Bilag C; Aktivitetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag C; Aktivitetsplan"

Transkript

1 Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående af: (a) central projektledelse; (b) central projektadministration; (c) projektkoordinatorer; (d) styregruppe samt (e) ekstern referencegruppe. I projektets styregruppe deltager som udgangspunkt - en ledelsesrepræsentant fra hver af projektpartnerne. Projektets styregruppe nedsætter den centrale projektledelse, som lokaliseres på Selandia CEU. Den centrale projektledelse tager initiativ til nedsættelse af den øvrige del af projektorganisationen. Etablering af projektorganisation, der agerer med afsæt i detaljerede kommissorier, som specificerer kompetence- og ansvarsfordelingen mellem de centrale projektniveauer. Udbud og valg af ekstern bistand i forhold til løsningen af konkrete og afgrænsede delopgaver i projektet. samarbejde med projektets styregruppe. Præcisering af den eksterne bistand, som kobles til projektet, med afsæt i en forhandling af skriftlige tilbud fra relevante, eksterne ressourcepersoner; inden for rammerne af gældende udbudsregler. Udarbejdelse af detaljeret projektplan, hvor der sker en yderligere præcisering af projektets delmål, succeskriterier samt mål for den interne og eksterne spredning af de opnåede projektresultater (formidlingsstrategi). Endvidere skitserer projektplanen sammenhængsforståelsen i projektet, idet det angives hvilke konkrete aktiviteter, der fører til hvilke kortsigtede og langsigtede mål. samarbejde med projektets styregruppe. Udarbejdelse af detaljeret projektplan, som er kendt og accepteret af alle projektpartnere, og hvor der sker en præcisering af projektets mål på regionalt plan, institutionsniveau og individuelt plan. 1

2 Udarbejdelse af website for projektet. Den centrale projektledelse Udarbejdelse af platform, som primært vil kunne anvendes i forhold til den projektinterne (intranet) og eksternt rettede formidling af de løbende opnåede projektresultater. Afholdelse af seminar, hvor den centrale projektledelse fremlægger de overordnede mål og rammer for projektet og hvor der sker en drøftelse af de umiddelbart kommende projektaktiviteter (fase 1 b). Den centrale projektledelse, projektets styregruppe, de projektkoordinatorer samt minimum en ledelsesrepræsentant fra hver af de Udbygning af kendskab og ejerskab til det samlede projekt samt en yderligere kvalificering af de umiddelbart forestående projektaktiviteter (fase 1). Udarbejdelse af skriftligt introduktionsmateriale, som kan anvendes af de projektpartnere i forhold til, internt på egen institution, at informere egne medarbejdere omkring projektets mål og primære aktiviteter. Den centrale projektadministration samt de projektkoordinatorer. Bred information og lokalt ejerskab til projekts mål og delaktiviteter. 1 b Oktober 2011 februar 2012 Kortlægning og kvalificering Gennemførelse af analyse, hvor målet er at foretage en realkompetenceafklaring på systemog institutionsniveau. Analysen indebærer en innovativ og nyskabende anvendelse af metoden til realkompetencevurdering på institutionelt niveau; en analyse, som eller kun kendes fra anvendelsen på individuelt plan. Denne analyse gennemføres primært via en række fokusgruppeinterviews, som inddrager repræsentanter fra projektpartnerne. Supplerende inddrages også relevante skriftlige materialer i form af rapporter, notater og lignende; alle med et regionalt perspektiv. Udarbejdelse af evidensbaseret grundlag, som dels umiddelbart kan anvendes som afsæt for det videre udviklingsarbejde i projektet dels vil kunne anvendes for en fortsat systemudvikling, som rækker ud over projektets rammer. 2

3 Gennemførsel af seminar, hvor der sker en præsentation og en drøftelse af de pointer og fremadrettede udviklingsforslag, som den gennemførte analyse er resulteret i. Seminaret vil have en varighed af 1 dag. Resultatet af seminaret indskrives som supplement til den gennemførte analyse. projektpartnere samt repræsentanter fra relevante faglige organisationer og regionale udviklingsfora. Yderligere perspektiver af de resultater, som fremlægges med den gennemførte analyse og dermed en tilsvarende yderligere kvalificering af grundlaget for det efterfølgende udviklingsarbejde i projektet. Igangsætning af udviklingsarbejde, hvor der tages afsæt i de muligheder og udfordringer, som er skitseret med den gennemførte analyse; jf. ovenfor. Udvikling af metoder og redskaber, som vil kunne understøtte realiseringen af projektets mål. Igangsætning af et modulopbygget kvalificeringsforløb for udvalgte repræsentanter fra de projektpartnere (hold 1). Der planlægges med 4 moduler af hver 1 dags varighed. Målgruppen vil her primært udgøres af virksomheds- og uddannelseskonsulenter fra Jobcentrene, men også bestå af medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne. Der planlægges med op til 50 deltagere. Indholdet af dette kvalificeringsforløb bestemmes endeligt på baggrund af den gennemførte analyse (jf. ovenfor), men mulige emner for kvalificeringsforløbet kunne være: (a) nye indsatser i forhold til at skabe målrettede forløb for den ledige, hvor uddannelse og job indgår i et sammenhængende forløb; (b) nye indsatser i det virksomhedsopsøgende arbejde samt (c) tværgående og tværinstitutionel videndeling mellem primært regionale jobcentre og uddannelsesinstitutioner. projektkoordinatorer og eksterne ressourcepersoner. Kvalificering af udvalgte projektpartnere, således at der dels skabes en fælles referenceramme og fælles begrebsmæssig forståelse blandt de centrale projektdeltagere dels skabes en første kompetencemæssig forudsætning, på et mere metode- og redskabsorienteret plan - for de videre udviklingsaktiviteter i projektet. 3

4 Gennemførelse af statusevaluering Udarbejdelse af temahæfte, som ud over en retrospektiv evaluering af de gennemførte projektaktiviteter, som understøtter en videreudvikling af de i allerede planlagte projektaktiviteter - også kan anvendes i forhold til såvel en intern som en ekstern formidling. Udarbejdelse af et kortfattet nyhedsbrev, hvor der sker en præsentation af resultaterne af den gennemførte analyse. Dette nyhedsbrev skal kunne anvendes i forhold til intern såvel som en ekstern formidling. Den centrale projektledelse. Spredning af de foreløbigt opnåede projektresultater. 2 Marts 2012 august 2012 Visitering, efteruddannelse og udslusning af ledig målgruppe; 1 Visitering af op til 300 ledige, som ligger inden for projektets primære målgruppe. For hver af de ledige gennemføres en Individuel Kompetencevurdering (IKV) og formuleres en tilsvarende individuel uddannelses-/jobplan (i alt ca. 4,5 dage). I forbindelse med dette afklaringsarbejde koordineres der løbende med de regionale uddannelsesinstitutioner, med henblik på til stadighed at sikre et optimalt match mellem de lediges kvalificeringsbehov og den regionale uddannelseskapacitet. Primært den gruppe af medarbejdere fra de jobcentre, som er blevet opkvalificeret via projektet (jf. fase 1). Formulering af individuel udviklingsplan for den enkelte ledige, som ud over at tage afsæt i den enkeltes individuelle udviklingsbehov også optimalt matcher det regionale uddannelsesudbud. Gennemførelse af virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på at etablere praktikpladser og ordinær beskæftigelse for den gruppe af ledige, der er formuleret individuelle job/-uddannelsesplaner for. Medarbejdere fra de projektpartnere (jobcentre og uddannelsesinstitutioner) Styrket inddragelse af virksomhedsperspektivet i forhold til realiseringen af de individuelle udviklingsplaner for den enkelte ledige. 4

5 Gennemførelse af målrettede uddannelsesforløb for den enkelte ledige. Der kalkuleres her med i gennemsnit 10 dages efteruddannelse for hver ledige, hvoraf 2 dage bruges på IKV/RKV og 8 dage bruges primært i regi af AMU-systemet. Efteruddannelsens innovative perspektiv ligger dels i at der her vil være tale om en ekstraordinær uddannelsesindsats, der supplerer den ellers planlagte indsats samt dels i at der primært fra jobcentrenes side foretages en tæt opfølgning og support af den enkelte ledige, under det gennemførte uddannelsesforløb. Primært undervisere fra de uddannelsesinstitutioner samt konsulenter fra jobcentersiden. Målrettet efteruddannelse af den ledige målgruppe, som tager afsæt i den enkelte lediges individuelle udviklingsbehov. Udslusning af den ledige målgruppe til enten praktikbaseret eller ordinær beskæftigelse. Medarbejdere fra jobcentersiden i samarbejde med undervisere fra de uddannelsesinstitutioner. Jobnær kvalificering, der optimalt har som mål at fastholde den ledige målgruppe i ordinær beskæftigelse. Fortsat udviklingsarbejde, hvor der tages afsæt i de muligheder og udfordringer, som er blevet tydelige med gennem det allerede gennemførte projektarbejde. Udvikling af metoder og redskaber, som vil kunne understøtte realiseringen af projektets mål. Gennemførelse af et modulopbygget kvalificeringsforløb for udvalgte repræsentanter fra de projektpartnere (hold 2). Der planlægges med 4 moduler af hver 1 dags varighed. Målgruppen vil her primært udgøres af virksomheds- og uddannelseskonsulenter fra Jobcentrene, men også bestå af medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne. Der planlægges med op til 50 deltagere. Indholdet af dette kvalificeringsforløb 5 projektkoordinatorer og eksterne ressourcepersoner. Kvalificering af udvalgte projektpartnere, hvor der sker en introduktion dels til de metoder og redskaber, som er udviklet med projektet samt dels til de første erfaringer med den praktiske implementering af disse metoder/redskaber.

6 vil som udgangspunkt svare til det tidligere gennemførte forløb (jf. fase 1), med de nødvendige justeringer. Gennemførelse af opfølgningsdag (1 dags varighed) for deltagerne i det tidligere gennemførte kvalificeringsforløb (hold 1). På denne opfølgningsdag sammenholdes den tidligere kvalificering med erfaringer fra praksis. projektkoordinatorer Fortsat kvalificering af udvalgte projektpartnere, således at de kompetencemæssige forudsætninger for de videre udviklingsaktiviteter i projektet yderligere styrkes. Gennemførelse af seminar, hvor der sker en opsamling og drøftelse af de foreløbige projekterfaringer. Den centrale projektledelse samt medarbejdere fra de Input i forhold til den videre udvikling og gennemførelse af de oprindeligt planlagte projektaktiviteter. Gennemførelse af statusevaluering Udarbejdelse af temahæfte, som ud over en retrospektiv evaluering af de gennemførte projektaktiviteter, som understøtter en videreudvikling af de i allerede planlagte projektaktiviteter - også kan anvendes i forhold til såvel en intern som en ekstern formidling. 3 September 2012 februar 2013 Visitering, efteruddannelse og udslusning af ledig målgruppe; 2 Visitering af op til 300 ledige, som ligger inden for projektets primære målgruppe. For hver af de ledige gennemføres en Individuel Kompetencevurdering (IKV) og formuleres en tilsvarende individuel uddannelses-/jobplan (i alt ca. 4,5 dage). I forbindelse med dette afklaringsarbejde koordineres der løbende med de regionale uddannelsesinstitutioner, med henblik på til stadighed at sikre et optimalt match mellem de lediges kvalificeringsbehov og den regionale uddannelseskapacitet. Primært den gruppe af medarbejdere fra de jobcentre, som er blevet opkvalificeret via projektet (jf. fase 1). Formulering af individuel udviklingsplan for den enkelte ledige, som ud over at tage afsæt i den enkeltes individuelle udviklingsbehov også optimalt matcher det regionale uddannelsesudbud. 6

7 Gennemførelse af virksomheds-opsøgende arbejde med henblik på at etablere praktikpladser og ordinær beskæftigelse for den gruppe af ledige, der er formuleret individuelle job/-uddannelsesplaner for. Medarbejdere fra de projektpartnere (jobcentre og uddannelsesinstitutioner) Styrket inddragelse af virksomhedsperspektivet i forhold til realiseringen af de individuelle udviklingsplaner for den enkelte ledige. Gennemførelse af målrettede uddannelsesforløb for den enkelte ledige. Der kalkuleres her med i gennemsnit 10 dages efteruddannelse for hver ledige, hvoraf 2 dage bruges på IKV/RKV og 8 dage bruges primært i regi af AMU-systemet. Efteruddannelsens innovative perspektiv ligger dels i at der her vil være tale om en ekstraordinær uddannelsesindsats, der supplerer den ellers planlagte indsats samt dels i at der primært fra jobcentrenes side foretages en tæt opfølgning og support af den enkelte ledige, under det gennemførte uddannelsesforløb. Primært undervisere fra de uddannelsesinstitutioner samt konsulenter fra jobcentersiden. Målrettet efteruddannelse af den ledige målgruppe, som tager afsæt i den enkelte lediges individuelle udviklingsbehov. Udslusning af den ledige målgruppe til enten praktikbaseret eller ordinær beskæftigelse. Medarbejdere fra jobcentersiden i samarbejde med undervisere fra de uddannelsesinstitutioner. Jobnær kvalificering, der optimalt har som mål at fastholde den ledige målgruppe i ordinær beskæftigelse. Fortsat udviklingsarbejde, hvor der tages afsæt i de muligheder og udfordringer, som er blevet tydelige med gennem det allerede gennemførte projektarbejde. Udvikling af metoder og redskaber, som vil kunne understøtte realiseringen af projektets mål. 7

8 Gennemførelse af et modulopbygget kvalificeringsforløb for udvalgte repræsentanter fra de projektpartnere (hold 3). Der planlægges med 4 moduler af hver 1 dags varighed. Målgruppen vil her primært udgøres af virksomheds- og uddannelseskonsulenter fra Jobcentrene, men også bestå af medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne. Der planlægges med op til 50 deltagere. Indholdet af dette kvalificeringsforløb vil som udgangspunkt svare til det tidligere gennemførte forløb (jf. fase 1), med de nødvendige justeringer. projektkoordinatorer og eksterne ressourcepersoner. Kvalificering af udvalgte projektpartnere, hvor der sker en introduktion dels til de metoder og redskaber, som er udviklet med projektet samt dels til de første erfaringer med den praktiske implementering af disse metoder/redskaber. Gennemførelse af opfølgningsdag (1 dags varighed) for deltagerne i det tidligere gennemførte kvalificeringsforløb (hold 2). På denne opfølgningsdag sammenholdes den tidligere kvalificering med erfaringer fra praksis. projektkoordinatorer Fortsat kvalificering af udvalgte projektpartnere, således at de kompetencemæssige forudsætninger for de videre udviklingsaktiviteter i projektet yderligere styrkes. Gennemførelse af seminar, hvor der sker en opsamling og drøftelse af de foreløbige projekterfaringer. Den centrale projektledelse samt medarbejdere fra de Input i forhold til den videre udvikling og gennemførelse af de oprindeligt planlagte projektaktiviteter. Gennemførelse af statusevaluering. Udarbejdelse af temahæfte, som ud over en retrospektiv evaluering af de gennemførte projektaktiviteter, som understøtter en videreudvikling af de i allerede planlagte projektaktiviteter - også kan anvendes i forhold til såvel en intern som en ekstern formidling. 8

9 4 Marts 2013 august 2013 Visitering, efteruddannelse og udslusning af ledig målgruppe; 3 Visitering af op til 300 ledige, som ligger inden for projektets primære målgruppe. For hver af de ledige gennemføres en Individuel Kompetencevurdering (IKV) og formuleres en tilsvarende individuel uddannelses-/jobplan (i alt ca. 4,5 dage). I forbindelse med dette afklaringsarbejde koordineres der løbende med de regionale uddannelsesinstitutioner, med henblik på til stadighed at sikre et optimalt match mellem de lediges kvalificeringsbehov og den regionale uddannelseskapacitet. Primært den gruppe af medarbejdere fra de jobcentre, som er blevet opkvalificeret via projektet (jf. fase 1). Formulering af individuel udviklingsplan for den enkelte ledige, som ud over at tage afsæt i den enkeltes individuelle udviklingsbehov også optimalt matcher det regionale uddannelsesudbud. Gennemførelse af virksomheds-opsøgende arbejde med henblik på at etablere praktikpladser og ordinær beskæftigelse for den gruppe af ledige, der er formuleret individuelle job/-uddannelsesplaner for. Medarbejdere fra de projektpartnere (jobcentre og uddannelsesinstitutioner) Styrket inddragelse af virksomhedsperspektivet i forhold til realiseringen af de individuelle udviklingsplaner for den enkelte ledige. Gennemførelse af målrettede uddannelsesforløb for den enkelte ledige. Der kalkuleres her med i gennemsnit 10 dages efteruddannelse for hver ledige, hvoraf 2 dage bruges på IKV/RKV og 8 dage bruges primært i regi af AMU-systemet. Efteruddannelsens innovative perspektiv ligger dels i at der her vil være tale om en ekstraordinær uddannelsesindsats, der supplerer den ellers planlagte indsats samt dels i at der primært fra jobcentrenes side foretages en tæt opfølgning og support af den enkelte ledige, under det gennemførte uddannelsesforløb. Primært undervisere fra de uddannelsesinstitutioner samt konsulenter fra jobcentersiden. Målrettet efteruddannelse af den ledige målgruppe, som tager afsæt i den enkelte lediges individuelle udviklingsbehov. 9

10 Gennemførelse af opfølgningsdag (1 dags varighed) for deltagerne i det tidligere gennemførte kvalificeringsforløb (hold 3). På denne opfølgningsdag sammenholdes den tidligere kvalificering med erfaringer fra praksis. projektkoordinatorer Fortsat kvalificering af udvalgte projektpartnere, således at de kompetencemæssige forudsætninger for de videre udviklingsaktiviteter i projektet yderligere styrkes. Udslusning af den ledige målgruppe til enten praktikbaseret eller ordinær beskæftigelse. Medarbejdere fra jobcentersiden i samarbejde med undervisere fra de uddannelsesinstitutioner. Jobnær kvalificering, der optimalt har som mål at fastholde den ledige målgruppe i ordinær beskæftigelse. Gennemførelse af seminar, hvor der sker en opsamling og drøftelse af de foreløbige projekterfaringer. Den centrale projektledelse samt medarbejdere fra de Input i forhold til den videre udvikling og gennemførelse af de oprindeligt planlagte projektaktiviteter. Gennemførelse af statusevaluering Udarbejdelse af temahæfte, som ud over en retrospektiv evaluering af de gennemførte projektaktiviteter, som understøtter en videreudvikling af de i allerede planlagte projektaktiviteter - også kan anvendes i forhold til såvel en intern som en ekstern formidling. 5 September 2013 August 2014 Evaluering og formidling Gennemførelse af den afsluttende evaluering af projektet, hvor der dels sker en vurdering af de opnåede resultater; holdt op mod de oprindelige mål og succeskriterier for projektet dels præsenteres en plan for den videre udvikling og nyttiggørelse af de således opnåede projektresultater. Den centrale projektledelse, styregruppen, de projektkoordinatorer samt projektets eksterne referencegruppe. Systematisk opsamling og tematisering af de opnåede projektresultater med henblik på at skabe et kvalificeret afsæt for en fortsat udvikling og implementering af de opnåede resultater; inden for ordinære driftsrammer. Udarbejdelse af dels af en afsluttende rapport og dels af en mindre publikation som præsenterer og projektpartnere samt Formidling og drøftelse af de vigtigste projektresultater og erfaringer. 10

11 tematiserer de opnåede projektresultater i forhold til hhv. en intern og en ekstern målgruppe. eksterne ressourcepersoner. Formidling omkring projektresultater blandt alle Denne formidling sker via et elektronisk nyhedsbrev, som anvendes som afsæt for intern formidling; eksempelvis via personalemøder. Den centrale projektadministration samt de decentralt projektansvarlige. Information omkring de opnåede projektresultater. Gennemførsel af konference. Repræsentanter fra alle projektpartnere samt eksterne ressourcepersoner. Ekstern formidling og synliggørelse af de opnåede projektresultater. 11

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2013

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2013 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2013 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen 1 Godkendt 31-08-05 Revideret 04.04.06 Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen År 2005 Uge 31-32 Fase 1: Projektforberedelse og udarbejdelse af de overordnede rammer for

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2011

Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2011 Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2011 Ansøgningsskemaets enkelte punkter skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole Fra plan til udvikling Svendborg Erhvervsskole Ekstern evaluering Oktober 2014 1 Indhold Forord 3 Sammenfatning og perspektivering 5 Kort om projektets struktur og indhold 7 Opnåede resultater og erfaringer

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Før-fase værksteder. Et EU-socialfondsprojekt. Metoder til afklaring af en ledig målgruppe

NYE VEJE NYE JOB. Før-fase værksteder. Et EU-socialfondsprojekt. Metoder til afklaring af en ledig målgruppe NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Før-fase værksteder Metoder til afklaring af en ledig målgruppe INDHOLD FORORD 3 AFGØRENDE MED EN FØR-FASE-AFKLARING AF DEN LEDIGE BORGER 4 MODEL 1; AFKLARING

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Efteruddannelse for Social- og sundhedshjælpere. Opsummering af evaluering

Efteruddannelse for Social- og sundhedshjælpere. Opsummering af evaluering Efteruddannelse for Social- og sundhedshjælpere Opsummering af evaluering ARGO November 2003 Indledning Dette notat indeholder en opsummering af den endelige evaluering af uddannelsesforløbet Efteruddannelse

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1 Udkast procesplan for MIDT Energistrategi 1 Overordnet projektformål At aktører og kommuner i Region Midtjylland på tværs arbejder for omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Afsluttende evaluering. Et EU-socialfondsprojekt. fra Projekt Nye Veje Nye Job

NYE VEJE NYE JOB. Afsluttende evaluering. Et EU-socialfondsprojekt. fra Projekt Nye Veje Nye Job NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Afsluttende evaluering fra Projekt Nye Veje Nye Job INDHOLD INDLEDNING INDLEDNING 2 SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING 4 OPNÅEDE RESULTATER OG ERFARINGER 6 RAMMER

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Sæt skub i egu! 2.0. Den 26. marts Jnr G60 Sagsid Ref NBJ Dir 3370

Sæt skub i egu! 2.0. Den 26. marts Jnr G60 Sagsid Ref NBJ Dir 3370 P R O J EKTBESKRIVELSE Sæt skub i egu! 2.0 Dette projekt afvikles på baggrund af aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2 Velkommen til TUP12 Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 2 Klokken Program d. 24.5.2013 Aktivitet 09.00-9.30 Præsentation af dagens program Revideret projektplan og projektets sigtepunkter (målene)

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Håndbog om implementering

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Håndbog om implementering Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Håndbog om implementering KL og Sundhedskartellet Konference om kliniske retningslinjer i kommunerne 29. oktober 2014 Fuldmægtig Malene Kristine Nielsen, makn@sst.dk

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget.

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget. HR 4. juli 2016 PEIT Kompetencestrategi for Ankestyrelsen 1. Indledning Ankestyrelsens kompetencestrategi gælder for alle medarbejdere i styrelsen uanset organisatorisk placering, uddannelsesbaggrund og

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 11.11.2015 Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ved OK13 og OK15 aftalt at iværksætte en særlig indsats for at styrke

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC. Første statusnotat

Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC. Første statusnotat Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC Første statusnotat 1 Indhold Forord 3 Konklusion og sammenfatning 5 Om projektet og den gennemførte evaluering 7 Projektets målopfyldelse 10 Rammer

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Værdikæde mindset og praksis

Værdikæde mindset og praksis Værdikæde Hvad er udfordringen? Udviklingsprojekter gennemføres som oftest ift. enkeltstående udviklingsbehov Resultaterne står tilbage som fragmentariske Udviklingsprojektets deltagere bliver mere kompetente,

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere