Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever"

Transkript

1 Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej Randers NV CVR:

2 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende dokumenter: Kvalitetsmodel for praktik Funktionsbeskrivelse for ledere Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig Funktionsbeskrivelse for praktikvejleder Bilag 1 Evalueringsskemaer for elever Bilag 2 Evalueringsskema for praktikstederne Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej Randers NV CVR:

3 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1

4 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 3 Forventninger til praktikstedet 4 Elevens individuelle uddannelsesplan 5 Elevens læring i fokus 5 Et godt læringsmiljø på praktikstedet 6 Kompetent vejledning 7 Systematisk evaluering 8 2

5 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Formål: At sikre et godt læringsmiljø og en kompetent vejledning. I er der udarbejdet kriterier for praktikken i relation til social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. I dette materiale beskrives kriterierne. Kriterierne skal betragtes som grundelementer til styring af en god praktik i såvel social og sundhedshjælperuddannelsen som i social- og sundhedsassistentuddannelsen. Ansvaret for, at eleven oplever udvikling af sine faglige og personlige kompetencer i forhold til uddannelsernes formål, påhviler ansættende myndighed, praktikstedets leder, praktikvejleder, praktikstedet, skolen og eleven. Elever i de grundlæggende social og sundhedsuddannelser skal i uddannelsen tilegne sig konkrete erhvervsfaglige kompetencer, og uddannelserne beror på, at en stor del af disse kompetencer bedst læres i praksis. Pleje og omsorg fokuserer på følgende fem pejlemærker for en god uddannelse i et praktikforløb: Individuel uddannelsesplanlægning. Elevens læring i fokus. Et godt læringsmiljø på praktikstedet. Kompetent vejledning. Systematisk evaluering. 3

6 Forventninger til praktikstedet Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 Det er afgørende at praktikstedet har forholdt sig til: Kvalitet og indhold i praktikstedets indsatser overfor borgerne og som uddannelsessted for elever i de grundlæggende social og sundhedsuddannelser. Formålet for de enkelte uddannelser. Indholdet i de respektive uddannelsesordninger. Praktikstedets læringsmiljø. Tværfaglige samarbejdsrelationer i relation til elevens praktikforløb. Praktikstedets pædagogiske, faglige og personlige ressourcer og kompetencer til at forestå en generel og individuel uddannelsesplanlægning og vejledning. Praktikstedets forpligtelser til at samarbejde med uddannelsesansvarlig om den systematiske evaluering hvert andet år samt evt. efterfølgende justering og udvikling af læringsmiljøet. Praktikstedet har implementeret følgende: Funktionsbeskrivelser for praktikvejledere og ledere i relation til sosuuddannelserne. De fem pejlemærker. Et fagligt funderet arbejdsfællesskab. 4

7 Elevens individuelle uddannelsesplan Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 Danner udgangspunkt for samarbejdet mellem elev og praktikvejleder. Skal medvirke til at fastholde elevens faglige og personlige læringsmål og understøtte elevens læreproces. Eleven er sammen med sin praktikvejleder ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og tage initiativ til en eventuel revision. I forbindelse med praktikforløbet formulerer eleven, sammen med praktikvejlederen, personlige og faglige læringsmål for den aktuelle praktik. Elevens læring i fokus Eleven skal have mulighed for at udvikle og tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer i et arbejdsfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Eleven indgår i et arbejdsfællesskab og udfører arbejdsopgaver, som er relevante for elevens læring. Elevens uddannelse på praktikstedet planlægges med udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle forudsætninger, læringsstil og personlige mål. Elevens uddannelse på praktikstedet planlægges og justeres løbende via fremadrettede evalueringer mellem elev og praktikvejleder. Praktikstedet og eleven formulerer sammen elevens personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode. 5

8 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 Et godt læringsmiljø på praktikstedet Skaber mulighed for at eleven kan tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer gennem udførelse og refleksion over daglige arbejdsopgaver. Giver eleven mulighed for at deltage i et fagligt funderet arbejdsfællesskab og udfører arbejdsopgaver, som er relevante for elevens læring. Betragter og respekterer eleven som værende under uddannelse og i en læreproces, hvor eleven er en central part i planlægningen af processen. Understøtter elevens aktive tilegnelse af faglige og personlige kompetencer. Har fokus på elevens individuelle læreproces og individuelle uddannelsesplan. Sikrer eleven kompetent vejledning og evaluering. Stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og de erhvervsfaglige kompetencer. 6

9 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 Kompetent vejledning Den enkelte elevs individuelle uddannelsesplan danner udgangspunkt for samarbejdet mellem elev og praktikvejleder. Eleven skal være tilknyttet én praktikvejleder, som har de nødvendige faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer. Praktikvejlederen har til opgave, i samarbejde med eleven, at sikre sammenhæng i elevens praktikuddannelse. Praktikvejlederen har ansvar for, at eleven får mulighed for at udvikle og tilegne sig de erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet arbejdsfællesskab. Praktikvejlederen skal selv være en del af arbejdsfællesskabet og have overblik over relevante mono og tværfaglige samarbejdspartneres ansvars og kompetenceområde. Praktikvejlederen er tilknyttet en uddannelsesansvarlig. Praktikvejlederens kvalifikationer skal til stadighed ajourføres og udvikles. Elevens arbejdstid skal tilrettelægges, så der er sammenfald med praktikvejlederens i et nødvendigt omfang, der giver mulighed for at læring kan tage udgangspunkt i aktuelle fælles praksissituationer. Systematisk evaluering. 7

10 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 Praktikstedet og uddannelsesansvarlig skal hvert andet år udarbejde en beskrivelse af praktikken der indeholder: Antal og kategorier af elever i det forløbne år. Elevernes evalueringer i forhold til pejlemærkerne (jf. bilag 1). Evaluering i forhold til pejlemærkerne (jf. bilag 2). Kritisk vurdering af, hvordan de har forholdt sig til uddannelsesopgaven, samt de vigtigste problemstillinger i relation til en god praktik. Plan for løsning af eventuelle problemstillinger i praktikken. De uddannelsesansvarlige udarbejder en sammenfatning af ovenstående evalueringer. 8

11 Ikrafttrædelse: 1.juli 2013 Revideret april 2015 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ÆLDREOMRÅDET FUNKTIONSBESKRIVELSE For lederne som privat leverandør i forbindelse med Sosu uddannelserne i Pleje og Omsorg. Lederen er ansvarlig for At sikre gode vilkår for læring og rum til refleksion for eleverne. At sikre at vejlederen har den nødvendige tid til vejledning. At sikre et stimulerende og tillidsvækkende uddannelsesmiljø, hvor alle ansatte har et fælles ansvar for elevuddannelsen. At sikre der afholdes ugentlige vejledningssamtaler mellem elev og praktikvejleder. At sikre at vejleder og elev har de nødvendige følgedage i forhold til elevens individuelle behov. Oplæring, undervisning og supervision af vejlederne, så de kan varetage praktikvejledning i samarbejde med uddannelsesansvarlig. At informere uddannelsesansvarlig om ikke obligatoriske fraværssamtaler. At der er det nødvendige antal praktikvejledere. At sikre det enkelte praktik sted arbejder efter Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social og sundhedsuddannelser. Indkalde uddannelsesansvarlig ved utilsigtede hændelser.

12 Ikrafttrædelse: 1.juli 2013 Revideret april 2015 Lederen skal medvirke til At vejledning foregår i dialog, og vejledningstimer/studietimer anvendes i forhold til beskrivelsen i praktikbogen. I samarbejde med den daglige vejleder sikre, at den enkelte elev har optimale muligheder for læring. I samarbejde med praktikvejlederen udarbejde elevarbejdsplan, der tilgodeser praktikuddannelsens mål, elevens uddannelsesniveau og personlige kompetencer. En kontinuerlig vejledning og vurdering af elevens daglige opgaver.

13 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Ansvarlig: dokumentationsgruppen Revideret: april 2015 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ÆLDREORMÅDET FUNKTIONSBESKRIVELSE Uddannelsesansvarlig Fagsekretariat Ledelsesmæssigt ansvar: Kontraktansættelse og indstilling til afskedigelse af social- og sundhedselever. Indkaldelse og afholdelse af tjenstlige samtaler med sosu-elever. Indkaldelse og afholdelse af de obligatoriske fraværssamtaler med sosu-elever. Indkaldelse og afholdelse af uddannelsessamtaler med sosu-elever. Ansvarsområde (hovedfunk.) At praktikforløb for alle social- og sundhedsuddannelser i afvikles efter bekendtgørelser og uddannelsesordninger. Indkaldelse og afholdelse af erfa-møder for praktikvejledere Indkaldelse og afholdelse af erfa-møder for SSH-elever. Indkaldelse og afholdelse af reflektionsmøder for SSA- elever. Overordnet planlægning, afvikling og evaluering af de enkelte elevers praktikforløb i forhold til mål. Udarbejde og ajour føre praktikmateriale. Planlægge undervisning i relation til praktikken for elever, praktikvejledere, ledere og plejepersonale. Sikre systematisk evaluering af praktikken hvert andet år ud fra kvalitetsmodellen, og holde ledelsen orienteret om resultaterne. Samarbejde med Sosu-Fyn. Specifikke arbejdsområder: Medvirke til evaluering og justering af praktikforløb. Introducere elever til kommunens organisation. Yde faglig vejledning indenfor det kliniske område til elever.

14 I samarbejde med lederne medvirke til oplæring, undervisning og supervision af praktikvejleder, så de kan varetage vejledning. Introducere nye praktikvejledere. Medvirke til et stimulerende uddannelsesmiljø. Medvirke til debat og udvikling indenfor uddannelsesområdet. Deltage i ledermøder med følgende formål: - Orientere om nyt i forhold til SOSU-uddannelserne. - Drøfte nye tiltag. - Feedback i forhold til evalueringer.

15 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ÆLDREORMÅDET FUNKTIONSBESKRIVELSE Funktionsbeskrivelse for praktikvejleder for SOSU elever i Stillingsbetegnelse: Praktikvejleder Overordnede: Nærmeste leder Godkendt den: Ledelsesmæssigt ansvar: Intet Ansvarsområde i forhold til eleven planlægger og følger op på elevens praktikforløb ud fra uddannelsesordningens retningslinjer, praktikbogen og kvalitetsmodellen. sender senest fire uger før praktikstart et velkomstbrev indeholdende vagtplan. tilrettelægger og afholder med skriftlig dokumentation: o forventningssamtaler. o ugentlig vejledningssamtaler af min.1 times varighed. o midtvejssamtaler, afsluttende samtaler, PASS og læringsark for SSA. o afsluttende samtaler, PASS og praktikerklæring for SSH. tilrettelægger elevens arbejdsopgaver i samarbejde med eleven. tilrettelægger følgedage med udgangspunkt i elevens behov, som minimum 2 dage. støtter og vejleder eleven til skriftlig og mundtlig refleksion. udfylder og sender PASS erklæring til skolen. udfylder og sender praktikerklæring/ læringsark til uddannelsesansvarlige (husk kopi til eleven). Ansvarsområde i forhold til nærmeste leder og uddannelsesansvarlig deltager i vejlederkurser og temadage. deltager i obligatoriske ERFA møder 4 gange om året. kontakter uddannelsesansvarlig senest 6 uger inden prøvetidens ophør, ved tvivl om elevens egnethed. informerer uddannelsesansvarlig og leder om ikke obligatoriske fraværssamtaler.

16 Ikrafttrædelse: 1. juli 2013 Revideret: april 2015 kontakter den uddannelsesansvarlige, hvis der er tvivl om hvorvidt eleven kan nå målene. kontakter relevante samarbejdspartnere ved behov for vejledning/supervision (f.eks. kolleger, leder eller uddannelsesansvarlig). samarbejder med nærmeste leder om at udpege sekundær praktikvejleder. Kompetencekrav holder sig ajour med uddannelsen. erhvervsfaglige kompetencer indenfor pågældende uddannelsesniveau. indgående kendskab til uddannelsens mål og indhold. praktikvejlederuddannelsen (kun gældende for primær praktikvejleder). evne til refleksion.

17 Bilag 1 EVALUERINGSSKEMA for ELEVER Sæt kryds: Sosu-hjælperelev Sosu-assistentelev Navn: Praktiksted: Hold nr: Efter sidste praktik, sendes en kopi til praktikstedet I skal både scalere og uddybe jeres svar. 1 svarer til dårligt, 10 svarer til særdeles godt. Spørgsmål I hvor høj grad har uddannelsen som sosu givet dig mening? I hvor høj grad har skoleperioderne givet dig mening? 1

18 Bilag 1 I hvor høj grad har praktikperioderne givet dig mening? Har der været meningsfuld sammenhæng mellem skole og praktik? Hvor engageret har du selv været? Hvor engageret har din vejleder været? Hvordan har du oplevet praktikstedets/gruppens engagement? 2

19 Bilag 1 Hvordan har du oplevet skolens engagement? Hvordan har din relation til din udd.ansvarlige? Hvordan har din relation til kontaktlærer været? Hvordan har din relation til klassen været? I hvor høj grad har du præsteret i skolen ( i forhold til fremmøde, fremlæggelser, personlig og faglig udvikling etc etc)? 3

20 Bilag 1 I hvor høj grad har du præsteret i praktikken ( i forhold til fremmøde, fremlæggelser, personlig og faglig udvikling etc etc)? Hvor stor en glæde har det givet dig at være elev? Hvad er din generelle vurdering af læringsmiljøet på dit praktiksted? Sæt kryds ved den udtalelse som du mener passer bedst. Du må kun sætte kryds et sted. Særdeles godt Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Andre ting, du eventuelt gerne vil fortælle os om din uddannelse: Såfremt I ikke har afleveret evalueringsskemaet til erfamødet, bedes I sende det til uddannelses ansvarlige: Kira Halkjær og Liselotte Brøgger 4

21 Bilag 1 Nørrevænget 1, 5854 Gislev - i vedlagte svarkuvert. TAK FOR HJÆLPEN! 5

22 Bilag 2 EVALUERINGSSKEMA for praktikstederne Sæt kryds: Sosu-hjælperelever Sosu-assistentelever Navn: Praktiksted: Spørgsmål I hvor høj grad føler I samlet set, I kan præstere I hvor høj grad føler I samlet set, det giver mening at have elever 1

23 Bilag 2 I hvor høj grad føler I samlet set jeres relationer er til hinanden på praktikstedet og udd.ansvarlige. I hvor høj grad føler I samlet set I har været engagerede som praktiksted I hvor høj grad oplever I det føles godt at være praktiksted 2

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere