NORDMUS Et regionalt museumsnetværk i det sydvestlige Baltikum (Danmark Nordtyskland)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDMUS Et regionalt museumsnetværk i det sydvestlige Baltikum (Danmark Nordtyskland)"

Transkript

1 NORDMUS Et regionalt museumsnetværk i det sydvestlige Baltikum (Danmark Nordtyskland) Idé-skitse Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 1

2 Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 2

3 Indledning Med den landfaste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, såvel som Danmark og Sverige, er der i de senere år opstået og opstår der nu nye transnationale samfærdselsveje, som forbinder Skandinavien med Centraleuropa. Som eksempler på disse forbindelser står Femernbælt- tunnelen, Storstrømsbroen og Øresundsbroen. Samfærdselsvejene med deres bebyggelser og erhverv forandrer landskaberne i regionen og bliver til et forbindelsesled mellem Skandinavien og Centraleuropa. Ved den nordligste og sydligste rand af regionen befinder sig metropolerne København-Malmø og Hamborg. Regionen selv strækker sig mellem metropolerne - og i et større perspektiv langs grænserne; der hvor agrarprægede og struktursvage landskaber møder hinanden. Her består den store forhåbning i den økonomiske vækst, som forventes at følge med samfærdselen. Denne foranderlige og sammenvoksende region langs grænsen er også symbol på den europæiske integration. Med dannelsen af denne grænseoverskridende region forandres også den regionale identitet. Museer og den kulturelle arv er bærere og formidlere af regional identitet. Museer er, med deres vennekredse, finansielle støtter og besøgende, fantastisk godt forbundet med den regionale befolkning. Derudover er de i turistsammenhæng attraktive og kraftfulde bidragsydere, som tiltrækker mange besøgende fra nær og fjern. Det her foreliggende projekt NORDMUS går ud på, at museerne netværker vedvarende og grænseoverskridende til gavn for regionen. I forløbet af forgængerprojektet MusBelt, og som konklusion af den dansk-tysk museumsworkshop i august 2014 med 39 deltagere fra 28 museer og kulturinstitutioner, viste det sig, at grænseoverskridende museumssamarbejde anses som vigtigt og ønskeligt. For at garantere kontinuiteten af dette samarbejde er det nødvendig at oprette en organisationsstruktur, som kan stabilisere og institutionalisere de nuværende løse kontakter og netværker. NORDMUS retter sig derfor mod to tyngdepunkter: 1) Forankring og udbygning af det funktionelle og institutionelle samarbejde og forøgelsen af interkulturel forståelse i regionen. 2) Samarbejde om bevaring, beskyttelse og fremme af udvikling samt præsentation af kulturarv. Et konkret udbytte af projektet forventedes på følgende områder: Administrativ og organisatorisk hjælp ved initialisering og gennemførelse af grænseoverskridende projekter, såvel som ved kortlægning af finansieringsmuligheder Forenkling gennem at kunne finde partnere i grænseoverskridende projekter Støre offentlig opmærksomhed på museer og forbedringer inden for grænseoverskridende markedsføring og PR Grænseoverskridende udveksling af erfaringer (at lære af hinanden og med hinanden) Bistand ved grænseoverskridende samarbejde mellem museer og partnere fra akademisk forskning og kulturturisme Det her præsenterede projektudkast angår institutionaliseringen af det grænseoverskridende museumssamarbejde og dannelsen af museumsnetværk NORDMUS. Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 3

4 NORDMUS - Et regionalt museumsnetværk i det sydvestlige Baltikum NORDMUS er en grænseflade for grænseoverskridende samarbejde mellem museerne i det sydvestlige Baltikum. Med dette specielle fokus forstås organisationen som en regional tilføjelse til de eksisterende nationalt forankrede museumsforeninger, og NORDMUS søger tæt samarbejde med disse. NORDMUS formål er forankring og udbygning af det funktionelle og institutionelle samarbejde i regionen. I kernen af dette virke står det grænseoverskridende samarbejde såvel om emnerne indsamling, bevaring og beskyttelse, udvikling og forskning som om præsentation og formidling af regional kulturarv. I opbygningsfasen af NORDMUS ( ) fokuseres på aktiviteter i området af INTERREG-5A-programmet Danmark-Tyskland. NORDMUS overordnede mål er at styrke museernes position gennem intensivering af grænseoverskridende aktiviteter. Her fokuseres på følgende delmål: 1. Fælles grænseoverskridende udstillings-, forsknings- og formidlingsprojekter Museernes samarbejde og samlingen af museernes ekspertise skal øge kvalitet, effektivitet og konkurrenceevne og skal derudover kvalificere dem til deltagelse i større EU-projekter og til rekvirering af EU-støttemidler. Specielt vil NORDMUS yde aktiv støtte ved at finde passende projektpartnere og ved sammenslutning i projektpartnerskaber. 2. Fælles grænseoverskridende kommunikation, PR og markedsføring Ved fælles interesse og fælles projekter skal der udvikles og gennemføres koordinerede aktiviteter inden for PR og markedsføring. På denne måde skal der opnås større opmærksomhed på museerne. Her er velfungerende intern kommunikation i organisationen forudsætningen. Derudover vil denne kommunikation generelt forenkle gennemførelse af udstillings-, forsknings- og formidlingsprojekter. Derfor skal der opbygges en infrastruktur til dette formål. 3. Grænseoverskridende udvæksling af viden og erfaringer (At lære af hinanden og med hinanden) Organisationen muliggør udveksling af viden og erfaringer gennem kommunikation og møder, gennem besøg i museerne og samlingerne og gennem fælles projektgennemførelse. Udover det får medlemmer kendskab til nationale baggrunde for de administrative, politiske og sociale rammer for museernes arbejde. Målet er at lære af hinanden og med hinanden. Gennem denne aktive udveksling genereres også ny viden, og museerne styrkes i denne proces som aktive vidensproducenter. 4. Kulturarv, innovation og visioner: Museerne og deres funktion i samfundet NORDMUS betragtes som platform for innovative og visionære initiativer. Dermed skal museerne styrkes i deres rolle som fora for refleksionen i samfundet såvel som katalysatorer for udviklingen af kultur og samfund. Museernes rolle som aktive partnere i et samfund med hurtig forandrede økonomiske, sociale og kulturelle rammer skal diskuteres. I videreførelse af disse interne såvel som offentlige diskussioner skal drøftes strategier for at sikre passende juridisk og finansiel udvikling af museerne, så at disse er i stand til at få indflydelse på politiske beslutningsprocesser, der angår museerne. 5. Partnerskaber med videnskab og turisme Der lægges stor vægt på en udbredt integration af museerne med partnere inden for akademisk forskning. Formålet er at øge museernes forskning kvalitativt og kvantitativt, såvel som at tiltale med forskningen til et bredere akademisk publikum. Samarbejde mellem museer og turisme skal medvirke til at formidle museernes aktiviteter til et bredere publikum, øge besøgstallet og opnå synergieffekter mellem museerne og turismeinstitutionerne. Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 4

5 Medlemmer NORDMUS-medlemmer er museer i regionen og institutioner, som er omfattet af museumsbegrebet. Som museum forstås en institution, som indsamler, registrerer, bevarer, udforsker og formidler materielt og kunstnerisk vidnesbyrd eller dokumenter om mennesker og natur, såvel som om disses historie og udvikling. Som institution som er omfattet museumsbegrebet forstås en institution som under faglig ledelse er aktiv på et eller flere af museernes arbejdsområder. Organisationens medlemmer er forpligtet til at overholde ICOMs etiske regler. Ved siden af et almindeligt medlemskab findes også mulighed for et associeret medlemskab. Associerede medlemmer kunne være institutioner og foreninger, som ikke selv er museer, men som arbejder inden for områder, som er i tæt sammenhæng med museernes aktiviteter. Arbejdet hos associerede medlemmer må ikke stå i modsætning til ICOMs etiske regler Associerede medlemmer har ingen stemmeret i organisationen. Der er endnu ikke enighed, om der også skal være mulighed for støttemedlemskaber for institutioner eller enkeltpersoner. I hvert fald vil støttemedlemmer også skulle være uden stemmeret. Ønske om optagelse som medlem eller associeret medlem kan sendes til sekretariatet eller direkte til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutningen om optagelsen. Strukturel opbygning Øverste beslutningsniveau er medlemsforsamlingen. Medlemsforsamlingen vælger bestyrelsen. Organisationens daglige forretning drives af en forretningsfører/sekretær som refererer til bestyrelsen. Forretningsfører/sekretær kan ikke være medlem af bestyrelsen. Forretningsføreren leder det centrale grænseoverskridende sekretariat, som støtter bestyrelsen i dens arbejde. Sekretariatet kan drives af et medlemsmuseum på organisationens vegne. Som kontaktperson udpeger hver medlemsinstitution en repræsentant, som på institutionens vegne kan træffe beslutninger, ligesom der udpeges en suppleant for kontaktpersonen. Repræsentanterne er de faste kontaktpersoner mellem bestyrelse/sekretariat og medlemsinstitutioner. Alle informationer til medlemsinstitutioner formidles igennem disse repræsentanter. NORDMUS kendetegnes ved en klart og overskuelig struktur. Ved siden af medlemsforsamlingen og bestyrelsen består den af en let og fleksibelt operationel struktur, som sørger for de daglige forretninger. Denne struktur omfatter sekretariatet og tre platforme som forbindelseselementer til projektmoduler, som i givet fald kan knyttes til. Den operationelle struktur består dermed af elementerne: 1) Sekretariat Almindelige administrative opgaver, sekretariatsfunktion for bestyrelsen, koordination 2) Kommunikationsplatform Platform for grænseoverskridende information, kommunikation, PR og markedsføring 3) Projektplatform Platform for grænseoverskridende projektmanagement 4) Platform kulturarv og museumsforskning Platform for museumsrelevant forskning og videreuddannelse Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 5

6 NORDMUS organisationsdiagram Medlemsinstitution 1 Medlemsinstitution 2 Medlemsinstitution... Repræsentant 1 Repræsentant 2 Repræsentant PERMANENT STRUKTUR Bestyrelse Sekretariat Platform for Kulturarv og Museumsforskning Kommunikationsplatform Projektplatform Modul Projekt Modul Modul Projekt Modul Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 6

7 Sekretariat Det fælles tosproglige sekretariat er centralt service- og koordineringssted og fælles grænseflade for NORD- MUS aktiviteterne. Sekretariatet varetager de almindelige administrative opgaver, servicering af bestyrelsen og koordinering af de tre platforme og disses aktuelle projekter, som er knyttet til sekretariatet. Løbende opgaver for NORDMUS sekretariat er: Det almindelige administrative arbejde og sekretariatsfunktion for bestyrelsen Indsamling af informationer om emner angående grænseoverskridende museumssamarbejde og videregivelse af disse informationer (specielt også informationer om finansieringsmuligheder og fundraising) Lodsfunktion o indenfor vidensformidlingen (i tæt samarbejde med medlemsinstitutionerne, som medbringer deres ekspertise og kompetencer) o indenfor formidling af projektpartnere (matchmaking) Initiering og koordination samt muligvis også varetagelsen af management ved grænseoverskridende projekter. Kommunikationsplatform Denne platform samler grænseoverskridende aktiviteter indenfor information, kommunikation og markedsføring. Kerneopgaver er: At sørge for gnidningsløs intern kommunikation Drøftelse af NORDMUS-hjemmeside (med offentligt indhold og sider til intern kommunikation) Initiering, koordinering og muligvis management af fælles grænseoverskridende PR- og markedsføringsaktiviteter Videregivelse af informationer om relevante regionale museumsaktiviteter inden for kulturturisme til turistforeninger og -institutioner Hvis der er behov for det, kan projektmoduler tilsluttes til kommunikationsplatformen, fx gennemførelse af fælles grænseoverskridende aktivitetsdage, grænseoverskridende markedsføringsaktiviteter osv. Projektplatform Gennemførelse af fælles grænseoverskridende projekter er et vigtigt mål for NORDMUS. Disse projekter kan foreslås af medlemmerne eller initieres af bestyrelsen. Hvis det er muligt, skal større fælles projekter gennemføres med regelmæssige mellemrum. Det kunne fx være et fælles projekt hvert 3. eller 4. år som Triennale eller Quadriennale. Dermed kunne man planlægge strategisk på langt sigt og oprette en fælles flerårig emnekatalog. Kendetegnende for alle fællesprojekter skal være, at de ved siden af museerne også inkluderer akademiske forskningsinstitutioner og turistinstitutioner i samarbejdet. Et yderligere kendetegn er fokusset på sprog og interkulturel kompetence. Derfor skal alle fælles projekter i regi af NORDMUS om muligt være tosprogede. Alle disse projekter skal koordineres via platformen for grænseoverskridende projektmanagement. Hvis der er behov for det, kan NORDMUS også overdrages ledelse og management af disse projekter. Platform for kulturarv og museumsforskning Til denne platform kobles projekter indenfor museumsrelevant forskning og videreuddannelse. Der kan fx tænkes et kursus for museumsmedarbejdere med workshops, forelæsninger og seminarer såvel som et omfangsrigt tilbud af e-learning-baserede formidlingsformer (MOOCs) og praktikophold i nabolandet. Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 7

8 Finansiering Etablering af det grænseoverskridende museumsnetværk NORDMUS, opbygning af dets strukturer og gennemførelse af en testfase kan kun gennemføres med offentlig støtte. Museerne har ikke tilstrækkelige egne ressourcer til det. Efter startfasen skal det være muligt at opretholde NORDMUS basale funktioner med kontingent fra medlemmer. Kun på denne måde kan garanteres bærdygtig kontinuitet af netværkets arbejde. Til NORDMUS basale infrastruktur tæller medlemsforsamlingen, bestyrelse og sekretariat. Der skal udarbejdes et finansielt skøn angående udgifterne til disse basale opgaver. Ud fra disse forventede udgifter og antallet af medlemmer kan størrelsen af det enkelte kontingent til hvert medlem skønnes. Det foreslås at graduere medlemmers kontingent i henhold til enten deres budget eller omsætning. Her vil et lavt basiskontingent kunne bidrage til, at der ikke opstår finansiel hindring for at være medlem i NORDMUS. Medlemsforsamlingen beslutter i sidste ende kontingents størrelse. Hvis medlemmer deltager i fælles projekter, kalkuleres der individuelt et supplerende bidrag, som procentvis svarer til hvert enkelt medlems projektbudget. Udover kontingent forsøger NORDMUS at få langfristede driftstilskud (fra landet osv.) og projekttilskud. Generelt gælder, at der skal opnås separat finansiel støtte til såvel de enkelte grænseoverskridende projekter som til udvidet sekretariatsaktivitet fx ved projektmanagement eller andre fokusområder (fx opbygning af infrastruktur for grænseoverskridende PR og markedsføring). Juridisk form Udfordringen ved beslutningen om den juridiske form er, at organisationen strækker sig over flere nationalstaters territorium, og at de traditionelle juridiske organisationsformer kun gælder indenfor den enkelte stats territorium. Derfor foretrækkes stiftelse af et Europæisk Fælleskab for Territorialt Samarbejde (EFTS), som er en grænseoverskridende juridisk institution indenfor EU. Detaljer angående denne juridiske form for NORDMUS skal gennemgås ved hjælp af eksperter/jurister med fokus på EU-ret. Udgifterne til denne analyse skal tages ind i start-budgettet for NORDMUS. Næste trin Med deres underskrift har de første undertegnende vedtaget dette udkast til opbygningen af et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk NORDMUS som arbejdsgrundlag for det næste trin. Der skal nu udarbejdes en rammetidsplan for opbygningen af organisationen. Heri skal alle milepæle for videreudviklingen af projektet formuleres i detaljen. Disse milepæle er 1) forberedelse af stiftelsen af NORDMUS ved at finformulere konceptet og vedtægterne i fællesskab med de første undertegnende;, 2) stiftelseskonference, 3) opbygning af organisatorisk infrastruktur og 4) gennemførelse af et pilotprojekt. Alle milepæle følges op af intern evalueringsproces. Der tilstræbes at realisere etableringen af NORDMUS indenfor et Interreg-5a-Projekt. Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 8

9 Dieses Dokument wurde am 3. Dezember 2014 in Oldenburg/Holstein auf der Sitzung der Steuerungsgruppe des Interreg-4a-Projektes MusBelt beschlossen. Dette dokument blev vedtaget den 3. December 2014 i Oldenburg/Holstein ved styregruppemødet for Interreg-4a-projekt MusBelt. Die Unterzeichner bekunden ihren Willen, sich aktiv für die Gründung des Regionalen Museumsnetzwerkes NORDMUS einzusetzen. Undertegnende giver udtryk for deres vilje til at arbejde aktivt for at opnå grundlæggelsen af det Regionale Museumsnetværk NORDMUS. Navn / Name Institution Underskrift / Unterschrift Første underskriver / Erstunterzeichner Prof. Rolf Granow Fachhochschule Lübeck, Institut für Lerndienstleistungen, Institutsleiter Prof. Michael Haldrup Stephan Meinhardt Eskil Vagn Olsen Anne Højer Petersen Ulla Schaltz Prof. Dr. Hans Wißkirchen Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Oldenburger Wallmuseum, Geschäftsführer Museum Vestsjælland, Museumsdirektør Fuglsang Kunstmuseum, Museumsdirektør Museum Lolland-Falster, Museumsdirektør Kulturstiftung Lübeck, Direktor Projektudkast: Dirk Keil, Status: / Oversættelse: Elisabeth Abildtrup 9

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Öresundskomiteens Kulturforum Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Kompetenceudvikling for kulturlivets ledere Juli 2002 VERSION 04 4. juli 2002 Öresundskomiteens

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere