelse og anvendelse af relevant faglig viden fra skole- og praktikperioder, som baggrund for at forstå opgaver, handlinger og oplevelser i praktikken. Eleven støttes i, at reflektere over egne handlinger og oplevelser på baggrund af tidligere erfaringer og viden. Skolen og praktikstederne indgår i et forpligtende samarbejde, som supplerer og understøtter elevens oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i uddannelsen. Skolen og 9

10 praktikuddannelsen uddyber kendskabet til hinandens kulturer ved løbende drøftelse af læringssyn, begreber og faglige metoder Vejledning i praktikken (for nuværende kun gældende for SOSU) Elevens praktikuddannelse foregår i et samspil imellem elev og praktikvejleder og det øvrige personale på praktikstedet. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil skal tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger inden for uddannelsens områder. For at eleven kan udvikle sine erhvervsfaglige kompetencer og nå målene for uddannelsen, afholdes der vejledningssamtaler mellem elev og praktikvejleder - normalt en gang om ugen. Det anbefales, at der er fastlagt et tidspunkt hver uge, hvor samtalerne finder sted. Enkelte samtaler kan planlægges med flere elever, hvor der sammen med en eller flere praktikvejledere reflekteres over generelle læringssituationer. Samtalen kan tage udgangspunkt i elevens oplevelser på praktikstedet eller oplevede situationer/problemstillinger hos de borgere eleven møder, elevens logbog eller situationer, som vejlederen vurderer, er nødvendige eller værdifulde at reflektere over. Indholdet i vejledningssamtalen relateres til målene for praktikperioden, og det drøftes, hvordan eleven udvikler sine kompetencer i forhold til målene. Eleven og praktikvejleder afslutter vejledningssamtalen med at aftale en plan for den næste uges arbejde, både arbejdet omkring borgerne og elevens arbejde i fordybelsestimerne. Eleven er ansvarlig for at notere aftalerne, så elev og praktikvejleder kan samle op på aftalerne ved næste vejledningssamtale Fordybelsestid i praktikken (for nuværende kun gældende for SOSU) Social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse er vekseluddannelser. Uddannelserne sker i en vekselvirkning imellem elevernes skoleperioder og praktikperioder, så eleverne igennem udvikling af erhvervsfaglige kompetencer opnår fagidentitet indenfor området. Vekselvirkningen og inddragelsen af erfaringer fra teorien til praksis og omvendt, udvikler elevens evne til at reflektere over oplevede problemstillinger og til at medtænke teori i en konkret praksis. Det er SOSU Sjællands mål, at eleven igennem uddannelsen oplever en sammenhæng imellem skoleperioder og praktikperioder, at uddannelsesforløbet er meningsfuldt og at de enkelte dele af uddannelsen supplerer hinanden. For at eleven har mulighed for at fordybe sig i praktikperiodens faglige og teoretiske indhold, gives eleven som udgangspunkt fire timers fordybelsestid om ugen. Timernes indhold og 10

11 placering planlægges i samarbejde mellem elev og praktikvejleder med udgangspunkt i elevens læringsbehov. Dette vil give den enkelte elev mulighed for at fordybe sig i udvalgte områder/problemstillinger i relation til praksis. Rammer og vilkår for fordybelsestiden aftales og planlægges individuelt med det enkelte praktiksted, og det er en forudsætning, at eleven i samarbejde med sin praktikvejleder har planlagt, hvad den konkrete fordybelsestid bør anvendes til. Dette kan eksempelvis være: Udvikling af personlige kompetencer. Logbogsskrivning. Refleksion over praksis. Undervisning, herunder forberedelse. Færdigheds- og simulationstræning. Tilegnelse af praksisrelateret teori. Elev og praktikvejleder er begge ansvarlige for opfølgning af fordybelsestimerne, idet eleven må kunne forvente respons på evt. skriftligt arbejde Praktik i udlandet Det er muligt at afvikle dele af praktikuddannelsen i udlandet. Praktikophold i udlandet tilrettelægges individuelt. 1.5 Vejledning og støtte i uddannelsen Kontaktlærer Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerfunktionen er at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling i uddannelsesforløbet. I løbet af uddannelsesforløbet afholder kontaktlæreren løbende uddannelsessamtaler med eleven individuelt eller i grupper, herunder med afsæt i elevens personlige uddannelsesplan. (BEK ) Uddannelsesvejledning For nuværende se skolens hjemmeside Praktikkonsulent Praktikkonsulenten samarbejder med kontaktlærerne og fastholdelsesvejledere om at tilrettelægge forløb for elever med særlige behov eller vanskeligheder i uddannelsen. Dette sker i et tæt samarbejde med elevens ansættende myndighed. Praktikkonsulentens opgaver sigter således på, at eleverne tilbydes de bedste muligheder for at tage en god uddannelse, at praktikstederne oplever et godt samarbejde med skolen og at sammenhængen imellem skole og praktik bliver tydelig for eleverne. I forhold til den enkelte elev kan praktikkonsulenten: Vejlede og støtte elever, som oplever vanskeligheder i deres praktikperiode, dette kan ske i samarbejde med en eller flere af følgende: o Elevens kontaktlærer. 11

12 o Praktikvejleder. o Den uddannelsesansvarlige på praktikstedet. Reflekterer sammen med elever, som har haft specielle oplevelser i en praktikperiode. Vejlede elever, som søger praktik i udlandet, i samarbejde med skolens internationale konsulent. 1.6 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt og vejledning i forhold til dette. (BEK pkt. 6) Skolens bedømmelsesplan består af 5 dele, der skal dokumentere de faglige og personlige kompetencer, eleven har erhvervet sig i uddannelsen: 1) Den løbende evaluering. 2) Skolevejledninger via Elevplan. 3) Praktikerklæringer i praktikuddannelsen (gælder ikke grundforløb). 4) Standpunktsbedømmelser og/eller prøver i områdefag og grundfag. 5) Den afsluttende prøve. (BEK , 34 og 35) Nedenfor er skitseret, med Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 som eksempel, hvordan evalueringer og bedømmelser finder sted Løbende evaluering i skole- og praktikperioder Løbende evaluering af skole- og praktikperioder 1. skoleperiode 1. praktikperiode 2. skoleperiode 2. praktikperiode 3. skoleperiode Skolevejledning Praktikerklæring Skolevejledning Praktikerklæring Afsluttende prøve Grundfags- eller områdefagsprøve Der foretages løbende evaluering i såvel skole- som praktikperioderne med henblik på, at støtte eleven i at reflektere over egen læring. Samt blive klar over, hvad han/hun har lært, og hvad vedkommende evt. mangler at lære i forhold til de fastsatte mål både fagligt og personligt. Den løbende evaluering vil foregå mellem elev og faglærer i den daglige undervisning, via kontaktlærersamtaler, samt samtaler med praktikvejleder. I slutningen af hver skoleperiode bliver der via Elevplan udarbejdet en skolevejledning. Den udtrykker elevens standpunkt i form af karakterer i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden. Der vil være en vurdering af eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og oplæring i praktikken. Skolevejledningen udformes i samarbejde med eleven. (BEK stk. 2) 12

13 På tilsvarende vis vil der i slutningen af hver praktikperiode blive udarbejdet en praktikerklæring. Skema til udfyldelse af praktikerklæringen findes på skolens hjemmeside. I slutningen af uddannelsesforløbet afgives standpunktskarakterer og der aflægges prøve i områdefag og grundfag, samt den afsluttende mundtlige prøve. Dette er nærmere beskrevet i skolens generelle prøvebestemmelser Skolevejledning Ved afslutning af hver skoleperiode udarbejdes en skolevejledning. Skolevejledningen drøftes i et samarbejde mellem elev og faglærer/kontaktlærer. Samtale med kontaktlærer ved udstedelse af skolevejledning indeholder følgende: Elevens selvevaluering i forhold til målene i skoleperioden inden for de enkelte fag. Faglærerens vurderinger i de enkelte fag. Elevens og kontaktlærerens kommentarer i forhold til udvikling af de personlige kompetencer. Vurdering af behov for supplerende læring i skole eller praktik. Evt. andre relevante oplysninger, som har betydning for elevens fortsatte uddannelsesforløb. Skolevejledningen i form af karakter gives via Elevplan. Øvrig dokumentation fra samtalen lægges i Elevplan. (BEK ) Praktikerklæring Ved afslutning af hver praktikperiode udarbejdes en praktikerklæring. Praktikerklæringen drøftes i et samarbejde mellem praktikvejleder og elev. (BEK ) Praktikerklæringen efter 1. praktikperiode i Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og Pædagogisk Assistentuddannelse er en vejledende standpunktsbedømmelse. med angivelse af: De arbejdsområder og funktioner eleven har beskæftiget sig med. Hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden, jævnfør elevens personlige uddannelsesplan. Hvorvidt praktikken vurderes Godkendt eller Ikke godkendt. Vurdering af behov for supplerende læring i skole eller praktik. Evt. andre relevante oplysninger, som har betydning for elevens fortsatte uddannelsesforløb. De øvrige praktikerklæringer i uddannelserne er alle afsluttende praktikbedømmelser med angivelse af: De arbejdsområder og funktioner eleven har beskæftiget sig med. Hvorvidt eleven har nået målene for den praktiske del af hovedforløbet med vurderingen Godkendt eller Ikke godkendt. Blanket til brug for praktikerklæringer udarbejdes af det faglige udvalg. I SOSU Sjælland er der udarbejdet supplerende bedømmelsesmateriale i et samarbejde mellem skole og praktik. Eleven har ansvar for, at kontaktlæreren bliver bekendt med praktikerklæringen. 13

14 Praktikerklæringen skal indsendes til skolen Standpunktsbedømmelser i praktikuddannelsen Standpunktsbedømmelsen i praktikerklæringen efter 1. praktikperiode i Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og Pædagogisk Assistentuddannelse er vejledende, hvorfor der ikke kan stilles krav om vurderingen Godkendt for at eleven kan fortsætte sit uddannelsesforløb. Standpunktsbedømmelsen i praktikerklæringen i de øvrige praktikperioder skal være vurderingen Godkendt for at eleven kan gå op til afsluttende prøve. Vurderingerne i praktikerklæringerne sker ud fra de samlede mål for praktikken. Se eventuelt bilag 9.2 Taksonomi i praktikuddannelsen. Såfremt eleven ikke har opnået vurderingen Godkendt afholdes en uddannelsessamtale med henblik på eventuelt tilrettelæggelse af et nyt forløb. Uddannelsen forlænges som udgangspunkt med en ny praktikperiode, hvorefter der afholdes grundfags/områdefagsprøve og afsluttende prøve snarest muligt i forbindelse med et andet holds afslutning. Ansættende myndighed kontaktes med henblik på forlængelse af uddannelsesaftalen. Det ændrede uddannelsesforløb indarbejdes i elevens personlige uddannelsesplan og der udarbejdes tillæg til uddannelsesaftalen Prøvers antal og placering i skoleuddannelserne Uddannelse Grundforløb Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Pædagogisk assistentuddannelse Fag der skal være bestået Dansk niveau F og førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Områdefag, det valgfri speciale fag og naturfag Områdefag, de to valgfri specialefag og naturfag Områdefag og de to valgfri specialefag Grund- og områdefagsprøve Prøve i enten ét grund- eller områdefag, undtaget engelsk og arbejdsmiljø/ergonomi Prøve i både ét af grundfagene dansk eller naturfag og ét områdefag Prøve i både ét grundfagene dansk eller samfundsfag og ét områdefag Afsluttende prøve En mundtlig prøve med udgangspunkt i et projekt En mundtlig prøve med udgangspunkt i et projekt En mundtlig prøve med udgangspunkt i et projekt En mundtlig prøve med udgangspunkt i et projekt. På social- og sundhedsuddannelsen ligger prøverne i sidste skoleperiode. 14

15 1.6.6 Taksonomier i uddannelsen Taksonomi er en betegnelse for, på hvilket niveau uddannelsens mål skal nås. I Skoleuddannelsen Se bilag 1 I praktikuddannelsen BEK præstationsstandarder, se bilag 2 15

16 Bilag 1: Taksonomier i skoleuddannelsen Viden (kognitive mål) Færdigheder (færdighedsmål) Holdning (holdningsmål) Begynder Rutineret Avanceret Kendskab til Viden om Indsigt i At eleven kan udføre en opgave alene i en kendt situation eller under vejledning i en ukendt situation At eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller løse et problem i kendte situationer og omgivelser alene eller i samarbejde med andre At eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave, kan løse et problem også i ikkerutine situationer alene eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art Reagere på. Forhold sig til. Reflektere over. 16

17 Bilag 2: Taksonomi i praktikuddannelsen 1) Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 2) Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 3) Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. (BEK ) 17

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 Forord Den foreliggende uddannelseshåndbog indeholder den lokale undervisningsplan og anden udbygning af lov, bekendtgørelser

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Undervisningsplan Den generelle del

Undervisningsplan Den generelle del Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra november 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Randers Social- og Sundhedsskole... 4 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra 1. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT OM RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 4 1.1

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere