Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted"

Transkript

1 Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark. Vejledningsnetværkene består af udbydere af voksen efteruddannelse i lokalområdet, som sammen skal være med til at sikre, at flere borgere kommer i gang med uddannelse og opkvalificering for at imødekomme det voksende behov for kvalificeret arbejdskraft i området. Netværkets mål er - At gøre det lettere for den enkelte borger og/eller virksomheder at finde det Ill.: Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU UVM 2008 rigtige tilbud - én indgang til vejledning om voksen efter uddannelse (VEU), forberedende voksen undervisning (FVU) og individuel kompetencevurdering (IKV) på tværs af institutioner - At gennemføre flere besøg hos små og mellemstore virksomheder for at få virksomhederne i gang med systematisk afdækning af kompetence udviklingsbehov og uddannelsesplanlægning - Samarbejde om målrettede kampagner som motor for øget aktivitetsniveau og udvikling af samarbejde lokalt og regionalt - Strategisk samarbejde om kompetenceudvikling (FVU, IKV, uddannelsesplanlægning) Kort fortalt skal vi altså ud og synliggøre de mange tilbud vi har især over for den store gruppe af borgere og virksomheder, som ikke bruger tilbuddene i dag. Baggrunden for samarbejde Vi starter ikke på bar bund. Uddannelsesinstitutionerne i og omkring Horsens har i 2006 og 2007 udviklet samarbejdet omkring den opsøgende virksomhedskontakt indenfor voksenefteruddannelsesområdet, hvor vi har deltaget i Socialfondsprojekterne Kompetencecentre i lærende regioner og Kompetencevækst Horsens. Sidstnævnte projekt afsluttes med udgangen af april 2008, og netværket har derfor valgt at bibeholde navnet i en tilpasset udgave. Begge projekter har haft fokus på Individuel Kompetence Vurdering og uddannelsesplanlægning, og der er blevet løst flere opgaver for virksomheder, som har involveret konsulenter og undervisere fra både Kursuscenter Horsens Handelsskole og VIA. Begge projekter har bidraget til, at uddannelsesinstitutionerne har fået et noget bedre kendskab til hinanden og vore spidskompetencer konsulenterne har nemlig sammen besøgt en lang række virksomheder, hvilket har styrket produktkendskab som netværket mellem konsulenterne. Samarbejdet i de to gamle projekter har betydet, at uddannelsesinstitutionerne i fællesskab har udarbejdet ansøgningerne til henholdsvis Undervisningsministeriet og Region Midtjyllands Kompetenceplatform

2 Undervisningsministeriet markerede starten på vejledningsnetværkene med en åbningskonference i København den 15. januar KompetenceMidt har inviteret til åbningskonference den 8. maj 2008, så vi forventer at de sidste brikker om samkøring af de to projekter snart er på plads. Tovholderfunktionen Tovholder på begge projekter er VIA Erhvervsuddannelser, med Jørgen Jensen som projektansvarlig. Jørgen holder sammen med projektsekretariatet til hos VIA på Vejlevej 150 i Horsens. Som tovholder har VIA ansvar for at projekterne tidsmæssigt følger planen skitseret i ansøgningen, ligesom VIA har ansvaret for at sikre fremdrift i projekterne, afrapportere mm. Samtidig har sekretariatet en vigtig rolle som support for de konsulenter, der laver det opsøgende arbejde. Fundamentet for samarbejdet Erfaringerne fra tidligere projekter viser, at det er vigtigt at der arbejdes med klare mål og spilleregler, så der var allerede i ansøgningen lagt op til, at disse skulle udarbejdes af deltagerne i fællesskab. Derfor blev der i februar gennemført 3 workshops i Ideværkstedet. Det blev en rigtig god proces for deltagerne, især fordi arbejdsformen med to facilitatorer sætter klare mål for processen, konkrete ideer fastholdes og uddybes hvis nødvendigt - ligesom der udarbejdes handleplaner for det videre forløb. Samtidig er de med til at sikre et fremadrettet fokus hvilke erfaringer skal vi bygge videre på eller hvad skal droppes. Ideværkstedet råder over en række digitale værktøjer som sikrer, at alle kommer til orde, hvilket er en stor fordel. Temaet for de tre workshops var: 1. Kampagner hvordan får vi skabt et konkret samarbejdsværktøj, som åbner op for samarbejde omkring vejledning? 2. En indgang til vejledning hvad er vejledning på tværs af institutioner, hvad betyder én indgang - hvordan skaber vi overblik over, hvad vi kan hver især, og hvad er det for et produkt vi kommer med? 3. Intern forankring Hvilke erfaringer har vi fra tidligere projekter hvad skal der til, for at de deltagende institutioner tager ejerskab hvordan får vi spredt kendskabet til alle, der har kontakt med målgruppen? Det var 3 intense dage, hvor vi bl.a. fik konkretiseret følgende: Kampagnemanual Fra tidligere har vi gode erfaringer med kampagner, bl.a. fordi de bidrager til at - Sætte det opsøgende arbejde i system ved at fokusere på bestemte grupper eller brancher - Budskabet konkretiseres i forhold til målgruppen så det bliver lettere at inddrage flere i det opsøgende arbejde - Samle tilbud med relevans for målgruppen (alle relevante efteruddannelsesmuligheder) - Gøre det lettere at identificere behov for nye uddannelser - 2 -

3 På workshoppen blev der udarbejdet en skabelon/manual, som kampagnetovholderen udfylder forud for opstart af en kampagne og den skal give øvrige deltagere i netværket mulighed for at sige: Den vil gerne være med til vi kan byde ind med En af de kommende kampagner målrettes serviceområdet. Det er både private virksomheder, servicemedarbejdere på skoler, børnehaver osv. Tegningen viser, hvad vejledningsnetværket kan overveje, når kampagnen skal detailplanlægges hvad manglende læsefærdigheder betyder og hvordan man kan tilrettelægge et sammenhængende uddannelsesforløb der kombinerer både FVU og AMU. Her vil det være oplagt at involvere FVU udbydere, og AMU iform af rengøring /service samt SOSU. Ill.: Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU UVM 2008 I skrivende stund har vi gang i flere kampagner, den første er ved at være gennemført: Her er der kontaktet 275 virksomheder indenfor jern- og metalområdet, heraf er der lavet aftale om besøg hos mere end 75 virksomheder. Der blev lavet en vejledende spørge-guide til de, der deltog i det opsøgende arbejde informationspakker til virksomhederne om FVU, AMU osv). Efter besøgene er der lavet besøgsrapport, som er grundlag for opfølgning: Blev man spurgt om noget, som man ikke kunne svare på? Hvis ja, hjælper sekretariatet med at finde svaret, havde virksomheden behov for dialog med andre fra netværket osv. Derudover er netværket i gang med at planlægge og gennemføre kampagner målrettet - Administrativt personale hos o Advokater, revisorer, arkitekter o Ejendomsmæglere o Idræfsforeninger / foreninger generelt o Sundhedssektoren o Veterinærsektoren - Detailhandelen i Hedensted, Brædstrup mm (dør til dør direkte opsøgende men forudgående dialog og information via de lokale handelsstandsforeninger) - Transport området - Tagdækker området Vejledning eller: Hvad er vores fælles produkt? Forudsætning for at kunne fortælle andre om vejledningsnetværket er, at konsulenter og andre, der deltager i det opsøgende arbejde, har et klart klart billede af det fælles produkt jf. skitsen på foregående side

4 Herefter fulgte drøftelsen af, hvad En indgang betyder. Resultatet ses herunder den er ligesom skitsen med produktet velegnet til at fortælle andre om, hvad vi mener. Intern forankring Med erfaringer fra tidligere projekter in mente er det ambitionen, er vejledningsnetværket meget opmærksomme på, at det kræver en stor indsats at få organisationerne med således at viden om og deltagelse i opgaverne bliver spredt til andre end de fødte projektdeltagere. På workshoppen blev der drøftet mange ideer, hvor synlighed var det gennemgående tema: - Synliggøre for hinanden, at vi afdækker behov - tænker hinanden ind og formidler kontakter - Synliggøre den gode historie i egen organisation, f.eks. i form af distribution af det fælles nyhedsbrev - Inddrage undervisere og andre i planlægning og gennemførelse af kampagner - Synliggøre aktiviteter og samarbejdsflader Stort og småt siden årsskiftet I det foranstående har vi søgt at fortælle lidt om de største milepæle siden starten i januar Men der er sket meget andet her nævnes nogle Uddannelsesmesse Erhvervsuddannelserne I januar afholdt VIA den årlige uddannelsesmesse for kommende elever. Messen trækker traditionelt mange gæster fra byen og et stort opland, og da der deltager mange forældre, var der i år ekstra fokus på voksen efteruddannelse og vejledning. Konsulenter og faglærere fra AMU området blandede sig med de øvrige uddannelser, så der blev skabt en god vekselvirkning mellem ungdomsog efteruddannelser. Messen blev besøgt af mere end 800 gæster. Fælles hjemmeside én indgang til alle medlemmer i netværket På den 2. workshop blev det besluttet, at der skulle etableres én indgang i form af en fælles frontpage der linker til alle i netværket. Hjemmesiden for KompetenceVækst Horsens- Hedensted kan sidst i april findes på internettet på adressen der linker til de deltagende skoler

5 Et telefonnummer. På hjemmesiden kan man også finde telefonnummeret til netværket. Det blev besluttet at vælge en løsning med en mobiltelefon, som svarer døgnet rundt, og som serviceres af sekretariatet. Nummeret er: Uddannelsesambassadører Der arbejdes med modeller omkring uddannelsesambassadører men flere tiltag er rettet mod at etablere indledende kontakter/partnerskaber med nøglepersoner på arbejdspladserne, som på sigt kan få lyst til at blive uddannelsesambassadører. Netværkslokomotivet har udviklet et 3 timers kursus om FVU for nøglepersoner i virksomhederne. Målet er at de bliver bedre til at spotte og motivere kolleger og på sigt får lyst til at blive uddannelsesambassadører. Deltagelse er gratis, og det er hensigten, at der skal laves et åbent tilbud, som kan introduceres af alle deltagende uddannelsesinstitutioner i fbm virksomhedsbesøg. Pt er kurset gennemført for en virksomhed og et virksomhedsnetværk bestående af 35 virksomheder. Social og Sundhedsskolen i Horsens og VUC Horsens sætter i maj fokus på vejledning, IKV, FVU og uddannelsesambassadører indenfor plejesektoren. Her er målet at identificere medarbejdere, der brænder for uddannelse og etablere partnerskaber, netværk mm. Samtidig er repræsentanter fra KompetenceVækst Horsens-Hedensted med i en regional arbejdsgruppe omkring uddannelse af 3F s tillidsvalgte, så de bliver i stand til at fungere som uddannelsesambassadører. Det er målet at arbejdsgruppen får lavet et lettilgængeligt overblik over IKV muligheder i fht brancher, geografi mm. Lokalt har der i februar været afholdt en temaaften for tillidsrepræsentanterne i 3F Hedensted om IKV og FVU med indlæg fra Netværkslokomotivet, Tørring Uddannelsescenter og VIA Erhverv. Til sidst skal nævnes et af de tiltag, som er detailplanlagt, men ikke gennemført. Netværkslokomotivet har sammen med LO tilrettelagt en inspirationsdag for tillidsvalgte i Horsens og Hedensted kommune. Blandt indlægsholderne var bl.a. regionsformand Bent Hansen. Desværre blev dagen aflyst, da LO ikke mente, at de kunne samle det nødvendige antal deltagere. Men: Ideen forfølges, da vi tror på, at det vil være et rigtig godt arrangement til at skabe motivation og interesse blandt de tillidsvalgte, som i vid udstrækning vil være den gruppe, hvor de fremtidige nøglepersoner og uddannelsesambassadører skal rekrutteres. FVU Netværkslokomotivet arbejder målrettet på at motivere Horsens og Hedensted kommuner til en overordnet indsats omkring FVU. Afdækning af behov er en central del af netværkets opsøgende arbejde. Afrapportering og efterfølgende videndeling med netværket er derfor sat i system: Der er truffet aftale med de øvrige netværk i regionen om køb af CRM system implementeres april/maj Ill.: Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU UVM 2008 Styregruppe. KompetenceVækst Horsens Hedensted har indbudt nedenstående til at udpege repræsentanter til det første møde i styregruppen den 7. maj Gruppen bliver sammensat af såvel interessenter som repræsentanter fra de deltagende uddannelsesinstitutioner: - 5 -

6 - 1 repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening - 1 repræsentant fra LO - 1 repræsentant fra HK - 1 repræsentant fra 3F - 1 repræsentant fra FOA - 1 repræsentant fra det lokale beskæftigelsessystem Horsens - 1 repræsentant fra det lokale beskæftigelsessystem Hedensted - 1 repræsentant fra Horsens Erhvervsråd - 1 repræsentant fra Hedensted Kommunes Udviklingsråd - 1 repræsentant fra Horsens Handelsskole - 1 repræsentant fra VIA Erhvervsuddannelser - 1 repræsentant fra Social og Sundhedsskolen Horsens - 1 repræsentant fra VUC Horsens Regionalt samarbejde KompetenceVækst Horsens Hedensted har etableret et netværk med de øvrige vejledningsnetværk i region Midtjylland. Målet er at sikre videndeling omkring opstart af de lokale netværk, udveksling af gode ideer og erfaringer, samarbejde om kampagner mm. Hertil kommer samarbejde om eks. valg af CRM system, som vil være med til at forenkle samarbejdet mellem netværkene. Det blev en længere introduktion til vejledningsnetværket KompetenceVækst Horsens-Hedensted. Vi glæder os til løbende at informere om nye tiltag, resultater mm i kommende nyhedsbreve. Jørgen Jensen Projektleder Nyttige links: Undervisningministeriets informationer om voksenvejledning og materialer til vejledningsnetværk. Realkompetencer (Undervisningsministeriet) - 6 -

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere