INTRODUKTIONSSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTIONSSTILLING"

Transkript

1 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 1 af 11 UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN (KFNM) Klinisk fysiologisk afdeling Regionshospitalet Viborg REGION NORD UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE: Overlæge, dr.med. Jan Abrahamsen Klinisk fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle Viborg

2 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 2 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Indledning 3 2. Uddannelsesforløbet 3 3. Kompetenceudviklingen 4 4. Ansættelsessted 5 5. Kompetencer 6 6. Generelle kurser i introduktionsuddannelsen 9 6. Evaluering og vejledning i den lægelige videreuddannelse 10

3 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 3 af Indledning Klinisk fysiologi og nuklearmedicin (KFNM) er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi og strålehygiejne. Specialet bidrager til den basale og kliniske biomedicinske forskning. Hovedvægten ligger på funktionsundersøgelser som grundlag for diagnostik, behandling, behandlingsmonitorering og prognosevurdering. Specialets berøringsflade til andre kliniske specialer er stor og det er nødvendigt med et godt samarbejde med alle personalegrupper i afdelingen og med andre afdelingers personale. Til bedømmelse af organers og organsystemers funktionstilstand anvendes en række forskellige metoder omfattende bl.a. invasiv og ikke-invasiv tryk- og flowmåling, detektion af stråling fra indgivne radioaktive lægemidler, elektrokardiografi, funktionel billeddiagnostik med ultralyd, CT og magnetisk resonans samt øvrige in vivo og in vitro teknikker. En del undersøgelser er karakteriseret ved kvalitativ og/eller kvantitativ billedinformation, mens andre resultater opnås med ikke-billeddannende teknik. I specialet udføres terapi med åbne radioaktive kilder, f.eks. behandling af hyperthyreose. Speciallægen i KFNM er uddannet til, at være institutionens ansvarlige leder ved brug af åbne radioaktive kilder. De klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger deltager i beredskabet for modtagelse af patienter udsat for stråleulykker. 2. Uddannelsesforløbet Introduktionsstilling: Ansættelse ved klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling i 12 måneder. Introduktionsstilling kan tilbydes på de fleste afdelinger i landet. Op til 6 måneder heraf kan efter forudgående godkendelse erstattes af ansættelse som klinisk assistent ved klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling eller i tilsvarende forskerstilling, i det omfang at kompetencekravene kan imødekommes. Formål: At give en grundlæggende oplæring i en række af fagets almindelige arbejdsområder og daglige rutiner således at den uddannelsessøgende fungerer som læge ved udførelsen af de hyppigst forekommende undersøgelser i den daglige rutine på en klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling. Den uddannelsessøgende skal ved litteraturstudier, ved deltagelse i kurser og om muligt ved deltagelse i videnskabelige projekter opnå kendskab til anvendelsen af videnskabelige metoder indenfor specialet. Han/hun skal orienteres om afdelingens vigtigste forskningsprojekter og skal gives mulighed for at deltage i disse, hvor det er praktisk muligt. Den reviderede målbeskrivelses konsekvenser for de uddannelsessøgende. Dette uddannelsesprogram er udformet på baggrund af den nye målbeskrivelse, der erstatter den tidligere målbeskrivelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin fra januar Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen fra 30. juni 2008, betyder ændringerne for læger der allerede er i gang med en speciallægeuddannelse væsentligst følgende: Nye uddannelsesforløb: For læger, der først tiltræder introduktions eller hoveduddannelsesforløb efter den reviderede målbeskrivelse er godkendt dvs. november 2009, er de nye uddannelsesprogrammer gældende. Dette gælder også læger der har fået godkendt introduktionsstilling efter 2004 ordningen og tiltræder hoveduddannelsesstilling efter 2009 ordningen. Igangværende uddannelsesforløb:

4 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 4 af 11 Læger, der har påbegyndt enten introduktions- eller hoveduddannelsesforløb før den reviderede målbeskrivelse er godkendt, skal ikke opnå, mål der udgår eller tilføjes. Det er dog op til den enkelte afdeling at vurdere hvorvidt man vil tilbyde de nye tilføjede mål fra den nye målbeskrivelse Hvis eksisterende mål og indholdet af eksisterende kurser ændres, gælder som udgangspunkt de ændrede mål og kurser i den reviderede målbeskrivelse. Undtaget er dog kurser, der er gennemført og godkendt før den reviderede målbeskrivelse er godkendt 3. Kompetenceudviklingen I det følgende beskrives de kompetencer en speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin skal besidde ved afslutningen af introduktionsuddannelsen. Der er tale om minimumskompetencer. Listerne over kompetencer (se nedenstående afsnit 5 Specifikation af kompetencekrav ) er opdelt i tre kolonner. I første kolonne er anført cifre der henfører til det pågældende kompetenceområde og dets delelementer: Kompetenceområder (1. ciffer): 1. Medicinsk ekspert 2. Kommunikator 3. Samarbejder 4. Leder/administrator 5. Sundhedsfremmer 6. Akademiker 7. Professionel Kompetencerne for den medicinske ekspert er yderligere opdelt efter organsystemer og fagområder. Dette følger en naturlig opdeling af specialets ekspertområder, som også reflekteres ved opdelingen af specialets teoretiske kurser, ved registrerings- og kodningsprocedurer og som også anvendes ved logbog i porteføljen. Organsystemer og fagområder (2.ciffer): 1. CNS og perifere nervesystem 2. Åndedrætsorganerne 3. Hjertet og det centrale kredsløb 4. Det perifere kredsløb 5. Fordøjelseskanalen inklusive lever, galdeveje og pancreas 6. Nyrerne og urinvejene 7. Knogle- og ledsystemet 8. De endokrine kirtler 9. Hæmatologi, infektion og inflammation 10. Onkologisk diagnostik 11. Andre undersøgelser/analyser

5 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 5 af Behandlinger med åbne radioaktive kilder 13. Kvalitetskontrol af apparatur 14. Elektronisk databehandling, datalagring og digital billedbehandling 15. Strålehygiejne, dosimetri, strålebiologi, radiofarmaci og radiofarmakologi 16. Almene kliniske kompetencer Den enkelte kompetences specifikke nummer (3. ciffer). I anden kolonne beskrives selve kompetencen det vil sige hvad lægen skal kunne. Efter gennemført Introduktionsstilling skal den uddannelsessøgende for de angivne kompetencer kunne: vurdere indikation og vælge bedste undersøgelsesmetode ud fra tilgængelige kliniske oplysninger selvstændigt udføre praktiske lægefaglige procedurer ved patientundersøgelsen foretage kvalitetskontrol af undersøgelsen, databehandling og korrekt fortolke undersøgelsesresultatet for almindeligt forekommende normale og abnorme fund For disse kompetencer forventes yderligere læringsprogression således at den uddannelsessøgende i løbet af sit hoveduddannelsesforløb opnår højere kompetence niveau 4. Ansættelsessted Afdeling Klinisk fysiologisk afdeling Hospital Regionshospitalet Viborg Ledelse Ledende overlæge, dr.med, Jan Abrahamsen Uddannelsesansvarlig Overlæge dr.med. Jan Abrahamsen overlæge Forskningsansvarlig Overlæge dr.med. Lars Jelstrup Petersen overlæge Ansatte, antal i alt 21 Speciallæger, i alt 2 Læger under 2-3 uddannelse, i alt Andre akademikere, 0,6 fysiker uddannelse og antal Klinisk fysiologiske Ca og nuklearmedicinske undersøgelser pr. år In vitro undersøgelser pr. år Klinisk service for følgende afdelinger/specialer Særlige specialistfunktioner Flertallet af de kliniske afdelinger ved regionens hospitaler og praktiserende læger og speciallæger i regionen Hjerte og kredsløbsfysiologi, nyrefysiologi, mave-tarm kanalens fysiologi

6 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 6 af 11 inden for områder Forskningsområder Flere informationer på: Hjerte og kredsløbsfysiologi, nyrefysiologi, mave-tarm kanalens fysiologi Ansættelsesperiode Ansættelsen starter, dato Ansættelsen ophører, dato 5. Kompetencer Her er anført de kompetencer som den uddannelsessøgende læge som minimum skal opfylde efter afsluttet introduktionsuddannelse: 5.1 Medicinsk ekspert 1 1. CNS og det perifere nervesystem 2 2. Åndedrætsorganerne Perfusions- og ventilationsskintigrafi Spirometri (med og uden reversibilitetstest) 3 3. Hjertet og det centrale kredsløb Myokardieskintigrafi, herunder gennemførelse af belastningsundersøgelse (farmakologisk og arbejdsbelastning) og analyse/fortolkning af regional perfusion og vægbevægelighed Det perifere kredsløb Distalt systolisk blodtryk (over og underekstremitet), herunder værdien af supplerende gangtest: 5 5. Fordøjelseskanalen inklusive lever, galdeveje og pankreas 6 6. Nyrerne og urinvejene

7 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 7 af Renografi (såvel uden som med ACE-inhibitor provokation) og diureserenografi chrom-EDTA- og/eller 99m-technetium-DTPA-clearance 7 7. Knogle- og ledsystemet Knogleskintigrafi, planar, statisk og SPECT 8 8. De endokrine kirtler Thyreoideaskintigrafi 9 9. Hæmatologi, infektion og inflammation Onkologisk diagnostik Andre undersøgelser/analyser Behandlinger med åbne radioaktive kilder Kvalitetskontrol af apparatur Elektronisk databehandling, datalagring og digital billedbehandling Digital billedanalyse herunder, indtegning af region-of-interest (ROI), statisk og dynamisk billedanalyse, kurveanalyse, semikvantitative målinger Strålehygiejne, dosimetri, strålebiologi, radiofarmaci og radiofarmakologi Håndtering af radiofarmaka ved patientadministration og det medførende radioaktive affald

8 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 8 af Betjene måleprober for radioaktivitet Almene kliniske kompetencer Kunne redegøre for den kliniske konsekvens for patienten ved en given klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk konklusion/diagnose Kunne vurdere hvilke kliniske tilstande, der kræver akut klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk undersøgelse. Kunne håndtere patientsituationer i forbindelse med klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk interventionsstudier (f.eks. ergometer- og farmakologisk stresstest, belastning med diuretika, ACEhæmmere, vippelejetest, FDG-injektion etc.) 5.2 Kommunikator 2 Kommunikator Kunne kommunikere med patienter, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere i en form præget af empati, tillid og situationsfornemmelse i et forståeligt sprog tilpasset relevante målgruppe, herunder: Kunne effektuere afdelingens regler for opnåelse af patientsamtykke i forbindelse med undersøgelser. 2.1 Kunne indsamle relevant information om patienten forud for klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske undersøgelser. Kunne afholde konference under supervision. Kunne udforme en undersøgelsesbeskrivelse såvel skriftligt som mundtligt. 5.3 Samarbejder 3 Samarbejder 3.1 Kunne etablere og udvikle effektive samarbejdsrelationer i tværfaglige teams, specielt i samarbejde med bioanalytikere/sygeplejersker om undersøgelsesplanlægning og udførelse. Kunne søge råd og vejledning hos kolleger og andre i afdelingen. Kunne samarbejde med lægerne og andet personale fra de kliniske afdelinger 5.4 Leder/administrator 4 Leder/administrator 4.1 Kunne redegøre for regler angående patientens selvbestemmelse og informeret samtykke. Kunne anvende afdelingens skriftlige procedurevejledninger og patientinformationer samt referenceprogrammer.

9 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 9 af Sundhedsfremmer 5 Sundhedsfremmer 5.1 Kunne vurdere, at der ikke foreligger kontraindikationer for den påtænkte procedure. 5.6 Akademiker 6 Akademiker 6.1 Undervise studenter, kolleger og andet personale 6.2 Foretage litteratursøgning 5.7 Professionel 7 Professionel Kunne erkende egne personlige faglige og etiske grænser. Kunne udvise passende personlig og interpersonel adfærd 7.1 Kunne demonstrere en god balance mellem personlige og faglige roller Kunne varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af oplysninger, indhentning af informeret samtykke, og overholdelse af tavshedspligt Der er i alt 14 kompetencer indenfor den medicinsk ekspert rolle, heraf er 3 almene kliniske kompetencer. Mht. de øvrige 6 lægeroller er i alt 16 kompetencer fordelt med hhv. 4, 3, 2,1,2 og 4 kompetencer på kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Der er ikke i uddannelsesprogrammet angivet lærings- og evalueringsstrategi ved de enkelte kompetencer. Man anbefales derfor ved udformning af uddannelsesplaner at læse om lærings og evalueringsstrategier i den nye målbeskrivelse fra Generelle kurser i introduktionsuddannelsen Der er i uddannelsen til at blive speciallæge et antal generelle kurser, som gennemføres på tværs af specialerne. Under introduktionsuddannelsen drejer det sig om kursus i ledelse, administration og samarbejde 1 (LAS 1) og vejledning. Kurserne er obligatoriske og oplysningerne samt tilmeldingslink kan findes på sekretariatet for lægelig videreuddannelses i Region Nord hjemmeside ( 7. Evaluering af den lægelige videreuddannelse

10 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 10 af 11 Fra 1. maj 2009 offentliggjorde Region Nordjylland og Region Midtjylland yngre lægers evaluering af uddannelsesstederne på Videreuddannelsesregion Nord har anvendt denne web-baserede løsning med elektroniske evalueringer for alle lægelige uddannelsesstillinger siden 1. januar Lægerne bedømmer uddannelsesstederne på en skala fra 1 til 9 ud fra 24 spørgsmål, som er udmeldt fra Sundhedsstyrelsen i Alle ansættelsesforløb, en uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres ved hjælp af Sundhedsstyrelsens bilag D og E. Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde den uddannelsessøgende læge om at evaluere det aktuelle forløb. Læger under hoveduddannelse vil få en adgangskode til systemet. Alle introduktionslæger skal oprettes af deres lønafdeling og vil derfra modtage en adgangskode. Når der er foretaget en evaluering vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen. Evalueringen under ansættelsen følger i øvrigt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse, inkluderende de aktuelt gældende evalueringsskemaer. Det overordnede ansvar for uddannelsen varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge (UO). UO sørger for, at den uddannelsessøgende læge har en hovedvejleder (HV). Denne har ansvaret for den praktiske gennemførsel af den uddannelsessøgendes forløb på afdelingen. UO og HV kan og bør assisteres af daglige kliniske vejledere (KV) (se målbeskrivelsen). Både HV og KV kan formelt få tildelt uddannelsesmæssig kompetence og i denne funktion refererer de til UO. UO skal sikre at alle læger ansat i klassificerede uddannelsesstillinger får den undervisning der er planlagt for den pågældende læges uddannelsesniveau. OU skal endvidere kontrollere og attestere at den uddannelsessøgende læge har opnået fornøden viden, færdigheder og rutine. UO og/eller HV skal afholde de foreskrevne, regelmæssige uddannelsessamtaler med lægen der er i uddannelsesforløbet: introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtaler med udfyldelse af gældende evalueringsskemaer. Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet udarbejdes en individuel uddannelsesplan, som beskriver på hvilken måde den uddannelsessøgende læge vil arbejde hen mod de satte mål, og på hvilken måde afdelingens læringsrammer kan optimere dette. Hvis et uddannelsesforløb ikke forløber planmæssigt, har HV pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem så hurtigt som muligt. Ved et utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende læge og HV forpligtet til at orientere UO, der skal forsøge at afhjælpe problemet. Afdelinger med uddannelsesstillinger er tilsluttet specialets inspektorordning. Med 2-3 år s mellemrum besøges afdelingen af 2 af specialets inspektorer. De har forud for besøget skriftligt fået oplysninger om uddannelsesstedets uddannelsesforhold. Ved besøget vurderes uddannelsesforholdende vha. samtaler med de uddannelsesansvarlige på afdelingen og de uddannelsessøgende læger og andre relevante personer. Efter besøget udfærdiges en rapport hvori uddannelsesstedet og de uddannelsessøgende får gode råd til hvordan uddannelsesmiljøet evt. kan gøres bedre. 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse Uddannelsen starter med en introduktionsperiode. Herefter påbegyndes det egentlige uddannelsesforløb. Dette baseres på en uddannelsesplan, der udarbejdes af UO eller HV ved en

11 Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 11 af 11 introduktionssamtale i de 2 første uger af ansættelsen. Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet og den uddannelsessøgende læges hidtidigt opnåede kompetencer udarbejdes den individuelle uddannelsesplan, som beskriver på hvilken måde den uddannelsessøgende læge vil arbejde hen mod de satte mål, og på hvilken måde afdelingens læringsrammer kan optimere dette. Uddannelsesplanen justeres løbende under ansættelsen bl.a. ved justerings- og slutevalueringssamtaler med udfyldelse af gældende evalueringsskemaer. Efter endt uddannelse skal den uddannelsessøgende læge have erhvervet alle de i logbogen angivne kompetencer og disse skal være godkendt af OE, HV eller KV.

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM. for INTRODUKTIONSSTILLING

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM. for INTRODUKTIONSSTILLING Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM for INTRODUKTIONSSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI & NUKLEARMEDICIN (KFNM) REGION: SYD HOSPITALER:

Læs mere

INTRODUKTIONSSTILLING

INTRODUKTIONSSTILLING Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN (KFNM) Nuklearmedicinsk afdeling Herning Sygehus REGION NORD UDDANNELSESANSVARLIG

Læs mere

INTRODUKTIONSSTILLING

INTRODUKTIONSSTILLING Uddannelsesprogram: Introduktionsstilling. Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN (KFNM) Klinisk fysiologisk & nuklearmedicinsk afdeling HOSPITAL:

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin November 2009 1 / 46 Målbeskrivelse for Klinisk Fysiologi

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSESSTILLING KLINISK FYSIOLOGI & NUKLEARMEDICIN (KFNM) (region Nord) Stillingen omfatter ansættelse på

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSESSTILLING KLINISK FYSIOLOGI & NUKLEARMEDICIN (KFNM) (region Nord) Stillingen omfatter ansættelse på 1 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSESSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI & NUKLEARMEDICIN (KFNM) (region Nord) Stillingen omfatter ansættelse på 1) 30 mdr.: Nuklearmedicinsk afdeling HOSPITAL: Sygehus Syd UDDANNELSESANSVARLIG

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling. Side 1 af 26 Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. dato 9. marts 2005 UDDANNELSESPROGRAM.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling. Side 1 af 26 Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. dato 9. marts 2005 UDDANNELSESPROGRAM. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling. Side 1 af 26 UDDANNELSESPROGRAM for HOVEDUDDANNELSESSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI & NUKLEARMEDICIN (KFNM) i region Nord Stillingen omfatter ansættelse på

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearicin Januar 2004 NDOLDSFORTEGNELSE: 1. ndledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Hoveduddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Redegøre for tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af PET-kameraet Redegøre for statistisk usikkerhed ved bestemmelse af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Mål- og kompetencebeskrivelse Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, bioanalytikere og sygeplejersker side 1 af 22 KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN MÅL- OG KOMPETENCEBESKRIVELSE FOR BIOANALYTIKERE OG

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Gentofte Hospital Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Portefølje for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Portefølje for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Portefølje for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin September 2010 (rettet udgave december 2010) Indholdfortegnelse: Forord...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin Side 1 af 22 UDDANNELSESPROGRAM. for HOVEDUDDANNELSESSTILLING

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin Side 1 af 22 UDDANNELSESPROGRAM. for HOVEDUDDANNELSESSTILLING Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin Side 1 af 22 UDDANNELSESPROGRAM for HOVEDUDDANNELSESSTILLING i KLINISK FYSIOLOGI & NUKLEARMEDICIN (KFNM) i region: Øst/Syd/Nord

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital Navn CPR for læger i introduktionsstilling i klinisk farmakologi på Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital 1. Indledning Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale, der på et videnskabeligt

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen, august 2014 . Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Hillerød Region Hovedstaden 2012

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Hillerød Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Hillerød Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000111 Afdelingsnavn Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed Hospitalsnavn

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere